SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

a iz opravdanih razloga.5 i više. prije upisa na studij. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. te prijedlog o području istraživanja. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. fizike. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Po isteku osam godina od upisa. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. može se produžiti do sedam godina. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. Ako doktorand prekine studij.5 i više. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. ili odjednom.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. 1 . fizike ili drugog srodnog polja. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. objavljene radove.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada.

SC. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. uz istraživanje. gostujuća predavanja. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. u pravilu u prvom i drugom semestru studija. obuhvaćaju upis i polaganje predmeta. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. te biti prisutan na svima ostalima. istraživačkih. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). vlastiti i tuđi).SC. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije.SC. Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih.-06). javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. kvalifikacijski ispit. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. U slučaju 2 . ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija.-05).-04 i DR.

Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova.SC. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija.-01). Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. Prijava. u kojem je prvi autor.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad.-02). Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. 3 . Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. tematski vezan za doktorsko istraživanje. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije.SC. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. Uz to. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. SCI ili SCI expanded.

4 . s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. Fakultetsko vijeće. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Ako mentor ne želi dati suglasnost. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. Fakultetsko vijeće. Obrana doktorskog rada je javna. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. najkasnije u roku dva mjeseca. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada.Doktorski rad.

Richard Durbin. GBLAST.dr. KLT). J. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima. E. 2001. Artech House. Liberti. Pretraživanje nizova indeksiranjem. 3. Trees.: Antene i radiosustavi. BoyerMoore algoritam. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris..C. 2. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice. BLAT. Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. analiza gibanja objekata.1. 3. Približno pretraživanje nizova.dr. Prof. navigacija. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. 2002. Literatura: 5 . Mailloux. 1997. T. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. Boston-London. matrice supstitucije.pojasa. nadgledanje prometa. Problemi u sekvenciranju genoma. Primjene: video nadzor.šuma i max. 1999. Anders Krogh. Postupci procjene optičkog toka.: Smart Antennas for Wireless Communications. Cambridge University Press.sc. Globalno i lokalno poravnanje.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof. dvaju i više pogleda. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG.dr. Zagreb. Cambridge University Press.dr. Detekcija i praćenje objekata. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. Doc. pronalaženje. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. Dinamičko programiranje. geometrija jednog. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Prentice Hall Inc. Literatura: 1. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Zoran Kalafatić. R. Ervin Zentner. and Sequences.S. Eddy. Praćenje objekata temeljeno na modelima.sc. Razmaci. Zentner. Lesk: Introduction to Bioinformatics.:Phased Array Antenna Handbook.dr.J.sc. Višestruko poravnanje. Dan Gusfield: Algorithms on Strings.2. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji.sc. Sean R. Slike razlika. Oxford University Press. porodice. težine. Udaljenosti među nizovima.sc. Sufiksno stablo. Robusna estimacija parametara. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Oduzimanje slike pozadine. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. profili.Rappaport. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. 2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. 2003. SIFT). Graphis. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. video kompresija. kalibracija kamera. Arthur M.. New Jersey. Sufiksna tabela. BLAST.

Rizik i sigurnost. Upravljanje rizicima. Bernardo. Springer 2004. 2. K. Karakterizacija rizika. 2004 4. Multiple View Geometry in Computer Vision. Wilson. A. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. 1998 3. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju.sc. dokazivanje teorema. Analiza rizika i troškova. Primjeri: protokoli.dr. Literatura: 1. Andrew Zisserman. Alessandro Verri. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Raspodjela i alokacija procesa. Harvard University Press. Identifikacija opasnosti. David A. Tehnološki rizici. Analiza osjetljivosti.sc. Procjena izloženosti. Nenad Debrecin. 2002. R. SDL i sinkroni jezici. Rizik i zaštita okoliša. 2. Models and Methods.dr. Schneider: Verification of Reactive Systems. Forsyth. Životni ciklus odluke.sc.1. Optimiranje rizika. An Invitation to 3-D Vision. R. Prentice Hall. S. C. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. Prentice Hall. Richard Hartley. L. Komuniciranje o rizicima. Government Institutes. Reaktivni UML. algoritmi dostupnosti. E. Procjena vjerojatnosti. M. F. G. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. Analiza neodređenosti. Crouch: Risk-Benefit Analysis. Tokovi snaga 2. konkurentni reaktivni sustavi. Proračun statičke. C. paralelni algoritmi. 2000. Procjena posljedica. NewtonRaphson). Dejan Škanata Definicije rizika. Cox: Risk Analysis. 3. prijelazne i naponske stabilnosti. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Procjena rizika. 2003 3. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Byrd. Shankar Sastry. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. LNCS 3185. Yi Ma. Kluwer Academic Publishers. Dr. Predznanja: 1. 2001. 2004. model ekstrakcija. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. Analiza sa jezičnim parovima. Kriteriji prihvatljivosti. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Formalne metode opisa: algebarski. Percepcija rizika. Emanuele Trucco. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga.dr. Literatura: 1. Jana Kosecka.Corradini (ur. Cambridge University Press. Addison-Wesley. Programski alati i jezici za analizu. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. A. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Springer. Fundations. Ivica Pavić Problem tokova snaga. Holzmann: The SPIN model checker. 2002. D.sc. Sadržaj analize rizika. 2. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. M.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. Kratki spoj Literatura: 6 . Stefano Soatto. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Springer.

J. Fl. Crago PE (Eds. 2003. otisku dlana. Date: An Introduction to Database Systems. Biomehanika pokreta. 2. 3. Literatura: 1. 2. Multimodalni sustavi. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. Objektno-relacijske baze podataka. moždana kartografija. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu.. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. The Complete Book. Garcia-Molina. Multimedijske baze podataka. ARNOLD: Computer analysis of power systems. Sudarshan: Database System Concepts. Sigurni autorizacijski protokoli. W. M. Mirta Baranović. hodu. J. Springer-Verlag. 2000. Aktivne baze podataka. Inc. 2004. potpisu. šarenici. F. New York. Identifikacija. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima.): Biomechanics and neural control of posture and movement. GRAINGER.. Medicinska naklada. McGraw-Hill Co.. Patologije lokomocije. Mjerni sustavi mioelektričkih. J.sc. J. Prentice-Hall. Doc.dr.sc.dr. CRC Press.1. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma. Widom: Database Systems. XML i XML baze podataka. Išgum V. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. D. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. DNA. višeznačne i spojne zavisnosti. Upravljanje pokretom. Medved V: Measurement of human locomotion. Skladišta podataka i analiza podataka. 1995.sc. 2002. Bolle et al. Direktni i inverzni problem. Personal Identification in Networked Society. New York. kinematičkih i dinamičkih veličina. Sustavi temeljeni na govoru. A. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta.. Doc.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom. Pametne kartice i biometrika. Obradba bioelektričkih signala. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka .C.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. P. H. Silberschatz. K. geometrija ruke. DAS: Power System Analysiss. J. J. Verifikacija.dr. McGraw-Hill. John Wiley & Sons. Ullman. Propriocepcija. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. C. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. 2002 2.sc. Kluwer Academic Pub. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. Winters JM.sc. 7 . S. Vladimir Medved. Jain et al. Boca Raton. 2001. (eds). D. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. H. Springer. Značajke: Fiziološke i ponašajne.dr. Marcel Dekker. Neurofiziološki. Biometrics. C. STEVENSON: Power system analysis. Deduktivne baze podataka. 1994. Guide to Biometrics. Literatura: 1. 2. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu.J. licu. Korth. Addison-Wesley. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. 1994. refleksi i motorika. 3.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. New York. Distribuirane i mobilne baze podataka. Osnove objektnih baze podataka. 3. 1999.dr. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji.ARRILLAGA. mreže podataka. FAR).

L. Chaotic and Fractal Dynamics. Prof. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. Differential Equations.dr. J.3.sc. J.sc. elastični sustavi. Hansen: Engineering Noise Control. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. Modeli i primjene: nelinearne vibracije.dr. nova paradigma zdravstvene skrbi. medicinski. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. 2007. 1997. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole. starije osobe. biokompatibilnost. Literatura: 1. Višesenzorski sustavi. Mervan Pašić. Moon. integracija informacija. Norme. L. John Wiley and Sons. Analitičke.sc. PRASAD.(2003).An Introduction to Noise Control. Literatura: 1. Billingham and S. Tehnologijski. H. C. nelinearni električni krugovi. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. oscilatori. Nastajanje buke i vibracija u industriji. Otto. Vedran Bilas Senzorizacija. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. 8 . John Wiley & Sons. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. David A. S. Postupci mjerenja buke i vibracija. Cambridge 2003. FRASER: Biosensors in the Body .dr. 2. Prof. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. Mario Cifrek. R.sc. Springer Verlag. rehabilitacija. Robustnost sustava. ButterworthHeinemann. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. Springer. F. Parametri. 1995. 2009. 2002. 3. R. Spon Press. 3. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. Inteligentni implantirani pretvornici. Perko. Malcom J. Predznanja: 1. D. 4. Biometric Identification Systems. CRC Press. King. 2. 1992 3. osobe s onesposobljenjima. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. biosenzori. Signal Processing. IYENGAR. Vesna Županović Legendreove. njihala. C. Prentice Hall. 2009. Bies. Colin H.Continuous in vivo monitoring.R. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. et al. 2. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. konvekcija fluida. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. ekonomski i psihosocijalni aspekti. M. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Djelovanje buke okoline na čovjeka. 83.2539-2557. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof.dr.B. MIn: Advances in distributed sensor integration. 2000. John Willey&Sons. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. Primjeri. rizična radna mjesta.. Biotelemetrija. A. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. Luis-Garcia. 2007. kontrola i identifikacija izvora. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. Michael Möser: Engineering Acoustics . Vacca. telemedicina.sc.dr. Differential Equations and Dynamical Systems.

Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. M/G/1 i G/M/1 repovi. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom.: Distributed systems: Concepts and design. Basics of Applied Stochastic Processes. Chapman & Hall. vučna sila. 2002. R.sc. 1990 2. Addison Wesley. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Henk C. Edward P. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Richard Serfozo.Fundamentals. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. John G. vučne i kočne sile. Schlecht. Kassakian. Yimin Gao. Martin F. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva. 1991 Literatura: 1. A First Course in Stochastic Models. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Stochastic Processes in Science. Predznanja: 1. Literatura: 1. Predznanja: 1. Springer. Sebastien E. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. Procesi obnavljanja. Theory. preporuke i propisi za električna vozila. Mario Vražić Vozila električne vuče. Povratna vremena. Model klijent/poslužitelj. Graphis.dr.sc. Neven Elezović Poissonov proces. 2009 4. 2001. Osnovne norme. An Introduction to Stochastic Processes. 1996. Zagreb. Školska knjiga. J. Distribuirani objekti i pozivanje objekata.sc.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. CORBA usluge. D. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. CRC Press LLC. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. and Design. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Složeni Poissonov proces. 2000 3. Mehrdad Ehsani.Coulouris et al.Orfali. Školska knjiga. 2006 2. John Wiley. podjela i primjena. Hybrid Electric. Regulacija brzine. Harkey. Ali Emadi: Modern Electric. Prentice. USA. and Fuel Cell Vehicles . 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. 2. Boca Raton. Markovljevi lanci i repovi. 3. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. A. Učinski pretvarači za vučna vozila. Klasifikacija repova. John Wiley & Sons. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Engineering and Finance. 2005 9 .Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Zagreb. C. G. Kao. Asimptotsko ponašanje.dr. Dunbury Press.Hall. Tijms. 2002 3. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. sila kočenja i instalirana snaga. Osnove vučnih proračuna. Gay. Zagreb. Frank Beichelt.dr. Petar Knežević Koncepcija. Florida. Analiza M/M/1 i M/M/c repova.

MC Graw-Hill. 1998. and electro-magnetic fields. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. 2001. Automatski klirinški sustavi. Električna vuča. Doc. 2. European Prestandard ENV 50166. Z. Bankomatski i POS sustavi. Školska knjiga. sustavi za ometanje praćenja. Transakcijski protokoli i provjera podataka. R. Acoustical Society of America. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka.. M. Literatura: 1. Simon Iwnicki et. Florida. 2. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja.dr. Doc. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof.2.. 1995. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja.. 75(4):442. 1997.I. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof. USA. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima.W. Protumjere. Introduction to Airborne Radar. 3. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. Makrinenko. 1998.sc. 3. Introduction to Radar Sytems. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Preporuke. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Vedran Batoš.sc. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. Beograd.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. Beranek: Acoustical Measurements. 2nd ed. Zaštita i sigurnost transakcija. Elektronička trgovina. 2006 3. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. Skolnik. Human exposure to electromagnetic fields. New Jersey. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva.dr.sc.. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. Štih.sc. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora.dr. Ž. Literatura: 1. Scitech. Transakcije plaćanja. Elektromagnetizam 1 i 2. Artech House. L. 3. Praćenje po kutu i brzini. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof.dr. Boca Raton. Internet 10 . 3rd ed. Microwave Radar. Haznadar. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. Naučna knjiga. Health Phys.sc. Platni i mikroplatni sustavi. J. ICNIRP.L. Stimson. 2. Crocker: Encyclopedia of Acoustics.dr. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija.J. CENELEC. Antenski sustav radara za praćenje. mjerni uvjeti i mjerne metode.dr.. Akustički mjerni prostori. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. 2000. M. Osnovne značajke i izvori EM polja. Kartično poslovanje. Sullivan. Siniša Fajt. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. 1994. G. 1988. Inc. I. magnetic. 1997. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings.sc.. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. CRC Press LLC. Zagreb. John Wiley & Sons.al. L. Acoustical Society of America. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Božidar Radojković. Protu-protumjere. Elektronički prijenos sredstava.

. Kombinatorika s teorijom grafova. osnovni pojmovi i definicije. San Diego. Hutchinson. Graphs and networks. Zagreb. Cambridge University Press. 3. Stablo. Zagreb. Norwood. New York. Second Edition.Reed. Elektro i magneto-optički efekti.poslovanje. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. sinteza stabla minimalne dužine. osnovna svojstva. USA. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof.dr. Sanda Pleslić Definicija plazme. USA. H.. Sparivanje u grafovima. Osnovni principi rada lasera. H. B. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije...B.sc. Kolektivna svojstva plazme. Electronic Payment Systems for E-Commerce. Element. 1961. Planarnost grafa. Artech House Inc. Carre. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. Matrična reprezentacija grafova.. B. 2. R. Griem. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. 1996. Klasifikacija grafova. Plasma Spectroscopy.dr. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. 3. 2002. Literatura: 1. Norwood. D.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. Literatura: 1. 2000. Electronic Commerce Principles and Practice. Primjene u tehnici.. Laserski proizvedene plazme. S. generiranje stabla. Linear Graphs and Electrical Networks. W. 3. Literatura: 1. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova.. Temelji fizike plazme. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. 1989. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. Oxford. Veljan. 3. Principles of plasma diagnostics.HENČ. nelinearna optika. C. Claredon Press. Vježbe u laboratoriju. Detekcija laserskog zračenja.. Cambridge University Press. Academic Press Inc. 2.C. Cambridge. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. 1979. Operacije s grafovima. 2.sc. 1987. 2. Vršnak. Standardi i primjena e-poslovanja. Berlin. Artech House Inc. Tewari. rez.sc. E-Commerce Systems Architecture and Applications. 2001. I.BARTOLIĆ. V. 1996. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. Školska knjiga. Školska knjiga. Zagreb 2001. 11 . M. Svojstva laserskog zračenja. W. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. elektronska gustoća.dr.C. 1964. H. H. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem. London. Lahorija Bistričić. L.Seshu & M. Lasersko hlađenje.. Povezanost grafa. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. 2000. Addison-Wesley P. O'Mahoney. Težinski grafovi. Mobilno poslovanje. Literatura: 1. E. Bidgoli. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. Springer Verlag. USA. Peirce. te vlaknaste lasere. lasere sa slobodnim elektronima. D. McGraw-Hill Book Company.. Rajput.

Teil 2: Leistungsstellglleder). izgradnji i modernizaciji. Agentski sustavi. 2.sc. 2. učenje i znanje. 4. Zagreb. energije i informacija. I.. Prof. Prikupljanje. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. Elektrokemijske. IEEE Transaction on Industry Applications. F. NY. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. London.sc. Instrumentacija: prijenosna. 12 . 1987. IEEE Press. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. 1994.SINKOVIĆ: Informacija. J.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. primjena računala. Prof. Identifikacija procesa. Senzori i pretvornici. 1996.): Water Quality Monitoring. E & FN Spon. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. 1997. značenje. 2. Zagađenje kod nesreća. 3.dr. Bounicore (Eds. 2004. voda. 1987. Neizraziti sustavi i neuronske mreže. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje. Igor S. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . R. Teorija informacije.dr. Održavanje opreme. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Izbor mjernog mjesta: zrak. Školska knjiga. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. Kompleksno upravljanje procesom. Springer Verlag. T. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. Element. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. Informacija i mediji. tlo. Vjekoslav Sinković. optičke. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. Primjeri složenih postrojenja. sastav i svojstva tla. za neprekidno praćenje. J. tvorba hijerarhije. Pristup razvoju.dr.E.emer. Element Zagreb 2007. Heidelberg. Testiranje hipoteza. simbolika i semantika. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. mikrobiološke metode. 1986. predstavljanje i vrednovanje znanja. Zagreb. Literatura: 1. prototip postrojenja. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. Umjetna inteligencija. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. Addison-Wesley. Pandžić. Literatura: 1. Željko Ilić. Ratko Magjarević. laboratorijska. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. Opažanje nesigurnosti. Ballance (Eds.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. mikrobiološke veličine. Tokovi materijala. buka. New York. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. Bartram. Theodore.dr. leksem.S. 3. Alen Bažant. Razrada tehnoloških zahtjeva. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi.sc. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima.): Air Polution Control Equipment. analitičke. V. B. Literatura: 1. Zdenko Vrdoljak. Kvaliteta usluge Predznanja: 1.sc.K. R.dr. Simbol.

H. Dr. Wavelets and Subband Coding. 2005. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi. Specifičnosti pogona. 3. 3. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. 2. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. Hernandez. 2nd Edition. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology).CRC Press. primjeri. New York. te analizi poremećaja. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. G. FFT i z. R. Analiza valića: ortonormirane baze. Lewis Publishers. Diferencijalni i integralni račun 2. Wiley. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. Wavelet. aktivna opterećenja. Predznanja: 1. Tibbals. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. Osnove linearne algebre Literatura: 1.L. G. E. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. A First Course on Wavelets. Kovačević. 5. R. H. Pravila projektiranja. dilatacije i modulacije. teorija telekomunikacije. Multirezolucijska analiza (MRA). 4. CRC Press.dr. kompresija podataka. Diskretne transformacije: DFT. Englewood Cliffs. and Simulation. New Jersey.sc. 4. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. Lee. Layout. S. 2nd Edition. 2nd edition. Wavelets. 2009. transformacije i integral. Jafard. Y. Cambridge University Press. Hilbertovi prostori. W. M. predviđanjima. van Grondelle: Environmental Physics. Vetterli. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. Weiss. McGraw-Hill. R. 2001. 2003. Zagreb. Ryan. Distribucije: regularne. Skripta FER. B. Meyer.transformacija. ISBN 047170055X. E. neuronskih mreža. 2004. J. Sklopovi za stabiliziranje radne točke.J. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. diferencijalne jednadžbe. 2. 1996. LC i prstenasti oscilatori.sc. M. Razavi. Djelila frekvencije. izvori konstantne struje i napona. Dutta. ISBN 0072380322 .3.sc. 1999. Neprekinuta valić transformacija.dr.sc.J. Philadelphia. 2000. J. J. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. Conversions and Formulae. Wiley-IEEE Press. Literatura: 1. Boeker. 1999. SIAM. konstrukcija. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. integralne i diskretne transformacije.F. CMOS Circuit Design. Tools for Science&Technology. Baker.dr. ISBN 0521835399. Hornyak. Prentice Hall PTR. Primjene: analiza signala. translacije. Adrijan Barić. Pašić. E. Predznanja: 13 . Laplaceova transformacija. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. T. delta i singularne. 2007. D.

Abdel-Salam. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . 2008. Doc. IEEE Press. 1995. 3. GUPTA. 1999. N. Industrijske norme.1. 1996.dr. New York. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1.S. 2000. Tehnika visokog napona 2. zahtjevi i sigurnost. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. Kamaraju : High Voltage Engineering. Allan Johns. YEN. L. A. Predznanja: 1. Osnove elektroenergetike 2. Tata McGraw-Hill. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. H. energije i informacija. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc.sc. 3. Newnes. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. E. 2007.S. Zaengl. M.dr. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. New York. 2. J. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. Neizrazito upravljanje. 3. J. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. M. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. M. K. Mjerenja električnih i magnetskih polja. 1996. 2001. Kuffel. neuronske mreže. 2009. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. Naidu.sc. Postavljanje i razrada zahtjeva.sc. Anis. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. LANGARI. R. Literatura: 1. 4. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu.Theory and Applications. M. ekspertni sustavi. A. A. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. R. Springer. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. Jadranko Matuško. KLIR. Prenaponska zaštita Literatura: 1. G. Marcel Dekker. New Delhi. R. IEEE Press. J. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. 1995.dr. 2. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. Elsevier. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. V. Prentice Hall. B. Springer. New Jersey. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. El-Morshedy. W. Radwan: High-Voltage Engineering. 2. Yong-Hua Song. Marcel Dekker.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

Wiley-IEEE Press. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala.dr.Elektrotehničko društvo . Doc.dr. S. Programabilna. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje.sc. 2004. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. pobuda kabela. Lj. OIML. Izdanje. IEC. III. 1984. IMEKO). Literatura: 1. ILAC. S. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. Grow Hill 1998 2.sc. 1-98. Rayner: Coaxial AC Bridges. Mc. 1994. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 . Zagreb.Zagreb. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. instrumentacijska i izolacijska pojačala. Kibble. Problemi kapacitivnog opterećenja.dr.H. Zagreb. B. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. EA. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. NCSL. 2. optimiranje rasporeda remonta. A. John Wiley & Sons. str. Ratko Magjarević. monografija. Literatura: 1. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof.dr. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1.dr. Usporedba strujne i naponske povratne veze. Calibration: Philosophy in Practice. Metode ac/dc usporedbe. Design Techniques. Pricing and Hedging. 2. 3. optimiranje ograničenja emisija.sc. Eydeland. G. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. Milun. Nikica Hlupić. John Wiley & Sons. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. WELMEC. Analog devices 1995 3. Doc.3. BIPM. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. 2002. Perspektive razvoja.dr. Derek W. CEN.sc. Second Edition. modeliranje neplaniranih ispada. integrirano modeliranje emisija. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits.mjerenje i računanje. Prof.dr. 1970. Kvantni etaloni napona i otpora. Fluke Corporation. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. 1988. vrednovanje cijena emisija. Adam Hilger Ltd. CENELEC. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . K. M. Tehnička knjiga.sc. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. 3. Bristol. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. 2002. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala.sc. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. njihovih omjera te impedancija.P. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets.

1994. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. preventivne mjere. Laserska fuzija. popravne mjere. Stabilnost nelinearnih sustava. J. P. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. S: Tanenbaum: Computer Networks. Wellesey. Web usluge i agentsko izračunavanje.dr. Sunčevo zračenje. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Z. V. Second Edition. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. 1993 2. pritužbe. Calibration: Philosophy and Practice. Napredni fisijski reaktori. Li (1991): Applied Nonlinear Control. Inc. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. Upper Saddle River. FN ćelije u razvoju.dr. Prentice Hall: New York. Ekološki utjecaj novih izvora energije. Nuklearna energija fisije i fuzije. Literatura: 1. Lj.sc. Linearizacija nelinearnih sustava. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. unutrašnji nadzor kakvoće. 1993. 3. Prentice Hall PTR. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. Alesso.sc. okolišni uvjeti. Biokonverzija solarne energije. Adaptivno nelinearno upravljanje. EN 17025: 2000 3. Sigurnosni aspekti. gorivne ćelije. Doc. ISO. Ekonomija vodika. F. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. Guide to the expression of uncertainty in measurement. Zagreb.. NJ.normnom nizu ISO 9000. FLUKE. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. sljedivost. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. 19 . MA. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. Semantički Web. Literatura: 1. NJ. Marcel Dekker: New York.dr. 2. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Smith: Developing Semantic Web Services.. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems.dr. Prentice Hall: New York. uz Literatura: 1. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije.J. nadzor zapisa. Upper Saddle River. 3. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Geotermalna energija. Vukić. sustav kakvoće. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. S. Elektrane na vjetar. M. Đonlagić.sc. Nuklearna fisija. Kuljača. Kvaliteta usluge. snaga i energija vjetroturbina. Školska knjiga . Literatura: 1. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Vjetroenergetski potencijal. Metode nekonvencionalnog upravljanja. Vladimir Knapp.. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Slotine. Pokretno umrežavanje i nomadičnost. 2003. 1999. Nuklearna fuzija. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. Krešimir Trontl Energija vjetra. 2. Black: Advanced Internet Technologies. Sunčana energija. C. Uskladištenje električne energije. D. W. nadzor dokumentacije. 4th Ed. 2005.sc. A K Peters Ltd. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. Knapp: Novi izvori energije. Prentice-Hall. Silicijeve Sunčane ćelije.

J.dr. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi. Perez: Technology Applications in Education . Caserta. John Wiley & Sons. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. R. NY. ogib i raspršenje. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. The Data Warehouse ETL Toolkit. ontologije. (ED. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. Oxford University Press. MCGOWAR. W. Izvori elektromagnetskih smetnji. John Wiley & Sons. Prof. Inmon. IANOZ. siječanj 2005. Proces izgradnje skladišta podataka. Publishers. Logičko oblikovanje skladišta podataka. metoda momenatametoda konačnih elemenata. R. www. područno znanje.H. 1997. Inc.dr. M. RAMAHI. C. norme. Ross. 2004. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. 2. J. 2. Mjere zaštite. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. 2.F. John Wiley & Sons. Oxford. ARCHAMBEAULT.dr.sc. Literatura: 1. S.. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. Haznadar. Proces izvlačenja podataka iz izvora. magnetski i elektromagnetski. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. 3.. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. Dordrecht. studijski primjeri. Lawrence Erlbaum Ass. Vrste EM utjecaja: galvanski. 1996. Zoran Skočir. O'Neil. Zagreb.dr. radijacija. Liber. F. 2002.sc Zijad Haznadar. Doc. S. V. Željko Štih. John Wiley & Sons.dr. R.A Learning View. 1972. O. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models. sudionici. Blessing. Štih: Elektromagnetizam I i II. Mahwab. NJ. 2003.dr. S.hr/~stankov/pregled_fpmz. arhitektura. M. scenariji učenja i poučavanja.emer. modeliranje učenika. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. Modeli s raspodijeljenim parametrima. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. G. funkcionalnost. BOYLE. Building the Data Warehouse (Second Edition). Zagreb. 3.sc. Doc. 2003. 3.sc. 3. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). T. sučelje sudionika. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. Kluwer Academic Publishers. 2002. M. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof. 2. Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers. Literatura: 1. A. L. TESCHE.pmfst. električni. Jr. B. Logički višedimenzionalni model podataka. Konceptualni višedimenzionalni model podataka. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook.htm 20 . Split. objekti učenja.sc. 2004.2. Murray. Vrednovanje u sustavima e-učenja. 1997. WILEY.): Renowable Energy. M. Kimball. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. 1998. interna skripta. Školska knjiga. J. MANWELL. G. VF modeli. Kimball. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).sc. F.

Prentice Hall. 1997. Wienerov filtar. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti.dr. E. Slučajna polja. Woods. Literatura: 1.sc. James A. varijacioni račun. Kompresija slike. K. A. John Wiley & Sons. Analysis. Stuart J. Boyle: Image Processing. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. Homomorfno filtriranje. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. Primjene. Herbert Praehofer. Prof. M. Digital Image Processing. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. Frank L. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. 1999 2. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. Operator povratne projekcije. New York. N.Fundamentals and Applications to Technology. vožnje. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. 2nd Ed. Virtual Reality Technology. Peter Norvig. glasa.John Wiley & Sons Inc 4. pokreta tijela i izraza lica. R. Operacije na histogramu. Median filtar. Brooks/Cole.. Tag Kim. Wiley 2. 2nd Ed. John Wiley & Sons. B. 2-D sustavi. Allen. Stacionarna stanja. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. Hilbertov prostor. Gonzalez. 2-D diskretne transformacije. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment.dr. Severance. Coan and John J. 2. Prentice Hall. opservable. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. Dvodimenzionalni (2-D) signali. System Modeling and Simulation: An Introduction. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Fononi i koherentna stanja. 2001. Hlavac. R. R. C. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications. Projekcijski teorem. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. Kodiranje slike. 2002. Sven Lončarić. Bernard Zeigler. V.. WKB aproksimacija. SINGH: Quantum Mechanics . Englewood Cliffs. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). Literatura: 1. 21 .dr.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof. 2007. J. New York. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. Programska podrška za obradu slike. leta. Theory of Modeling and Simulation. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. Postulati kvantne mehanike. Elsevier. itd. Russell. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. 2000. Simetrije i transformacije. 2001.sc. fuzija psihofizioloških signala.Grigore Burdea and Philippe Coiffet. Prentice Hall 5. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. 1989 3. and Machine Vision. Druga kvantizacija. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing.dr. Radonova transformacija. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje.sc.2003. Poboljšanje slike. Sonka.sc. Obnavljanje slike. Academic Press 3.

Law.1. spremnici. J. 1991. evolucija. ISBN 0596000359 3. 1993.sc. Gordan Gledec World Wide Web. Korisničko sučelje: uporabivost. sustavi s valnim 22 . operaciona pravila. Dubravko Pevec Nuklearne sile. R. 2002.Techniques for Experimental Design. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. K. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. BRANSDEN I C. Rexford. ed) and Physics of Atoms and Molecules. Wiley. 2. uvjetovanje. Čerić: Simulacijsko modeliranje. 2000.sc. V. Jain: The Art of Computer Performance Analysis .K. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. J. Kromatska i polarizacijska disperzija. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. A. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. H.M. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. and traffic measurement". Simulation and Modeling. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. B. BETHGE: Kernphysik.dr. Mrežna pitanja: arhitektura. jezici. Springer Verlag. 2000. R. 1996. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. trendovi i standardi. Fuzija. Rosenfeld. J. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. Pearson Education. 3. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. P. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. Literatura: 1. usporedba više sustava. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi.sc. nelinearni efekti. J. Addison-Wesley Pearson Education. B.dr. elektroničko poslovanje. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. antitetske i kontrolne varijable. posrednici. SHULTIS. Doc. Krishnamurthy.dr.sc. terminirajuće i stacionarne simulacije. Teorijski modeli fisije. caching. Literatura: 1. New Riders Press. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites".D. distribucija sadržaja. sustavi velike brzine i velikog dometa. protokoli i sigurnost. 3. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. 2001. Nuklearni modeli. meta-podaci. Primjene: višemedijsko strujanje. FAW: Radiation Shielding. Measurement. izdanje). Harlow. 2003.dr. La Grange Park. 2001.3.E. Nielsen.dr. Berlin. sustavi s jednim redom. Programska podrška: klijenti. Postupci kompeziranja disperzije. Littleov zakon. networking protocols. Nuklearna magnetska rezonancija. višestruke mjere performansi. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". L. jednostavne mreže redova. Prof. Boris Kviz. 1999. poslužitelji. Literatura: 1.dr. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3. O'Reilly. pristupačnost i personalizacija. pretraživanje i katalogizacija.sc.sc. 2nd edition. McGrawHill. John Wiley & Sons. New York. J. upravljanje sadržajem. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. 2. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. W. Semantika. American Nuclear Society. Morville. Maja Matijašević. Fisija. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. ISBN 0-201-71088-9 2. Školska knjiga.

Proširenje kapaciteta mreže. Prof. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. 23 . Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. 3. Inc. Linearno programiranje i tokovi u mreži. and Architectures.L.sc. Medhi. 4. N. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. Morgan Kaufmann. D.M. Svjetlovodni senzorski sustavi. Nikola Bogunović. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. N. Protocols. 1989. Literatura: 1. Posebni algoritmi i proširenja. 1993. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. John Wiley.G.. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. IEEE & Wiley Interscience.L.T. M.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models.multipleksiranjem (WDM). M.sc. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. R. Prof. 5. 3. 6. Pioro. T. Ahuja. K.dr. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. 2002.dr. 2007. Literatura: 1. G. 2. Flow.sc. Springer. K.C. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima. 2006. D. J. and Capacity Design in Communication and Computer Networks. Lokalno traženje optimuma. 2003. 2nd Ed. Ramaswami. T.Magnanti. Morgan Kaufmann. Doc.. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof. Pregled egzaktnih. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming. R.N. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. Springer.sc. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. B. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. kombinatoričkih i heurističkih metoda. G. John Wiley & Sons. B. D.dr. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. Elsevier.dr.dr. 3rd ed. Prentice-Hall. optički giroskop. Sivarajan: Optical Networks.dr.. Ball. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja.S. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. 2. Kombinatoričko optimiranje. 1998. John Wiley&Sons Ltd.sc. Morgan Kaufmann Publishers. Magnanti. interferometri. Optimalno usmjeravanje u mreži. 2002.. Heuristički algoritmi.sc.P. 2002. 2. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka.G. senzori na osnovi Braggove rešetke. 3. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. J. 1995. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory.. K.Y. Predviđanje. J. Addison-Wesley.Monma. 2007. Dimenzioniranje i planiranje mreže.O. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems. Orlin: Network Flows. Korte. polarimetri. Mladen Kos.Rau: Optimization Principles. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi. Medhi: Routing. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. Davor Škrlec. L.L. 2004.

Research Studies Press. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. 1997. Literatura: 1.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. 1997. H. Literatura: 1. 3.sc. izravno ostvarivanje prikaza.P. Literatura: 1. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. Schroeder. Baker: Computer Graphics with OpenGL. stvaranje poligonalnog modela. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. Davies. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. Algoritmi za indukciju znanja. New York. Nielson. tehnici i medicini. M. Third Edition. Ltd. Prentice Hall. (Eds. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. 2000. 3. J. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. P. Lorensen. W. Hagen and H. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Scientific Visualization: Overviews. van Harmelen. Ltd. Vizualni artefakti. D.sc. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima.dr. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. Željka Mihajlović Uvod.primjeri i atributi. Multimodalni podaci. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. Doc.Knowledge representation.. Redukcija na logičke programe. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Ulazni skup podataka. R.dr. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. Fensel. 3.J. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. K. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina.J. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. 2. Third Edition.dr. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. Vizualizacijski protočni sustav. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. 1996. Nastanak. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons.J. 2004. podjela i svojstva. 2. Primjena u poslovnom odlučivanju. 1996. prikaz nizanjem presjeka. Sowa. Transients in Power Systems.Brooks/Cole. Postupci vizualizacije podataka. Brachman and H. IEEE Computer Society. G. 2002. John Wiley & Sons. Ivo Uglešić. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima.sc. Literatura: 1. 24 .Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management. New York.M. Tom M. John Wiley & Sons. Hearn. 2. 2. Probabilistička logika. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. Evaluacija rezultata. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Mueller. 2000. Ontologije i znanje na Web-u. Priprema ulaznih podataka. L. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill.). 2003. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. 2004. D. J. and Techniques. Martin and B. Ian W. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. pri nastanku i eliminiranju kvarova. Methodologies.dr. Vizualizacija informacija. van der SLUS. 2004. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima.sc. F. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Kitware. Predstavljanje otkrivenog znanja. Inc. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof.Wiley.

Prostori Soboljeva. Linearna algebra Literatura: 1.D. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR. John Wiley & Sons.Betz. Galerkinova metoda. Masson. Digitalni AM prijenos. B. izbjegavanja i otklanjanja. procesi i dretve u računalnim sustavima. Springer.Laroche : Lightning: Principles. descrambleri.sc. 1995 3. digitalni prijemnici (DSP). Curves and Fractal Dimension. A. korektura greške. Literatura: 1. P. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. filtriranje. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. pojačala. Gagne. Predznanja: 1. dekoderi: demultiplekseri.P. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Međusobno isključivanje. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Fundamentals of Applied Functional Analysis.. DAB i DRM.3. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. D/A konverteri). Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. John Wiley & Sons. New York. Slabe derivacije. 1998. T. Chicester. Addison Wesley Longman. Sustavi za prijem u pokretu. Fourierova transformacija distribucije. 2003 25 .sc. Žubrinić D. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. demodulacija. Schumann. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Springer-Verlag. Instruments and Applications. 2003. G. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. J. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. 2009. H. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. Théorie et applications. Short Run press Ltd. P. Regularnost rješenja. W.. Analyse fonctionelle. Matematika 3E ili 3R 2. Fraktalna analiza chirpova. IEE. Applied Operating Systems Concepts. Literatura: 1. Mitrović D.. 4. WATSON. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). Exeter. Brezis H. Silberschatz.dr. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting.dr. 1996. Prostori distribucija.. N. Dambacher: Digital Broadcasting. Leo Budin Programi. Sacramento. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Određenost višedretvenih sustava. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. pretvarači frekvencija. Galvin.dr. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija.. Hoeg. 2.Mjerenja digitalnih prijemnika. U. programski zadaci. Slaba formulacija rubnih problema. 2003. Paris 1983 2. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. Tricot C. P.sc. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. California State University. 3. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. Potpuni zastoj: metode otkrivanja.

: Microwave and RF Design of Wireless Systems. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. 2001. Prof. Techniques. B.sc. Krunoslav Tržec Programski agenti. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. Prostorno-bitemporalni objekti. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. Ma.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. 2000. 2006. Cambridge. Concepts. P. and Their Applications. Generične PLD strukture. Chapman & Hall/CRC.).dr. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova.sc. Analiza mikrovalnih mreža. and Models of Computer Programming.. Graphis. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. Zagreb. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. A. Praktične primjene. Klase profesionalnih prijamnika. 2007. N. Gordan Ježić. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu..Future Temporal Logic. D. Električki male antene.. Berlin. Vayne Wolf. Computer Science Handbook. Prof. Printice Hall. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. 2. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze. Springer-Verlag.. automatizacija poslovnih pravila.S. 3. S. Literatura: 1. Pozar.. F. O. 3. elektroničke aukcije. 2004.. Antene i radiosustavi. FTL .sc. Nigel P. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. 1996. Elektroničko tržište. M. Chichester. agentski komunikacijski jezici. Rappaport.dr. New Jersey. Djelotvornost otvora antene. M. Bichler.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera. Zdravko Galić.sc. Literatura: 1. Cook. Strateško donošenje odluka. semantički agenti i ontologije.dr. E. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova.dr. metodologije razvoja višeagentskih sustava.van Roy. Karolj Skala. 26 . Brandouy. eds. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Stabilnost pojačala. The MIT Press. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata. Tucker (ed. 1. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije.. 3. Cambridge University Press. T. Fasli. Patrick Kane. 2004 3. Digital Electronics with PLD Integration.2. 2. 2001. Wiley. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. 2. John Wiley & Sons. FPGA Based System Design. Game Theory.dr. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. Agent Technology for e-Commerce. Matrice impedancija i admitancija.dr.. Literatura: 1.sc. Homodinski prijamnici. Mathieu.Y. 3. Željko Butković Integracija sustava na čipu. Definiranje primitiva i makročelije.sc.sc. Koordinacija programskih agenata. Dr. Prentice Hall. MOST . M. Zentner. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. 2.. Haridi. Cambridge. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. Principles and Practice. protokoli pregovaranja.: Wireless Communications. Beaufils.

Modeliranje i upiti povijesti kretanja.. Van Dam. Academic Press..: Data Stream Management.sc. Modeliranje prirodnih objekata. Kalibracija kamere. MidArc i SoftLab. Bezierove. 1999. Segmentacija slike na područja. R. Prividna raspodijeljena okolina. Morgan Kaufmann Publishers.dr. Relacijske baze podataka 2. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof.dr. (Eds. AT&T GeoPlex. Posebna svojstva krivulja i površina. 2006 3. Perspektivne transformacije.Kontinuirani upitni jezik. Diskretni model. Hughes: Computer Graphics. Vrste RRS. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof.: Moving Objects Databases. Prof.. CQL . Detekcija granica. Raspodijeljene arhitekture. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Apstraktni model. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. Mehanizmi raspodjele. MIT Press. Prostorno-vremenski tokovi podataka. 1993. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. E. S. Literatura: 1. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Gehrke J. Arhitekture zasnovane na uslugama. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. G.dr. Predznanja: 1. Siniša Srbljić. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva.dr. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. McGraw-Hill. Razmjerni rast. P. Nikola Guid. Prentice Hall. 2004. Feiner. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. Postupak isijavanja. Slobodan Ribarić. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Golab L. Jain et al. Golden marketing . Postupak pretrage zrake.sc.. Prof. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Boston. B-splajn i NURBS krivulje i površine. Segmentacija na temelju pokreta. Vizualni artefakti. Posrednik.dr. Empirijski. 2.sc. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1. D. Faugeras.) Data Stream Management .Processing High-Speed Data Streams. Višedimenzijski skupovi podataka. 1995. M. Schneider M. 3. suradnje i natjecanja. Rubna segmentacija slika.sc. H. Tekstura i analiza tekstura. Güting R.sc.sc. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. Analize dinamičkih scena. Sigurnost i privatnost. Three-dimensional Computer Vision. Springer. Morgan & Claypool Publishers. Hermitove. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. 2. 3. Machine Vision. 2010 4. Workingham. Rastogi R. 27 . Aktivni vid. Prostorno-vremenski predikati. Raznorodno proširivi sustavi.. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima. A Practical Guide. Özsu M. 1988. 2005 2. Prilagodljivost. Literatura: 1. Stereo vid. Second Edition. Foley.dr. Prof. Model kamere. Addison-Wesley. T. Garofalakis M.Tehnička knjiga. Vision Science. Galic Z.: Geoprostorne baze podataka. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. O. 1990. Hearn. MIT Press. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. prijelazni. Palmer. Principles and Practice.

Lerner. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof. Optical Networks: Architecture and Survivability. Bhandari. n:m. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems.sc. D.dr. Vanecek. Zdenko: Modeli pouzdanosti. Mikuličić.H.sc.dr. M. N. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Mouuftah. 2002. 3. Podaci o raspoloživosti. Plenum Publishing Company. Robert Inkret Osnovne definicije. neizraziti. Prof. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Golub. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. Manchester. Stavroulakis (ed. T. Sejid Tešnjak.dr. P. L. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. John Wiley & Sons. R. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. Kluwer Academic Publishers. Jakobović i L. Billinton. 2. N.sc. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems. Šimić. 2000 2. John Wiley & Sons. genetski. Analitičke i simulacijske metode proračuna.dr.Predznanja: 1. R. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. Vladimir. Plenum Publishing Company. zaštita puta.. 2003. Q. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Literatura: 1. 28 . Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Prof. Design and Deployment of Internet Infrastructure. Budin. Reliability. sigurnost i pouzdanost. topološke i vremenske mjere. Modeliranje zavisnih kvarova. 2008. 1:1. 1996. prijenosnog i razdjelnog podsustava. svibanj. neuronski). Dr. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. H. Jelenković: Literatura: 1. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. Branko Mikac. Manchester. R. R. Literatura: 1. adaptivni. 1992. Raspoloživost proizvodnog. N. Vjerojatnosne. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. 1999. Pokazatelji raspoloživosti. 1. Kluwer Academic Publishers. R. Vidovic. Predznanja: 1. Vladimir Mikuličić. M.). Billinton.-H. Ho. 2. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. P. and D. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. G. Ltd. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu.sc.dr. Kluwer Academic Publishers. KIGEN. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Zdenko Šimić Rizik.sc. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. zaštita linka i p-ciklusi.sc. 3.

Zapis i analiza kvarova.sc. FDMA. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON)..dr. 2002 29 . Alstom T&D.dr. Electricity Training Association: Power system protection. Galić. New York. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. Strujni i naponski mjerni transformatori. Safety Reports Series No. Nikola Čavlina. Anderson. Prof. Satellite Communications Fundamentals. P.W. Jules E. 1994. Komunikacije unutar postrojenja. S. ETF-ZVNE. C. 2. Inc. Numerički distantni releji i lokatori kvara. Inc. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. BLACKBURN: Protective Relaying. Nelinerani utjecaji. VSAT sustavi. Ante Marušić. Izvedbe komunikacijskih satelita.sc. East. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. Wiley 1998. J. Adaptivna zaštita.sc. Kadish.. Principles and Applications. Satellite Communication Systems. EIRP. 2. 1994. 3rd edition. Regeneracija signala na satelitu.dr. Probabilističke analize (stablo kvara.: Telekomunikacije satelitima. McGraw Hill. Ostvarenje satelitske veze. Literatura: 1. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. R. RUSH: Network Protection and Automation Guide. 2002. Upravljanje vezom. P. Zagreb. Taylor: Power System Voltage Stability.sc. Zagreb. New York. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. 1200. Tendencije razvoja relejne zaštite.dr. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. Pokretne satelitske mreže. R. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. IEE. Zavodska skripta. GEO. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). Proračun višekanalnih sustava. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. Subkanalni proračun jezgre (COBRA). Literatura: 1.A. Artech House. A.sc. vanjski). 2002. Uski i globalni antenski snop. 1995. Volume 1-4. Thomas W. 2000.Literatura: 1. 3. IEEE Press. Sigurnosni limiti jezgre. France. Electricity Association Services Ltd. Gérard Maral. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. London. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Marcel Dekker. Levallois-Perret.dr. L. 1998. LEO i MEO sustavi. Literatura: 1. Determinističke analize. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). 2. TDMA. SCPC i SPADE. Školska knjiga.M. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. Projektiranje satelitskih sustava. Michel Bousquet. 3. stablo događaja. Level 1-3). Algoritmi numeričkih zaštita. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup. 23. IAEA. 3. 2001 2. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. New York. IAEA TECDOC Series No. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Doc.

A.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. 2004. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists.sc. A. Debrecin.dr. Hilbertovih transformatora. A. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta.dr.Algorithms and Engineering Applications.sc. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. Tipton. S.-S. Concepts in Articifial Intelligence. Zagreb.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. korektora. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. 1996. Signali i sustavi 2. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima.Ang: Recent advances in Mechatronics. 2. 30 . Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. Tehnike otkrivanja napada. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Sigurnosne norme.sc. Tosunoglu. N. Kriptografija eliptičkim krivuljama. W. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof.dr. H. Kvantna kriptografija. Security Engineering. Predznanja: 1. Predznanja: 1. Lu: Practical Optimization . Školska knjiga.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. 3. CRC Press. Volume 1. derivatora i integratora.sc. Osnove kriptografije 2. O. Handbook of Information Security Management. J. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. R. J. 2. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. Schneier. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. 2nd edition. 2001. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Digitalna obrada signala 3. Primjena CCD i PSD kamera. Autentifikacija i autorizacija. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. 2001. Antoniou. Springer. Krause. Johnson. CRC Press LLC. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. Čavlina. SpringerVerlag. B. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda.dr. Consulting Editors. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. Kontrola pristupa. Doc. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. M. sučelje prema mikroračunalu. Mladen Vučić. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. Anderson. D Feretić.CAN). N. Wiley & Sons. M. Wiley & Sons. 1995. 1999. Nuklearne elektrane. Linearna algebra Literatura: 1. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. J. Buterworth-Heinemann. Applied Cryptography. Sigurnosni protokoli. 3.3. Upravljanje rizicima. 2007. Literatura: 1. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Kaynak. P. Kriptoanaliza. obrada slike. oblikovača pulseva.

H. 4. Wiley-IEEE Press. Blinchikoff. Springer. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji.E.dr.Theory and Practice. Uskopojasno ometanje. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. 2. Melborne. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri.dr. Memorije s direktnim pristupom. nekoherentni sustavi. Nove koncepcije. Virtualni memorijski sustavi. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. Thornburgh. usklađeni (optimalni) filtri. S. New York. 31 .sc. Boston. 2003. 2003. Mjerna pojačala. Neuravnoteženi mostovi. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra). operacijski sustavi Literatura: 1. Literatura: 1. Numerical Optimization. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa.dr. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. Filtering in the Time and Frequency Domains. Oporavak od kvara i održavanje integriteta.dr. 3. 1997. A. 3. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova. 2005. Literatura: 1. H. Masovne memorije. Memorije neosjetljive na pogreške. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. Rake prijemnik. New Jersey.L.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD). Prentice Hall Engineering. osnovne karakteristike proširenog spektra. Oxford.McDaniel. Predznanja: 1. William Andrew Publishing. Glisic: Adaptive WCDMA . B. R. New York. Procesni dobitak. Slijedovi male križne korelacije. D. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. Upravljanje sigurnosnim kopijama. 2000. toplinskih.E. Butterworth -Heinemann. Johannesburg. Wright. 3. Prentice Hall PTR. Pouzdanost i testiranje memorija. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. Organizacija memorijskih modula. Doc. Noble Publishing Associates. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. 1996. 2.sc. Nocedal. R.sc. Moderne poluvodičke memorije. Peterson. Prof. Sharma: Semiconductor Memories. S. osnove arhitekture računala 2. Datotečni sustavi. CDMA. J. Zverev. R. Plinski kromatografi. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. Senzori za mjerenje mehaničkih. K. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. A. 1995.2. I. 2001.dr. Savo G. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. Organizacija polja diskova. Hijerarhija memorija. R. Springer 2006. Mario Cifrek.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems.Lee : Spread Spectrumn CDMA. McGraw-Hill. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof. Uroš Peruško.sc. T. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala.sc. 2003. D. W. Two-Volume Set. J. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. W. Mrežni memorijski sustavi. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Ziemer. otpornost na smetnje i ometanje. spektrometri masa i NMR. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. John Wiley&Sons. J. Spremnici podataka.

Distribucija MPEG-2 signala. Focal Press. 3. Zagreb. 2001. autonomnost.dr.KEATING: Sensors and Transducers. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost.D. 2005. Literatura: 1. 2005. Wireless communications systems and networks. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. 2. Ist edition. Teorija odlučivanja.S. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Branka Zovko-Cihlar. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. F. Wireless communications. G. J.sc. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. D. L. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Graphis. svjesnost konteksta. W.dr. 3. USHER.. Antene iradiosustavi. tok i obrada podataka. T. Focal Press. S. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. London. Van Tassel. 3. 1996. primjeri sustava. Guizani. Prikupljanje. 2. J. izdanje 1993. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni.dr. Cambridge University Press.. mobilnost. mrežni protokoli i tehnologije. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. 2005. Focal Press. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. PER i SER. Zentner. 2001. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. sučelja prema drugim mrežama. prožimajućeg računarstva. M. R. 3. referentna arhitektura mreže. prilagodljivost.sc. Interakcija s korisnicima sustava. MacMillan Press Ltd. Mario Žagar. 2009. proaktivnost. Gupta.). Watkinson. Arhitektura računala. Prof.. Predznanja: 1. 2. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa.sc. Richard III.G. Convergence in Broadcast and Communications Media. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Cambridge University Press. Principi maksimiranja SNR-a. Doc. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava.2. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. Springer. Teorija signala Zimski 32 . A. A. Palgrave. 2001. osnove računalnih mreža Literatura: 1. McGraw Hill. Wilmshurst. (411 str...sc.dr. Simpson. J. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. A. E. 2004 3. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala. Goldsmith. 2001. Adelstein.K. Zagreb. Izračun BER. Optimizacija bežičnih sustava. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. An introduction to the design of small-scale embedded systems. Hampshire. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof.sc. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške.dr. Školska knjiga. sigurnost. M. Literatura: 1.

Pretvarači velikih snaga. Podjela pretvarača. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. Vizualizacije u medicinskim procesima. Strang G.: Wavelets and Filter Banks. Doc. širina zvučnog snopa. Transformatori. Mjerenja na pretvaračima. Spektri slučajnih signala. M. Heathcote. uzemljenje nultočke.dr. Tehnička enciklopedija. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. 2. Plenum Press. Koeficijent korisnog djelovanja. Školska knjiga. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. R. Standardizacija. 148-168. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc.sc. Zagreb. Mjerni hidrofoni. McGraw . T.Nositelji: Prof. Branko Somek. and Nguyen T.sc. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. Ispitivanja sklopnih aparata.sc. K. pojas i dimenzionalnost signala. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. Damir Žarko Tronamotni transformator. 33 . Doc.dr.dr.Theory and Design. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Klasifikacija. Doc. Poulin. Transformer Design Principles. C. kompresiji. Taylor & Francis. Preslikavanje. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja).dr. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). Urick: Principles of Underwater Sound. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača. PAPOULIS: Signal Analysis. 1978. knjiga 13. Linearni operatori.Hill 2002. Literatura: 1. Primjene u potiskivanju šuma. 2. McGraw-Hill. Prof. 2. B. 3. Autotransformator (tronamotni pogon. Bijeli i obojeni šum. R. Dedham. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Nadomjesne sheme. 2002. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof. 1999.R.dr. P. 2. Zvonimir Valković. terapiji i kirurgiji. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. str. Ahuja. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. John Wiley & Sons. 1975.dr. zaštita). Spektralna analiza. 1998. Predstavljanje slučajnog signala. Detekcija signala. Flurscheim: Power Circuit Breakers . Artech House.sc. Transformator u interakciji s mrežom. F. Feghali. J. The J&P Transformer Book. Stjepan Štefan.J. 1980. Usmjereni sustavi. Stabilizacijski i tercijarni namot.. indeks usmjerenosti. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. DE COULON: Signal Theory and Processing. Vremensko-frekvencijske obrade. Svojstva. Newnes.sc. 1977. M. T. Literatura: 1.R. New York. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. lokalna zagrijanja. Teorem recipročnosti. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. M. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. J. 1997. Literatura: 1.sc. Kelemen. 1986.dr. Oxford. H. London. Peter Peregrinus Ltd. ekstrakciji. Shah. Hrvoje Babić. Frederick: Ultrasonic Engineering. metode smanjenja dodatnih gubitaka).dr. Zagreb. Wellesley-Cambridge Press 1996. A. New York. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača.sc. D. Del Vecchio. Pasivni i aktivni sustavi.sc. Literatura: 1. New York. B. Interakcija aparata i mreže. trajanje. 3. 3.

-J. izvedbe.3. UK. 34 .dr. Doc. H. Osnove automatskog upravljanja. Predznanja: 1. Sliding mode control in electromechanical systems. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots.sc. The MIT Press.dr. primjene. 2000. Patel: Wind and Solar Power Systems.. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. Vadim Utkin. E.dr. Spyros G. Taylor and Francis. strukture upravljanja. Planiranje i praćenje putanje gibanja. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. 2006. primjeri. J. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. T. Abingdon. ISBN: 978-1-84628-492-2. Tzafestas (Ed. Doc. 2004. Boca Raton. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. CRC Press. 2003. M. Slotine. Bianchi.sc. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Cambridge University Press. Taylor&Francis. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Vadim Ivanovich Utkin. 1999. Weiping. 2.): Advances in Intelligent Autoomous Systems.dr. 1999 3. zračnost i elastičnost. Twidell. S. Weir: Renewable Energy Resources. Jingxin Shi. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Mantz. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Battista. J. R. Second Edition. Predznanja: 1. Fernando D. A Badford Book. Antonio Ruano. Wind Turbine Control Systems. 3. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. 1999. Pretraživanje nepoznatih prostora. Jürgen Guldner.sc. Hirzel Verlag. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. Stuttgart. Ricardo J.sc. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. Prentice Hall..energija vjetra i sunčeva energija. Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers.2007 2. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja.dr. Koordinacija rada više autonomnih sustava.sc. Li Applied nonlinear control. Literatura: 1. Institution of Engineering and Technology. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Nedjeljko Perić. Hernán. ISBN: 0863414893. Metode upravljanja mikromrežama. 2. London. Nedjeljko Perić. Klasični postupci upravljanja EMS. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. 2005 4.

Kovačić.sc. H. Inteligentno upravljanje robotima.Modelling and Gain Scheduling Design. Zagreb. Hodajući roboti. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata.dr. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Interni i eksterni troškovi. De Battista. 4. Macko. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. 1999. Kordic. 1999. Graphis. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. Weiss (ed. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof.): Multiagent Systems. Bogdan.dr. D.Telecommunication Management Network. Marijan Kunštić.dr. V. Predznanja: 1. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. Danilo Feretić. Udupa: TMN .dr. 2006. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. UNFCCC mehanizmi.sc. Osnove automatskog upravljanja 4. Cleveland. Osnove robotike 2. Zmijoliki roboti. 3. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom.3. 3. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. D. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. 2005. Interakcija robota i okoline. Lazinica. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. Khatib. and Y. Springer-Verlag. Sigurnost autonomnih servisnih robota.sc. Profesionalni servisni roboti. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi. Samoupravljivost i autonomni sustavi. B. Springer-Verlag. A. Literatura: 1. 2007. 2008. Doc. Siciliano. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. M. Komparativna analiza EE objekata. Bianchi. Upravljanje ravnotežom robota. Z. Cisco Press. Norme za ograničenje emisija. 2. K. Problemi globalnog zagrijavanja. R. McGraw-Hill. Mesarovic. S.Krajči: Osnove robotike. 35 . Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Advanced Robotic Systems (ARS). 2. O. D.sc. J. The MIT Press. 2002. System Research Center. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Predznanja: 1. Clemm: Network Management Fundamentals. A. London. NGOSS sustavi. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. Osnove dinamičkog modeliranja 3. 1972. M. Berlin Heidelberg. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Virtualni robotski sustavi upravljanja. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1.sc. Handbook of Robotics.dr. G. Prof. F. Sheme trgovanja emisijama. Održivost razvoja EES-a. V. Ohio. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama.

K. May 1999. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS).Externalities of Energy vol I-VIII. 3. Springer-Verlag. Difuzori. R.sc.sc. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Ž. Tomšić. 1999. Prof. Fasor.dr. Literatura: 1. P. 2000. Doc. H. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Gregory D. Izdanje. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. Audio podsustav na računalima. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. 2. A. izvedbeni projekt. D. B. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. ExternE . UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. European Comission EUR 16523 EN. Zaštita od emisije i imisije buke. Ivan Jelenčić. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. Validacijski postupak. Dey. Višekanalni sustavi snimanja. Specifičnosti materijala. Crocker. Simulacije i stvarnost. R. Rizični faktori: kritična uporaba. Subašić: Elektrane i okoliš. Encyclopedia of Acoustics.6. Luka Ferković Model mjernog sustava. N.-2000. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. Brussels. Beyer. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. Technical Report No. složenost obrade podataka. ETC. Spon Press.3. Literatura: 1. Two Hunders Years of Acoustics. October 2006 3. Landsdale Pennsylvania. Literatura: 1. 1995. Objektivna i subjektivna difuznost polja. 2/2006. Sounds of Out Times.sc. DG XII. 2006. D. 2. Raspodjela zvučnog polja. Michaelowa. Ivan Leniček. Ray tracing i slične metode.n Swift and Z. utjecaj složenog upravljanja. Geneva. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. posebnih. 3. 2. Zahtjevi na akustička svojstva općih. McGraw-Hill 1999. T. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera.dr. Škanata. 4. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. Povezivanje audio uređaja. Eurolab. Literatura: 36 . HRN EN ISO/IEC 17025. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja.sc. United Nations. Odnosne norme i zakonski propisi. tehnoloških prostora. Tietenberg. Room Acoustics. 3. Schnelle. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. Čavlina. rizik u odnosu na pouzdanost.T. London.dr. M. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. Springer-Verlag. A Practical Guide.sc. B. Stvarno vrijeme odjeka.J. Feretić. Kuttruff. 2000. Definiranje projektnog zadatka.dr. Zagreb. akustički projekt. 1971. M. D. Grubb. Element. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu.dr. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. X.

Pohlmann: Principles of Digital Audio. 2. A K Peters Ltd. 2002.R. 2002.1. 2000. McGraw-Hill Professional.C. R.Bosi. P.E. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. K. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications. 3. M. 37 . Kluwer Academic Publishers.

problemi na niskim frekvencijama. 1993. Školska knjiga. 2. Operacijski sustavi 2.dr. D. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. Krieger publishing company. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora.sc. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Informacijska analiza poslovnih procesa. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. usluga. unutarnje rezonancije. Zagreb. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. Florida. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. F.2.Templeton: Acoustics in bulit environment.. Modeliranje informacijskog toka. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. USA. Mo Jamshidi (ed. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. London. Akustička mjerenja impulsnim signalima. CRC Press.sc. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije. Literatura: 1. Projektiranje ozvučenja. John Wiley & Sons. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. Primjena genetičkog algoritma. V. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. A.dr. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. Balansiranje opterećenja. Arhitektura računala 3. San Francisco. Principles of Embedded Computing Systems Design. Boca Raton. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. 38 . Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. 1998. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije. 3. 2001 3. W.C. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. Konstanta sobe. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. C. Projektiranje prostorija za slušanje. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa.sc.).dr. Leo Budin.Wolf. Chaotic and Fractal Dynamic. TAB Books. 2001 2.Z. Predznanja: 1. 1994.sc. Modeliranje poziva. Computers as Components. Literatura: 1. 1994. Butterworth Architecture. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže.dr. M. Malabar. SINKOVIĆ: Informacijske mreže. Morgan Kaufman Pub.2.E. Akustičko modeliranje. Moon. Wilson: Noise Control. Doc. zahtjeva i elementarnih poslova.

Vol.dr. Digital Communication Systems. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. kontinuiranih i diskretnih te statičkih. 2: Computer Applications. 2. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. 1997. višestruka refleksija. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks.. HUANG Y. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka.sc Zijad Haznadar. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. Prof. Haznadar. Liber. Akvizicija mjernih podataka. metoda momenata. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. McGraw-Hill New York. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. Z.emer.sc. metoda konačnih elemenata. KLEINROCK: Queueing Systems. Pohrana i zapis zvuka. Springer Verlag. Literatura: 1. Kluwer Academic Publisher. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama.. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Berlin 1987. VASEGHI S.sc. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. Toronto. New York. Boston. 3. W. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. 39 . 3. 2. John Wiley & Sons. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. Literatura: 1.dr. V. Procesiranje i obrada zvuka. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. 1972. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. Prof. Boston. 1987. 3.dr. Doc. Zagreb.. New York.sc.dr. 1952. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. London. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina.sc. podršci za projektiranje podržano računalom. zapis i prijenos zvuka. Značajke medija za pohranu. 1996. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. Sead Berberović. Štih: Elektromagnetizam I i II.dr. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. FITZGERALD-CH. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. Audiokomunikacijski standardi. O. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines. Školska knjiga. Statička i dinamička ispitivanja. I. IEEE Press.2. Literatura: 1. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. 2004. 2000. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. JohnWiley & Sons Ltd. L. R. polarizacija. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. 2. A. Zagreb. Dina Šimunić. Numerički postupci. Prentice-Hall.dr. E.sc. 1994. 1976..sc. Primjeri analize linearnih i nelinearnih.. A.dr.dr. PEEBLES P. KINGSLEY: Electric Machinery. Inc. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Doc. Artech House.sc. BENESTY J. Ivan Gašparac.

Školska knjiga. R. Sven Lončarić. kompleksnost modulacije. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. poluvodički detektori. Gradijentni i kompas operatori.. Razvoj novih detektora.. 1990. Termički učinci elektromagnetskih polja. Literatura: 40 . Heidelberg. Prof. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Brooks/Cole. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. 1992 3. 2. Dozimetrija. . Analiza glavnih komponenti. zdravstveni standardi. komore s projekcijom događaja. Analiza oblika. Registracija slika. E. Damir Ilić. F. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. Stavroulakis. FASTBUS).R. W. Čerenkovljevi detektori. Osnove nuklearne fizike. Primjene. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. P.dr.Shapiro: Computer and Robot Vision. New York. 3. Ekspertni sustavi. vol. R. Hlavac. Predznanja: 1. Neuronske mreže. Analiza pokreta. Prentice Hall. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. Značajke teksture. Literatura: 1.128. Matematička morfologija. 2. Literatura: 1. kalorimetri. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Springer Verlag.dr. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). 2010. Segmentacija slike. Academic Press. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Boyle: Image Processing. J. Detekcija rubova. 3rd edition..sc. Haralick. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra. Houghova transformacija. T. G. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. CAMAC. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How .. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. 2nd Ed.. J. Hashimoto.M. Addison-Wesley.Sonka.. višežičane komore. P.sc. Vrste detektora: plinski brojači. O. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. Davies: Machine Vision. T. 2. Wiley & Sons. 1999 2. Prof. 2. ADC. Algoritmi za grupiranje. Računalni instrumenti. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda. 2nd Ed. scintilacijski detektori. Elektroničke komponente i moduli (NIM. S. L. Detekcija granice objekta. Springer.to Approach. 1. . Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. Knoll: Radiation Detection and Measurement. M. O. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. 1994. Zagreb. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. V. Analysis.sc. Literatura: 1. 2005. 2000. FADC). and Machine Vision.G. Biological Effects of Electromagnetic Radiation. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof.sc. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . 3. Springer. Petković. Ekstrakcija značajki slike. 4.... Analiza teksture. R.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata.dr. 2003.dr.sc. izmijenjeno izd. TOF-detektori.dr.

P.Gasch. temperatura ulja. 3.E.dr. I. vlaga u ulju.sc. S. I. J. 2001. H. 2003 3. VGB PowerTech Service GmbH. Otočni pogon elektrana. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery.sc. 2004. K. Zagreb. Graphis. Magnetski ležaji električnih strojeva. Instrumentation and Control. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. 2004. Periodično testiranje opreme. R. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. PTE. Sturm: Efficient Operations . 2000. Nadzor ostale opreme. 3. 4. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Zavodska skripta.1. Essen. F. Torzijska podsinkrona rezonancija. The Institution of Electrical Engineers.Frančić: Dinamika električnih strojeva. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike.Nordmann. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. Wierden. 2. struje.D.C. UK. transformatora (naponi. London.M. S. CRC Press. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. 2003. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava. Zagreb. plinovi. regulacijska sklopka.A. Springer. 1998. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača.Wasynczuk. 2. 2006. and Applied Mechatronics. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava.dr. 2000. 1998. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Zavodska skripta. Electric Machines. Održavanje na temelju stanja. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . Zagreb. ACEA.dr. 2. 2001. Graphis. R. Monitoring generatora. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. MA: Butterworth-Heinemann. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. KTE. S.Krause. 1995. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. SCPI Consortium. Woburn. B. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. 41 . Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. vibracije. 5. FER-ZVNE. Literatura: 1. K. Literatura: 1. The Netherlands. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. V.Pfuetzer: Rotordynamik. CRC Press. furan. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. FER-ZVNE. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. O. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva.GRID CODE). IEEE Press. provodni izolatori) i prekidača.Lyshevski: Electromechanical Systems. Zagreb.Jadrić. Literatura: 1. TE. Vizualni pregledi.Intelligent Diagnosis and Maintenance. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. M. Opći model električnog stroja.Boldea: Variable speed generators.sc. Taylor and Francis. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme.

Naponski i strujni filtri. optička i mehanička svojstva poluvodiča.) Edition Materials Science and Technology 2005. obradi glazbe i govora. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. 2003. Fotoluminescencija. 2. Vesna Borjanović. / Haasen. sustavima za prijenos signala. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. Morrison Knudsen Corporation. Eds.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. FILTER Literatura: 1.sc. Literatura: 1. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. Projektiranje i optimizacija. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. J. McGuire Fundamentalna električka.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. moderna asinhrona vuča. Robert W. Schaumann. Michael G. Ze Zhang.dr.sc.sc. London. Pasivni i aktivni filtri. Ostvarivost zahtjeva. Potrošnja energije za željeznice. 2000 3. 2. biomedicinskoj instrumentaciji. Metode realizacije. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof.H. Yi Liu. (Eds.A. WORKBENCH. NJ.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. faktori snage.dr. McGuire.E. 1996. Raman spektroskopija. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. 3. Eksperimentalne tehnike nano. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. Nanostrukturni metali. Noyes Publications. 2D i 3D nanostrukture. Press. Nanostrukturni poluvodiči. elektrodinamičke kočnice. M. London. 1D. 2001. T. V. Defekti u materijalima. D.dr. Električki filtri . Utjecaj električnih željeznica na okoliš. Peter / Kramer. IEE Power & Energy Series 43. 2. P. Osnove infracrvene spektroskopije. Oxford Univ. Holloway and G. Planiranje novih elektrifikacija. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima. J.2.K. Svojstva različitih konfiguracija. (eds. Literatura: 1. The Institution of Electrical Engineers. Primjena u akustici. UGLEŠIĆ. D.Delyannis. R.sc. Transformacije frekvencijskih varijabli. San Francisco 1993. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation . Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis. Osjetljivosti. Tipični problemi realizacija filtara. Sun. I. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS). E. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. CRC Press 1998 3. Artech House Publishers. Gary E. Primjena programa MATHEMATICA. vučne karakteristike. Ashgate 42 .The Control of Boilers and HRSG Systems. Third Edition 2006. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. Y. Park Ridge. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. Charaterization of Materials Cahn. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora.dr. Atomic Force Microscopy (AFM).Nuklearne metode (IBICC). mjernim sustavima.) 2002. I.E. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. Prof. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi.

tekućinama i krutim tvarima.dr. Zagreb. 1987. Mikrofoni. Francisco C. pp. 3. K. J. Postava mikrofona i načini snimanja. E. 2006. Električni Filtri 2. Primjena programa pri analizi i sintezi. MC analiza. Izvori harmoničnih izobličenja. KOŽULJ. I. M. sustava i snimaka. T. određivanje kisika u vodi.dr. 2. CRC Press. Power Supply. Mjerenja harmonika. ZWICKER.sc. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. veličina Literatura: 1. Neven Mijat: Electrical Filters. Pasivni filtri. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik.sc. Primjena računala pri snimanju. Uređaji za obradu i zvučne efekte. KARWOWSKI. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. Glazbala i ostali izvori zvuka. toplinskih. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. Neven Mijat. svjetlosnih. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design.3. Volume 3. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. T. A. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. George J. HŽ. Zagreb. 2. VP filtri. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. te količine vlage u plinovima. 3. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. SZELAG: Modern Electric Traction. M. Springer Verlag. 43 . Stolovi za miješanje.sc. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. 1996.dr. Norme harmonijskih razina. Školska knjiga. London. Gdansk 2009. 1994. električka analiza plinova. Predznanja: 1. 3. Roman Malarić Prirodne pojave. 2001 (in Croatian). Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. Gubici uslijed harmonika. Slušalice. JELAKOVIĆ. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. Doc. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. PP filtri. Postupci redukcije izobličenja. El. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Sustavi za snimanje zvuka. Zvučnici i zvučnički sustavi. Električni Krugovi. Literatura: 1. ZOLLNER: Elektroakustik. 4. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. T. de La Rosa: Harmonics and Power Systems. 2001. Loudspeaker and Headphone Handbook.dr. Audio pojačala. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. P. hidrauličkih.dr. Profos. Aktivni filtri. ŠVALJEK. kemijskih. Prof. Signali i Sustavi 3. hidrodinamičkih. 2. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof. V. mjerenje mehaničkih. tvari i fizikalni zakoni. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. BORWICK. Zagreb. obradi i reprodukciji zvuka. Zagreb 2003. Gdank University of Technology. stereo. R. Kompromisi pri projektiranju filtara. Josip Butorac. J.sc.sc. Foto-kolorimetrija. Udešavanje filtara. Harmonijska analiza. Springer. 638-670. Butterworths. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. M. višekanalno i dr.

Taylor & Francis. Dinamička stanja elektromotornog pogona.sc. Literatura: 1. Formalizmi i veliki sustavi. MNPERE. Chou. Prof. Kepstralna analiza. 1987. 2003. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Pattern recognition in speech and language processing. Prof. Hollien. Zagreb. Gama kamere. Zagreb. Forensic speaker identification. Nasar: Electrical Drives. Emisijska topografija. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. 1990. 2. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Uređaji i izvedbe.sc. P.Jurković: Elektromotorni pogoni. Plenum Publishing Corporation. 1995. H. Drago Ban. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. Philadephia. Literatura: 1. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. SQUID senzori. S. W. Springer-Verlag. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. Scintigrafija. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala.sc.dr. Florida 3. Boca Raton. CRC Press. Muenchen. N. Bristol.dr. Minneapolis 2001. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni.Juang. 2002. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. Siemens A. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof.Boldea. Karakteristike radnih mehanizama. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. Marijan Kunštić. 2. G: Berlin . 2. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). EX e. Metode utvrđivanja osobina glasa. 1990. W. Osobine glasa.A.dr.sc. Medical Science Series. 1993. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene.Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof.dr.H. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. Literatura: 1. Institut of Physics Publishing. A CRC Press Book 2005.Rose. Leonhard: Control of Electrical Drives. Termografija i CCD senzori. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. 4. EX d.dr. Ultrazvučni uređaji (B. Školska knjiga. 1996. 3. Školska knjiga.sc. Dopplerov efekt.dr. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela.F. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. EX p. 3. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa.i M-prikazi).Mohan: Electrical Drives. Dijagnostika elektromotornih pogona. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof. Digitalna suptraktivna angiografija. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. WEBB: The Physics of Medical Imaging. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. Prednosti i nedostaci formalnih 44 . Kriteriji za izbor motora i komponenti.sc. New York. I. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. B. Taylor and Francis. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. Osobine prostora. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. B.

Povezivanje s GPS i SCADA sustavima.dr. Wiley & Sons .dr.dr. 2003. A. S. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers. 1993. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. Literatura: 1. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. 3. J. Prof. GML/XML. Modeli podataka. 2. L. HOGRETE and A. 2003.Harmon. J. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. C. Prentice Hall . Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof.E. mobilni GIS. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. Wiley & Sons.dr. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik.sc. 2002.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. Strategies for Effective Human-Computer Interaction.R. Tehnike za izradu prototipova. THATHACHAR: Learning Automata . Vlado Glavinić. 2.sc. Prof. topologija. 3.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Mladen Tkalić. Addison-Wesley. M. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a. baze podataka za GIS. M. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. OpenGIS. S. A. Principi i smjernice oblikovanja.dr. WebGIS. 4th Ed.sc.J. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. Automati i igre. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. D.). K. Primjeri pojedinih pomagala. Distriburani GIS. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization. Primjena teorije igara. 1997. GIS i Internet. Literatura: 1. J. Peng. M. 1989. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. MANNING. H. Prentice Hall. 2003. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. MIT Press. 45 . MA. Organizacija i vođenje GIS projekta. 3. NARENDRA. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. THATHACHAR. P. mjerila.sc. Plaisant: Designing the User Interface. TURNER: Using formal description techniques. koordinatni sustavi i projekcije. J.. S.An Introduction. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. Wiley. Posebna korisnička sučelja. Interoperabilnost.H. 1999. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. 2. Telekomunikacije i informacijsko društvo . Teorija igara s N igrača.metoda i tehnika. J. Z. John Wiley.sc. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. Wiley. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . K. Prostorno modeliranje. L. 2003. 2005. Schneiderman and C. Reading. konceptualno modeliranje. ELLSBERGER.

VE na World Wide Web-u. Preece.2. VE na pokretnim uređajima. N. Digitalne radiodifuzijske mreže. Prof. Pandzic. Prof. Video Processing and Communications. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. deformacije. Ostermann. MA. D. Pretnice Hall. ISBN 953-197-603-1 2. Hanzo. Rao.sc. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene.dr. Multimedia Communication Systems.dr.R. Literatura: 1. L. Media Coding and Content Processing. Z. R. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Y. Damir Kalpić Ljetni 46 . kvaliteta usluge. J. 2004 3. 1999. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. P. P.S. Nielsen: Usability Engineering. Prof.dr. Wang. Prentice Hall. K. performanse. I.dr. New York. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike.dr. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. An Introduction to Video and Audio Measurement. ISBN-0471988634. Addison-Wesley. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. konfiguracije mreže. Y. Morais. John Wiley & Sons. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Literatura: 1. Zhang. 3. NY.dr. ljudski faktori. J.sc. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis. Zoran Bohaček. primjene. Rogers and H. 3. 2002. Element Zagreb 2004. IEEE Press. AP Professional. Branka Zovko-Cihlar.sc. Bojkovic. Elsevier. 3. Streit.sc. S. Boston. sustavi. komunikacijski protokoli. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. Igor Sunday Pandžić.sc. Igor S.sc. 2. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja.J. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Fixed Broadband Wireless Communications. Vrste medija i aplikacije. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost. 1999. Prof. animacija. Magnenat-Thalmann. Steinmentz. Capin. Reading. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. T. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. 2002 2.dr. Arhitektura mreža. šifriranje i uvjetni pristup. Maja Matijašević. Hodges. S. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation.sc. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. Y. Digitalna sučelja. 2001. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof. Prentice Hall. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. Pregled standarda i primjene. John Wiley & Sons. Multimedia Series. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. 1993. D. ponašanje. 2004. Wireless Video Communications. K. Literatura: 1. M. Utjecaj postupka kompresije. Cherriman. ISBN: 0201325578. IMSC Press. Nahrstedt. Singhal.sc. Simulacija ljudi: prikaz. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. 2002.H.

1998. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Vektorski prostori nad konačnim poljima. Predznanja: Ljetni 1.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. and Control: Springer-Verlag. 1995. 3. K. Elsevier. Permutacijske grupe. Osnove kombinatorike Literatura: 1. E. Gamkrelidze and E. Khalil: Nonlinear Systems. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. Hill. Boltyanski. BCH kodovi. Interscience. 2. Perfektni kodovi. Varijacijske zadaće. MacWilliams and N. 4.. kreditni skoring. ROBERT J. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. Prof. Permutacijsko dekodiranje. Linearna algebra 2. 2002. C. Huffman).sc.dr. Opisna funkcija. Pontryagin. Bang-bang princip.edu/viewdoc/download?doi=10. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi. EDWARD M. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. 1999. F. 1345-1440. Ciklički kodovi. F. 3. The Theory of Error-Correcting Codes. Nyquistov kriterij stabilnosti. van Lint. McGraw-Hill. 47 . http://citeseerx. Predznanja: 1. 3rd Edition. Darko Žubrinić. R. in Handbook of Coding Theory (eds V. Key. 1983.S. Berkeley. 1992. Isaac & Co.145. Doc. Optimalno upravljanje sustavima. Department of Mathematics.F.ist. 1994. Designs and their codes. Standardni geometrijski kodovi. Huffman.psu. Sloane. Input-output analiza i stabilnost. W. 2. 2003. North Holland.1. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. R. Pless and W. Assmus and J. bifurkacije. STEVEN B. J. Literatura: 1. University of California. Ljapunovljeva teorija stabilnosti. Codes and Groups.sc. Fair. Cambridge University Press. Irwin. (prijevod s ruskog) Ljetni 4.dr. A. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. pp.dr.3012&rep=rep1&type=pdf L. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. Geometrija vektorskih prostora. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. V. Prentice-Hall. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. S. 3. osiguranje ili Internet.sc.S.sc. Introduction to Coding Theory. Clarendon Press. Stability. 2. H. Matematika kodova Nositelji: Prof. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. J. S. 1962. The Mathematical Theory of Optimal Processes.G. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis.1.dr. Hadamardovi kodovi i generalizacije. A first course in coding theory. 5. C. H. 1999. J. Reed-Mullerovi kodovi. Pontrjaginov princip maksimuma. D. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. Mishchenko. Linearni kodovi. Lawrence C. 1997. Springer. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. Mario-Osvin Pavčević.

Agilni postupci razvoja programske podrške. MV i drugi. D.dr. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Prentice Hall. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. M. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. 2009. Inc. Tehnike analize i oblikovanja. 3. rukopis u 3. C. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . Algoritmi signalne i parametarske adaptacije.. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. McGraw-Hill. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. Marcel Dekker. M.sc. 2009. Kaufman H. Principles. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma.. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. 2002. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. Objektno-relacijsko mapiranje. 1979. Metrologia.sc. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. Prentice-Hall.Jones: Software Engineering Best Practices. New York and Basel. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. J. McGraw-Hill. OIML. Publikacije CIPM. Meta-modeliranje. 1996.sc. 3. Ilić. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. BIPM. Springer-Verlag.sc. Literatura: 1. 1994. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Landau Y. D. Modelom vođen razvoj. A. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. Tehnička knjiga. Martin: Agile Software Development. Patterns. IEC. S. 2. Ioannou P. Upper Saddle River. Predznanja: 1. 2. New Jersey.: robust Adaptive Control. PTB. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. Prilagodljivi razvoj.. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije.S.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti.dr. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. New York.dr. Računalom podržano programsko inženjerstvo. Butorac. Inc. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške.: Adaptive cnotrol The model reference Approach. Prof. Strukturirane tehnike programiranja. NIST. Bar-Kana i. Krešimir Fertalj. and Practices. R. Brezinšćak. Literatura: 1. EN te časopisi IEEEIM. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. Sun J. norme ISO. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja.dr.. Reinženjerstvo programske podrške. 2. Ergonomija programske podrške. Zagreb 1971. Osnove programskog inženjerstva 2. R.C. Sobel K.

Lewis. 1996. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. T. Umrežena osjetila. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. La Porta. Karl. Willing. Pregled najvažnijih normi: JPEG. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof.sc. Griffin. Chapman & Hall. V. 2000. Springer. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. Energetska autonomnost. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Prentice Hall. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. 2.sc. S. Sensor Network Operations. 2006 2. Kvadratični porgram.dr. Sklopovske arhitekture. Proširenje na hibridne sustave. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Linearni program. P. Materijali za vodiče i izolaciju. L. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. JPEG.dr. Kompaktirani nadzemni vodovi. Wiley. MPEG Video Compression Standard. MM procesori i MM proširenja.sc. 1995. MPEG-2. MPEG-7. 2002 2. Električno polje u kabelu. C. Prof.dr.sc. Višeparametarsko programiranje. 2007 3. Uljni kabeli.Nositelji: Doc. Wiley-IEEE Press. Morgan Kaufmann. Ugrađeni računalni sustavi. Rabaey. Literatura: 1. Izbor presjeka kabela. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. 1992. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Roundy. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. L.dr.K. Obrada signala u mrežama osjetila. Predznanja: 1.dr. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. Jonh Wiley & Sons.dr. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. Van Nostrand Reinhold.Pennbaker. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. MPEG-4. J. Bežična komunikacija čvorova. Protokoli mreža osjetila. Parametri kabela. F. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. MM koprocesori. M. Kabelske zaljevne mase. Prof. Intro. Predznanja: 1. Istraživački izazovi. Literatura: 1. Modelsko prediktivno upravljanje. L.M. Prijenos električne energije Literatura: 49 . B.sc. Phoha. A. to Data Compression. Syrmos: Optimal Control. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. Osjetilni čvor. procesora i primjer izvođenja operacija. 3. Arhitektura sustava. Wright. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. Kabelske mreže. Mato Baotić. aktualni projekti. S.sc. 2and edition. K.F. H. Zdravko Hebel. J. Mitchell. Sayood. Iskorištavanje energije iz okoline.

skripta. M. 1995. N. Inc. A. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. Element.M. J. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. Načela satelitskog pozicioniranja.1. Legat.sc. D. FER-web. Zagreb 2010. Lichtenegger. Springer 2003 3. line-search i trusted-region metode. M. Literatura: 1. D. Feretić. Nadogradnja GNSS sustava. Innovative Nuclear Reactor Development. McGraw-Hill. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. Osnove matematičke analize. IAEATECDOC-1085. Global Positioning Systems. Wieser. Subašić. C. Očekivani razvoj i modernizacija. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. Usluge GPS pozicioniranja.dr. P. Elektrane i okoliš. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. FESB Split. IAEA.dr. Pogreške pri određivanju pozicije. M. Predznanja: 1.Žgaljić-Keko: Numerička matematika.sc. B. Doc. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava.dr. Kaplan. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. Zagreb.dr. Tomšić. Linearna algebra.sc. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. Artech House Publishers 1996 2. Understanding GPS Principles and Applications. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 1997. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS).sc. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. Luka Korkut. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove.Milišić. Danilo Feretić. John Wiley & Sons. algoritmi za određivanje pozicije. Prof. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. E. Škanata. Navigation. Literatura: 1. Vienna.sc. KURTZ. E. K. E. 2. P. Austria. performanse i ograničenja. J. 2002 2. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. 3. GLONASS. Prijam i obrada GPS signala. Andrews. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. Literatura: 50 . DGPS. EGNOS. sigurnosne i ekonomske karakteristike. A. S. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Galileo. D. GPS. D. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. 2. John Wiles & Sons. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. R. Grewal.dr. 2000 3. ARRILLAGA. 1996. Utjecaj NE na okoliš. H. I K. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. L. Osnove numeričke matematike. M. B. 2004. T. II. Weill. Hofmann-Wellenhof. J. Čavlina. Ž. SHOEMAKER. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. Tipovi NE treće i četvrte generacije. Inertial Navigation and Integration.

Vesna Borjanović Električka. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka. M. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr.dr. Yu.. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. Heidelberg. C. Papazoglou. John Wiley: Chichester 3. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova. M. A. L. Scharl: Environmental online Communication. Fizika kvantne elektronike.sc. Gilbert.dr.sc. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. J. Doc. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. Organizational and Technical Foundations. A. Predznanja: 1. Konceptualno oblikovanje baze podataka. Heidelberg. Relacijske baze podataka. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. Literatura: 1.A. T. Objektno . Sze: Physics of Semiconductors.dr. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. Fizika optičke elektronike. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof. 1996.F.dr.sc. Wittenmark (1995): Adaptive Control. K. Upravljanje stohastičkih sustava. Cambridge University Press 2009. Prof. New York. upitni jezici SQL i PL/SQL. Luth: Solid-State Physics. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. C. Budućnost fotovoltaika.M. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21. H. Branko Pivac.sc. Zoran Skočir. Doc. Literatura: 1. Dennis. Projektiranje samougađajućih regulatora.sc. 2004. Fizika transportne elektronike. Literatura: 1. Springer Verlag. P. Objektno-relacijski model podataka. 1st ed. Lemarechal. SIAM Classics in Applide Mathematics. Thomas Connolly. E. M. Michael P. 1996 51 . Mehanizmi vodljivosti DNA. S. P. M.sc. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Jadranka Pečar-Ilić. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . Optički fenomeni u poluvodičima. Springer Verlag.E. S. Zoran Vukić.J. Rekonfigurirajuće upravljanje. Addison-Wesley: New York 2.1. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. Springer. Ibach. 2. Sinteza robusnog regulatora. stoljeća. J. Integracija heterogenih baza podataka. J. J. Matematički opis. Wiley. 2.dr. John Wiley & Sons Ltd.sc. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. B. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu.Control and Signal Processing. Springer-Verlag 1997. M. 1996 2. Utjecaj defekata na električka. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. Wellstead. Defekti u poluvodičima. arhitekture. aplikacije.Bonnans. 3.dr. 1981/H. Jr. Vanderberghe: Convex optimization. informatika o okolišu. Begg: 3. Doc. Modeli podataka. Problem stabilnosti i robusnosti sustava.E.Boyd.J.C. Connolly.P. Elektroničko poslovanje: koncepti. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Pieter M.orijentirani model podataka. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Astrom. C. Grimble (1994): Robust Industrial Control. Ribbers: e-Business. Carolyn Begg. and Robert B.

2th Edition. Wehrle (Eds.sc. E. 2. COMMER. Prentice Hall 2007. Cambridge University Press.1. New Jersey. John Hopkins University Press. performanse. koncepti međudjelovanja mreža. Prentice Hall.dr. Literatura: 1. caching and traffic measurement. 2005.D. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. P. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. 1999-2000. van Steen. Baltimore. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. E. Prof. sporazum. Skaliranje podataka. R. upravljanje vezom. D. Damir Kalpić. III. Opći linearni program. networking protocols. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. 1978 2. 2008. Problemski usmjereni protokoli. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. Murtagh: Advanced Linear Programming. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura. KRISHNAMURTHY. D. Literatura: 1. II. Problem rezanja. K. skalabilnost. Doc. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. Mühl. LNCS.dr. Edited by G. kontrola toka i zagušenja. mreže za isporuku sadržaja. J. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. 1981 52 . R. Višekriterijsko programiranje. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Steinmetz. Analiza osjetljivosti. Protokoli na Webu . Postupci odlučivanja. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. 3. nova generacija internetskih protokola. A. 1999. E. Springer-Verlag New York.sc. Donošenje investicijskih odluka. Komutirani IP.sc. McGuire. Algorithms. D. 2001. Singhal: Distributed Computing: Principles. McGraw-Hill. Revidirana simpleksna metoda. G. numeričke tolerancije i pogreške. DORMS: Computer Networks and Internets. TCP/IP. 3. sigurnost.sc. Park Ridge. Addison Wesley. Proširenja linearnog programiranja. podrška pokretljivosti.3. B. Springer-Verlag New York. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. Inc. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. 1988. Tanenbaum. A. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. E. L. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. L. 2.dr. and Systems. Kendrick. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1.): Peer-To-Peer Systems and Applications. procedure i pravila komuniciranja. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. Miljenko Mikuc. Postupci s rijetko punjenim matricama. Literatura: 1. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Mrežno planiranje s ograničenim resursima.dizajn i arhitektura. M. M. Inc. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. Prentice Hall.dr. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata. usmjeravanje.sc. Noyes Publication. S. Kshemkalyani. Fiege. COMMER. arhitektura mreže i protokola. 2006. USA. računarstvo Predznanja: 1. I.dr.

Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. Zagreb. Programska mrežna arhitektura i protokoli. Sveoptička mreža. snopova i paketa.dr.dr. Zagreb.dr. 2. L. obojane). Optička komutacija kanala. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. kontrolni. 1997. CLEMENTS. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. KAZMAN: Software Architecture in Practice. A. M. PENGELLY: Component-based Network System Engineering.sc. 3. R. 2. hijerarhijske.sc.dr. Prentice Hall. John Wiley. Doc. 2003.dr. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Minea Skok Ljetni 53 . Antun Carić. Dragan Jevtić. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi.dr. Spirit. Admela Jukan Topologija. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. 2002. D. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. 3. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. vremenske. REISIG: Elements of Distributed Algorithms .sc. Ramaswami . Branko Mikac. A. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. Michael J. B. 2nd edition. 1996. L. te informacijskog prometa. 1982. DAVIS. Prof. uloge međuopreme. A. M. Springer. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. 2003.sc. formalni postupak dekompozicije. Prof. University of Zagreb. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. Kontrolna ravnina. Literatura: 1. Morgan Kaufmann Publishers. Zagreb. R. O Mahony.sc. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. K. Artech House. stohastičke.Modeling and Analysis with Petri Nets. Kimon P. BASS. Literatura: 1. aplikacijski i uslužni. K. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. M. Addison Wesley. 2. 3. N.dr. R. 1. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Prof. J. Kalpić.3. J. Analiza raspoloživosti mreže. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. Springer-Verlag. Slavko Krajcar. 2 and 3.dr. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. Faculty of Electrical Engineering and Computing. Kuchar.sc. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. Mornar: Operacijska istraživanja. Element.sc. prijenosni. JENSEN: Coloured Petri Nets. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. 1998.dr. NORRIS. Extended Final Report of COST Action 266. DRIP. Vol. 2000. Inkret. R. Literatura: 1. Englewood Cliffs. W.sc. 1995. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. Doc.sc. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. 1998. agentski sustavi. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. P. pristupne i jezgrene funkcije. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni.

Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. New York 1997. Vođenje razdjelnih mreža. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. Modeli za odlučivanje kod planiranja. H. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. A. Pricing and Hedging. Preference investitora s obzirom na rizik. metodologija prognoze. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. 1998 2. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. metode za procjenu tehnologija. Lee Willis. Literatura: 1. J. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. Wiley. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici.N. Rosenfeld. 3. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. Marcel Dekker. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation.dr. Present-worth and cost-benefit principi. Wiley/Finance. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Investment Performance and Analysis. New York 1998. T. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. Eydeland. J.Osnove razdjelnih mreža.sc. hidroelektrana. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Ugrađena proizvodnja. Marcel Dekker. Roturier. SCADA sustavi. Modeliranje opterećenja. topologije i staza). Predznanja: 1. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. klasifikacija opterećenja i karakteristike. J. Murray: Electricity Markets. Marcel Dekker. Wiley 2002 5. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. Carol A. procjena vršnih opterećenja i energije. New York 2002. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. 1994 3. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. A. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. 2003. L. Energetske. V. K. 2. Literatura: 1. A. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije.dr. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. H. Zaštita u razdjelnim mrežama. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof.sc.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. 2008. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. ISBN 0-471-10400-0 4. de Almeida. 3.S. Kigen Zagreb. Kvaliteta električne energije. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. Automatizacija u razdjelnim mrežama. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. Kluwer Academic Publishers. politike i profiti. H. B. Planiranje proiz. Literatura: 54 . Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja.

Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. 1986 3.dr. Vol. Periodičke strukture i metamaterijali. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. 1994 2. C. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance. E. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. PWS Press.. Nesimetrična opterećenja. Computer and Information Science Series. Posljedice kvarnog pogona. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms.dr.sc. približna i punovalna analiza. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. France. Prentice Hall PTR. Miller. Literatura: 1. VWEW Energieverlag. Prof. Zvonimir Šipuš. Greenove funkcije za različite strukture. NP-kompletnost i NP-teško problematika. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. metodom konačnih razlika (FD. 2000. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). 2. Prentice Hall. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Zlatko Maljković.S. M.Y-T.1. London. Pametni antenski nizovi. 1997. 1996.sc. asinkroni rad. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka. Lokalna sučelja čovjek . Izvori smetnji i zaštitne mjere.. Chapman & Hall/CRC.S. SpringerVerlag. J. Liu: 'Real-Time Systems'. 2004. J. Propagacija vala.H. S. C. Literatura: 1. S.dr.Y. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. Unutrašnji kvarovi. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM).Malinowsky: Power system operation. Upper Saddle River. S. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. New York. RUSH: Network Protection and Automation Guide. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. North-Holland. J. P.dr. 2. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. A. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. E. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. Leung (ed. John Wiley & Sons.G. 2. New York. najvećeg kašnjenja. Tietze: Netzleittechnik . Alstom T&D. Models and Performance Analysis'. Literatura: 1. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. 1999. R. Frankfurt.sc. J. 3. R. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. Liberti. VDE Verlag GMBH. Frankfurt am Main. 2002. R.relej.sc. modeli propagacije. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. A. 3.Teil 1.sc. 55 . Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. 1995. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova.H. 1989. Podfrekvencijsko rasterećenje. Komunikacija na razini bloka i elektrane. McGraw Hill Inc. N. 2. Prof.W. Levallois-Perret. VDE Verlag. T.dr. Izbor mjernih transformatora. Mariani. 2001. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice.

ispitljivost. Kosch. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. trodimenzijske slike. vremenska i informacijska redundancija. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. D.sc. 2. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. H. Funkcije pouzdanosti.dr. Siniša Srbljić. 3. IEEE Press. Optimiranje raspodijeljenih programa. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. osnove vjerojatnosti 2. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost.dr. 2004. programska. Podacima. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. Feng. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. audiosignal. Svojstva raspodijeljenog programiranja. Teorija informacije Literatura: 1.-C. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. 4. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. Voas. Siu. Sklopovska. Jezici za opis sučelja i sredstava. New York.C. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. Deb. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. Uroš Peruško. videosignal. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. The Theory and Practice of Reliable System Design. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. 3. Information Science Publishing.sc. D.sc. Kluwer Academic Publishers. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. MPEG-7 i MPEG-21 norma. Prof. 2002. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. W. G. Boston. tekst. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. Hershey. Bedford. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Springer. Motet: Design of Dependable Computing Systems. statistička analiza Literatura: 1.3. Metapodaci u multimedijskom sustavu.dr. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. Predznanja: 1. R. neosjetljivosti na pogreške. Auerbach Publications.-J. Implementation. Boston.sc. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. Springer-Verlag. J. Zhang. Gospodarenje podacima. 2003. Predznanja: 1. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. opis značajki. 2. integritet računalnih sustava. Prof. Signali i sustavi 2. 2003. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. H. Design. Razvoj alata za pretraživanje. K. S. Swarz. M. Modeliranje logičkih kvarova. J.dr. Boca Raton. 2004. 56 . J. Digital Press. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. 2002. Geffroy. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti.dr. S. sheme za opisivanje. Bechta.sc. Artech House. Sigurnost. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. 1992. Siewiorek.

P. 2. H. Prof. B.dr.. prenošenja. K.sc. Branko Jeren. Berlin.dr. Literatura: 1. C. Reynolds: Mathematical Applications for Management. perceptualnom kodiranju audio signala. 2000 3. zaokruživanja.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems. Processes. A. Prof. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. 3. Neil Gordon (Ed. Inc. C. J.sc. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. Pretvornici takta. Agents. Harsbarger. Pretipkani AD i DA pretvornici. Nando de Freitas. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja.. strukture. višemodelska estimacija. Simon Haykin (Ed. sintezi signala u muzici. spektralnoj analizi. Addison-Wesley. J. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost.dr. učenje neuronskih mreža. Singh and M.N. 1981. F. John Wiley & Sons. R.sc. Gerald. Programska potpora: Mathematica. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. 1970. Dvojna estimacija. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija. mjerenja. 2001.dr. čestični filtri.sc.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. John Wiley&Sons. Ivan Petrović. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof. John Wiley & Sons. New York.sc. P. D. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. 1969. H. 2004 2. Perfektno obnavljanje signala. Springer-Verlag. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. 2. G. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. Van Roy and S. 2000. Višetaktna obrada i njene primjene. Luther. 2001. Haridi: Concepts. M. MathCad. H. 3. O. Carnahan. praćenje objekata itd. Grune. J. John Wiley & Sons Ltd. J. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. Dirk Shröder (Ed. J. slogovi. and Models of Computer Programming. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. Hrvoje Babić. Wheatley: Applied Numerical Analysis. Primjeri primjene u praksi. Life. u obradi govora. Wilkes: Applied Numerical Methods. HEATH. Estimacija stanja determinističkih sustava.): Kalman Filtering and Neural Networks. Techniques. Srbljić: Literatura: 1. Springer-Verlag. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. and Social Sciences. Jacobs. Arnaud Doucet. P. O. Ltd.dr.dr. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. E. Polifazna dekompozicija.sc. S. Bal. Literatura: 57 . Pogreške odsjecanja. Enkripcija govora i podataka. Potpojasno kodiranje signala. New York.Predznanja: 1. Literatura: 1. Prof. sonaru i radaru. Langendoen: Modern Compiler Design. MIT Press.

Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. Sanjit K. Mobilne robotske platforme. 2008 3.W. odabrana poglavlja Literatura: 1. električkih.H. H. Metode detekcije mina: detekcija metala. Upravljanje i navigacija. Chen (Ed. P.Interoperabilnost. R. J. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. A. Klasifikacija i raspoznavanje.dr.sc. 1997. Postupci izdvajanja značajki. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical.A. Načini prikupljanja i obradbe. L. McGrawHill.H.dr. neuronske mreže. Modeliranje programskih procesa. Handbook of Medical Informatics. A. Predznanja: 1. neizrazita klasifikacija. Laxminarayan. komunikacijske norme i protokoli. Fuzija senzora. Borenstein. D. 3. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. 2. Željka Car Definicija. odabrana poglavlja 2. R. CRC Press. Ivica Crnković. New York. Zagreb. Elektronički zdravstveni zapis. M. Ocjena klasifikatora. Zdravstvena i medicinska informatika. J. van Bemmel. Digitalna obrada signala. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti. C. Školska knjiga. Medicinska naklada. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva. M. H. 1998. J.dr. 1996. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina.Kern. Petrovečki (Ed.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing. 2.sc. London.sc. P. Medicinsko odlučivanje. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. Telemedicina. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof.. structural neural and fuzzy logic approaches. Stanko Tonković. doktorska disertacija. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. S. Verifikacija i 58 . Englewood Cliffs. Statističke metode.): Mobile Telemedicine. Musen. specifičnosti. Xiao. povijest i značaj programskih procesa. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. Sveučilište u Zagrebu. Heidelberg. Sensors and methods for mobile robot positioning.sc.sc. Istepanian. Zaštita podataka. Oppenheim. 1995. Fakultet elektrotehnike i računarstva.1. Mjerenja i metrika programskih procesa. Y. 1989 3. Temeljne značajke medicinskih podataka.S. Imperial College Press. Prentice Hall.dr. M. University of Michigan. Ezdravlje. toplinskih i akustičkih svojstava mine. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. Doc. Normizacija. NJ. Springer Verlag. Springer Verlag.2009. 2001. 2. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. M-zdravlje. Podrške sustavima učenja. signala i slika. 1993.. Friedman. A.): Medicinska informatika. Feng. A Computing and Networing Perspective. Zagreb. Dr.H. 1999.. Englewood Cliffs. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. Prentice Hall. R. Šantić: Biomedicinska elektronika. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks.V. Literatura: 1. Everett.

Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. 2004. Pitman Publishing. I. Projektiranje topologije. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. Effective Requirements Practices. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Proces testiranja programskog proizvoda. Software Engineering Literatura: 1. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. 2009. M.A Design Perspective. Optimiranje jalovih snaga. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof.upravljanje zahtjevima. Hurst. Procesna dokumentacija. R. 2nd ed. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. analognog i miješanog signala. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits.dr. P. Presmman.sc. Literatura: 59 . A. Z. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. 2005. Piscataway. 1997. 3. Literatura: 1. Predznanja: 1.H.R. Proces održavanja programskog proizvoda. 3. Rabaey. and Simulation. Sommerville. J. London. 2nd Edition. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Layout.sc. Stohastički model tokova snaga u mreži. New Jersey. 2. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. Addison-Wesley. John Wiley & Sons. 2001. ekonomski aspekti primjene. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda.Wesley.. 2001. 3. Gray. Električko projektiranje sklopova digitalnog. provjera toploških pravila. HAWKES: The CADCAM Process. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja. Galin. Sead Berberović. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof. projektiranje podržano računalom.S.dr. Young. New York. Metode analize. S. Metoda konačnih elemenata. Elssamadisy. Software Enginnering. Literatura: 1. Chandrakasan. 2. Lewis. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. 2004. Metoda momenata. B.G. 2000. Prof. Zagreb. Waves and Numerical Methods. Koncepcija baze podataka u projektiranju. Nikolić: Digital Integrated Circuits . R. Baker: CMOS Circuit Design. 2. R. HAZNADAR. IEEE Press Wiley-Interscience. HAZNADAR.dr. Prentice Hall. A. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. AddisonWesley. 1988.dr. Addison-Wesley. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Ž. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success.sc. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. Addison. P. Simulacija i analiza programskih procesa. 4th ed. IOS Press. Metoda Monte Carlo. R. Ž. D. Kvaliteta programskih procesa.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. 2. 2003.J. Školska knjiga. ekstrakcija parametra i električka verifikacija.. elementi teorije projektiranja.sc. R. Z. J.

2002 3. New York. arhitekture sabirnica. Vol. Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. 3. prekid.Wiley&Sons. 1. Huang. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. M. T. L. 17. Jeff Bier. maksimumu negentropije. John Wiley. ARNOLD: Computer analysis of power systems. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. E.dr. FIR. protočnost. June 1998. Petlje. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). M. teorija informacija. Literatura: 1. 1968 2. John Wiley & Sons 3. J. gradijenti i optimizacija. Temeljni modulacijski postupci. Methods in Hardware/Software System Design.Munster. V. Kodiranje. ARRILLAGA. kodirana modulacija (TCM).Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. S. ISBN: 3-540-31681-7. arbitracija. Cichocki. H. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). grananje. Modulacijski postupci višeg reda. McGraw-Hill Book co.dr. Optimirani dijagram stanja modulacije. 2004 2.sc. B.Choi.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas.1. A. G. Lee: DSP Processor Fundamentals. I K. P. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. MAC jedninica. XVI. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. Friedrich: Dedicated Digital Processors.dr. J. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja.sc. Informacijsko-teorijski pristup ICA. A. J. Sustavi sa više podnosilaca (MC). Memorijska organizacija. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. Amari.sc. Predznanja: 1. FESB Split. I. W. Instrukcijski skup. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof.-M. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. Put podataka. autoinkrement.dr. John Wiley & Sons. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. Edward A. FFT. STAGG. Doc. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). John Wiley. T. Razvojni alati.J. Adaptive Blind Suignal and Image processing. Phil Lapsley. Semi-supervised and Unsupervised Learning. 2000. 1996-2004. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. Prentice-Hall PTR. C. New York. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. Literatura: 1. Hyvärinen. ALU jedinica. 1995. Višekorisnički OFDM sustavi. January 1997. B. Wiley-IEEE Press 2. Edition . Mayer-Lindenberg. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. Primjene. posmačni sklop. Načini adresiranja. 60 . Karhunen. 2002 2. Damir Seršić. A. Amit Shoham. cirkularno (modulo). EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. Kecman.January 2004. WLANs and Broadcasting. Oja: Independent componenet analysis. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof.sc.Hanzo. bit-reversed i indeksno adresiranje.

grafovi raspršenosti. Predznanja: 1. 2003.. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost. HRTF. kritični pojasevi. 2001.dr. C. osnove linearne algebre 3.). Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. Zwicker. J. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). Odabrani linearni i nelinearni modeli. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. Percepcija prostora sluhom. Opažaj visine. metoda najveće izglednosti (ML). Inhibicijski procesi. 2001.dr. Doc. J. Cambridge. metoda momenata. efikasnost. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. Tabachnick. E. Anderson. Springer Verlag. 2006. Hastie. A. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. Temelji statističke analize podataka.B. Friedman.W. korelacija. Literatura: 1.sc. R. Monauralni i binauralni pristup. Inference and Prediction. Blauert: Communication Acoustics. Analizatorska svojstva sluha. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. Hirzel Verlag. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. Berry. Franssenov itd. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. Springer Series in Statistics. S. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. B. Pobuda i osjet. vremenskih odnosa. B.dr. J. Vrijeme analiziranja. Bojan Ivančević. 2. Berlin. Stuttgart. Test pripadnosti razdiobi. Usporedba i odabir metode.G. Doc. osnove teorije signala i sustava (poželjno. Springer Verlag.3. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc.sc. boje tona. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. L: Using Multivariate Statistics. and Retrieval. R. 2002 3. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof.. M. 1997. 3. posebni efekti (cocktail-party. Allyn and Bacon. J. Bojana Dalbelo Bašić.sc.sc. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE).dr. Efekti maskiranja. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger. J.: Survey of Text Mining: Clustering. ne i nužno) 4. timbra. Prostorna rezolucija sluha. Academic Press. Fidell. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 .dr.4th Ed.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining.Swensson: Coded Modulation Systems. MIT Press.sc. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. 1999.. Nadzirano i nenadzirano učenje. 4. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). 2. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Tibshirani. instrumentalne varijable. T. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. Subjektivna difuznost polja. Bayesova procjena. Blauert: Spatial Hearing. Mallow's Cp). Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. Classification. kutijasti grafovi). Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti.

Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja.R. A. Pintelon. Miller: John E.M..1.W. F.R. Pearson Prentice Hall 2008 2. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. Osnove kriptografije. Doc. L. Chapman & Hall. Kalmanov filtar. Beichelt: Stochastic Processes in Science. R. Generičko programiranje. 3rd ed. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. R. Seber. random variables and stochastic processes. Pretraživanje u vanjskoj memoriji. McGraw-Hill. Itov integral i Itova formula. najbliža točka. Johnson. Lee: Linear Regression Analysis. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. Prentice-Hall 1993 4. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. 2006.. Bevington. 2nd edition. Osnove kompresije.W. Nelinearno filtriranje. Freund's Mathematical Statistics with Applications. doseg.dr. Wiley 2003 5. Binarna stabla: brisanje elemenata.sc. Grewal. Algoritmi nad znakovnim nizovima.V. John Wiley & Sons 1998 3. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof. P.J. S. 7th ed. 3rd Edition. Wienerov filtar. Prentice Hall 1997 10. Stohastički integral. 3rd ed. Ergodski teoremi. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. 6th ed. Dinamički deterministički i stohastički sustavi.F. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 62 .T.. 2nd edition. IEEE Press 2001 6. D. Engineering and Finance. Wiley 2003 9. Papoulis: Probability.dr.A. Martingali. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis.dr. K. J. Standardna knjižnica predložaka. Geometrijski algoritmi: konveksni obod. Schoukens: System Identification. H. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2.. 6th ed. maksimalni tok. Third Edition 3. presjek. N. Hogg. Estimation Theory.sc. Moohinder S. Spremnici. Optimalni izgladjivači. Predikcija i filtriranje. minimalno stablo. balansiranje. Stohastički račun. Neven Elezović.sc. J. Predznanja: 1. McKean. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. Bijeli šum. Ljung: System Identification: Theory for the User. najkraći put. I. Smith: Applied Regression Analysis. T. Brownovo gibanje. Difuzijski procesi.A. A.. R.W. Miller. Prentice Hall 2005 8.. A. G. D. Draper. Igor Velčić Stacionarni procesi. osnove teorije vjerojatnosti 2. Angus P. spojnost. Prentice Hall 2004 7. A Frequency Domain Approach. Vremena zaustavljanja. M. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. B-stabla.

u prostoru stanja. N. 2000/2008. aktivni i pasivni filtri. 2. Dinamički modeli (usrednjeni. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. matrični pretvarači. industrija. (prijevod I i II dijela izvornika J. Prentice Hall. 1997. M. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. istosmjerni pretvarači. faktor snage. 2. Ispravljači. 1986.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. miješano stanje. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. 3. SCHLECHT I G. 2006. D.dr. linearizacija modela) učinskih pretvarača. Predznanja: 1. Supravodljivi materijali I i II vrste. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials. AddisonWesley. Zagreb. 63 . elektromotorni pogoni. z-pretvarači. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. SCHLECHT I G. Literatura: 1. Termodinamička svojstva. 3. Harmonici napona i struje trošila. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. 3. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. VERGHESE: Principles of Power Electronics. 1990.sc. transport). B. Applications and Design.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics. 2004 Supravodljivost . istosmjerni veleprijenosi). New York.W. Graphis. P. G. UNDERLAND I W. Meissnerov efekt).OLIVA: Power Switching Converters. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. Prof. T. Wiley. kritična magnetska polja i struje.ANG. HART: Introduction to Power Electronics. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. 1992. F. M. C. Napredne topologije učinskih pretvarača. medicina.dr. KASSAKIAN. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. S. Addison-Wesley.knjiga. Singapore. izmjenjivači. elektrotehnika. 2003. C. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. P. AddisonWesley.1. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. 1997. M. Taylor&Francis. World Scientific Publishing Co. John Wiley.. 2005. G. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C.dr. Londonova teorija. KITTEL: Introduction to Solid State Physics. Zvonko Benčić. J. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. 3. Course Technology. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. D.W.sc. 1992. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. 1991. KNAPP. vlastito Web izdanje. ROBBINS: Power Electronics: Converters. KASSAKIAN. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. neprekinuto napajanje. A. MOHAN. C. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. Literatura: 1. izmjenični pretvarači.) 2. 2. Šk. M. Harmonici napona i struje pojne mreže. V. F. CYROT.sc. filtri.. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. Kvaliteta električne energije.

R. 2001. 2. LEONHARD: Control of Electrical Drives. 1989. RAMAMORTY. Morgan Kaufman.sc. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. Introduction to AC Mahine Design.dr. B. 2. University of WisconsinMadison. Finite Element Analysis of Electrical Machines. San Francisco. Hlađenje pod pritiskom. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. W. R. USA. T. Drago Ban. BLAABERG: Control in Power Electronics. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Doc. Mladen Kos. 2010. 3.dr. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. Paketska jezgrena mreža. USA. M. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Prof. 2004.A. 1996. STAVDAS.dr. reluktantnim i koračnim motorom. Prof. Tehnologije fizičkog sloja mreže. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Academic Press. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama.J. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. Tehnologije sloja podatkovnog linka.zakoni sličnosti. WisPERC. HASSAN. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. S.dr. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. M. LIPO. J.sc. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. Wiley. W. 1995. Virtualne privatne mreže.dr.sc. Springer-Verlag. 2. Clarendon Press. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. A. 2004 3. Literatura: 1. M. Computer-Aided Design of Electrical Equipment.sc.sc. T. England. High Performance TCP/IP Networking. Literatura: 1. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Predznanja: 1. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. Kluwer Academic Publishers. Ellis Horwood Limited. Toplinska shema i proračun. Upper-Saddle River.sc. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. Estimacija varijabli. Oxford. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. Core and Metro Networks. KRISHNAN I F. 3. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. SALON. 1996. 1998. JAIN. elektronički komutiranim motorom. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. KAZMIERKOWSKI. Pregled novih materijala za električne strojeve. K. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. Elektromagnetska polja Literatura: 1.dr. Mrežni sloj. ZHENG. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. IEEE Press.4. Pearson Prentice Hall. Model integriranih i diferenciranih usluga. Rashladni mediji. Gorislav Erceg. 2002. Internet QoS. 64 .

S. J. pružatelji usluga. Literatura: 1. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. uloga sadržaja. M. 2001. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija.Inc. A. Ervin Zentner. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. Zagreb. 2001.sc.sc. LTE. Ronen. Philips. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala. 3. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. 2. K. D. J. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Multigrupna difuzijska teorija. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations. Zentner E. KUMAR. DUDERSTADT. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. CRC Press. Artech House. 2. Boca Raton. J. 1986. internetski višemedijski sustav. J. New York. integracija s bežičnim mrežama.Y.An Analytical Approach. 2001. L. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. 1976. Strouse.dr. 2. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva.S. Studijski primjeri. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga.G.sc. New York. 2001. Literatura: 1. John Wiley & Sons. Literatura: 1. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof.sc. STACEY: Nuclear Reactor Physics. 1996 3. New York. Elliot. MANJUNATH.Antene i radiosustavi. dugoročna evolucija pokretne mreže. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. Ed. Dubravko Pevec.dr. 3. Gordan Ježić. Artech House. 2004.:Wireless Communications Principles and Practice.dr. FI. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera.dr. HSPA. N. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. Rappaport T.: Communication Systems. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. Globalni proračun jezgre reaktora.Graphis. Pearson Addison Wesley. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Wiley. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. 2004. Communication Networking . Haykin. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke.4. Prof.dr.K. Shaw. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. W. Dr. KURI. New Jersey. Košara pokretnih usluga. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. 1994 65 . G. Morgan Kaufmann. fiksno pokretna konvergencija. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. "Mobile Commerce and Wireless Computing". Prentice Hall. J. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. statistički pokazatelji i razvojni parametri.sc. Doc. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO).. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. pokretni virtualni mrežni operator.sc. Wiley.

Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Singh.sc. John L. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. 1998 3.Yeates. Planiranje informacijskih sustava. Petrijeve mreže. Simultana višedretvenost (SMT). David M. J. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. 2. Laudon. Model protočnog računala. 1996. Kevin L. Stability Analysis of Discrete Event Systems. Utjecaj paralelizma na performansu računala. Literatura: 1. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Morgan Kaufman Publishers. Enterprise Information Systems (13th edition). Slobodan Ribarić. zaglavljenje i beskonačno čekanje. McGrawHill.dr.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. 1405872764 2. matrice sustava. Prentice Hall. Morgan Kaufmann Publishers. Računala upravljana tokom podataka.dr. ograničenost spremnika. 2007. Usluge razvoja informacijskog sustava. 2. Marakas. Literatura: 1. Osnove robotike. Razine paralelizma. Barry L. Preoblikovanje poslovnih procesa. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. 2007. David A. Discrete-Event System Simulation. Zagreb. Arhitekture informacijskih sustava. Project Management for Information Systems. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. D. Nicol. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. J. Vesna Laci. max-plus algebra. Upravljanje promjenama. K. Stjepan Bogdan. Analiza stabilnosti. John Wiley & Sons Inc. Zdenko Kovačić. 2006. Laudon. Zagreb. Prentice Hall.dr.C. Sistolička polja. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Carson. 1999. Ocjena kvalitete sustava. Cadle. Passino. 3. Školska knjiga. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. Nelson. Projektiranje informacijskih sustava 2. New York. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom. Kevin M. Hennessy. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 4th Edition. Graphis. Predznanja: 1.sc. Upravljanje projektom informacijskog sustava. Višeprocesorski sustavi .Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. and J. Prospojne mreže. 007110710X 3. New York.P. J. O'Brien and G. Arhitektura račnala RISC i CISC. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. David Culler. Burgess. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). Prentice Hall. Superskalarni procesori.P. 2002. Anoop Gupta. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. John S. Procjena i nabava programskih paketa. 66 . Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. Patterson.sc. skladišnih i proizvodnih sustava. Dijeljena memorija i koherencija podataka. 2007. Vektorski procesori. Jerry Banks. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća.

modela i rezultata. Istodobnost i paralelizam. Inc. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Analiza neodređenosti: podataka. Literatura: 1. M. 3. E. !985 2.sc.dr. New jersey. Wiley. Metode: vrste kvarova i posljedica. Sigurnost i percepcija rizika. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. 2004 67 . Raspoređivanje prioriteta. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Wenbo Mao. Prentice-Hall. Haimes: Risk Modeling Assessment. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. W. Stuck. and Management. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. 1998 2. 1998. John Wiley & Sons. Vladimir Mikuličić. B. Statistička podloga. Literatura: 1. New York. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. M.Y.Y.. Modern Cryptography Theory and Practice... Kaminskiy. Engelwood Clifs. stabla događaja. P. Modarres. Analiza utjecaja na okoliš. I. V. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Prentice-Hall.dr.dr. Gnedenko. B.sc. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. Analiza svojstava lokalnih mreža. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. N. A. stabla kvara. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola. Inc. Inc. Osnove upravljanja rizikom. C. 1997 3. Prof. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. 1995. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Y.sc. and V. PFLEEGER: Security in Computing. Inc. Sigurnosni kriteriji i standardi. Prentice-Hall. analiza podataka i ekstremni događaji. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful