SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

Ako doktorand prekine studij. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. a iz opravdanih razloga. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. Po isteku osam godina od upisa. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. ili odjednom. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. te prijedlog o području istraživanja. može se produžiti do sedam godina. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina.5 i više. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. fizike ili drugog srodnog polja. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. objavljene radove. fizike. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška.5 i više. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. prije upisa na studij. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. 1 . ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje.

mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu.SC. obuhvaćaju upis i polaganje predmeta. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. te biti prisutan na svima ostalima. gostujuća predavanja.-06). Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja.-04 i DR. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. vlastiti i tuđi).SC. javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. istraživačkih. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“).Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. uz istraživanje. u pravilu u prvom i drugom semestru studija.SC. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina.-05). kvalifikacijski ispit. U slučaju 2 .

SC. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija.SC. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Uz to. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. u kojem je prvi autor. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada.-01). Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. 3 . Prijava. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno.-02). Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. tematski vezan za doktorsko istraživanje. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. SCI ili SCI expanded. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad.

4 . doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. Fakultetsko vijeće. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. Ako mentor ne želi dati suglasnost.Doktorski rad. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. Fakultetsko vijeće. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. Obrana doktorskog rada je javna. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. najkasnije u roku dva mjeseca. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada.

Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. analiza gibanja objekata.sc. Sufiksna tabela. 2. 2003. Oduzimanje slike pozadine. GBLAST. Postupci procjene optičkog toka. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Literatura: 1. J. 2.: Antene i radiosustavi. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA. dvaju i više pogleda. Dinamičko programiranje. Udaljenosti među nizovima. Zoran Kalafatić. 3. pronalaženje. 3.sc. Problemi u sekvenciranju genoma. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. geometrija jednog.dr. Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. Robusna estimacija parametara. Cambridge University Press.dr. profili. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. Praćenje objekata temeljeno na modelima.sc. Dan Gusfield: Algorithms on Strings. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. Približno pretraživanje nizova.sc. kalibracija kamera. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. Detekcija i praćenje objekata. 2002. T. 2001. matrice supstitucije. BoyerMoore algoritam.C. KLT).:Phased Array Antenna Handbook.šuma i max. Razmaci. porodice. Lesk: Introduction to Bioinformatics. Višestruko poravnanje. navigacija. 1997. R. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Oxford University Press. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima. Pretraživanje nizova indeksiranjem.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof.S. Cambridge University Press. SIFT). Mailloux. 1999. Graphis. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Sean R. težine. Trees.. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida.Rappaport.: Smart Antennas for Wireless Communications. Arthur M. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. Zentner. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Anders Krogh.dr. Artech House. Prentice Hall Inc.2.dr. and Sequences. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. E. Doc. BLAT. nadgledanje prometa. BLAST. Segmentacija slike temeljena na kretanju. video kompresija. Richard Durbin.. Prof. Liberti. Boston-London. Sufiksno stablo. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci.J. Slike razlika. Eddy. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice.dr. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG.sc. Literatura: 5 . Ervin Zentner. Globalno i lokalno poravnanje. New Jersey. Primjene: video nadzor. Literatura: 1. Zagreb.pojasa.1.

Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Dejan Škanata Definicije rizika. Analiza neodređenosti. An Invitation to 3-D Vision. Nenad Debrecin. Karakterizacija rizika. 2000. Tehnološki rizici. R. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Prentice Hall. Sadržaj analize rizika. A.1. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju.dr.sc. Raspodjela i alokacija procesa. Government Institutes. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. C. Forsyth. Literatura: 1. Ivica Pavić Problem tokova snaga. Cambridge University Press. 2001. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. konkurentni reaktivni sustavi. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. Formalne metode opisa: algebarski. Bernardo. 2002. Richard Hartley. K.sc. F. S. Kriteriji prihvatljivosti. Procjena vjerojatnosti. C. R.sc. LNCS 3185. David A. Andrew Zisserman. Schneider: Verification of Reactive Systems. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Emanuele Trucco. Addison-Wesley. 2. E. Proračun statičke. Procjena posljedica. Springer. Yi Ma. Analiza sa jezičnim parovima. Dr. prijelazne i naponske stabilnosti. 2004 4. Kratki spoj Literatura: 6 . Identifikacija opasnosti. 1998 3. SDL i sinkroni jezici. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. Wilson. Holzmann: The SPIN model checker.sc. 2. Springer. Multiple View Geometry in Computer Vision. Harvard University Press. Stefano Soatto. Primjeri: protokoli. 2.Corradini (ur. Alessandro Verri. 2002. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Komuniciranje o rizicima. Fundations. Optimiranje rizika. Životni ciklus odluke.dr.dr. Kluwer Academic Publishers. Percepcija rizika. D. Analiza osjetljivosti. Shankar Sastry. model ekstrakcija. Literatura: 1. dokazivanje teorema. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. paralelni algoritmi. Prentice Hall. Analiza rizika i troškova. Models and Methods. Jana Kosecka. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. NewtonRaphson). M. L. 2004. Rizik i zaštita okoliša. Reaktivni UML. A. Tokovi snaga 2. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Cox: Risk Analysis. Programski alati i jezici za analizu. 2003 3. Byrd. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Predznanja: 1. Procjena izloženosti. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. algoritmi dostupnosti. Procjena rizika. Springer 2004. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Upravljanje rizicima. Crouch: Risk-Benefit Analysis. 3. M. G. Rizik i sigurnost.

2. J. John Wiley & Sons. Deduktivne baze podataka. D.J. Bolle et al. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1.sc. New York. Osnove objektnih baze podataka.C. Boca Raton. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . Propriocepcija. 2002. 2001. 7 .sc. 2002 2. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. Biomehanika pokreta. Multimedijske baze podataka. F. FAR). Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. potpisu. (eds). Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu. 2000. 2. Ullman. DNA. P. C. Mjerni sustavi mioelektričkih.sc. Direktni i inverzni problem. DAS: Power System Analysiss. M. Distribuirane i mobilne baze podataka.ARRILLAGA. Išgum V. Personal Identification in Networked Society. W.dr. D. 2. Winters JM. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. Literatura: 1.. 1994. Silberschatz. kinematičkih i dinamičkih veličina. Upravljanje pokretom.): Biomechanics and neural control of posture and movement. Pametne kartice i biometrika. Neurofiziološki. Springer-Verlag. Jain et al. J. Marcel Dekker. Literatura: 1. Patologije lokomocije.. Vladimir Medved. McGraw-Hill Co. otisku dlana.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR.sc.dr. 1994. STEVENSON: Power system analysis. licu. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. Korth. New York. The Complete Book. Medved V: Measurement of human locomotion.. Multimodalni sustavi. C. 2003. Doc. Prentice-Hall. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Značajke: Fiziološke i ponašajne. Doc. J. Fl. Medicinska naklada. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. Garcia-Molina. J. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. 3. Inc. 1999. Crago PE (Eds. ARNOLD: Computer analysis of power systems.dr. refleksi i motorika. Objektno-relacijske baze podataka. Sustavi temeljeni na govoru.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom. K. 2004. višeznačne i spojne zavisnosti. hodu. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Verifikacija. J. Modeliranje bioelektričke aktivnosti.1. New York. Addison-Wesley. 3. Springer. S. Biometrics. H. A. CRC Press. Aktivne baze podataka. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma.. Widom: Database Systems. 1995. Obradba bioelektričkih signala. geometrija ruke. Mirta Baranović. McGraw-Hill. Kluwer Academic Pub. mreže podataka. Skladišta podataka i analiza podataka. Sigurni autorizacijski protokoli. H.dr. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Guide to Biometrics. Date: An Introduction to Database Systems. GRAINGER.sc. XML i XML baze podataka. 3. šarenici. Identifikacija.dr. moždana kartografija. J. Sudarshan: Database System Concepts. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji.

dr. Vesna Županović Legendreove. A. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. Norme. Michael Möser: Engineering Acoustics . Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. 2.dr. ButterworthHeinemann. ekonomski i psihosocijalni aspekti.dr.. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. biokompatibilnost. Prentice Hall. Djelovanje buke okoline na čovjeka. Primjeri. Malcom J. Spon Press. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. Mario Cifrek. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. John Willey&Sons. J. Literatura: 1. 2009. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. John Wiley & Sons. njihala. Cambridge 2003. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. Parametri. Vedran Bilas Senzorizacija. Mervan Pašić.dr.3. 4. starije osobe. R. F. rehabilitacija. Differential Equations and Dynamical Systems. telemedicina.Continuous in vivo monitoring. Literatura: 1. FRASER: Biosensors in the Body . osobe s onesposobljenjima. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. Perko. oscilatori. Vacca. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Biometric Identification Systems. D.sc. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. Biotelemetrija. 2000. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. 3.sc. 2007. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. H. Springer Verlag. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. MIn: Advances in distributed sensor integration.dr. S. C. 2002. L. 2. R. Differential Equations. 2. et al. Robustnost sustava.sc.sc. Predznanja: 1. nelinearni električni krugovi. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. Prof. Tehnologijski. L. IYENGAR. Višesenzorski sustavi. 1997. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. Signal Processing. Hansen: Engineering Noise Control. biosenzori. Springer. John Wiley and Sons. Prof. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. CRC Press. Nastajanje buke i vibracija u industriji. 2007. Otto.R.sc. Inteligentni implantirani pretvornici. 83. David A. elastični sustavi. 1995. Colin H. C. Chaotic and Fractal Dynamics. nova paradigma zdravstvene skrbi. medicinski. konvekcija fluida. kontrola i identifikacija izvora. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems.2539-2557.An Introduction to Noise Control. Moon. Analitičke. PRASAD. 3. Luis-Garcia. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. 1992 3. J.(2003).B. integracija informacija. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. 8 . Postupci mjerenja buke i vibracija. 2009. M. King. rizična radna mjesta. Billingham and S. Bies. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole.

Chapman & Hall. 2002. Martin F. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. Yimin Gao. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. A First Course in Stochastic Models. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Springer.Hall. Dunbury Press. 1990 2.Orfali. A. and Fuel Cell Vehicles . Zagreb. CRC Press LLC. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Basics of Applied Stochastic Processes. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. Tijms. Hybrid Electric. Procesi obnavljanja. Literatura: 1. podjela i primjena. Edward P. Neven Elezović Poissonov proces. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. An Introduction to Stochastic Processes. M/G/1 i G/M/1 repovi. Gay. Harkey. Analiza M/M/1 i M/M/c repova.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. 1991 Literatura: 1. Regulacija brzine. 2006 2. Kao. Kassakian. Zagreb. D. Florida. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Theory. Prentice. Klasifikacija repova.Coulouris et al. John Wiley. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Engineering and Finance. vučna sila. Stochastic Processes in Science. Markovljevi lanci i repovi.dr. Osnove vučnih proračuna. Petar Knežević Koncepcija. Addison Wesley. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. G. Osnovne norme. J. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. Asimptotsko ponašanje. 3.sc. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. Boca Raton. Predznanja: 1. USA. preporuke i propisi za električna vozila. 2005 9 . sila kočenja i instalirana snaga. CORBA usluge.: Distributed systems: Concepts and design. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Školska knjiga. Učinski pretvarači za vučna vozila. John G.sc. Zagreb. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. John Wiley & Sons. 2001. 2009 4.Fundamentals. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. 2002 3. Sebastien E. Složeni Poissonov proces. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva.dr. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. and Design. Graphis. Ali Emadi: Modern Electric. Mario Vražić Vozila električne vuče. Mehrdad Ehsani. Povratna vremena. Henk C. 2000 3. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. vučne i kočne sile. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Model klijent/poslužitelj.dr. 2. Frank Beichelt. R. 1996. C. Predznanja: 1. Školska knjiga. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Richard Serfozo. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Schlecht.sc.

Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka.dr. magnetic. Introduction to Radar Sytems. Makrinenko. Microwave Radar. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. M. Platni i mikroplatni sustavi. L. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. Praćenje po kutu i brzini.sc. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. CENELEC.dr.sc. Elektronički prijenos sredstava. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima. 1998. Protumjere.. Kartično poslovanje. M. Human exposure to electromagnetic fields.sc. G. 3rd ed..I. mjerni uvjeti i mjerne metode. Internet 10 ... Doc.sc.al. ICNIRP. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings. I. 3. Elektromagnetizam 1 i 2. Skolnik. Zagreb. and electro-magnetic fields. Preporuke. Transakcijski protokoli i provjera podataka. Beranek: Acoustical Measurements. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja.W. Bankomatski i POS sustavi. Florida. New Jersey. Sullivan. Simon Iwnicki et.. Božidar Radojković. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. Školska knjiga.sc. Boca Raton. Transakcije plaćanja. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. Acoustical Society of America. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. 2nd ed. Literatura: 1. Acoustical Society of America. Introduction to Airborne Radar. Elektronička trgovina. Protu-protumjere.dr. Scitech. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. Stimson. 2001. 75(4):442. 1997. Vedran Batoš. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva. CRC Press LLC. Siniša Fajt. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja. John Wiley & Sons.dr.. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. MC Graw-Hill.dr. Z. 2006 3. 2000. 1998. 1995. Doc. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. sustavi za ometanje praćenja. Automatski klirinški sustavi. 2. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof.2. 3. European Prestandard ENV 50166. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. 1994. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof. 3. Zaštita i sigurnost transakcija. Haznadar. Osnovne značajke i izvori EM polja. J. Antenski sustav radara za praćenje.J. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof.dr. 2. 1997. USA. 1988. Beograd. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. L. Artech House. 2. R. Naučna knjiga. Inc. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof.sc. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Literatura: 1. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. Ž. Štih. Akustički mjerni prostori.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. Health Phys. Električna vuča.L.

Primjene u tehnici. D. Artech House Inc. 2. M. Lasersko hlađenje. Literatura: 1. Griem. Element. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. Klasifikacija grafova. USA. Laserski proizvedene plazme. Standardi i primjena e-poslovanja. Cambridge University Press. Kombinatorika s teorijom grafova. 2001. te vlaknaste lasere. Claredon Press. 2000. sinteza stabla minimalne dužine. H. O'Mahoney. 2002. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. 2. USA. 1989. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. Literatura: 1. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. Principles of plasma diagnostics. 2000. Addison-Wesley P. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Berlin.C. 3. nelinearna optika. Kolektivna svojstva plazme.sc. L. Rajput.dr. D. New York. Carre.poslovanje.Seshu & M. 2. McGraw-Hill Book Company. E. I. 1996. San Diego. Academic Press Inc. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. Bidgoli. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. Planarnost grafa... Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. 3. 2. W. Cambridge University Press. Norwood. Peirce. Vršnak. Školska knjiga. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. Electronic Commerce Principles and Practice.C.. C. osnovni pojmovi i definicije... Primjena impulsnih plazmi u litografiji. Svojstva laserskog zračenja. Graphs and networks. Mobilno poslovanje.. Stablo. 1987.. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. 1979.B. Springer Verlag. Literatura: 1. Hutchinson. Zagreb 2001. Literatura: 1. Oxford. E-Commerce Systems Architecture and Applications. W. lasere sa slobodnim elektronima. osnovna svojstva.. Matrična reprezentacija grafova. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. 1961. B. Cambridge. Zagreb. Tewari.BARTOLIĆ. Electronic Payment Systems for E-Commerce.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. Veljan. Zagreb. Second Edition. Sparivanje u grafovima. 11 .sc. Lahorija Bistričić. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. R.dr. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. Artech House Inc. 1996. Elektro i magneto-optički efekti.sc.dr. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. Detekcija laserskog zračenja. Operacije s grafovima. 3. V. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. H.. 3. 1964. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. elektronska gustoća. Školska knjiga. B. London. H. Linear Graphs and Electrical Networks. S. Plasma Spectroscopy. Temelji fizike plazme. USA. Vježbe u laboratoriju. H.Reed.. Norwood. Sanda Pleslić Definicija plazme.HENČ. rez. Povezanost grafa. Osnovni principi rada lasera. Težinski grafovi. generiranje stabla.

analitičke. Theodore.sc. laboratorijska. Pandžić. Pristup razvoju.sc. I. Prof. Razrada tehnoloških zahtjeva. Prikupljanje. B. Literatura: 1. 4. Željko Ilić. Testiranje hipoteza.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. Ratko Magjarević. sastav i svojstva tla. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. mikrobiološke veličine. Teorija informacije. New York. značenje. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. Prof. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. energije i informacija.emer. Održavanje opreme. Neizraziti sustavi i neuronske mreže. Igor S.dr. Zagreb. Umjetna inteligencija. Zagađenje kod nesreća. Literatura: 1. 3. Informacija i mediji. izgradnji i modernizaciji. Agentski sustavi.SINKOVIĆ: Informacija. za neprekidno praćenje. 1996. Tokovi materijala. Springer Verlag. T. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. Elektrokemijske. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Simbol.dr. 2004. Element. 2. Teil 2: Leistungsstellglleder). 3. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. 1987. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. voda.dr. 1986. 2. 2. R. Instrumentacija: prijenosna. J. Bartram. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives.sc. R.): Water Quality Monitoring. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. simbolika i semantika. Heidelberg. 1987. Opažanje nesigurnosti. Izbor mjernog mjesta: zrak. predstavljanje i vrednovanje znanja. 12 . IEEE Press. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje.K. Addison-Wesley. leksem. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje. učenje i znanje. Senzori i pretvornici. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen. Bounicore (Eds. buka. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach.sc.. Zagreb. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. V. 1997. NY.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. Zdenko Vrdoljak. primjena računala. mikrobiološke metode. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. tlo. IEEE Transaction on Industry Applications. Školska knjiga. optičke. Literatura: 1.E. Kompleksno upravljanje procesom. prototip postrojenja. London.dr. Alen Bažant. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. E & FN Spon. Identifikacija procesa. Vjekoslav Sinković. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje.): Air Polution Control Equipment. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. tvorba hijerarhije. J.dr. Primjeri složenih postrojenja.S. 1994. Element Zagreb 2007. Ballance (Eds. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. F.

E. Sklopovi za stabiliziranje radne točke. Specifičnosti pogona. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). J.dr. Wavelet. 3. Adrijan Barić.J. Razavi. J. Cambridge University Press. van Grondelle: Environmental Physics. 2000. Djelila frekvencije. 3. New Jersey. Dr. SIAM. 1999. Predznanja: 13 . R. dilatacije i modulacije. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. G.3. Tibbals. Wiley-IEEE Press. Zagreb. T. translacije. Skripta FER. Distribucije: regularne. Vetterli. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi. D. Kovačević. Hilbertovi prostori. CRC Press.sc. B. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. Hernandez. Meyer.F. teorija telekomunikacije. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. Weiss. New York. izvori konstantne struje i napona. A First Course on Wavelets. Multirezolucijska analiza (MRA). LC i prstenasti oscilatori. Wavelets. te analizi poremećaja. Tools for Science&Technology. Y. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. integralne i diskretne transformacije. 4. delta i singularne. 2009. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. Ryan. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. E.transformacija. diferencijalne jednadžbe. Pašić. J. Philadelphia. Primjene: analiza signala. Jafard. aktivna opterećenja. Predznanja: 1. konstrukcija. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. 2005. 2nd Edition.L. 4. Dutta. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. ISBN 0072380322 . Lewis Publishers. Conversions and Formulae. Analiza valića: ortonormirane baze. 2. M. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. neuronskih mreža.dr. 5. H. Hornyak. Neprekinuta valić transformacija. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. 2. Wavelets and Subband Coding.dr. ISBN 047170055X. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi.sc. Englewood Cliffs. primjeri. 2007. predviđanjima. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. 2004. 1996. Baker. 2003. H.sc. McGraw-Hill. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. and Simulation.CRC Press. Pravila projektiranja. Wiley. kompresija podataka. FFT i z. Osnove linearne algebre Literatura: 1. 1999. S. Diferencijalni i integralni račun 2.sc. Layout. Boeker. 2nd Edition. ISBN 0521835399. W. E. M. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. R. Lee.J. Diskretne transformacije: DFT. transformacije i integral. CMOS Circuit Design. 2001. Prentice Hall PTR. R. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. G. Literatura: 1. 2nd edition. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. Laplaceova transformacija.

El-Morshedy. Postavljanje i razrada zahtjeva. K. V. IEEE Press. Neizrazito upravljanje. 1996. New York. neuronske mreže. M.Theory and Applications. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . J. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. Industrijske norme. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. Literatura: 1. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. R. GUPTA. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Marcel Dekker. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. G. A. M. N. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. Springer.sc. Allan Johns. IEEE Press. Zaengl. H. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. J. Jadranko Matuško. energije i informacija. 2. Tata McGraw-Hill. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. Kuffel. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. B. 2. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. 2009. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. Doc. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. 1995. J. Springer. Predznanja: 1. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. A.sc. 4. W. ekspertni sustavi. 1996. M. Abdel-Salam. Naidu. M. New Jersey. 2000. R. 3. New York.sc. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1.dr. 1999. Prentice Hall. New Delhi. YEN. Newnes. L. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems.dr. R.S. KLIR. 1995.dr. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. Tehnika visokog napona 2. LANGARI. A.S. Radwan: High-Voltage Engineering. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. Marcel Dekker. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. Prenaponska zaštita Literatura: 1. 2008. 2001. zahtjevi i sigurnost. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. Mjerenja električnih i magnetskih polja. Osnove elektroenergetike 2. Anis. 2007. E. Kamaraju : High Voltage Engineering. Yong-Hua Song. Elsevier.1. 3. 3. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. 2.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

1994. S. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti.sc. III. 2.sc. Pricing and Hedging. Prof. Design Techniques.H. K.dr. IMEKO).dr. pobuda kabela. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. Ratko Magjarević.dr. Usporedba strujne i naponske povratne veze. Rayner: Coaxial AC Bridges. optimiranje rasporeda remonta. Adam Hilger Ltd. 1984. Izdanje. Programabilna. Kvantni etaloni napona i otpora. Analog devices 1995 3. NCSL. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. 2002. Literatura: 1.mjerenje i računanje. CEN. BIPM. njihovih omjera te impedancija. integrirano modeliranje emisija. Perspektive razvoja. 3. Milun.dr. Kibble. Eydeland. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Nikica Hlupić. Fluke Corporation. Doc. Problemi kapacitivnog opterećenja. Grow Hill 1998 2. 1-98. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija.Elektrotehničko društvo . 2002. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. B.sc. vrednovanje cijena emisija.dr. IEC.sc. John Wiley & Sons.sc. S. 2. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. 2004. CENELEC.dr. Calibration: Philosophy in Practice. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. 1970. Bristol. EA. instrumentacijska i izolacijska pojačala. G. Zagreb.P. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. OIML. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. str. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 .Zagreb.dr. 1988. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. monografija. Wiley-IEEE Press. Tehnička knjiga. 3. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. ILAC. A. Literatura: 1. optimiranje ograničenja emisija. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. modeliranje neplaniranih ispada. Zagreb.sc. Lj. Metode ac/dc usporedbe. M. WELMEC.3. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. Mc. John Wiley & Sons. Derek W. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits. Doc. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Second Edition.

nadzor dokumentacije. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Black: Advanced Internet Technologies. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. Doc.sc. Slotine. Nuklearna fuzija. 2003.. 4th Ed. Lj. Kuljača. 2005. Linearizacija nelinearnih sustava. Metode nekonvencionalnog upravljanja. 19 . 2. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. FN ćelije u razvoju. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. Stabilnost nelinearnih sustava. Web usluge i agentsko izračunavanje. Upper Saddle River. Upper Saddle River. Prentice Hall: New York. snaga i energija vjetroturbina. Smith: Developing Semantic Web Services. Geotermalna energija. Literatura: 1. Krešimir Trontl Energija vjetra. NJ. sljedivost. 1993. 1993 2. Li (1991): Applied Nonlinear Control. A K Peters Ltd. Zagreb. Inc. P. 2. Pokretno umrežavanje i nomadičnost. Ekonomija vodika. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura.. Knapp: Novi izvori energije. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof.. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. Elektrane na vjetar. Z.dr. Kvaliteta usluge. MA. Wellesey. Adaptivno nelinearno upravljanje. Literatura: 1. 3. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. Sunčana energija. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme.sc.dr. Ekološki utjecaj novih izvora energije.J. 3. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. Calibration: Philosophy and Practice.dr. Školska knjiga . Nuklearna energija fisije i fuzije. Alesso. Semantički Web. Biokonverzija solarne energije. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Nuklearna fisija. unutrašnji nadzor kakvoće. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO. NJ.normnom nizu ISO 9000. preventivne mjere. V. W. Prentice Hall PTR. Prentice-Hall. FLUKE. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems. D. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Literatura: 1. Đonlagić. S: Tanenbaum: Computer Networks. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. Sigurnosni aspekti. uz Literatura: 1. Sunčevo zračenje. nadzor zapisa. okolišni uvjeti. F. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. 1994. Guide to the expression of uncertainty in measurement. gorivne ćelije. Uskladištenje električne energije. J. popravne mjere.sc. Vladimir Knapp. 1999. Silicijeve Sunčane ćelije. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. Prentice Hall: New York. sustav kakvoće. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. C. Second Edition.sc. Laserska fuzija. EN 17025: 2000 3. Napredni fisijski reaktori. Vukić.dr. Vjetroenergetski potencijal. Marcel Dekker: New York. M. pritužbe. S.

Lawrence Erlbaum Ass. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. električni. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. Doc. Logičko oblikovanje skladišta podataka. V. G. 2002. F. R. interna skripta. 1996. Vrednovanje u sustavima e-učenja. metoda momenatametoda konačnih elemenata. John Wiley & Sons.sc. W. Doc. 3. J. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. John Wiley & Sons. Mahwab. WILEY. Kluwer Academic Publishers. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. 2003. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Zoran Skočir. Inc. S. funkcionalnost. Blessing. NY.H. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. sudionici.sc. M. ARCHAMBEAULT.dr. 2. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models.pmfst. BOYLE. Murray. objekti učenja. 2002. O'Neil. Ross. modeliranje učenika. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. Literatura: 1. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. Oxford. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. L. Školska knjiga. R. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi. radijacija. Zagreb. 1997. studijski primjeri. M.. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof. Building the Data Warehouse (Second Edition). Oxford University Press.htm 20 . Liber. 2004.sc. MCGOWAR. IANOZ.emer. Štih: Elektromagnetizam I i II. 1972. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. Izvori elektromagnetskih smetnji. J. Dordrecht. Haznadar. S. A. VF modeli. Vrste EM utjecaja: galvanski. S. Jr. T. Mjere zaštite. John Wiley & Sons. područno znanje. 1997. 3. F. G. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka.sc. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. arhitektura. Zagreb. Željko Štih. norme. O.. Logički višedimenzionalni model podataka. magnetski i elektromagnetski. 2003. RAMAHI. MANWELL.sc. Konceptualni višedimenzionalni model podataka.sc Zijad Haznadar. 1998. ontologije.2. scenariji učenja i poučavanja. (ED. sučelje sudionika. 2004. Prof. 3. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija.F. C. 2. TESCHE. Literatura: 1. Split.dr. J. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).hr/~stankov/pregled_fpmz. R. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području.dr. Kimball. Proces izgradnje skladišta podataka. John Wiley & Sons. Publishers. Modeli s raspodijeljenim parametrima. siječanj 2005. Proces izvlačenja podataka iz izvora. 2. Inmon.A Learning View. www. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja.dr. ogib i raspršenje. Literatura: 1. M.): Renowable Energy.dr.dr. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. The Data Warehouse ETL Toolkit. 3. Kimball. M. Perez: Technology Applications in Education . NJ. B. Caserta. 2. Kluwer Academic Publishers.

Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike.sc. Woods. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. Herbert Praehofer. Programska podrška za obradu slike. Peter Norvig. 2-D sustavi. Homomorfno filtriranje. Tag Kim. 2nd Ed. Postulati kvantne mehanike.sc. A. varijacioni račun. 1997. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. Coan and John J. Englewood Cliffs. and Machine Vision. SINGH: Quantum Mechanics . Boyle: Image Processing. Druga kvantizacija. Fononi i koherentna stanja. 2-D diskretne transformacije. Gonzalez. Projekcijski teorem. 1999 2. E. Simetrije i transformacije. Sven Lončarić. 1989 3. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof.dr.sc. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. leta. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. 21 . 2002. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. 2001. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. System Modeling and Simulation: An Introduction. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. Literatura: 1.. New York. Wienerov filtar. Analysis. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. Stacionarna stanja. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. C. Poboljšanje slike.Fundamentals and Applications to Technology. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Primjene. Prof. pokreta tijela i izraza lica. Russell. Literatura: 1. 2001. Literatura: 1.Grigore Burdea and Philippe Coiffet. opservable. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. WKB aproksimacija. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. Academic Press 3. John Wiley & Sons. Dvodimenzionalni (2-D) signali. Operacije na histogramu. Prentice Hall. Kodiranje slike. K. Sonka. Rekonstrukcija slike iz projekcija.dr. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). Stuart J. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. Kompresija slike. 2. Radonova transformacija. vožnje. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. Digital Image Processing. 2007. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. Prentice Hall 5. Slučajna polja. glasa. J.2003. Hlavac. Virtual Reality Technology. Prentice Hall. Brooks/Cole. Obnavljanje slike. Elsevier. B. R. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. 2000. Severance. M. Bernard Zeigler. Theory of Modeling and Simulation. R. Allen.sc. 2nd Ed. V. N. R. Wiley 2. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode.John Wiley & Sons Inc 4.. Operator povratne projekcije. New York.dr. fuzija psihofizioloških signala. Hilbertov prostor. Frank L. James A.dr. Median filtar. John Wiley & Sons. itd.

Techniques for Experimental Design. Pearson Education. 2000. upravljanje sadržajem.sc.1. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3. W. Korisničko sučelje: uporabivost. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. J. J. V. American Nuclear Society. sustavi s jednim redom. SHULTIS. Gordan Gledec World Wide Web.dr. New Riders Press. Postupci kompeziranja disperzije. J. Boris Kviz. B. L. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. terminirajuće i stacionarne simulacije. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. poslužitelji. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". 3.dr. Simulation and Modeling. Dubravko Pevec Nuklearne sile. sustavi velike brzine i velikog dometa.E.dr. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Kromatska i polarizacijska disperzija. J. P. uvjetovanje. caching. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. 1993. H. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. 2000.dr.sc. R. sustavi s valnim 22 .3. Maja Matijašević. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. protokoli i sigurnost. ed) and Physics of Atoms and Molecules. La Grange Park. 2001. Teorijski modeli fisije. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. McGrawHill.sc. FAW: Radiation Shielding. Harlow. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof.K. pretraživanje i katalogizacija. distribucija sadržaja. jezici. A. 2. 1996. and traffic measurement". Jain: The Art of Computer Performance Analysis . usporedba više sustava. Školska knjiga. 2002. 1999. ISBN 0-201-71088-9 2. Mrežna pitanja: arhitektura. Primjene: višemedijsko strujanje. Law.sc. antitetske i kontrolne varijable. Rexford. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". J. trendovi i standardi. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. Literatura: 1. jednostavne mreže redova. pristupačnost i personalizacija. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. ISBN 0596000359 3. Nuklearna magnetska rezonancija. K.sc. networking protocols. Semantika. New York. O'Reilly. 3. Nuklearni modeli. Springer Verlag. Doc. nelinearni efekti. višestruke mjere performansi. Nielsen. 2nd edition. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. Krishnamurthy. Čerić: Simulacijsko modeliranje. Literatura: 1.sc. operaciona pravila. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. spremnici. Literatura: 1. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. 2003. izdanje). "Web Protocols and Practice: HTTP 1. 2. Addison-Wesley Pearson Education. B. Wiley. elektroničko poslovanje. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. Fuzija. posrednici. Berlin. BETHGE: Kernphysik. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. R. Morville. Measurement.D. 2001. 1991. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. Prof. BRANSDEN I C. evolucija. Rosenfeld. Programska podrška: klijenti. Littleov zakon.dr. John Wiley & Sons.M. meta-podaci. Fisija.dr.

N. G. IEEE & Wiley Interscience. M. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi.Y.sc.. 1998. Posebni algoritmi i proširenja. Morgan Kaufmann. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. Mladen Kos. 3rd ed. B. Medhi. and Capacity Design in Communication and Computer Networks. John Wiley & Sons. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. G. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. 2004. J.. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. D. 2007. Morgan Kaufmann.. 2003. 1993. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof.dr.multipleksiranjem (WDM).Rau: Optimization Principles. Ramasamy: Network Routing: Algorithms.S. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima.sc. L. Literatura: 1. Inc. Prentice-Hall.dr. Ahuja. 2006. 2002. D.dr.Magnanti.Monma. Orlin: Network Flows. Optimalno usmjeravanje u mreži. Flow. Dimenzioniranje i planiranje mreže. 6. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Literatura: 1. 2007. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. K. 2002. Prof. M.dr.G. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. Springer. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming. Sivarajan: Optical Networks. Davor Škrlec. 2.N.. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. polarimetri..G.P. John Wiley. 3. Linearno programiranje i tokovi u mreži. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža.L. Protocols. John Wiley&Sons Ltd. Prof. and Architectures.L. Lokalno traženje optimuma. Morgan Kaufmann Publishers. Nikola Bogunović. Svjetlovodni senzorski sustavi.dr. T. Heuristički algoritmi. Doc. 2002.sc. Literatura: 1. T. 3. interferometri. kombinatoričkih i heurističkih metoda. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka. 1995. senzori na osnovi Braggove rešetke. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. optički giroskop. Pregled egzaktnih. Proširenje kapaciteta mreže. 4.L. Medhi: Routing. 23 .sc. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. Addison-Wesley. J. Ball. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. R. Pioro. 2nd Ed. 2.T. Korte. Magnanti.M. R.sc. J. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. K.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. B. K. 3. Ramaswami.sc. D. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka.O. 2. N. Springer.C. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. 1989. Predviđanje.dr. Elsevier. Kombinatoričko optimiranje. 5.

Research Studies Press.). and Techniques. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. K. 2000. Baker: Computer Graphics with OpenGL. D. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. prikaz nizanjem presjeka.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management. Probabilistička logika. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. tehnici i medicini. Literatura: 1. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. izravno ostvarivanje prikaza. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. (Eds. Postupci vizualizacije podataka. Vizualizacijski protočni sustav. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. 2. John Wiley & Sons. Hearn. 1997. 24 . Mueller. 2004. F. Ivo Uglešić. Nielson. Ltd. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. van Harmelen. Nastanak.sc. J. Third Edition. 2004. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta.P. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. 2. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića.sc. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons.Brooks/Cole. Željka Mihajlović Uvod. Priprema ulaznih podataka.sc. Multimodalni podaci. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Vizualizacija informacija. P. G. 3. Tom M. Algoritmi za indukciju znanja. stvaranje poligonalnog modela. D.Knowledge representation.M. W. Primjena u poslovnom odlučivanju. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije.dr.primjeri i atributi. van der SLUS. Brachman and H. New York. L. IEEE Computer Society. 3. 3. Evaluacija rezultata. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Fensel. Ian W. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill.dr. Ontologije i znanje na Web-u. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina. 2004.Wiley. Literatura: 1. Doc.. Literatura: 1.J. Prentice Hall. Davies.J. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. H. M. New York. R. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. 2002. Schroeder. 1996. Methodologies. 2003. John Wiley & Sons. 1997. J. Hagen and H.dr. Redukcija na logičke programe. 1996. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. Ltd. 2000. Predstavljanje otkrivenog znanja. Inc.sc. pri nastanku i eliminiranju kvarova. podjela i svojstva. Kitware. 2.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. Literatura: 1. Ulazni skup podataka. Vizualni artefakti. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. Third Edition. Sowa. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Martin and B.J. Lorensen. Scientific Visualization: Overviews.dr. 2. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. Transients in Power Systems.

pretvarači frekvencija.Betz. W. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. Literatura: 1. Regularnost rješenja. Hoeg.. 3. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. demodulacija. korektura greške. DAB i DRM. IEE. Fourierova transformacija distribucije. P. Fraktalna analiza chirpova. Matematika 3E ili 3R 2. Galvin. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Masson.. J. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Springer. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. 4. 2009. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. B. Prostori Soboljeva. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. A. Springer-Verlag. P. Linearna algebra Literatura: 1.sc. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. pojačala. Applied Operating Systems Concepts. dekoderi: demultiplekseri. Gagne. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. izbjegavanja i otklanjanja. Određenost višedretvenih sustava. G. 2003. Mitrović D. Théorie et applications. Silberschatz. Analyse fonctionelle. Sacramento.dr. Addison Wesley Longman. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. Leo Budin Programi. Digitalni AM prijenos.D. John Wiley & Sons.sc.Mjerenja digitalnih prijemnika. digitalni prijemnici (DSP). programski zadaci.. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. Paris 1983 2. Prostori distribucija.. 1996. Chicester. U. 2003. H.. Međusobno isključivanje. N. Tricot C. Dambacher: Digital Broadcasting. Slaba formulacija rubnih problema. 1998.Laroche : Lightning: Principles. Instruments and Applications.P. Slabe derivacije. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. Predznanja: 1. D/A konverteri).dr. California State University.sc. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. T. Curves and Fractal Dimension. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). procesi i dretve u računalnim sustavima. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR. descrambleri. New York. Short Run press Ltd. P. filtriranje. Sustavi za prijem u pokretu. Schumann. John Wiley & Sons. Exeter.dr. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Fundamentals of Applied Functional Analysis. 1995 3. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta.3. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. 2003 25 . 2. Literatura: 1. Galerkinova metoda. WATSON. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. Brezis H. Žubrinić D.

Literatura: 1. P. Digital Electronics with PLD Integration. Fasli. Elektroničko tržište. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. D. New Jersey. Ma. Antene i radiosustavi. Chapman & Hall/CRC. Prof. metodologije razvoja višeagentskih sustava. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. Literatura: 1. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije. The MIT Press.. Haridi.sc. Cook. 2006. 2000.dr.: Wireless Communications. 2001. FTL . Printice Hall. Mathieu. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Techniques. Koordinacija programskih agenata. Zdravko Galić. Computer Science Handbook. Razgođenje impedancije i polarizacije antene.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja.dr. eds.). Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. Chichester. F. Prostorno-bitemporalni objekti. Pozar. Berlin. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom.S. Karolj Skala. Springer-Verlag. B. Analiza mikrovalnih mreža. and Models of Computer Programming. T. and Their Applications.. Homodinski prijamnici.dr. 2. Prentice Hall. A. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. FPGA Based System Design. 3.sc.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera.. 2004.dr.: Microwave and RF Design of Wireless Systems.sc. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. Klase profesionalnih prijamnika. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. 3.sc. M. Rappaport.. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze.. Matrice impedancija i admitancija.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova. 3. semantički agenti i ontologije. O. Djelotvornost otvora antene. Strateško donošenje odluka.Future Temporal Logic. Literatura: 1. N.dr.sc.Y. Cambridge. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. 1. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata.2. Dr. Graphis. 2. 1996. Zagreb. E. Cambridge University Press. Beaufils. Stabilnost pojačala. Cambridge. John Wiley & Sons. Električki male antene. S. Zentner. Concepts. 2. Generične PLD strukture. Agent Technology for e-Commerce. M. Nigel P. Principles and Practice. Bichler. Tucker (ed. Željko Butković Integracija sustava na čipu.... Gordan Ježić. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Praktične primjene.sc.van Roy. Game Theory. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. 2001. 26 . Vayne Wolf. 3. Patrick Kane. Brandouy.dr.. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu. agentski komunikacijski jezici. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. MOST . protokoli pregovaranja. Krunoslav Tržec Programski agenti. M. 2004 3. Definiranje primitiva i makročelije. Wiley. Prof. elektroničke aukcije.sc. automatizacija poslovnih pravila. 2. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. 2007.

27 . 3. AT&T GeoPlex. D. Galic Z. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. Golden marketing . Uzorkovanje i oblikovanje slike. Tekstura i analiza tekstura. S. Apstraktni model. MidArc i SoftLab. R. T. Višedimenzijski skupovi podataka. Kalibracija kamere. 2006 3. 1999.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. Predznanja: 1. 1993. A Practical Guide. 1995. Schneider M. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima.sc.Processing High-Speed Data Streams. Posrednik. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. Model kamere. P. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Razmjerni rast. Prividna raspodijeljena okolina. Bezierove. Modeliranje prirodnih objekata. Empirijski. Arhitekture zasnovane na uslugama. Hughes: Computer Graphics. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. Postupak isijavanja. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Van Dam. Feiner.. B-splajn i NURBS krivulje i površine.: Moving Objects Databases. Machine Vision.dr. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). McGraw-Hill. Faugeras. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. Golab L. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Morgan Kaufmann Publishers. Prentice Hall.) Data Stream Management . 2010 4. suradnje i natjecanja.sc. Literatura: 1. Prilagodljivost. Diskretni model. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Slobodan Ribarić. M. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. CQL . Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. Prof. 1988. Second Edition.. Foley. Prof.Tehnička knjiga. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije.. 1990.: Data Stream Management.dr. Prostorno-vremenski predikati. O. Detekcija granica. MIT Press.dr. Perspektivne transformacije.Kontinuirani upitni jezik. Academic Press. prijelazni.dr. Vrste RRS. Segmentacija na temelju pokreta.. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1.dr. Jain et al. Hermitove. 2. Rastogi R. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Prof. Raznorodno proširivi sustavi. Addison-Wesley. Nikola Guid. Palmer.sc. G. 3. H. 2004. Gehrke J. Garofalakis M. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Vision Science.: Geoprostorne baze podataka.sc. Mehanizmi raspodjele. Springer. MIT Press. Rubna segmentacija slika. Literatura: 1. Sigurnost i privatnost. Özsu M. Relacijske baze podataka 2.sc. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. E. Vizualni artefakti.. Morgan & Claypool Publishers. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. Postupak pretrage zrake. Aktivni vid. Posebna svojstva krivulja i površina. Hearn. Workingham. 2. Raspodijeljene arhitekture. Stereo vid. Three-dimensional Computer Vision. Boston. Segmentacija slike na područja. Siniša Srbljić. (Eds.dr. Principles and Practice. Güting R. 2005 2. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. Analize dinamičkih scena.sc.

Raspoloživost proizvodnog. 2008. Prof. Kluwer Academic Publishers. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. N. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Billinton. neuronski). topološke i vremenske mjere. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. H.dr. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Predznanja: 1. Sejid Tešnjak. Manchester. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. Plenum Publishing Company. zaštita puta. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. Podaci o raspoloživosti. Pokazatelji raspoloživosti. R.dr. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. Branko Mikac.). N. Ho. Budin. Plenum Publishing Company. Zdenko: Modeli pouzdanosti. Manchester. Ltd. prijenosnog i razdjelnog podsustava. Mikuličić. Vanecek. R. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Kluwer Academic Publishers. adaptivni. genetski. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. 2000 2. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti.-H.dr. Vladimir Mikuličić. Billinton.H. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. Bhandari.dr. Literatura: 1. John Wiley & Sons. Prof. John Wiley & Sons. 1992. T. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Optical Networks: Architecture and Survivability. M. 2. L. Analitičke i simulacijske metode proračuna.dr. 2. 2002. Kluwer Academic Publishers. R. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. R. 3.sc. 2003. n:m. Mouuftah. Lerner. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof.sc. 28 . neizraziti. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. and D. 1. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. 1999. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. P.. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Šimić. sigurnost i pouzdanost.sc. Vjerojatnosne. KIGEN. D. Design and Deployment of Internet Infrastructure. P. Reliability. Zdenko Šimić Rizik. Golub.sc. Dr. 1996. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. 1:1. 3. Modeliranje zavisnih kvarova. Stavroulakis (ed. Literatura: 1. Robert Inkret Osnovne definicije. svibanj. N.sc. Q. Jakobović i L.sc. Vidovic. Vladimir. Jelenković: Literatura: 1. zaštita linka i p-ciklusi. R. G. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. M. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti.Predznanja: 1.

Nelinerani utjecaji.sc. Safety Reports Series No. Zagreb. Gérard Maral. Marcel Dekker. 3. ETF-ZVNE.dr. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. New York. 2001 2. Literatura: 1. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. Probabilističke analize (stablo kvara. Literatura: 1. Satellite Communication Systems.dr. Sigurnosni limiti jezgre. 1200.sc. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). Zagreb. Jules E.M. J.Literatura: 1. IAEA TECDOC Series No. Electricity Association Services Ltd. Alstom T&D. 3. France.A. GEO. New York. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. 1994. Levallois-Perret. Zapis i analiza kvarova. Subkanalni proračun jezgre (COBRA).W. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). Galić.. Literatura: 1.sc. Doc. Taylor: Power System Voltage Stability. Inc. Izvedbe komunikacijskih satelita. Proračun višekanalnih sustava. TDMA. 2. vanjski). 3. 1998.dr. R.dr. Electricity Training Association: Power system protection. 2000. McGraw Hill. Anderson. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. 2002. 1994. Strujni i naponski mjerni transformatori. Thomas W. FDMA. Ante Marušić. L. stablo događaja. Upravljanje vezom. Nikola Čavlina. Projektiranje satelitskih sustava.sc. Artech House. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. 3rd edition. Principles and Applications. Zavodska skripta. East. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. S. Regeneracija signala na satelitu. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. Kadish. 1995. A. 2002 29 . IEEE Press. Determinističke analize. IEE. 23. Tendencije razvoja relejne zaštite. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). 2002. New York. Satellite Communications Fundamentals. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants.dr. IAEA. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Proračun kontejnmenta (GOTHIC).sc. Uski i globalni antenski snop. Numerički distantni releji i lokatori kvara. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. BLACKBURN: Protective Relaying. Ostvarenje satelitske veze. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. Adaptivna zaštita. Školska knjiga. 2. R.: Telekomunikacije satelitima. SCPC i SPADE. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof.. London. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. Volume 1-4. VSAT sustavi. Prof. LEO i MEO sustavi. P. Level 1-3). Wiley 1998. C. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup. Inc. P. Komunikacije unutar postrojenja. Pokretne satelitske mreže. Algoritmi numeričkih zaštita. EIRP. 2. Michel Bousquet.

Kontrola pristupa. Concepts in Articifial Intelligence. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Školska knjiga. Autentifikacija i autorizacija. Doc. Kvantna kriptografija. Kaynak.Algorithms and Engineering Applications.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. B. 1996. Wiley & Sons. 2. Johnson. P. Krause. Linearna algebra Literatura: 1. Upravljanje rizicima.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. A.dr. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. derivatora i integratora. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. J. Signali i sustavi 2. 2nd edition. Nuklearne elektrane. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. Lu: Practical Optimization . 2004. S. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. SpringerVerlag. Springer. 2001. 1995. Mladen Vučić. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. 2001. M. Volume 1. 1999. Anderson. oblikovača pulseva. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. Čavlina. Tehnike otkrivanja napada. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala.sc.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. 3. W. Predznanja: 1. 2007. Tosunoglu. A. D Feretić. Wiley & Sons. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. Tipton. Debrecin.sc. M. Buterworth-Heinemann. A. 2. Primjena CCD i PSD kamera. Literatura: 1. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. Osnove kriptografije 2.dr. Predznanja: 1. Digitalna obrada signala 3. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. J.3. H.sc. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. korektora.CAN). J. Antoniou. Zagreb. Handbook of Information Security Management. 3. Consulting Editors. N. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. CRC Press LLC. O. Sigurnosni protokoli. Security Engineering. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara.sc. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. Sigurnosne norme. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. Hilbertovih transformatora. R. 30 . Applied Cryptography. N. sučelje prema mikroračunalu. Schneier.dr. Kriptografija eliptičkim krivuljama.-S. CRC Press. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. obrada slike.Ang: Recent advances in Mechatronics.dr. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Kriptoanaliza.

Masovne memorije.sc. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala.2. J. T. New Jersey. R. Boston.dr.Lee : Spread Spectrumn CDMA. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. R. CDMA. D. Rake prijemnik. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. 2001. R. 3. Pouzdanost i testiranje memorija. Blinchikoff. J. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. Johannesburg. Glisic: Adaptive WCDMA .dr. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). K. Uskopojasno ometanje. Plinski kromatografi. Prof. Memorije s direktnim pristupom. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. 2003. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Melborne. Prentice Hall PTR. R. Ziemer. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof. operacijski sustavi Literatura: 1. Butterworth -Heinemann.dr. Senzori za mjerenje mehaničkih. Nove koncepcije. Slijedovi male križne korelacije. Numerical Optimization. D. Neuravnoteženi mostovi. John Wiley&Sons. I.E.E. 4. Mjerna pojačala.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD). Predznanja: 1. H. Prentice Hall Engineering. Procesni dobitak. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. Filtering in the Time and Frequency Domains. Organizacija polja diskova.L.sc. Wiley-IEEE Press. Memorije neosjetljive na pogreške. McGraw-Hill. 3. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Hijerarhija memorija. Doc. Zverev. toplinskih.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. Virtualni memorijski sustavi. 1997.Theory and Practice. 31 . Mario Cifrek. spektrometri masa i NMR. Literatura: 1. Wright. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. otpornost na smetnje i ometanje.dr. New York. W. 2005. W.sc. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri. Spremnici podataka. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. H. 2003. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. S. New York. Uroš Peruško. Noble Publishing Associates. Springer.sc. Organizacija memorijskih modula. William Andrew Publishing. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. Upravljanje sigurnosnim kopijama. Mrežni memorijski sustavi. 2003.sc. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. osnovne karakteristike proširenog spektra. 2. 2. Oxford. Nocedal. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. usklađeni (optimalni) filtri. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra).dr. Springer 2006. A. nekoherentni sustavi. B. Two-Volume Set. 2000. 1995. 3. Sharma: Semiconductor Memories. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. Peterson. Datotečni sustavi. S. Savo G. Literatura: 1. Moderne poluvodičke memorije. Thornburgh. A. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova.McDaniel. 1996. osnove arhitekture računala 2. J.

Zagreb. Guizani. Zentner.sc. osnove računalnih mreža Literatura: 1. Teorija odlučivanja. mobilnost.D. Cambridge University Press. sučelja prema drugim mrežama. prilagodljivost. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. (411 str. USHER. Wireless communications systems and networks. Zagreb. Springer. London.G. Goldsmith. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. D. G. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. Wilmshurst.. Izračun BER. Antene iradiosustavi. 1996. Literatura: 1.. Cambridge University Press. Focal Press. sigurnost.dr. M. W.. 2. Principi maksimiranja SNR-a. 2005. Convergence in Broadcast and Communications Media. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog. E. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. 2. svjesnost konteksta.sc. S. Palgrave. Mario Žagar. Predznanja: 1. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala. proaktivnost. 2005. prožimajućeg računarstva. referentna arhitektura mreže. Gupta. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. Školska knjiga. Graphis. Watkinson. R. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. 3. Arhitektura računala. L. mrežni protokoli i tehnologije. Ist edition. Prof. Simpson.sc. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. Van Tassel. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. MacMillan Press Ltd. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava.. izdanje 1993.K. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške.sc. Teorija signala Zimski 32 . Distribucija MPEG-2 signala. Focal Press. A.dr. Wireless communications. 2009. A. F. M. 3. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. 2001. T. Interakcija s korisnicima sustava. Branka Zovko-Cihlar. PER i SER. tok i obrada podataka. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. Hampshire.). J. Literatura: 1. Focal Press. 2005. Optimizacija bežičnih sustava.KEATING: Sensors and Transducers. 2001. Richard III.sc. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. primjeri sustava. 3. 3.dr.dr. Prikupljanje. Doc. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. An introduction to the design of small-scale embedded systems.. A. Adelstein. 2001. autonomnost. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing.S. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni. McGraw Hill. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. 2004 3. J. 2001. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. J.dr.2. 2.

Transformatori.sc..: Wavelets and Filter Banks. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. Zagreb. Literatura: 1. Branko Somek. 1977. Shah. F. A. 1998. Spektri slučajnih signala. Primjene u potiskivanju šuma. Damir Žarko Tronamotni transformator.sc. Zagreb.R. Kelemen. Pretvarači velikih snaga. Spektralna analiza. 2. Heathcote. Pasivni i aktivni sustavi. Flurscheim: Power Circuit Breakers . Teorem recipročnosti. Detekcija signala. Frederick: Ultrasonic Engineering.sc. Ahuja. Newnes. T. R. PAPOULIS: Signal Analysis. kompresiji. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. New York. Ispitivanja sklopnih aparata. 3. metode smanjenja dodatnih gubitaka). terapiji i kirurgiji. Mjerenja na pretvaračima.J. Mjerni hidrofoni. New York. Plenum Press. Doc.dr. M. J. D. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). M. McGraw . Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. 2. Doc. Preslikavanje.sc. Tehnička enciklopedija. Zvonimir Valković.dr. 2.sc. 1975. Bijeli i obojeni šum. McGraw-Hill. John Wiley & Sons. Wellesley-Cambridge Press 1996. indeks usmjerenosti. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. 33 .dr. 2. str. R. Literatura: 1. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. Standardizacija.dr. Hrvoje Babić. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. 1986. 3. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). Autotransformator (tronamotni pogon. širina zvučnog snopa. Interakcija aparata i mreže.sc. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača. Literatura: 1. Poulin. Feghali.dr. Stabilizacijski i tercijarni namot. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Vizualizacije u medicinskim procesima. Linearni operatori. Usmjereni sustavi. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala.sc.Hill 2002. Predstavljanje slučajnog signala. Transformer Design Principles. Svojstva. zaštita). Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". J. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. The J&P Transformer Book. B. pojas i dimenzionalnost signala. ekstrakciji. Peter Peregrinus Ltd. 1978.dr. Nadomjesne sheme. Stjepan Štefan. Del Vecchio. C. 1997. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. Podjela pretvarača. Literatura: 1. 2002.dr. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof. knjiga 13. Školska knjiga. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. Taylor & Francis. 1999. K. 3. London. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. Urick: Principles of Underwater Sound. Koeficijent korisnog djelovanja.sc. DE COULON: Signal Theory and Processing. Oxford. Klasifikacija. and Nguyen T. New York. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. P. M.dr. T.R.Nositelji: Prof. uzemljenje nultočke. Artech House. B. trajanje. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. 1980. H. Prof. 148-168. Dedham. lokalna zagrijanja. Strang G. Doc. Transformator u interakciji s mrežom. Vremensko-frekvencijske obrade.Theory and Design.

2005 4. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. Osnove automatskog upravljanja. Abingdon.2007 2. zračnost i elastičnost. Jingxin Shi. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. R.dr.-J. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. 34 . Fernando D. Battista. The MIT Press. 2004. Ricardo J. 1999.. Jürgen Guldner. Vadim Utkin. London. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. Second Edition. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. 2. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. Predznanja: 1. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Sliding mode control in electromechanical systems. Patel: Wind and Solar Power Systems.sc. Doc. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. Doc. Tzafestas (Ed. Twidell.dr. M. 2000.3. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. Boca Raton. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. Antonio Ruano. Vadim Ivanovich Utkin. Koordinacija rada više autonomnih sustava.sc. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Modeli agregata obnovljivih izvora energije.dr. strukture upravljanja. Cambridge University Press. UK. Mantz. J. CRC Press. J. Institution of Engineering and Technology. Metode upravljanja mikromrežama. Nedjeljko Perić. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Literatura: 1. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. Li Applied nonlinear control. Spyros G. ISBN: 0863414893. Taylor&Francis.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. 1999. 1999 3. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. primjene. Weiping. 2. Wind Turbine Control Systems. Bianchi.dr. Kluwer Academic Publishers. Hernán. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Predznanja: 1. 2003. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Taylor and Francis. Pretraživanje nepoznatih prostora. 3. A Badford Book. Nedjeljko Perić. Prentice Hall. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Hirzel Verlag. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots. izvedbe. Planiranje i praćenje putanje gibanja. Stuttgart. T. Weir: Renewable Energy Resources.sc. primjeri. S.sc. Slotine. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije .. ISBN: 978-1-84628-492-2. 2006.energija vjetra i sunčeva energija. Klasični postupci upravljanja EMS. E. H.sc.dr. Literatura: 1. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls.

Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. D. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. Sheme trgovanja emisijama. V.sc. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Siciliano. J. 3. Osnove dinamičkog modeliranja 3. Inteligentno upravljanje robotima. Khatib. Norme za ograničenje emisija. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Interni i eksterni troškovi. Prof. 2. Graphis. Clemm: Network Management Fundamentals. H. Održivost razvoja EES-a. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi. Cleveland. D. 35 . Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. Z. Udupa: TMN . A. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. Cisco Press. Problemi globalnog zagrijavanja. Springer-Verlag. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. Zmijoliki roboti.sc. Virtualni robotski sustavi upravljanja. M. Kovačić. Handbook of Robotics. K.dr. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. Springer-Verlag. V. Sigurnost autonomnih servisnih robota. Zagreb. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja.dr. 2008. Marijan Kunštić. G. Literatura: 1. 2005. The MIT Press. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. 1999. F. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. A.Telecommunication Management Network. Profesionalni servisni roboti. UNFCCC mehanizmi. Ohio.dr. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. O. Advanced Robotic Systems (ARS). Osnove automatskog upravljanja 4. 1999. Kordic. Macko. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. D. 1972. Upravljanje ravnotežom robota. Berlin Heidelberg. 3. Osnove robotike 2. Bianchi. 4. Bogdan. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. S. System Research Center. Danilo Feretić. De Battista. Mesarovic.sc. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. Weiss (ed.sc.): Multiagent Systems. NGOSS sustavi.3. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. M. Hodajući roboti. Predznanja: 1. R. London. B. 2006. Predznanja: 1. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. Munir (editors): Cutting Edge Robotics.sc. 2002.Krajči: Osnove robotike. McGraw-Hill. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Lazinica. Interakcija robota i okoline. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Komparativna analiza EE objekata.dr.Modelling and Gain Scheduling Design. 2007.dr. and Y. 2. Doc.

T. Literatura: 1. D.sc. tehnoloških prostora. 2/2006. Tomšić. Stvarno vrijeme odjeka. Specifičnosti materijala. Prof. posebnih. Eurolab. October 2006 3. Zaštita od emisije i imisije buke. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. R. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. Brussels.dr. DG XII. Literatura: 1. A. Sounds of Out Times. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. McGraw-Hill 1999.T. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Povezivanje audio uređaja. 1995. izvedbeni projekt. Škanata. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. Springer-Verlag. Literatura: 1. 2006. Kuttruff. 3.J.dr. Two Hunders Years of Acoustics. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. 2000. Encyclopedia of Acoustics.6.sc. Subašić: Elektrane i okoliš. Doc. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. Raspodjela zvučnog polja. Rizični faktori: kritična uporaba. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. Landsdale Pennsylvania. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Fasor.dr. D. Gregory D. United Nations. Dey. Ivan Jelenčić. utjecaj složenog upravljanja. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. European Comission EUR 16523 EN. A Practical Guide. Crocker. Difuzori. Ž.sc. 2000. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. Čavlina. Springer-Verlag. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. Feretić. B. Zagreb. Zahtjevi na akustička svojstva općih. Validacijski postupak. 4. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. Ivan Leniček. Odnosne norme i zakonski propisi. X. Technical Report No. Literatura: 36 . 1971. Audio podsustav na računalima. ExternE . HRN EN ISO/IEC 17025. akustički projekt.3. Schnelle. London. 3.dr. Višekanalni sustavi snimanja. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Objektivna i subjektivna difuznost polja. Ray tracing i slične metode. Luka Ferković Model mjernog sustava. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. 2. H.dr. May 1999. 2. N.Externalities of Energy vol I-VIII. Definiranje projektnog zadatka. B.n Swift and Z.sc. rizik u odnosu na pouzdanost. Michaelowa. Element.sc. Simulacije i stvarnost. Spon Press. P. Beyer. M. Izdanje. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. Geneva.-2000. K. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. Tietenberg. 2. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. 1999. 3. M. Grubb. Room Acoustics. složenost obrade podataka. D. ETC. R.

2000.C. A K Peters Ltd. Pohlmann: Principles of Digital Audio.Bosi. 2002. P. M. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications. K.E. 37 . Kluwer Academic Publishers. 2002. McGraw-Hill Professional. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. 2.1.R. R. 3.

Akustičko modeliranje. Modeliranje informacijskog toka. Projektiranje ozvučenja. 1994.sc. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže. Morgan Kaufman Pub. Boca Raton.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. 38 . An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Zagreb.dr. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije.dr. Malabar. TAB Books.sc. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. 3. A.C. D. 1993.). SINKOVIĆ: Informacijske mreže. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. Wilson: Noise Control. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora.dr. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. Florida. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. M. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof.sc. usluga. Krieger publishing company. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. Literatura: 1. John Wiley & Sons. 2001 3. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. C. Principles of Embedded Computing Systems Design. V. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Leo Budin. Arhitektura računala 3. Balansiranje opterećenja. Školska knjiga. Predznanja: 1. 2001 2. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. 2.. F. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije. Moon. CRC Press. Akustička mjerenja impulsnim signalima.Wolf. Operacijski sustavi 2. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. Primjena genetičkog algoritma. Butterworth Architecture. London.dr. Computers as Components. zahtjeva i elementarnih poslova. Mo Jamshidi (ed. 1998. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2.2. Informacijska analiza poslovnih procesa. Projektiranje prostorija za slušanje. 1994.Templeton: Acoustics in bulit environment.sc. Modeliranje poziva. Chaotic and Fractal Dynamic. W.2.E. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. Doc. Konstanta sobe. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. USA. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu.Z. San Francisco. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. unutarnje rezonancije. problemi na niskim frekvencijama.

Dina Šimunić. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. HUANG Y. 3. PEEBLES P. Toronto. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. VASEGHI S. Inc. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. kontinuiranih i diskretnih te statičkih. New York. Numerički postupci. višestruka refleksija. 2004. R.sc. Sead Berberović. 3. metoda konačnih elemenata.. Literatura: 1. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. Prof. Vol.sc. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog.dr. 1994. 1952. Pohrana i zapis zvuka. L. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines. 1976. A. 2. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. Prof.dr. Audiokomunikacijski standardi. KINGSLEY: Electric Machinery. Boston. polarizacija. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. Liber. KLEINROCK: Queueing Systems. O. podršci za projektiranje podržano računalom. Digital Communication Systems. Štih: Elektromagnetizam I i II. 2: Computer Applications. FITZGERALD-CH. A. 3. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof.2. zapis i prijenos zvuka. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka.sc. metoda momenata.dr. I. Berlin 1987.sc Zijad Haznadar. 2000.dr. IEEE Press. Haznadar.. McGraw-Hill New York. E. London. Literatura: 1. Školska knjiga. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji.dr. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima.. Doc. Doc. Statička i dinamička ispitivanja. Springer Verlag. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. V. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. 1997.dr. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. New York.sc. BENESTY J.sc. Ivan Gašparac. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. Literatura: 1.dr. Artech House.sc. Kluwer Academic Publisher. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća.. 1996. 2.emer. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. Boston. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama.. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. John Wiley & Sons. 39 . Primjeri analize linearnih i nelinearnih. 1972. Z. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. Akvizicija mjernih podataka. JohnWiley & Sons Ltd. Prentice-Hall. Procesiranje i obrada zvuka. 2. W. Zagreb. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks.sc.dr. 1987. Zagreb. Značajke medija za pohranu.

Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof. 3rd edition.. Dozimetrija. vol. TOF-detektori. Literatura: 1. Literatura: 40 .. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. 4. R. Matematička morfologija. T. S. 1999 2. R. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda. Značajke teksture. 2nd Ed. 1. Hashimoto.Shapiro: Computer and Robot Vision. CAMAC. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Primjene. O. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . poluvodički detektori. kalorimetri. 3. 2005. Springer Verlag. Analiza glavnih komponenti. Haralick. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju. 2. zdravstveni standardi.Sonka. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka.sc.sc. 2000. . Ekspertni sustavi. New York. Houghova transformacija.. V. and Machine Vision. W. scintilacijski detektori. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. P. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. L. FADC). 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 1990.M. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Petković. 2003. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. Osnove nuklearne fizike. ADC. M. Stavroulakis. Davies: Machine Vision. .sc. Biological Effects of Electromagnetic Radiation. R. Gradijentni i kompas operatori. Algoritmi za grupiranje. Boyle: Image Processing. FASTBUS). Analiza pokreta. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). izmijenjeno izd. Računalni instrumenti. J. Neuronske mreže. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Registracija slika.G. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How .dr.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata. T. 2010. Predznanja: 1. Wiley & Sons. 1992 3. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. J. Literatura: 1. G. Academic Press. 2nd Ed. Školska knjiga. O.. Razvoj novih detektora. Zagreb.. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. Knoll: Radiation Detection and Measurement.dr. Analiza oblika.dr.to Approach. komore s projekcijom događaja. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. Addison-Wesley. Heidelberg. 2. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. Vrste detektora: plinski brojači.. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra. Springer.sc. 2. Brooks/Cole.dr. Ekstrakcija značajki slike. P. Analysis. Detekcija granice objekta. Damir Ilić. Detekcija rubova. Hlavac. Termički učinci elektromagnetskih polja. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. Literatura: 1..128. Prentice Hall. 3. kompleksnost modulacije. Springer.sc.. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Segmentacija slike. višežičane komore.R. Analiza teksture. Prof. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Prof. E. 2..dr. Sven Lončarić. Čerenkovljevi detektori. F. 1994.

P. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. KTE. temperatura ulja. Springer. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima.Wasynczuk. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva.Pfuetzer: Rotordynamik. Zagreb. Sturm: Efficient Operations .Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. struje. and Applied Mechatronics. 2001.dr. Nadzor ostale opreme.M. 2000.sc. 2001. Monitoring generatora. Zagreb.E. 2. Graphis. CRC Press. Zavodska skripta. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. Electric Machines. regulacijska sklopka. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. Vizualni pregledi. Graphis. M. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. Torzijska podsinkrona rezonancija. H.sc. 4. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. vlaga u ulju.C.dr. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava.A. transformatora (naponi. 1995. PTE. furan. Instrumentation and Control. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. R. K. 2004. S. SCPI Consortium. Zavodska skripta. Essen. 2003 3.dr. 2003. 41 . provodni izolatori) i prekidača. I. 5. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju.Nordmann. FER-ZVNE.Jadrić.Lyshevski: Electromechanical Systems. 2004. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. IEEE Press. Zagreb. R. London. 2. Literatura: 1. Wierden. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. S. The Netherlands.Frančić: Dinamika električnih strojeva. Opći model električnog stroja. 2006. Magnetski ležaji električnih strojeva.Gasch. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. O.sc. 3. K. 1998. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike. V. B. Taylor and Francis.GRID CODE). VGB PowerTech Service GmbH. vibracije. UK. Periodično testiranje opreme.D. F. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. TE. CRC Press. 1998.Krause. Literatura: 1. J. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme. Woburn. S. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. plinovi. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. 2000. 2. 3.1. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. FER-ZVNE. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. Literatura: 1. I. Zagreb. Održavanje na temelju stanja.Boldea: Variable speed generators.Intelligent Diagnosis and Maintenance. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. Otočni pogon elektrana. MA: Butterworth-Heinemann. The Institution of Electrical Engineers. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. ACEA. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava.

Fidler: Continuous-Time Active Filter Design.E. IEE Power & Energy Series 43.sc. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof. 2000 3. Osjetljivosti. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima. 1D. Električki filtri . mjernim sustavima.) Edition Materials Science and Technology 2005. Holloway and G. I. 2001. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre.dr. Naponski i strujni filtri. / Haasen. Planiranje novih elektrifikacija. Tipični problemi realizacija filtara. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom.2. J. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. WORKBENCH. Park Ridge. London. I. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. P.H.sc. Raman spektroskopija. Peter / Kramer. R. Nanostrukturni metali. Charaterization of Materials Cahn. E. 2. D.A. 2. V. FILTER Literatura: 1.Delyannis. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. Noyes Publications. CRC Press 1998 3. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation .sc. elektrodinamičke kočnice. moderna asinhrona vuča. Ze Zhang. Ashgate 42 . Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. 2.) 2002. The Institution of Electrical Engineers. Defekti u materijalima. McGuire Fundamentalna električka. Metode realizacije. Primjena u akustici. vučne karakteristike. Eksperimentalne tehnike nano. Press. Literatura: 1. 1996. Schaumann. UGLEŠIĆ. Artech House Publishers. Projektiranje i optimizacija. Pasivni i aktivni filtri. obradi glazbe i govora. Atomic Force Microscopy (AFM). Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS).dr. London. Michael G. McGuire. M. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Y. Prof. Ostvarivost zahtjeva. Gary E. (Eds. Vesna Borjanović. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. 2003. faktori snage.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. Third Edition 2006. T. Sun.dr.E. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. biomedicinskoj instrumentaciji.K. sustavima za prijenos signala. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala. Potrošnja energije za željeznice. J. Robert W. D. Eds. Morrison Knudsen Corporation. Oxford Univ. Svojstva različitih konfiguracija. Literatura: 1.Nuklearne metode (IBICC). Fotoluminescencija.The Control of Boilers and HRSG Systems. Nanostrukturni poluvodiči. NJ.dr. Yi Liu. San Francisco 1993. Osnove infracrvene spektroskopije. Primjena programa MATHEMATICA. 3. Utjecaj električnih željeznica na okoliš. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis.sc. (eds. 2D i 3D nanostrukture. Transformacije frekvencijskih varijabli.

dr. Springer Verlag. J. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. Slušalice. mjerenje mehaničkih. sustava i snimaka. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. Gubici uslijed harmonika.dr. 2001. hidrauličkih. Postava mikrofona i načini snimanja. ZWICKER. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design.3. Literatura: 1. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. JELAKOVIĆ. 1994. K. te količine vlage u plinovima. Zagreb. Predznanja: 1. Gdansk 2009. Zagreb 2003. R. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. veličina Literatura: 1.dr. KOŽULJ. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. Foto-kolorimetrija. KARWOWSKI. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. ZOLLNER: Elektroakustik. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. Mjerenja harmonika. Gdank University of Technology. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. Pasivni filtri. svjetlosnih. 3. Norme harmonijskih razina. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof.dr. El. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. 1987. Prof. 2001 (in Croatian). 2006. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. T. višekanalno i dr. MC analiza. električka analiza plinova. 2. Neven Mijat: Electrical Filters. Aktivni filtri. Signali i Sustavi 3. Roman Malarić Prirodne pojave. M. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. 3. SZELAG: Modern Electric Traction. I. Kompromisi pri projektiranju filtara. E. toplinskih. HŽ.sc. BORWICK. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. Stolovi za miješanje. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 43 . Primjena računala pri snimanju. Postupci redukcije izobličenja. T. Doc. Audio pojačala. hidrodinamičkih. P. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. A. ŠVALJEK. Školska knjiga. J. 3. Zvučnici i zvučnički sustavi. T. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. pp. 2. M. VP filtri. Power Supply. tvari i fizikalni zakoni. Josip Butorac. Neven Mijat. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. obradi i reprodukciji zvuka.sc. kemijskih. M. određivanje kisika u vodi. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. Udešavanje filtara. Uređaji za obradu i zvučne efekte. Volume 3. Mikrofoni. Zagreb. Harmonijska analiza. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. 638-670. Primjena programa pri analizi i sintezi. Izvori harmoničnih izobličenja. George J. Sustavi za snimanje zvuka. PP filtri.dr. Profos.sc. Zagreb. 1996. Springer. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene.sc. London. Glazbala i ostali izvori zvuka. Butterworths. stereo. de La Rosa: Harmonics and Power Systems. 4. Električni Filtri 2. Loudspeaker and Headphone Handbook. CRC Press. 2. V. tekućinama i krutim tvarima. Električni Krugovi. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu.sc. Francisco C.

Taylor and Francis.Mohan: Electrical Drives. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. B. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. MNPERE. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. Karakteristike radnih mehanizama. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. Pattern recognition in speech and language processing. 1990.i M-prikazi). A CRC Press Book 2005. 1987. 2. Marijan Kunštić. P. 2003. Siemens A. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Kepstralna analiza. Springer-Verlag.dr. Philadephia. Dinamička stanja elektromotornog pogona. 2002. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Literatura: 1.sc. 2. B. Dopplerov efekt. 1996. W. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. 3. Uređaji i izvedbe. Zagreb. Dijagnostika elektromotornih pogona.F.Boldea. Prof. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof.Juang.dr. Osobine prostora. New York. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. I. Termografija i CCD senzori. 1993. 4. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Minneapolis 2001. Zagreb.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. Prof. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. Boca Raton. Kategorizacija audio dokaznog materijala. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Leonhard: Control of Electrical Drives. Nasar: Electrical Drives. Formalizmi i veliki sustavi. G: Berlin . Medical Science Series.sc. Školska knjiga.sc. Muenchen. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. W. Kriteriji za izbor motora i komponenti. Školska knjiga. WEBB: The Physics of Medical Imaging. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Literatura: 1. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone.Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Plenum Publishing Corporation. Hollien. Institut of Physics Publishing.dr. SQUID senzori. Drago Ban.dr. H. Metode utvrđivanja osobina glasa. S.Jurković: Elektromotorni pogoni. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. Osobine glasa.Rose. CRC Press. Chou.sc. Emisijska topografija. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT).dr. 3. 1990.A. EX p. Forensic speaker identification. EX d. 2.dr. Taylor & Francis. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. Prednosti i nedostaci formalnih 44 . Gama kamere. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije.sc. 1995. Bristol. Literatura: 1. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. Florida 3. Ultrazvučni uređaji (B. N. Digitalna suptraktivna angiografija. Scintigrafija.sc. EX e. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela.H.

Reading. Kluwer Academic Publishers. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. 2005. HOGRETE and A. topologija. M.dr.E. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. K. mjerila. Primjena teorije igara. 2003. K. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. J. 2003.dr. S. J. L. M. Principi i smjernice oblikovanja. John Wiley.sc. Wiley & Sons . 2003. NARENDRA. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima. mobilni GIS. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof.An Introduction. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. MIT Press. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. P. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone.R. A. J.sc.sc. Modeli podataka. Literatura: 1. 1999. Prentice Hall .sc. Prostorno modeliranje. Automati i igre. 45 . SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . koordinatni sustavi i projekcije.). Wiley. Wiley. 2002. Posebna korisnička sučelja. Distriburani GIS. 1997. L.dr. Prof. MA.. WebGIS. GIS i Internet. Prof. THATHACHAR. Plaisant: Designing the User Interface. 2. Organizacija i vođenje GIS projekta.J. Primjeri pojedinih pomagala. Literatura: 1. Teorija igara s N igrača. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. S. Wiley & Sons. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. Interoperabilnost. J. 4th Ed. TURNER: Using formal description techniques. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. konceptualno modeliranje. Peng. J. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. THATHACHAR: Learning Automata . Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a.dr. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik. 2003. M. A. 2. Addison-Wesley. Schneiderman and C. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. OpenGIS. Telekomunikacije i informacijsko društvo . ELLSBERGER. 1993. 2. 3. D. baze podataka za GIS. S. 3. Z. Mladen Tkalić.sc. MANNING. C. Vlado Glavinić. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. Tehnike za izradu prototipova. 1989.H. GML/XML. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. H. Prentice Hall. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline.metoda i tehnika. Strategies for Effective Human-Computer Interaction.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja.Harmon. Literatura: 1. 3.dr.

AP Professional. Digitalne radiodifuzijske mreže.sc. konfiguracije mreže. Elsevier.J. ISBN-0471988634. N. K. Addison-Wesley. Fixed Broadband Wireless Communications.R. Ostermann. 2001. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. Magnenat-Thalmann. IEEE Press. Prof. Element Zagreb 2004. Capin. Nielsen: Usability Engineering.2. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi. Bojkovic. Literatura: 1. John Wiley & Sons. animacija. 2. Reading. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. 3. Morais. John Wiley & Sons. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof.sc. Boston. 3. D. Prentice Hall. M. Wang. Prof.sc. Damir Kalpić Ljetni 46 . Literatura: 1. primjene. kvaliteta usluge. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. R. Vrste medija i aplikacije.dr. Steinmentz. S. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis.dr. 2002. Preece. 2004. NY.dr. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Rao. Y. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. Streit. Y. komunikacijski protokoli. Z. Wireless Video Communications. sustavi. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike.dr. 2002 2. Prof. Cherriman. Igor Sunday Pandžić. ISBN 953-197-603-1 2.sc. T. ljudski faktori. P. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. Singhal. Hanzo. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja.sc. Maja Matijašević.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. Utjecaj postupka kompresije. 2004 3. J. I.dr. Multimedia Communication Systems. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. New York. Igor S. 3. deformacije. 1999. IMSC Press. Digitalna sučelja. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. šifriranje i uvjetni pristup. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. Rogers and H. Branka Zovko-Cihlar. Video Processing and Communications. Multimedia Series. S. 1999. Simulacija ljudi: prikaz. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje.H. J. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. 2002. Prof. An Introduction to Video and Audio Measurement. L. Pandzic.sc. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. Media Coding and Content Processing.sc. Zoran Bohaček. Pretnice Hall. performanse. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost. Y. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. Literatura: 1. Arhitektura mreža. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Hodges. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene.dr. ponašanje. P.sc. MA. 1993.dr. Prentice Hall. VE na World Wide Web-u. K. Nahrstedt. D. Zhang. ISBN: 0201325578.S. Pregled standarda i primjene. VE na pokretnim uređajima.

Bang-bang princip. 47 . Huffman). kreditni skoring. K. A. 1994.dr. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. Springer. Mario-Osvin Pavčević. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. University of California. Huffman.sc. Isaac & Co. Reed-Mullerovi kodovi.. Pontryagin.sc.F. EDWARD M.G. R. 2. Sloane. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. in Handbook of Coding Theory (eds V.psu. Pontrjaginov princip maksimuma. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. North Holland. F. E. Hill. bifurkacije. STEVEN B.dr.dr. Hadamardovi kodovi i generalizacije.sc. 5.ist. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. 2. ROBERT J. Varijacijske zadaće. Nyquistov kriterij stabilnosti. van Lint. Interscience. 1997. Mishchenko. 1999. Fair. Perfektni kodovi. Predznanja: Ljetni 1. Cambridge University Press. V. Boltyanski. Irwin. H. pp. H. S. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. Permutacijsko dekodiranje. A first course in coding theory. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis. 1962.edu/viewdoc/download?doi=10. C. Predznanja: 1. Input-output analiza i stabilnost. R. Gamkrelidze and E. Key. Ciklički kodovi. Elsevier. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. 2003. Department of Mathematics. Darko Žubrinić. Standardni geometrijski kodovi. Permutacijske grupe. Stability. (prijevod s ruskog) Ljetni 4. F. http://citeseerx. 1999.145. 2. Opisna funkcija. 1345-1440. 3. 3rd Edition. Prof. osiguranje ili Internet.S.sc. J. 1992.3012&rep=rep1&type=pdf L. 1983. The Theory of Error-Correcting Codes. Designs and their codes. Berkeley.S. 3. Linearni kodovi. Optimalno upravljanje sustavima. Assmus and J. Linearna algebra 2.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. and Control: Springer-Verlag. J. Codes and Groups.dr. Pless and W. 3. Introduction to Coding Theory.1. 2002. Prentice-Hall. D.1. 1998. Matematika kodova Nositelji: Prof. Geometrija vektorskih prostora. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. Osnove kombinatorike Literatura: 1. McGraw-Hill. Vektorski prostori nad konačnim poljima. Literatura: 1. The Mathematical Theory of Optimal Processes. J. Ljapunovljeva teorija stabilnosti. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. MacWilliams and N. S. Clarendon Press. 4. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Khalil: Nonlinear Systems. C. BCH kodovi. Lawrence C. W. 1995. Doc.

dr. Strukturirane tehnike programiranja. Prentice Hall. Ioannou P. D. 2. New Jersey.. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja.sc. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof.dr. McGraw-Hill. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. BIPM.sc.. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima.: Adaptive cnotrol The model reference Approach. Landau Y. D. Literatura: 1. Upper Saddle River. J. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. Martin: Agile Software Development. A. M. Publikacije CIPM. 1979. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Reinženjerstvo programske podrške. Prilagodljivi razvoj. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom.sc. 3. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . Prof. 2002. and Practices. NIST.sc. Butorac. McGraw-Hill. Meta-modeliranje. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. Kaufman H.. Metrologia. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. Sobel K. PTB. Agilni postupci razvoja programske podrške. Literatura: 1. M. OIML. Inc.. Sun J. Marcel Dekker. New York.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Osnove programskog inženjerstva 2. S. Patterns. 2. Zagreb 1971. norme ISO.Jones: Software Engineering Best Practices. Modelom vođen razvoj. Prentice-Hall. Bar-Kana i. EN te časopisi IEEEIM. R. 2. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. IEC. Inc. R. rukopis u 3. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. 2009. New York and Basel.dr. Ilić.dr. Predznanja: 1. Objektno-relacijsko mapiranje. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. 2009. 3. MV i drugi. Springer-Verlag. 1996. C. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. Ergonomija programske podrške.: robust Adaptive Control. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. Tehnike analize i oblikovanja. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije.C. Brezinšćak. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. Računalom podržano programsko inženjerstvo. Krešimir Fertalj. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. Tehnička knjiga. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. 1994.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. Principles. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine.S.

Linearni program. Literatura: 1. MPEG-4. F.F. Arhitektura sustava. Prof. Jonh Wiley & Sons. Lewis. MPEG-7. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Iskorištavanje energije iz okoline. MPEG-2. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Sayood. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. Prentice Hall.M. Predznanja: 1. 1995. V. Parametri kabela. M. S. MM procesori i MM proširenja. to Data Compression.dr. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. La Porta. K. JPEG. Sensor Network Operations.sc.sc. Prof. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). Kabelske mreže. Istraživački izazovi. Wright. Karl. Materijali za vodiče i izolaciju. Willing. P.dr. Springer. Intro. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. J. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Proširenje na hibridne sustave. Osjetilni čvor. Ugrađeni računalni sustavi.dr. T. procesora i primjer izvođenja operacija. Pregled najvažnijih normi: JPEG. MPEG Video Compression Standard. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. Električno polje u kabelu. 2007 3. Prijenos električne energije Literatura: 49 . Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Izbor presjeka kabela. Chapman & Hall. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Sklopovske arhitekture. Bežična komunikacija čvorova. 3. 2000. Van Nostrand Reinhold. 2002 2. Wiley. MM koprocesori. L. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. 1996. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama.dr. Syrmos: Optimal Control. Kompaktirani nadzemni vodovi. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof. Umrežena osjetila.Nositelji: Doc. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. S. 1992. 2and edition. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. Griffin. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. Obrada signala u mrežama osjetila. Phoha. H. Energetska autonomnost. Višeparametarsko programiranje. Roundy. Literatura: 1. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča.dr. B.sc.sc. C. Kvadratični porgram. aktualni projekti. L. Uljni kabeli. J. Mitchell. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava.Pennbaker. L. A. Predznanja: 1.sc. Protokoli mreža osjetila.K. Mato Baotić.sc. Zdravko Hebel. 2006 2. Kabelske zaljevne mase. Morgan Kaufmann.dr. Rabaey. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. Modelsko prediktivno upravljanje. 2. Wiley-IEEE Press.

Lichtenegger. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. 1995. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. John Wiles & Sons. E. SHOEMAKER. L. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju.dr. Prof. P. Subašić. Literatura: 1. McGraw-Hill. GPS. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. Tipovi NE treće i četvrte generacije. Nadogradnja GNSS sustava. 2. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. 2004. B. 2.Milišić. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. Tomšić. T.sc. Austria.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. Očekivani razvoj i modernizacija. FESB Split. Usluge GPS pozicioniranja. Zagreb 2010. H. Galileo. A. sigurnosne i ekonomske karakteristike. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS). Elektrane i okoliš. Grewal. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. GLONASS. Wieser. skripta. Škanata. E. R. M. I K. J.sc. 3. E. Utjecaj NE na okoliš. M. line-search i trusted-region metode. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. P. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Linearna algebra. S. Kaplan. M. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. Prijam i obrada GPS signala. Osnove numeričke matematike. Literatura: 50 . Global Positioning Systems.dr. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. 1997. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Navigation.M. J.dr. Osnove matematičke analize. A. N. Feretić. Predznanja: 1. Inertial Navigation and Integration. Zagreb. FER-web. D. D. Andrews. IAEA. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. II. Pogreške pri određivanju pozicije. Understanding GPS Principles and Applications. D. DGPS. Springer 2003 3. Hofmann-Wellenhof. performanse i ograničenja. Danilo Feretić. Doc. 1996. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. IAEATECDOC-1085. Innovative Nuclear Reactor Development. 2002 2.sc. 2000 3. Element. Artech House Publishers 1996 2. J. B.sc.1. Weill.dr. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. EGNOS. Vienna. Ž.dr. Načela satelitskog pozicioniranja. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. Inc. Čavlina. K. ARRILLAGA. Literatura: 1. D. C. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. algoritmi za određivanje pozicije. KURTZ. Luka Korkut. M. Legat.sc. John Wiley & Sons. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada.

Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. M.sc. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova. Vesna Borjanović Električka. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. B. Relacijske baze podataka. Zoran Skočir. Carolyn Begg. informatika o okolišu. Literatura: 1. Scharl: Environmental online Communication. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . M. 1996 2. Lemarechal. Sze: Physics of Semiconductors. P. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Wellstead.Control and Signal Processing. Thomas Connolly. S. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. H.. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations.C. Addison-Wesley: New York 2. 2004. Astrom. New York. Projektiranje samougađajućih regulatora. Dennis. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. Literatura: 1. Defekti u poluvodičima. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Springer Verlag. Jadranka Pečar-Ilić.sc. Modeli podataka. L. E.dr. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. and Robert B. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori.sc. Predznanja: 1. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21. C. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Objektno-relacijski model podataka. Elektroničko poslovanje: koncepti.Boyd. Mehanizmi vodljivosti DNA. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Jr.J. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. K. Doc. A. Heidelberg. Luth: Solid-State Physics.dr. 2. John Wiley: Chichester 3.sc. M.J. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. Optički fenomeni u poluvodičima. upitni jezici SQL i PL/SQL. M. Organizational and Technical Foundations. Rekonfigurirajuće upravljanje.sc. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka. Pieter M. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof. J.P. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Papazoglou.E.dr. Doc.dr. Zoran Vukić. Matematički opis.orijentirani model podataka. S.sc. Fizika optičke elektronike.1. John Wiley & Sons Ltd. arhitekture.F. Budućnost fotovoltaika. 1981/H. Connolly. A. stoljeća. SIAM Classics in Applide Mathematics.M. Ibach. Ribbers: e-Business. Utjecaj defekata na električka. J. Wiley. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. C. Cambridge University Press 2009. 2. Springer-Verlag 1997. Heidelberg. 1996. Objektno . Konceptualno oblikovanje baze podataka. Branko Pivac. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Wittenmark (1995): Adaptive Control. aplikacije. 1996 51 . Grimble (1994): Robust Industrial Control. T.E. Fizika kvantne elektronike. Gilbert.dr. Doc. Michael P. Fizika transportne elektronike.dr. P. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Vanderberghe: Convex optimization. 1st ed. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Upravljanje stohastičkih sustava.A. 3.sc.Bonnans. Integracija heterogenih baza podataka. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. Sinteza robusnog regulatora. Springer Verlag. C. J. Begg: 3. Springer. Prof. Literatura: 1. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. J. Yu. M.

dr. Algorithms. Literatura: 1. 3. 2006. K. performanse. Miljenko Mikuc. nova generacija internetskih protokola. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. upravljanje vezom. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. COMMER.dr. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. Steinmetz. I. LNCS.): Peer-To-Peer Systems and Applications. sigurnost. Inc. Prentice Hall 2007. COMMER. Baltimore. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. sporazum. Prof. E. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Park Ridge. A. Postupci odlučivanja. Problem rezanja. Proširenja linearnog programiranja. Kendrick. networking protocols. 2005. McGuire.sc. mreže za isporuku sadržaja. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima.dr. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. B. arhitektura mreže i protokola. usmjeravanje. Springer-Verlag New York.dr. 1988. USA. 2th Edition. Postupci s rijetko punjenim matricama. Edited by G. Singhal: Distributed Computing: Principles. Noyes Publication. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura. A. 1999. skalabilnost. 1978 2. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. Skaliranje podataka. kontrola toka i zagušenja. Damir Kalpić. podrška pokretljivosti. R. 2001. D. Revidirana simpleksna metoda.D. II. S. Donošenje investicijskih odluka. 1981 52 . E.dr. numeričke tolerancije i pogreške. procedure i pravila komuniciranja. DORMS: Computer Networks and Internets. van Steen. III. Protokoli na Webu . P. R. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. McGraw-Hill. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems.sc. New Jersey. Prentice Hall. M.sc. G. Doc. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. E. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Analiza osjetljivosti. L. and Systems. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. D. Tanenbaum. Cambridge University Press. L. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata.3. KRISHNAMURTHY. Wehrle (Eds. računarstvo Predznanja: 1. Fiege. 2. Literatura: 1.sc. 2008.dizajn i arhitektura. Opći linearni program. 1999-2000. Inc. Komutirani IP. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. TCP/IP. J. Murtagh: Advanced Linear Programming. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). koncepti međudjelovanja mreža. Kshemkalyani. Springer-Verlag New York. Addison Wesley. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. M. 2.sc. 3. Višekriterijsko programiranje. Literatura: 1. D. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. caching and traffic measurement. John Hopkins University Press.1. Problemski usmjereni protokoli. Prentice Hall. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. E. Mühl.

2003. John Wiley. JENSEN: Coloured Petri Nets. Faculty of Electrical Engineering and Computing. Slavko Krajcar. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. vremenske.sc. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained.sc.dr. Admela Jukan Topologija. Mornar: Operacijska istraživanja.dr.sc. Kuchar. Prentice Hall. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. Literatura: 1. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. R. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. formalni postupak dekompozicije. A. DRIP. O Mahony. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems.sc. Springer-Verlag. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof.dr. BASS. CLEMENTS. A. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. M. Programska mrežna arhitektura i protokoli. snopova i paketa. prijenosni.sc. Ramaswami .dr. Element. 1995. M. pristupne i jezgrene funkcije. te informacijskog prometa. Kimon P.dr. 1996. Michael J. Kontrolna ravnina. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . N.sc. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. M. Zagreb. 2003. Optička komutacija kanala. 3. 1997. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. Prof. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. 1998. 3. 2000. stohastičke. K. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. D.sc. Vol. L. B. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. Doc.sc. Extended Final Report of COST Action 266. NORRIS.dr.Modeling and Analysis with Petri Nets. Analiza raspoloživosti mreže. Antun Carić. J. L. Prof. Zagreb. A. obojane). Artech House. 2002. J. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. 2.dr. Inkret. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. Literatura: 1. Kalpić. 2nd edition. 3. R. Literatura: 1. Doc. kontrolni. P. KAZMAN: Software Architecture in Practice. W. uloge međuopreme. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. 1. Minea Skok Ljetni 53 . Zagreb. R. Prof. 2.dr.dr. 1998. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. Springer. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. Branko Mikac. agentski sustavi. DAVIS. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. Morgan Kaufmann Publishers.sc.3. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 2. 2 and 3. hijerarhijske. aplikacijski i uslužni. R. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. K. Sveoptička mreža. 1982. Spirit. Englewood Cliffs. Dragan Jevtić. University of Zagreb. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. Addison Wesley.

Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity.dr. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. Energetske. Kigen Zagreb. Planiranje proiz. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. Lee Willis. Investment Performance and Analysis. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof.N. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. 2. ISBN 0-471-10400-0 4. Marcel Dekker. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. Wiley 2002 5. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji.Osnove razdjelnih mreža.sc. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. 3. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. A. Predznanja: 1. Eydeland. Preference investitora s obzirom na rizik. A. L. 2003. K. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. Wiley. T. politike i profiti. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. 2008. Ugrađena proizvodnja.S. J. Wiley/Finance. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. Murray: Electricity Markets. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. Zaštita u razdjelnim mrežama. Pricing and Hedging. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. hidroelektrana. metode za procjenu tehnologija. de Almeida. Literatura: 1. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. 3. B. New York 2002. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. H. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. Kvaliteta električne energije.dr. topologije i staza). Carol A. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Modeli za odlučivanje kod planiranja. klasifikacija opterećenja i karakteristike.sc. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. metodologija prognoze. SCADA sustavi. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. Kluwer Academic Publishers. Literatura: 1. H. Marcel Dekker. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije. Marcel Dekker. Modeliranje opterećenja. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. J. Present-worth and cost-benefit principi. Literatura: 54 . Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. New York 1998. Roturier. Automatizacija u razdjelnim mrežama. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. procjena vršnih opterećenja i energije. Rosenfeld. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. A. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. 1998 2. J. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. New York 1997. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. Vođenje razdjelnih mreža. 1994 3. V. H.

1995. Literatura: 1. Prof. New York. S. J.sc. R. Propagacija vala.Y-T. SpringerVerlag. 2. 2. Podfrekvencijsko rasterećenje. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. približna i punovalna analiza. Chapman & Hall/CRC. Liberti. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka.dr. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. N. Lokalna sučelja čovjek . 55 .Y. C. A. 3. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. Periodičke strukture i metamaterijali. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. McGraw Hill Inc. J. 2002. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. New York.. S. Prof. R.S. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. Alstom T&D. 1997. PWS Press. P.Teil 1.dr. Mariani. 2001. Miller.sc.. 2. Frankfurt.W.relej. R.dr.1. Komunikacija na razini bloka i elektrane. 1986 3. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. London.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. 1996. VWEW Energieverlag. A. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. S. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics.H.H. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. Prentice Hall PTR. Liu: 'Real-Time Systems'. M. 3. Computer and Information Science Series. Literatura: 1. Vol. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. C. Posljedice kvarnog pogona. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. John Wiley & Sons. Models and Performance Analysis'. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema. 1989. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance. asinkroni rad. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. Tietze: Netzleittechnik . Prentice Hall. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. J. E.sc. Leung (ed. Unutrašnji kvarovi. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. najvećeg kašnjenja. RUSH: Network Protection and Automation Guide. metodom konačnih razlika (FD. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. 2000. Zlatko Maljković. T. 1999.dr. Pametni antenski nizovi. Levallois-Perret. Frankfurt am Main. 1994 2. Greenove funkcije za različite strukture. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu.Malinowsky: Power system operation. VDE Verlag. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Literatura: 1. France. 2. Nesimetrična opterećenja.sc. J. Izbor mjernih transformatora. E.sc. Izvori smetnji i zaštitne mjere. Upper Saddle River. 2004. North-Holland.dr. modeli propagacije. Zvonimir Šipuš.S. NP-kompletnost i NP-teško problematika.G. VDE Verlag GMBH.

Feng. Siu. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. Siewiorek. 2004. Svojstva raspodijeljenog programiranja. 1992. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. Siniša Srbljić. 2. Boston. G. J. Implementation. D. The Theory and Practice of Reliable System Design. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. Funkcije pouzdanosti. opis značajki. Predznanja: 1. J. Motet: Design of Dependable Computing Systems. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. audiosignal. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. neosjetljivosti na pogreške. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. R. ispitljivost. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. Geffroy.sc. Voas.sc. H. Uroš Peruško. Artech House. Hershey. D. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. H. 2003. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. 2002. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. M. Gospodarenje podacima. 4.sc. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics.dr. 2004. K. osnove vjerojatnosti 2. videosignal.sc. Kosch. Bedford. S. tekst. Optimiranje raspodijeljenih programa.dr. integritet računalnih sustava. Razvoj alata za pretraživanje.dr. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof.dr. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. 2. W. Predznanja: 1. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. Prof. Modeliranje logičkih kvarova.dr. 3. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. Deb. J. Bechta. vremenska i informacijska redundancija. programska.C. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. Springer. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. 56 . Jezici za opis sučelja i sredstava. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. Auerbach Publications. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. Boston. 2003.-C.3. Zhang. Teorija informacije Literatura: 1. 3. Prof. Podacima. S. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. Swarz. Design. trodimenzijske slike. Information Science Publishing. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. statistička analiza Literatura: 1. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Boca Raton. Signali i sustavi 2. Digital Press. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Kluwer Academic Publishers. Springer-Verlag. New York. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. IEEE Press. 2002. sheme za opisivanje.-J. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Sigurnost. MPEG-7 i MPEG-21 norma.sc. Metapodaci u multimedijskom sustavu. Sklopovska.

Van Roy and S.dr. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama.. J. Pogreške odsjecanja. John Wiley & Sons. Prof. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. Dvojna estimacija.): Kalman Filtering and Neural Networks. 2001. Perfektno obnavljanje signala.sc. Enkripcija govora i podataka. S. Ltd. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. Dirk Shröder (Ed. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. Hrvoje Babić.dr. Life. HEATH.P. mjerenja. New York.dr. 2004 2. Harsbarger. u obradi govora. Nando de Freitas. and Models of Computer Programming.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. O. Techniques.Predznanja: 1. 1969. Langendoen: Modern Compiler Design. Berlin. Grune. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. 2000 3. sonaru i radaru. J. 1970. MathCad. slogovi. 2. čestični filtri. M. 2. spektralnoj analizi. Literatura: 1.. učenje neuronskih mreža. A. Haridi: Concepts. Višetaktna obrada i njene primjene. 2001. H. John Wiley & Sons Ltd. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. Springer-Verlag. J. H. Inc. E. Neil Gordon (Ed. Springer-Verlag. 3.sc. prenošenja. John Wiley & Sons. New York. J. Arnaud Doucet. C. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju.sc.dr. O. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof.sc. 2000. MIT Press. G. R.N. Srbljić: Literatura: 1. Wheatley: Applied Numerical Analysis. Jacobs. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. K. zaokruživanja.sc. Bal. Branko Jeren. P. Primjeri primjene u praksi. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija.dr. praćenje objekata itd. J. Pretipkani AD i DA pretvornici. sintezi signala u muzici. Addison-Wesley. Polifazna dekompozicija. Prof. D. Processes. Pretvornici takta. višemodelska estimacija. perceptualnom kodiranju audio signala. Ivan Petrović. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Literatura: 1. Agents. C. Prof. 1981. Carnahan. Programska potpora: Mathematica.sc.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems. Literatura: 57 . John Wiley&Sons. Luther. Estimacija stanja determinističkih sustava. B. and Social Sciences. P. 3. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof. Simon Haykin (Ed.dr. Gerald. H. Potpojasno kodiranje signala. Wilkes: Applied Numerical Methods. F. Reynolds: Mathematical Applications for Management. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. Singh and M. strukture. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja.

1997. H. Zaštita podataka.V. odabrana poglavlja 2. McGrawHill. R. Postupci izdvajanja značajki. M. L. J. P.H. structural neural and fuzzy logic approaches. R.Interoperabilnost. Medicinsko odlučivanje. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical. University of Michigan.dr. M-zdravlje. Everett. Laxminarayan. Stanko Tonković. Sensors and methods for mobile robot positioning.Kern. Šantić: Biomedicinska elektronika. Telemedicina. odabrana poglavlja Literatura: 1. 2. Imperial College Press. 1993.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. Englewood Cliffs.W. Ocjena klasifikatora. Zagreb. doktorska disertacija.dr.dr. Podrške sustavima učenja. Dr. Istepanian. 2. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva.2009. Školska knjiga. Načini prikupljanja i obradbe. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. Mjerenja i metrika programskih procesa. 2008 3. Y. Statističke metode. Ezdravlje. P. Xiao. Chen (Ed. Prentice Hall. Heidelberg. J. Prentice Hall. New York. A. Normizacija. toplinskih i akustičkih svojstava mine. Zagreb. M. 2001. R. D. Predznanja: 1.. Springer Verlag. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti.H. Verifikacija i 58 . 1999. neuronske mreže. signala i slika. Borenstein. Digitalna obrada signala. Medicinska naklada. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. Klasifikacija i raspoznavanje. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. komunikacijske norme i protokoli. S. Željka Car Definicija. 2.A. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. Doc.H. Feng. Musen. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. Springer Verlag. Ivica Crnković.S. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. Sanjit K. 1998. Petrovečki (Ed. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. Fuzija senzora. Modeliranje programskih procesa. London.): Medicinska informatika.sc. Zdravstvena i medicinska informatika. 1989 3.sc. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Elektronički zdravstveni zapis. NJ. električkih. Sveučilište u Zagrebu. H. M. C. J. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. A. Literatura: 1. neizrazita klasifikacija. A Computing and Networing Perspective. Oppenheim.dr..): Mobile Telemedicine.sc. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. Metode detekcije mina: detekcija metala.. 3. Englewood Cliffs. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. 1995. Friedman. Temeljne značajke medicinskih podataka.sc. Upravljanje i navigacija.1. specifičnosti. Mobilne robotske platforme. van Bemmel. CRC Press.sc. A. 1996. Handbook of Medical Informatics. povijest i značaj programskih procesa.

S. elementi teorije projektiranja. 2003.H. D. Metode analize. B. AddisonWesley. Prentice Hall. Optimiranje jalovih snaga. Električko projektiranje sklopova digitalnog. P. I. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. Elssamadisy. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. Proces testiranja programskog proizvoda. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama.. 2. Ž. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. Z. 2001. Metoda konačnih elemenata. Školska knjiga. Young. and Simulation. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. R. New Jersey. Projektiranje topologije. Sommerville. Literatura: 1. Software Enginnering. Addison-Wesley. 2. ekstrakcija parametra i električka verifikacija. 2nd ed. 2001. ŠTIH: Elektromagnetic Fields.dr.dr. 2009. R. Hurst. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof..sc.A Design Perspective. Predznanja: 1. A. Stohastički model tokova snaga u mreži. HAZNADAR. M. HAWKES: The CADCAM Process.dr. Layout. provjera toploških pravila. R. Baker: CMOS Circuit Design. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Presmman. Sead Berberović. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. projektiranje podržano računalom. Metoda momenata. J. analognog i miješanog signala. R. Gray. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. Lewis. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. Ž. Z.sc. 1988. Chandrakasan. 2000. Proces održavanja programskog proizvoda. R. Galin. Rabaey. Zagreb. 2. J. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja.J. Software Engineering Literatura: 1. 2004. Kvaliteta programskih procesa. Koncepcija baze podataka u projektiranju. 4th ed. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. IOS Press.sc. ekonomski aspekti primjene. 3.dr. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Procesna dokumentacija. Waves and Numerical Methods.R. Effective Requirements Practices. Simulacija i analiza programskih procesa. Pitman Publishing. Literatura: 59 . Prof.upravljanje zahtjevima. A. 1997. Metoda Monte Carlo. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Piscataway.sc. 2. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. IEEE Press Wiley-Interscience. 2004. HAZNADAR. Nikolić: Digital Integrated Circuits . New York. 3.G. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Addison-Wesley. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. 2005. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. P. John Wiley & Sons.Wesley. London. 3. Metode i alati inženjerstva zahtjeva.S. 2nd Edition.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. Addison. Literatura: 1.

McGraw-Hill Book co. A. 2004 2. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. Instrukcijski skup. I. Edward A. Petlje. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. New York. XVI. Lee: DSP Processor Fundamentals. 60 . Phil Lapsley. Optimirani dijagram stanja modulacije.sc. G. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. H. Vol.sc. S. Semi-supervised and Unsupervised Learning. B. 1. STAGG. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. Predznanja: 1. 1996-2004. P. Prentice-Hall PTR. maksimumu negentropije. EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. Huang. J. Modulacijski postupci višeg reda. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). Damir Seršić. W. V. Hyvärinen.Wiley&Sons. Literatura: 1. 17.Choi. L. Adaptive Blind Suignal and Image processing.dr. WLANs and Broadcasting.Munster. Put podataka. John Wiley & Sons 3. Oja: Independent componenet analysis. FIR. Methods in Hardware/Software System Design. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. J. 2002 3. Jeff Bier. Primjene. E. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. arbitracija. bit-reversed i indeksno adresiranje. M. posmačni sklop. FFT.dr. teorija informacija. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI).sc. Načini adresiranja. Amari. January 1997. A. arhitekture sabirnica. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. prekid. Razvojni alati. Edition . Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. Kecman. Cichocki.J. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). C. FESB Split. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. Friedrich: Dedicated Digital Processors. Wiley-IEEE Press 2. gradijenti i optimizacija. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. protočnost.Hanzo. T. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi.dr. Doc. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. Sustavi sa više podnosilaca (MC). T. I K. 1995. autoinkrement. 3. Literatura: 1. MAC jedninica. John Wiley.sc. ARNOLD: Computer analysis of power systems. 1968 2. Mayer-Lindenberg. June 1998. John Wiley & Sons. A. Memorijska organizacija. M. kodirana modulacija (TCM). ARRILLAGA. B. 2000.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas.1. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. Karhunen. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6.-M. ISBN: 3-540-31681-7. Informacijsko-teorijski pristup ICA. J. John Wiley. Amit Shoham. ALU jedinica. cirkularno (modulo). 2002 2.dr. Kodiranje.January 2004. Temeljni modulacijski postupci. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. Višekorisnički OFDM sustavi. New York. grananje.

faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). 2.. metoda najveće izglednosti (ML). Efekti maskiranja. J.dr. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka.: Survey of Text Mining: Clustering. R. 2002 3.dr. posebni efekti (cocktail-party. Springer Verlag. efikasnost. 1999. T. osnove teorije signala i sustava (poželjno. MIT Press. Fidell. Predznanja: 1.3. J. HRTF. 4. Classification. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. Vrijeme analiziranja. Odabrani linearni i nelinearni modeli. Zwicker.sc.4th Ed. Springer Series in Statistics.dr. 2003. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE).. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Stuttgart. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer).sc.). kritični pojasevi. Opažaj visine. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. B. Franssenov itd. Tibshirani. Academic Press. E. ne i nužno) 4. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. J. Doc.sc. Cambridge. metoda momenata. 2001. Literatura: 1. 1997.sc. Inhibicijski procesi. osnove linearne algebre 3. Bojan Ivančević. Nadzirano i nenadzirano učenje. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). Analizatorska svojstva sluha. timbra.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. Tabachnick. 2006. M.dr. Subjektivna difuznost polja. Hastie. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. J.. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Blauert: Spatial Hearing. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. R.W. C.dr. korelacija. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. Test pripadnosti razdiobi. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. Bayesova procjena. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . Berlin. vremenskih odnosa. Friedman. 2.B. 2001. B. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger. instrumentalne varijable.G. Bojana Dalbelo Bašić. Pobuda i osjet. 3. A. Doc. Hirzel Verlag. Prostorna rezolucija sluha. S. L: Using Multivariate Statistics. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. Berry.sc.Swensson: Coded Modulation Systems. Inference and Prediction. and Retrieval. Anderson. Blauert: Communication Acoustics. Temelji statističke analize podataka. Allyn and Bacon. Monauralni i binauralni pristup. Mallow's Cp). Percepcija prostora sluhom. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. boje tona. Springer Verlag. J. grafovi raspršenosti. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. kutijasti grafovi). Usporedba i odabir metode. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost.

Wiley 2003 5.sc. S. Pearson Prentice Hall 2008 2. B-stabla. osnove teorije vjerojatnosti 2. John Wiley & Sons 1998 3. Bevington.dr. maksimalni tok. Engineering and Finance. H. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. Generičko programiranje. presjek. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof.1. Craig: Introduction to Mathematical Statistics.A. Stohastički integral. R. Predikcija i filtriranje. Freund's Mathematical Statistics with Applications. Stohastički račun. Vremena zaustavljanja. Wiley 2003 9. spojnost. Literatura: 62 . Martingali.V. Igor Velčić Stacionarni procesi.. Smith: Applied Regression Analysis. Spremnici.dr. Draper. F. McGraw-Hill. balansiranje. M. D. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof.W. Osnove kompresije. Doc. Prentice Hall 1997 10. I. Grewal. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Neven Elezović. Lee: Linear Regression Analysis. J.F. Itov integral i Itova formula. J.M. A. Kalmanov filtar. Ljung: System Identification: Theory for the User. 2nd edition. McKean.sc. Papoulis: Probability. T. Binarna stabla: brisanje elemenata. Angus P. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja. najkraći put. minimalno stablo. G.. Schoukens: System Identification. Prentice-Hall 1993 4. 3rd Edition.dr. Hogg. A. Predznanja: 1. D. Nelinearno filtriranje. Standardna knjižnica predložaka. Wienerov filtar.T.sc. Miller. Pretraživanje u vanjskoj memoriji. Ergodski teoremi. Miller: John E. A... Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Chapman & Hall. 2nd edition. 2006. A Frequency Domain Approach. Estimation Theory. Algoritmi nad znakovnim nizovima. Pintelon. R.. 7th ed. P. Geometrijski algoritmi: konveksni obod.J. Optimalni izgladjivači.W. Seber. Moohinder S. 3rd ed.R. IEEE Press 2001 6. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. Brownovo gibanje. 6th ed. N. Difuzijski procesi. L. Bijeli šum. 6th ed. najbliža točka. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. doseg. Johnson. Third Edition 3. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. Beichelt: Stochastic Processes in Science.A. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. random variables and stochastic processes. Osnove kriptografije. R. K. 3rd ed.. Prentice Hall 2005 8.W.R. Prentice Hall 2004 7.

Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. matrični pretvarači. 63 . Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. World Scientific Publishing Co. KNAPP. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. C. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials. 1990. G. aktivni i pasivni filtri.ANG. V. 2000/2008. P.sc. Harmonici napona i struje pojne mreže. 2. F. New York. ROBBINS: Power Electronics: Converters. z-pretvarači. T. Graphis. Literatura: 1. Termodinamička svojstva. u prostoru stanja. elektromotorni pogoni. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. MOHAN. 3. J. UNDERLAND I W. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. 1992. istosmjerni pretvarači. Kvaliteta električne energije. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. 1986. AddisonWesley. (prijevod I i II dijela izvornika J. P. 3. C. Zvonko Benčić. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. B. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. KITTEL: Introduction to Solid State Physics.dr. miješano stanje.1. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije.sc. Prentice Hall. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++.dr. Ispravljači. Napredne topologije učinskih pretvarača. faktor snage. M. 1997. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. Meissnerov efekt). 2006. linearizacija modela) učinskih pretvarača. Dinamički modeli (usrednjeni. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. Harmonici napona i struje trošila. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++.W.. D. Taylor&Francis. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom.sc.W. 1991. HART: Introduction to Power Electronics. M. istosmjerni veleprijenosi). elektrotehnika. izmjenjivači. industrija. C. Londonova teorija. Šk. A. medicina. SCHLECHT I G. Literatura: 1.OLIVA: Power Switching Converters. filtri. Addison-Wesley. 3. 2003. Predznanja: 1. G. Prof. 3. 1997.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. Wiley. kritična magnetska polja i struje. 2005. Singapore. neprekinuto napajanje.knjiga. 2004 Supravodljivost . AddisonWesley. F. 2.) 2. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. N.. vlastito Web izdanje. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. KASSAKIAN. 2. 1992. M. Course Technology. KASSAKIAN. Zagreb. S. VERGHESE: Principles of Power Electronics.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics. D. CYROT. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr.dr. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. izmjenični pretvarači. M. Supravodljivi materijali I i II vrste. transport). John Wiley. SCHLECHT I G. Applications and Design.

Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. M. University of WisconsinMadison. 2001. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama.sc. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. Wiley. Hlađenje pod pritiskom.sc. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. HASSAN. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof.4. 2. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. M.A. Virtualne privatne mreže. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. 3. RAMAMORTY. WisPERC. 2. S. Tehnologije sloja podatkovnog linka. Finite Element Analysis of Electrical Machines.dr.sc. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. Paketska jezgrena mreža.dr. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. Morgan Kaufman. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. M. W. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. T. J.sc.J. Model integriranih i diferenciranih usluga. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. Literatura: 1. A. Mladen Kos. Gorislav Erceg. Elektromagnetska polja Literatura: 1.zakoni sličnosti. KAZMIERKOWSKI. ZHENG. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. 1989. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. Prof. Internet QoS.dr. IEEE Press. KRISHNAN I F. Doc. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. Pregled novih materijala za električne strojeve. 2. LIPO. 1996. STAVDAS. BLAABERG: Control in Power Electronics. Academic Press. T. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Kluwer Academic Publishers. Springer-Verlag. 1995. SALON. 3.sc. Rashladni mediji. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. LEONHARD: Control of Electrical Drives. JAIN.sc. Core and Metro Networks. 2004 3. 64 . USA. Ellis Horwood Limited. elektronički komutiranim motorom. Upper-Saddle River. Pearson Prentice Hall. Estimacija varijabli. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. 2004. Oxford. R. Toplinska shema i proračun. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Predznanja: 1. reluktantnim i koračnim motorom. 1996.dr. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. B. Prof. R. Mrežni sloj. Introduction to AC Mahine Design. 2010.dr. High Performance TCP/IP Networking. 2002. England. W. Tehnologije fizičkog sloja mreže. 1998. San Francisco. Clarendon Press.dr. Drago Ban. K. USA.

Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. New York. statistički pokazatelji i razvojni parametri. DUDERSTADT. Haykin. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. John Wiley & Sons.sc. Ervin Zentner. KURI. 2..sc. 2001. 2001.An Analytical Approach. STACEY: Nuclear Reactor Physics. "Mobile Commerce and Wireless Computing". pokretni virtualni mrežni operator. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. 2004. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala.:Wireless Communications Principles and Practice. Morgan Kaufmann. Wiley.Antene i radiosustavi. Dr. 1976. N. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations. integracija s bežičnim mrežama. 1994 65 . Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. Dubravko Pevec. LTE. Gordan Ježić.dr. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. 2001.K. Shaw. 3. Communication Networking . Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. Wiley. uloga sadržaja. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. Ronen.sc. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. Rappaport T. Zentner E. Košara pokretnih usluga. Zagreb.sc.dr. Strouse. Elliot. A. New York. G. J. J. K. S.Y. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. internetski višemedijski sustav.S. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. Prentice Hall. Doc. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. Ed. HSPA. Globalni proračun jezgre reaktora. CRC Press. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje.sc. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Prof. fiksno pokretna konvergencija. 1996 3. 2. Artech House. J.sc.4. Studijski primjeri. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. Literatura: 1. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. Artech House. Literatura: 1. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. D. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga. M.dr. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. 3. Boca Raton. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži.Inc.: Communication Systems. J.Graphis.dr. 1986. Pearson Addison Wesley. 2004. 2. Multigrupna difuzijska teorija. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. New York. FI. New Jersey. L.dr. Literatura: 1. Philips. 2001. dugoročna evolucija pokretne mreže. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". J. KUMAR. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). pružatelji usluga. W. MANJUNATH.G.

New York. Usluge razvoja informacijskog sustava. 2007. Školska knjiga.sc. Analiza stabilnosti. O'Brien and G. Passino. zaglavljenje i beskonačno čekanje.dr. Marakas. Upravljanje projektom informacijskog sustava. Utjecaj paralelizma na performansu računala. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. Kevin M. Cadle. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. 1999. Simultana višedretvenost (SMT). Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi.sc. J. Petrijeve mreže. Barry L.P. matrice sustava. Predznanja: 1. John S. Project Management for Information Systems. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. New York. Graphis. Singh. Projektiranje informacijskih sustava 2. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. Superskalarni procesori. Nelson. Morgan Kaufmann Publishers. Ocjena kvalitete sustava. 2002. 2. Discrete-Event System Simulation. McGrawHill. Zdenko Kovačić. 2. Osnove robotike. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof.C. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Morgan Kaufman Publishers.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa.Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Enterprise Information Systems (13th edition). 2007. Literatura: 1. Laudon. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Hennessy. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. Višeprocesorski sustavi . Arhitekture informacijskih sustava. 1405872764 2. Zagreb. J. Stjepan Bogdan. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom.dr. Sistolička polja. Arhitektura račnala RISC i CISC. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 2007. and J. Upravljanje promjenama. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. 1996. 007110710X 3. Jerry Banks. Planiranje informacijskih sustava. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. K. Patterson. 1998 3.dr. John L. Procjena i nabava programskih paketa. ograničenost spremnika. David A. 2006. Nicol. Model protočnog računala. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). Dijeljena memorija i koherencija podataka.P. Zagreb. Prospojne mreže. Preoblikovanje poslovnih procesa. John Wiley & Sons Inc. Slobodan Ribarić. Anoop Gupta. Razine paralelizma. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Stability Analysis of Discrete Event Systems. D. Vesna Laci. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 4th Edition.sc. Prentice Hall. Vektorski procesori. David Culler. Carson. max-plus algebra. Burgess. 66 . J. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Kevin L. Literatura: 1. Prentice Hall. skladišnih i proizvodnih sustava. Laudon. Prentice Hall. Računala upravljana tokom podataka. 3.Yeates. David M.

Stuck. Prentice-Hall. W. !985 2. A. Wiley. Sigurnosni kriteriji i standardi. 1995. Metode: vrste kvarova i posljedica.dr. Inc. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. 3. B. Analiza svojstava lokalnih mreža. V. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Analiza utjecaja na okoliš. N.sc. Engelwood Clifs. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti. Osnove upravljanja rizikom. Gnedenko. P. Inc.. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Y. I. Prentice-Hall.Y. Modarres. Wenbo Mao. M. analiza podataka i ekstremni događaji. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. Raspoređivanje prioriteta. stabla događaja. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. and Management. New York. John Wiley & Sons. PFLEEGER: Security in Computing. Prof. New jersey. Analiza neodređenosti: podataka. Sigurnost i percepcija rizika. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže.. and V. C. Istodobnost i paralelizam. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava.dr. E. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. Modern Cryptography Theory and Practice.dr. Vladimir Mikuličić. Kaminskiy. Haimes: Risk Modeling Assessment. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. Prentice-Hall.sc.sc.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof.Y. 1998 2.. 1998. modela i rezultata. Inc. Literatura: 1. 2004 67 . Inc. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. B. M. stabla kvara. 1997 3. Literatura: 1. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. Statistička podloga.