SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. može se produžiti do sedam godina. Ako doktorand prekine studij. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. ili odjednom. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. fizike ili drugog srodnog polja. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. fizike. a iz opravdanih razloga. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. 1 . prije upisa na studij. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. Po isteku osam godina od upisa.5 i više. te prijedlog o području istraživanja. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3.5 i više.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. objavljene radove. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva.

najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). U slučaju 2 . Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih. javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.-05). uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. istraživačkih.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. gostujuća predavanja. te biti prisutan na svima ostalima. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara.SC.SC. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. obuhvaćaju upis i polaganje predmeta. kvalifikacijski ispit. u pravilu u prvom i drugom semestru studija. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina.-06). novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.SC.-04 i DR. vlastiti i tuđi). uz istraživanje. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju.

Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. 3 . Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. u kojem je prvi autor. Prijava. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta. tematski vezan za doktorsko istraživanje. SCI ili SCI expanded. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada.-02).da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a.SC. Uz to. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije.SC. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija.-01). Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno.

a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. Obrana doktorskog rada je javna. 4 . nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. Fakultetsko vijeće. Ako mentor ne želi dati suglasnost. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada.Doktorski rad. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Fakultetsko vijeće. najkasnije u roku dva mjeseca. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a.

: Antene i radiosustavi.dr.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof..1. matrice supstitucije.C. Sufiksno stablo. Detekcija i praćenje objekata.sc. 3. BLAT.J. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja.. New Jersey. video kompresija.sc. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Zentner. and Sequences.sc. Robusna estimacija parametara. Artech House.šuma i max. Literatura: 1. 3. Slike razlika. Pretraživanje nizova indeksiranjem. 2001. 2. Literatura: 1.Rappaport. Razmaci.pojasa.dr. 1999. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. Postupci procjene optičkog toka. Višestruko poravnanje.sc. KLT). Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Arthur M. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. navigacija. Dinamičko programiranje. 2002. Anders Krogh.dr. kalibracija kamera. Richard Durbin. BLAST. Doc. Literatura: 5 . Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA. BoyerMoore algoritam. težine. Eddy. Sean R. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. Segmentacija slike temeljena na kretanju. analiza gibanja objekata. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata.sc. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris. Cambridge University Press. dvaju i više pogleda.2. Zagreb. Graphis. SIFT). Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. Trees. Mailloux.:Phased Array Antenna Handbook. 2003. Lesk: Introduction to Bioinformatics. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. Zoran Kalafatić. geometrija jednog. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima. GBLAST. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. 1997. Dan Gusfield: Algorithms on Strings. Globalno i lokalno poravnanje. Udaljenosti među nizovima. Prentice Hall Inc.: Smart Antennas for Wireless Communications. Ervin Zentner. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Prof.dr. Cambridge University Press. Praćenje objekata temeljeno na modelima. profili. Liberti. J. Primjene: video nadzor. T. nadgledanje prometa. Oduzimanje slike pozadine. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. Boston-London. Oxford University Press. R. pronalaženje. Problemi u sekvenciranju genoma. 2. Sufiksna tabela. Približno pretraživanje nizova. E. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. porodice.S.dr.

dr. Komuniciranje o rizicima. 2002. C. dokazivanje teorema. 2001. F. Programski alati i jezici za analizu. E. LNCS 3185. Rizik i zaštita okoliša. Kratki spoj Literatura: 6 . Rizik i sigurnost.Corradini (ur. Addison-Wesley. Byrd. Proračun statičke.dr. Dejan Škanata Definicije rizika.dr. S. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Bernardo. 1998 3. Shankar Sastry. Procjena izloženosti. Upravljanje rizicima. algoritmi dostupnosti. L. Ivica Pavić Problem tokova snaga. Alessandro Verri. Tokovi snaga 2. David A. 2004 4. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. Reaktivni UML. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. A. D. Primjeri: protokoli. 2.1. An Invitation to 3-D Vision. Andrew Zisserman. Kriteriji prihvatljivosti. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju. Optimiranje rizika. 2004. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof.sc.sc. Analiza sa jezičnim parovima. SDL i sinkroni jezici. Springer. R. K. Procjena vjerojatnosti. Literatura: 1. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Forsyth. A. prijelazne i naponske stabilnosti. Prentice Hall. R. Models and Methods. Tehnološki rizici. Procjena rizika.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. paralelni algoritmi. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Springer. Formalne metode opisa: algebarski. NewtonRaphson). Analiza rizika i troškova. Identifikacija opasnosti. 2. M. 2. Kluwer Academic Publishers. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Harvard University Press. Jana Kosecka. 2000. Holzmann: The SPIN model checker. Fundations. Predznanja: 1. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Karakterizacija rizika. Crouch: Risk-Benefit Analysis. Cambridge University Press.sc. Yi Ma. Schneider: Verification of Reactive Systems.sc. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Analiza neodređenosti. konkurentni reaktivni sustavi. Literatura: 1. Nenad Debrecin. C. Raspodjela i alokacija procesa. Richard Hartley. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. 2002. M. model ekstrakcija. 2003 3. Government Institutes. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Cox: Risk Analysis. Životni ciklus odluke. Emanuele Trucco. Analiza osjetljivosti. Percepcija rizika. Procjena posljedica. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Sadržaj analize rizika. Prentice Hall. Stefano Soatto. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. Springer 2004. Dr. Wilson. G. 3.

Bolle et al. 1994. Mirta Baranović. Springer. hodu. Literatura: 1. geometrija ruke.dr.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. C. C. Biometrics. (eds). J. The Complete Book. 7 . H.sc. J. Patologije lokomocije. Date: An Introduction to Database Systems. Propriocepcija. Inc. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. Skladišta podataka i analiza podataka. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. potpisu. 2002. Deduktivne baze podataka. Silberschatz. Sigurni autorizacijski protokoli..dr. višeznačne i spojne zavisnosti. Personal Identification in Networked Society. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima. Doc. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. 2000. Pametne kartice i biometrika. moždana kartografija. 2. Crago PE (Eds. H. New York. Sustavi temeljeni na govoru. McGraw-Hill. D.sc. 2. New York. Springer-Verlag.1. Kluwer Academic Pub. K. Multimodalni sustavi. 2001. 1995.. 2004. Značajke: Fiziološke i ponašajne. John Wiley & Sons. W.sc. DNA. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . Neurofiziološki.C. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. A. STEVENSON: Power system analysis. 1999. ARNOLD: Computer analysis of power systems. Multimedijske baze podataka. Vladimir Medved.sc. Widom: Database Systems. kinematičkih i dinamičkih veličina. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. mreže podataka. Obradba bioelektričkih signala. šarenici. J. 2002 2. Garcia-Molina. Objektno-relacijske baze podataka.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom. Direktni i inverzni problem.dr. D. DAS: Power System Analysiss. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. McGraw-Hill Co. Prentice-Hall.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. Ullman. Fl. FAR). Upravljanje pokretom. Aktivne baze podataka. Išgum V. Marcel Dekker.. Boca Raton. Medved V: Measurement of human locomotion. Biomehanika pokreta. XML i XML baze podataka. CRC Press. 2003. Korth. Sudarshan: Database System Concepts. 3.dr. M. J. Distribuirane i mobilne baze podataka. refleksi i motorika. 1994. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. New York. Doc. Identifikacija. S. Verifikacija. Medicinska naklada. P. 3. J. Osnove objektnih baze podataka. Mjerni sustavi mioelektričkih. otisku dlana.sc. Literatura: 1.J. F. Addison-Wesley. 2. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma. Winters JM. Jain et al. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu.ARRILLAGA.dr. licu. J.): Biomechanics and neural control of posture and movement. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. Guide to Biometrics. GRAINGER.. 3.

Signal Processing. 2007. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control.dr. Primjeri. Moon. kontrola i identifikacija izvora. Mervan Pašić. 2000. John Willey&Sons. Otto. 2009. J.. A. 3.3. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. et al. 1992 3. Prentice Hall.sc. L. H. 2. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. njihala. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. R. 2002. John Wiley & Sons. Djelovanje buke okoline na čovjeka. Literatura: 1.dr.sc. Luis-Garcia. CRC Press. Vedran Bilas Senzorizacija. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. 8 . Tehnologijski. L. Michael Möser: Engineering Acoustics . C.sc.(2003). Višesenzorski sustavi. Malcom J. Springer Verlag. Literatura: 1. Billingham and S. D. Mario Cifrek. konvekcija fluida.B. Vesna Županović Legendreove. Norme. nelinearni električni krugovi. oscilatori. MIn: Advances in distributed sensor integration. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. rehabilitacija. 2009. Perko. PRASAD. Chaotic and Fractal Dynamics. R. ekonomski i psihosocijalni aspekti. Predznanja: 1. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Hansen: Engineering Noise Control. Postupci mjerenja buke i vibracija. Parametri.dr. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. 3.R. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Nastajanje buke i vibracija u industriji. elastični sustavi.An Introduction to Noise Control. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. F. C. biokompatibilnost. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole. Biometric Identification Systems. 83. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. Bies. FRASER: Biosensors in the Body . biosenzori. telemedicina. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. starije osobe. 2007. Analitičke. S. medicinski. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici.dr. Robustnost sustava.sc. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. Spon Press. IYENGAR.sc. 2. rizična radna mjesta.Continuous in vivo monitoring. nova paradigma zdravstvene skrbi. 1995. integracija informacija. Prof. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. John Wiley and Sons. King. ButterworthHeinemann. Inteligentni implantirani pretvornici. David A. osobe s onesposobljenjima. Springer.2539-2557. J.dr. Differential Equations. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. Cambridge 2003. Differential Equations and Dynamical Systems. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. Vacca. M. 2. Colin H. 4. 1997. Biotelemetrija. Prof.

sc.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Engineering and Finance. Ali Emadi: Modern Electric. Model klijent/poslužitelj. and Design. Zagreb. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. C. 3. Učinski pretvarači za vučna vozila.Hall.Orfali. 2006 2. Springer. Mehrdad Ehsani.Fundamentals. sila kočenja i instalirana snaga. Hybrid Electric. Neven Elezović Poissonov proces. John Wiley. Kassakian. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. 2005 9 . Distribuirani objekti i pozivanje objekata. 1990 2. G. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Markovljevi lanci i repovi. Basics of Applied Stochastic Processes. Boca Raton. Klasifikacija repova. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči.dr. M/G/1 i G/M/1 repovi. Florida. Yimin Gao. D. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Složeni Poissonov proces. preporuke i propisi za električna vozila. J. Procesi obnavljanja. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom. and Fuel Cell Vehicles . Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Graphis.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. Školska knjiga.dr. Chapman & Hall. Richard Serfozo. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. Stochastic Processes in Science. Asimptotsko ponašanje.Coulouris et al. Sebastien E.sc. 2002 3. An Introduction to Stochastic Processes. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. Predznanja: 1. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. Harkey. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Osnove vučnih proračuna. Dunbury Press. CORBA usluge. 1996. Predznanja: 1. vučna sila. Osnovne norme. Addison Wesley. Schlecht. Petar Knežević Koncepcija. 2000 3. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. A First Course in Stochastic Models. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva. Mario Vražić Vozila električne vuče. USA. 1991 Literatura: 1. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Theory. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Kao. Zagreb. Henk C. CRC Press LLC.dr.: Distributed systems: Concepts and design. Martin F. Literatura: 1. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Gay. Regulacija brzine.sc. 2. 2009 4. Prentice. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. podjela i primjena. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. Školska knjiga. 2001. Tijms. 2002. vučne i kočne sile. A. Frank Beichelt. Povratna vremena. John Wiley & Sons. Zagreb. Edward P. John G. R.

Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva.dr. Literatura: 1. Introduction to Airborne Radar. CRC Press LLC. 3. Transakcije plaćanja. Health Phys. ICNIRP. Simon Iwnicki et. 2. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. Siniša Fajt. Acoustical Society of America. 75(4):442. Vedran Batoš. Elektronički prijenos sredstava. European Prestandard ENV 50166.dr. Platni i mikroplatni sustavi. Literatura: 1.. Human exposure to electromagnetic fields. R. Protu-protumjere. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. and electro-magnetic fields. Kartično poslovanje. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. Antenski sustav radara za praćenje. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. Elektronička trgovina. Zagreb.sc. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings.sc. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. Microwave Radar. 1994. Akustički mjerni prostori. Boca Raton. Automatski klirinški sustavi. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. sustavi za ometanje praćenja.dr. 2nd ed.sc. Skolnik. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima. Acoustical Society of America. I. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. Električna vuča. Protumjere. 3. New Jersey. 2. 1995.. Zaštita i sigurnost transakcija. Stimson.I. 1997. mjerni uvjeti i mjerne metode. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof.. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. CENELEC..dr. Bankomatski i POS sustavi. 3rd ed. Doc. Elektromagnetizam 1 i 2. USA.. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. Naučna knjiga. 3.dr. 1988. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. 2. Doc. Introduction to Radar Sytems.sc. 1998. Transakcijski protokoli i provjera podataka. Osnovne značajke i izvori EM polja. Ž.dr. L. 1998. Beograd. Artech House. magnetic.. 2001. Makrinenko.sc. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. John Wiley & Sons. Preporuke. Scitech. Inc. Internet 10 . G. M.sc. Haznadar. 1997. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Beranek: Acoustical Measurements. J.W. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof. M.L. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics.J. Praćenje po kutu i brzini. Božidar Radojković. Sullivan. 2006 3. Florida. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja.2. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. L. 2000. MC Graw-Hill. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. Z. Štih. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. Školska knjiga.al. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje.

Tewari. Laserski proizvedene plazme. Klasifikacija grafova. W. Standardi i primjena e-poslovanja. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. H. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta.. Zagreb 2001. M.. London. Claredon Press. Literatura: 1. Springer Verlag. Linear Graphs and Electrical Networks. 2000. V. 2. L.poslovanje. Second Edition. D. 3. Povezanost grafa.dr.sc. rez. Veljan. 1996. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. Matrična reprezentacija grafova. I.. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. O'Mahoney. H. Cambridge University Press. 1964. Operacije s grafovima. 2. B. 3. nelinearna optika. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. te vlaknaste lasere. Zagreb. 11 . Berlin. San Diego. 2. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. Školska knjiga. Artech House Inc. Cambridge University Press. W.. Planarnost grafa. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. Osnovni principi rada lasera. H. Literatura: 1. 3. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. 2002.. Bidgoli.dr.C. R. Element. D. Svojstva laserskog zračenja. B. Literatura: 1.Reed. Stablo. S.Seshu & M. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. 1987. 2000. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. 1979. Principles of plasma diagnostics. 2001.. Kolektivna svojstva plazme. Norwood. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. Plasma Spectroscopy. USA. Lasersko hlađenje. generiranje stabla. Peirce. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. 2. Mobilno poslovanje. Electronic Commerce Principles and Practice. Addison-Wesley P. Detekcija laserskog zračenja. E-Commerce Systems Architecture and Applications. New York.HENČ. Vršnak. Školska knjiga. Cambridge.B. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. C. elektronska gustoća. Temelji fizike plazme.. Zagreb. Lahorija Bistričić. osnovna svojstva.dr. 1996.BARTOLIĆ. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Artech House Inc. Norwood.sc. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. USA. Rajput.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. Academic Press Inc. Carre. sinteza stabla minimalne dužine. 1989. Hutchinson... E. McGraw-Hill Book Company. Elektro i magneto-optički efekti.C. 3. Literatura: 1. Electronic Payment Systems for E-Commerce. Težinski grafovi. Sanda Pleslić Definicija plazme. osnovni pojmovi i definicije. H. USA. Oxford.sc. Griem. 1961. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. Graphs and networks. Kombinatorika s teorijom grafova. Vježbe u laboratoriju. Primjene u tehnici.. lasere sa slobodnim elektronima. Sparivanje u grafovima.

dr.emer. 1987. energije i informacija. optičke. Pandžić. 1987. 2004. B. R. R. Literatura: 1. Razrada tehnoloških zahtjeva. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. Simbol.E. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. IEEE Press. 12 . 3.SINKOVIĆ: Informacija. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. Testiranje hipoteza. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. za neprekidno praćenje. Bounicore (Eds. Element.dr. Ballance (Eds. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu.K. mikrobiološke metode. Neizraziti sustavi i neuronske mreže.): Air Polution Control Equipment. Ratko Magjarević. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. Literatura: 1. Instrumentacija: prijenosna. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. New York. Prof. Senzori i pretvornici. Literatura: 1. Heidelberg. Održavanje opreme. Elektrokemijske. Identifikacija procesa. IEEE Transaction on Industry Applications. Tokovi materijala. 3. mikrobiološke veličine. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. sastav i svojstva tla. Zagreb. I. Teorija informacije. Agentski sustavi. značenje. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. tvorba hijerarhije. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. 4. J. voda. Prikupljanje. Umjetna inteligencija. Alen Bažant. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. Zagađenje kod nesreća. Theodore. Springer Verlag. Bartram. simbolika i semantika. Školska knjiga. predstavljanje i vrednovanje znanja. Element Zagreb 2007. buka. T. Opažanje nesigurnosti. Igor S. Željko Ilić.dr. J.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. Izbor mjernog mjesta: zrak.sc. primjena računala. leksem. 1986. 1996. Informacija i mediji. učenje i znanje.S. Kompleksno upravljanje procesom.dr. Prof. 2. laboratorijska. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Zagreb. F.sc. izgradnji i modernizaciji. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. 1994. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje.sc. NY. Addison-Wesley. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje. 1997. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. tlo. Primjeri složenih postrojenja. Teil 2: Leistungsstellglleder). London.sc. V. Zdenko Vrdoljak. prototip postrojenja.dr. 2. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama.): Water Quality Monitoring. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. Pristup razvoju.. Vjekoslav Sinković. E & FN Spon. 2. analitičke.

Kovačević.sc. Distribucije: regularne. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. Predznanja: 13 . Dr. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu.dr. 1996. Weiss. SIAM. Prentice Hall PTR.transformacija. Conversions and Formulae. predviđanjima. Layout.F. R. Pašić. Tibbals. Neprekinuta valić transformacija. J. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. Wavelets. Wavelets and Subband Coding. McGraw-Hill. J.sc. R. 2nd Edition. E. A First Course on Wavelets. te analizi poremećaja. Specifičnosti pogona. Literatura: 1. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. Zagreb. FFT i z. Englewood Cliffs. W. Predznanja: 1. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. 4. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. 2nd edition. 2005. Primjene: analiza signala. G. T. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. CMOS Circuit Design. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Pravila projektiranja. Sklopovi za stabiliziranje radne točke. Razavi. Diferencijalni i integralni račun 2. New York.CRC Press. Philadelphia. ISBN 047170055X. Jafard. M. Hornyak. E. delta i singularne. 2nd Edition. Lee. neuronskih mreža. 2000. CRC Press. Adrijan Barić. ISBN 0072380322 .sc. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi.dr. 4. Analiza valića: ortonormirane baze. Djelila frekvencije. G. Ryan. Lewis Publishers. Baker.J. 1999. teorija telekomunikacije. Wiley. Multirezolucijska analiza (MRA). 2. E. Skripta FER. integralne i diskretne transformacije.sc. S. Hilbertovi prostori. Y.J. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. and Simulation. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. Boeker. Osnove linearne algebre Literatura: 1. 2009. 2001. 1999. Diskretne transformacije: DFT. van Grondelle: Environmental Physics. diferencijalne jednadžbe. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. Wiley-IEEE Press. Cambridge University Press. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. kompresija podataka. H. 2003. 2004. 3.dr. translacije. D. Vetterli. aktivna opterećenja. LC i prstenasti oscilatori. B.L. transformacije i integral. dilatacije i modulacije. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. Hernandez. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. 2007. ISBN 0521835399. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. 2. primjeri. 3. New Jersey. 5. Wavelet.3. J. konstrukcija. R. M. Meyer. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. Dutta. izvori konstantne struje i napona. Tools for Science&Technology. H. Laplaceova transformacija.

R. J. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. Mjerenja električnih i magnetskih polja. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. J. 2007. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. M. 1995. 2001. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. 2000. Allan Johns. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala.S. Newnes.S. Postavljanje i razrada zahtjeva. IEEE Press. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. Marcel Dekker. New Jersey. IEEE Press.sc. Anis. R. 1996.1. N. 2. Springer. Naidu. LANGARI. Neizrazito upravljanje. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. Yong-Hua Song. V. 2.dr. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. New York. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. M. Abdel-Salam. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. A. 2008. El-Morshedy. 1999. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. W.dr.sc. 1996. zahtjevi i sigurnost. B. M. 2. 3. A. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. J. Radwan: High-Voltage Engineering. L.sc. 2009. Tata McGraw-Hill. ekspertni sustavi. Kamaraju : High Voltage Engineering. 4.Theory and Applications. 3. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1. New Delhi. New York. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. Literatura: 1. Prentice Hall. K. H. Doc. GUPTA. Tehnika visokog napona 2. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. Kuffel. E. Osnove elektroenergetike 2. Marcel Dekker. Industrijske norme. YEN. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme.dr. neuronske mreže. A. Jadranko Matuško. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . Springer. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. 3. Zaengl. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. M. G. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. R. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. Elsevier. KLIR. 1995. Predznanja: 1. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. Prenaponska zaštita Literatura: 1. energije i informacija.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

Fluke Corporation.mjerenje i računanje. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. OIML. John Wiley & Sons. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija. Literatura: 1.sc. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. modeliranje neplaniranih ispada. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. Kvantni etaloni napona i otpora.dr. Kibble. Eydeland. IMEKO). Analog devices 1995 3.sc. A. John Wiley & Sons. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets.dr.H. Doc.dr. M. Mc. Problemi kapacitivnog opterećenja. G. III.sc. 1970. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof.dr. Milun. Prof. vrednovanje cijena emisija. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 . Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. Derek W. Rayner: Coaxial AC Bridges. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits.dr.P. 2004. monografija. ILAC. K. B. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. Design Techniques. Adam Hilger Ltd. Lj. Izdanje. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. 1988. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. Programabilna. 2. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. optimiranje rasporeda remonta. CENELEC.sc. S. 1984. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Doc. optimiranje ograničenja emisija. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. instrumentacijska i izolacijska pojačala. IEC. integrirano modeliranje emisija. Metode ac/dc usporedbe. Pricing and Hedging. Literatura: 1.dr. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Wiley-IEEE Press. Nikica Hlupić.Elektrotehničko društvo . 1-98. 3. Calibration: Philosophy in Practice. Usporedba strujne i naponske povratne veze.dr. Tehnička knjiga.sc. Bristol. 2002. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. Second Edition. BIPM. NCSL. WELMEC. Zagreb.3. EA. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje.sc. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. S. 2.Zagreb. 3. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . 2002. Grow Hill 1998 2. Ratko Magjarević. CEN. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. pobuda kabela. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. Perspektive razvoja. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. 1994. Zagreb. str. njihovih omjera te impedancija.

Višemedijske raspodijeljene aplikacije. S: Tanenbaum: Computer Networks. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Prentice Hall: New York. 2003. Ekološki utjecaj novih izvora energije. Z. snaga i energija vjetroturbina.. Kvaliteta usluge. ISO. sustav kakvoće. Vladimir Knapp. Prentice Hall: New York. Geotermalna energija. Sigurnosni aspekti. Upper Saddle River. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Nuklearna fuzija. Wellesey. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Lj. Li (1991): Applied Nonlinear Control. Uskladištenje električne energije.dr. W. gorivne ćelije. pritužbe. F. Laserska fuzija. uz Literatura: 1. Sunčana energija. 1993. Elektrane na vjetar. popravne mjere. Smith: Developing Semantic Web Services. Literatura: 1. A K Peters Ltd. Stabilnost nelinearnih sustava. Krešimir Trontl Energija vjetra. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Ekonomija vodika. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. okolišni uvjeti. Doc. Slotine. Alesso. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. Linearizacija nelinearnih sustava. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. 19 . Nuklearna fisija. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. Metode nekonvencionalnog upravljanja.normnom nizu ISO 9000. Kuljača. Literatura: 1. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. 1999. 1993 2.. Prentice-Hall. Školska knjiga . Pokretno umrežavanje i nomadičnost. 2005. Silicijeve Sunčane ćelije. Guide to the expression of uncertainty in measurement. MA. Đonlagić. Prentice Hall PTR. Literatura: 1. Web usluge i agentsko izračunavanje.J. Upper Saddle River. Calibration: Philosophy and Practice. Nuklearna energija fisije i fuzije. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. Second Edition. Vukić. 3. nadzor dokumentacije. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. P. 2.sc. Napredni fisijski reaktori. D. M.dr. unutrašnji nadzor kakvoće. 3. J. Sunčevo zračenje.sc. FN ćelije u razvoju. Vjetroenergetski potencijal. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis.dr. Zagreb.dr. NJ. 4th Ed. 2. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. S. Marcel Dekker: New York. 1994. Inc. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. NJ. FLUKE.sc. V. Semantički Web. sljedivost. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. nadzor zapisa. Biokonverzija solarne energije.sc. Adaptivno nelinearno upravljanje. EN 17025: 2000 3. Knapp: Novi izvori energije. Black: Advanced Internet Technologies.. preventivne mjere. C. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi.

2004.2. 1997. Modeli s raspodijeljenim parametrima. Building the Data Warehouse (Second Edition). Caserta.sc. M. M. Kluwer Academic Publishers. Lawrence Erlbaum Ass. Dordrecht. Publishers. WILEY. VF modeli. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. arhitektura.dr. Logički višedimenzionalni model podataka. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija.dr. norme. Vrednovanje u sustavima e-učenja. 2. sučelje sudionika. F. 2002. S. 2. modeliranje učenika. električni. Kimball. 2. Perez: Technology Applications in Education . Literatura: 1. Mjere zaštite. 1972. interna skripta. 1997. Logičko oblikovanje skladišta podataka. O'Neil. Oxford University Press. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. (ED. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. G. Zagreb. John Wiley & Sons. 2004. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. 2003. 2. Inmon. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. Liber. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. Jr.sc. Zagreb. MANWELL. studijski primjeri. Blessing. funkcionalnost. Kimball. Zoran Skočir. metoda momenatametoda konačnih elemenata. F. S.dr. sudionici.sc. Ross. Prof. MCGOWAR. R. Izvori elektromagnetskih smetnji. NY. 3. ontologije. Literatura: 1. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. Split. V. G. O. Proces izvlačenja podataka iz izvora. J. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. ogib i raspršenje. www. BOYLE.sc Zijad Haznadar. 3. IANOZ.): Renowable Energy. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi. R. siječanj 2005. B. The Data Warehouse ETL Toolkit.pmfst. 3. NJ. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models. Mahwab. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). 2003. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. A.hr/~stankov/pregled_fpmz. Inc.sc. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. scenariji učenja i poučavanja. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. Haznadar. T. ARCHAMBEAULT.F. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. W. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. Željko Štih. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. R. Štih: Elektromagnetizam I i II. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof.H. RAMAHI. Vrste EM utjecaja: galvanski. J. Murray. 1998. L. John Wiley & Sons. Kluwer Academic Publishers. J.dr. područno znanje. M. Proces izgradnje skladišta podataka..dr. S. Školska knjiga. John Wiley & Sons. Doc. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. objekti učenja. C.A Learning View. John Wiley & Sons..dr. Oxford. 2002. 3. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka.htm 20 .emer. Konceptualni višedimenzionalni model podataka. Literatura: 1. 1996. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. radijacija. Doc. TESCHE. magnetski i elektromagnetski.sc. M.

1999 2. A. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. Herbert Praehofer.dr.sc. Simetrije i transformacije. SINGH: Quantum Mechanics . 2nd Ed. Operator povratne projekcije. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. 1989 3. Gonzalez. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. Poboljšanje slike. Woods. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. 2nd Ed. Brooks/Cole. 21 . 1997. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. N. Primjene. Wienerov filtar.sc. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena.dr.. Virtual Reality Technology.dr. C. Kodiranje slike. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. Englewood Cliffs. vožnje. Wiley 2. Coan and John J. Literatura: 1. John Wiley & Sons. opservable. Slučajna polja. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Operacije na histogramu. Boyle: Image Processing. Fononi i koherentna stanja. Literatura: 1. Stacionarna stanja. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. Allen. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. Radonova transformacija. varijacioni račun. Dvodimenzionalni (2-D) signali. Literatura: 1. Tag Kim. Hlavac. James A.Fundamentals and Applications to Technology. John Wiley & Sons. Elsevier. B. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. System Modeling and Simulation: An Introduction. R. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. Homomorfno filtriranje.John Wiley & Sons Inc 4. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. 2001. leta. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). Prentice Hall. Analysis. pokreta tijela i izraza lica. 2002. itd.dr. fuzija psihofizioloških signala. Obnavljanje slike.Grigore Burdea and Philippe Coiffet. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. Bernard Zeigler. Academic Press 3. 2000. New York. WKB aproksimacija. Projekcijski teorem. K. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. J. Sven Lončarić. Hilbertov prostor. Theory of Modeling and Simulation. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. 2. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. V. Prentice Hall 5. M. 2-D sustavi. Prof. Sonka. Median filtar. glasa.2003. 2007. Digital Image Processing. Postulati kvantne mehanike. Stuart J..sc. R. Druga kvantizacija. Frank L. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. Peter Norvig. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. Russell. R. E. 2-D diskretne transformacije. Kompresija slike. Programska podrška za obradu slike.sc. Severance. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof. Prentice Hall. New York. and Machine Vision. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. 2001.

2003. uvjetovanje. BETHGE: Kernphysik. pretraživanje i katalogizacija. Law. V. W. upravljanje sadržajem.1. H. ISBN 0-201-71088-9 2. 2001.sc. J. Springer Verlag. jednostavne mreže redova. J.3. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3.dr. B. ISBN 0596000359 3.sc. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. New Riders Press.D. Semantika. Rosenfeld. John Wiley & Sons.Techniques for Experimental Design. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232.dr.sc. BRANSDEN I C. Measurement. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. B.dr. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. J. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. višestruke mjere performansi. 2002. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. Fisija. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites".dr. Mrežna pitanja: arhitektura. meta-podaci. K.M. Literatura: 1. J. izdanje). ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. 2001. Literatura: 1. spremnici. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. distribucija sadržaja. Korisničko sučelje: uporabivost. R. Addison-Wesley Pearson Education. La Grange Park. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. P. Morville.E. caching. Berlin. 3. nelinearni efekti. operaciona pravila. O'Reilly. 1999. poslužitelji. usporedba više sustava. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. Kromatska i polarizacijska disperzija. A. terminirajuće i stacionarne simulacije. Teorijski modeli fisije. sustavi s valnim 22 . elektroničko poslovanje.dr. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof.sc. Čerić: Simulacijsko modeliranje. Maja Matijašević. Pearson Education. Nuklearna magnetska rezonancija. Programska podrška: klijenti. sustavi velike brzine i velikog dometa. ed) and Physics of Atoms and Molecules. Školska knjiga. Boris Kviz. Rexford. American Nuclear Society. 3. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti.sc. Gordan Gledec World Wide Web. Simulation and Modeling. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. 1993. Littleov zakon. J. 1991.sc. protokoli i sigurnost. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . 2000. Nuklearni modeli. Dubravko Pevec Nuklearne sile. R. 2. Nielsen. Postupci kompeziranja disperzije. McGrawHill. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. 2000. 2. Doc. 2nd edition. antitetske i kontrolne varijable. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja.K.dr. networking protocols. Primjene: višemedijsko strujanje. sustavi s jednim redom. Literatura: 1. trendovi i standardi. Fuzija. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. pristupačnost i personalizacija. Wiley. L. evolucija. Prof. posrednici. FAW: Radiation Shielding. Harlow. 1996. Krishnamurthy. jezici. and traffic measurement". 2kr i 2k-p faktorski dizajn. New York. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. SHULTIS.

distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi.P.N. Magnanti. Morgan Kaufmann Publishers. Springer. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. and Capacity Design in Communication and Computer Networks.dr. J.dr. kombinatoričkih i heurističkih metoda. Lokalno traženje optimuma. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. 3. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža.G. 6. R. Optimalno usmjeravanje u mreži.Magnanti. T. 2006. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. polarimetri. Pregled egzaktnih. 2002. 3. Ramaswami.. Korte. 2004. John Wiley. D.G.Monma. 2007.M.dr.Y. 2nd Ed. 2. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. T. N. B. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems. Morgan Kaufmann. Literatura: 1. J. 2. 1993. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima. Davor Škrlec. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. 1998. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.Rau: Optimization Principles. 2003.L.T. D. Flow. Elsevier. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. Morgan Kaufmann. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. and Architectures.S. Predviđanje. Posebni algoritmi i proširenja. J. Proširenje kapaciteta mreže. 4. Doc. Ahuja.sc. Addison-Wesley. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. G.sc. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka. K. Orlin: Network Flows. Ramasamy: Network Routing: Algorithms.dr. 23 . Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama.. 2007. Prof.C. 2002.sc. Protocols. G. 2002. Springer. K. IEEE & Wiley Interscience. Linearno programiranje i tokovi u mreži.O. 5. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. 1989. Dimenzioniranje i planiranje mreže. Prof. Medhi: Routing. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. K. N.sc. optički giroskop. Prentice-Hall. L. Svjetlovodni senzorski sustavi. 3rd ed. M. Medhi. Inc.dr.sc. Literatura: 1. Nikola Bogunović. Pioro.sc. D. Mladen Kos.L. 1995.multipleksiranjem (WDM). Literatura: 1. John Wiley & Sons. Ball. Sivarajan: Optical Networks. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. R. senzori na osnovi Braggove rešetke. 2.. interferometri.dr. Heuristički algoritmi. M.L.. Kombinatoričko optimiranje. John Wiley&Sons Ltd. 3.. B.

2003. P. IEEE Computer Society. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. Hagen and H. Fensel. 1997. Prentice Hall. Algoritmi za indukciju znanja.dr.J. H. F.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management.sc. Predstavljanje otkrivenog znanja. M. D. Brachman and H. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. Davies. pri nastanku i eliminiranju kvarova.dr.sc. Martin and B.sc. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina.). van Harmelen. Third Edition. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. Vizualizacija informacija. Third Edition. 3. 2002. Probabilistička logika. Inc. Postupci vizualizacije podataka. K. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. Primjena u poslovnom odlučivanju. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Željka Mihajlović Uvod. Transients in Power Systems. 2004.primjeri i atributi. 2. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. izravno ostvarivanje prikaza. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. Ltd. 3. 1996.Wiley. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Sowa. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. L.P. Multimodalni podaci.Brooks/Cole. R. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima.Knowledge representation. Evaluacija rezultata. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. G. Nielson. Literatura: 1. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. van der SLUS. prikaz nizanjem presjeka. tehnici i medicini. Priprema ulaznih podataka. 2000.dr.J. Mueller. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. D. Lorensen. Ontologije i znanje na Web-u. Vizualni artefakti. John Wiley & Sons. 2. Tom M. 2. New York. Hearn. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. J. podjela i svojstva. 3. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. and Techniques. Literatura: 1. W. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. 1997. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. New York. Kitware. Vizualizacijski protočni sustav. 1996.M.. Literatura: 1.sc. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. 2. stvaranje poligonalnog modela. Nastanak. Methodologies. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons.dr. J. Ulazni skup podataka. 2000. 2004. (Eds. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Scientific Visualization: Overviews. Literatura: 1. Redukcija na logičke programe. John Wiley & Sons. Schroeder.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. 24 . Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. 2004. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija.J. Ivo Uglešić. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. Research Studies Press. Doc. Ian W. Ltd.

Dambacher: Digital Broadcasting. Silberschatz. 2009. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. 2003. IEE.3. Short Run press Ltd.. pojačala. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR. Fourierova transformacija distribucije. programski zadaci. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. Fraktalna analiza chirpova. Galerkinova metoda. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. Regularnost rješenja. Leo Budin Programi. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. 2003 25 . 1996. Exeter. filtriranje. 2. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. Sacramento. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. 1998. Tricot C. P. Springer. korektura greške.dr. B. Literatura: 1. Žubrinić D. Određenost višedretvenih sustava.Laroche : Lightning: Principles. Analyse fonctionelle. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. John Wiley & Sons. Hoeg. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Brezis H. Théorie et applications. J. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof.Betz. Prostori distribucija. Galvin. pretvarači frekvencija. Linearna algebra Literatura: 1. izbjegavanja i otklanjanja.sc. P.P. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. descrambleri.. Slaba formulacija rubnih problema. Paris 1983 2. H. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija).D. DAB i DRM. G.. Springer-Verlag. Chicester. Masson. procesi i dretve u računalnim sustavima. 3. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Curves and Fractal Dimension.dr. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. U. Instruments and Applications. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. A. Schumann. Međusobno isključivanje. Literatura: 1. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. digitalni prijemnici (DSP). P. N. D/A konverteri). 4. 2003.Mjerenja digitalnih prijemnika.dr. Slabe derivacije. Mitrović D. Prostori Soboljeva. W.. demodulacija. 1995 3.sc. WATSON. dekoderi: demultiplekseri. Fundamentals of Applied Functional Analysis. Digitalni AM prijenos. Predznanja: 1. New York.sc. Applied Operating Systems Concepts. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. California State University. Matematika 3E ili 3R 2. Sustavi za prijem u pokretu. Addison Wesley Longman. John Wiley & Sons.. T. Gagne.

3. Patrick Kane.S. 2001. and Models of Computer Programming.: Wireless Communications.. Bichler. Zagreb. Nigel P. Tucker (ed. Cambridge. M. 1996.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. Springer-Verlag. Praktične primjene. Printice Hall. 2007.Y. N. 2004 3. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. M. Generične PLD strukture. 2006. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. Game Theory.sc. Definiranje primitiva i makročelije. Klase profesionalnih prijamnika. Željko Butković Integracija sustava na čipu. FTL .. MOST . The MIT Press.sc.sc. Agent Technology for e-Commerce. Berlin. Ma. Gordan Ježić..dr. 1. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. eds. John Wiley & Sons. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. B. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Wiley. E. Strateško donošenje odluka. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. Stabilnost pojačala. 2..sc. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof.: Microwave and RF Design of Wireless Systems. Dr. Koordinacija programskih agenata.. Prostorno-bitemporalni objekti. FPGA Based System Design. 26 .Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. Prof. Cambridge University Press. M. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance.Future Temporal Logic. 3. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. Literatura: 1. Graphis. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. automatizacija poslovnih pravila. Literatura: 1. Haridi. Digital Electronics with PLD Integration. 3. Fasli.. 2. Chapman & Hall/CRC. semantički agenti i ontologije. 2. Literatura: 1. O. Karolj Skala. Djelotvornost otvora antene. metodologije razvoja višeagentskih sustava. 3. Beaufils. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata.sc. Brandouy. D. F. elektroničke aukcije. Techniques. Krunoslav Tržec Programski agenti. Analiza mikrovalnih mreža. Antene i radiosustavi.van Roy. Zdravko Galić. S. Homodinski prijamnici. A. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije.. Elektroničko tržište. New Jersey. Cook.).. agentski komunikacijski jezici. 2004.sc. 2. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom.dr. Concepts. Mathieu. Prentice Hall. Computer Science Handbook. P. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. 2000. Chichester. Vayne Wolf. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu. Električki male antene. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti.dr. Rappaport. Pozar.dr.dr. and Their Applications.. Prof. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. protokoli pregovaranja.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera.sc. 2001.dr.2. Principles and Practice. Matrice impedancija i admitancija. Zentner. Cambridge. T. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze.

Prentice Hall. Siniša Srbljić. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Nikola Guid.sc.Processing High-Speed Data Streams. Stereo vid. Prof.: Geoprostorne baze podataka. Sigurnost i privatnost. 1988. P. Razmjerni rast. Vrste RRS.: Data Stream Management. Workingham.. Prostorno-vremenski predikati.sc. Tekstura i analiza tekstura. CQL . Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. M. Postupak isijavanja. Analize dinamičkih scena. MIT Press.dr. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). Predznanja: 1.. 2005 2. Hearn. 1993. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Gehrke J. Višedimenzijski skupovi podataka. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. Prividna raspodijeljena okolina. Schneider M. 2010 4. Empirijski. D. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. MIT Press.dr. Literatura: 1. Hughes: Computer Graphics. Principles and Practice. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Prof. Kalibracija kamere. MidArc i SoftLab. Modeli i upitni jezici za tokove podataka.sc. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Postupak pretrage zrake. Jain et al. 1990. Prof.Kontinuirani upitni jezik. suradnje i natjecanja. 27 . Machine Vision.) Data Stream Management . neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. Slobodan Ribarić.sc. Literatura: 1. Modeliranje prirodnih objekata. Boston.: Moving Objects Databases. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima. Aktivni vid. Özsu M. Golden marketing . Apstraktni model. Feiner. Rastogi R. A Practical Guide. Detekcija granica.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. 2. Rubna segmentacija slika. Foley. 1995.sc. E. Van Dam.dr. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1. Perspektivne transformacije. 3. Vizualni artefakti. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. Raspodijeljene arhitekture.. Relacijske baze podataka 2. Posebna svojstva krivulja i površina. Morgan & Claypool Publishers. Galic Z. R.dr. Academic Press.dr. Raznorodno proširivi sustavi. Second Edition. H. B-splajn i NURBS krivulje i površine. 2.Tehnička knjiga. Mehanizmi raspodjele. Posrednik. AT&T GeoPlex. 2004. Vision Science. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Golab L. S. Diskretni model. Prilagodljivost. 3. Springer. Addison-Wesley. prijelazni. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. McGraw-Hill.sc. Arhitekture zasnovane na uslugama. Palmer. O. Hermitove. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. (Eds. T. Segmentacija slike na područja. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Morgan Kaufmann Publishers. Garofalakis M. Model kamere. G. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. 1999. Faugeras. Güting R. 2006 3. Bezierove. Three-dimensional Computer Vision. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof.. Segmentacija na temelju pokreta..dr. Baker: Computer Graphics with OpenGL.

2. 3. 2000 2. Golub. Q. Manchester. R. Pokazatelji raspoloživosti. Kluwer Academic Publishers. Prof. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. Kluwer Academic Publishers. 28 . topološke i vremenske mjere. Branko Mikac. 2002. Ltd. adaptivni. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof. R. 1992. Stavroulakis (ed. genetski. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. N.sc. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Zdenko: Modeli pouzdanosti. P.. neuronski). Raspoloživost telekomunikacijske mreže. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija.dr. Mikuličić. Jakobović i L. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. and D.H. Predznanja: 1. H. sigurnost i pouzdanost. Vanecek. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. KIGEN. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava.Predznanja: 1. Plenum Publishing Company.-H.dr. Raspoloživost proizvodnog. N. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. Studijski slučajevi u optičkim mrežama.sc. 1. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u.sc. Zdenko Šimić Rizik. Jelenković: Literatura: 1. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems. G. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Sejid Tešnjak. svibanj. 1999. 2. zaštita linka i p-ciklusi. Podaci o raspoloživosti. Optical Networks: Architecture and Survivability. Vladimir. John Wiley & Sons. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. 1:1. Kluwer Academic Publishers.sc. Modeliranje zavisnih kvarova. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. L.dr. Ho. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. Vidovic. P. Billinton. Robert Inkret Osnovne definicije. M.sc. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. zaštita puta. 2003. 2008. Literatura: 1. Prof. D.dr. Vladimir Mikuličić. Reliability. Budin. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Lerner. 3. n:m. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. Mouuftah. R. Manchester. Vjerojatnosne.). neizraziti. 1996. R. T. John Wiley & Sons. Billinton. Literatura: 1. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Design and Deployment of Internet Infrastructure. Dr. Plenum Publishing Company. R.dr. prijenosnog i razdjelnog podsustava. Bhandari. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. M. N. Analitičke i simulacijske metode proračuna. Šimić. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques.sc.

2000. Subkanalni proračun jezgre (COBRA). IAEA. Satellite Communications Fundamentals. BLACKBURN: Protective Relaying.dr. Izvedbe komunikacijskih satelita. McGraw Hill. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Principles and Applications. C. Taylor: Power System Voltage Stability. Determinističke analize. IAEA TECDOC Series No. EIRP. Thomas W. J.sc. Alstom T&D. 2. 1998. New York. Upravljanje vezom. Safety Reports Series No.. Marcel Dekker. Inc. 2002.. Zapis i analiza kvarova.: Telekomunikacije satelitima.sc. SCPC i SPADE. Literatura: 1. Zagreb. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava.sc. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. Artech House. Ostvarenje satelitske veze. Komunikacije unutar postrojenja. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. Electricity Training Association: Power system protection.W. 1200. VSAT sustavi.M. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup. 1994. Level 1-3). Literatura: 1. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. Pokretne satelitske mreže. RUSH: Network Protection and Automation Guide. 2002. Michel Bousquet. R. Kadish. Inc. GEO. 2002 29 . Ante Marušić. New York. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). R. Wiley 1998. 3rd edition. Uski i globalni antenski snop. 1994. 3. IEEE Press. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. Regeneracija signala na satelitu. Zavodska skripta. 3. P. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). Satellite Communication Systems.A. Probabilističke analize (stablo kvara. Nikola Čavlina. Algoritmi numeričkih zaštita.dr. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. 2001 2. Zagreb. Electricity Association Services Ltd. 3. ETF-ZVNE. Školska knjiga. Strujni i naponski mjerni transformatori. 1995.Literatura: 1. Nelinerani utjecaji. 2. Jules E. Levallois-Perret. FDMA. Volume 1-4.dr. S. France. IEE. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. 23. TDMA. Sigurnosni limiti jezgre. Prof. L. Projektiranje satelitskih sustava. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). New York. Gérard Maral. East. P. LEO i MEO sustavi. Anderson.sc.dr. vanjski). Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. Tendencije razvoja relejne zaštite. Literatura: 1. Proračun višekanalnih sustava. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. 2. Adaptivna zaštita. Galić. London. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. Doc.sc.dr. A. stablo događaja. Numerički distantni releji i lokatori kvara.

R. Consulting Editors. Linearna algebra Literatura: 1. Applied Cryptography. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. oblikovača pulseva. Antoniou. SpringerVerlag.3. Kaynak.dr. Tosunoglu. J.sc. S. M. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. 30 . Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. B. W. Hilbertovih transformatora. P. 2004. Digitalna obrada signala 3. N. Tipton.dr. Concepts in Articifial Intelligence. Anderson. 2007. J. Zagreb. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Wiley & Sons. Sigurnosni protokoli. 2001. Lu: Practical Optimization . Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. CRC Press LLC. Predznanja: 1. Kriptoanaliza. korektora. Školska knjiga. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. Buterworth-Heinemann. CRC Press. Schneier.dr.Algorithms and Engineering Applications. Sigurnosne norme. derivatora i integratora. O. 2nd edition. Primjena CCD i PSD kamera. Wiley & Sons. Handbook of Information Security Management. Johnson.-S. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. obrada slike. J. Kvantna kriptografija. H.sc. Security Engineering. 1999.sc. 3. Predznanja: 1. Osnove kriptografije 2. Upravljanje rizicima. Kontrola pristupa.dr. 2.CAN). Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. Nuklearne elektrane. Krause. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. 2001. 2. Debrecin. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike.Ang: Recent advances in Mechatronics.sc. Mladen Vučić. A. Springer. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Autentifikacija i autorizacija. Kriptografija eliptičkim krivuljama. sučelje prema mikroračunalu. 3. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. 1995.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. Literatura: 1.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. D Feretić. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Volume 1. Signali i sustavi 2. M. Tehnike otkrivanja napada. N. A. Doc. Čavlina. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. 1996. A.

3. CDMA. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). Glisic: Adaptive WCDMA .2.sc. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. W. Prof. Mjerna pojačala. 2003. 2003.dr. Spremnici podataka. Wiley-IEEE Press. William Andrew Publishing. D. Slijedovi male križne korelacije. Plinski kromatografi.sc. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. Nove koncepcije. Memorije neosjetljive na pogreške. Wright.dr. R. K. 3. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. Memorije s direktnim pristupom. Procesni dobitak.McDaniel. R. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. otpornost na smetnje i ometanje. usklađeni (optimalni) filtri. J.sc. Masovne memorije. 31 .Theory and Practice. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova. W. S. Zverev. Organizacija polja diskova. Oxford. Literatura: 1. Pouzdanost i testiranje memorija.E. Springer 2006. Peterson. 2001. Numerical Optimization. Prentice Hall PTR. J. New York. operacijski sustavi Literatura: 1. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri. 1996.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD). Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. New York. Uroš Peruško. R. Organizacija memorijskih modula. S. Boston. Upravljanje sigurnosnim kopijama. McGraw-Hill. 2. Blinchikoff. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof.E. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. Predznanja: 1. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. Thornburgh.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. Butterworth -Heinemann. Savo G.L. A. Hijerarhija memorija.dr. Two-Volume Set.sc. Neuravnoteženi mostovi. Springer. Melborne. 4. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa. 2005. D. Doc. spektrometri masa i NMR. 2.Lee : Spread Spectrumn CDMA. toplinskih. Ziemer. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof.dr. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Datotečni sustavi. Mario Cifrek. Noble Publishing Associates. Uskopojasno ometanje. Moderne poluvodičke memorije. John Wiley&Sons. Rake prijemnik. Prentice Hall Engineering.dr. Literatura: 1. Nocedal. Johannesburg. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. Filtering in the Time and Frequency Domains. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. 3. B. 1997.sc. Virtualni memorijski sustavi. 2003. Senzori za mjerenje mehaničkih. J. Sharma: Semiconductor Memories. H. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. 1995. R. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. Mrežni memorijski sustavi. osnove arhitekture računala 2. I. H. A. osnovne karakteristike proširenog spektra. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. New Jersey. T. 2000. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. nekoherentni sustavi. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra).

Guizani. PER i SER. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. 2004 3. Ist edition. Palgrave.dr.). Školska knjiga. Cambridge University Press.dr. 3. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. mobilnost.. Predznanja: 1. Van Tassel. Teorija signala Zimski 32 . Izračun BER. sučelja prema drugim mrežama. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. Interakcija s korisnicima sustava. Optimizacija bežičnih sustava. L. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. svjesnost konteksta. Zagreb. 2. primjeri sustava.sc. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni.2.dr. mrežni protokoli i tehnologije.sc. Goldsmith. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog.D. Wilmshurst. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. Simpson.sc.G. Wireless communications systems and networks.K. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. A. Doc. Literatura: 1. Branka Zovko-Cihlar. Literatura: 1. proaktivnost. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. tok i obrada podataka. izdanje 1993. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. F.. J. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. T. M. Arhitektura računala. Graphis. Distribucija MPEG-2 signala. An introduction to the design of small-scale embedded systems. MacMillan Press Ltd. A. Focal Press. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. USHER. J. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. W.sc. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth.. 2005. A. Teorija odlučivanja. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. (411 str.sc. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. osnove računalnih mreža Literatura: 1. S.dr. 2001. 3. Hampshire.S. 2009. 2. Wireless communications. 2. Mario Žagar.dr. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Focal Press. sigurnost. G. Focal Press. referentna arhitektura mreže. Zentner.. 2005. Springer. 1996. R. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. London. Antene iradiosustavi. D. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. 2005. Convergence in Broadcast and Communications Media.. McGraw Hill. E. Principi maksimiranja SNR-a. Zagreb.KEATING: Sensors and Transducers. Prikupljanje. J. 3. 3. Gupta. 2001. Richard III. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. M. Adelstein. Cambridge University Press. prilagodljivost. prožimajućeg računarstva. 2001. 2001. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. autonomnost. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Prof. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Watkinson. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala.

Ahuja.sc. 2. knjiga 13. Usmjereni sustavi. Klasifikacija. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". 2. Literatura: 1. McGraw .R. str. Literatura: 1. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). D. Mjerenja na pretvaračima.sc.R. J..dr. Tehnička enciklopedija. R. Linearni operatori. Damir Žarko Tronamotni transformator. indeks usmjerenosti. Stabilizacijski i tercijarni namot.Theory and Design. John Wiley & Sons. Poulin. Koeficijent korisnog djelovanja. 1986. Preslikavanje. Bijeli i obojeni šum. 3. zaštita). Zagreb. 2. Nadomjesne sheme.dr. Svojstva. C. Plenum Press. širina zvučnog snopa.dr. M. 1975. Wellesley-Cambridge Press 1996. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala.dr. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Detekcija signala. 3. Doc. Ispitivanja sklopnih aparata.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata.dr. Spektri slučajnih signala. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Artech House. Teorem recipročnosti. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Stjepan Štefan. New York.sc. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Transformator u interakciji s mrežom. Dedham. Strang G. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring).J. London. 1999. J. McGraw-Hill. Shah. Flurscheim: Power Circuit Breakers . P. Prof. Heathcote. terapiji i kirurgiji.dr. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača. Zvonimir Valković. 33 .sc.Nositelji: Prof. Newnes. Literatura: 1. New York. Branko Somek. 148-168. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. H. Frederick: Ultrasonic Engineering. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna.sc. Predstavljanje slučajnog signala. B. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. 1980. and Nguyen T. 1997. 2. Doc. kompresiji. Del Vecchio. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. T. T. PAPOULIS: Signal Analysis. ekstrakciji. Zagreb. Spektralna analiza. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. Antonio Petošić Podvodne komunikacije.Hill 2002. Taylor & Francis. Autotransformator (tronamotni pogon. Školska knjiga. F. 1978. New York. Hrvoje Babić.sc. Vremensko-frekvencijske obrade. 1998. pojas i dimenzionalnost signala. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. Pasivni i aktivni sustavi. Kelemen. B. Oxford. Peter Peregrinus Ltd. DE COULON: Signal Theory and Processing. Literatura: 1. Standardizacija. Vizualizacije u medicinskim procesima. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata.dr. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Doc. 3. uzemljenje nultočke. Transformer Design Principles. Transformatori. 2002. The J&P Transformer Book.: Wavelets and Filter Banks. A. Podjela pretvarača.dr. Mjerni hidrofoni. lokalna zagrijanja. Interakcija aparata i mreže. metode smanjenja dodatnih gubitaka). trajanje. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. 1977. M. Feghali. K.sc. Urick: Principles of Underwater Sound. M. Primjene u potiskivanju šuma. R. Pretvarači velikih snaga.sc.

2006. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. Vadim Ivanovich Utkin. Mantz.. 34 . Ricardo J. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. H. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Doc. Doc. izvedbe. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. ISBN: 0863414893. Koordinacija rada više autonomnih sustava. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Institution of Engineering and Technology. Literatura: 1. Weiping. Stuttgart.dr. Cambridge University Press. Taylor and Francis. zračnost i elastičnost. Nedjeljko Perić. Pretraživanje nepoznatih prostora.sc. Wind Turbine Control Systems. The MIT Press. Literatura: 1. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. 1999. ISBN: 978-1-84628-492-2.dr. E. Tzafestas (Ed. 2. Nedjeljko Perić. 2000. London. Boca Raton. Metode upravljanja mikromrežama.sc. Second Edition. Predznanja: 1. 3. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. Battista. J.sc. Abingdon. Slotine. CRC Press.dr. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. Planiranje i praćenje putanje gibanja. 2005 4. Twidell. UK. strukture upravljanja.sc.-J. 1999. Jingxin Shi. Spyros G. Sliding mode control in electromechanical systems. Hirzel Verlag. T. Bianchi. Patel: Wind and Solar Power Systems. 1999 3. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. Osnove automatskog upravljanja. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots.): Advances in Intelligent Autoomous Systems.. Taylor&Francis. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. Hernán. S. Antonio Ruano.dr. R.2007 2. Fernando D. J. Prentice Hall. Kluwer Academic Publishers. Vadim Utkin. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. Percepcija i modeliranje radnog prostora. primjeri.sc. 2004. 2. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije.3. A Badford Book. Weir: Renewable Energy Resources. M. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. Klasični postupci upravljanja EMS.energija vjetra i sunčeva energija. primjene.dr. Predznanja: 1. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Jürgen Guldner. 2003. Li Applied nonlinear control. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava.

Doc. Inteligentno upravljanje robotima. Khatib. and Y. M. Literatura: 1. O. Komparativna analiza EE objekata. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. 4. 1999. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. M. R.dr. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. 1999. J. Kordic. 2. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. K. Upravljanje ravnotežom robota. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. The MIT Press. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof.Modelling and Gain Scheduling Design. Handbook of Robotics. Zagreb.dr. Berlin Heidelberg. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. London. Predznanja: 1. 2008. Clemm: Network Management Fundamentals. Bogdan. Hodajući roboti. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. V. H. V.): Multiagent Systems. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. Bianchi. Udupa: TMN . F. De Battista. Springer-Verlag.dr. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Osnove robotike 2. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. NGOSS sustavi. D. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Prof. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. 2002. Weiss (ed.Telecommunication Management Network. D. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Osnove dinamičkog modeliranja 3. 3. Interakcija robota i okoline. Zmijoliki roboti. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. A.dr. Kovačić. 2.sc. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom. A. Osnove automatskog upravljanja 4. Sheme trgovanja emisijama. Norme za ograničenje emisija. McGraw-Hill.sc. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Mesarovic. Cisco Press. Cleveland. Danilo Feretić. System Research Center. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Interni i eksterni troškovi.dr. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. B. Predznanja: 1. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa.Krajči: Osnove robotike. Marijan Kunštić. Lazinica. 2005. Macko. Sigurnost autonomnih servisnih robota. Problemi globalnog zagrijavanja. D. 3. UNFCCC mehanizmi. S. Graphis.sc.3. Z. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Virtualni robotski sustavi upravljanja. Profesionalni servisni roboti. Ohio. G. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. 2007.sc. Advanced Robotic Systems (ARS). Siciliano. 35 . 2006.sc. Springer-Verlag. 1972. Održivost razvoja EES-a. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi.

2000. 3. Validacijski postupak. 1995. Two Hunders Years of Acoustics. Technical Report No. Michaelowa. Eurolab. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Zagreb. Tomšić. Literatura: 36 . Difuzori.dr. Brussels. ExternE . rizik u odnosu na pouzdanost. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. Višekanalni sustavi snimanja. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. Literatura: 1. M. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. Gregory D. izvedbeni projekt.dr. 3. Odnosne norme i zakonski propisi.Externalities of Energy vol I-VIII. Geneva. Audio podsustav na računalima.J. D. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. Simulacije i stvarnost. Doc. United Nations. Schnelle. Springer-Verlag. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. Čavlina. B. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. Raspodjela zvučnog polja. Feretić. D. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). R. Zahtjevi na akustička svojstva općih. R. 2. Element.-2000. October 2006 3. Literatura: 1. Izdanje. akustički projekt. Grubb. HRN EN ISO/IEC 17025. Ivan Jelenčić.sc. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Definiranje projektnog zadatka.dr.sc. H. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka.T. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. Tietenberg. Objektivna i subjektivna difuznost polja. 3. 1971. ETC. 4. DG XII. A Practical Guide. B. N.3. Specifičnosti materijala. 1999. Room Acoustics. D. Škanata. Stvarno vrijeme odjeka.sc. X. Luka Ferković Model mjernog sustava. posebnih. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. 2. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. T.n Swift and Z.sc. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. Ray tracing i slične metode. M. Ivan Leniček. Beyer. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. Encyclopedia of Acoustics. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories.dr. Subašić: Elektrane i okoliš. Crocker. Sounds of Out Times. P.sc. Springer-Verlag. Landsdale Pennsylvania. 2/2006. 2. Fasor. Literatura: 1. Rizični faktori: kritična uporaba. McGraw-Hill 1999.6. May 1999. Ž. Povezivanje audio uređaja. Zaštita od emisije i imisije buke. utjecaj složenog upravljanja. K. Kuttruff. 2006.dr. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. London. složenost obrade podataka. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. European Comission EUR 16523 EN. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. 2000. Dey. Spon Press. Prof. tehnoloških prostora. A.

3. 37 . 2000. A K Peters Ltd. R. 2002.C.E.1. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. M. 2002.R. 2. Pohlmann: Principles of Digital Audio. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications. McGraw-Hill Professional.Bosi. Kluwer Academic Publishers. P. K.

CRC Press. D. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. Akustičko modeliranje. Akustička mjerenja impulsnim signalima. Morgan Kaufman Pub. USA. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. Mo Jamshidi (ed.Templeton: Acoustics in bulit environment. Malabar. Arhitektura računala 3. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Projektiranje ozvučenja. 2. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1.dr. Primjena genetičkog algoritma. Leo Budin. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Moon. Krieger publishing company. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. Operacijski sustavi 2.Z..2. Literatura: 1. 1993. 2001 2. unutarnje rezonancije.dr. Predznanja: 1. Balansiranje opterećenja. San Francisco. 3. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. A. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Konstanta sobe. SINKOVIĆ: Informacijske mreže. usluga. Zagreb. 1998.sc. Florida. 2001 3. Informacijska analiza poslovnih procesa.sc. W. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru.sc. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. Wilson: Noise Control. C. zahtjeva i elementarnih poslova.E. Boca Raton. M. 1994. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu.). Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. 1994. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. Projektiranje prostorija za slušanje. Chaotic and Fractal Dynamic. Butterworth Architecture. problemi na niskim frekvencijama. Školska knjiga. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. Modeliranje poziva. John Wiley & Sons. V. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije. London.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. F. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Principles of Embedded Computing Systems Design.dr. Doc. 38 .C.dr.Wolf. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže.2. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. TAB Books. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. Modeliranje informacijskog toka. Literatura: 1. Computers as Components. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc.sc.

metoda momenata.sc. John Wiley & Sons.sc. V. KLEINROCK: Queueing Systems. Inc. Berlin 1987. Boston. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. 2. A. Doc. London.. IEEE Press. Haznadar. Toronto.sc. New York. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. Štih: Elektromagnetizam I i II. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. New York. polarizacija.sc. 2004. 39 . Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. kontinuiranih i diskretnih te statičkih. 3. 1987. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. Literatura: 1.. Sead Berberović. VASEGHI S.dr. O. 2000. Springer Verlag. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction.sc Zijad Haznadar. A. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. PEEBLES P. Prentice-Hall.dr. Liber. L. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. 3. 1994.dr. Digital Communication Systems. Boston. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Zagreb. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. Literatura: 1. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. Dina Šimunić. I. Značajke medija za pohranu.dr. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. Numerički postupci. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. metoda konačnih elemenata. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof.dr. W. Literatura: 1. Pohrana i zapis zvuka. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. 1996. 2. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. HUANG Y. Primjeri analize linearnih i nelinearnih.. 3.dr.emer. BENESTY J. Statička i dinamička ispitivanja. 2. Akvizicija mjernih podataka. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. KINGSLEY: Electric Machinery. Vol. zapis i prijenos zvuka. podršci za projektiranje podržano računalom.. R. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks.dr.2. Zagreb. 1972. McGraw-Hill New York. JohnWiley & Sons Ltd. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. E. Kluwer Academic Publisher. 1976. 1997.sc. Artech House.sc. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. Školska knjiga. Prof. Z.dr.. Audiokomunikacijski standardi. 2: Computer Applications. Procesiranje i obrada zvuka. Ivan Gašparac.sc. višestruka refleksija. Doc. 1952. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. FITZGERALD-CH. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. Prof.

3rd edition. Hashimoto. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. R. Hlavac. and Machine Vision.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata. T. G. TOF-detektori. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. 1999 2. Heidelberg. Analysis.dr. CAMAC. Detekcija granice objekta. 2.. Dozimetrija. Zagreb. Davies: Machine Vision. P.G. E. scintilacijski detektori. Osnove nuklearne fizike.R. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. kompleksnost modulacije. 2. Haralick. Springer.M. Predznanja: 1. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Segmentacija slike.sc. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Springer Verlag. vol. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra. 3. F.. Ekspertni sustavi. V. Registracija slika. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. Addison-Wesley. Analiza oblika. komore s projekcijom događaja. 2010. 2005. Analiza pokreta..dr.Sonka. R. Knoll: Radiation Detection and Measurement. Analiza glavnih komponenti. 1. Vrste detektora: plinski brojači. W. Petković. 1994. M.sc. O. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. ADC. J. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. Stavroulakis. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). Čerenkovljevi detektori. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju. J. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Literatura: 1.to Approach. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. P. poluvodički detektori. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields.dr. . kalorimetri. 3. New York. 1990. Literatura: 1. Detekcija rubova.. izmijenjeno izd. Računalni instrumenti. T. L. Literatura: 1. 2003. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How . Prof. Literatura: 40 . Značajke teksture. Prof.128. FASTBUS). zdravstveni standardi. Boyle: Image Processing.sc. Biological Effects of Electromagnetic Radiation. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. Wiley & Sons.dr. Razvoj novih detektora. FADC). Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC.. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . Algoritmi za grupiranje. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda.. Sven Lončarić. 2000. O.Shapiro: Computer and Robot Vision. Analiza teksture. Damir Ilić. 2. višežičane komore.sc. Gradijentni i kompas operatori. 2. Primjene. Academic Press. 4. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. Školska knjiga. Termički učinci elektromagnetskih polja. Springer. 1992 3.. R.sc. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof.. 2nd Ed.dr. . Prentice Hall. Neuronske mreže.. Houghova transformacija. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Matematička morfologija. S. 2nd Ed. Ekstrakcija značajki slike. Brooks/Cole.

The Institution of Electrical Engineers. P. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. Magnetski ležaji električnih strojeva. vibracije.Nordmann. The Netherlands. Zagreb. J. Essen. and Applied Mechatronics. Održavanje na temelju stanja. UK. 2000.Gasch. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. VGB PowerTech Service GmbH. 2004. transformatora (naponi. Periodično testiranje opreme. 2006. Literatura: 1. 2001. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. 41 . Literatura: 1. I. TE. 5. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. provodni izolatori) i prekidača. furan. Opći model električnog stroja. temperatura ulja. Springer. CRC Press.Intelligent Diagnosis and Maintenance.sc. 2. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Zavodska skripta. 1998. V. Graphis. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. S.GRID CODE).dr. Taylor and Francis.Boldea: Variable speed generators. I. 3. S. O. plinovi. vlaga u ulju. F.dr. 2. M. Torzijska podsinkrona rezonancija. Zagreb. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . Vizualni pregledi.D. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. B.Jadrić. Graphis. Electric Machines. 2.M. Monitoring generatora.Frančić: Dinamika električnih strojeva.Krause. SCPI Consortium. PTE. 3. FER-ZVNE. Zagreb. Wierden. Otočni pogon elektrana. K. 2000. 1998. Zavodska skripta.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. ACEA. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava.Wasynczuk. R. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. R. Instrumentation and Control. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. H. Zagreb. regulacijska sklopka. Sturm: Efficient Operations .Lyshevski: Electromechanical Systems. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. FER-ZVNE. CRC Press. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. 2003. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. K. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. London.sc. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. Nadzor ostale opreme.Pfuetzer: Rotordynamik. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. KTE.E. 2003 3. Literatura: 1. struje. S. 4.1. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. MA: Butterworth-Heinemann.dr.sc. IEEE Press. 2001. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. 2004. Woburn.A. 1995.C.

dr. Literatura: 1. Charaterization of Materials Cahn. Eds. Schaumann. Fotoluminescencija.Nuklearne metode (IBICC). Potrošnja energije za željeznice.dr. Nanostrukturni metali. WORKBENCH. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Defekti u materijalima. McGuire. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof. 2. vučne karakteristike. Literatura: 1. Press. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. 2. Y. 2003.A. Pasivni i aktivni filtri. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala. moderna asinhrona vuča. J.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. obradi glazbe i govora. D. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi. 1996. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. 3.sc. 2. Ostvarivost zahtjeva. Holloway and G. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS). (eds.sc. Oxford Univ. Utjecaj električnih željeznica na okoliš. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. I. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. sustavima za prijenos signala. V. J. FILTER Literatura: 1. Atomic Force Microscopy (AFM). Vrste i značajke elektrovučnih vozila. biomedicinskoj instrumentaciji. IEE Power & Energy Series 43. Naponski i strujni filtri. Park Ridge. Nanostrukturni poluvodiči.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. M. Sun.dr. E. Artech House Publishers. faktori snage. UGLEŠIĆ. Yi Liu. Third Edition 2006. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. I. Osjetljivosti. mjernim sustavima. 2001. Električki filtri . P. Primjena programa MATHEMATICA. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation . Raman spektroskopija. Prof. R.dr. Michael G. Projektiranje i optimizacija. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. San Francisco 1993. McGuire Fundamentalna električka. Vesna Borjanović.) Edition Materials Science and Technology 2005. Tipični problemi realizacija filtara. Ze Zhang. The Institution of Electrical Engineers. NJ. 2000 3.E. Primjena u akustici. Gary E. 2D i 3D nanostrukture. 1D. CRC Press 1998 3.sc. Metode realizacije. Ashgate 42 . Planiranje novih elektrifikacija. Transformacije frekvencijskih varijabli.sc. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. elektrodinamičke kočnice. Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control.H. (Eds. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. Morrison Knudsen Corporation. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis. Eksperimentalne tehnike nano. London.2. Robert W.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. Noyes Publications.The Control of Boilers and HRSG Systems.Delyannis. Svojstva različitih konfiguracija.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. Osnove infracrvene spektroskopije. London. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. D.E. T.K. / Haasen. Peter / Kramer. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima.) 2002.

Izvori harmoničnih izobličenja. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. George J. KOŽULJ. M. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. 43 . Školska knjiga. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. Električni Krugovi. 2001 (in Croatian). VP filtri. T. Harmonijska analiza. Josip Butorac. E.sc. M. SZELAG: Modern Electric Traction. Signali i Sustavi 3. CRC Press.sc. određivanje kisika u vodi. sustava i snimaka.sc. Gdansk 2009. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. tekućinama i krutim tvarima. Literatura: 1. BORWICK. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. električka analiza plinova. 3. Springer Verlag. Udešavanje filtara. Postava mikrofona i načini snimanja. Glazbala i ostali izvori zvuka. Stolovi za miješanje. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 2.sc. Volume 3. R. višekanalno i dr. Audio pojačala. Neven Mijat. ZOLLNER: Elektroakustik. J. M. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. obradi i reprodukciji zvuka. Norme harmonijskih razina. T. Gubici uslijed harmonika. de La Rosa: Harmonics and Power Systems. Francisco C. stereo. A. Mjerenja harmonika. Loudspeaker and Headphone Handbook. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1.dr. P. J. hidrodinamičkih. Sustavi za snimanje zvuka. K. El.dr. tvari i fizikalni zakoni. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design.dr. 2006. Power Supply. 638-670. Pasivni filtri. I. Postupci redukcije izobličenja. svjetlosnih. KARWOWSKI. 1987. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. Zagreb 2003. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. 3. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. V. hidrauličkih. 1996. Aktivni filtri. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. JELAKOVIĆ. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. toplinskih. 3. Zagreb. Roman Malarić Prirodne pojave. te količine vlage u plinovima. London. Uređaji za obradu i zvučne efekte. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora.dr. Foto-kolorimetrija. mjerenje mehaničkih. Gdank University of Technology. Predznanja: 1. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. MC analiza. Prof. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. 2. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. pp. Primjena računala pri snimanju. 1994. Slušalice. ZWICKER. kemijskih. 4. 2. Zagreb. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda.3. Kompromisi pri projektiranju filtara. Zagreb. Električni Filtri 2. HŽ. Mikrofoni. T.sc. Butterworths. veličina Literatura: 1. Profos.dr. ŠVALJEK. 2001. Primjena programa pri analizi i sintezi. Zvučnici i zvučnički sustavi. PP filtri. Doc. Neven Mijat: Electrical Filters. Springer.

Taylor & Francis. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Prednosti i nedostaci formalnih 44 . Gama kamere. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala.sc. Literatura: 1. Kepstralna analiza. A CRC Press Book 2005. CRC Press. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije.Boldea. 3. EX d.dr. Siemens A.sc. EX e.Mohan: Electrical Drives.sc. I. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Školska knjiga. Školska knjiga. G: Berlin . Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. 2. Marijan Kunštić. WEBB: The Physics of Medical Imaging. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. 4. Plenum Publishing Corporation. 2003. Scintigrafija. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof.dr. Bristol. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Literatura: 1. 1987. Philadephia. 1995. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. Prof. New York. Dopplerov efekt.sc. Forensic speaker identification. Literatura: 1. SQUID senzori. 1993.dr. Osobine prostora. Ultrazvučni uređaji (B. W.dr. 1990. P. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Taylor and Francis. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. B. Termografija i CCD senzori. Prof. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. Emisijska topografija. Formalizmi i veliki sustavi. Karakteristike radnih mehanizama. Metode utvrđivanja osobina glasa.i M-prikazi). Leonhard: Control of Electrical Drives. Dinamička stanja elektromotornog pogona. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. B.sc. H. Medical Science Series. 2. Zagreb. 1990. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. N. Springer-Verlag. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. Florida 3. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela.sc. 2002. Nasar: Electrical Drives. 2. Boca Raton. 1996. EX p.Rose. Pattern recognition in speech and language processing.Juang.dr.Jurković: Elektromotorni pogoni. Minneapolis 2001. Kriteriji za izbor motora i komponenti. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. MNPERE. Chou. Drago Ban. Digitalna suptraktivna angiografija. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. Institut of Physics Publishing. Dijagnostika elektromotornih pogona.A. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije. Zagreb. Muenchen. Hollien. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. 3. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. S. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone.H. W.F. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Osobine glasa. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga.dr. Uređaji i izvedbe.Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof.

Prof. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova.H. Plaisant: Designing the User Interface. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. H. S. Prof.J. L. Wiley.sc.sc. Wiley & Sons. Teorija igara s N igrača.sc. 45 . Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. M.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Tehnike za izradu prototipova. Primjeri pojedinih pomagala. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization. 1999. 3. J. S. John Wiley. Mladen Tkalić. koordinatni sustavi i projekcije. Peng. topologija. Prostorno modeliranje. Distriburani GIS. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. K. P. Vlado Glavinić.An Introduction. THATHACHAR.dr. 2005.dr. 2. MANNING. A. Wiley. baze podataka za GIS. J. Literatura: 1. M. D. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku.R. HOGRETE and A. OpenGIS. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. ELLSBERGER.dr. 2003. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. WebGIS. C. THATHACHAR: Learning Automata . 3.E. K. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a. NARENDRA. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. Wiley & Sons . Prentice Hall . 1989. 1993. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima. Modeli podataka. J. L. S. Interoperabilnost. Literatura: 1. 2003. Schneiderman and C. mjerila. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Reading. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. 2002. Addison-Wesley.dr. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . GIS i Internet.sc.sc. 2. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. Principi i smjernice oblikovanja. Primjena teorije igara. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. TURNER: Using formal description techniques. A.Harmon. 3. MIT Press.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. Prentice Hall.dr. 2. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. Posebna korisnička sučelja. Z. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. 2003. Kluwer Academic Publishers. konceptualno modeliranje. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. J. Organizacija i vođenje GIS projekta.). "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. 1997. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. MA.metoda i tehnika. Telekomunikacije i informacijsko društvo . 4th Ed. Literatura: 1. 2003. GML/XML. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik. Automati i igre. J. mobilni GIS.. M.

Elsevier.sc. D. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. 3. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. Literatura: 1. Wireless Video Communications. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. Addison-Wesley. Singhal. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Nielsen: Usability Engineering. ljudski faktori. Y. John Wiley & Sons. šifriranje i uvjetni pristup.2.sc. M. Pandzic. Reading. Damir Kalpić Ljetni 46 .dr. Utjecaj postupka kompresije. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. 1993. D. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. R. Pretnice Hall. Rao. Prof. Literatura: 1. Z.R. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. ISBN: 0201325578. P.dr. J. Prof. Preece. 2001. Digitalna sučelja. New York. Prentice Hall. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments.sc. kvaliteta usluge. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi. Cherriman. MA. ponašanje. T.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Ostermann. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof.sc. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. 3. Arhitektura mreža. ISBN 953-197-603-1 2. John Wiley & Sons. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. Bojkovic. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. Maja Matijašević. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis.dr. 2. IMSC Press. 2002 2. Zoran Bohaček. 1999.sc. primjene. K. Digitalne radiodifuzijske mreže. Video Processing and Communications.J. Prof. VE na World Wide Web-u. Igor S. Hanzo. Pregled standarda i primjene. Fixed Broadband Wireless Communications. Multimedia Communication Systems. Simulacija ljudi: prikaz. deformacije. Streit. S. Igor Sunday Pandžić. 2002. S. Literatura: 1.sc. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike.dr. 2004 3. Y. VE na pokretnim uređajima. Capin. An Introduction to Video and Audio Measurement. 3. IEEE Press. 2002. sustavi. Element Zagreb 2004. Prof. komunikacijski protokoli. Rogers and H. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost. animacija.H. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof.dr. Y.sc.dr. L. Boston. Prentice Hall. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. J. Hodges. NY. Vrste medija i aplikacije. konfiguracije mreže. Morais.sc. Nahrstedt. Media Coding and Content Processing.S. Wang. K.dr. Steinmentz. Multimedia Series. P. AP Professional. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. N. Branka Zovko-Cihlar. Magnenat-Thalmann. performanse. Zhang. 1999. 2004. I. ISBN-0471988634.

STEVEN B. Geometrija vektorskih prostora. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. Huffman). Doc.edu/viewdoc/download?doi=10. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. Fair. Bang-bang princip. Darko Žubrinić. Hadamardovi kodovi i generalizacije. Matematika kodova Nositelji: Prof. Hill. Linearni kodovi. Berkeley. pp. 2. University of California. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Clarendon Press. Pontrjaginov princip maksimuma.S. Pontryagin. Introduction to Coding Theory. 2002. Prentice-Hall. 2. 3rd Edition. Osnove kombinatorike Literatura: 1. EDWARD M. ROBERT J. Pless and W. Gamkrelidze and E. Interscience. 5. van Lint. Reed-Mullerovi kodovi. R. The Theory of Error-Correcting Codes. Codes and Groups. C.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. in Handbook of Coding Theory (eds V. Linearna algebra 2. Irwin. Nyquistov kriterij stabilnosti. and Control: Springer-Verlag. Lawrence C.F. Stability. A first course in coding theory. Permutacijsko dekodiranje. 3. J. S. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. 4. Key. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi.ist.1. Prof. Varijacijske zadaće. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. Boltyanski. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring.dr. Khalil: Nonlinear Systems. Permutacijske grupe. Opisna funkcija.sc. Optimalno upravljanje sustavima..psu. 1999. Predznanja: 1. H. Sloane. 1995. 1992.3012&rep=rep1&type=pdf L. K. 2. The Mathematical Theory of Optimal Processes.dr. Elsevier. Huffman. 1999. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. S. BCH kodovi. 1994. kreditni skoring. 1962. Vektorski prostori nad konačnim poljima. http://citeseerx. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. 2003. Ciklički kodovi. MacWilliams and N. Springer. Isaac & Co. Ljapunovljeva teorija stabilnosti.sc. J. C.G. H.dr. 47 . Cambridge University Press. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. North Holland. McGraw-Hill. F. Input-output analiza i stabilnost. Perfektni kodovi. 1983. Designs and their codes.1. W. (prijevod s ruskog) Ljetni 4. 1997. Predznanja: Ljetni 1. D.sc. 3. Assmus and J. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. A. Mishchenko. 1345-1440. R. bifurkacije.sc. E. Mario-Osvin Pavčević. V.145. Standardni geometrijski kodovi. J.dr. F. 1998. Department of Mathematics. 3.S. osiguranje ili Internet. Literatura: 1.

Osnove programskog inženjerstva 2. 3. Butorac. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. norme ISO. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. New York. Sobel K. 3. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. Marcel Dekker. Prilagodljivi razvoj. New York and Basel.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Objektno-relacijsko mapiranje. Reinženjerstvo programske podrške. Martin: Agile Software Development. Inc. IEC. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. Tehnička knjiga. Strukturirane tehnike programiranja. Kaufman H.dr.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. Prof. 2002. Literatura: 1.: Adaptive cnotrol The model reference Approach. D. Prentice-Hall. M. Patterns. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje.sc. Upper Saddle River. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. A. R. 2. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . 2. MV i drugi. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. 2009. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. OIML. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja.: robust Adaptive Control.. Ioannou P. C. Publikacije CIPM. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. 2009. Zagreb 1971. M. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Krešimir Fertalj. New Jersey. McGraw-Hill. Bar-Kana i. rukopis u 3.C. Literatura: 1. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. BIPM. Modelom vođen razvoj.dr. Ilić. Brezinšćak.. and Practices. PTB. S. Meta-modeliranje. Računalom podržano programsko inženjerstvo. 1996. NIST. Metrologia. Springer-Verlag. Landau Y.. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. 1979.S. Tehnike analize i oblikovanja. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti.sc. 1994. 2. Ergonomija programske podrške. Predznanja: 1. D.sc. Agilni postupci razvoja programske podrške. McGraw-Hill. J. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. R. EN te časopisi IEEEIM.sc.dr.dr.Jones: Software Engineering Best Practices.. Principles. Inc. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. Sun J. Prentice Hall.

L.Pennbaker. JPEG. Rabaey. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Električno polje u kabelu. Pregled najvažnijih normi: JPEG. MM koprocesori. Umrežena osjetila.F. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. La Porta. Sayood. Predznanja: 1. P. 3. T. Literatura: 1. 2000. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. Sklopovske arhitekture. S. Zdravko Hebel. Griffin. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. Energetska autonomnost.dr. aktualni projekti.sc. Linearni program. Mato Baotić. Izbor presjeka kabela. Mitchell. Protokoli mreža osjetila. 1996.M.sc. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži.Nositelji: Doc. MPEG-7. Bežična komunikacija čvorova. Predznanja: 1. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof.dr. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Literatura: 1. Iskorištavanje energije iz okoline. MPEG Video Compression Standard. L. Proširenje na hibridne sustave. Roundy. to Data Compression. Wright. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). M. Kabelske mreže. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. L. Mikroelektronička i MEMS osjetila. MPEG-2. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. F. Osjetilni čvor.sc. 2006 2. Prof. H.sc.dr. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks.dr. Uljni kabeli. A. Springer. Prijenos električne energije Literatura: 49 . optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. Prentice Hall. Sensor Network Operations. procesora i primjer izvođenja operacija. S. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Syrmos: Optimal Control. 2007 3. Kompaktirani nadzemni vodovi. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. B. Modelsko prediktivno upravljanje. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. Kabelske zaljevne mase. MPEG-4. Prof. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. K.sc. Ugrađeni računalni sustavi. 2and edition.sc. Kvadratični porgram. Parametri kabela. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Phoha. MM procesori i MM proširenja. 2. Materijali za vodiče i izolaciju. V. J. 1992. Van Nostrand Reinhold. Chapman & Hall. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka.dr.K.dr. Wiley. Arhitektura sustava. C. Wiley-IEEE Press. 1995. J. Jonh Wiley & Sons. Istraživački izazovi. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. Morgan Kaufmann. Lewis. Višeparametarsko programiranje. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. Intro. 2002 2. Obrada signala u mrežama osjetila. Willing. Karl.

Danilo Feretić. Elektrane i okoliš.dr. D. D. DGPS. 1996. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. D. Načela satelitskog pozicioniranja. H. Luka Korkut.dr. 2000 3. 3. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. I K. EGNOS. sigurnosne i ekonomske karakteristike. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. Wieser. Hofmann-Wellenhof. B. Artech House Publishers 1996 2. A. skripta. Ž. P. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. Literatura: 1. Lichtenegger. L. GLONASS. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. S. J. Očekivani razvoj i modernizacija. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. Weill. FER-web. Literatura: 1. Grewal. Innovative Nuclear Reactor Development.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. 1997.sc. line-search i trusted-region metode. K.sc. Predznanja: 1. Inertial Navigation and Integration. M. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab.dr. R. Škanata. E. GPS. T. Galileo. Legat. Subašić. ARRILLAGA. 2. Doc. Osnove numeričke matematike. 2004. J. C. performanse i ograničenja. John Wiley & Sons. Tipovi NE treće i četvrte generacije. E. 2002 2. Understanding GPS Principles and Applications. Tomšić. Zagreb 2010.1. Vienna. Prijam i obrada GPS signala. N. Element. Problemi proliferacije nuklearnih materijala.dr. John Wiles & Sons. Usluge GPS pozicioniranja. Kaplan. A. Navigation. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. McGraw-Hill. II. P. Feretić. M.Milišić. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. M. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. IAEATECDOC-1085. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. FESB Split. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. Zagreb. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. Prof. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. Pogreške pri određivanju pozicije. B. M.M. Global Positioning Systems. Austria. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. Andrews. Inc.sc.sc.dr. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS). Springer 2003 3. Osnove matematičke analize. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Linearna algebra. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power.sc. D. Literatura: 50 . SHOEMAKER. 1995. Nadogradnja GNSS sustava. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. Čavlina. J. Utjecaj NE na okoliš. algoritmi za određivanje pozicije. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. E. IAEA. 2. KURTZ.

Projektiranje samougađajućih regulatora. Literatura: 1. Connolly. Springer Verlag. M. Springer. SIAM Classics in Applide Mathematics. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. arhitekture.. Sinteza robusnog regulatora.E. aplikacije. 2. Scharl: Environmental online Communication. P. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . S. Springer Verlag.M. Konceptualno oblikovanje baze podataka. Predznanja: 1. stoljeća. 1996 2. Defekti u poluvodičima. J.sc. Begg: 3. J. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. upitni jezici SQL i PL/SQL. Mehanizmi vodljivosti DNA. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. Heidelberg. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. 1996 51 . Ibach. Optički fenomeni u poluvodičima. M.sc. K.dr. Addison-Wesley: New York 2. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. A. Heidelberg. Relacijske baze podataka. New York. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. M. S. Objektno-relacijski model podataka. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Fizika transportne elektronike.Control and Signal Processing. Zoran Skočir. Ribbers: e-Business. Prof. Luth: Solid-State Physics. M. Pieter M. J. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova. 2.dr. Matematički opis. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. Dennis. Budućnost fotovoltaika. Branko Pivac.F. T. John Wiley: Chichester 3. 1996. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. Upravljanje stohastičkih sustava. J.A. C. Sze: Physics of Semiconductors.Boyd. Objektno . Jr.sc. Grimble (1994): Robust Industrial Control. Zoran Vukić.sc. 1981/H. Rekonfigurirajuće upravljanje. 3. A. Vanderberghe: Convex optimization. Doc. Organizational and Technical Foundations. C.P. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Wellstead.dr. P.J. Cambridge University Press 2009. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. Fizika optičke elektronike. 2004.sc. H.1. Springer-Verlag 1997. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Literatura: 1. Utjecaj defekata na električka. Elektroničko poslovanje: koncepti.dr. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof.dr.sc. Doc.J. and Robert B.Bonnans. Wiley. B. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. informatika o okolišu. optička i mehanička svojstva poluvodiča. M. Problem stabilnosti i robusnosti sustava.dr. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21. Michael P. C. Papazoglou. Gilbert. Lemarechal. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Fizika kvantne elektronike. Modeli podataka. John Wiley & Sons Ltd.sc. Astrom. Integracija heterogenih baza podataka. 1st ed. E. Wittenmark (1995): Adaptive Control. Doc. Yu. Carolyn Begg. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. Vesna Borjanović Električka.orijentirani model podataka. L. Thomas Connolly. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka. Jadranka Pečar-Ilić.C. Osnovne strukture robusnog upravljanja.E.

kontrola toka i zagušenja. Cambridge University Press. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. III. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice.sc. Noyes Publication. upravljanje vezom. 2001. Analiza osjetljivosti. 2. procedure i pravila komuniciranja. L. D. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. S. Steinmetz. Addison Wesley.sc. Inc. caching and traffic measurement.dr. 1981 52 . 1988. Literatura: 1. DORMS: Computer Networks and Internets. 3.dr. E. van Steen. Mühl. Prentice Hall. Literatura: 1. COMMER. Revidirana simpleksna metoda. LNCS. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. Prof.sc.sc. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. D. Protokoli na Webu .): Peer-To-Peer Systems and Applications.D. Damir Kalpić. nova generacija internetskih protokola. E.dizajn i arhitektura.3. P. koncepti međudjelovanja mreža. Baltimore. D. McGuire. sporazum. performanse. A. usmjeravanje. II. Komutirani IP. Kshemkalyani. K. and Systems. TCP/IP. Skaliranje podataka. Inc. Prentice Hall. New Jersey. podrška pokretljivosti. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. Park Ridge. E. J. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Kendrick. 2008. 1999-2000. L. Edited by G. John Hopkins University Press. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Springer-Verlag New York. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. A.dr. Miljenko Mikuc. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. 2th Edition.dr. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. 2006. B. McGraw-Hill. M. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura.1. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. skalabilnost. Literatura: 1. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. R. Algorithms. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. R. Problem rezanja. Donošenje investicijskih odluka. Prentice Hall 2007. Višekriterijsko programiranje. 2. Springer-Verlag New York. M. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Murtagh: Advanced Linear Programming. USA. 2005. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. KRISHNAMURTHY. Problemski usmjereni protokoli. Wehrle (Eds. Tanenbaum. Postupci odlučivanja. G. networking protocols. 1978 2. COMMER. Doc. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. I. Fiege. računarstvo Predznanja: 1. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata.sc. numeričke tolerancije i pogreške. 1999. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. Postupci s rijetko punjenim matricama. E. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). Opći linearni program.dr. Proširenja linearnog programiranja. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. 3. sigurnost. Singhal: Distributed Computing: Principles. mreže za isporuku sadržaja. arhitektura mreže i protokola.

Minea Skok Ljetni 53 . snopova i paketa. KAZMAN: Software Architecture in Practice. DAVIS. 2000. 2. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof. 3. 1. M. 2003. Literatura: 1. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. University of Zagreb. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Sveoptička mreža. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom.dr. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. 2 and 3.dr. R. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. Optička komutacija kanala.dr. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. Ramaswami . Mornar: Operacijska istraživanja. Doc. Element. J. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. L. pristupne i jezgrene funkcije.sc. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga.dr. A. R. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. Prof.dr. O Mahony. Michael J.dr. 3. vremenske. Springer-Verlag.sc. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. M. kontrolni. hijerarhijske. B. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. L.sc. K. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. Zagreb. Artech House. Dragan Jevtić. Antun Carić. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. Addison Wesley. 3. John Wiley.sc. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. Prof. R.sc. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. 2nd edition. prijenosni. Extended Final Report of COST Action 266. BASS.sc. Springer. Kuchar. 1996. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. Faculty of Electrical Engineering and Computing. stohastičke.3. NORRIS.dr. CLEMENTS. te informacijskog prometa. obojane). Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. R. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof.Modeling and Analysis with Petri Nets. DRIP. Doc. aplikacijski i uslužni. 1998. formalni postupak dekompozicije. W. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. Branko Mikac. 2002. Prof. P. Literatura: 1. 1995. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . 2.dr. 1998. Kalpić. D. 2003. J. Englewood Cliffs. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. 1982. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera.sc. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. Morgan Kaufmann Publishers. Slavko Krajcar.sc. Zagreb. Prentice Hall. Programska mrežna arhitektura i protokoli. K. A. agentski sustavi. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. A. uloge međuopreme. Zagreb. Kontrolna ravnina. Analiza raspoloživosti mreže. Admela Jukan Topologija. Inkret. 2. N. JENSEN: Coloured Petri Nets. 1997. Spirit. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. Vol.sc. Kimon P.dr. M. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane.

Zaštita u razdjelnim mrežama. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof. hidroelektrana.Osnove razdjelnih mreža. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona.sc. Ugrađena proizvodnja. K. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. Kvaliteta električne energije. Literatura: 1. 3. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. 3. Present-worth and cost-benefit principi. Carol A. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. New York 1997. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. Wiley 2002 5. Energetske. Planiranje proiz. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. metodologija prognoze. Kluwer Academic Publishers. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. Marcel Dekker. Literatura: 54 . Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. New York 2002. 1994 3. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. metode za procjenu tehnologija.dr. Preference investitora s obzirom na rizik. H. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. 2003. B. L. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. Literatura: 1. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. H.dr. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. 2008.S. 2. Wiley/Finance. politike i profiti. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. J. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. Vođenje razdjelnih mreža. A. ISBN 0-471-10400-0 4. A. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. J. Marcel Dekker. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije. Murray: Electricity Markets. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. Modeliranje opterećenja. J. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. H. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. Rosenfeld. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. Automatizacija u razdjelnim mrežama.N. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Kigen Zagreb. 1998 2. Marcel Dekker. klasifikacija opterećenja i karakteristike. Roturier. Eydeland. Wiley. procjena vršnih opterećenja i energije. Modeli za odlučivanje kod planiranja. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. A. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Pricing and Hedging.sc. New York 1998. Lee Willis. T. de Almeida. V. Predznanja: 1. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. Investment Performance and Analysis. SCADA sustavi. topologije i staza).

dr. Prof. 2.. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. NP-kompletnost i NP-teško problematika. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. McGraw Hill Inc.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. P. VDE Verlag GMBH. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. Levallois-Perret. Zlatko Maljković. London.relej. SpringerVerlag. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja.H. Liberti. Periodičke strukture i metamaterijali.dr. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. VWEW Energieverlag. France. 1996. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka. R. 1989. Unutrašnji kvarovi. 1986 3. 2. 2. 55 .Teil 1. John Wiley & Sons. Upper Saddle River. Prof. Chapman & Hall/CRC. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema.Malinowsky: Power system operation. PWS Press. Greenove funkcije za različite strukture.S. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. Frankfurt. A. 2000.sc. Lokalna sučelja čovjek . slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. Models and Performance Analysis'. J. J.dr. Podfrekvencijsko rasterećenje. približna i punovalna analiza.. 3. Literatura: 1.Y-T. Pametni antenski nizovi. RUSH: Network Protection and Automation Guide. VDE Verlag. asinkroni rad. Vol.sc. Alstom T&D. Miller. najvećeg kašnjenja. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. Zvonimir Šipuš. Computer and Information Science Series. Literatura: 1. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. Liu: 'Real-Time Systems'. Posljedice kvarnog pogona. S. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. Murthy: Advanced load dispatch for power systems.1. Frankfurt am Main. New York. 3. E. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. Tietze: Netzleittechnik . Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. R.sc. 1999. 2002.sc.dr. J. New York. J. 2004. 1995. 1994 2. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice.dr.S. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. Prentice Hall PTR. S. Izvori smetnji i zaštitne mjere. 2.H. modeli propagacije. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. Izbor mjernih transformatora. C. T. Literatura: 1. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. 1997. A. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. S. Nesimetrična opterećenja. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. R. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. North-Holland.sc. Leung (ed. E. Propagacija vala.G. C.Y. Mariani. 2001. N. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance. metodom konačnih razlika (FD. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). Prentice Hall.W. Komunikacija na razini bloka i elektrane. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. M.

Signali i sustavi 2. Svojstva raspodijeljenog programiranja. Boca Raton. Implementation. Siewiorek.-C. Boston.dr. vremenska i informacijska redundancija. 2. Jezici za opis sučelja i sredstava. Razvoj alata za pretraživanje. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. 3. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. S. D. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. J.C. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. J. Springer. Optimiranje raspodijeljenih programa. 2002. Sklopovska. 2002. Gospodarenje podacima. 2003. Voas. osnove vjerojatnosti 2. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. IEEE Press. MPEG-7 i MPEG-21 norma. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval.sc. M. ispitljivost. Indeksiranje multimedijskog sadržaja.sc. videosignal. Zhang. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. H. Modeliranje logičkih kvarova. Design. Digital Press.sc. Feng.3. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. R. Uroš Peruško. Information Science Publishing. Siniša Srbljić.dr. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. J. S. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. Kosch. Predznanja: 1. statistička analiza Literatura: 1. 2004. Teorija informacije Literatura: 1. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. D. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. Sigurnost. The Theory and Practice of Reliable System Design. Prof. Kluwer Academic Publishers. Artech House. 1992. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. programska. Predznanja: 1. H. Auerbach Publications. opis značajki. Funkcije pouzdanosti. Swarz. sheme za opisivanje. Springer-Verlag. 3. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. 2004. 2003. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. 2. Deb. Bedford.sc.dr. Pretraživanje slika na temelju sadržaja.-J. Bechta. W. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. Metapodaci u multimedijskom sustavu.dr. audiosignal. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. Geffroy. neosjetljivosti na pogreške. New York. Podacima. G. Hershey. Boston. tekst. Siu. trodimenzijske slike.dr.sc. integritet računalnih sustava. Motet: Design of Dependable Computing Systems. 56 . K. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Prof. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. 4.

J. 2. HEATH. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. G. John Wiley & Sons. John Wiley & Sons. and Social Sciences. Ltd. Pogreške odsjecanja. Langendoen: Modern Compiler Design. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. perceptualnom kodiranju audio signala. Luther..): Kalman Filtering and Neural Networks. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju.dr. Singh and M. 3. Sažimanje skupa mjernih uzoraka.dr. zaokruživanja. S. Pretipkani AD i DA pretvornici. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. B. 2. Programska potpora: Mathematica. mjerenja. M. C. Prof.P. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. P. Primjeri primjene u praksi. E. A. Haridi: Concepts. J. Literatura: 1. D. Višetaktna obrada i njene primjene. MIT Press. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Bal..): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems.sc. Springer-Verlag. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. R. John Wiley&Sons.dr. Pretvornici takta. Hrvoje Babić. Prof.dr. prenošenja. Gerald. Techniques. O. Grune. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. čestični filtri.dr. MathCad. Jacobs. Wheatley: Applied Numerical Analysis. praćenje objekata itd. New York. Simon Haykin (Ed. 1969. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. J. učenje neuronskih mreža. 1970. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija. Polifazna dekompozicija. 2004 2. Perfektno obnavljanje signala. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. Van Roy and S. 2000. Literatura: 57 .N. Life. 3. Harsbarger. 2000 3. New York. C. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. J. Reynolds: Mathematical Applications for Management. and Models of Computer Programming. Ivan Petrović. Carnahan.sc. H. Neil Gordon (Ed. Branko Jeren. H. Literatura: 1.sc. slogovi. Addison-Wesley. Dirk Shröder (Ed. Agents. F. P. 2001. Estimacija stanja determinističkih sustava. Srbljić: Literatura: 1. J. Prof.Predznanja: 1. 2001. Inc. O. sonaru i radaru. Nando de Freitas. H. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof.sc. Wilkes: Applied Numerical Methods. John Wiley & Sons Ltd. Arnaud Doucet. Berlin. 1981. Enkripcija govora i podataka. Dvojna estimacija. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi.sc. Processes. višemodelska estimacija. Potpojasno kodiranje signala. Springer-Verlag.dr. strukture. sintezi signala u muzici.sc. spektralnoj analizi. u obradi govora. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. K.

2009. 1999. J. Metode detekcije mina: detekcija metala. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. H. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. Y. signala i slika. Heidelberg. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Imperial College Press.H. Mjerenja i metrika programskih procesa.sc. Prentice Hall. J. M. Springer Verlag. Zagreb. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. komunikacijske norme i protokoli.sc. Temeljne značajke medicinskih podataka. Ocjena klasifikatora. Prentice Hall. Elektronički zdravstveni zapis. structural neural and fuzzy logic approaches. specifičnosti. 3. Englewood Cliffs. Medicinska naklada.sc. D. New York. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. 1998. Xiao. 1996. Predznanja: 1. Literatura: 1. Postupci izdvajanja značajki. Doc.Interoperabilnost. neuronske mreže.H. M. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. S. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti. CRC Press. Ivica Crnković. Handbook of Medical Informatics. Digitalna obrada signala. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. odabrana poglavlja 2.H.sc.dr. povijest i značaj programskih procesa. University of Michigan. Feng.dr.. Modeliranje programskih procesa. A. 1989 3. Oppenheim. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. Zdravstvena i medicinska informatika. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. Školska knjiga.dr. Everett. 2008 3. A. Dr. doktorska disertacija. Englewood Cliffs. Mobilne robotske platforme. Borenstein. Stanko Tonković. van Bemmel. R. Ezdravlje. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. M-zdravlje. Podrške sustavima učenja. Sensors and methods for mobile robot positioning. Zaštita podataka. 2001. Medicinsko odlučivanje. Sveučilište u Zagrebu.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing. električkih. Telemedicina. London.Kern. 2. C. Upravljanje i navigacija. Zagreb. Načini prikupljanja i obradbe. 1993. odabrana poglavlja Literatura: 1. 1995. Chen (Ed. Sanjit K.. Fuzija senzora. Istepanian. 2. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. Springer Verlag. Statističke metode.S. NJ. neizrazita klasifikacija. 2. toplinskih i akustičkih svojstava mine. A. M. A Computing and Networing Perspective. Musen. Željka Car Definicija.sc. H. Petrovečki (Ed. P. Normizacija. Verifikacija i 58 . Friedman. P. 1997. McGrawHill.): Mobile Telemedicine. Laxminarayan. Šantić: Biomedicinska elektronika.dr. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva.A.1. J. R.W. Klasifikacija i raspoznavanje. R.): Medicinska informatika.V. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical. L..

Rabaey. Addison. 2nd Edition. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. 2.dr. London. Kvaliteta programskih procesa. Procesna dokumentacija. Gray. J. Sommerville. Prof. 2. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. provjera toploških pravila. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Prentice Hall. Proces održavanja programskog proizvoda. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. New Jersey.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. 2005. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. S. Waves and Numerical Methods. 2004. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. B. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. 1988. HAZNADAR. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof. A.. Lewis. IEEE Press Wiley-Interscience. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. 3. P. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. HAZNADAR. R. Stohastički model tokova snaga u mreži.J. Addison-Wesley. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. Pitman Publishing. I. Literatura: 1. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. 2009. New York. Baker: CMOS Circuit Design. Hurst. Addison-Wesley. Z.sc. Elssamadisy. R. Projektiranje topologije. 1997. 2. Literatura: 59 .A Design Perspective. Software Enginnering. Zagreb. AddisonWesley..H. Ž.sc. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja. Metoda Monte Carlo. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II.dr. Sead Berberović. Layout. R.upravljanje zahtjevima. J. 2003. elementi teorije projektiranja.dr. Nikolić: Digital Integrated Circuits . Školska knjiga. analognog i miješanog signala. Koncepcija baze podataka u projektiranju. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. Simulacija i analiza programskih procesa. Piscataway. Optimiranje jalovih snaga. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Effective Requirements Practices. M. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. 4th ed. 3. 2004. A. ekstrakcija parametra i električka verifikacija. Galin. Software Engineering Literatura: 1. P. D. 2000.G. 2. and Simulation. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. Metoda konačnih elemenata. IOS Press. John Wiley & Sons. Proces testiranja programskog proizvoda. Chandrakasan. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja.dr. Predznanja: 1.Wesley. 2001. 3. 2001. R. R. Električko projektiranje sklopova digitalnog.R. 2nd ed. Z.sc. Metoda momenata.sc. projektiranje podržano računalom. Metode analize. Young.S. HAWKES: The CADCAM Process. Ž. Presmman. Literatura: 1. ekonomski aspekti primjene. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja.

cirkularno (modulo).sc. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. B. P. autoinkrement.1. T. Modulacijski postupci višeg reda. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. John Wiley & Sons 3. J.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. L. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). 2000. A. FFT.dr. Vol. WLANs and Broadcasting. M. gradijenti i optimizacija. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. teorija informacija.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas. B. grananje. posmačni sklop. I. ALU jedinica. A. Temeljni modulacijski postupci.Munster. Instrukcijski skup. A. John Wiley. J. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. ISBN: 3-540-31681-7. Semi-supervised and Unsupervised Learning.sc. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised.Wiley&Sons. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR.January 2004. arhitekture sabirnica. Optimirani dijagram stanja modulacije. E. Sustavi sa više podnosilaca (MC). T. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. Friedrich: Dedicated Digital Processors. Primjene. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. protočnost. Wiley-IEEE Press 2. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Doc. 17. 1995. Damir Seršić. 3. Jeff Bier. J. Kecman. John Wiley. C. Hyvärinen.-M. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. Načini adresiranja. Edition . Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof.dr. H.Choi. Put podataka. STAGG. Amit Shoham. FESB Split. Adaptive Blind Suignal and Image processing. S. FIR. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. Methods in Hardware/Software System Design. Literatura: 1. Huang.dr. Petlje. McGraw-Hill Book co. ARRILLAGA.J. kodirana modulacija (TCM). G. Kodiranje. 60 . New York. Razvojni alati. XVI. Karhunen. John Wiley & Sons. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. New York. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. 1968 2. 2004 2. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. 2002 2. 2002 3. Višekorisnički OFDM sustavi. bit-reversed i indeksno adresiranje. V. arbitracija. Memorijska organizacija. prekid. 1. 1996-2004. MAC jedninica. January 1997. Amari. Literatura: 1. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). Mayer-Lindenberg. M. Lee: DSP Processor Fundamentals. Cichocki.Hanzo. June 1998. Prentice-Hall PTR. Phil Lapsley. W. ARNOLD: Computer analysis of power systems. Oja: Independent componenet analysis. I K. Informacijsko-teorijski pristup ICA. Edward A.sc. maksimumu negentropije.sc. Predznanja: 1. EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci.dr. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI.

J. Doc. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize.. posebni efekti (cocktail-party. B. Friedman. Vrijeme analiziranja.dr. Berry. instrumentalne varijable. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc.dr. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. Predznanja: 1. Pobuda i osjet. korelacija. osnove linearne algebre 3. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. L: Using Multivariate Statistics. 2002 3. and Retrieval. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing.. R. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. J. MIT Press.dr. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Blauert: Spatial Hearing. Bojan Ivančević. Zwicker.sc. Classification.sc. B. Tibshirani.sc. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. 2. boje tona. Stuttgart. efikasnost. Blauert: Communication Acoustics. 2006. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. R. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). Inhibicijski procesi. Analizatorska svojstva sluha. Doc. metoda najveće izglednosti (ML). Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. Literatura: 1. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer).. T. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. Franssenov itd. ne i nužno) 4. Opažaj visine. Test pripadnosti razdiobi. Fidell. E. Prostorna rezolucija sluha.sc. 3.Swensson: Coded Modulation Systems. kritični pojasevi. Inference and Prediction. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. C. 2001. osnove teorije signala i sustava (poželjno.3. HRTF. Hirzel Verlag. Springer Series in Statistics. Mallow's Cp). Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. Temelji statističke analize podataka.). Tabachnick.dr. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. Monauralni i binauralni pristup.B. 2. 1997. Hastie. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). Odabrani linearni i nelinearni modeli. M. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . Berlin. J. A. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. Bojana Dalbelo Bašić.dr. timbra. Efekti maskiranja. J.: Survey of Text Mining: Clustering. Anderson. 2003. Cambridge. Springer Verlag. Subjektivna difuznost polja. 1999. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. grafovi raspršenosti.W. 4. kutijasti grafovi). J. Bayesova procjena.sc. Nadzirano i nenadzirano učenje. Usporedba i odabir metode.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. 2001. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. Academic Press. Springer Verlag. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE).G. Allyn and Bacon.4th Ed. metoda momenata. vremenskih odnosa. S. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Percepcija prostora sluhom.

Angus P. Miller: John E.1. Pintelon. Third Edition 3. T. 2006. 3rd ed. najkraći put.sc. J. L. Stohastički integral. Prentice Hall 2005 8. J. Osnove kriptografije. Lee: Linear Regression Analysis. Wiley 2003 5. Chapman & Hall. A. 7th ed. Itov integral i Itova formula. doseg. 2nd edition. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2.dr... R. osnove teorije vjerojatnosti 2. A. Prentice Hall 2004 7. Binarna stabla: brisanje elemenata. Moohinder S. McKean. Beichelt: Stochastic Processes in Science. D. Ergodski teoremi. Osnove kompresije. A. F.sc. random variables and stochastic processes. G. Standardna knjižnica predložaka. Igor Velčić Stacionarni procesi. John Wiley & Sons 1998 3. Estimation Theory. Predznanja: 1. Engineering and Finance. Draper. IEEE Press 2001 6. Nelinearno filtriranje.dr.V.. Pearson Prentice Hall 2008 2. najbliža točka. Papoulis: Probability. Kalmanov filtar. Prentice Hall 1997 10. R.sc. Doc. M. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof. Pretraživanje u vanjskoj memoriji. McGraw-Hill. Algoritmi nad znakovnim nizovima. B-stabla. balansiranje. 6th ed. Wiley 2003 9. minimalno stablo. Bijeli šum. Wienerov filtar. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. Martingali. maksimalni tok. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences.. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. Brownovo gibanje. Geometrijski algoritmi: konveksni obod.W. Stohastički račun. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Miller. R. spojnost.. Literatura: 62 .M. Vremena zaustavljanja. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Bevington.T.W. 2nd edition. Hogg. Schoukens: System Identification. 3rd Edition.dr. Ljung: System Identification: Theory for the User. Freund's Mathematical Statistics with Applications. D. H. I. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. Grewal.. A Frequency Domain Approach. P. Spremnici. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. S. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. Difuzijski procesi.R. Generičko programiranje. Prentice-Hall 1993 4. Neven Elezović. Optimalni izgladjivači. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja.R.A. N. 3rd ed. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. 6th ed. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof. Seber. Johnson.F.A. Predikcija i filtriranje.J. K. Smith: Applied Regression Analysis. presjek.W.

ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++.sc. Supravodljivi materijali I i II vrste. C. Addison-Wesley. AddisonWesley. Graphis. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. 1990. P. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. KASSAKIAN. G. neprekinuto napajanje. Harmonici napona i struje trošila. 2005. istosmjerni pretvarači. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. AddisonWesley.W.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics.W. A. C. elektrotehnika. KASSAKIAN. M. 1997. medicina. J. 3. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. linearizacija modela) učinskih pretvarača.ANG. V.. 63 . KNAPP. Ispravljači. faktor snage. HART: Introduction to Power Electronics. transport). 1986.knjiga.1.) 2. 3. Literatura: 1.dr. Prof. Predznanja: 1. 1991. SCHLECHT I G. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. matrični pretvarači. izmjenjivači. M. 1992. F. 3. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. 2. industrija. D. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. 2004 Supravodljivost . kritična magnetska polja i struje. 2. 1997. B. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. istosmjerni veleprijenosi).. Termodinamička svojstva.sc. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. SCHLECHT I G. John Wiley. M. N. New York.dr. 2006. Taylor&Francis.dr. u prostoru stanja. Napredne topologije učinskih pretvarača. 2. Course Technology. G. aktivni i pasivni filtri. C.sc. 1992. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. Prentice Hall. z-pretvarači. D. 2000/2008. ROBBINS: Power Electronics: Converters. Meissnerov efekt). filtri. Singapore. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. T. World Scientific Publishing Co. P. elektromotorni pogoni. Harmonici napona i struje pojne mreže. 2003. 3. KITTEL: Introduction to Solid State Physics. miješano stanje. Zagreb. Londonova teorija. Dinamički modeli (usrednjeni. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. UNDERLAND I W. MOHAN. Zvonko Benčić. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. VERGHESE: Principles of Power Electronics. S. vlastito Web izdanje. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials. Literatura: 1. izmjenični pretvarači. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. Kvaliteta električne energije. CYROT. Šk.OLIVA: Power Switching Converters. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. Wiley. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. M. F. Applications and Design. (prijevod I i II dijela izvornika J.

WisPERC. Hlađenje pod pritiskom.dr. 1995. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. 1998. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. R. Literatura: 1. Virtualne privatne mreže. LEONHARD: Control of Electrical Drives. Internet QoS. 2010. HASSAN. K.sc. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama.sc. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. 3. Wiley. W.sc. 2. University of WisconsinMadison. M. RAMAMORTY. Drago Ban. Springer-Verlag. Academic Press. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. England. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. KRISHNAN I F. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. Gorislav Erceg. elektronički komutiranim motorom. 2. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives.A. T.dr. Tehnologije sloja podatkovnog linka. 2002.sc.dr. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. Literatura: 1. Upper-Saddle River. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. USA. 3. 64 . Ellis Horwood Limited. Core and Metro Networks. J. BLAABERG: Control in Power Electronics. A. Pregled novih materijala za električne strojeve. Kluwer Academic Publishers. KAZMIERKOWSKI. 1996. USA. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. M. 2001. W. Doc.dr. Elektromagnetska polja Literatura: 1. 2. JAIN. 2004 3. Mrežni sloj. M. Introduction to AC Mahine Design. R.dr. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. S. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Predznanja: 1. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. SALON. High Performance TCP/IP Networking.J. Mladen Kos. Toplinska shema i proračun. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Paketska jezgrena mreža. B. 1989. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora.dr. LIPO. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. Model integriranih i diferenciranih usluga. Estimacija varijabli. Rashladni mediji. ZHENG.sc. STAVDAS. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Tehnologije fizičkog sloja mreže. San Francisco. Morgan Kaufman.4. 2004. T.zakoni sličnosti. 1996. Pearson Prentice Hall. Oxford. reluktantnim i koračnim motorom. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. Prof. Finite Element Analysis of Electrical Machines. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. IEEE Press. Clarendon Press.sc. Prof. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka.

Y. L. John Wiley & Sons. New Jersey. Strouse.sc. pokretni virtualni mrežni operator. 2004. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". Pearson Addison Wesley. Communication Networking . MANJUNATH. J.An Analytical Approach. S. 2. Morgan Kaufmann. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. uloga sadržaja. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. Prentice Hall. 3. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. New York.dr. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. Multigrupna difuzijska teorija. Wiley. HSPA. Ed. 2001. Košara pokretnih usluga. statistički pokazatelji i razvojni parametri.S. Gordan Ježić. Studijski primjeri. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. W.. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Artech House. Wiley.4. FI. Elliot. A. M. 1986. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala.sc.Antene i radiosustavi. Doc. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. J. Ronen. Philips. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. Dubravko Pevec. 1994 65 . Literatura: 1. K. 2004. CRC Press. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. 2. Shaw. 2001. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". KURI. "Mobile Commerce and Wireless Computing". CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga. 2.sc.sc. N. Rappaport T.:Wireless Communications Principles and Practice. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. fiksno pokretna konvergencija. New York.G. KUMAR. J.K. dugoročna evolucija pokretne mreže. Prof. STACEY: Nuclear Reactor Physics.dr.dr. New York. 2001. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije.: Communication Systems. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Literatura: 1. 1976. Zentner E. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke.Inc. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. internetski višemedijski sustav. J. G. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. Dr. Globalni proračun jezgre reaktora. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. 3. Artech House. Haykin.dr.sc.Graphis. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Ervin Zentner. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva.dr. pružatelji usluga. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Zagreb. J. integracija s bežičnim mrežama.sc. DUDERSTADT. LTE. 2001. Literatura: 1. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. D. 1996 3. Boca Raton.

Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Planiranje informacijskih sustava. Upravljanje projektom informacijskog sustava. O'Brien and G. Simultana višedretvenost (SMT). 3. Zdenko Kovačić.sc. David Culler. Prospojne mreže. Osnove robotike. Laudon. max-plus algebra. Sistolička polja.dr. Morgan Kaufmann Publishers. Arhitektura račnala RISC i CISC. Razine paralelizma. Patterson. Laudon. 007110710X 3. Preoblikovanje poslovnih procesa. David A. Višeprocesorski sustavi . skladišnih i proizvodnih sustava. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. 1999. Projektiranje informacijskih sustava 2. Ocjena kvalitete sustava. Literatura: 1. New York. Petrijeve mreže. Superskalarni procesori. David M. Prentice Hall.Yeates.sc. Procjena i nabava programskih paketa. Cadle. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Vektorski procesori. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Anoop Gupta.Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Dijeljena memorija i koherencija podataka. Literatura: 1. 2006. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. Stability Analysis of Discrete Event Systems. Computer Architecture: A Quantitative Approach.dr. Barry L. Nicol. J. Morgan Kaufman Publishers. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. Školska knjiga. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. Jerry Banks. Enterprise Information Systems (13th edition).načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. John L. 2.C.dr. John Wiley & Sons Inc. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). Nelson. Arhitekture informacijskih sustava. J. Project Management for Information Systems. 2007. Singh. K. New York. Stjepan Bogdan. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. Utjecaj paralelizma na performansu računala. ograničenost spremnika. Predznanja: 1. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. J.sc. Prentice Hall. D.P. Zagreb. 1998 3. Analiza stabilnosti. Carson. Slobodan Ribarić. Discrete-Event System Simulation. Prentice Hall. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. 1996. Upravljanje promjenama. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. McGrawHill. Model protočnog računala. Passino. zaglavljenje i beskonačno čekanje. Računala upravljana tokom podataka. 2007. and J. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. John S. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. 1405872764 2. Marakas. Kevin L. 66 . 2007. Graphis. Kevin M. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Usluge razvoja informacijskog sustava. 4th Edition.P. 2. Burgess. Hennessy. 2002. Vesna Laci. matrice sustava. Zagreb.

Inc. 1998. Stuck.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. Raspoređivanje prioriteta. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Analiza svojstava lokalnih mreža. and V. PFLEEGER: Security in Computing.dr. John Wiley & Sons. Literatura: 1.sc.. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola.Y. Modern Cryptography Theory and Practice. B. Inc. Inc. 1998 2. Prentice-Hall. Wenbo Mao. 3. Kaminskiy. Sigurnosni kriteriji i standardi. W. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. Y. Metode: vrste kvarova i posljedica. !985 2. New jersey. M. Prentice-Hall. analiza podataka i ekstremni događaji. E. 2004 67 . modela i rezultata. Vladimir Mikuličić. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. Analiza utjecaja na okoliš. P.Y. Analiza neodređenosti: podataka. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Sigurnost i percepcija rizika. M. Gnedenko. Statistička podloga. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. Modarres.sc.dr. Inc. Prof. N. Wiley. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. C. Istodobnost i paralelizam. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. Literatura: 1. Prentice-Hall.dr. V. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. Osnove upravljanja rizikom. A. stabla događaja.sc. B. New York. I. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. Engelwood Clifs. stabla kvara.. 1997 3. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. Haimes: Risk Modeling Assessment. and Management.. 1995. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful