SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

1 . te prijedlog o području istraživanja. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. može se produžiti do sedam godina. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. fizike. Po isteku osam godina od upisa. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. Ako doktorand prekine studij.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. a iz opravdanih razloga. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. fizike ili drugog srodnog polja. ili odjednom. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3.5 i više. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. prije upisa na studij. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3.5 i više. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. objavljene radove.

Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. te biti prisutan na svima ostalima. vlastiti i tuđi).-06). Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. kvalifikacijski ispit. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. gostujuća predavanja. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.SC.SC.-04 i DR. u pravilu u prvom i drugom semestru studija.SC. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. uz istraživanje. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. U slučaju 2 .-05). istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih. istraživačkih. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. obuhvaćaju upis i polaganje predmeta. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.

doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije.-02). doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. u kojem je prvi autor. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta.SC. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. tematski vezan za doktorsko istraživanje. Uz to. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR. Prijava. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno.-01). imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. 3 . pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a.SC. SCI ili SCI expanded. Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. Ako mentor ne želi dati suglasnost. Obrana doktorskog rada je javna. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. najkasnije u roku dva mjeseca. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. Fakultetsko vijeće. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Fakultetsko vijeće.Doktorski rad. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. 4 . na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove.

geometrija jednog. kalibracija kamera. Doc.dr. navigacija. Oxford University Press. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2..sc. Oduzimanje slike pozadine. 2001. porodice.sc. Dan Gusfield: Algorithms on Strings.: Antene i radiosustavi.S. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA.J.pojasa.dr.:Phased Array Antenna Handbook. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. Razmaci. Liberti. Cambridge University Press.. KLT).Rappaport. 3. Postupci procjene optičkog toka. T. Richard Durbin. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima. J.dr. Robusna estimacija parametara. Primjene: video nadzor. Artech House. 1999. BoyerMoore algoritam. Približno pretraživanje nizova. Prentice Hall Inc. New Jersey. and Sequences. 3. Cambridge University Press. matrice supstitucije. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris. težine. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Dinamičko programiranje. Graphis. GBLAST. Zoran Kalafatić. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike.sc. Globalno i lokalno poravnanje.dr. pronalaženje.C.dr. 2. profili. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Sean R. Mailloux.2.: Smart Antennas for Wireless Communications. 2. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice. Anders Krogh. Trees. 1997. video kompresija. Literatura: 1. Prof. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. R. SIFT).1. Detekcija i praćenje objekata. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Slike razlika. BLAT. Literatura: 1.sc. Problemi u sekvenciranju genoma. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Zagreb. Sufiksna tabela. Praćenje objekata temeljeno na modelima. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof. Arthur M. 2003. Višestruko poravnanje. E. Udaljenosti među nizovima. 2002. Eddy. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. dvaju i više pogleda. analiza gibanja objekata. BLAST. Lesk: Introduction to Bioinformatics. Sufiksno stablo. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Boston-London. Literatura: 5 . Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. Ervin Zentner. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. Pretraživanje nizova indeksiranjem. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof.sc. nadgledanje prometa. Zentner.šuma i max. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama.

Nenad Debrecin. D. 2003 3. 2. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. model ekstrakcija. Kriteriji prihvatljivosti. F. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Proračun statičke. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. Emanuele Trucco. E. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju.sc. Models and Methods. Analiza sa jezičnim parovima. R. Procjena rizika. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Byrd. Cambridge University Press. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. Formalne metode opisa: algebarski. NewtonRaphson). Forsyth. Analiza osjetljivosti. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Shankar Sastry. Procjena izloženosti. Addison-Wesley. Predznanja: 1. Optimiranje rizika. David A. C. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Prentice Hall. Harvard University Press. Stefano Soatto. 2002. Upravljanje rizicima. Schneider: Verification of Reactive Systems.1.sc.dr. Andrew Zisserman. R. Raspodjela i alokacija procesa. Literatura: 1. 2. Alessandro Verri. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. paralelni algoritmi. Kluwer Academic Publishers. A. Prentice Hall. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Rizik i sigurnost. Reaktivni UML. Holzmann: The SPIN model checker. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. Analiza rizika i troškova. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. konkurentni reaktivni sustavi. Literatura: 1. Springer. Sadržaj analize rizika. G. Multiple View Geometry in Computer Vision. M. 2002. 1998 3. Tehnološki rizici. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. Crouch: Risk-Benefit Analysis. C. Bernardo. Jana Kosecka. A. Percepcija rizika. SDL i sinkroni jezici.dr. algoritmi dostupnosti. 2000. Springer 2004. K. Fundations. dokazivanje teorema. 3.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. Tokovi snaga 2. Karakterizacija rizika.dr. Richard Hartley. Springer. Government Institutes. Procjena posljedica. Ivica Pavić Problem tokova snaga. prijelazne i naponske stabilnosti. L. 2. Identifikacija opasnosti. Analiza neodređenosti. 2004 4. Procjena vjerojatnosti. LNCS 3185. M.Corradini (ur. Wilson. Rizik i zaštita okoliša. Dr.sc. Programski alati i jezici za analizu.sc. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Životni ciklus odluke. An Invitation to 3-D Vision. 2004. Komuniciranje o rizicima. Dejan Škanata Definicije rizika. S. Yi Ma. Primjeri: protokoli. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Kratki spoj Literatura: 6 . Cox: Risk Analysis. 2001.

Personal Identification in Networked Society.sc.ARRILLAGA. S. Skladišta podataka i analiza podataka. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Direktni i inverzni problem.. Marcel Dekker. GRAINGER.1. Identifikacija. Upravljanje pokretom. F.): Biomechanics and neural control of posture and movement. moždana kartografija. H. Literatura: 1. šarenici. 1995. 3. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof..sc. Addison-Wesley. Patologije lokomocije. 1994.sc. FAR). New York. The Complete Book. P. Verifikacija. H. C. refleksi i motorika. Winters JM. Biometrics. ARNOLD: Computer analysis of power systems. mreže podataka. Sigurni autorizacijski protokoli.dr. otisku dlana. Boca Raton.dr. M. Pametne kartice i biometrika. 2004. Deduktivne baze podataka.. Vladimir Medved.dr. Prentice-Hall.. Springer. višeznačne i spojne zavisnosti.J.sc. 2002. 3. Garcia-Molina. 2001. C. DNA. potpisu. Date: An Introduction to Database Systems.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom.dr. Mirta Baranović. 2003. kinematičkih i dinamičkih veličina. Silberschatz. XML i XML baze podataka. Fl. DAS: Power System Analysiss. D. CRC Press. 2. Obradba bioelektričkih signala. 2002 2. J.dr. Mjerni sustavi mioelektričkih. Sudarshan: Database System Concepts. 2.C. Korth. 3. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. Springer-Verlag. Osnove objektnih baze podataka. Propriocepcija.sc. 7 . Objektno-relacijske baze podataka. geometrija ruke. Biomehanika pokreta. Guide to Biometrics. McGraw-Hill. D. Medved V: Measurement of human locomotion. 1994. W. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma. J. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima. Multimedijske baze podataka. 2.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. A. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. hodu. licu. K. 2000. Medicinska naklada. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. Značajke: Fiziološke i ponašajne. Doc. Inc. Neurofiziološki. Distribuirane i mobilne baze podataka. J. New York. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. Widom: Database Systems. Multimodalni sustavi. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu. J. (eds). priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Doc. Jain et al. Crago PE (Eds. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Bolle et al. Aktivne baze podataka. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu. J.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. John Wiley & Sons. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. STEVENSON: Power system analysis. Išgum V. 1999. Ullman. Literatura: 1. Kluwer Academic Pub. Sustavi temeljeni na govoru. J. New York. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . McGraw-Hill Co.

1995. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. J. Predznanja: 1. C. starije osobe. kontrola i identifikacija izvora. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. Norme. Springer. PRASAD. Chaotic and Fractal Dynamics. rehabilitacija. elastični sustavi. M. Primjeri. Vedran Bilas Senzorizacija. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. C. integracija informacija. njihala. Literatura: 1. Differential Equations. biosenzori. Luis-Garcia. Bies. Signal Processing.B. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. Vacca. Biotelemetrija. rizična radna mjesta. telemedicina. King. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. An Introduction for Applied Scientists and Engineers.sc.(2003). MIn: Advances in distributed sensor integration. 1997. CRC Press. 3. Inteligentni implantirani pretvornici. 4.Continuous in vivo monitoring. Moon. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. Vesna Županović Legendreove. 2009. Malcom J. ekonomski i psihosocijalni aspekti. R. Prentice Hall. Hansen: Engineering Noise Control. 2000. Analitičke. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe.sc. Biometric Identification Systems. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. L. Otto. 2. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. Literatura: 1. Postupci mjerenja buke i vibracija. D.An Introduction to Noise Control. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. Prof. Differential Equations and Dynamical Systems. nelinearni električni krugovi. Višesenzorski sustavi. FRASER: Biosensors in the Body . Mervan Pašić. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. Robustnost sustava. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Billingham and S. Nastajanje buke i vibracija u industriji. Michael Möser: Engineering Acoustics . Djelovanje buke okoline na čovjeka. biokompatibilnost.dr.sc. John Wiley and Sons. Colin H. Perko.dr.3.2539-2557. Mario Cifrek. 3. Spon Press. Cambridge 2003. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. 1992 3. et al. Prof. F. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. ButterworthHeinemann. Tehnologijski. nova paradigma zdravstvene skrbi. David A. osobe s onesposobljenjima.dr. 2. John Willey&Sons. John Wiley & Sons. 2. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. 8 . medicinski. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. 2007.dr. oscilatori. 83. S. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. H. 2002..dr. Parametri. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. 2007.R.sc.sc. IYENGAR. R. 2009. L. J. konvekcija fluida. Springer Verlag. A.

sc. CORBA usluge. Edward P. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Povratna vremena.sc. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva. Theory. sila kočenja i instalirana snaga. Zagreb. Richard Serfozo. USA. Engineering and Finance. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Florida. Boca Raton. podjela i primjena. Neven Elezović Poissonov proces. Chapman & Hall. 2006 2. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Ali Emadi: Modern Electric. vučne i kočne sile. preporuke i propisi za električna vozila. Frank Beichelt. Petar Knežević Koncepcija. M/G/1 i G/M/1 repovi. 2001. Kassakian. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Springer. 2002 3. Harkey. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. Gay. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. A First Course in Stochastic Models.sc. John G. 3. Yimin Gao. Predznanja: 1. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči.dr. Regulacija brzine. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. Mehrdad Ehsani. Asimptotsko ponašanje.: Distributed systems: Concepts and design. 2000 3. Dunbury Press. C. John Wiley. Henk C. and Design. 2005 9 . Školska knjiga. G. A. Tijms. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. 2002.dr. 1996. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Mario Vražić Vozila električne vuče. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Addison Wesley. Basics of Applied Stochastic Processes. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. Osnove vučnih proračuna. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom.dr. Model klijent/poslužitelj. Procesi obnavljanja.Fundamentals. Literatura: 1. R. Učinski pretvarači za vučna vozila. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc.Orfali. 2. Markovljevi lanci i repovi. Zagreb.Coulouris et al. John Wiley & Sons. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. Stochastic Processes in Science. Hybrid Electric. CRC Press LLC. J. 1990 2. Klasifikacija repova. Zagreb.Hall. Martin F. Sebastien E.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Školska knjiga. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. D. Složeni Poissonov proces. vučna sila. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. Graphis. Osnovne norme. and Fuel Cell Vehicles . 2009 4. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. 1991 Literatura: 1. Prentice. Predznanja: 1. Schlecht. Kao.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. An Introduction to Stochastic Processes.

dr. L. Introduction to Radar Sytems. Microwave Radar. M. Elektronička trgovina. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. Z. Human exposure to electromagnetic fields. Zaštita i sigurnost transakcija. Literatura: 1. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof. Bankomatski i POS sustavi. Naučna knjiga. 1997. CRC Press LLC. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Skolnik. Osnovne značajke i izvori EM polja. Simon Iwnicki et.. ICNIRP. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings. CENELEC. Scitech. 1988. Acoustical Society of America. USA. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja.. Elektronički prijenos sredstava. MC Graw-Hill. J. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. 3. Artech House. Štih. sustavi za ometanje praćenja. L.W. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. I. European Prestandard ENV 50166.dr. Stimson.. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja.al. Boca Raton. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju.J. Protumjere. M. Internet 10 . 2nd ed. Kartično poslovanje. G. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. New Jersey.sc. Beranek: Acoustical Measurements. Školska knjiga. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric.dr.2.. 75(4):442. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. Transakcije plaćanja. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Health Phys. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja.sc. 3rd ed. Božidar Radojković. Introduction to Airborne Radar. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. R.. 1994. 1998. Makrinenko. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. Akustički mjerni prostori. Preporuke. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof. Transakcijski protokoli i provjera podataka. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof. Zagreb.sc. 3.I. Ž. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. Beograd. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. Elektromagnetizam 1 i 2. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka.. magnetic. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. 2. Električna vuča. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. 3. 1997. 1998. Vedran Batoš.dr. Protu-protumjere. Literatura: 1. 2. 2. Doc.dr.dr. 2000.sc. John Wiley & Sons.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. 1995.L. Doc. 2001. mjerni uvjeti i mjerne metode. Acoustical Society of America. Sullivan. 2006 3. Haznadar. and electro-magnetic fields. Antenski sustav radara za praćenje.sc. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Platni i mikroplatni sustavi. Praćenje po kutu i brzini. Siniša Fajt. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. Automatski klirinški sustavi.sc. Inc. Florida.

osnovna svojstva. D. Lahorija Bistričić. rez. B.dr. 2000. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. Electronic Payment Systems for E-Commerce. 1996.BARTOLIĆ. 1961.. H. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. Peirce. Kombinatorika s teorijom grafova.sc.B.Reed. Zagreb 2001. Mobilno poslovanje. W. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. Veljan. Vršnak. 2002. Berlin. 1964. Povezanost grafa.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. Academic Press Inc. sinteza stabla minimalne dužine. 2. Bidgoli. L. Rajput.sc.. 2. generiranje stabla.. Griem. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. USA. Zagreb. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. Detekcija laserskog zračenja. USA. Norwood. lasere sa slobodnim elektronima. te vlaknaste lasere. Claredon Press. Literatura: 1. 3. Svojstva laserskog zračenja. Oxford. Cambridge University Press. Tewari. E-Commerce Systems Architecture and Applications. Literatura: 1. V. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. Lasersko hlađenje.Seshu & M. 3. Školska knjiga. Artech House Inc. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. Primjene u tehnici. 2. Planarnost grafa.HENČ. Osnovni principi rada lasera. Cambridge University Press. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. Temelji fizike plazme. Zagreb. E. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. osnovni pojmovi i definicije.C. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. Springer Verlag.dr. Kolektivna svojstva plazme. Graphs and networks. W. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. Elektro i magneto-optički efekti.. Linear Graphs and Electrical Networks. Norwood. 3. Carre. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava.. H. C. 3. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. Sparivanje u grafovima.dr. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. Hutchinson. Element. New York. Cambridge. nelinearna optika. McGraw-Hill Book Company. I. Školska knjiga. S. Stablo.C. Klasifikacija grafova. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura.sc. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem. Principles of plasma diagnostics. Artech House Inc. 2. USA. Literatura: 1. Laserski proizvedene plazme. Matrična reprezentacija grafova. 2000. D. 2001.. Second Edition. B. San Diego. Plasma Spectroscopy. elektronska gustoća.poslovanje.. London. H. O'Mahoney. Electronic Commerce Principles and Practice. Vježbe u laboratoriju. Težinski grafovi. M. Standardi i primjena e-poslovanja. Operacije s grafovima.. 1989. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. Literatura: 1. R. H. 1979. 11 .. Addison-Wesley P. 1987.. 1996. Sanda Pleslić Definicija plazme.

dr. Theodore. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. Kompleksno upravljanje procesom. Umjetna inteligencija.sc. primjena računala. Literatura: 1.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. Razrada tehnoloških zahtjeva. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. Neizraziti sustavi i neuronske mreže. 1987. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. New York. Element Zagreb 2007. Agentski sustavi. J. Primjeri složenih postrojenja. Heidelberg. I. R. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. Literatura: 1. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. 3. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. Element. Prof. mikrobiološke metode.. Bounicore (Eds. optičke. energije i informacija. predstavljanje i vrednovanje znanja. voda. tvorba hijerarhije.dr. laboratorijska. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen.): Water Quality Monitoring.SINKOVIĆ: Informacija. tlo. Pristup razvoju. Vjekoslav Sinković. 1997. NY. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje. IEEE Press. Springer Verlag. Alen Bažant. B. R.dr. Instrumentacija: prijenosna. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. 3. Pandžić. Prof. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. Izbor mjernog mjesta: zrak. Bartram. za neprekidno praćenje. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. analitičke. Tokovi materijala.sc. Senzori i pretvornici. 4. sastav i svojstva tla. Elektrokemijske. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. 12 . Identifikacija procesa. učenje i znanje. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. Teil 2: Leistungsstellglleder). V. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Testiranje hipoteza. Prikupljanje. Ballance (Eds. 1987.dr. Teorija informacije. 1986. 2. Ratko Magjarević.E.sc.): Air Polution Control Equipment. buka. 2. E & FN Spon. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. Addison-Wesley.dr. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory.S. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. Zagreb. London. 2004. T. 2. Željko Ilić. Simbol. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Održavanje opreme. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja .sc. IEEE Transaction on Industry Applications. Igor S. Zagreb.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. simbolika i semantika. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach. F. prototip postrojenja. Opažanje nesigurnosti. Školska knjiga. mikrobiološke veličine. 1996. izgradnji i modernizaciji. 1994.emer. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. J. Zagađenje kod nesreća. Informacija i mediji.K. Zdenko Vrdoljak. leksem. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. značenje.

Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. Predznanja: 1. W.dr. R. Prentice Hall PTR. CRC Press. Multirezolucijska analiza (MRA). Djelila frekvencije. 2. Wiley-IEEE Press. 2009. A First Course on Wavelets. Hilbertovi prostori. predviđanjima. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. G. J. Pašić. Laplaceova transformacija. FFT i z. Skripta FER. Tools for Science&Technology.J. Philadelphia. SIAM. integralne i diskretne transformacije. New York.dr. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. ISBN 0521835399. izvori konstantne struje i napona. Analiza valića: ortonormirane baze. G.3. Sklopovi za stabiliziranje radne točke.sc. Pravila projektiranja. Jafard. Adrijan Barić. Conversions and Formulae. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. Boeker. Specifičnosti pogona. E. 2nd Edition. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. van Grondelle: Environmental Physics. Tibbals. 2004. primjeri.J. D. aktivna opterećenja. dilatacije i modulacije. LC i prstenasti oscilatori. 3. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. Wavelet. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. M. Englewood Cliffs. Meyer. and Simulation.transformacija. R. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Diskretne transformacije: DFT. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). Kovačević. 2007. Osnove linearne algebre Literatura: 1. Literatura: 1. transformacije i integral. ISBN 0072380322 . M. diferencijalne jednadžbe. 1999. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. H. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Layout. Primjene: analiza signala.F. McGraw-Hill. 3. Ryan. 5. Dr. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi.CRC Press.dr. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. neuronskih mreža.L. Predznanja: 13 . J.sc. Hornyak. E. 4. 2005. Weiss. J. ISBN 047170055X. Wiley. 2nd Edition. Vetterli. translacije. te analizi poremećaja. H. konstrukcija. Diferencijalni i integralni račun 2. Dutta. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. 2. New Jersey. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. Y. 2nd edition. 2001. CMOS Circuit Design. Razavi. 4. 1999. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2000. Wavelets and Subband Coding. 1996.sc. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. E. Lewis Publishers. B. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. T. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. Baker. 2003. Zagreb. R. Distribucije: regularne. Cambridge University Press. delta i singularne.sc. S. kompresija podataka. Hernandez. Neprekinuta valić transformacija. Lee. teorija telekomunikacije. Wavelets.

ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. Literatura: 1. B. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. M. Zaengl. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. R. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1. 3. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. G. J. Prenaponska zaštita Literatura: 1. 1996. Yong-Hua Song. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. A. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . YEN. GUPTA. E. 2007. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. R. W. 2. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Neizrazito upravljanje. 1995. KLIR. Osnove elektroenergetike 2. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . Springer.Theory and Applications. Industrijske norme. L.dr. Marcel Dekker. 2000. energije i informacija. New York. Elsevier. El-Morshedy. 2009. Allan Johns. V. 2. 1995.sc. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. New Delhi.S. Doc. Mjerenja električnih i magnetskih polja. Jadranko Matuško. Newnes. A. M. Abdel-Salam. IEEE Press. N. Anis. A. neuronske mreže. 1999. 4. K.sc. Marcel Dekker. Tehnika visokog napona 2. M. 2001. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. Tata McGraw-Hill. Naidu. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. H. 3. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata.dr. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. M. Kuffel. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. R. 2008. New Jersey. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. IEEE Press. Prentice Hall. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications.sc. Radwan: High-Voltage Engineering. New York. Vertikalna i horizontalna distribuiranost.S. Kamaraju : High Voltage Engineering. 2. J. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. Springer. LANGARI. Postavljanje i razrada zahtjeva. J.1. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. Predznanja: 1. 1996. ekspertni sustavi.dr. 3. zahtjevi i sigurnost.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. 1970. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. B. Programabilna. Usporedba strujne i naponske povratne veze. Wiley-IEEE Press. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija. Zagreb. Doc. Rayner: Coaxial AC Bridges. monografija. pobuda kabela. Kvantni etaloni napona i otpora.dr.dr.3. K. Bristol. 2002. S. Calibration: Philosophy in Practice. Literatura: 1. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. Design Techniques. ILAC. integrirano modeliranje emisija. Second Edition. instrumentacijska i izolacijska pojačala. IEC.sc. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Derek W. EA. IMEKO). Perspektive razvoja. 1-98.P. Problemi kapacitivnog opterećenja. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva.Elektrotehničko društvo . optimiranje ograničenja emisija. 3. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits. optimiranje rasporeda remonta. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. Izdanje. BIPM. Adam Hilger Ltd. John Wiley & Sons. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. III.dr.sc. Prof. G.dr.sc.sc. 3. Tehnička knjiga.sc. Mc. Analog devices 1995 3. Literatura: 1. Eydeland. M. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. 2. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . Grow Hill 1998 2.dr. Ratko Magjarević.Zagreb. Nikica Hlupić. OIML.dr. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. Kibble. 2.mjerenje i računanje. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. NCSL. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji.sc. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. 2004. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. Doc. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 . Pricing and Hedging. Zagreb. CEN.H. John Wiley & Sons. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. WELMEC. 2002. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala.dr. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. Lj. 1994. str. CENELEC. modeliranje neplaniranih ispada. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Metode ac/dc usporedbe. A. vrednovanje cijena emisija. Milun. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. 1988. S. 1984. Fluke Corporation. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. njihovih omjera te impedancija.

Silicijeve Sunčane ćelije. Lj. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Kuljača. Doc. Napredni fisijski reaktori. okolišni uvjeti. V. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. Prentice-Hall. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems.sc. popravne mjere. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. Ekonomija vodika. 19 . S. gorivne ćelije. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. Kvaliteta usluge. Literatura: 1. Krešimir Trontl Energija vjetra. Upper Saddle River. ISO. 4th Ed. 2003. Prentice Hall PTR. unutrašnji nadzor kakvoće. Uskladištenje električne energije. D.sc. uz Literatura: 1. J. Prentice Hall: New York.dr. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. Nuklearna fisija. Inc. nadzor zapisa. Nuklearna energija fisije i fuzije. Li (1991): Applied Nonlinear Control. Stabilnost nelinearnih sustava. sljedivost. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. 1994. Metode nekonvencionalnog upravljanja. Black: Advanced Internet Technologies. 2.normnom nizu ISO 9000. Web usluge i agentsko izračunavanje. Linearizacija nelinearnih sustava. 3. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. snaga i energija vjetroturbina. Biokonverzija solarne energije. 1999. Slotine. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. FN ćelije u razvoju. Elektrane na vjetar. P. Z. Second Edition. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. FLUKE. sustav kakvoće.sc..dr. 2005. C. Vjetroenergetski potencijal. Ekološki utjecaj novih izvora energije. Adaptivno nelinearno upravljanje. M. nadzor dokumentacije. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Sunčevo zračenje. Prentice Hall: New York. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Sinteza regulatora promjenjive strukture. NJ.sc. preventivne mjere. Alesso. A K Peters Ltd. Vukić. Đonlagić. 2. Smith: Developing Semantic Web Services. 1993 2. S: Tanenbaum: Computer Networks. Sigurnosni aspekti. Guide to the expression of uncertainty in measurement. W.dr. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. NJ. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. Zagreb. 3. Calibration: Philosophy and Practice. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Wellesey. Sunčana energija. F. Laserska fuzija. pritužbe. Vladimir Knapp. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Nuklearna fuzija. Literatura: 1. 1993. Semantički Web. Geotermalna energija. MA. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Knapp: Novi izvori energije. Literatura: 1. Školska knjiga . Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Upper Saddle River...dr.J. Marcel Dekker: New York. EN 17025: 2000 3. Pokretno umrežavanje i nomadičnost.

sc. T. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. metoda momenatametoda konačnih elemenata.pmfst. (ED. Prof. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. norme. Kluwer Academic Publishers.H. A.sc.sc. Kimball.sc Zijad Haznadar. Dordrecht. Haznadar. Murray. L. Blessing. Literatura: 1. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. 2002. Izvori elektromagnetskih smetnji. električni. 1972. objekti učenja. M. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. R. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Jr. John Wiley & Sons. funkcionalnost. G. scenariji učenja i poučavanja. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija. 2003. 1998. W. Štih: Elektromagnetizam I i II. C. Kluwer Academic Publishers. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. S.. Publishers. 2. Zagreb. Doc.dr.sc. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. Mjere zaštite. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. arhitektura. 2004.2. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora.hr/~stankov/pregled_fpmz. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. Kimball. R. radijacija.dr. interna skripta. M. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. 1997. Ross. 3. siječanj 2005. Školska knjiga. M. Literatura: 1. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. MANWELL.emer. RAMAHI. John Wiley & Sons. F. magnetski i elektromagnetski.dr. Logički višedimenzionalni model podataka. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. 1997.): Renowable Energy. B. Modeli s raspodijeljenim parametrima. Zagreb. Mahwab.htm 20 . NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. ARCHAMBEAULT. V. R. sudionici. područno znanje. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. TESCHE. NJ. Vrste EM utjecaja: galvanski. sučelje sudionika. Literatura: 1. G. Liber.A Learning View. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models. Inmon. 2. Building the Data Warehouse (Second Edition). John Wiley & Sons. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. ontologije. Oxford University Press. Željko Štih.sc. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. O'Neil. Lawrence Erlbaum Ass. studijski primjeri.dr. John Wiley & Sons. 3. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). 2004. F. IANOZ. Oxford. 2. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi. ogib i raspršenje. Caserta. 3.F. Perez: Technology Applications in Education . 2. www. S. WILEY. BOYLE. 1996.. M. The Data Warehouse ETL Toolkit. J. Proces izvlačenja podataka iz izvora. NY. O. Inc. Split. Logičko oblikovanje skladišta podataka. J. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. 2002. Doc.dr. MCGOWAR. VF modeli. S. modeliranje učenika. Vrednovanje u sustavima e-učenja. Zoran Skočir. 2003. 3. Konceptualni višedimenzionalni model podataka.dr. J. Proces izgradnje skladišta podataka. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof.

1997. 2-D diskretne transformacije. Coan and John J. Obnavljanje slike. Homomorfno filtriranje. 2001. System Modeling and Simulation: An Introduction. Boyle: Image Processing. J. glasa. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Literatura: 1. Projekcijski teorem. vožnje. Englewood Cliffs.dr. Stuart J. Herbert Praehofer. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Slučajna polja. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. R.Grigore Burdea and Philippe Coiffet. opservable. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). Academic Press 3. 2nd Ed. and Machine Vision. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. leta. New York. Median filtar. Literatura: 1. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. Virtual Reality Technology. fuzija psihofizioloških signala. Primjene. itd. Digital Image Processing. James A. Fononi i koherentna stanja. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. 2002. Wienerov filtar. Hlavac. 2001. Operator povratne projekcije. B. Hilbertov prostor. 1999 2. Theory of Modeling and Simulation. Gonzalez. R. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. varijacioni račun. New York. 2.2003. Tag Kim.dr. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. N. R. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. Sven Lončarić.dr. John Wiley & Sons. Severance.. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. Druga kvantizacija. Literatura: 1. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. 1989 3. Postulati kvantne mehanike. M.dr. Stacionarna stanja. SINGH: Quantum Mechanics . Brooks/Cole. Woods. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. 2nd Ed. Radonova transformacija. Kodiranje slike. Kompresija slike. Wiley 2. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof.sc. K. Prividna stvarnost i upravljanje stresom.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof. Russell. Analysis. John Wiley & Sons. 2000. pokreta tijela i izraza lica. C.John Wiley & Sons Inc 4. Bernard Zeigler. Prentice Hall.. Prentice Hall. Elsevier. 2-D sustavi. Peter Norvig. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava.sc.sc. 2007. Dvodimenzionalni (2-D) signali. Poboljšanje slike.sc. A. WKB aproksimacija. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. Sonka. Programska podrška za obradu slike. Operacije na histogramu. 21 . Simetrije i transformacije. V. Prof. Allen. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. Prentice Hall 5. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. E.Fundamentals and Applications to Technology. Frank L.

sc. 2. FAW: Radiation Shielding. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije.sc. and traffic measurement". jednostavne mreže redova. 2001. posrednici. ISBN 0-201-71088-9 2. Doc. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. Postupci kompeziranja disperzije. Nielsen. Literatura: 1.sc. Pearson Education. Mrežna pitanja: arhitektura. Berlin.dr. 2003. B. 3. W. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. BETHGE: Kernphysik. 1993. protokoli i sigurnost. elektroničko poslovanje. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . Gordan Gledec World Wide Web. 1996. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. R. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. uvjetovanje.dr. Addison-Wesley Pearson Education. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. 3. pretraživanje i katalogizacija. trendovi i standardi. terminirajuće i stacionarne simulacije. Školska knjiga.3. Boris Kviz. Literatura: 1.dr. O'Reilly.sc.K. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. 1991. BRANSDEN I C.D. Harlow. Morville. pristupačnost i personalizacija. 1999. A. evolucija. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. spremnici. H. P. La Grange Park. Fisija. ed) and Physics of Atoms and Molecules. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. sustavi s valnim 22 . jezici. Korisničko sučelje: uporabivost. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. J. New Riders Press. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije.E. sustavi s jednim redom. networking protocols. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. 2. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity".M. antitetske i kontrolne varijable. Springer Verlag. Rexford. McGrawHill.dr. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. Nuklearna magnetska rezonancija.dr. Law. 2001. ISBN 0596000359 3. 2000. poslužitelji. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. Krishnamurthy. Measurement. 2002. nelinearni efekti. Čerić: Simulacijsko modeliranje. usporedba više sustava. Littleov zakon. R. J.1. 2000. American Nuclear Society. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. operaciona pravila. Programska podrška: klijenti. meta-podaci. SHULTIS.sc. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. Simulation and Modeling. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. V. upravljanje sadržajem. Rosenfeld. Primjene: višemedijsko strujanje. New York. Teorijski modeli fisije. Prof. J.dr. Semantika. J. izdanje). L. sustavi velike brzine i velikog dometa. Maja Matijašević. B. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. Kromatska i polarizacijska disperzija. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. John Wiley & Sons. 2nd edition. J. caching. višestruke mjere performansi. K. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". Nuklearni modeli.Techniques for Experimental Design. Wiley. distribucija sadržaja. Dubravko Pevec Nuklearne sile.sc. Fuzija. Literatura: 1.

and Capacity Design in Communication and Computer Networks. Lokalno traženje optimuma. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka.M. 1993. Prof.dr. Elsevier. Flow.G. 23 . Heuristički algoritmi. R. Orlin: Network Flows. 3. Predviđanje. Literatura: 1. L.dr. M. Inc. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology.G. Doc. Prentice-Hall. Literatura: 1. Ahuja. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. N.Magnanti. Morgan Kaufmann. Kombinatoričko optimiranje.dr. M.N. John Wiley&Sons Ltd. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof.S.. 2. Ball. Morgan Kaufmann. senzori na osnovi Braggove rešetke. Korte. Sivarajan: Optical Networks. Addison-Wesley. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. 2.L. 2002. K.O. 2002. interferometri. T. 1989. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. Nikola Bogunović. Optimalno usmjeravanje u mreži. 2007. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems.. Proširenje kapaciteta mreže. K. 2003. 1998. and Architectures. Medhi: Routing.. Dimenzioniranje i planiranje mreže. R.P. Pregled egzaktnih. G.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. 3.dr.Monma. 2nd Ed. Posebni algoritmi i proširenja. Ramaswami. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. Prof. 3rd ed.L.multipleksiranjem (WDM). Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. B. 2.sc. D. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. 2006.sc. N. 2007. D. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka.sc. D. optički giroskop. J. Pioro. Davor Škrlec. T. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. J. B. 6.C. John Wiley & Sons. polarimetri.dr. Svjetlovodni senzorski sustavi. 4.sc. 5. IEEE & Wiley Interscience.. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. 2004. Springer. Magnanti. Literatura: 1. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. K. Protocols.sc.dr.Y. 1995..T. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming. 3. Morgan Kaufmann Publishers. Springer. J. John Wiley. Mladen Kos. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. G.sc.Rau: Optimization Principles.L. 2002. Linearno programiranje i tokovi u mreži. Medhi. kombinatoričkih i heurističkih metoda.

Brachman and H. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. Vizualni artefakti. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina.sc. van der SLUS. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Hagen and H. Prentice Hall. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Ltd. IEEE Computer Society. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. 2000. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. Davies. Ivo Uglešić.dr. and Techniques. Literatura: 1. 2.J. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Third Edition. H. Third Edition. Vizualizacija informacija. 2004. Mueller. 1996. Predstavljanje otkrivenog znanja. Probabilistička logika. Literatura: 1. John Wiley & Sons. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. G.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. Literatura: 1. 2002.Brooks/Cole. Vizualizacijski protočni sustav. J. 2004. stvaranje poligonalnog modela. 2004. van Harmelen. Redukcija na logičke programe. J.primjeri i atributi. tehnici i medicini. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. D. 2. R. 3. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. prikaz nizanjem presjeka. Kitware. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. 1997. Nastanak.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management.). Literatura: 1. L.sc. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons. Tom M.dr. Ulazni skup podataka. Scientific Visualization: Overviews.Knowledge representation. M.P. izravno ostvarivanje prikaza. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. Research Studies Press.dr. Algoritmi za indukciju znanja. New York. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. (Eds. Inc. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Evaluacija rezultata. John Wiley & Sons. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. 1997.dr. 24 . 1996. podjela i svojstva.J. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. Fensel. K. Doc. Priprema ulaznih podataka. Sowa. Ontologije i znanje na Web-u. Witten Data Mining Morgan Kaufmann.J.sc. Transients in Power Systems. 2. W.M. Schroeder. New York. Postupci vizualizacije podataka. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Lorensen. Nielson. 3. Multimodalni podaci. pri nastanku i eliminiranju kvarova.. D. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Hearn.sc. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. Željka Mihajlović Uvod. 2000. Ltd. Martin and B. 2003. Primjena u poslovnom odlučivanju. P. F. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. Ian W.Wiley. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. Methodologies. 2. 3.

N. Linearna algebra Literatura: 1. Fraktalna analiza chirpova. 2009. programski zadaci. 4.. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Galerkinova metoda. 1996. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). Silberschatz. P. IEE. Schumann. 1995 3. U.P.dr. Fundamentals of Applied Functional Analysis. Prostori Soboljeva. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. 2003. Žubrinić D. WATSON. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Applied Operating Systems Concepts. Prostori distribucija. Mitrović D. procesi i dretve u računalnim sustavima. digitalni prijemnici (DSP). Matematika 3E ili 3R 2. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. 2003. H. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. P. Springer. Fourierova transformacija distribucije.sc.dr. Međusobno isključivanje. P. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. pojačala. Regularnost rješenja. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Brezis H.Betz. Hoeg. Springer-Verlag. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. Addison Wesley Longman.Mjerenja digitalnih prijemnika. G. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. 3. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. Određenost višedretvenih sustava. J.sc. 2003 25 . Slabe derivacije. DAB i DRM.sc. New York. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof.D. Gagne. izbjegavanja i otklanjanja.. Exeter. 1998. korektura greške. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. pretvarači frekvencija. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. filtriranje. Slaba formulacija rubnih problema. Short Run press Ltd. Literatura: 1. Digitalni AM prijenos. W. 2. Dambacher: Digital Broadcasting.Laroche : Lightning: Principles. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. Tricot C. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. dekoderi: demultiplekseri. John Wiley & Sons. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Sustavi za prijem u pokretu. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. B. T. A. Instruments and Applications. Leo Budin Programi. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. Masson. John Wiley & Sons. Galvin. Sacramento.. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. Predznanja: 1. D/A konverteri)..3. descrambleri. Théorie et applications. demodulacija. Paris 1983 2.dr. Literatura: 1. Chicester. Analyse fonctionelle.. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. California State University. Curves and Fractal Dimension.

Stabilnost pojačala. 3. Chapman & Hall/CRC. Chichester. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. Gordan Ježić. Springer-Verlag.).. Djelotvornost otvora antene. and Their Applications. New Jersey. Principles and Practice. Generične PLD strukture. protokoli pregovaranja. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. Prostorno-bitemporalni objekti.dr. Zagreb.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera. Graphis. Digital Electronics with PLD Integration.sc. 2.sc. 3. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. Printice Hall. FPGA Based System Design. agentski komunikacijski jezici. Matrice impedancija i admitancija. 3. Strateško donošenje odluka. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu. Prentice Hall. Literatura: 1. M. 2007. P. 2001. FTL . Koordinacija programskih agenata.sc. T. Game Theory. M.sc.van Roy. Wiley. Beaufils. O. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova.. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. automatizacija poslovnih pravila. Homodinski prijamnici. Prof. Agent Technology for e-Commerce. Haridi. S.. 1. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata. Literatura: 1. The MIT Press. 2. Električki male antene. B. Cambridge University Press.2. 2004. F. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. 3. 2. Antene i radiosustavi. 2. Patrick Kane. Bichler.sc.S. E.dr. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije.dr. Definiranje primitiva i makročelije. 2006. Željko Butković Integracija sustava na čipu. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju.. semantički agenti i ontologije.sc. A.Y.. Analiza mikrovalnih mreža. Techniques. D. and Models of Computer Programming. John Wiley & Sons. Praktične primjene. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. elektroničke aukcije. Fasli. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze. Zdravko Galić. N. Nigel P.sc. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. Tucker (ed.dr. Krunoslav Tržec Programski agenti. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Zentner. Literatura: 1. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. MOST . Vayne Wolf. 26 . Prof.: Wireless Communications.Future Temporal Logic.: Microwave and RF Design of Wireless Systems. Concepts.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova. Cambridge. Cambridge.. Computer Science Handbook. Mathieu. 2000. M. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. Pozar.. Berlin. Dr. Karolj Skala. eds.dr. 1996.. Cook. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. metodologije razvoja višeagentskih sustava. Brandouy. 2001. Ma. Rappaport.dr.. Elektroničko tržište.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. 2004 3. Klase profesionalnih prijamnika.

Mehanizmi raspodjele. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Vrste RRS. Literatura: 1. Feiner. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima.. CQL . Workingham. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. Slobodan Ribarić. Prof. Academic Press. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. R. Boston.sc.sc. Postupak isijavanja. Posrednik.dr.: Moving Objects Databases.sc. Raspodijeljene arhitekture. Rastogi R. Güting R. Machine Vision. 2010 4. Diskretni model. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. MidArc i SoftLab. McGraw-Hill.) Data Stream Management . Postupak pretrage zrake. 2004. Palmer. Prividna raspodijeljena okolina.sc. Segmentacija slike na područja. Springer. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. Relacijske baze podataka 2. Morgan & Claypool Publishers. 2005 2. Detekcija granica. 1988. Arhitekture zasnovane na uslugama. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. Bezierove. P. Three-dimensional Computer Vision. Faugeras.: Geoprostorne baze podataka. Razmjerni rast. T. Vision Science. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. A Practical Guide. Principles and Practice.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. 1993. 3. (Eds. 1990. Schneider M. Hughes: Computer Graphics. Galic Z. Van Dam. 2.dr.: Data Stream Management. Sigurnost i privatnost. suradnje i natjecanja. B-splajn i NURBS krivulje i površine. Apstraktni model. Gehrke J.sc.. Posebna svojstva krivulja i površina.Kontinuirani upitni jezik. Kalibracija kamere. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. Vizualni artefakti. Empirijski. Garofalakis M. Perspektivne transformacije. Nikola Guid.dr. Addison-Wesley. Uzorkovanje i oblikovanje slike. AT&T GeoPlex... MIT Press. Analize dinamičkih scena. Prof. Foley. Predznanja: 1. M. prijelazni. O. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS).dr. Siniša Srbljić. 27 . Golab L. H. Modeliranje prirodnih objekata. G. 3. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). Višedimenzijski skupovi podataka. Model kamere. Stereo vid. D. Prof. Prilagodljivost. Segmentacija na temelju pokreta. Raznorodno proširivi sustavi. Prostorno-vremenski predikati. Golden marketing . 2006 3. MIT Press.dr. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Prentice Hall. Aktivni vid. Second Edition. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. Morgan Kaufmann Publishers. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. Rubna segmentacija slika. 1999. Hermitove. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. Hearn. Jain et al.Processing High-Speed Data Streams.Tehnička knjiga. E.dr. S.sc. Özsu M. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Tekstura i analiza tekstura. 2.. 1995.

Šimić. svibanj.-H. Manchester. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. R. M. Podaci o raspoloživosti.H. Literatura: 1. Budin. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. zaštita puta. Branko Mikac. neizraziti.sc.sc. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. Zdenko Šimić Rizik. neuronski). Jelenković: Literatura: 1. R. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. Vanecek. and D. Vladimir Mikuličić. N. Dr. n:m. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti.sc. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. Kluwer Academic Publishers. Ho. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. Pokazatelji raspoloživosti. P.). Billinton. 3. Vladimir. N. N. Design and Deployment of Internet Infrastructure. 1992.sc.. R. Prof. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. Sejid Tešnjak. 2003. Vjerojatnosne. adaptivni. 1996. 2. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Stavroulakis (ed. Analitičke i simulacijske metode proračuna. sigurnost i pouzdanost. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Raspoloživost proizvodnog.dr. Predznanja: 1. M. 1999. 2. Literatura: 1. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. Ltd. L. H. Plenum Publishing Company. Reliability. R. 1:1. genetski. Mouuftah. Kluwer Academic Publishers. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. G. Prof. 2002.dr. Billinton. Q. T. Bhandari. 2008. 1. D.sc. Zdenko: Modeli pouzdanosti. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Kluwer Academic Publishers. Robert Inkret Osnovne definicije. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. 3. Modeliranje zavisnih kvarova. Vidovic. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. zaštita linka i p-ciklusi. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof. Jakobović i L.Predznanja: 1. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. 28 . Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Plenum Publishing Company. KIGEN. P.dr. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems. R. topološke i vremenske mjere. 2000 2. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof.dr. Lerner. Mikuličić. Manchester. John Wiley & Sons.dr. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. prijenosnog i razdjelnog podsustava. John Wiley & Sons.sc. Optical Networks: Architecture and Survivability. Golub.

New York. Projektiranje satelitskih sustava. FDMA. 3rd edition. Alstom T&D. 1200. Zavodska skripta. 2001 2. Ante Marušić. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). 3. Sigurnosni limiti jezgre. R. New York. 2002.. Volume 1-4. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Kadish. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. Doc. J.M. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). New York. Literatura: 1. Inc.sc. Literatura: 1. Wiley 1998. 1998. Jules E.dr. Gérard Maral. McGraw Hill.sc. 2. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. P. 1994. Levallois-Perret.: Telekomunikacije satelitima.dr. 23. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Zagreb. Regeneracija signala na satelitu. Upravljanje vezom. 2002. Uski i globalni antenski snop. Electricity Training Association: Power system protection. Galić. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. Subkanalni proračun jezgre (COBRA). 2. ETF-ZVNE. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. Electricity Association Services Ltd. S. LEO i MEO sustavi. Proračun višekanalnih sustava. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. Determinističke analize. Zagreb. 2. EIRP. Ostvarenje satelitske veze.A. Principles and Applications.dr. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). London. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. C. 2000. Pokretne satelitske mreže. 1994.sc. Nelinerani utjecaji. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. IEEE Press. IEE. Thomas W.sc. A.dr. East. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. GEO. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. Satellite Communication Systems. Anderson. Taylor: Power System Voltage Stability. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. Adaptivna zaštita. 3. stablo događaja.Literatura: 1. Satellite Communications Fundamentals. TDMA. Algoritmi numeričkih zaštita. Izvedbe komunikacijskih satelita. VSAT sustavi. Literatura: 1. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. Tendencije razvoja relejne zaštite. SCPC i SPADE. 1995. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup..W. Marcel Dekker. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. R. Level 1-3). 2002 29 . IAEA TECDOC Series No. L. Safety Reports Series No. BLACKBURN: Protective Relaying. Inc. P. Strujni i naponski mjerni transformatori. France. Komunikacije unutar postrojenja. Nikola Čavlina.sc. Michel Bousquet. Numerički distantni releji i lokatori kvara. IAEA. Artech House. Prof. 3. vanjski). Probabilističke analize (stablo kvara. Školska knjiga. Zapis i analiza kvarova.dr.

dr. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Primjena CCD i PSD kamera. Wiley & Sons. Predznanja: 1. 2nd edition. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. 1996.sc. Upravljanje rizicima. H. Kriptografija eliptičkim krivuljama. Kriptoanaliza. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. CRC Press. Autentifikacija i autorizacija. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. N. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. J. P. Predznanja: 1. M. D Feretić. Signali i sustavi 2. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. derivatora i integratora. 30 . Hilbertovih transformatora. korektora. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. CRC Press LLC. Doc. 1995. Consulting Editors. Handbook of Information Security Management.sc.Algorithms and Engineering Applications. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Debrecin. Tipton.dr. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. 2007. J. 2001. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. Sigurnosni protokoli. B. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. Concepts in Articifial Intelligence. A. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. Tehnike otkrivanja napada.Ang: Recent advances in Mechatronics. O. A. Tosunoglu. Anderson. Školska knjiga.dr. Krause. Osnove kriptografije 2. Schneier. Volume 1. 2001.-S. Kaynak. 2. Mladen Vučić. Čavlina. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. M. Johnson. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. 3. 2004. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. oblikovača pulseva. Springer.dr. Buterworth-Heinemann. 2.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. 1999. Zagreb. Nuklearne elektrane. S.sc. Digitalna obrada signala 3. Sigurnosne norme. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Kvantna kriptografija. A. obrada slike. Applied Cryptography. SpringerVerlag. sučelje prema mikroračunalu.sc. J. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. W. Literatura: 1. Wiley & Sons. Linearna algebra Literatura: 1.3. Kontrola pristupa. N. Security Engineering. 3.CAN). Antoniou. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. R. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Lu: Practical Optimization .

dr.L. Springer. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. B. Glisic: Adaptive WCDMA . Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri.sc. 2003. 1995. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. D. T. K. Memorije neosjetljive na pogreške. Literatura: 1. Hijerarhija memorija. 2. osnove arhitekture računala 2. Savo G.McDaniel.dr. W. I. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Spremnici podataka. Prentice Hall PTR. H. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. 2. CDMA.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Butterworth -Heinemann. A. Nove koncepcije. Noble Publishing Associates. Johannesburg. Melborne. Pouzdanost i testiranje memorija. Sharma: Semiconductor Memories. New York. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. New York. R. Organizacija polja diskova.Lee : Spread Spectrumn CDMA. Wright. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. Numerical Optimization. J. Prof. operacijski sustavi Literatura: 1. Neuravnoteženi mostovi. Two-Volume Set.dr. A. Plinski kromatografi. Senzori za mjerenje mehaničkih. S. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. 2003. Oxford. 1997. nekoherentni sustavi. J. H. otpornost na smetnje i ometanje. 2005. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra).2. Datotečni sustavi. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. W. 2003. Memorije s direktnim pristupom.E. Mario Cifrek. John Wiley&Sons.sc. Uroš Peruško. 3. Thornburgh.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD).E. Ziemer. R. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. New Jersey. 3. R.sc. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. Doc. osnovne karakteristike proširenog spektra. usklađeni (optimalni) filtri. Blinchikoff. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. R. Nocedal. D. 2000. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. Slijedovi male križne korelacije. Predznanja: 1. 4. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems.Theory and Practice. Moderne poluvodičke memorije. Procesni dobitak.dr. J. 3. Filtering in the Time and Frequency Domains. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. Masovne memorije. Springer 2006. Upravljanje sigurnosnim kopijama.dr. Peterson. Wiley-IEEE Press. Zverev. Rake prijemnik. William Andrew Publishing. Boston. Prentice Hall Engineering. Literatura: 1. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. Organizacija memorijskih modula. Mjerna pojačala. Virtualni memorijski sustavi. 31 .sc. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa. Uskopojasno ometanje. Mrežni memorijski sustavi.sc. 2001. toplinskih. McGraw-Hill. 1996. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. spektrometri masa i NMR. S. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof.

Teorija odlučivanja. MacMillan Press Ltd. 2. J. proaktivnost. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. 3. J. Springer. 3. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. Hampshire.. Simpson. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala. mobilnost. Guizani. Teorija signala Zimski 32 . Milner: The Space and Motion of Communicating Agents.dr. Optimizacija bežičnih sustava. Adelstein. Prof.dr. mrežni protokoli i tehnologije. prilagodljivost. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications.sc. 2005. Cambridge University Press. 2.sc. E. Literatura: 1. 2005. referentna arhitektura mreže.dr. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala..S.).dr. M. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. primjeri sustava. svjesnost konteksta. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. (411 str. 2004 3. Antene iradiosustavi. A. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. Wireless communications systems and networks. M. An introduction to the design of small-scale embedded systems. Mario Žagar. osnove računalnih mreža Literatura: 1. 2. 2001. 2009. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Prikupljanje. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. Zentner. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. 3. Školska knjiga. F. Richard III. Gupta. sigurnost.. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške.. McGraw Hill. Goldsmith. London. S. Focal Press. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. 1996. Zagreb. Watkinson. Wilmshurst. 2001.2. sučelja prema drugim mrežama.sc. Palgrave.KEATING: Sensors and Transducers. L. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. USHER. 2001.G. Doc. A. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. Branka Zovko-Cihlar. Graphis. tok i obrada podataka. izdanje 1993. 2005.. PER i SER. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni. Van Tassel. D. R. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. Predznanja: 1. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Interakcija s korisnicima sustava. G.sc. 2001. Focal Press. Focal Press. Convergence in Broadcast and Communications Media. W.K. Ist edition. Principi maksimiranja SNR-a. 3. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. Distribucija MPEG-2 signala. Arhitektura računala. A. Izračun BER. Literatura: 1. prožimajućeg računarstva. Wireless communications.sc. Zagreb.dr. autonomnost. Cambridge University Press. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog. J.D. T.

3. Spektri slučajnih signala.sc. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala.sc. T. Literatura: 1.R. Transformer Design Principles. Shah. Koeficijent korisnog djelovanja. zaštita). Zvonimir Valković. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Dedham. Autotransformator (tronamotni pogon. terapiji i kirurgiji. B. Predstavljanje slučajnog signala. Preslikavanje. Stjepan Štefan. Usmjereni sustavi. 1978. C. K. and Nguyen T. Frederick: Ultrasonic Engineering. Zagreb. Doc. 3. New York. 2.dr. 2. Artech House. Standardizacija. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi.R. D. Literatura: 1. Tehnička enciklopedija. Pretvarači velikih snaga. Literatura: 1. J. 2. Taylor & Francis. 1977.dr. 1998.J. Stabilizacijski i tercijarni namot. lokalna zagrijanja. T. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. New York.sc.sc. J.dr. P. Klasifikacija. 2. 1975. Interakcija aparata i mreže. M. New York.sc. Prof. Spektralna analiza. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. 1980. Doc. Detekcija signala. Linearni operatori. Hrvoje Babić. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. Podjela pretvarača. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. Transformator u interakciji s mrežom. McGraw . Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. R. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. Vremensko-frekvencijske obrade. A. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). DE COULON: Signal Theory and Processing. Poulin. Plenum Press. Wellesley-Cambridge Press 1996. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). Branko Somek. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata.sc. Strang G. Svojstva. Ahuja. Heathcote. širina zvučnog snopa.sc. 1999. Urick: Principles of Underwater Sound. R. Transformatori. 33 . Bijeli i obojeni šum. knjiga 13. uzemljenje nultočke. Del Vecchio. kompresiji. PAPOULIS: Signal Analysis. 2002. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna. Vizualizacije u medicinskim procesima. Oxford. Doc. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. Damir Žarko Tronamotni transformator. indeks usmjerenosti. str. Primjene u potiskivanju šuma. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. Feghali. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). 148-168. M.dr.Theory and Design. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. Mjerenja na pretvaračima.: Wavelets and Filter Banks.Hill 2002. F. H.sc.dr.Nositelji: Prof. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. pojas i dimenzionalnost signala. Flurscheim: Power Circuit Breakers . McGraw-Hill. London. Peter Peregrinus Ltd. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Mjerni hidrofoni. Literatura: 1.. 3. Newnes. 1986. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača. M. John Wiley & Sons. Školska knjiga. Teorem recipročnosti. metode smanjenja dodatnih gubitaka). B.dr. The J&P Transformer Book. trajanje. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. 1997.dr.dr. Ispitivanja sklopnih aparata. Kelemen. ekstrakciji. Nadomjesne sheme. Zagreb. Pasivni i aktivni sustavi.

Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava.dr. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof.3. Predznanja: 1. Nedjeljko Perić. 2006. Vadim Ivanovich Utkin.sc.-J. 3. J. J. 2. Planiranje i praćenje putanje gibanja. Institution of Engineering and Technology. Osnove automatskog upravljanja. Metode upravljanja mikromrežama. 2003. T. Stuttgart. ISBN: 978-1-84628-492-2. Wind Turbine Control Systems. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Jingxin Shi. Taylor&Francis. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. 1999. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. Pretraživanje nepoznatih prostora. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Koordinacija rada više autonomnih sustava. strukture upravljanja. Cambridge University Press. Literatura: 1. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. Twidell. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1.energija vjetra i sunčeva energija. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Vadim Utkin. 2004. primjene. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. Second Edition. Patel: Wind and Solar Power Systems. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. Weir: Renewable Energy Resources. Ricardo J. A Badford Book. Antonio Ruano. Spyros G. Doc. 2000.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. Battista. London. Mantz. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. Klasični postupci upravljanja EMS. Kluwer Academic Publishers. CRC Press. 2005 4. Boca Raton.dr. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. primjeri.dr. Abingdon. Doc. Literatura: 1. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Weiping.sc. 34 .sc. Slotine. Li Applied nonlinear control.dr. 2. Sliding mode control in electromechanical systems. ISBN: 0863414893.. izvedbe. 1999. H. Predznanja: 1. Prentice Hall. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Nedjeljko Perić. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. Tzafestas (Ed. The MIT Press. Hirzel Verlag. UK. E. S.2007 2. M. Taylor and Francis. Fernando D.. Bianchi. Jürgen Guldner.dr. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. 1999 3. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje.sc. Hernán. zračnost i elastičnost. R.sc.

2. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. UNFCCC mehanizmi. Problemi globalnog zagrijavanja. 2002. Predznanja: 1. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Khatib. J.Krajči: Osnove robotike. 1999. 2. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Bogdan. Advanced Robotic Systems (ARS). D. D. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi. Komparativna analiza EE objekata. Lazinica. D. 3. Doc.dr. Profesionalni servisni roboti. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. London. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Springer-Verlag. V.Modelling and Gain Scheduling Design. Springer-Verlag.sc. Upravljanje ravnotežom robota. Berlin Heidelberg. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Sigurnost autonomnih servisnih robota.dr. Graphis. Virtualni robotski sustavi upravljanja.dr. Osnove robotike 2. Mesarovic. 1972. K. Predznanja: 1. Zmijoliki roboti. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. Inteligentno upravljanje robotima.dr. Danilo Feretić. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. De Battista. System Research Center. 35 . Cisco Press.sc.Telecommunication Management Network. Ohio.sc. Energetska sigurnost i klimatske promjene. V. 2007. Kordic. Marijan Kunštić. Kovačić. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. and Y. Macko. Sheme trgovanja emisijama. Cleveland. Interni i eksterni troškovi. H. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. S. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Interakcija robota i okoline. The MIT Press. M. Bianchi. 1999.3. B. 2006. Hodajući roboti. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Siciliano. McGraw-Hill. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. Osnove automatskog upravljanja 4. Weiss (ed.dr. Norme za ograničenje emisija. 3.): Multiagent Systems. M. F. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. NGOSS sustavi. O.sc. Literatura: 1. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. Osnove dinamičkog modeliranja 3. Zagreb. Clemm: Network Management Fundamentals. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. 4. 2008. Održivost razvoja EES-a. 2005. Handbook of Robotics. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama.sc. G. Z. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. Prof. A. R. A. Udupa: TMN .

izvedbeni projekt. Ž. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. posebnih. Springer-Verlag. United Nations. Stvarno vrijeme odjeka.6. M.dr.dr. Room Acoustics. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. 2000. Kuttruff. R. Simulacije i stvarnost. European Comission EUR 16523 EN. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. Povezivanje audio uređaja.Externalities of Energy vol I-VIII.3. B. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera.sc. Objektivna i subjektivna difuznost polja. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme.n Swift and Z. Beyer. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. Zaštita od emisije i imisije buke. T. Validacijski postupak.dr. Sounds of Out Times. Odnosne norme i zakonski propisi. Literatura: 1. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Literatura: 36 . May 1999. 4. M. Specifičnosti materijala. Brussels. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Gregory D. D. N. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. Rizični faktori: kritična uporaba. Ivan Leniček. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. 2006. složenost obrade podataka. Spon Press. 2/2006.sc.T. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. Feretić. A. Audio podsustav na računalima. Eurolab. H. 3. Landsdale Pennsylvania. rizik u odnosu na pouzdanost. Zahtjevi na akustička svojstva općih.dr. Geneva. 3.sc. McGraw-Hill 1999. Tietenberg. Literatura: 1. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. B. Tomšić. Fasor. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Ivan Jelenčić.sc. ExternE . Grubb. Technical Report No. akustički projekt. 2000. Čavlina.dr. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. 2. Višekanalni sustavi snimanja. K. ETC. Springer-Verlag. 1999. Prof.sc. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. D.-2000. Škanata. HRN EN ISO/IEC 17025. Encyclopedia of Acoustics. October 2006 3. Subašić: Elektrane i okoliš. 2. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. R. A Practical Guide. P. Schnelle. Difuzori. 1995. Crocker. Michaelowa. Definiranje projektnog zadatka. tehnoloških prostora. 3. Ray tracing i slične metode. Raspodjela zvučnog polja. utjecaj složenog upravljanja. Zagreb. Element. X.J. Izdanje. Doc. DG XII. Luka Ferković Model mjernog sustava. Dey. 2. London. D. 1971. Two Hunders Years of Acoustics.

A K Peters Ltd.C. 2000. Pohlmann: Principles of Digital Audio. 2002. 2. M. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. 2002. 3.Bosi. 37 . P. McGraw-Hill Professional.E.1. R. K.R. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications. Kluwer Academic Publishers.

Mo Jamshidi (ed. A. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije.Templeton: Acoustics in bulit environment.E. CRC Press. Principles of Embedded Computing Systems Design. Literatura: 1. Arhitektura računala 3. C.Z. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. Morgan Kaufman Pub.dr.sc. M. Literatura: 1. Projektiranje ozvučenja. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. unutarnje rezonancije. Školska knjiga. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru.sc.dr..C. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa.dr. An Introduction for Applied Scientists and Engineers.).Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. Krieger publishing company. Predznanja: 1. 2001 2. Akustičko modeliranje. W. Balansiranje opterećenja. 1994.Wolf. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije. Modeliranje informacijskog toka. Operacijski sustavi 2.dr. Florida. Akustička mjerenja impulsnim signalima. Zagreb. John Wiley & Sons. Wilson: Noise Control.sc. 1998. Leo Budin. F. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. D.2. Modeliranje poziva. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora. 38 . OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. London. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. San Francisco. Computers as Components. 3. Projektiranje prostorija za slušanje. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. USA. 2001 3. Informacijska analiza poslovnih procesa. Primjena genetičkog algoritma. 1994. usluga. Konstanta sobe. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima.2. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. V. Doc. SINKOVIĆ: Informacijske mreže. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. Tipični algoritmi upravljačkih sustava.sc. Chaotic and Fractal Dynamic. Malabar. Moon. 1993. Butterworth Architecture. Boca Raton. 2. zahtjeva i elementarnih poslova. TAB Books. problemi na niskim frekvencijama.

Springer Verlag. 2: Computer Applications. John Wiley & Sons.dr. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. Akvizicija mjernih podataka. Doc. Pohrana i zapis zvuka. 2. Prentice-Hall. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. 1996. Školska knjiga. KINGSLEY: Electric Machinery. 3. Audiokomunikacijski standardi. FITZGERALD-CH. E. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. Prof. London.sc. Boston. Vol. I. HUANG Y. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. Statička i dinamička ispitivanja. R. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks. metoda momenata.sc Zijad Haznadar. KLEINROCK: Queueing Systems. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. L. 39 . 1994.sc. Boston. Numerički postupci. Zagreb. višestruka refleksija. Prof. Toronto. kontinuiranih i diskretnih te statičkih. Značajke medija za pohranu. 3. IEEE Press. BENESTY J.. polarizacija. W. 1987. Sead Berberović. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura.dr. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. PEEBLES P.. 2. 1972. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. 3. V.dr. Ivan Gašparac. Primjeri analize linearnih i nelinearnih. 2004.dr.dr. New York.2. Kluwer Academic Publisher.sc. McGraw-Hill New York. Z. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. 1997. Zagreb. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. Dina Šimunić. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. New York.dr.. 1976. O.sc.sc. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. A. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. Literatura: 1.dr. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima.emer. 2000. podršci za projektiranje podržano računalom. VASEGHI S. JohnWiley & Sons Ltd. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. Doc. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. 1952. Berlin 1987. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju.. Digital Communication Systems. Liber. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction.dr. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća.sc. Literatura: 1. Štih: Elektromagnetizam I i II. metoda konačnih elemenata. Literatura: 1.sc. A. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. Inc. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. Artech House. zapis i prijenos zvuka. 2. Procesiranje i obrada zvuka. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. Haznadar. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines..

Houghova transformacija. Osnove nuklearne fizike. Ekstrakcija značajki slike. Literatura: 40 . vol. poluvodički detektori. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. P. FADC).Shapiro: Computer and Robot Vision. Petković. Značajke teksture. .. kalorimetri. izmijenjeno izd. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . 3.sc.. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima.G. T. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Analiza pokreta. L.. 4. M. Računalni instrumenti. kompleksnost modulacije. 1990. Predznanja: 1. R. Springer Verlag. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). Brooks/Cole. R. and Machine Vision. 1. S. P. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How . 1994.. Prof. E. J.sc. 2nd Ed. Literatura: 1. 2000. Registracija slika. TOF-detektori. V. Heidelberg. Segmentacija slike. Školska knjiga.. 2. 2nd Ed.sc. 2005. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. Analiza oblika.. Knoll: Radiation Detection and Measurement.to Approach. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Primjene.dr. 2.. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika.sc. Matematička morfologija. Springer. višežičane komore. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Analysis. FASTBUS). Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof. O.dr. 3rd edition. Literatura: 1. Haralick.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. 1992 3. Biological Effects of Electromagnetic Radiation. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra.128. Ekspertni sustavi. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. 1999 2. ADC. Čerenkovljevi detektori. Hlavac. Wiley & Sons. Literatura: 1. Dozimetrija. Boyle: Image Processing. Analiza glavnih komponenti. CAMAC. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. Detekcija granice objekta.dr. Detekcija rubova. scintilacijski detektori. Springer.. . Vrste detektora: plinski brojači. Razvoj novih detektora. Prentice Hall. Stavroulakis. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. Termički učinci elektromagnetskih polja. O. 3. Damir Ilić. Algoritmi za grupiranje. Gradijentni i kompas operatori. Addison-Wesley.R. W. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. R. 2010. T. Zagreb. komore s projekcijom događaja.sc. 2003. Academic Press. Davies: Machine Vision. 2. F.. 2.Sonka. Analiza teksture. Neuronske mreže. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Prof. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Sven Lončarić. Hashimoto. J. zdravstveni standardi. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C.dr.dr. G. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje.M. New York. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju.

Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. 2001. Literatura: 1. SCPI Consortium.Frančić: Dinamika električnih strojeva. Taylor and Francis. Sturm: Efficient Operations . Springer. 2004. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. provodni izolatori) i prekidača. Literatura: 1. 3. 1998.1. UK. Graphis. 2000. 2004.Wasynczuk. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. VGB PowerTech Service GmbH.Jadrić. K.sc. H. and Applied Mechatronics. KTE. Graphis. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. S. 4. 1998.sc. Periodično testiranje opreme. 41 .C. Zagreb. PTE. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. Monitoring generatora. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. plinovi. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. Nadzor ostale opreme.Lyshevski: Electromechanical Systems. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. struje. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana.A. 2000. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme. furan. O.Pfuetzer: Rotordynamik. V. FER-ZVNE. S. IEEE Press. R. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. CRC Press. P. vibracije. TE.sc.dr. 1995. Održavanje na temelju stanja. The Institution of Electrical Engineers. FER-ZVNE. Electric Machines.D.dr. Woburn. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. S. I. Instrumentation and Control. Otočni pogon elektrana.Nordmann. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . The Netherlands.M.Gasch. Vizualni pregledi. 2. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. Magnetski ležaji električnih strojeva. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. Zagreb.dr. 2. Zagreb. F. Zavodska skripta. 2. Wierden.Intelligent Diagnosis and Maintenance. I. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike. Torzijska podsinkrona rezonancija. CRC Press. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. regulacijska sklopka.GRID CODE). Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. Bego: Mjerenja u elektrotehnici.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. Zagreb. B. Opći model električnog stroja. 2003 3. 2001. temperatura ulja. vlaga u ulju. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Literatura: 1. M. Essen.Boldea: Variable speed generators. MA: Butterworth-Heinemann. 3. K. 2006. ACEA. transformatora (naponi. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. R.E. J. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava. 5. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. London.Krause. Zavodska skripta. 2003. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice.

2.E. faktori snage. The Institution of Electrical Engineers. Pasivni i aktivni filtri. 2001. Peter / Kramer. Potrošnja energije za željeznice. IEE Power & Energy Series 43. (Eds.Delyannis. I. 2003. Tipični problemi realizacija filtara. (eds. Gary E. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering.H. Raman spektroskopija. Holloway and G. Ze Zhang.dr. Nanostrukturni metali.sc.sc. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. 1D. P. Park Ridge.A. biomedicinskoj instrumentaciji. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. J. WORKBENCH. E. Eds. R. Osjetljivosti.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. elektrodinamičke kočnice. Svojstva različitih konfiguracija. 3. I. UGLEŠIĆ. sustavima za prijenos signala. optička i mehanička svojstva poluvodiča.E. Schaumann. Projektiranje i optimizacija. San Francisco 1993. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation . London. J. Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. Literatura: 1. 1996. Literatura: 1. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. Primjena u akustici. Noyes Publications. London.The Control of Boilers and HRSG Systems. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. Osnove infracrvene spektroskopije.dr. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi. Eksperimentalne tehnike nano.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. Prof. FILTER Literatura: 1. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis. moderna asinhrona vuča.dr. Charaterization of Materials Cahn. Vesna Borjanović. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom.K. Ostvarivost zahtjeva. obradi glazbe i govora. McGuire.dr.Nuklearne metode (IBICC). Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS). M.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. Yi Liu. 2000 3. Fotoluminescencija. Planiranje novih elektrifikacija. Artech House Publishers. D. Transformacije frekvencijskih varijabli.sc. CRC Press 1998 3.) 2002. Primjena programa MATHEMATICA.2. D.sc. Y. mjernim sustavima. Ashgate 42 . Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. Oxford Univ. / Haasen. McGuire Fundamentalna električka. 2D i 3D nanostrukture.) Edition Materials Science and Technology 2005. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. Metode realizacije. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof. Utjecaj električnih željeznica na okoliš.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. Morrison Knudsen Corporation. Third Edition 2006. Defekti u materijalima. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima. Robert W. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. T. 2. Nanostrukturni poluvodiči. NJ. Michael G. V. Press. Atomic Force Microscopy (AFM). vučne karakteristike. Naponski i strujni filtri. Sun. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. 2. Električki filtri .

ŠVALJEK. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. PP filtri. hidrauličkih. Postava mikrofona i načini snimanja. 2. I. toplinskih. Profos. sustava i snimaka. Springer. Foto-kolorimetrija. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. Norme harmonijskih razina. Volume 3. Audio pojačala.dr. Stolovi za miješanje. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. Josip Butorac. Springer Verlag. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. 2. Gdank University of Technology. HŽ. SZELAG: Modern Electric Traction. ZWICKER. te količine vlage u plinovima. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. George J. Zagreb. T. Glazbala i ostali izvori zvuka. 1996. Zagreb 2003. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. P. tvari i fizikalni zakoni. 4. Električni Krugovi. Harmonijska analiza. 2006. R. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. svjetlosnih. London. određivanje kisika u vodi. KOŽULJ.sc. M. 3. Gdansk 2009. 3. višekanalno i dr.dr. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. Aktivni filtri. Izvori harmoničnih izobličenja. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. 1987. Električni Filtri 2. Primjena programa pri analizi i sintezi.dr. 2. El. Postupci redukcije izobličenja. 2001 (in Croatian). Mikrofoni. 43 . 638-670. 2001. Kompromisi pri projektiranju filtara. T. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica.dr. 1994. Predznanja: 1. 3. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design. Signali i Sustavi 3. kemijskih.sc. Mjerenja harmonika. Uređaji za obradu i zvučne efekte. obradi i reprodukciji zvuka. Gubici uslijed harmonika. stereo. de La Rosa: Harmonics and Power Systems.sc. M. K. Zvučnici i zvučnički sustavi. pp. Power Supply. E. Primjena računala pri snimanju. A. M. hidrodinamičkih. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. Zagreb. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. Udešavanje filtara. tekućinama i krutim tvarima. Prof. Slušalice. MC analiza.sc. Roman Malarić Prirodne pojave. Pasivni filtri. CRC Press. Školska knjiga. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. Sustavi za snimanje zvuka. Loudspeaker and Headphone Handbook. VP filtri. JELAKOVIĆ.dr. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. veličina Literatura: 1. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. Butterworths. KARWOWSKI. T.3. Zagreb. BORWICK. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. mjerenje mehaničkih. Francisco C. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. električka analiza plinova. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. V.sc. ZOLLNER: Elektroakustik. Neven Mijat: Electrical Filters. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. J. Neven Mijat. J. Doc. Literatura: 1.

Literatura: 1. Drago Ban. Hollien. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. Literatura: 1. 1987. Osobine prostora. Dijagnostika elektromotornih pogona.sc. Prednosti i nedostaci formalnih 44 .sc. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics.dr. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike.Jurković: Elektromotorni pogoni. Zagreb. 2003. Pattern recognition in speech and language processing. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof.sc. WEBB: The Physics of Medical Imaging.sc. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni. Florida 3. 1995. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. W. 1990.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics.Juang. W. Boca Raton. Medical Science Series. 1990. 3. Taylor and Francis. Prof.Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof. Kategorizacija audio dokaznog materijala.dr. Gama kamere. Zagreb. Leonhard: Control of Electrical Drives. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. 3.A. Ultrazvučni uređaji (B. Taylor & Francis. Philadephia. Karakteristike radnih mehanizama. I. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. EX e. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. Dinamička stanja elektromotornog pogona. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Dopplerov efekt.sc. Marijan Kunštić. 4. 2002. Kriteriji za izbor motora i komponenti. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. New York. Bristol. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. MNPERE. EX p. Minneapolis 2001.dr. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT).Rose. Uređaji i izvedbe. N. Literatura: 1. Forensic speaker identification.F. Scintigrafija. Institut of Physics Publishing. G: Berlin . 2. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije.i M-prikazi). Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. 2. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. H. Kepstralna analiza. Siemens A.sc. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Muenchen.Mohan: Electrical Drives. Metode utvrđivanja osobina glasa. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije.dr.Boldea.dr. EX d. Springer-Verlag. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. SQUID senzori. B. Školska knjiga. Prof. Osobine glasa. 1996. P. Chou. 1993. S. Digitalna suptraktivna angiografija. Formalizmi i veliki sustavi.dr.H. 2. Emisijska topografija. A CRC Press Book 2005. CRC Press. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. Plenum Publishing Corporation. Školska knjiga. Termografija i CCD senzori. B. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. Nasar: Electrical Drives.

J. L. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. 2005. 2002. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima.E.dr. Organizacija i vođenje GIS projekta. S. 1997. C. 2003. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems .metoda i tehnika. J. Distriburani GIS. S. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization. Interoperabilnost. Addison-Wesley. THATHACHAR.An Introduction. mjerila. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. Posebna korisnička sučelja.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. topologija. 45 . Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. 3.sc. Prentice Hall. M. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. ELLSBERGER.R. THATHACHAR: Learning Automata . Modeli podataka. Mladen Tkalić. 2003. Wiley.dr. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. Literatura: 1. M. WebGIS. Wiley.Harmon. Prentice Hall . LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. Prof. H. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja.dr. 2. Wiley & Sons. Reading. Peng. MANNING. A. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. koordinatni sustavi i projekcije. 2. HOGRETE and A. mobilni GIS. MIT Press. baze podataka za GIS. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. Wiley & Sons .sc. K. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a. Literatura: 1. Automati i igre. konceptualno modeliranje. Kluwer Academic Publishers. Primjena teorije igara. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. Plaisant: Designing the User Interface. 3. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. TURNER: Using formal description techniques. 2003. GML/XML. Prostorno modeliranje. 3. 1989. NARENDRA. Telekomunikacije i informacijsko društvo . Principi i smjernice oblikovanja. 1999. Teorija igara s N igrača.H.sc. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. M. 1993. S. L.).. D. Tehnike za izradu prototipova. Z. K.sc. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. A. John Wiley. Prof.dr. 4th Ed. OpenGIS.dr. J. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik.J.sc. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. 2. 2003. J. MA. Vlado Glavinić. GIS i Internet. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. Schneiderman and C. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. Primjeri pojedinih pomagala. Literatura: 1. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. P. J.

J. 3. 2002 2. 2004. Elsevier. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. MA. deformacije.sc. Prof. komunikacijski protokoli. Addison-Wesley.dr. 2002. Y. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. ISBN: 0201325578. NY. Magnenat-Thalmann. An Introduction to Video and Audio Measurement. Pregled standarda i primjene. Pandzic. Cherriman. 2004 3. 3. kvaliteta usluge. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. Simulacija ljudi: prikaz. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije.H. John Wiley & Sons. P. primjene. animacija.2. Prentice Hall. R. Damir Kalpić Ljetni 46 . K.dr. Arhitektura mreža. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. Capin. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis. 1993. 3. Boston. Y. 2002. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Nahrstedt. Zoran Bohaček. Prof. 1999. Ostermann. Preece. Nielsen: Usability Engineering. Rogers and H. Steinmentz. Prentice Hall. AP Professional. ljudski faktori. Multimedia Series. Rao.dr. Vrste medija i aplikacije. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. VE na pokretnim uređajima. sustavi. Z. Igor Sunday Pandžić. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. N. VE na World Wide Web-u. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. performanse. Element Zagreb 2004. Y. J. Digitalne radiodifuzijske mreže. Hanzo. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof.sc. Branka Zovko-Cihlar. IEEE Press. Fixed Broadband Wireless Communications. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. J. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1.S.dr. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike.sc.sc.R. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. 2001. Hodges. ISBN 953-197-603-1 2. Morais. 2. S. 1999. Prof. Utjecaj postupka kompresije. K. John Wiley & Sons.dr. L. Streit. Reading. Video Processing and Communications. IMSC Press. P.sc. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi.dr. D. ponašanje. Media Coding and Content Processing.sc.sc. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. D. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. Igor S. šifriranje i uvjetni pristup. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. S. Digitalna sučelja. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. Prof. Wireless Video Communications.dr. Zhang. Maja Matijašević. Bojkovic. Wang. Singhal. T. I. Multimedia Communication Systems. Literatura: 1. Pretnice Hall.Multimedijska prezentacija i autorizacija. konfiguracije mreže. New York. ISBN-0471988634. M. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi.sc.

Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. http://citeseerx. F. 5. 1999. Cambridge University Press. Department of Mathematics. Gamkrelidze and E. Prof. Varijacijske zadaće.sc. 1999. Pless and W. Literatura: 1. Boltyanski. Nyquistov kriterij stabilnosti. MacWilliams and N. The Mathematical Theory of Optimal Processes. Interscience.. Hill.sc. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis. 3. 1998. Osnove kombinatorike Literatura: 1. Darko Žubrinić. S. 1983. Mishchenko.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. Ciklički kodovi. 2002. Irwin. 1962. and Control: Springer-Verlag. D. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. Prentice-Hall. Opisna funkcija. North Holland. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju.dr. Elsevier. Vektorski prostori nad konačnim poljima. in Handbook of Coding Theory (eds V. McGraw-Hill. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. University of California. 2. kreditni skoring. Clarendon Press. Springer.G. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. Ljapunovljeva teorija stabilnosti. Perfektni kodovi.S.dr. 1345-1440. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. F. Assmus and J. Matematika kodova Nositelji: Prof.ist. Fair. J. Lawrence C. K. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. 4. STEVEN B.F. Key. Designs and their codes. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Pontrjaginov princip maksimuma. R.psu. Isaac & Co. Mario-Osvin Pavčević.145.3012&rep=rep1&type=pdf L. 2003. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi. 1997. 1994. ROBERT J. 3rd Edition. 1992. R. J. osiguranje ili Internet. bifurkacije. Linearna algebra 2. Linearni kodovi. Sloane. Predznanja: 1. pp. van Lint. BCH kodovi. Pontryagin. 3. Optimalno upravljanje sustavima. 1995. V. Introduction to Coding Theory. A. A first course in coding theory. Stability. 47 . S. Standardni geometrijski kodovi. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory.dr. W.sc. 2. (prijevod s ruskog) Ljetni 4.sc. C. Reed-Mullerovi kodovi.1.S. Huffman. EDWARD M. Bang-bang princip. Codes and Groups.1. 2. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. 3. J. C. Doc. E. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Huffman).edu/viewdoc/download?doi=10. Permutacijske grupe. Geometrija vektorskih prostora. Input-output analiza i stabilnost. Predznanja: Ljetni 1. H. Khalil: Nonlinear Systems. The Theory of Error-Correcting Codes.dr. Berkeley. H. Hadamardovi kodovi i generalizacije. Permutacijsko dekodiranje. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring.

Springer-Verlag.S. McGraw-Hill. Landau Y. NIST. Metrologia. Ilić.. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. OIML. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 .dr. Bar-Kana i. Krešimir Fertalj. Upper Saddle River.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. BIPM. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. 1979. Inc. 3. Reinženjerstvo programske podrške. 2009. Prentice Hall. Sun J. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Modelom vođen razvoj. 1994. R. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja.C.. New York and Basel. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. D. Sobel K. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. PTB. Meta-modeliranje. McGraw-Hill. J. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. Principles. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. C. 2.dr.dr. rukopis u 3. Zagreb 1971. Predznanja: 1.sc.sc. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Inc. Objektno-relacijsko mapiranje. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti.dr. S. M.Jones: Software Engineering Best Practices. Agilni postupci razvoja programske podrške. and Practices. A.sc. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Marcel Dekker. MV i drugi. New York. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. Prentice-Hall. 1996. Butorac.. Martin: Agile Software Development. Ergonomija programske podrške. 3. Tehnička knjiga. Ioannou P. New Jersey. 2009. D. 2002. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. norme ISO. 2. Tehnike analize i oblikovanja. R.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja.. Računalom podržano programsko inženjerstvo. Kaufman H. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. Literatura: 1. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. M. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. Prilagodljivi razvoj.sc. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. 2. Publikacije CIPM. EN te časopisi IEEEIM. Prof. Brezinšćak. Strukturirane tehnike programiranja.: robust Adaptive Control. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije.: Adaptive cnotrol The model reference Approach. Osnove programskog inženjerstva 2. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. Patterns. Literatura: 1. IEC. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1.

2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. V. Umrežena osjetila. 2002 2. Lewis. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Phoha. Linearni program. MPEG-4. Materijali za vodiče i izolaciju. Protokoli mreža osjetila.sc. MPEG Video Compression Standard. MM koprocesori. 2007 3. JPEG. Zdravko Hebel.Pennbaker. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. S. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof. Wright. Izbor presjeka kabela. Pregled najvažnijih normi: JPEG. L. Chapman & Hall. M. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. B.sc. Wiley-IEEE Press. Uljni kabeli. Iskorištavanje energije iz okoline. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC).dr. Maciejowski: Predictive Control with Constraints.M. Syrmos: Optimal Control. Parametri kabela. Sayood. Arhitektura sustava.sc. Prof. 1992. Literatura: 1. procesora i primjer izvođenja operacija. MM procesori i MM proširenja. Sklopovske arhitekture.K. Springer. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Bežična komunikacija čvorova. 2and edition. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. La Porta. MPEG-2. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. Rabaey.dr. Roundy. Intro. aktualni projekti. Karl. J. Prof. to Data Compression. Prentice Hall. Wiley. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Kabelske mreže. Ugrađeni računalni sustavi. Kompaktirani nadzemni vodovi. L. Prijenos električne energije Literatura: 49 . Kabelske zaljevne mase. Proširenje na hibridne sustave. 2006 2. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. 2000. Morgan Kaufmann. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova.dr. Osjetilni čvor. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. J. Mitchell. P.dr. Mato Baotić. 3. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže.sc. MPEG-7. 1996. Literatura: 1. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. Istraživački izazovi. Višeparametarsko programiranje. Električno polje u kabelu. Predznanja: 1. C. A. S. Sensor Network Operations. Kvadratični porgram. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. H. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. 2. Jonh Wiley & Sons. Willing.sc. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Van Nostrand Reinhold.dr.Nositelji: Doc.F. F. Energetska autonomnost. Predznanja: 1. Obrada signala u mrežama osjetila. Griffin. Modelsko prediktivno upravljanje.sc. K. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. L. T. 1995. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama.dr. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1.

Ž. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. SHOEMAKER. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Galileo. Literatura: 50 . Inertial Navigation and Integration. 3.1. Utjecaj NE na okoliš. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof.sc. sigurnosne i ekonomske karakteristike. Predznanja: 1. ARRILLAGA. Springer 2003 3. Doc. J. Nadogradnja GNSS sustava. Element. Wieser. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. Prijam i obrada GPS signala. N. D. Literatura: 1. Linearna algebra.dr. 1997. John Wiles & Sons. Osnove matematičke analize. FESB Split. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. GPS. Osnove numeričke matematike. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava.sc. John Wiley & Sons. IAEATECDOC-1085. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. A. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. Global Positioning Systems. C. 2. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. line-search i trusted-region metode. Kaplan. 2. performanse i ograničenja. Vienna. Škanata. Načela satelitskog pozicioniranja. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. II. Innovative Nuclear Reactor Development. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. M.dr. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. Danilo Feretić.sc. Grewal. Understanding GPS Principles and Applications. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. McGraw-Hill. Usluge GPS pozicioniranja. 1996. Artech House Publishers 1996 2.M. J. Prof.sc. R. A. S. B. Feretić. Subašić. D. KURTZ. 2002 2. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS). Navigation. T. M. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. J. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku.Milišić. 2004. I K. E. 2000 3. algoritmi za određivanje pozicije. L. Tipovi NE treće i četvrte generacije. E.dr. GLONASS. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. K. Legat. EGNOS. P.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. Literatura: 1. Tomšić. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. Čavlina. FER-web. P. Weill. IAEA. Elektrane i okoliš. M. Lichtenegger. Andrews. H. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. Austria. Luka Korkut. DGPS. E. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje.dr. B. Očekivani razvoj i modernizacija.dr. D. Zagreb 2010. Inc.sc. Hofmann-Wellenhof. M. Zagreb. Pogreške pri određivanju pozicije. D. skripta. 1995.

C.P. Astrom. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. arhitekture. Literatura: 1. New York. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof. Problem stabilnosti i robusnosti sustava.sc. Upravljanje stohastičkih sustava. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21. Integracija heterogenih baza podataka.sc. SIAM Classics in Applide Mathematics. Budućnost fotovoltaika. Begg: 3. Wiley. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. Springer Verlag. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations.sc. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. A. Cambridge University Press 2009. 3. T. John Wiley & Sons Ltd.1. Sinteza robusnog regulatora. Pieter M. Fizika kvantne elektronike. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. Modeli podataka. J. M. optička i mehanička svojstva poluvodiča. P. John Wiley: Chichester 3. Ribbers: e-Business. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova. J.A. Jr. Connolly. Defekti u poluvodičima. Vesna Borjanović Električka. M. Rekonfigurirajuće upravljanje. Grimble (1994): Robust Industrial Control.sc. Thomas Connolly. M. Organizational and Technical Foundations. Springer.dr. H.E. Heidelberg. Optički fenomeni u poluvodičima. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Scharl: Environmental online Communication.orijentirani model podataka. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori.Bonnans. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Zoran Skočir.sc. J. Springer-Verlag 1997.C. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. S. Relacijske baze podataka. Lemarechal. 1st ed. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka. Springer Verlag. informatika o okolišu. Heidelberg. K.E. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof.J. Predznanja: 1.M. Wittenmark (1995): Adaptive Control. E. Branko Pivac. Carolyn Begg.sc. 1996 2. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Mehanizmi vodljivosti DNA. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. Michael P. Sze: Physics of Semiconductors. Vanderberghe: Convex optimization. Papazoglou. Objektno . 1996. Ibach. Elektroničko poslovanje: koncepti.dr. Prof.dr. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Doc. aplikacije. Doc. M. Literatura: 1. Fizika transportne elektronike. Matematički opis.dr. C. 2. stoljeća. Konceptualno oblikovanje baze podataka. Dennis. Utjecaj defekata na električka..dr. Addison-Wesley: New York 2.dr. M. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. A. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. 2004. Objektno-relacijski model podataka. 1981/H. Fizika optičke elektronike. 1996 51 . Yu. 2. upitni jezici SQL i PL/SQL. Jadranka Pečar-Ilić.Control and Signal Processing. Doc. Zoran Vukić. Luth: Solid-State Physics.sc. Projektiranje samougađajućih regulatora. C. P.Boyd. B. Literatura: 1.F.J. Wellstead. S. Gilbert. J. and Robert B. L.

1. Višekriterijsko programiranje. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. Addison Wesley. E. Komutirani IP. Postupci odlučivanja. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. 2th Edition. podrška pokretljivosti. Problemski usmjereni protokoli. 1981 52 . L. 2. III.dizajn i arhitektura. Noyes Publication. A. E. G. A. Damir Kalpić. Kendrick. 2006. Donošenje investicijskih odluka. John Hopkins University Press. USA. DORMS: Computer Networks and Internets.sc. skalabilnost. 2008. and Systems. Revidirana simpleksna metoda.dr. Wehrle (Eds. 2005. Fiege. Mühl. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. Literatura: 1. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. TCP/IP. van Steen. Springer-Verlag New York. New Jersey.sc. I. nova generacija internetskih protokola. B. E. 1999. J. Literatura: 1. Prentice Hall. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. R. 2.sc. Postupci s rijetko punjenim matricama. Steinmetz. računarstvo Predznanja: 1. McGraw-Hill.sc. D. Cambridge University Press. LNCS. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura. upravljanje vezom.dr. M. Edited by G. procedure i pravila komuniciranja. COMMER. D. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Baltimore. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. COMMER. Singhal: Distributed Computing: Principles. Tanenbaum.dr. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. caching and traffic measurement. 1988. Inc. networking protocols. D. Prentice Hall. Prentice Hall 2007. koncepti međudjelovanja mreža. Problem rezanja. Inc. numeričke tolerancije i pogreške.3. performanse. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Park Ridge. Skaliranje podataka. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. Murtagh: Advanced Linear Programming. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. Analiza osjetljivosti. mreže za isporuku sadržaja. 3. Prof. 1978 2. P. Protokoli na Webu . II. kontrola toka i zagušenja.dr. KRISHNAMURTHY. E. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata. Algorithms. Doc. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. usmjeravanje. Kshemkalyani. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. sporazum.dr.): Peer-To-Peer Systems and Applications. M. Literatura: 1.sc. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. K. 2001. S. Opći linearni program. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. McGuire. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Miljenko Mikuc. Proširenja linearnog programiranja. arhitektura mreže i protokola. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. sigurnost. R. 1999-2000. 3.D. Springer-Verlag New York. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. L.

vremenske. L. BASS. Zagreb. M. Spirit. D. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara.Modeling and Analysis with Petri Nets. Literatura: 1.sc. Mornar: Operacijska istraživanja. 3. N. Sveoptička mreža. 3.dr. 1998. Kalpić. DRIP. Doc.dr. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. 2003. kontrolni. W.sc.sc. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. Michael J. University of Zagreb. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. K. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. 2003. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. 2002. 2. KAZMAN: Software Architecture in Practice. K. O Mahony. Prof. obojane). Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. 1996.sc. A. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . Faculty of Electrical Engineering and Computing. 1998. JENSEN: Coloured Petri Nets. 2nd edition. Doc. M. 1. Programska mrežna arhitektura i protokoli. Branko Mikac. 2.sc. Artech House. Morgan Kaufmann Publishers. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. Kuchar.dr. aplikacijski i uslužni. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. R. Kimon P. Minea Skok Ljetni 53 . formalni postupak dekompozicije. John Wiley. 2. Dragan Jevtić. snopova i paketa. 1997. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. Zagreb. agentski sustavi. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. stohastičke. Admela Jukan Topologija. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. J. Prof. P. Prentice Hall. 2000. 1982. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof.3. R. Ramaswami . L. Vol. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.dr.dr.sc.dr. Literatura: 1.dr.sc. Zagreb. pristupne i jezgrene funkcije. Extended Final Report of COST Action 266. Prof. Addison Wesley. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. hijerarhijske. 3. Springer-Verlag. Literatura: 1. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. Antun Carić. Slavko Krajcar. A.dr. Kontrolna ravnina. te informacijskog prometa. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof.sc. Element.sc. CLEMENTS. 1995. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. Inkret. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. 2 and 3. J. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. Springer. R. A. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. NORRIS. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. R. Optička komutacija kanala. DAVIS. uloge međuopreme. B. Englewood Cliffs. Analiza raspoloživosti mreže. M. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. Studijski primjeri: komunikacija i mreže.dr. prijenosni. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi.

Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. procjena vršnih opterećenja i energije. New York 2002. Investment Performance and Analysis. Kluwer Academic Publishers. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. Modeliranje opterećenja. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. Literatura: 1. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. H. Ugrađena proizvodnja. Wiley/Finance. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. Pricing and Hedging. Modeli za odlučivanje kod planiranja. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije. J. hidroelektrana. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev.sc. metode za procjenu tehnologija.dr. 3. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. Carol A. de Almeida. J. New York 1998. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof. Marcel Dekker. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje.dr. politike i profiti. 1998 2. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. T. Automatizacija u razdjelnim mrežama. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu.Osnove razdjelnih mreža. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. A. metodologija prognoze. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. Planiranje proiz. 1994 3. H. topologije i staza). Kvaliteta električne energije. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene.S. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. Wiley 2002 5. Roturier. B.N. Marcel Dekker. 2008. Present-worth and cost-benefit principi. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. SCADA sustavi. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. Lee Willis. Eydeland. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. L. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. 2003. ISBN 0-471-10400-0 4. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Preference investitora s obzirom na rizik. V. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. J. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Marcel Dekker. New York 1997. Kigen Zagreb. klasifikacija opterećenja i karakteristike. Vođenje razdjelnih mreža. Zaštita u razdjelnim mrežama. 3. A. 2. Energetske. A. H.sc. Murray: Electricity Markets. Proračun sigurnosti i pouzdanosti.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. Rosenfeld. Wiley. Literatura: 1. Predznanja: 1. K. Literatura: 54 .

A. Chapman & Hall/CRC. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. Models and Performance Analysis'. NP-kompletnost i NP-teško problematika.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. Pametni antenski nizovi. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). J. Upper Saddle River. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. Mariani. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. Podfrekvencijsko rasterećenje. E. McGraw Hill Inc. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. North-Holland. J.H. Levallois-Perret. N.sc. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof.G.dr. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora.Teil 1. J. Zlatko Maljković. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. 2. 2. VDE Verlag. R. približna i punovalna analiza. metodom konačnih razlika (FD. France. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. Zvonimir Šipuš. 3. E.S.sc. modeli propagacije. Prentice Hall PTR. Computer and Information Science Series.Y-T. 2. Periodičke strukture i metamaterijali. RUSH: Network Protection and Automation Guide. 2. Literatura: 1. Posljedice kvarnog pogona.sc. Komunikacija na razini bloka i elektrane. J. SpringerVerlag. Propagacija vala. Greenove funkcije za različite strukture.dr. 55 .S. A. VDE Verlag GMBH.Y. 2004. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. John Wiley & Sons. R. C. 1994 2. Vol. Prof. 1997. Liu: 'Real-Time Systems'. 1989. Frankfurt. Izbor mjernih transformatora. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. New York.W. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka. P. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). najvećeg kašnjenja. T. S.sc. 3. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema. Leung (ed. Liberti. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Frankfurt am Main. 2002. Miller. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance.1. 2000. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora.H.. VWEW Energieverlag. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. R. asinkroni rad. Literatura: 1. Literatura: 1. M. Prof. Tietze: Netzleittechnik . Lokalna sučelja čovjek .dr. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva.sc. London. S. 1986 3. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. New York.Malinowsky: Power system operation. Unutrašnji kvarovi. Prentice Hall. C. S. Nesimetrična opterećenja.dr. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. 2001. PWS Press. Alstom T&D.dr.. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. 1996.relej. Izvori smetnji i zaštitne mjere. 1995. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. 1999.

sc. 2004. Sigurnost. Design. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications.C. Implementation. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. opis značajki.sc. Gospodarenje podacima. 2003. 2002.-J. Funkcije pouzdanosti. Metapodaci u multimedijskom sustavu. Kosch. statistička analiza Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers. Deb. vremenska i informacijska redundancija. 2.sc. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike.dr. Motet: Design of Dependable Computing Systems. Springer. Geffroy. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. Feng. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. trodimenzijske slike.-C. programska. New York. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. Boston. Bedford. S. 2. 2004. Predznanja: 1.dr. 4. D. H. integritet računalnih sustava. Predznanja: 1. D. 1992. 2003. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval.dr. 56 . Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost.sc. Razvoj alata za pretraživanje. Auerbach Publications. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. K. 3. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. Optimiranje raspodijeljenih programa. sheme za opisivanje. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti.dr. W. Voas. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. IEEE Press. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. 3. Modeliranje logičkih kvarova. R. G. S. Teorija informacije Literatura: 1. audiosignal. Information Science Publishing. Signali i sustavi 2. Hershey. Artech House. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Siu. Prof. Sklopovska. Bechta. 2002. The Theory and Practice of Reliable System Design. Springer-Verlag. Zhang. Jezici za opis sučelja i sredstava. MPEG-7 i MPEG-21 norma. J. Prof. J. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Svojstva raspodijeljenog programiranja. osnove vjerojatnosti 2. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti. Podacima. Boca Raton. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu.sc. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. Siniša Srbljić. J. Siewiorek.dr. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Digital Press. Swarz. Uroš Peruško. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. tekst.3. H. videosignal. ispitljivost. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. neosjetljivosti na pogreške. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. M. Boston.

M. John Wiley&Sons. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. 3. spektralnoj analizi. H. S. Jacobs. J. O. Berlin. F. Processes. Primjeri primjene u praksi. 2004 2. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. John Wiley & Sons Ltd. Addison-Wesley. Perfektno obnavljanje signala. Dvojna estimacija. mjerenja. and Models of Computer Programming. John Wiley & Sons. 2000 3.P. P. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. Harsbarger.sc. 3. učenje neuronskih mreža. Carnahan. u obradi govora. zaokruživanja. 1981. Gerald.sc.dr. A. 1970. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. Techniques. Luther. Wilkes: Applied Numerical Methods. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. P.dr. E. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama.Predznanja: 1. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Literatura: 57 . Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof. G. Springer-Verlag. Pogreške odsjecanja. J. Hrvoje Babić.sc.): Kalman Filtering and Neural Networks. Neil Gordon (Ed.dr. John Wiley & Sons. Springer-Verlag. višemodelska estimacija. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. Singh and M. čestični filtri. Prof. Langendoen: Modern Compiler Design. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. Literatura: 1. R. Simon Haykin (Ed. K. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. Nando de Freitas. Estimacija stanja determinističkih sustava. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof. Višetaktna obrada i njene primjene. Prof. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. Potpojasno kodiranje signala. O.sc. New York.sc.dr. J. HEATH.dr. Ivan Petrović. Polifazna dekompozicija. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. Arnaud Doucet.dr. Reynolds: Mathematical Applications for Management. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. Pretipkani AD i DA pretvornici. Wheatley: Applied Numerical Analysis.. 2001. slogovi. strukture. 2000. C. J. H. prenošenja. J.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems.N. Dirk Shröder (Ed. Agents. Life. H. Literatura: 1. praćenje objekata itd. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. 2. Prof. and Social Sciences. Srbljić: Literatura: 1.sc. Haridi: Concepts. MIT Press. Enkripcija govora i podataka. Pretvornici takta. Bal. C. 1969. sonaru i radaru. sintezi signala u muzici. Programska potpora: Mathematica. B. perceptualnom kodiranju audio signala. New York. Ltd. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija. Grune. 2. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. Inc. Van Roy and S. D.. Branko Jeren. 2001. MathCad.

Verifikacija i 58 .H.dr.sc.sc.. Everett. Doc. structural neural and fuzzy logic approaches. A.dr. Xiao. Postupci izdvajanja značajki. Englewood Cliffs. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. 2001.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing. P. Englewood Cliffs.sc. Istepanian.Interoperabilnost.sc. Temeljne značajke medicinskih podataka.. Statističke metode. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. Feng. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Školska knjiga. Klasifikacija i raspoznavanje. Y. A. Springer Verlag.V. 1996. komunikacijske norme i protokoli. Modeliranje programskih procesa. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. Medicinsko odlučivanje. 2. Zagreb. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. R. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. 1993. Prentice Hall.S. Metode detekcije mina: detekcija metala. električkih. 3. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. odabrana poglavlja Literatura: 1. Prentice Hall. Sveučilište u Zagrebu. H. Normizacija. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical. Borenstein. S. R. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti. NJ. 1995.dr.2009. Ivica Crnković. toplinskih i akustičkih svojstava mine. A Computing and Networing Perspective. R. Ocjena klasifikatora. specifičnosti. Predznanja: 1. neuronske mreže. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva. CRC Press. J.): Mobile Telemedicine. Zdravstvena i medicinska informatika.W. povijest i značaj programskih procesa. D. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof.H.sc. Springer Verlag. doktorska disertacija. signala i slika. Telemedicina.. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. 1998. Literatura: 1. H. Podrške sustavima učenja. New York. McGrawHill. Sanjit K. Upravljanje i navigacija. Friedman. Sensors and methods for mobile robot positioning. Digitalna obrada signala.dr. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. 2. Mjerenja i metrika programskih procesa. 1999. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. M-zdravlje. M. Elektronički zdravstveni zapis. neizrazita klasifikacija. Ezdravlje. odabrana poglavlja 2. Stanko Tonković. London.): Medicinska informatika. Heidelberg. Mobilne robotske platforme. 1989 3. L. Načini prikupljanja i obradbe. J. Šantić: Biomedicinska elektronika.1. M. C. Željka Car Definicija. Chen (Ed.Kern. M. Laxminarayan. P. Dr. A. Petrovečki (Ed. University of Michigan. 1997. Fuzija senzora. Musen. J. Imperial College Press. Handbook of Medical Informatics. Medicinska naklada. Zagreb. 2008 3.H. Zaštita podataka. Oppenheim. 2. van Bemmel.A.

dr. P. Kvaliteta programskih procesa. IEEE Press Wiley-Interscience. 2. Projektiranje topologije.G. Proces testiranja programskog proizvoda. analognog i miješanog signala. Sead Berberović. ekstrakcija parametra i električka verifikacija.sc. Chandrakasan.sc. Procesna dokumentacija. Literatura: 1. Effective Requirements Practices. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. Lewis. Presmman. 2. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. Literatura: 1. HAZNADAR. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. R. R. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. 3. Elssamadisy. J. Addison. Literatura: 59 . Metode analize. AddisonWesley. 4th ed.sc. Gray. Ž..Wesley. P. Layout. Hurst. Proces održavanja programskog proizvoda. Koncepcija baze podataka u projektiranju.sc. 2001. Baker: CMOS Circuit Design. Addison-Wesley.. 2nd ed. ekonomski aspekti primjene. S. D. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. Simulacija i analiza programskih procesa. provjera toploških pravila.A Design Perspective. 2000. London. Prentice Hall. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. 2001. R. 2004. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. Software Engineering Literatura: 1. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. projektiranje podržano računalom. Školska knjiga. A.J. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. John Wiley & Sons. B. J. Metoda konačnih elemenata.dr.upravljanje zahtjevima.R. 1997. 2nd Edition. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. HAZNADAR. 2005. HAWKES: The CADCAM Process. IOS Press. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Rabaey. New Jersey. Z. Metoda momenata. M. Addison-Wesley. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. Sommerville. Stohastički model tokova snaga u mreži. and Simulation. Nikolić: Digital Integrated Circuits . Prof. Piscataway. Z. Električko projektiranje sklopova digitalnog. 2. Optimiranje jalovih snaga. 1988. Young. Pitman Publishing. R. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja.dr. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. 2003. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. Galin. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. Software Enginnering. 2. elementi teorije projektiranja. 2009. A. 2004. 3. Metoda Monte Carlo.dr.H. 3. Predznanja: 1. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof.S. Ž. I. Zagreb. Waves and Numerical Methods. New York. R.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation.

P. M.dr. John Wiley & Sons. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. 2002 2. Edition . XVI.January 2004.Choi. Memorijska organizacija. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. I. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). FFT. prekid. maksimumu negentropije. Wiley-IEEE Press 2. 1996-2004. arhitekture sabirnica. Literatura: 1. G. Informacijsko-teorijski pristup ICA. Semi-supervised and Unsupervised Learning. J. A. ARRILLAGA. Oja: Independent componenet analysis. Temeljni modulacijski postupci. autoinkrement. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. 1995.dr. Hyvärinen. Karhunen. A. FIR. V. 17. Višekorisnički OFDM sustavi. 60 . OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). Primjene.1. T. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. 2002 3. arbitracija. E. McGraw-Hill Book co. 1. bit-reversed i indeksno adresiranje. Instrukcijski skup. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. H. kodirana modulacija (TCM). 2000. M. ISBN: 3-540-31681-7. posmačni sklop. WLANs and Broadcasting. STAGG.dr. Amari.sc.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. Mayer-Lindenberg. Phil Lapsley. B. A. Cichocki. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije.Wiley&Sons. 1968 2. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. Adaptive Blind Suignal and Image processing. T. cirkularno (modulo). Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. Methods in Hardware/Software System Design. gradijenti i optimizacija. New York. MAC jedninica. Huang. June 1998. Načini adresiranja. Friedrich: Dedicated Digital Processors. Jeff Bier. Optimirani dijagram stanja modulacije. Doc. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. Predznanja: 1. B. ARNOLD: Computer analysis of power systems. Prentice-Hall PTR. Edward A. Amit Shoham. J. grananje. Sustavi sa više podnosilaca (MC). EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis.Hanzo.dr. L. teorija informacija. John Wiley.-M. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). John Wiley & Sons 3. Damir Seršić.sc. S. W. FESB Split. New York. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. John Wiley.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas. 2004 2. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. Modulacijski postupci višeg reda. ALU jedinica. Vol. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. J.sc. January 1997. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR.J. Kecman. Lee: DSP Processor Fundamentals. Petlje. Put podataka. I K.sc. protočnost. Kodiranje.Munster. Razvojni alati. 3. Literatura: 1. C.

Hirzel Verlag. and Retrieval. 2001. Classification. Hastie. Anderson.dr. 2003. Pobuda i osjet. ne i nužno) 4. boje tona. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. Zwicker. L: Using Multivariate Statistics. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. Tabachnick.sc.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. kutijasti grafovi). Subjektivna difuznost polja. Tibshirani. J. metoda najveće izglednosti (ML). Bayesova procjena. E. Blauert: Spatial Hearing. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. T. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. instrumentalne varijable. 3. S. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. timbra. M. Berry. Nadzirano i nenadzirano učenje. Predznanja: 1. 1997. Doc. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. Odabrani linearni i nelinearni modeli. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger.. Literatura: 1. A..dr.sc. Berlin. Mallow's Cp). osnove linearne algebre 3. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . 2.sc.: Survey of Text Mining: Clustering. Analizatorska svojstva sluha. Fidell.sc.4th Ed. Temelji statističke analize podataka. Monauralni i binauralni pristup. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici.). faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. J. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. J.G. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE). Blauert: Communication Acoustics. efikasnost. Usporedba i odabir metode. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). 4.sc. B. grafovi raspršenosti.B. R. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). osnove teorije signala i sustava (poželjno. Inference and Prediction. Franssenov itd. Doc. C. B. vremenskih odnosa. 2001. 1999. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. MIT Press. Bojana Dalbelo Bašić. R. Cambridge. Springer Verlag. posebni efekti (cocktail-party. Allyn and Bacon.3. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij.W. HRTF. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Stuttgart. Prostorna rezolucija sluha. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. kritični pojasevi.Swensson: Coded Modulation Systems. Friedman. korelacija. Percepcija prostora sluhom. Springer Series in Statistics.dr. Opažaj visine. Academic Press. J. Vrijeme analiziranja. 2002 3. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Test pripadnosti razdiobi. Efekti maskiranja. Inhibicijski procesi. metoda momenata. 2. 2006. Springer Verlag. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka.dr..dr. Bojan Ivančević. J. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost.

Prentice Hall 2005 8. IEEE Press 2001 6. Neven Elezović.R.sc.W. Literatura: 62 . D. Draper. J.W. H. Algoritmi nad znakovnim nizovima. Moohinder S. najkraći put. John Wiley & Sons 1998 3. Stohastički račun. Ljung: System Identification: Theory for the User. 2nd edition. B-stabla. Kalmanov filtar. Osnove kompresije. presjek. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. F. Wiley 2003 5. Igor Velčić Stacionarni procesi. maksimalni tok. A Frequency Domain Approach. Johnson. A. T. R.dr. 7th ed. Grewal. McKean. Smith: Applied Regression Analysis. Pretraživanje u vanjskoj memoriji.V. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. Engineering and Finance. Beichelt: Stochastic Processes in Science. 3rd ed.W.. najbliža točka. balansiranje. 2nd edition. K. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2.F. Prentice Hall 1997 10.sc. I. Wienerov filtar. Predznanja: 1. P. Estimation Theory. Optimalni izgladjivači. M. D. Stohastički integral. 6th ed. 3rd ed. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. Bijeli šum. A. Doc.. Itov integral i Itova formula. random variables and stochastic processes. A. Schoukens: System Identification.1. Third Edition 3. Freund's Mathematical Statistics with Applications.R.sc. doseg. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja. Miller: John E. Generičko programiranje. Ergodski teoremi. McGraw-Hill.T. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof.M..dr. Spremnici.. Pearson Prentice Hall 2008 2. Hogg..A. spojnost. Bevington. osnove teorije vjerojatnosti 2. N. minimalno stablo. Chapman & Hall. Nelinearno filtriranje.dr. Predikcija i filtriranje. Vremena zaustavljanja. Binarna stabla: brisanje elemenata. Seber. Miller. Wiley 2003 9. Pintelon. Papoulis: Probability. Brownovo gibanje. Angus P. Prentice-Hall 1993 4. Difuzijski procesi. S. 2006. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall 2004 7. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof. 3rd Edition. Lee: Linear Regression Analysis. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th ed. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. Geometrijski algoritmi: konveksni obod. R. J. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. R. G. Martingali.A.J.. L. Standardna knjižnica predložaka. Osnove kriptografije.

1992. 1997. 2003. Addison-Wesley.OLIVA: Power Switching Converters. P.. 2000/2008. 2.W. Meissnerov efekt). CYROT. neprekinuto napajanje.dr.sc.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics. T. 2005. P. transport). kritična magnetska polja i struje. Harmonici napona i struje trošila. SCHLECHT I G. linearizacija modela) učinskih pretvarača. 2004 Supravodljivost . Šk. AddisonWesley. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. C. Graphis. World Scientific Publishing Co. G. Literatura: 1. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. D. 1997. izmjenjivači. A. 3. F. F. B. KASSAKIAN. 1992. 1990. G. vlastito Web izdanje. Wiley. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. faktor snage. MOHAN. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. matrični pretvarači. 1986. istosmjerni veleprijenosi). Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. Napredne topologije učinskih pretvarača. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. KITTEL: Introduction to Solid State Physics.W. Termodinamička svojstva. miješano stanje. M. industrija.dr. John Wiley. Applications and Design. 1991.dr. S. Taylor&Francis. KNAPP. J. KASSAKIAN. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials.knjiga. z-pretvarači. (prijevod I i II dijela izvornika J. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. M. Prentice Hall. Dinamički modeli (usrednjeni. N. Prof. 2. ROBBINS: Power Electronics: Converters. M. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. Supravodljivi materijali I i II vrste. C.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. C. 2. istosmjerni pretvarači. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost.. M. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. 63 . elektrotehnika. HART: Introduction to Power Electronics. V. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. New York. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. u prostoru stanja. SCHLECHT I G.sc. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. elektromotorni pogoni. UNDERLAND I W.ANG. Harmonici napona i struje pojne mreže. Londonova teorija. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. aktivni i pasivni filtri. izmjenični pretvarači. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. Course Technology.) 2. 2006. Ispravljači. Predznanja: 1. D. AddisonWesley. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. filtri. Kvaliteta električne energije. 3. 3. Singapore. medicina. Zvonko Benčić. 3. Zagreb. VERGHESE: Principles of Power Electronics.1.sc.

Hlađenje pod pritiskom. High Performance TCP/IP Networking. Literatura: 1. R. S. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. 2. Kluwer Academic Publishers. Estimacija varijabli. 1995.dr. 2001. elektronički komutiranim motorom. Academic Press. Mladen Kos. K. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. LEONHARD: Control of Electrical Drives.dr. J. England. T. T. Clarendon Press. Elektromagnetska polja Literatura: 1. M. Prof. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. Upper-Saddle River. 1998. SALON. Doc. WisPERC.dr. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju.dr. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva.A. 3. Core and Metro Networks. STAVDAS.sc. University of WisconsinMadison. Predznanja: 1. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. 64 . Springer-Verlag. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Literatura: 1. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. 2010.dr. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. reluktantnim i koračnim motorom. JAIN. Toplinska shema i proračun. Paketska jezgrena mreža. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva.sc. M. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. Gorislav Erceg. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. HASSAN. LIPO. W. Prof. 2. 2004 3.sc. Pearson Prentice Hall. 3. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. B.sc. USA. Oxford.sc. M. 2002. 1996.J. R. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Tehnologije sloja podatkovnog linka. Rashladni mediji. KRISHNAN I F. Wiley. 2.dr. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. Finite Element Analysis of Electrical Machines. Drago Ban.zakoni sličnosti. USA. A. Model integriranih i diferenciranih usluga. RAMAMORTY. ZHENG. Mrežni sloj. 1996. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama.4. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. Morgan Kaufman. 2004. Internet QoS. W. BLAABERG: Control in Power Electronics. Pregled novih materijala za električne strojeve.sc. KAZMIERKOWSKI. IEEE Press. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Tehnologije fizičkog sloja mreže. Ellis Horwood Limited. Virtualne privatne mreže. San Francisco. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. 1989. Introduction to AC Mahine Design.

Rappaport T. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. Wiley. Literatura: 1. uloga sadržaja.sc. Boca Raton. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. DUDERSTADT. Literatura: 1.Antene i radiosustavi. fiksno pokretna konvergencija. Prentice Hall. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. Haykin. S. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. HSPA. 3. Gordan Ježić.sc. John Wiley & Sons. K. 2. J. Pearson Addison Wesley. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. M. Artech House. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. Wiley. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. J. Philips. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Multigrupna difuzijska teorija. FI. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. 2001. Strouse.dr. 3. Shaw. G.4. Zagreb. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije.. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije.An Analytical Approach. Ronen.dr. W. 1986. MANJUNATH. J. 1976. KUMAR. 1994 65 . 2001.dr. statistički pokazatelji i razvojni parametri. pružatelji usluga. J. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. A. Zentner E. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. pokretni virtualni mrežni operator. 2.sc. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations. J. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). CRC Press. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. Morgan Kaufmann. New Jersey.S. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala. New York. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Communication Networking .Y. 2001. D. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima.Inc. KURI. Dubravko Pevec. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". "Mobile Commerce and Wireless Computing". 2004. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". Elliot. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. dugoročna evolucija pokretne mreže. L. 2004. Artech House. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. Dr.K.Graphis. Literatura: 1. internetski višemedijski sustav.sc. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. Košara pokretnih usluga.:Wireless Communications Principles and Practice. LTE. N. 2.dr. integracija s bežičnim mrežama. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. New York. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. Ed. Ervin Zentner. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga. 1996 3.sc. Prof.: Communication Systems. STACEY: Nuclear Reactor Physics. New York. Studijski primjeri. Globalni proračun jezgre reaktora. Doc.sc. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. 2001.dr.G.

Ocjena kvalitete sustava. Slobodan Ribarić.P. Laudon. Passino. Burgess.dr. Vektorski procesori. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. 2007. Model protočnog računala. Prentice Hall. Anoop Gupta.P. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. Upravljanje projektom informacijskog sustava. 2002. Superskalarni procesori. 1999. Zdenko Kovačić. Prospojne mreže. Računala upravljana tokom podataka. Carson.sc. max-plus algebra. Školska knjiga. John S. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. David A. Usluge razvoja informacijskog sustava. Nelson. Stjepan Bogdan. Prentice Hall. John Wiley & Sons Inc. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. ograničenost spremnika. matrice sustava. Arhitekture informacijskih sustava. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Hennessy. New York. Upravljanje promjenama. Analiza stabilnosti. Sistolička polja. Zagreb. Singh. Laudon.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. Višeprocesorski sustavi . Computer Architecture: A Quantitative Approach. skladišnih i proizvodnih sustava.Yeates. Procjena i nabava programskih paketa. Kevin L. 1405872764 2. 2. 1996. Petrijeve mreže. Patterson. Razine paralelizma. Project Management for Information Systems. Marakas. K. Utjecaj paralelizma na performansu računala. Zagreb. Enterprise Information Systems (13th edition). Kevin M. 3. O'Brien and G. J. Jerry Banks. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava.sc. Prentice Hall. 2007. 2. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. Dijeljena memorija i koherencija podataka.dr. 007110710X 3. J. John L. Vesna Laci. Projektiranje informacijskih sustava 2. Nicol. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. J.sc. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). New York. 1998 3. Graphis. 2006. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). Arhitektura račnala RISC i CISC. and J. Barry L.dr. Morgan Kaufman Publishers. Predznanja: 1. D. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. Osnove robotike. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Planiranje informacijskih sustava. Morgan Kaufmann Publishers. Discrete-Event System Simulation. Preoblikovanje poslovnih procesa. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 2007. David M. Literatura: 1. Literatura: 1. 4th Edition. McGrawHill. Stability Analysis of Discrete Event Systems. David Culler. 66 . zaglavljenje i beskonačno čekanje. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom.Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Cadle.C. Simultana višedretvenost (SMT).

Sigurnosni kriteriji i standardi. John Wiley & Sons. 1997 3. Vladimir Mikuličić. P. Gnedenko. Osnove upravljanja rizikom.. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. 1998. 1995. Inc. Analiza neodređenosti: podataka.dr. M.. Literatura: 1.Y. Wiley. Inc. V. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Engelwood Clifs.sc. Sigurnost i percepcija rizika. I. M. Analiza svojstava lokalnih mreža. E. B. Prof. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. !985 2.dr. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. and V. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. Istodobnost i paralelizam. 2004 67 . Statistička podloga. Raspoređivanje prioriteta. and Management. Inc.dr.. W. New jersey. Prentice-Hall. N. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. stabla kvara. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola.sc. Y. B. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava.sc. analiza podataka i ekstremni događaji. C. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. Prentice-Hall.Y. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. Modarres. Inc. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. A. Analiza utjecaja na okoliš. New York. Wenbo Mao. 3. Modern Cryptography Theory and Practice. Literatura: 1. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti. stabla događaja. Kaminskiy. Stuck. PFLEEGER: Security in Computing. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. Prentice-Hall. modela i rezultata. Metode: vrste kvarova i posljedica. Haimes: Risk Modeling Assessment. 1998 2.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful