SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva.5 i više. Po isteku osam godina od upisa. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. fizike ili drugog srodnog polja. objavljene radove. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. može se produžiti do sedam godina.5 i više. Ako doktorand prekine studij. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. te prijedlog o području istraživanja. 1 . prije upisa na studij. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. ili odjednom. a iz opravdanih razloga. fizike. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u.

odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja.-06). javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.SC. Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih.-04 i DR. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu.-05). U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). obuhvaćaju upis i polaganje predmeta. Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. istraživačkih.SC. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. uz istraživanje.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina. U slučaju 2 . vlastiti i tuđi). gostujuća predavanja. kvalifikacijski ispit.SC. te biti prisutan na svima ostalima. u pravilu u prvom i drugom semestru studija.

Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a.-01). Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja.SC. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu.SC. SCI ili SCI expanded. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. u kojem je prvi autor. Uz to. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR.-02). pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. 3 . Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. tematski vezan za doktorsko istraživanje. Prijava. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar.

najkasnije u roku dva mjeseca. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.Doktorski rad. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. Fakultetsko vijeće. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Ako mentor ne želi dati suglasnost. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. 4 . a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Fakultetsko vijeće. Obrana doktorskog rada je javna. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada.

Mailloux. Literatura: 1. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. Problemi u sekvenciranju genoma. Oxford University Press. J. Dan Gusfield: Algorithms on Strings.šuma i max.dr. Prof.C. težine. Detekcija i praćenje objekata. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Oduzimanje slike pozadine. Literatura: 5 .sc.S. Cambridge University Press. Prentice Hall Inc. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. Primjene: video nadzor. 2001. Zoran Kalafatić. Približno pretraživanje nizova. Graphis. video kompresija. Udaljenosti među nizovima. 1997. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris.dr. Arthur M. profili. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Višestruko poravnanje. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice.J. T. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Anders Krogh.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof.dr. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. pronalaženje. R. Zentner. nadgledanje prometa. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. dvaju i više pogleda. Cambridge University Press. BoyerMoore algoritam. Boston-London. and Sequences. porodice.: Antene i radiosustavi. Razmaci.pojasa. GBLAST. 3. 3. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Slike razlika. Praćenje objekata temeljeno na modelima.. geometrija jednog. Doc.:Phased Array Antenna Handbook. Richard Durbin. BLAT. Sean R. Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. Sufiksna tabela.sc. Ervin Zentner. navigacija. Liberti. 2. Dinamičko programiranje. E. Sufiksno stablo. Globalno i lokalno poravnanje. 2003. matrice supstitucije. Robusna estimacija parametara. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA. SIFT). Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. kalibracija kamera. 2. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids.2. analiza gibanja objekata. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja..sc. Trees. Postupci procjene optičkog toka.1.Rappaport. 1999.sc.: Smart Antennas for Wireless Communications. Literatura: 1. KLT). Artech House. Pretraživanje nizova indeksiranjem. Lesk: Introduction to Bioinformatics. Zagreb. 2002.dr. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima.dr. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. New Jersey.sc. Eddy. BLAST.

3. Karakterizacija rizika. Komuniciranje o rizicima. Holzmann: The SPIN model checker. Literatura: 1.sc. Yi Ma. R. A. 2003 3. Reaktivni UML. Harvard University Press. Government Institutes. Kluwer Academic Publishers. Springer. NewtonRaphson). Bernardo. Andrew Zisserman.sc.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. D. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Kratki spoj Literatura: 6 . Springer. konkurentni reaktivni sustavi. 2000. David A. Sadržaj analize rizika. Tokovi snaga 2. K. M. Programski alati i jezici za analizu. Procjena izloženosti. Crouch: Risk-Benefit Analysis. Literatura: 1. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. prijelazne i naponske stabilnosti.dr. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Procjena rizika. Percepcija rizika. Schneider: Verification of Reactive Systems.sc. Byrd. Primjeri: protokoli. M. Formalne metode opisa: algebarski. Richard Hartley. Dejan Škanata Definicije rizika. Models and Methods. Životni ciklus odluke. Jana Kosecka. Proračun statičke. Optimiranje rizika. Upravljanje rizicima. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Dr. F. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. Raspodjela i alokacija procesa. Ivica Pavić Problem tokova snaga. 2. R. Procjena vjerojatnosti. S. Stefano Soatto. Kriteriji prihvatljivosti. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. Wilson.sc. Tehnološki rizici. Cox: Risk Analysis. C. algoritmi dostupnosti.dr. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika.1. 2. SDL i sinkroni jezici.Corradini (ur. Emanuele Trucco. Fundations. L. 2004. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Identifikacija opasnosti. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju. Prentice Hall. 2004 4. 2001. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. 2002. Prentice Hall. Rizik i sigurnost. Forsyth. Procjena posljedica. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2. E. Alessandro Verri. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. Nenad Debrecin. G. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. LNCS 3185. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. Analiza neodređenosti. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Analiza rizika i troškova.dr. dokazivanje teorema. 1998 3. An Invitation to 3-D Vision. Analiza sa jezičnim parovima. Rizik i zaštita okoliša. Springer 2004. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Cambridge University Press. Analiza osjetljivosti. 2002. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Shankar Sastry. Predznanja: 1. Addison-Wesley. paralelni algoritmi. A. C. model ekstrakcija.

odabrana poglavlja: normalizacija sintezom.sc. refleksi i motorika. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. New York. Bolle et al. Vladimir Medved. The Complete Book. 2002. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Obradba bioelektričkih signala. (eds). hodu. Deduktivne baze podataka. STEVENSON: Power system analysis.sc. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu. Date: An Introduction to Database Systems.dr. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu. Pametne kartice i biometrika. šarenici. New York. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. 1995.1. Literatura: 1. H. 1994. Silberschatz. J. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava.. Multimodalni sustavi. Identifikacija. D.J. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma.sc. J. 2003. D.C. Guide to Biometrics. Ullman.dr. Springer-Verlag. 3. Widom: Database Systems. Multimedijske baze podataka. ARNOLD: Computer analysis of power systems. 2004. Marcel Dekker.sc. P. XML i XML baze podataka. Osnove objektnih baze podataka. CRC Press. 1994. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. 2. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. Garcia-Molina. F. J. Objektno-relacijske baze podataka. McGraw-Hill Co.dr. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. Doc. Kluwer Academic Pub. moždana kartografija. Crago PE (Eds. S. kinematičkih i dinamičkih veličina. Doc. potpisu. J. Biometrics. Fl. Inc.dr. John Wiley & Sons. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. W. Propriocepcija. licu. Sudarshan: Database System Concepts. Jain et al.): Biomechanics and neural control of posture and movement.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. 3. Distribuirane i mobilne baze podataka. DAS: Power System Analysiss. Išgum V. Literatura: 1. višeznačne i spojne zavisnosti. Korth. K. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Značajke: Fiziološke i ponašajne. Sigurni autorizacijski protokoli. GRAINGER.sc. Springer. J. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. J.. geometrija ruke. A. Aktivne baze podataka. Medicinska naklada. 3. Upravljanje pokretom. McGraw-Hill. Sustavi temeljeni na govoru. otisku dlana.dr. 7 . (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima. 2000. Prentice-Hall. Medved V: Measurement of human locomotion. Personal Identification in Networked Society. Neurofiziološki. 2. FAR). M.. C. 2002 2. Winters JM. Skladišta podataka i analiza podataka. Direktni i inverzni problem. Mjerni sustavi mioelektričkih. H. 1999. 2. DNA.. Addison-Wesley. C. Verifikacija.ARRILLAGA. Boca Raton. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . Patologije lokomocije. Biomehanika pokreta. mreže podataka. 2001. Mirta Baranović. New York.

Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. S. Vesna Županović Legendreove. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe.sc. ButterworthHeinemann. Vedran Bilas Senzorizacija. 4. nelinearni električni krugovi. 1992 3. 8 . njihala.2539-2557.sc. David A. A. F. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. Differential Equations and Dynamical Systems. 2007. Robustnost sustava. kontrola i identifikacija izvora. 2009. Chaotic and Fractal Dynamics. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. PRASAD. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima.dr. Signal Processing.Continuous in vivo monitoring. Malcom J. Inteligentni implantirani pretvornici.dr. J.dr. 2009. biosenzori. rizična radna mjesta. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija.sc. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. rehabilitacija. CRC Press. Hansen: Engineering Noise Control. medicinski. Prof. Tehnologijski.An Introduction to Noise Control. Višesenzorski sustavi. C. oscilatori. Differential Equations. 1995. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. C. Cambridge 2003. ekonomski i psihosocijalni aspekti. Nastajanje i rasprostiranje zvuka.dr. John Wiley and Sons. Bies. Billingham and S. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. Prentice Hall. R. D. Mervan Pašić. J. Parametri.sc. Mario Cifrek. Perko. 3.dr. Michael Möser: Engineering Acoustics . Vacca. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. biokompatibilnost. John Wiley & Sons. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. Biotelemetrija. Literatura: 1. 1997. 2002. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. et al. MIn: Advances in distributed sensor integration. L. starije osobe. Postupci mjerenja buke i vibracija. Moon. Luis-Garcia. 2007. 83.3.. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole. R. konvekcija fluida. Literatura: 1. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. Predznanja: 1. M. Primjeri. Springer. 2. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. telemedicina. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. elastični sustavi. Biometric Identification Systems. Norme. 2. IYENGAR. Otto. osobe s onesposobljenjima. L. 3. 2. Colin H. FRASER: Biosensors in the Body . Springer Verlag. Prof. John Willey&Sons.(2003). Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. Nastajanje buke i vibracija u industriji. nova paradigma zdravstvene skrbi. Spon Press. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. H. Analitičke. King. integracija informacija.sc. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja.R. Djelovanje buke okoline na čovjeka.B. 2000.

Povratna vremena. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Basics of Applied Stochastic Processes. Ali Emadi: Modern Electric. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. Martin F.dr. Richard Serfozo. M/G/1 i G/M/1 repovi. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. 2009 4. Springer. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. 2006 2. sila kočenja i instalirana snaga. 2. Sebastien E. Zagreb. 1991 Literatura: 1.dr. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Kassakian. Harkey. Asimptotsko ponašanje. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Neven Elezović Poissonov proces. G. Regulacija brzine. Procesi obnavljanja. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Engineering and Finance. D.: Distributed systems: Concepts and design. 2002 3.Fundamentals. Mehrdad Ehsani. A First Course in Stochastic Models. USA. Frank Beichelt. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva. Kao. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. Predznanja: 1. Hybrid Electric. 1996. Yimin Gao. Henk C. Boca Raton. Gay. Predznanja: 1. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Zagreb. Osnovne norme. C.sc. Učinski pretvarači za vučna vozila.Orfali. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide.sc. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. 2005 9 . 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Zagreb.Hall. Školska knjiga. Petar Knežević Koncepcija. Prentice. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom. Analiza stanja Markovljevih lanaca. CORBA usluge. CRC Press LLC. Dunbury Press. 3. John Wiley & Sons. R. Mario Vražić Vozila električne vuče. preporuke i propisi za električna vozila. John G. John Wiley. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. An Introduction to Stochastic Processes. Graphis. Schlecht. podjela i primjena. Složeni Poissonov proces. Literatura: 1. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1.dr. and Fuel Cell Vehicles . struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. Školska knjiga. Klasifikacija repova. 1990 2.Coulouris et al. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. 2002. J. Markovljevi lanci i repovi. Addison Wesley. Tijms. Model klijent/poslužitelj. Stochastic Processes in Science. Edward P. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Osnove vučnih proračuna. Theory. vučne i kočne sile.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof.sc. A. and Design. vučna sila. 2001. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Chapman & Hall. Florida. 2000 3.

New Jersey. mjerni uvjeti i mjerne metode. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. 2nd ed. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. Naučna knjiga. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. M. Elektromagnetizam 1 i 2. 1988. M. Literatura: 1. Beranek: Acoustical Measurements. CENELEC. John Wiley & Sons. Transakcijski protokoli i provjera podataka. Školska knjiga. J. Z. Literatura: 1. Scitech.. USA. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. L. 2. Acoustical Society of America.. Osnovne značajke i izvori EM polja.sc. Internet 10 .dr. 1995. MC Graw-Hill. Simon Iwnicki et. Haznadar. 3.L. 1998. 2.sc. 1997. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Skolnik.dr. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. Akustički mjerni prostori. Protu-protumjere. Sullivan. Florida. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima. Protumjere. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. Acoustical Society of America. Introduction to Airborne Radar. L. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. G.dr.dr. Transakcije plaćanja. Boca Raton. Zagreb. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. Makrinenko. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. sustavi za ometanje praćenja.W. 2006 3. Bankomatski i POS sustavi. magnetic. Human exposure to electromagnetic fields. Kartično poslovanje.. 3rd ed. Inc. Doc. Artech House. Health Phys. R.2. Antenski sustav radara za praćenje. Božidar Radojković. 1994.. Platni i mikroplatni sustavi. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof.sc.. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. Introduction to Radar Sytems. I. Elektroakustički mjerni i ispitni signali.al. Elektronički prijenos sredstava. and electro-magnetic fields. Elektronička trgovina. CRC Press LLC.sc. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja.I.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje.sc.J. ICNIRP. Vedran Batoš. Automatski klirinški sustavi. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Beograd. 1997. Siniša Fajt. 2. 2001. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. 1998. Doc. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof. Ž. 3.dr. Stimson. Zaštita i sigurnost transakcija.dr. Microwave Radar. Praćenje po kutu i brzini. Štih. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva.sc. European Prestandard ENV 50166. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. Električna vuča. 75(4):442. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. 2000. Preporuke.. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. 3.

Zagreb 2001. Klasifikacija grafova.dr. I. Addison-Wesley P. Literatura: 1. Literatura: 1. Sanda Pleslić Definicija plazme. McGraw-Hill Book Company. B. Electronic Commerce Principles and Practice. 2002. 3. te vlaknaste lasere. Hutchinson. Literatura: 1. London. Vršnak. USA.sc. Carre. Svojstva laserskog zračenja. Springer Verlag. elektronska gustoća. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. Plasma Spectroscopy..C. H. Sparivanje u grafovima. Mobilno poslovanje. Težinski grafovi.poslovanje. Electronic Payment Systems for E-Commerce. Peirce. W.. Berlin. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. W.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. H. Planarnost grafa. D. R. H. Bidgoli. Oxford. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. Lasersko hlađenje. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. Linear Graphs and Electrical Networks.HENČ. Artech House Inc... 1961. Norwood. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. Detekcija laserskog zračenja. New York. 3. Školska knjiga. Graphs and networks. Stablo. V. San Diego.Seshu & M.B. generiranje stabla.. Zagreb.. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. Matrična reprezentacija grafova. 2000. Kolektivna svojstva plazme.dr. osnovni pojmovi i definicije. 1996. 2000. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. Standardi i primjena e-poslovanja. USA. Kombinatorika s teorijom grafova.. 2. Principles of plasma diagnostics. 1987. 1979. nelinearna optika.. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. Temelji fizike plazme. 3. rez.. O'Mahoney. E-Commerce Systems Architecture and Applications.sc. L. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. 2. Operacije s grafovima.C. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. Rajput. Academic Press Inc.BARTOLIĆ. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem. lasere sa slobodnim elektronima.dr. 2001. Claredon Press. Lahorija Bistričić. Griem. Elektro i magneto-optički efekti. Cambridge University Press. B. Literatura: 1. Školska knjiga. 1996. 2. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. H. Vježbe u laboratoriju. M..sc. Norwood. 11 . osnovna svojstva. Second Edition. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. Element. USA. D. 3. Zagreb. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. S. Tewari. E. Osnovni principi rada lasera. Cambridge University Press. Artech House Inc. sinteza stabla minimalne dužine.Reed. Povezanost grafa. 1964. 2. Veljan. Cambridge. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. C. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. 1989. Primjene u tehnici. Laserski proizvedene plazme.

Kompleksno upravljanje procesom. IEEE Transaction on Industry Applications. Element Zagreb 2007. Primjeri složenih postrojenja.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Prof. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. tvorba hijerarhije. Senzori i pretvornici. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . 3.emer. Igor S. 2. Kvaliteta usluge Predznanja: 1.dr. za neprekidno praćenje.dr. Neizraziti sustavi i neuronske mreže. Vjekoslav Sinković. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen. Razrada tehnoloških zahtjeva. buka.E. Tokovi materijala. Zdenko Vrdoljak. leksem.K. 1997. Addison-Wesley.. 12 . Element. J. analitičke. 3. Testiranje hipoteza. 2004. tlo. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. F. Zagreb. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. V. laboratorijska.SINKOVIĆ: Informacija. Željko Ilić. Ballance (Eds. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. Zagreb. energije i informacija.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. učenje i znanje. T. mikrobiološke metode. Informacija i mediji. Simbol. 4. primjena računala.sc. Ratko Magjarević. Instrumentacija: prijenosna.S.dr. predstavljanje i vrednovanje znanja. sastav i svojstva tla. 1987. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. optičke. 1996. Izbor mjernog mjesta: zrak.dr.): Air Polution Control Equipment. R. prototip postrojenja. Bartram. 1986. Elektrokemijske. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje. B. 2. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach. Theodore. Literatura: 1.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. Opažanje nesigurnosti. Alen Bažant.): Water Quality Monitoring. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. 1994. Agentski sustavi. 1987. I. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. J. Školska knjiga. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. NY. značenje. Prikupljanje. Prof.sc. voda. Teil 2: Leistungsstellglleder). Praćenje trajnih izvora zagađivanja. Pandžić. Springer Verlag. Identifikacija procesa. Bounicore (Eds. R. New York. IEEE Press. Održavanje opreme. mikrobiološke veličine. Heidelberg. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. izgradnji i modernizaciji. E & FN Spon.sc. simbolika i semantika. 2. London. Teorija informacije. Umjetna inteligencija. Zagađenje kod nesreća. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. Literatura: 1. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof.dr.sc. Literatura: 1. Pristup razvoju.

teorija telekomunikacije. integralne i diskretne transformacije. LC i prstenasti oscilatori. Wiley. translacije. Meyer. Hernandez. 2nd edition. Wavelet. 2003. Pravila projektiranja. 3. Sklopovi za stabiliziranje radne točke. H. Djelila frekvencije.dr. Zagreb. 2000. kompresija podataka. Pašić. primjeri. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. ISBN 0521835399. transformacije i integral. 2009. B.sc. W. Dr. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. FFT i z. Razavi.L. Specifičnosti pogona. New York. D. Dutta. SIAM.F. McGraw-Hill. 2. J. Philadelphia. T.J.J. Vetterli.sc. Primjene: analiza signala. predviđanjima. 2. J. E. H. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. and Simulation. Hilbertovi prostori. Skripta FER. ISBN 047170055X. Y. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Hornyak. Predznanja: 1. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. Tibbals. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. R. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. ISBN 0072380322 .transformacija. Cambridge University Press. Analiza valića: ortonormirane baze. 1999.sc. konstrukcija. Boeker. Laplaceova transformacija. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. 1999. delta i singularne. Wiley-IEEE Press. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). te analizi poremećaja. Predznanja: 13 . New Jersey. Layout.dr. Distribucije: regularne. Lee. 2nd Edition. Diferencijalni i integralni račun 2. 4. Multirezolucijska analiza (MRA). Diskretne transformacije: DFT. Osnove linearne algebre Literatura: 1. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Prentice Hall PTR. aktivna opterećenja. G. E. Literatura: 1. J. G. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. A First Course on Wavelets.sc. Lewis Publishers. CMOS Circuit Design. Englewood Cliffs. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. S. 2001.CRC Press. izvori konstantne struje i napona. M. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. Tools for Science&Technology. van Grondelle: Environmental Physics. Adrijan Barić. Wavelets and Subband Coding. Baker. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. 2nd Edition. R. Neprekinuta valić transformacija. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. R. dilatacije i modulacije. 3. 2007.3. Conversions and Formulae. 1996.dr. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Wavelets. neuronskih mreža. Weiss. Kovačević. Ryan. Jafard. 5. E. CRC Press. 2004. M. 4. 2005. diferencijalne jednadžbe.

Postavljanje i razrada zahtjeva. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. New Delhi. ekspertni sustavi. Osnove elektroenergetike 2. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. Zaengl.dr. R. R. 2007. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. Literatura: 1. H. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. Mjerenja električnih i magnetskih polja.S. Prentice Hall. Tehnika visokog napona 2. W. El-Morshedy. 3. Jadranko Matuško. Anis. 1996. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. Newnes. energije i informacija. B. New York. Yong-Hua Song. Abdel-Salam. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . 2008. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Kuffel. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. GUPTA.Theory and Applications. Allan Johns. A. 4.dr.1. LANGARI. YEN. zahtjevi i sigurnost. R. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. Prenaponska zaštita Literatura: 1. J. IEEE Press. N. M. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. New York. E. M. Doc.sc. G. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. M. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. 2. Industrijske norme. Springer. New Jersey. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. V. 1995. 2009. 3. 1996. M. 3. Springer. Marcel Dekker. 2. KLIR. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1. Neizrazito upravljanje.dr. Predznanja: 1.S. Tata McGraw-Hill.sc. Elsevier. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom.sc. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. K. A. Radwan: High-Voltage Engineering. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. Kamaraju : High Voltage Engineering. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. J. Marcel Dekker. neuronske mreže. J. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. 2000. 2001. 1995. Naidu. A. L. 2. 1999. IEEE Press. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

Bristol. modeliranje neplaniranih ispada. str.dr. Fluke Corporation. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits. monografija. M.dr. John Wiley & Sons. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija. Tehnička knjiga. Analog devices 1995 3. pobuda kabela. 1970.Zagreb. Programabilna. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje.sc. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. IMEKO).P. 1-98. Literatura: 1.Elektrotehničko društvo . OIML. Zagreb. CEN. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. S. Mc.mjerenje i računanje. EA. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. 2002.sc. Lj. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. NCSL. 2004. Literatura: 1. A. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. 1988. G. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Rayner: Coaxial AC Bridges. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. John Wiley & Sons.dr.dr. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. Doc. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. Design Techniques. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. 3. Grow Hill 1998 2. instrumentacijska i izolacijska pojačala. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. 2. Derek W. Prof. 3. B. Metode ac/dc usporedbe. Zagreb. K. Problemi kapacitivnog opterećenja. ILAC. Kibble. Wiley-IEEE Press.H. WELMEC. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 . Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. 2. Adam Hilger Ltd. Second Edition.sc. Doc.dr. integrirano modeliranje emisija. 1994. Perspektive razvoja. Eydeland. Ratko Magjarević. Nikica Hlupić. 1984. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. Milun. IEC.dr. vrednovanje cijena emisija. Pricing and Hedging.sc. Usporedba strujne i naponske povratne veze. III.sc.3. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Calibration: Philosophy in Practice. 2002. optimiranje ograničenja emisija. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. Izdanje. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. BIPM. optimiranje rasporeda remonta. CENELEC. Kvantni etaloni napona i otpora.sc. njihovih omjera te impedancija. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja.dr. S.

Geotermalna energija. EN 17025: 2000 3. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. NJ. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. 2. J. nadzor dokumentacije. FN ćelije u razvoju. 19 . C. Napredni fisijski reaktori. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. Vukić. gorivne ćelije. popravne mjere. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Slotine. snaga i energija vjetroturbina.J.dr. Nuklearna energija fisije i fuzije. Prentice Hall: New York. 3. Prentice-Hall. Lj. F. Ekološki utjecaj novih izvora energije. Pokretno umrežavanje i nomadičnost. Sunčevo zračenje. Wellesey. Knapp: Novi izvori energije. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems. 1993 2. Kuljača. ISO. uz Literatura: 1. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. nadzor zapisa. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. S: Tanenbaum: Computer Networks. Stabilnost nelinearnih sustava. 1999. D. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Sunčana energija. Marcel Dekker: New York.sc. Laserska fuzija.sc. Prentice Hall: New York. 2005. V. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura.normnom nizu ISO 9000. Kvaliteta usluge. 3. Li (1991): Applied Nonlinear Control. sljedivost. Zagreb. Vjetroenergetski potencijal. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. Web usluge i agentsko izračunavanje.. Uskladištenje električne energije. Literatura: 1. unutrašnji nadzor kakvoće. MA. Krešimir Trontl Energija vjetra. FLUKE. NJ. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Second Edition. Z. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme.dr. Adaptivno nelinearno upravljanje. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. A K Peters Ltd. M.dr. Semantički Web. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof.sc. 2003. Nuklearna fisija. Biokonverzija solarne energije. 1994. pritužbe. 4th Ed. sustav kakvoće. Alesso. Smith: Developing Semantic Web Services. Doc.dr. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Calibration: Philosophy and Practice. Linearizacija nelinearnih sustava. 1993. Sinteza regulatora promjenjive strukture. 2. Literatura: 1. S. Elektrane na vjetar. Nuklearna fuzija. Upper Saddle River. Školska knjiga . W. Metode nekonvencionalnog upravljanja.. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. preventivne mjere. Silicijeve Sunčane ćelije. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. Đonlagić. Prentice Hall PTR. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. Inc. Guide to the expression of uncertainty in measurement. Upper Saddle River. Literatura: 1. Ekonomija vodika.. okolišni uvjeti. Black: Advanced Internet Technologies. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. Sigurnosni aspekti. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. P. Vladimir Knapp.sc. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže.

S. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. 2. Inmon. 1997. Željko Štih. siječanj 2005. funkcionalnost. Murray. sudionici. Kimball. 1998. V. J. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof. 2002. MANWELL. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja.pmfst.sc. 2003.sc. područno znanje. R. 2004. Liber.emer. John Wiley & Sons. R.dr.dr. Caserta.. S. Haznadar. ARCHAMBEAULT. 2002. Mjere zaštite. ontologije. T. S. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi.dr. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. TESCHE. Dordrecht. Literatura: 1. M. 2. John Wiley & Sons. MCGOWAR. NJ.sc Zijad Haznadar. B. Zagreb. C. 3. Oxford University Press. Split. R.A Learning View. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models. Proces izvlačenja podataka iz izvora.dr. 2003.): Renowable Energy. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. Jr. Vrste EM utjecaja: galvanski. Inc. interna skripta.hr/~stankov/pregled_fpmz. Blessing.. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. F. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. Building the Data Warehouse (Second Edition). RAMAHI. modeliranje učenika. radijacija. Štih: Elektromagnetizam I i II. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). NY.dr. J. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. scenariji učenja i poučavanja. John Wiley & Sons. metoda momenatametoda konačnih elemenata. F. (ED. Logičko oblikovanje skladišta podataka. Perez: Technology Applications in Education . Proces izgradnje skladišta podataka.dr. J. M. 1997. 2. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija. Logički višedimenzionalni model podataka. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. www. G. IANOZ. BOYLE. 3.F. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. L. magnetski i elektromagnetski. Kluwer Academic Publishers.H. Mahwab. 3. Lawrence Erlbaum Ass.sc. objekti učenja. norme. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. Literatura: 1.sc. The Data Warehouse ETL Toolkit. 2004. Školska knjiga. Ross. studijski primjeri. John Wiley & Sons. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).sc. Oxford. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. Konceptualni višedimenzionalni model podataka. 3.2. A.htm 20 . O'Neil. električni. Publishers. Zoran Skočir. Prof. M. W. O. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. 1996. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. Kluwer Academic Publishers. Kimball. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. Doc. WILEY. Zagreb. Modeli s raspodijeljenim parametrima. Literatura: 1. sučelje sudionika. Vrednovanje u sustavima e-učenja. Doc. M. Izvori elektromagnetskih smetnji. 2. ogib i raspršenje. G. arhitektura. VF modeli. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. 1972.

Virtual Reality Technology. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Theory of Modeling and Simulation. Literatura: 1. K. Stuart J. E. Literatura: 1. Dvodimenzionalni (2-D) signali. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. Allen. vožnje. 2002. fuzija psihofizioloških signala. Primjene. Englewood Cliffs. and Machine Vision. R. Druga kvantizacija. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications.sc. Severance. 21 . Stacionarna stanja. Kodiranje slike. Tag Kim. varijacioni račun. Poboljšanje slike. Prentice Hall 5. Coan and John J. Prof. Homomorfno filtriranje. John Wiley & Sons. Operacije na histogramu. 2001. 1989 3. opservable. 2nd Ed. 2-D diskretne transformacije. Brooks/Cole. leta. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. System Modeling and Simulation: An Introduction. Russell.. J. Frank L.2003. 2-D sustavi. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti.dr. Hlavac. itd. 1997. Herbert Praehofer. glasa. SINGH: Quantum Mechanics . 2000.dr.John Wiley & Sons Inc 4. New York. Peter Norvig.sc.Grigore Burdea and Philippe Coiffet. Bernard Zeigler. Hilbertov prostor. Wienerov filtar.sc. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). New York. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Projekcijski teorem.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof. Prentice Hall. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. 2007. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. N. Academic Press 3. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. R. Simetrije i transformacije.sc. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. Radonova transformacija.dr. Gonzalez. M. Digital Image Processing. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje.. Wiley 2. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. Obnavljanje slike. pokreta tijela i izraza lica. 2001. 1999 2. Sven Lončarić. Fononi i koherentna stanja.Fundamentals and Applications to Technology. 2nd Ed. Elsevier. Postulati kvantne mehanike. Operator povratne projekcije. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. Literatura: 1. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. John Wiley & Sons. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike.dr. Boyle: Image Processing. A. B. James A. Median filtar. Sonka. Slučajna polja. R. Prentice Hall. Woods. 2. C. WKB aproksimacija. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. Kompresija slike. Programska podrška za obradu slike. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. V. Analysis.

New York. Semantika. jednostavne mreže redova.M.dr. O'Reilly. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. nelinearni efekti. sustavi velike brzine i velikog dometa. R. and traffic measurement". Morville. ed) and Physics of Atoms and Molecules. R. A. 2000. Dubravko Pevec Nuklearne sile. Teorijski modeli fisije. 2000.K. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije.Techniques for Experimental Design. Springer Verlag. networking protocols. posrednici. W. sustavi s valnim 22 . Rexford.sc. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". evolucija. Law. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. 1999. 2001. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi.D. upravljanje sadržajem. izdanje). Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. uvjetovanje. ISBN 0596000359 3. 2. John Wiley & Sons. SHULTIS. operaciona pravila. meta-podaci. B. Nielsen. B. spremnici. L. pristupačnost i personalizacija. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity".sc. terminirajuće i stacionarne simulacije. V. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. 3. J. 3. Nuklearni modeli. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. Doc. distribucija sadržaja.sc. 2nd edition. 2001. J. usporedba više sustava. Rosenfeld. J.dr. jezici. Harlow. McGrawHill. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. Maja Matijašević. Školska knjiga. BETHGE: Kernphysik. New Riders Press. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. Fuzija. Wiley.sc. Gordan Gledec World Wide Web. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. protokoli i sigurnost. Littleov zakon.3. Postupci kompeziranja disperzije. 1991. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3. 2002. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Literatura: 1. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof.sc.sc. Simulation and Modeling.dr. trendovi i standardi. Pearson Education. American Nuclear Society.dr. 2.dr. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. 1993. sustavi s jednim redom. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. H. Mrežna pitanja: arhitektura. Korisničko sučelje: uporabivost. Krishnamurthy. Prof. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. elektroničko poslovanje. Literatura: 1. caching. Čerić: Simulacijsko modeliranje.E. Fisija. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. J. BRANSDEN I C. ISBN 0-201-71088-9 2. Primjene: višemedijsko strujanje. antitetske i kontrolne varijable. Berlin. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. La Grange Park. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. Addison-Wesley Pearson Education. Kromatska i polarizacijska disperzija. P. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. FAW: Radiation Shielding. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. poslužitelji.1. K. 1996. J. Literatura: 1. Boris Kviz. Measurement. Nuklearna magnetska rezonancija. Programska podrška: klijenti. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. pretraživanje i katalogizacija. višestruke mjere performansi.dr. 2003.

B. Inc. Addison-Wesley.dr. 1993. polarimetri. Literatura: 1. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming. Kombinatoričko optimiranje. K. K.O.T. Prentice-Hall. interferometri. 2003.. Prof. 2007. Orlin: Network Flows. Morgan Kaufmann. 2nd Ed. 2002. 2. 2007.sc. Lokalno traženje optimuma.. K. Springer. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima.dr. Pioro. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. Linearno programiranje i tokovi u mreži. 4. Korte. Medhi: Routing. 2.Y. 5. Nikola Bogunović. 1989. Morgan Kaufmann Publishers.C.S. IEEE & Wiley Interscience. 23 . M. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža. Protocols. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. R. Morgan Kaufmann. Dimenzioniranje i planiranje mreže. Flow.Monma. Elsevier. and Architectures. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof.P.sc. J. G.L. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja.. T. John Wiley & Sons.dr.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. G. 3rd ed. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka. D. Ball. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. Medhi.sc. Literatura: 1.multipleksiranjem (WDM). kombinatoričkih i heurističkih metoda. optički giroskop.M.sc. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof. 1998. senzori na osnovi Braggove rešetke. B. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Optimalno usmjeravanje u mreži. N. Prof. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. Sivarajan: Optical Networks. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. 2006.sc. Doc. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. 2. D. J. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. Mladen Kos. Ahuja.dr.G. Svjetlovodni senzorski sustavi. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. Springer. 3..Magnanti. Magnanti. M. 3. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi.dr. Heuristički algoritmi. R.Rau: Optimization Principles.sc. 2004.N. N. 6.G. 2002.dr. Predviđanje. L.L. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.L. John Wiley. Ramaswami. Davor Škrlec. T. Proširenje kapaciteta mreže.. Posebni algoritmi i proširenja. and Capacity Design in Communication and Computer Networks. 1995. Pregled egzaktnih. John Wiley&Sons Ltd. 3. J. D. 2002. Literatura: 1. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi.

Vizualizacija informacija. John Wiley & Sons. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Vizualni artefakti.J. prikaz nizanjem presjeka. (Eds. P. Multimodalni podaci.P. Redukcija na logičke programe.dr. Sowa. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. R. J. H. Ivo Uglešić. Literatura: 1. Davies. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. 2.J. van Harmelen. Sustavi s okvirima i semantičke mreže.dr. Tom M. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. 2002. Hearn. D. 2004. Third Edition. 2. Predstavljanje otkrivenog znanja. 3. Probabilistička logika. Priprema ulaznih podataka. John Wiley & Sons. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. Ltd.. izravno ostvarivanje prikaza.Brooks/Cole. Prentice Hall.sc. F. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. Algoritmi za indukciju znanja. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. Postupci vizualizacije podataka. 1997. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. 2004. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. K. 2. Željka Mihajlović Uvod.dr. Evaluacija rezultata.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. stvaranje poligonalnog modela. Schroeder. J.). Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. New York. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. Kitware. 1997. Literatura: 1.Knowledge representation. Lorensen. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. Nastanak. Research Studies Press.sc. and Techniques. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Third Edition. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. pri nastanku i eliminiranju kvarova.primjeri i atributi. Martin and B.sc. Fensel. Literatura: 1. 1996. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina. Transients in Power Systems. Primjena u poslovnom odlučivanju. Vizualizacijski protočni sustav. M. G. New York. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. podjela i svojstva. L.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management. Ian W. 1996.M.J. Ltd. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Ontologije i znanje na Web-u. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Literatura: 1. Mueller. W. 2003. Brachman and H. Nielson. Scientific Visualization: Overviews. Hagen and H. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. D. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Doc. 2004.sc. tehnici i medicini. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. 2000.Wiley. IEEE Computer Society. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. 2000. van der SLUS. Ulazni skup podataka. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica.dr. 3. Methodologies. 3. Inc. 24 . 2.

. T. pretvarači frekvencija. Schumann. Literatura: 1. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta.sc. 2003. korektura greške. D/A konverteri). Short Run press Ltd. Brezis H. 3. filtriranje. Exeter. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Linearna algebra Literatura: 1. 2. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. Prostori Soboljeva. Međusobno isključivanje. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. Gagne. Prostori distribucija. Springer-Verlag.. Galvin. 2003 25 . Slaba formulacija rubnih problema. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. Određenost višedretvenih sustava. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. P. Fundamentals of Applied Functional Analysis.Mjerenja digitalnih prijemnika.P. U. izbjegavanja i otklanjanja.. Predznanja: 1. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. Leo Budin Programi. W. Addison Wesley Longman. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. programski zadaci. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija).Laroche : Lightning: Principles. Digitalni AM prijenos. Tricot C. digitalni prijemnici (DSP). Literatura: 1. 4.dr. Galerkinova metoda.dr. J. Théorie et applications. Instruments and Applications. Dambacher: Digital Broadcasting. H. Curves and Fractal Dimension.. John Wiley & Sons. Slabe derivacije. Paris 1983 2.. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. Žubrinić D.3. Silberschatz. New York. dekoderi: demultiplekseri. 1998. WATSON. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Mitrović D. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom.Betz. descrambleri. IEE. 1995 3. procesi i dretve u računalnim sustavima. California State University. Analyse fonctionelle. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. P. Regularnost rješenja. 2009. 1996. Chicester. Masson. Fraktalna analiza chirpova. N. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. 2003. John Wiley & Sons. Sacramento. Matematika 3E ili 3R 2. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. A. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos.D. G. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR.dr. Sustavi za prijem u pokretu. DAB i DRM. Applied Operating Systems Concepts. demodulacija. B. P.sc. pojačala. Hoeg. Springer. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation.sc. Fourierova transformacija distribucije.

sc. Djelotvornost otvora antene. Ma. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof.van Roy. Generične PLD strukture.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja.sc. Prentice Hall.. 2. Matrice impedancija i admitancija. 2.dr.Y. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. Homodinski prijamnici.sc. 2001. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije. T. Prof. E. Concepts.: Microwave and RF Design of Wireless Systems. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Haridi. Prostorno-bitemporalni objekti.sc. Digital Electronics with PLD Integration. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Printice Hall. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. Prof.sc. Vayne Wolf. Krunoslav Tržec Programski agenti. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova.. B. and Models of Computer Programming. Brandouy. O. The MIT Press.dr. Definiranje primitiva i makročelije. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata.: Wireless Communications. protokoli pregovaranja. Tucker (ed..Future Temporal Logic. P. Techniques. 2004 3. N. Computer Science Handbook. Bichler. Cook. Mathieu. FPGA Based System Design. Springer-Verlag.dr. elektroničke aukcije. A. Koordinacija programskih agenata. M..). The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. Strateško donošenje odluka. eds. 1996. 3.dr.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera. Praktične primjene. Cambridge. Literatura: 1. metodologije razvoja višeagentskih sustava. S. Chichester... 2. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. Klase profesionalnih prijamnika. Beaufils. 2001.dr. 2004. D. Berlin. FTL . Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. Karolj Skala. 3. 2006. MOST . 2007. 1. Željko Butković Integracija sustava na čipu.dr. Graphis. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. Principles and Practice. Cambridge University Press. 2000. semantički agenti i ontologije.sc. Pozar. F. John Wiley & Sons. Cambridge. Antene i radiosustavi. Rappaport. Zagreb. Wiley.S. 3. 2. Literatura: 1.. Chapman & Hall/CRC. agentski komunikacijski jezici. Nigel P. Zdravko Galić. 26 . Stabilnost pojačala. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. Električki male antene. Dr. New Jersey.2.. Agent Technology for e-Commerce. Game Theory. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. Gordan Ježić. and Their Applications. Literatura: 1. 3. Analiza mikrovalnih mreža. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. Fasli.. Zentner. Elektroničko tržište. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu.sc. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. M. M. automatizacija poslovnih pravila. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. Patrick Kane.

Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Three-dimensional Computer Vision. T.Kontinuirani upitni jezik.sc. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. Vision Science. 1988. 1993. Özsu M. Springer. H. E. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. Addison-Wesley. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. O. Academic Press. Slobodan Ribarić. Feiner. Prentice Hall. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Segmentacija na temelju pokreta. Raznorodno proširivi sustavi. Mehanizmi raspodjele. Nikola Guid. Postupak isijavanja. Model kamere. Güting R.Modeliranje i upiti povijesti kretanja.. Jain et al. Prof. G.dr.. MIT Press.: Data Stream Management..dr. Prostorno-vremenski tokovi podataka. 2010 4. prijelazni. Gehrke J. Prof. Apstraktni model. Aktivni vid. 2. Galic Z. Diskretni model. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Hermitove.dr.dr.sc. Siniša Srbljić. A Practical Guide.) Data Stream Management . M. Literatura: 1. 3. 3. Machine Vision. B-splajn i NURBS krivulje i površine. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima. (Eds. Morgan Kaufmann Publishers. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. Hearn. Vizualni artefakti. Prividna raspodijeljena okolina. Posebna svojstva krivulja i površina. Prof.Processing High-Speed Data Streams. 2004. Golden marketing . Boston. Posrednik. Arhitekture zasnovane na uslugama. Schneider M. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Second Edition. Literatura: 1. 2. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Detekcija granica. Van Dam. Empirijski. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. Sigurnost i privatnost.. Tekstura i analiza tekstura. Razmjerni rast. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1.sc. Rastogi R. Golab L. Morgan & Claypool Publishers. suradnje i natjecanja. McGraw-Hill. Workingham.dr. MIT Press.: Moving Objects Databases. 1995.sc. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Garofalakis M. Perspektivne transformacije.sc. Segmentacija slike na područja. Raspodijeljene arhitekture. Vrste RRS. Palmer. MidArc i SoftLab.Tehnička knjiga. S. Faugeras. Modeliranje prirodnih objekata. 2006 3.dr.. Hughes: Computer Graphics. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. 1999. Principles and Practice. Prostorno-vremenski predikati. AT&T GeoPlex. 27 . Prilagodljivost.: Geoprostorne baze podataka. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. Analize dinamičkih scena. D. P. Foley. Bezierove. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. Rubna segmentacija slika. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). 1990. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. 2005 2.sc. Kalibracija kamere. Predznanja: 1. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Relacijske baze podataka 2. Višedimenzijski skupovi podataka. Postupak pretrage zrake. Stereo vid. R. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. CQL .

dr. Golub. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Plenum Publishing Company. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems. prijenosnog i razdjelnog podsustava. John Wiley & Sons. Vladimir. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. Zdenko Šimić Rizik. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof.. KIGEN. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Plenum Publishing Company. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. P. n:m. Optical Networks: Architecture and Survivability.sc. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. 2. sigurnost i pouzdanost. N. M. R. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. D. Bhandari.sc. svibanj. 2. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. Prof.dr. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. N. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. L. Vladimir Mikuličić. H. Mikuličić. T. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije.H. P. Billinton. N.sc.dr. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. Literatura: 1. R. Jelenković: Literatura: 1. Raspoloživost proizvodnog. Sejid Tešnjak. Vanecek. John Wiley & Sons. R. Budin. Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers. Manchester. zaštita linka i p-ciklusi. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Prof. 2002.sc. Reliability. 1999. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. M. Vidovic. adaptivni. Pokazatelji raspoloživosti. Podaci o raspoloživosti. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Q. neizraziti. Manchester. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. 2008.sc.sc. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. Stavroulakis (ed. Design and Deployment of Internet Infrastructure. Ltd.Predznanja: 1. Zdenko: Modeli pouzdanosti.dr. Ho. 1. topološke i vremenske mjere. 1:1. Kluwer Academic Publishers. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. 2003. neuronski). 28 . Šimić. zaštita puta. Kluwer Academic Publishers. Billinton. 1992. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. Branko Mikac. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. 3. Jakobović i L. and D.dr.). Dr. Robert Inkret Osnovne definicije. genetski. Vjerojatnosne. 3. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. R. Modeliranje zavisnih kvarova. Lerner. 1996. Predznanja: 1. Mouuftah.-H. R. Analitičke i simulacijske metode proračuna. G. 2000 2. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava.

Inc. Michel Bousquet. TDMA.dr.Literatura: 1. 2002 29 . Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. Literatura: 1.dr. Upravljanje vezom. EIRP. 2. France. vanjski). Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. Nikola Čavlina. BLACKBURN: Protective Relaying. 2.dr. Adaptivna zaštita. McGraw Hill. IAEA TECDOC Series No.dr. Taylor: Power System Voltage Stability. Zapis i analiza kvarova. Electricity Association Services Ltd. GEO. Algoritmi numeričkih zaštita. London. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Zagreb. IEEE Press. Jules E. Školska knjiga. Inc. 2002. Levallois-Perret. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). IAEA. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. ETF-ZVNE. Level 1-3). Ante Marušić.dr. Electricity Training Association: Power system protection. A. 3.: Telekomunikacije satelitima. 23. Determinističke analize. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Gérard Maral. Kadish. Satellite Communications Fundamentals. Principles and Applications. Alstom T&D. New York. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup. Prof. 1200. IEE. New York. Numerički distantni releji i lokatori kvara. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. Projektiranje satelitskih sustava. Komunikacije unutar postrojenja. Ostvarenje satelitske veze. 2000. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). J. New York. LEO i MEO sustavi. Regeneracija signala na satelitu. Strujni i naponski mjerni transformatori. Subkanalni proračun jezgre (COBRA). P. R. Galić. Artech House. 1998. 3. Nelinerani utjecaji. Thomas W. Wiley 1998. VSAT sustavi. Safety Reports Series No. 1994. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). SCPC i SPADE. Izvedbe komunikacijskih satelita.A. 3. Sigurnosni limiti jezgre. Literatura: 1. 3rd edition. R. 2002. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. Anderson. Zagreb.sc. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. C. 2.W.sc. stablo događaja. P.sc.sc. Volume 1-4. 1994.M. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš.. Zavodska skripta. Literatura: 1. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. 1995. Tendencije razvoja relejne zaštite. Uski i globalni antenski snop. S. 2001 2. Doc. East. FDMA. L. Proračun višekanalnih sustava. Probabilističke analize (stablo kvara.. Marcel Dekker. Pokretne satelitske mreže. Satellite Communication Systems.sc. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof.

J. Schneier. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. M. Autentifikacija i autorizacija. Upravljanje rizicima.sc. 30 . 2. korektora. Lu: Practical Optimization . 2nd edition. Tipton. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. B. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. Consulting Editors. Sigurnosne norme. R. Kontrola pristupa. Tosunoglu. Signali i sustavi 2. Concepts in Articifial Intelligence. 1999. sučelje prema mikroračunalu. J. Volume 1.dr. Sigurnosni protokoli. Digitalna obrada signala 3.dr. Primjena CCD i PSD kamera. N.3. Zagreb. 2001. Tehnike otkrivanja napada. Springer. Predznanja: 1. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. Buterworth-Heinemann. M. obrada slike. SpringerVerlag.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. 2. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. A. Kaynak.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. P. Krause. D Feretić. derivatora i integratora. A.-S. Linearna algebra Literatura: 1. Kvantna kriptografija.CAN). Hilbertovih transformatora. Školska knjiga. Doc. A. 2007. Literatura: 1. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Debrecin. 1996. Mladen Vučić. Nuklearne elektrane. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1.sc. N.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. J. O. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. 1995. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. CRC Press. Handbook of Information Security Management. Security Engineering. 3.Ang: Recent advances in Mechatronics. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2.dr.sc. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. H. Wiley & Sons. Johnson. Kriptografija eliptičkim krivuljama. W. oblikovača pulseva. CRC Press LLC. Applied Cryptography. Kriptoanaliza. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. 2004. Wiley & Sons. S. Čavlina. 2001. Anderson. Antoniou. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. 3.Algorithms and Engineering Applications. Predznanja: 1. Osnove kriptografije 2.dr.sc. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica.

Sharma: Semiconductor Memories.dr. usklađeni (optimalni) filtri.sc. Peterson. 2001.2. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. 31 .magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD). Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. otpornost na smetnje i ometanje. Ziemer.dr. Prentice Hall Engineering. Blinchikoff. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa. Noble Publishing Associates. Nove koncepcije. osnovne karakteristike proširenog spektra. Plinski kromatografi. Prof. 2005. H. A.sc. Literatura: 1. R. Virtualni memorijski sustavi. 2000.L. 2. 1996. Mario Cifrek. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof.E. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. R. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. S. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. B. Oporavak od kvara i održavanje integriteta.dr. Organizacija memorijskih modula. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. Hijerarhija memorija. Procesni dobitak. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. William Andrew Publishing. T. J. Memorije s direktnim pristupom. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. Numerical Optimization. Zverev. 2. Memorije neosjetljive na pogreške. Predznanja: 1.Lee : Spread Spectrumn CDMA. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. John Wiley&Sons. 3. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra). Mjerna pojačala. Literatura: 1. Upravljanje sigurnosnim kopijama. R. Butterworth -Heinemann.dr. H. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. Pouzdanost i testiranje memorija. D.E. S. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. Doc. Neuravnoteženi mostovi. 3. Mrežni memorijski sustavi. nekoherentni sustavi. New York. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova. I. Moderne poluvodičke memorije. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. 2003. Organizacija polja diskova. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Thornburgh. A. Johannesburg. Wright. Savo G. Two-Volume Set. Masovne memorije.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. Melborne.Theory and Practice. 4. New York. Spremnici podataka. Glisic: Adaptive WCDMA . 1997. Senzori za mjerenje mehaničkih. J. R. Wiley-IEEE Press. D. Oxford. Springer. Springer 2006. 2003.sc. Filtering in the Time and Frequency Domains. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Uskopojasno ometanje. W. 2003.McDaniel. sustavi s izravnim slijedom (DSSS).dr. Slijedovi male križne korelacije. Uroš Peruško.sc. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. toplinskih. Datotečni sustavi. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. osnove arhitekture računala 2. 3. Prentice Hall PTR. Boston. W. CDMA. operacijski sustavi Literatura: 1. Rake prijemnik. McGraw-Hill. 1995. J. Nocedal. New Jersey. spektrometri masa i NMR. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem.sc. K.

Prikupljanje. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. S. E. Arhitektura računala. prožimajućeg računarstva. tok i obrada podataka. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. G. Cambridge University Press. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala.). Antene iradiosustavi. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. 3. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. J. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. Wireless communications. Interakcija s korisnicima sustava. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. Literatura: 1. Školska knjiga.dr.. D.sc. 2005. PER i SER. A. Watkinson. Distribucija MPEG-2 signala. sučelja prema drugim mrežama. M. Zagreb.dr. 2001. primjeri sustava. A. Graphis. Ist edition. Convergence in Broadcast and Communications Media.K. 2...sc.. Wireless communications systems and networks. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. Focal Press. Richard III. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. An introduction to the design of small-scale embedded systems. (411 str. autonomnost.sc. 2005. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. F.. 3. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. Teorija signala Zimski 32 . Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. London. Adelstein. 2. Goldsmith. osnove računalnih mreža Literatura: 1. Optimizacija bežičnih sustava. sigurnost. mrežni protokoli i tehnologije.sc. Palgrave. M. Gupta. USHER. Teorija odlučivanja. W. referentna arhitektura mreže. Doc.dr. Cambridge University Press. Literatura: 1. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja.KEATING: Sensors and Transducers.2. 2001. 2001. Izračun BER. 3. svjesnost konteksta.sc. Zagreb. McGraw Hill. mobilnost. L. Focal Press. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. proaktivnost.G. Simpson. T. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. J. prilagodljivost. Hampshire. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške.S. R.D. 1996. 2001. Wilmshurst. 3. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Springer. 2. A.dr. Prof. Van Tassel. Branka Zovko-Cihlar. Predznanja: 1. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. MacMillan Press Ltd. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. Zentner. 2005.dr. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. Guizani. 2009. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. Focal Press. Mario Žagar. 2004 3. izdanje 1993. J. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni. Principi maksimiranja SNR-a. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog.

Koeficijent korisnog djelovanja. Prof. Vremensko-frekvencijske obrade.dr. B. Literatura: 1. Autotransformator (tronamotni pogon. Primjene u potiskivanju šuma. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Literatura: 1.dr. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona.dr.sc. indeks usmjerenosti.R. Spektralna analiza. 1986. 3. M. 1975. T.sc. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". McGraw-Hill. Artech House. P. Ispitivanja sklopnih aparata. A. and Nguyen T. Newnes.dr. Transformatori. New York. Shah. Vizualizacije u medicinskim procesima. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna. 3. Školska knjiga. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. 1999. Svojstva. Stjepan Štefan. Peter Peregrinus Ltd. T.sc. New York. Mjerni hidrofoni.dr. John Wiley & Sons. Literatura: 1. Flurscheim: Power Circuit Breakers . K. The J&P Transformer Book. Kelemen. Literatura: 1. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. Transformator u interakciji s mrežom. McGraw . M. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Transformer Design Principles. Bijeli i obojeni šum. J. Doc. Linearni operatori. Hrvoje Babić. Spektri slučajnih signala. 2002. Feghali. Branko Somek. knjiga 13. 3. trajanje. Standardizacija. Nadomjesne sheme. Mjerenja na pretvaračima. terapiji i kirurgiji. 1977. Usmjereni sustavi.dr. Taylor & Francis. Zvonimir Valković. Plenum Press. Ahuja. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. C. Dedham. DE COULON: Signal Theory and Processing. M. H. lokalna zagrijanja. Urick: Principles of Underwater Sound. Doc. Del Vecchio. zaštita). 33 . 1997. Frederick: Ultrasonic Engineering. Damir Žarko Tronamotni transformator. Interakcija aparata i mreže. 1980. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. širina zvučnog snopa. Pasivni i aktivni sustavi. Wellesley-Cambridge Press 1996. Strang G. 1998. F. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. pojas i dimenzionalnost signala.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. B.Theory and Design. 2. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. Stabilizacijski i tercijarni namot. 2. Podjela pretvarača.sc.R.Hill 2002. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Poulin. 148-168.sc. 1978. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. Tehnička enciklopedija. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. D. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring).: Wavelets and Filter Banks. 2. Zagreb. metode smanjenja dodatnih gubitaka). ekstrakciji.dr.. Doc. J. R. R. Pretvarači velikih snaga. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Heathcote. kompresiji. str.sc. 2. PAPOULIS: Signal Analysis.sc. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. uzemljenje nultočke. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. Detekcija signala. Klasifikacija. New York.sc.J. London. Preslikavanje. Predstavljanje slučajnog signala.Nositelji: Prof. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača.dr. Zagreb. Teorem recipročnosti. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Oxford.

Tzafestas (Ed. Institution of Engineering and Technology. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora.. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots.sc. R. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. Stuttgart. Hirzel Verlag. Patel: Wind and Solar Power Systems. Doc. Pretraživanje nepoznatih prostora. London. Battista. J. Mantz. Li Applied nonlinear control. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Osnove automatskog upravljanja. 3. ISBN: 0863414893. Sliding mode control in electromechanical systems. Ricardo J. zračnost i elastičnost. 2003. Taylor and Francis. 1999.-J. Vadim Utkin. Vadim Ivanovich Utkin. S. A Badford Book.dr. Antonio Ruano. J. Jingxin Shi. Metode upravljanja mikromrežama. Spyros G. Klasični postupci upravljanja EMS. Kluwer Academic Publishers. CRC Press. ISBN: 978-1-84628-492-2. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof.2007 2. Abingdon. primjene. Nedjeljko Perić. Hernán. H.. 2.dr.sc. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. Koordinacija rada više autonomnih sustava. Doc. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. Taylor&Francis. Twidell. Planiranje i praćenje putanje gibanja. Percepcija i modeliranje radnog prostora. 2000. 2006. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). 1999. Predznanja: 1. Nedjeljko Perić. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka.dr. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. Prentice Hall. primjeri. izvedbe. Predznanja: 1. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. 1999 3. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. Boca Raton.3. Weir: Renewable Energy Resources. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije .sc. Weiping.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. Cambridge University Press. UK. Literatura: 1. Jürgen Guldner. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje.sc. The MIT Press. Bianchi. 2004. Slotine. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. strukture upravljanja.dr. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. T. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. M. Second Edition.sc. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. 2. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. 2005 4. E. Literatura: 1.dr. Fernando D. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. Wind Turbine Control Systems. 34 .energija vjetra i sunčeva energija.

Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. The MIT Press. Sigurnost autonomnih servisnih robota. De Battista. S. Osnove automatskog upravljanja 4. McGraw-Hill. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. Clemm: Network Management Fundamentals. 2007.sc. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. 3. H.Telecommunication Management Network. Springer-Verlag.Krajči: Osnove robotike. K.dr. 1972. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom. 2002. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. F. Prof. 4. 2. B. Marijan Kunštić.Modelling and Gain Scheduling Design. Siciliano. G. Macko. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Cisco Press.dr. Ohio.sc. Lazinica. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. Virtualni robotski sustavi upravljanja. System Research Center.): Multiagent Systems. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. UNFCCC mehanizmi. V. Predznanja: 1. Predznanja: 1. Springer-Verlag. V. Cleveland. Održivost razvoja EES-a. Doc. Berlin Heidelberg. 35 . Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. Upravljanje ravnotežom robota. Osnove dinamičkog modeliranja 3. 1999. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Handbook of Robotics. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Interni i eksterni troškovi. Komparativna analiza EE objekata. Kordic. D. Sheme trgovanja emisijama. R. Inteligentno upravljanje robotima. D. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata.dr. A. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. 1999.3.sc. Norme za ograničenje emisija. Danilo Feretić. 2008. Z. Advanced Robotic Systems (ARS). M. Problemi globalnog zagrijavanja. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota.dr. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Weiss (ed. M. 2.sc. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi. 2005. Bogdan. J. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Mesarovic.sc. O. Profesionalni servisni roboti. Osnove robotike 2. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. Interakcija robota i okoline. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. and Y. Zagreb. Khatib. A. D. NGOSS sustavi. Kovačić. Zmijoliki roboti. Graphis. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. Udupa: TMN .dr. Hodajući roboti. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. 2006. Bianchi. London. Literatura: 1. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. 3. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP).

Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. utjecaj složenog upravljanja. Simulacije i stvarnost. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. May 1999. 2000. Springer-Verlag. Feretić. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. Subašić: Elektrane i okoliš. United Nations. 1999.sc. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Room Acoustics. Sounds of Out Times. Raspodjela zvučnog polja. 1995. European Comission EUR 16523 EN. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. 3. Spon Press. Beyer. Grubb. D. Brussels. McGraw-Hill 1999. Crocker. M.n Swift and Z. Gregory D.dr.sc. Izdanje. Technical Report No.sc. Literatura: 36 . rizik u odnosu na pouzdanost. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme.sc. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.6. izvedbeni projekt. Encyclopedia of Acoustics. Audio podsustav na računalima. Element.T. 2006. akustički projekt. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. ExternE . Utjecaj ranih i kasnih refleksija. H.dr. Rizični faktori: kritična uporaba. Fasor. D. Doc. ETC. R. 1971. Schnelle. Dey. Validacijski postupak.-2000. Literatura: 1. Višekanalni sustavi snimanja. DG XII. 2.dr. M. Prof. B. Definiranje projektnog zadatka. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. Eurolab.dr. Tomšić. tehnoloških prostora. Zahtjevi na akustička svojstva općih.3. Povezivanje audio uređaja. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. Ž. Tietenberg. 4. A Practical Guide. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. Ivan Leniček.Externalities of Energy vol I-VIII. Zagreb. Springer-Verlag. Zaštita od emisije i imisije buke. London. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. T. N. Landsdale Pennsylvania. D. 3. Literatura: 1. P. Škanata. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. 2. Kuttruff.J. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. Ivan Jelenčić. HRN EN ISO/IEC 17025. složenost obrade podataka. 2. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. B. R. Objektivna i subjektivna difuznost polja.dr. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka.sc. Literatura: 1. 2000. Geneva. K. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Two Hunders Years of Acoustics. Michaelowa. 2/2006. Specifičnosti materijala. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Odnosne norme i zakonski propisi. Ray tracing i slične metode. 3. X. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. October 2006 3. Čavlina. posebnih. Difuzori. Luka Ferković Model mjernog sustava. Stvarno vrijeme odjeka. A.

Kluwer Academic Publishers.C. 2002. Pohlmann: Principles of Digital Audio. K. McGraw-Hill Professional. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards.1. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications.R. 2002. M.E. 2. A K Peters Ltd.Bosi. 37 . 3. 2000. P. R.

San Francisco. 1993. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. M. Zagreb. Boca Raton.sc. SINKOVIĆ: Informacijske mreže. Operacijski sustavi 2. Akustička mjerenja impulsnim signalima. Malabar. zahtjeva i elementarnih poslova. problemi na niskim frekvencijama. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže.dr. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa.sc. Predznanja: 1. unutarnje rezonancije.E. V. Literatura: 1. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. F. 1994. Florida. USA. Principles of Embedded Computing Systems Design.2. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. John Wiley & Sons..sc. Arhitektura računala 3.). A. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa.Templeton: Acoustics in bulit environment.2. 2. Projektiranje ozvučenja. Moon. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. Doc. Školska knjiga. London. Butterworth Architecture. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Literatura: 1. D. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije. W. Morgan Kaufman Pub.Z. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. Leo Budin. 2001 3. Informacijska analiza poslovnih procesa. 3. 38 . Mo Jamshidi (ed. Modeliranje poziva. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. Computers as Components. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora.dr. 1994. Konstanta sobe. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije.dr. C. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. 1998.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. CRC Press. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Modeliranje informacijskog toka. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. Primjena genetičkog algoritma.dr. Chaotic and Fractal Dynamic. TAB Books.sc. usluga.C. Krieger publishing company. Wilson: Noise Control. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. Akustičko modeliranje. Balansiranje opterećenja. Projektiranje prostorija za slušanje. 2001 2.Wolf.

London. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. Kluwer Academic Publisher. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji.dr. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. Procesiranje i obrada zvuka. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. metoda konačnih elemenata. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. Springer Verlag. podršci za projektiranje podržano računalom.dr. 1994. John Wiley & Sons. Liber. 2. Toronto.sc. VASEGHI S. 3. Haznadar. 39 . Školska knjiga. Inc. Značajke medija za pohranu. Prof. E. A. Literatura: 1. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. Numerički postupci. Literatura: 1. kontinuiranih i diskretnih te statičkih.dr. metoda momenata. polarizacija. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. 1997. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. I.. Z. New York. O. 1976.. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Artech House. KINGSLEY: Electric Machinery. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja.sc. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka.dr. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. 3. Digital Communication Systems. Dina Šimunić. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. BENESTY J. Doc. A.2. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. 3. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. R. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen.sc.sc. 2004. Prentice-Hall. Boston.dr. Prof. Literatura: 1. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. PEEBLES P. New York.sc. 2.dr. Statička i dinamička ispitivanja.sc. JohnWiley & Sons Ltd.dr. 2000. 1996. Ivan Gašparac. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. Primjeri analize linearnih i nelinearnih.emer. L. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. Berlin 1987. Sead Berberović. 1972. višestruka refleksija.. Štih: Elektromagnetizam I i II. V. 2.. zapis i prijenos zvuka. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. FITZGERALD-CH. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. Zagreb. IEEE Press. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. Akvizicija mjernih podataka.sc Zijad Haznadar. 2: Computer Applications. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. Doc. Boston. Zagreb. Pohrana i zapis zvuka..sc. Vol. HUANG Y. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. KLEINROCK: Queueing Systems. W. Audiokomunikacijski standardi. McGraw-Hill New York. 1987. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines.dr. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka. 1952.

Boyle: Image Processing. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. New York. . Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. Springer. T. 1999 2. 2000. Literatura: 1. Hlavac. 2010. Razvoj novih detektora. Prentice Hall. Brooks/Cole. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. ADC. G. Registracija slika. Detekcija granice objekta. F. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Petković. Detekcija rubova. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Algoritmi za grupiranje. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju. S. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy.to Approach. 1994. Analiza oblika. Čerenkovljevi detektori. Neuronske mreže. P. Prof. J. Segmentacija slike.dr.R. Literatura: 40 . scintilacijski detektori. Addison-Wesley. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. 1990. 2.Shapiro: Computer and Robot Vision. Analiza pokreta.sc. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda. 2. 2. R.M. komore s projekcijom događaja. Hashimoto.. Heidelberg. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof.128.G. Prof. 1.dr. Damir Ilić. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. kalorimetri. Analysis. Predznanja: 1. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. Academic Press. V. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje.Sonka. and Machine Vision. Matematička morfologija. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How . Springer Verlag. Houghova transformacija. Ekspertni sustavi. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. 3. Stavroulakis.dr. 2. Knoll: Radiation Detection and Measurement. 4.sc. kompleksnost modulacije.. L. T. 3rd edition.. Springer. Literatura: 1. J. FADC). Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof. Dozimetrija. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 .. P. Gradijentni i kompas operatori. Školska knjiga..međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata.dr.sc.sc. FASTBUS). Termički učinci elektromagnetskih polja. Literatura: 1. zdravstveni standardi. Računalni instrumenti. O. R. 2003. Analiza glavnih komponenti. Analiza teksture.sc. Sven Lončarić. Davies: Machine Vision. Osnove nuklearne fizike. poluvodički detektori. izmijenjeno izd. Značajke teksture. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra..dr. 2nd Ed. W. 2nd Ed. Wiley & Sons. . R. višežičane komore. O. E. 1992 3. Zagreb. Primjene. 3. vol. Ekstrakcija značajki slike. M. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC.. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. Haralick.. Biological Effects of Electromagnetic Radiation.. Vrste detektora: plinski brojači. CAMAC. 2005. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. TOF-detektori.

2006.Nordmann. Graphis. 41 . Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. V. 2. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. FER-ZVNE.Intelligent Diagnosis and Maintenance. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . P. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Essen.M. R.GRID CODE). O. PTE. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. 3. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. CRC Press.A. 2003. 1995. 2004.Boldea: Variable speed generators. 3. Torzijska podsinkrona rezonancija. CRC Press. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. 1998. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike. The Institution of Electrical Engineers. regulacijska sklopka. temperatura ulja. Instrumentation and Control. Vizualni pregledi. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. Graphis. Zagreb. Zagreb. Zagreb. Wierden.sc. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava. Otočni pogon elektrana. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. K. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. Zagreb. J.Pfuetzer: Rotordynamik. Springer. 2001. Zavodska skripta.sc. Nadzor ostale opreme. I.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. H. MA: Butterworth-Heinemann. S. struje. ACEA. S. vibracije.Frančić: Dinamika električnih strojeva. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. S. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. 2003 3. 5. B.dr. Monitoring generatora. furan. 2000. Literatura: 1. FER-ZVNE. VGB PowerTech Service GmbH. Periodično testiranje opreme. UK. The Netherlands. SCPI Consortium. plinovi. KTE. Literatura: 1.C. Opći model električnog stroja. 4. Sturm: Efficient Operations . 2.E. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. M.Krause.Lyshevski: Electromechanical Systems. 2.sc. Literatura: 1.Jadrić. K. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. and Applied Mechatronics. provodni izolatori) i prekidača. TE. R. 2004. 2000. IEEE Press. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. Woburn. transformatora (naponi. F. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. vlaga u ulju.Gasch. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme. I. Održavanje na temelju stanja. London.D. Zavodska skripta. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. 2001. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof.1.dr.Wasynczuk. 1998. Taylor and Francis. Electric Machines.dr. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. Magnetski ležaji električnih strojeva.

The Institution of Electrical Engineers. 3. D. Oxford Univ. Noyes Publications. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. Vesna Borjanović. J. Primjena programa MATHEMATICA.E. Literatura: 1. Električki filtri . Raman spektroskopija. Robert W. Naponski i strujni filtri. Artech House Publishers. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Osjetljivosti.K. Potrošnja energije za željeznice. J. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina.dr. Park Ridge.Nuklearne metode (IBICC). Svojstva različitih konfiguracija.) Edition Materials Science and Technology 2005.sc. NJ. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS).dr. (Eds. Third Edition 2006. obradi glazbe i govora. 2. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. Nanostrukturni poluvodiči. faktori snage. Transformacije frekvencijskih varijabli. Literatura: 1. moderna asinhrona vuča. Gary E. Schaumann.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. T.sc. McGuire.dr. elektrodinamičke kočnice. E. V. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation .2. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. Press. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. CRC Press 1998 3. D. Ostvarivost zahtjeva. McGuire Fundamentalna električka.E. I. vučne karakteristike. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. biomedicinskoj instrumentaciji. Atomic Force Microscopy (AFM). Tipični problemi realizacija filtara. London. 2. Y. 2D i 3D nanostrukture. Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. 2001. Sun. Yi Liu. Ze Zhang.sc. Fotoluminescencija.) 2002. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. Projektiranje i optimizacija. 2003.A. P. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima. Holloway and G. Primjena u akustici.The Control of Boilers and HRSG Systems.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. Defekti u materijalima.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. London. Planiranje novih elektrifikacija. Prof.sc. R.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis.Delyannis. sustavima za prijenos signala. Eds. FILTER Literatura: 1. Charaterization of Materials Cahn. Morrison Knudsen Corporation. WORKBENCH. UGLEŠIĆ. 1996. M. Michael G. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. Eksperimentalne tehnike nano. / Haasen.dr. 2. 2000 3. Peter / Kramer. IEE Power & Energy Series 43. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof.H. Nanostrukturni metali. Ashgate 42 . Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. Pasivni i aktivni filtri. Metode realizacije. 1D. mjernim sustavima. I. Utjecaj električnih željeznica na okoliš. San Francisco 1993. (eds. Osnove infracrvene spektroskopije. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi.

Francisco C. R. George J. električka analiza plinova. KOŽULJ.dr. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. Primjena programa pri analizi i sintezi. Glazbala i ostali izvori zvuka.dr. tvari i fizikalni zakoni.dr. Pasivni filtri. Udešavanje filtara. Springer. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda.sc. Prof. svjetlosnih. Profos. 638-670. ZOLLNER: Elektroakustik. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. Loudspeaker and Headphone Handbook. Stolovi za miješanje. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. London. PP filtri. 3. 3.dr. A.sc. obradi i reprodukciji zvuka. mjerenje mehaničkih. 2001 (in Croatian). Precizne elektromehaničke i digitalne vage. 2. Sustavi za snimanje zvuka. 1994. M. I. Zagreb. SZELAG: Modern Electric Traction. de La Rosa: Harmonics and Power Systems. Roman Malarić Prirodne pojave. stereo. tekućinama i krutim tvarima. T. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu.sc. KARWOWSKI. M. Power Supply. Audio pojačala. hidrauličkih. Zvučnici i zvučnički sustavi. T. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. sustava i snimaka. T. kemijskih. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. pp. 1987. Josip Butorac.3. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. CRC Press. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. Foto-kolorimetrija. Slušalice. 2.dr. 4. J. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. višekanalno i dr. JELAKOVIĆ. veličina Literatura: 1. J. Električni Krugovi. V. 2. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. Školska knjiga. El. Volume 3. 43 . 2001. Zagreb. Springer Verlag. HŽ. Električni Filtri 2. Gdansk 2009. Predznanja: 1.sc. te količine vlage u plinovima. Zagreb. E. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Postupci redukcije izobličenja. Aktivni filtri. Neven Mijat. određivanje kisika u vodi. Primjena računala pri snimanju. hidrodinamičkih. 2006. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. Mjerenja harmonika. MC analiza. BORWICK. Literatura: 1. VP filtri. Uređaji za obradu i zvučne efekte. Butterworths. Norme harmonijskih razina. Neven Mijat: Electrical Filters. Gubici uslijed harmonika. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica.sc. P. ZWICKER. Signali i Sustavi 3. Mikrofoni. Izvori harmoničnih izobličenja. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. ŠVALJEK. toplinskih. M. Harmonijska analiza. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. Postava mikrofona i načini snimanja. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. Kompromisi pri projektiranju filtara. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design. Doc. K. Gdank University of Technology. Zagreb 2003. 1996. 3. VUJNOVIĆ: Mikrofoni.

WEBB: The Physics of Medical Imaging. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa.dr. Leonhard: Control of Electrical Drives. MNPERE. Taylor & Francis. Osobine glasa. Plenum Publishing Corporation. Kriteriji za izbor motora i komponenti. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. CRC Press. Medical Science Series. Termografija i CCD senzori. B.dr. Emisijska topografija. Ultrazvučni uređaji (B. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Prof. Chou.H. Gama kamere. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela.sc. Metode utvrđivanja osobina glasa.Rose. Florida 3. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. Scintigrafija.sc. 1990. 1995. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. N. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. Forensic speaker identification. 3. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni. 4. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Zakoni gibanja elektromotornog popgona.i M-prikazi). S. EX d. Nasar: Electrical Drives. Digitalna suptraktivna angiografija.sc. Boca Raton. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Školska knjiga. Zagreb. Siemens A.F. Prof. 1993.dr. Karakteristike radnih mehanizama. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. Pattern recognition in speech and language processing. Školska knjiga. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof.Mohan: Electrical Drives. 2. 1990. Zagreb. Dinamička stanja elektromotornog pogona.sc. Springer-Verlag. P. Osobine prostora. G: Berlin . 3.sc. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. W.dr. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). SQUID senzori. Formalizmi i veliki sustavi. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. EX p. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. 1996. New York. Institut of Physics Publishing. EX e. Minneapolis 2001. 1987. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof. 2002. B. 2. Literatura: 1.A. Bristol. Philadephia.Juang.dr. 2. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije.Jurković: Elektromotorni pogoni. Kepstralna analiza. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Dijagnostika elektromotornih pogona. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. I. H. Dopplerov efekt.dr. Prednosti i nedostaci formalnih 44 . Uređaji i izvedbe.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. 2003. Marijan Kunštić. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. Literatura: 1.sc. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. Drago Ban. A CRC Press Book 2005.Boldea.Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Hollien. Muenchen. W. Taylor and Francis.

MIT Press. 2.sc.dr. S. D. J. 2002.An Introduction. Prentice Hall . Wiley. Z. 2. Peng. Prof. Strategies for Effective Human-Computer Interaction.R. L. 3.dr. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. J. THATHACHAR. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. P.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. J. 2. 1997. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. M. S. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. J. OpenGIS. Tehnike za izradu prototipova. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. M. 1999. mobilni GIS. GIS i Internet. koordinatni sustavi i projekcije. NARENDRA. Prostorno modeliranje. Automati i igre. HOGRETE and A. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. Prentice Hall. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik. J. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima. MANNING. Wiley & Sons. Primjeri pojedinih pomagala.sc.. Wiley.H. A.dr. Interoperabilnost. 2003. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. baze podataka za GIS. Principi i smjernice oblikovanja. Addison-Wesley. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems .teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a. GML/XML. 3. C. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. A. Literatura: 1. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. S. Literatura: 1. 3. 1989. Literatura: 1. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. Plaisant: Designing the User Interface. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. Distriburani GIS. Teorija igara s N igrača. Kluwer Academic Publishers. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. Organizacija i vođenje GIS projekta. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. Primjena teorije igara. K. topologija. THATHACHAR: Learning Automata . WebGIS. 4th Ed. L.sc. mjerila. John Wiley. konceptualno modeliranje.metoda i tehnika. Wiley & Sons .sc. 45 .E. K. MA. Posebna korisnička sučelja. ELLSBERGER. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone.dr. 1993. 2003. Prof. 2005. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization.sc.Harmon. Reading. 2003. Schneiderman and C. TURNER: Using formal description techniques. 2003. H. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. M. Modeli podataka.).J. Vlado Glavinić. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. Mladen Tkalić. Telekomunikacije i informacijsko društvo . Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja.dr.

Igor S. J. Video Processing and Communications. Prentice Hall. 3. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. T.sc. 3. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis.sc. ISBN 953-197-603-1 2. An Introduction to Video and Audio Measurement.sc. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi. sustavi.sc. P. 2002 2. S. 2002. Prof.dr. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost. New York. L. ISBN-0471988634. Streit.dr. Maja Matijašević. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. Literatura: 1. Wireless Video Communications. Prof. M. Pregled standarda i primjene. Y. Zhang.R. Preece. Wang. R. IEEE Press. Z. 2. Y. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof. Magnenat-Thalmann. 1999. Elsevier. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. Utjecaj postupka kompresije. Prentice Hall. 2001. P. Digitalne radiodifuzijske mreže. IMSC Press. Singhal. Capin. Multimedia Series. ponašanje.sc. Nielsen: Usability Engineering. Element Zagreb 2004. 2004 3. Rao. kvaliteta usluge. Simulacija ljudi: prikaz. John Wiley & Sons. ljudski faktori. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja.dr.sc. Literatura: 1. S. 1993. animacija. primjene.dr.dr. ISBN: 0201325578. Boston. Addison-Wesley. NY. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. Y. Damir Kalpić Ljetni 46 . konfiguracije mreže. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Igor Sunday Pandžić. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof.dr.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. K. MA. VE na World Wide Web-u. 1999.dr. Rogers and H. AP Professional. I. Fixed Broadband Wireless Communications. J. Prof. Media Coding and Content Processing. 3. Arhitektura mreža. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. Digitalna sučelja. komunikacijski protokoli.sc. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. deformacije.sc. Multimedia Communication Systems.S. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Steinmentz. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. Zoran Bohaček. Pandzic. Literatura: 1. D. Pretnice Hall. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. 2002. Bojkovic. N. Morais. performanse. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Reading.J. Branka Zovko-Cihlar. Nahrstedt. Vrste medija i aplikacije. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. Prof. Cherriman. Ostermann. D. Hodges.H.2. Hanzo. šifriranje i uvjetni pristup. K. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. John Wiley & Sons. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. 2004. VE na pokretnim uređajima.

Optimalno upravljanje sustavima. H.sc. 3rd Edition. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. Ljapunovljeva teorija stabilnosti.dr. Gamkrelidze and E. 1345-1440. in Handbook of Coding Theory (eds V. The Theory of Error-Correcting Codes. Interscience. 1983. Key.psu. Permutacijske grupe. R. E. Huffman.sc. Clarendon Press. D. Literatura: 1. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere.S. Predznanja: Ljetni 1. Mishchenko. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. Cambridge University Press. The Mathematical Theory of Optimal Processes. 47 . 1994. North Holland. Matematika kodova Nositelji: Prof.1.sc. bifurkacije. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. Isaac & Co. MacWilliams and N.F.. W. Khalil: Nonlinear Systems. 3. osiguranje ili Internet. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. H. and Control: Springer-Verlag. 2. 1992. (prijevod s ruskog) Ljetni 4. Sloane. Pless and W. S. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. 1998. C.dr. http://citeseerx. 1999. Ciklički kodovi. Hill.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. 5.3012&rep=rep1&type=pdf L.dr. C. R. 2. J. Geometrija vektorskih prostora. Prentice-Hall. Designs and their codes. van Lint.edu/viewdoc/download?doi=10. Irwin. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis. Perfektni kodovi. pp. 1962. BCH kodovi.S. K. 2002. A first course in coding theory. Varijacijske zadaće. V. Opisna funkcija. F. Fair. Vektorski prostori nad konačnim poljima. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Predznanja: 1. Stability. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. 3. Bang-bang princip. 1997. Doc. Nyquistov kriterij stabilnosti. 2003. Department of Mathematics. S.sc. Pontryagin. Linearni kodovi. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. McGraw-Hill.ist. Standardni geometrijski kodovi.1. Input-output analiza i stabilnost. Assmus and J. 2. Linearna algebra 2. Reed-Mullerovi kodovi. J. STEVEN B. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. kreditni skoring. Darko Žubrinić. 4. Boltyanski. F. Mario-Osvin Pavčević. Springer. Berkeley. Elsevier. 1995. Introduction to Coding Theory. ROBERT J. Permutacijsko dekodiranje. Pontrjaginov princip maksimuma.dr. Hadamardovi kodovi i generalizacije. University of California. Lawrence C. 3. 1999. EDWARD M.145. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. Osnove kombinatorike Literatura: 1. Prof. Huffman).G. A. Codes and Groups. J.

Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. Ergonomija programske podrške.C.sc. M. Strukturirane tehnike programiranja. OIML. 3.dr. 2.sc. NIST. Bar-Kana i. Publikacije CIPM. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. Prentice-Hall. Martin: Agile Software Development. New Jersey. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje.. Agilni postupci razvoja programske podrške. D. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. R. 2009.: robust Adaptive Control. Ioannou P. Sobel K. C. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. 1994.: Adaptive cnotrol The model reference Approach. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. A. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. S. Metrologia. IEC.S. Landau Y. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . Springer-Verlag. Marcel Dekker. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. Brezinšćak. Prof.. R. Reinženjerstvo programske podrške.dr. Literatura: 1. 1979. McGraw-Hill..: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications.sc. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Butorac. 2. BIPM. 2.dr. and Practices. McGraw-Hill. Krešimir Fertalj. Sun J.Jones: Software Engineering Best Practices. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Inc. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Prilagodljivi razvoj.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Principles. Meta-modeliranje. Ilić.sc. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. MV i drugi. Računalom podržano programsko inženjerstvo.dr. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. 2009. 1996. D. New York and Basel. Osnove programskog inženjerstva 2. rukopis u 3. Modelom vođen razvoj. norme ISO. Prentice Hall. Objektno-relacijsko mapiranje. Upper Saddle River. Inc. EN te časopisi IEEEIM.. Zagreb 1971. J. Literatura: 1. Kaufman H. New York. Tehnička knjiga. PTB. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. M. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. 2002. Predznanja: 1. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Patterns. 3. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. Tehnike analize i oblikovanja.

Literatura: 1. Umrežena osjetila. Višeparametarsko programiranje. Protokoli mreža osjetila. to Data Compression. Van Nostrand Reinhold. Mato Baotić. Kvadratični porgram. Roundy. Prof. Karl. Jonh Wiley & Sons. Morgan Kaufmann. J. S. Rabaey. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. Zdravko Hebel. Osjetilni čvor. Wright. Materijali za vodiče i izolaciju. MPEG-4. 3. A.dr. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. F. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. MM procesori i MM proširenja. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. Kabelske zaljevne mase. Sensor Network Operations. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof.sc.sc. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. V. Pregled najvažnijih normi: JPEG. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). Sklopovske arhitekture. Springer. Obrada signala u mrežama osjetila. T.sc. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. Literatura: 1. 2and edition. K. Sayood. Iskorištavanje energije iz okoline. M. Parametri kabela. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. Syrmos: Optimal Control. Lewis. procesora i primjer izvođenja operacija. Predznanja: 1. 2002 2. Električno polje u kabelu. JPEG. Ugrađeni računalni sustavi. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže.F.dr. Kompaktirani nadzemni vodovi. Wiley. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. La Porta. Energetska autonomnost. Linearni program. Proširenje na hibridne sustave. Istraživački izazovi. Prijenos električne energije Literatura: 49 . 2. aktualni projekti. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. P. Bežična komunikacija čvorova. Mitchell. L. Arhitektura sustava. Wiley-IEEE Press. 2006 2. L.dr.Pennbaker. C. MM koprocesori. Chapman & Hall. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. 1996.dr.sc. H. J. MPEG-2. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. B. Griffin. Prentice Hall. Phoha. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. S. Intro. 2007 3. Modelsko prediktivno upravljanje. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. Uljni kabeli. Willing. Prof. MPEG-7. 2000. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1.sc. Mikroelektronička i MEMS osjetila.K. L.dr. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži.dr.M. Kabelske mreže.Nositelji: Doc.sc. Izbor presjeka kabela. MPEG Video Compression Standard. 1992. Predznanja: 1. 1995.

Elektrane i okoliš.sc. McGraw-Hill. 3. GPS. algoritmi za određivanje pozicije.dr. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. Ž. 2000 3. Andrews. EGNOS. M. Springer 2003 3. J. M. Pogreške pri određivanju pozicije. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. I K. Austria. Lichtenegger. Doc.Milišić. D. Galileo.M. E. 2. P. Navigation. Literatura: 1. K. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. Linearna algebra. E. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. Kaplan. M. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. J. Vienna. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. Tipovi NE treće i četvrte generacije. Čavlina. Literatura: 50 . P. Osnove matematičke analize. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. Prof. D.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. C. M. IAEATECDOC-1085. Weill. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. Grewal. Nadogradnja GNSS sustava. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. 1995. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS).sc. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. Prijam i obrada GPS signala. R. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. J. Subašić.sc. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. KURTZ. 2004. 2.dr.1. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju.dr. DGPS. D. Usluge GPS pozicioniranja. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. Innovative Nuclear Reactor Development. FESB Split. T. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. Literatura: 1. Element. IAEA. Global Positioning Systems.sc. 2002 2. E. H. A. Tomšić. Načela satelitskog pozicioniranja. Utjecaj NE na okoliš. II. Danilo Feretić. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. A. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Artech House Publishers 1996 2. Inc. B. S. 1997. 1996. Hofmann-Wellenhof. ARRILLAGA. FER-web. SHOEMAKER.sc. Zagreb 2010. John Wiles & Sons. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. performanse i ograničenja. Osnove numeričke matematike. line-search i trusted-region metode. skripta. D. N. John Wiley & Sons. Understanding GPS Principles and Applications. sigurnosne i ekonomske karakteristike. L. Škanata. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Wieser. GLONASS. Luka Korkut. B. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof.dr. Feretić. Inertial Navigation and Integration.dr. Legat. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. Predznanja: 1. Očekivani razvoj i modernizacija. Zagreb.

Control and Signal Processing. Papazoglou. Cambridge University Press 2009.Boyd.E. P. Wellstead. Budućnost fotovoltaika.F. S. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Springer. M. Doc. Wiley. Objektno . M. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja.sc. stoljeća. Addison-Wesley: New York 2. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Heidelberg. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. T.dr. Predznanja: 1. Sze: Physics of Semiconductors. E. 2. John Wiley & Sons Ltd. Thomas Connolly. C.1. A. Heidelberg. Defekti u poluvodičima. Springer Verlag. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. Zoran Vukić. Organizational and Technical Foundations. 1996 51 . M. Prof. 3. J. Utjecaj defekata na električka. Integracija heterogenih baza podataka. and Robert B. H. John Wiley: Chichester 3. Doc. Konceptualno oblikovanje baze podataka. 1996 2. Literatura: 1. Jadranka Pečar-Ilić. upitni jezici SQL i PL/SQL. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture.Bonnans.J. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. Yu. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . Literatura: 1.sc. B. Matematički opis. Projektiranje samougađajućih regulatora. Wittenmark (1995): Adaptive Control. Carolyn Begg. M. S. Michael P.orijentirani model podataka. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori.sc. C.sc.dr. Scharl: Environmental online Communication. M. Grimble (1994): Robust Industrial Control. Elektroničko poslovanje: koncepti. Literatura: 1. Optički fenomeni u poluvodičima. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Mehanizmi vodljivosti DNA.J. Begg: 3. Ribbers: e-Business. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata.dr. Vanderberghe: Convex optimization. Pieter M. 1996. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije.A. Sinteza robusnog regulatora. A. aplikacije. Springer-Verlag 1997. J. Jr. C. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. Zoran Skočir. 1981/H. L. SIAM Classics in Applide Mathematics. 2004. informatika o okolišu. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. optička i mehanička svojstva poluvodiča.P. Dennis. Fizika transportne elektronike. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova.sc. J.C.dr. arhitekture. Fizika optičke elektronike. Ibach. Objektno-relacijski model podataka.M. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu.dr. Modeli podataka. 2.sc. Springer Verlag.dr. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. Relacijske baze podataka. Fizika kvantne elektronike. New York. Astrom. Doc. Lemarechal.. Vesna Borjanović Električka. 1st ed. P. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. Connolly. J. Branko Pivac.sc. Rekonfigurirajuće upravljanje. Gilbert. Upravljanje stohastičkih sustava.E. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof. Luth: Solid-State Physics. K.

Postupci s rijetko punjenim matricama. Revidirana simpleksna metoda. Inc. Edited by G. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. COMMER. numeričke tolerancije i pogreške. TCP/IP. DORMS: Computer Networks and Internets. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. Literatura: 1. Steinmetz. sporazum. 1988. K. Tanenbaum. E. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. New Jersey.dizajn i arhitektura.sc. Prentice Hall. L. Prentice Hall 2007. sigurnost. Springer-Verlag New York. Cambridge University Press. Singhal: Distributed Computing: Principles. 2005.sc. 1978 2. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. 2. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. 3. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). Prof. podrška pokretljivosti. nova generacija internetskih protokola. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. Opći linearni program. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. 2. Miljenko Mikuc. 2001. M. arhitektura mreže i protokola. kontrola toka i zagušenja. mreže za isporuku sadržaja.3. 1999-2000. Inc. Kshemkalyani. D. Proširenja linearnog programiranja. Skaliranje podataka. Donošenje investicijskih odluka. Addison Wesley. Problem rezanja. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Springer-Verlag New York. skalabilnost. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. Doc. Postupci odlučivanja. KRISHNAMURTHY. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Damir Kalpić. Mühl.): Peer-To-Peer Systems and Applications. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. 2006.sc. Literatura: 1. R. Literatura: 1. II. procedure i pravila komuniciranja. 3. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. Prentice Hall.D.dr. usmjeravanje. Kendrick. D. and Systems. E.dr. E. performanse. M. R. J. Park Ridge. COMMER. Wehrle (Eds. P. upravljanje vezom. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. Baltimore. McGuire. B.sc.1. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura. LNCS.dr. van Steen. Noyes Publication.dr. Višekriterijsko programiranje. caching and traffic measurement. D. A. E. A. Murtagh: Advanced Linear Programming. 2008. Analiza osjetljivosti. Protokoli na Webu . Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Problemski usmjereni protokoli. G. Algorithms.sc.dr. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. 1981 52 . Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. Komutirani IP. John Hopkins University Press. Fiege. networking protocols. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata. S. koncepti međudjelovanja mreža. USA. III. računarstvo Predznanja: 1. 2th Edition. L. I. McGraw-Hill. 1999.

Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. K. R. Doc. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. Vol. Dragan Jevtić. Literatura: 1. 2. Antun Carić.3.sc. Extended Final Report of COST Action 266. Element. Englewood Cliffs. agentski sustavi. Prof. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. Inkret. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof.dr. Sveoptička mreža. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. Zagreb. P. KAZMAN: Software Architecture in Practice. prijenosni. Artech House. A. University of Zagreb.dr. te informacijskog prometa. obojane). Admela Jukan Topologija. 2000. L.sc. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. formalni postupak dekompozicije. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. 1998. A. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. uloge međuopreme. R. 3. 2003. DRIP. Slavko Krajcar.sc. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. Zagreb. Kontrolna ravnina.sc. Faculty of Electrical Engineering and Computing. 3. J. M. Literatura: 1. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. Kalpić.dr. Optička komutacija kanala. CLEMENTS. 1. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. O Mahony. Morgan Kaufmann Publishers. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. R.sc. Prof. Springer-Verlag. 1997.sc.dr. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . B. snopova i paketa. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. 2. 2003. Analiza raspoloživosti mreže. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. 2002. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. stohastičke. 1982. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. Prof. R. John Wiley. M.sc.sc. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. 2. Mornar: Operacijska istraživanja.dr. 1998. 2 and 3. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. 1995. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara.Modeling and Analysis with Petri Nets. Doc. BASS. hijerarhijske. L. W. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. Zagreb. D. Ramaswami . Springer.dr. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. Kimon P. N. J. kontrolni. NORRIS. Addison Wesley. Kuchar. A. vremenske. pristupne i jezgrene funkcije. Spirit. aplikacijski i uslužni. K. Minea Skok Ljetni 53 . Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. Branko Mikac. Michael J. 1996. 2nd edition. DAVIS. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof.sc. M. Programska mrežna arhitektura i protokoli. Literatura: 1.dr. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. Prentice Hall.dr. JENSEN: Coloured Petri Nets.dr. 3.

H. Present-worth and cost-benefit principi. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. SCADA sustavi. New York 1998. H. Modeli za odlučivanje kod planiranja. Wiley 2002 5. Kluwer Academic Publishers. A. topologije i staza).Osnove razdjelnih mreža. metode za procjenu tehnologija. Kigen Zagreb. Lee Willis. 1994 3. Marcel Dekker. Roturier. New York 2002.S. politike i profiti.sc. H. K. 1998 2. 2. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. Literatura: 1. Marcel Dekker. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. J. Preference investitora s obzirom na rizik. J. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. hidroelektrana. 3. 2008. Automatizacija u razdjelnim mrežama. Kvaliteta električne energije. V. de Almeida. T. Eydeland. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene.sc. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. procjena vršnih opterećenja i energije. Carol A. Predznanja: 1. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. Zaštita u razdjelnim mrežama. New York 1997. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. Energetske.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof.dr. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. Ugrađena proizvodnja. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation.dr. L. Modeliranje opterećenja. Literatura: 1. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. Planiranje proiz. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. Pricing and Hedging. Investment Performance and Analysis. metodologija prognoze. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. klasifikacija opterećenja i karakteristike. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. A. 2003. Wiley/Finance. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Vođenje razdjelnih mreža. B. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. Literatura: 54 . ISBN 0-471-10400-0 4. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. Rosenfeld. Wiley.N. 3. Murray: Electricity Markets. J. Marcel Dekker. A.

Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. Computer and Information Science Series. PWS Press. Mariani. 1989. Propagacija vala. asinkroni rad. Posljedice kvarnog pogona. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. N. New York. 2. E. 55 . modeli propagacije.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. E. Leung (ed.H. Liu: 'Real-Time Systems'. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. London. S. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema.dr. Izvori smetnji i zaštitne mjere. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Levallois-Perret. P. Prof. 2000. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. približna i punovalna analiza. Periodičke strukture i metamaterijali. J. 2004. Tietze: Netzleittechnik . Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka. S. Chapman & Hall/CRC. metodom konačnih razlika (FD. 2. Literatura: 1.S. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Vol. 2. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije.W.dr. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. R. Zlatko Maljković. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. Greenove funkcije za različite strukture. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance.S. Prof. Literatura: 1.Teil 1. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. 1986 3. VDE Verlag GMBH. 3. A. 3.. R. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). Upper Saddle River.. T. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). J. J. Komunikacija na razini bloka i elektrane. Literatura: 1. Lokalna sučelja čovjek . Unutrašnji kvarovi. NP-kompletnost i NP-teško problematika. New York. France.dr. 1996. 1995. 2002. Podfrekvencijsko rasterećenje.sc. najvećeg kašnjenja.Y-T. 1999.dr. VWEW Energieverlag. North-Holland. CICHOWSKI: Netzschutztechnik.relej. R. 2001. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. 1997. J. 1994 2.1.sc. M.G. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. Zvonimir Šipuš.sc. VDE Verlag. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. 2. Prentice Hall PTR. S. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. Frankfurt am Main. SpringerVerlag. C. Liberti. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. A. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu.H.Y. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. Nesimetrična opterećenja. Prentice Hall. Alstom T&D.sc. Miller. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. John Wiley & Sons.Malinowsky: Power system operation. Izbor mjernih transformatora. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. Frankfurt. Pametni antenski nizovi.sc. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. 12 of Studies in Management Science and Systems Series.dr. McGraw Hill Inc. Models and Performance Analysis'. C.

tekst. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. Prof. Springer-Verlag. R. neosjetljivosti na pogreške. Siniša Srbljić. Prof. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. 3.dr.-J. Motet: Design of Dependable Computing Systems.dr. 56 . 2003. Gospodarenje podacima. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. S. J. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti.sc. H. Voas. 3. Metapodaci u multimedijskom sustavu. J. videosignal. Boston. Predznanja: 1. Bedford. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. Sigurnost. Signali i sustavi 2. ispitljivost. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. 2. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. Auerbach Publications.dr. K. The Theory and Practice of Reliable System Design. 2004. Siu. Boca Raton. 4. opis značajki. MPEG-7 i MPEG-21 norma. statistička analiza Literatura: 1. M. Springer.sc. Boston. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. Funkcije pouzdanosti. integritet računalnih sustava. Deb. 1992. Digital Press. Teorija informacije Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers. 2. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. H. Hershey. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. 2003. Geffroy. New York. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. osnove vjerojatnosti 2. programska. 2002. Zhang. W. Uroš Peruško. Design. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. Artech House.dr. Optimiranje raspodijeljenih programa. Predznanja: 1. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. G. audiosignal. S. trodimenzijske slike. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. 2004. Kosch. Siewiorek. Sklopovska.sc. vremenska i informacijska redundancija. Feng. sheme za opisivanje. Svojstva raspodijeljenog programiranja.dr. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost.sc.sc.-C. D. Information Science Publishing. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. D. IEEE Press. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. Podacima. Swarz. 2002. Indeksiranje multimedijskog sadržaja.C. Razvoj alata za pretraživanje. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof.3. Bechta. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. J. Modeliranje logičkih kvarova. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Jezici za opis sučelja i sredstava. Implementation. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti.

P. Carnahan.sc. Neil Gordon (Ed. Enkripcija govora i podataka. Pretipkani AD i DA pretvornici.Predznanja: 1. 3. čestični filtri. 2000 3. C. mjerenja. J. Harsbarger. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija. B. strukture. New York. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. D. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. K. Ltd. Springer-Verlag. Grune. spektralnoj analizi. J. 2001. 2. Višetaktna obrada i njene primjene. J. perceptualnom kodiranju audio signala. Polifazna dekompozicija. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. Processes.sc. F. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. John Wiley&Sons. G. P. Arnaud Doucet. and Social Sciences.dr. Reynolds: Mathematical Applications for Management. 2000. Agents.dr. New York. 2004 2. 3. H. sintezi signala u muzici. Prof. Literatura: 57 . 2001. praćenje objekata itd. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja.. Literatura: 1. Inc. Wilkes: Applied Numerical Methods. M.sc. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof. Bal. HEATH. H.N. Prof. Pretvornici takta. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. Van Roy and S. John Wiley & Sons. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. John Wiley & Sons Ltd. Langendoen: Modern Compiler Design. 2. S. John Wiley & Sons. Literatura: 1. J. E. Programska potpora: Mathematica. prenošenja. Haridi: Concepts. višemodelska estimacija.sc. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. Jacobs. Berlin. Prof.dr.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems. Addison-Wesley.dr.dr. R. 1981. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. Dvojna estimacija.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Nando de Freitas. 1970. Techniques..P. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. A. Ivan Petrović.dr. učenje neuronskih mreža. Primjeri primjene u praksi. zaokruživanja. Estimacija stanja determinističkih sustava. slogovi. and Models of Computer Programming. O. Life. sonaru i radaru. Srbljić: Literatura: 1. MIT Press. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Gerald. Springer-Verlag. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. J. Pogreške odsjecanja.sc.sc. C. Perfektno obnavljanje signala. Wheatley: Applied Numerical Analysis. Hrvoje Babić.): Kalman Filtering and Neural Networks. O. Branko Jeren. 1969. Simon Haykin (Ed. Dirk Shröder (Ed. Singh and M. Potpojasno kodiranje signala. H. MathCad. Luther. u obradi govora. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi.

Zagreb. Y.W. Metode detekcije mina: detekcija metala. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. A.V.H.1.sc.H. Školska knjiga. Statističke metode. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva. doktorska disertacija. L. CRC Press.H. 1995. C. Medicinska naklada. Sveučilište u Zagrebu.dr. 2. H. Podrške sustavima učenja. A. Sensors and methods for mobile robot positioning. Normizacija. toplinskih i akustičkih svojstava mine. Englewood Cliffs. J. povijest i značaj programskih procesa. Dr. Prentice Hall.sc. 2.. M. 2001. Stanko Tonković. structural neural and fuzzy logic approaches. 3. Musen. Heidelberg. 1996. D.sc. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. McGrawHill. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. Springer Verlag. Doc. Zaštita podataka. P. Digitalna obrada signala. Elektronički zdravstveni zapis.A. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. 2008 3.Interoperabilnost. specifičnosti. M-zdravlje. Zagreb.sc. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks.dr. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju.S. Istepanian. komunikacijske norme i protokoli. 1999. Mobilne robotske platforme. A. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. H. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical.): Mobile Telemedicine. NJ. Načini prikupljanja i obradbe. Željka Car Definicija. odabrana poglavlja Literatura: 1. Prentice Hall. odabrana poglavlja 2.. M. Ezdravlje. električkih. Ocjena klasifikatora. Oppenheim.2009. Feng. 1993. R. neizrazita klasifikacija. Sanjit K.sc. Imperial College Press.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti.Kern. J. University of Michigan. Xiao. Zdravstvena i medicinska informatika. Upravljanje i navigacija. Mjerenja i metrika programskih procesa. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. Verifikacija i 58 . Modeliranje programskih procesa. Predznanja: 1. Englewood Cliffs. P. Chen (Ed. Handbook of Medical Informatics. Medicinsko odlučivanje. Borenstein. Fuzija senzora. signala i slika. Klasifikacija i raspoznavanje. R. Everett. neuronske mreže. 1997. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. 1998. 2. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. Friedman. London. Laxminarayan. Springer Verlag. Postupci izdvajanja značajki. A Computing and Networing Perspective.dr. R. Temeljne značajke medicinskih podataka. Petrovečki (Ed. M. Šantić: Biomedicinska elektronika. S. Telemedicina.dr. 1989 3.): Medicinska informatika. J. van Bemmel. New York.. Ivica Crnković.

I. 3. Sommerville. IEEE Press Wiley-Interscience.G. Kvaliteta programskih procesa. analognog i miješanog signala. P. Z. Prof. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Young. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. Hurst. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. P. Proces testiranja programskog proizvoda. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Školska knjiga.H. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Literatura: 59 . AddisonWesley. Addison-Wesley. R. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. M. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. 2003. Software Enginnering. Addison-Wesley. Chandrakasan.J. London. Procesna dokumentacija. R. R.dr.sc. 2001. J. Sead Berberović. Layout. 3. Literatura: 1. 2nd ed. Metode analize. 4th ed. Rabaey. Literatura: 1. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. Ž. provjera toploških pravila. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. John Wiley & Sons. 2004. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. 1988. Nikolić: Digital Integrated Circuits .sc. projektiranje podržano računalom. Lewis. Piscataway. ekonomski aspekti primjene. Zagreb. Software Engineering Literatura: 1. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Metoda konačnih elemenata. Koncepcija baze podataka u projektiranju. Prentice Hall. 3. Optimiranje jalovih snaga. R. Metoda Monte Carlo.dr. Ž. 2. A.A Design Perspective. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. New Jersey. B. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. Addison. Baker: CMOS Circuit Design. HAWKES: The CADCAM Process. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. Presmman. 2009. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. elementi teorije projektiranja. D. 2. S.dr. New York. Gray. Stohastički model tokova snaga u mreži.sc. Projektiranje topologije. ekstrakcija parametra i električka verifikacija.R. HAZNADAR. IOS Press. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. Metoda momenata.Wesley. J.dr. 2. 2005. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. 2. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. Simulacija i analiza programskih procesa. A.. R. 2nd Edition. Elssamadisy.S.. 1997. Električko projektiranje sklopova digitalnog. Proces održavanja programskog proizvoda. Z. 2004. HAZNADAR. Effective Requirements Practices. Waves and Numerical Methods. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof. 2000.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation.sc.upravljanje zahtjevima. Predznanja: 1. Pitman Publishing. and Simulation. Galin. 2001.

John Wiley & Sons. Hyvärinen. Put podataka. Adaptive Blind Suignal and Image processing. arhitekture sabirnica. January 1997. Lee: DSP Processor Fundamentals. WLANs and Broadcasting. Sustavi sa više podnosilaca (MC).dr. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. A. Literatura: 1. cirkularno (modulo). T. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. H. Informacijsko-teorijski pristup ICA. Friedrich: Dedicated Digital Processors.sc. New York. June 1998. 1995.1. Instrukcijski skup. Semi-supervised and Unsupervised Learning. teorija informacija. Phil Lapsley.dr. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. 3. Primjene. E. Karhunen.dr. Amari. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. posmačni sklop.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas. McGraw-Hill Book co. Methods in Hardware/Software System Design. Cichocki. V. P. M. Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. Amit Shoham. FIR. maksimumu negentropije. protočnost. B. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. ISBN: 3-540-31681-7. 1. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA).-M. 60 . bit-reversed i indeksno adresiranje. Optimirani dijagram stanja modulacije. ALU jedinica. arbitracija. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. FFT. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. G.sc. Prentice-Hall PTR. 2002 2. New York.January 2004. John Wiley.sc. B. prekid. Doc. L. Višekorisnički OFDM sustavi. 1996-2004. Razvojni alati. XVI. Kecman. T. M. Memorijska organizacija. Literatura: 1. ARRILLAGA. A. Edition . kodirana modulacija (TCM).Wiley&Sons. Damir Seršić. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. STAGG. C.sc.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. J. I K. Jeff Bier. FESB Split. S.Choi. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. grananje. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI).dr. Mayer-Lindenberg. Kodiranje. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. Modulacijski postupci višeg reda. 2004 2. Oja: Independent componenet analysis. Edward A. autoinkrement. 2000. John Wiley & Sons 3. Huang. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). gradijenti i optimizacija. Wiley-IEEE Press 2. 1968 2. Načini adresiranja. Temeljni modulacijski postupci. A. W. Predznanja: 1. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. ARNOLD: Computer analysis of power systems. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. 2002 3. I. 17. Petlje. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. Vol. J. J.Munster. EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. MAC jedninica.J. John Wiley.Hanzo.

2006.sc.dr. Hirzel Verlag. C. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . Inhibicijski procesi. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Percepcija prostora sluhom. Odabrani linearni i nelinearni modeli. Academic Press. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. 2003. Doc. A. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. Friedman. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. 2001. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Opažaj visine. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. Franssenov itd. Springer Series in Statistics. Berry. Springer Verlag.G. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. MIT Press. and Retrieval.B. 2. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1.dr. 4. J. E. ne i nužno) 4. J. Hastie. korelacija. Vrijeme analiziranja. 2002 3. vremenskih odnosa. 2. Cambridge. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. Berlin. grafovi raspršenosti. Mallow's Cp). Tibshirani. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger. Bojan Ivančević. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. M. timbra. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). 3.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. Tabachnick.sc.dr. R. 2001. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. HRTF.sc. Test pripadnosti razdiobi. Monauralni i binauralni pristup. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. metoda najveće izglednosti (ML). Nadzirano i nenadzirano učenje.dr. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). efikasnost. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. Springer Verlag. Blauert: Spatial Hearing. Zwicker. osnove teorije signala i sustava (poželjno. Allyn and Bacon. kutijasti grafovi).dr. J. osnove linearne algebre 3. T. R.Swensson: Coded Modulation Systems.4th Ed. J. 1997. Analizatorska svojstva sluha.W.sc. S. instrumentalne varijable. Fidell. Predznanja: 1. posebni efekti (cocktail-party.sc. Anderson. Doc.. boje tona. Usporedba i odabir metode. Classification. 1999. Prostorna rezolucija sluha. Stuttgart. Bojana Dalbelo Bašić..).3. Efekti maskiranja. L: Using Multivariate Statistics. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Bayesova procjena. J. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. Blauert: Communication Acoustics. kritični pojasevi. Literatura: 1. metoda momenata. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost. Inference and Prediction. Subjektivna difuznost polja. B. Pobuda i osjet.. Temelji statističke analize podataka.: Survey of Text Mining: Clustering. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE). B.

Neven Elezović. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. R. Pearson Prentice Hall 2008 2. P. Wiley 2003 5. Hogg. Papoulis: Probability. Wienerov filtar. Prentice Hall 1997 10. R. Itov integral i Itova formula. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. McKean. Miller: John E. D. najkraći put. J.F.R. presjek. Pretraživanje u vanjskoj memoriji. Binarna stabla: brisanje elemenata. J. McGraw-Hill. L. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2. 3rd ed. A Frequency Domain Approach. F. Osnove kompresije.. 2nd edition. osnove teorije vjerojatnosti 2. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis.sc. 7th ed.dr. 2006. H. 3rd Edition. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences.W. Kalmanov filtar. Prentice Hall 2004 7. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. Bevington. Lee: Linear Regression Analysis. Craig: Introduction to Mathematical Statistics.. R. Predznanja: 1. B-stabla. Engineering and Finance. 6th ed. Schoukens: System Identification. Bijeli šum. Vremena zaustavljanja.. Predikcija i filtriranje. M. S.1. Estimation Theory. Difuzijski procesi. Optimalni izgladjivači. Angus P. IEEE Press 2001 6. 2nd edition. Martingali.A. Igor Velčić Stacionarni procesi. K. Pintelon. Generičko programiranje. John Wiley & Sons 1998 3.W. Stohastički integral.A. Doc. 3rd ed. Freund's Mathematical Statistics with Applications.. Third Edition 3. Ergodski teoremi.W. Miller.sc.M.T. Nelinearno filtriranje. G. balansiranje. Beichelt: Stochastic Processes in Science. A. Brownovo gibanje. Ljung: System Identification: Theory for the User.R. Johnson.dr. Osnove kriptografije. D. N. I. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Draper. random variables and stochastic processes. Smith: Applied Regression Analysis. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja. Algoritmi nad znakovnim nizovima. minimalno stablo. Geometrijski algoritmi: konveksni obod. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1.. maksimalni tok.sc. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. Stohastički račun. Spremnici. Prentice-Hall 1993 4. Grewal. 6th ed. A. A.dr. Prentice Hall 2005 8.J. najbliža točka. Moohinder S. Literatura: 62 . spojnost. Chapman & Hall. Standardna knjižnica predložaka.V. T. Seber. Wiley 2003 9.. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof. doseg. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof.

M. Applications and Design.sc. Ispravljači. KNAPP. filtri. Literatura: 1. T. C. 1992. MOHAN.ANG. elektrotehnika. faktor snage. SCHLECHT I G. D. B. P. 2. 2. 2000/2008.dr. J. Meissnerov efekt). V.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials. VERGHESE: Principles of Power Electronics. 1997. SCHLECHT I G. John Wiley. CYROT. Prentice Hall. vlastito Web izdanje. M. 2. neprekinuto napajanje. 2006. Predznanja: 1. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. Singapore. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. Šk. D. Literatura: 1. 1992.dr. 3. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. M. G. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. Zvonko Benčić. izmjenjivači.dr. AddisonWesley. AddisonWesley. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. C. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. z-pretvarači. World Scientific Publishing Co. C. kritična magnetska polja i struje. 1991. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. 3. 3.W. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. ROBBINS: Power Electronics: Converters. A. Londonova teorija. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. 63 . Taylor&Francis. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. aktivni i pasivni filtri. 2005. 1986. HART: Introduction to Power Electronics.. Prof. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. Napredne topologije učinskih pretvarača. F. linearizacija modela) učinskih pretvarača. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. N. istosmjerni veleprijenosi). Supravodljivi materijali I i II vrste. New York. Zagreb. Harmonici napona i struje trošila. 3. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. Dinamički modeli (usrednjeni. G. UNDERLAND I W. KASSAKIAN. F. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. 2003. miješano stanje. Kvaliteta električne energije. KASSAKIAN.) 2. M.W.sc. Course Technology. Termodinamička svojstva. Graphis. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. 1990. 2004 Supravodljivost . Addison-Wesley. elektromotorni pogoni. KITTEL: Introduction to Solid State Physics.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. 1997. izmjenični pretvarači.1. Wiley.sc. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. u prostoru stanja. transport). Harmonici napona i struje pojne mreže..OLIVA: Power Switching Converters. matrični pretvarači. medicina. istosmjerni pretvarači.knjiga. S. industrija. (prijevod I i II dijela izvornika J. P.

B. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. Ellis Horwood Limited.sc. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. JAIN. USA.dr. 1995. LEONHARD: Control of Electrical Drives.4.sc. University of WisconsinMadison. Elektromagnetska polja Literatura: 1. T. Paketska jezgrena mreža. Rashladni mediji. Mladen Kos. Clarendon Press. 2002. Introduction to AC Mahine Design. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. 2004 3. Drago Ban. 1989. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima.sc. Oxford. Model integriranih i diferenciranih usluga. 64 . High Performance TCP/IP Networking.dr. M.J. Predznanja: 1. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. Tehnologije fizičkog sloja mreže. A. 2004. R. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. Pearson Prentice Hall.zakoni sličnosti. 1998.sc. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. Finite Element Analysis of Electrical Machines. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. Wiley. R. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Prof. Morgan Kaufman. 2. Academic Press. Literatura: 1. IEEE Press. M. England. BLAABERG: Control in Power Electronics. W. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. Pregled novih materijala za električne strojeve. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. 2010. LIPO. W. ZHENG.dr. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. Hlađenje pod pritiskom. 2001. Prof.sc. Kluwer Academic Publishers. 1996. KRISHNAN I F. M. elektronički komutiranim motorom. Doc.dr. Springer-Verlag.dr. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. J. RAMAMORTY. HASSAN. K.dr. Core and Metro Networks. 1996. S. T. San Francisco. SALON. Virtualne privatne mreže. Tehnologije sloja podatkovnog linka. STAVDAS. Mrežni sloj. KAZMIERKOWSKI. Literatura: 1. Estimacija varijabli. USA. reluktantnim i koračnim motorom. Gorislav Erceg. Internet QoS. Toplinska shema i proračun.sc. WisPERC.A. 3. 3. 2. 2. Upper-Saddle River. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama.

Wiley. Rappaport T. Artech House. 1994 65 .Antene i radiosustavi. Literatura: 1. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. Literatura: 1. FI. J. Zagreb. 2. 3. J. Globalni proračun jezgre reaktora. John Wiley & Sons. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. K. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. L.An Analytical Approach. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. D. LTE. 3. Ed. CRC Press. 2001. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. 2004. HSPA.:Wireless Communications Principles and Practice. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži.dr. 2001. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations.Graphis. 2004.sc. MANJUNATH. S.Y. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. Shaw. STACEY: Nuclear Reactor Physics. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. Communication Networking . New York. Boca Raton. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Wiley.S. Ervin Zentner.sc. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. New York. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. KURI. Artech House. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". integracija s bežičnim mrežama. 1996 3. DUDERSTADT. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". Multigrupna difuzijska teorija. Zentner E.dr. N. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). 2.: Communication Systems.. Prof. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. G. fiksno pokretna konvergencija. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. internetski višemedijski sustav. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. Gordan Ježić. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. 1976. Elliot. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. Košara pokretnih usluga. Prentice Hall. Ronen. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. Studijski primjeri. New York. A. Morgan Kaufmann. uloga sadržaja. pokretni virtualni mrežni operator.4. statistički pokazatelji i razvojni parametri.G. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. M. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti.sc. Doc.K. Dr. Strouse. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga. KUMAR. dugoročna evolucija pokretne mreže. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. pružatelji usluga. J. Dubravko Pevec. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora.sc. New Jersey.Inc. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva.sc.dr.sc. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Philips.dr. "Mobile Commerce and Wireless Computing". W. 2001.dr. 2. Literatura: 1. Pearson Addison Wesley. Haykin. 1986. 2001. J. J.

Predznanja: 1.dr. skladišnih i proizvodnih sustava. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). 66 . Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Computer Architecture: A Quantitative Approach. O'Brien and G. Višeprocesorski sustavi . Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Laudon. Slobodan Ribarić. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Vesna Laci. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. Ocjena kvalitete sustava. Anoop Gupta. Burgess. John Wiley & Sons Inc. 2007. 1996. D. Passino. 1999. J. Arhitektura račnala RISC i CISC.Yeates. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. Osnove robotike. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. 2. 3. 1405872764 2. Graphis. Jerry Banks.P. Morgan Kaufmann Publishers. David M. John S. New York. Discrete-Event System Simulation. max-plus algebra. Literatura: 1. Preoblikovanje poslovnih procesa. Superskalarni procesori. Enterprise Information Systems (13th edition). Zagreb. Prospojne mreže. ograničenost spremnika. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Projektiranje informacijskih sustava 2. J.P. 2007. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Barry L. Model protočnog računala. 2. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. Marakas. 4th Edition. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. zaglavljenje i beskonačno čekanje. Razine paralelizma. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. and J. Kevin M. Računala upravljana tokom podataka. Dijeljena memorija i koherencija podataka. 1998 3. Carson. matrice sustava. Vektorski procesori. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. Singh. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom. Project Management for Information Systems. K. John L. David A. Usluge razvoja informacijskog sustava. 2007.dr. Analiza stabilnosti. Planiranje informacijskih sustava. Utjecaj paralelizma na performansu računala. J. Zagreb. Cadle. New York. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Hennessy.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. Literatura: 1. 2002. Stability Analysis of Discrete Event Systems. Morgan Kaufman Publishers. Simultana višedretvenost (SMT). Stjepan Bogdan. Prentice Hall. Nelson. Prentice Hall. Upravljanje projektom informacijskog sustava. Arhitekture informacijskih sustava. sprečavanje konflikata i zaglavljenja.C. Laudon. Patterson. Kevin L. 007110710X 3.sc. Nicol. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. McGrawHill. Upravljanje promjenama. Petrijeve mreže. David Culler. Procjena i nabava programskih paketa.dr. 2006. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Prentice Hall. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Sistolička polja. Zdenko Kovačić.sc.Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Školska knjiga.sc.

Prentice-Hall. and Management. Prof. Inc. Haimes: Risk Modeling Assessment. stabla događaja. Engelwood Clifs. 3. Prentice-Hall.sc. C. W. Metode: vrste kvarova i posljedica.dr. A. M.dr. New jersey. 1997 3. M. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. P. Kaminskiy. Modarres. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Gnedenko. PFLEEGER: Security in Computing. Literatura: 1. Analiza neodređenosti: podataka. 1998 2. Analiza svojstava lokalnih mreža.Y. 1995. !985 2. N. New York. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. 1998. Modern Cryptography Theory and Practice. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Inc. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. Stuck. 2004 67 .sc. Wiley. Osnove upravljanja rizikom. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. E. I. Raspoređivanje prioriteta. V. stabla kvara.dr. Sigurnost i percepcija rizika. analiza podataka i ekstremni događaji. B. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. Wenbo Mao. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava.sc. and V. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola.. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. Analiza utjecaja na okoliš. John Wiley & Sons.. Inc.. Statistička podloga. B. Inc. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. Y. Istodobnost i paralelizam.Y. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. Prentice-Hall. Literatura: 1. Sigurnosni kriteriji i standardi. Vladimir Mikuličić. modela i rezultata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful