SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. a iz opravdanih razloga. fizike ili drugog srodnog polja. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. Ako doktorand prekine studij. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. prije upisa na studij. 1 . ili odjednom.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. objavljene radove. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. može se produžiti do sedam godina. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. fizike. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine.5 i više. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. Po isteku osam godina od upisa. te prijedlog o području istraživanja.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška.5 i više.

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih. vlastiti i tuđi). istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. U slučaju 2 . obuhvaćaju upis i polaganje predmeta.-04 i DR.SC. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). gostujuća predavanja. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. u pravilu u prvom i drugom semestru studija. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara.-05).SC. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja. javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. te biti prisutan na svima ostalima. uz istraživanje. istraživačkih.-06).SC.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. kvalifikacijski ispit. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina. Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR.

ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta.SC. Uz to. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije.SC. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR.-02). doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. 3 . u kojem je prvi autor. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada.-01). tematski vezan za doktorsko istraživanje. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. SCI ili SCI expanded. Prijava. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. Obrana doktorskog rada je javna. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.Doktorski rad. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. najkasnije u roku dva mjeseca. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Ako mentor ne želi dati suglasnost. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Fakultetsko vijeće. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Fakultetsko vijeće. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. 4 . Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu.

Postupci procjene optičkog toka. Višestruko poravnanje. Zentner. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida.pojasa. J. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Udaljenosti među nizovima. BoyerMoore algoritam.sc. Globalno i lokalno poravnanje. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. Dinamičko programiranje. porodice. dvaju i više pogleda.: Smart Antennas for Wireless Communications. Robusna estimacija parametara. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris. Richard Durbin. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA... Praćenje objekata temeljeno na modelima. 2002.Rappaport. BLAT. Primjene: video nadzor. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice. Prentice Hall Inc. KLT). Oxford University Press. Približno pretraživanje nizova. geometrija jednog. Trees.S. Zagreb. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. SIFT). Literatura: 5 . Problemi u sekvenciranju genoma. nadgledanje prometa. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima.sc.:Phased Array Antenna Handbook.dr. Pretraživanje nizova indeksiranjem.šuma i max. Literatura: 1. 3. Eddy.dr. pronalaženje. kalibracija kamera. 2003. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Detekcija i praćenje objekata. 2001. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Artech House. E. matrice supstitucije. Oduzimanje slike pozadine.dr. Cambridge University Press. New Jersey.2.1. 3. Anders Krogh. Liberti. Dan Gusfield: Algorithms on Strings. and Sequences. Literatura: 1. BLAST. Doc. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Sean R.sc. Graphis. Prof. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. analiza gibanja objekata. Zoran Kalafatić. Lesk: Introduction to Bioinformatics. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. 1999. navigacija. Arthur M. Mailloux. GBLAST.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. Sufiksno stablo. profili. 2.dr. težine. T.sc. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Ervin Zentner. Slike razlika. Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. 1997.dr. video kompresija. Cambridge University Press.: Antene i radiosustavi. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof.J. Boston-London. Sufiksna tabela.C.sc. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. R. Razmaci. 2.

Procjena izloženosti. Holzmann: The SPIN model checker. A. Jana Kosecka.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems.sc. Sadržaj analize rizika. 2004 4. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Richard Hartley. R. F. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Analiza sa jezičnim parovima. Springer. Tokovi snaga 2. 3. D. algoritmi dostupnosti. Wilson. G. Identifikacija opasnosti. Kriteriji prihvatljivosti. Analiza rizika i troškova. Schneider: Verification of Reactive Systems. Tehnološki rizici. konkurentni reaktivni sustavi. Literatura: 1. Prentice Hall. SDL i sinkroni jezici. Fundations. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. Dr. 2003 3. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Formalne metode opisa: algebarski. 1998 3. Programski alati i jezici za analizu. Primjeri: protokoli. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2004. Optimiranje rizika. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. Komuniciranje o rizicima.1. Reaktivni UML. C. Springer 2004. David A. Nenad Debrecin. E. Raspodjela i alokacija procesa. Cambridge University Press. Crouch: Risk-Benefit Analysis. 2.dr. Springer. Životni ciklus odluke. Yi Ma. Bernardo. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Shankar Sastry.sc. Alessandro Verri. Karakterizacija rizika. 2000.dr. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju. Byrd. dokazivanje teorema. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. 2002. L. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. Procjena posljedica.sc. Kluwer Academic Publishers. M. Harvard University Press. A. R. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. M. Addison-Wesley. Rizik i zaštita okoliša. prijelazne i naponske stabilnosti. Stefano Soatto. Ivica Pavić Problem tokova snaga. K. Emanuele Trucco. Rizik i sigurnost. Models and Methods. Andrew Zisserman. Dejan Škanata Definicije rizika. An Invitation to 3-D Vision. Procjena vjerojatnosti. Predznanja: 1. 2. Upravljanje rizicima. Literatura: 1. C. LNCS 3185. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Forsyth. 2. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. S. Cox: Risk Analysis. model ekstrakcija. Proračun statičke. NewtonRaphson). Prentice Hall. Analiza osjetljivosti.dr. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. 2001. 2002.Corradini (ur. Percepcija rizika. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel.sc. Kratki spoj Literatura: 6 . Government Institutes. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Procjena rizika. paralelni algoritmi. Analiza neodređenosti.

moždana kartografija. 2. Neurofiziološki. Jain et al. A. DNA. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. Skladišta podataka i analiza podataka. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. hodu. 2003. Patologije lokomocije. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu. Pametne kartice i biometrika. 3. Bolle et al.dr.dr. Doc. F. Mirta Baranović. Silberschatz. H. 2000. šarenici. XML i XML baze podataka.sc. mreže podataka. New York. Biomehanika pokreta. kinematičkih i dinamičkih veličina. Osnove objektnih baze podataka. K. Addison-Wesley. Inc.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. refleksi i motorika. 1999. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. Garcia-Molina. New York. 2.J. Značajke: Fiziološke i ponašajne. STEVENSON: Power system analysis.dr. ARNOLD: Computer analysis of power systems. Marcel Dekker. J. CRC Press. John Wiley & Sons. Ullman. McGraw-Hill. J. Widom: Database Systems. McGraw-Hill Co. 2004. Mjerni sustavi mioelektričkih. Multimedijske baze podataka.sc. 2002. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma. Sigurni autorizacijski protokoli. Date: An Introduction to Database Systems. J. Springer-Verlag.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom.. Doc. FAR). Sudarshan: Database System Concepts.1. 7 . Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. W. GRAINGER.. New York. The Complete Book. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. Biometrics. Direktni i inverzni problem. 2. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof.. Identifikacija. 1994. Objektno-relacijske baze podataka. Distribuirane i mobilne baze podataka. P. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . geometrija ruke. Literatura: 1. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima.sc.. M. DAS: Power System Analysiss. višeznačne i spojne zavisnosti.dr. D. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. Sustavi temeljeni na govoru. Boca Raton. J. Springer. (eds). Aktivne baze podataka. Literatura: 1. Deduktivne baze podataka. H. Prentice-Hall. Verifikacija. Crago PE (Eds. Guide to Biometrics. Personal Identification in Networked Society. Winters JM. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. J. 2002 2. Propriocepcija. C. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu.sc. otisku dlana. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. Multimodalni sustavi. Išgum V. Korth. 1994.dr. 2001.ARRILLAGA. Medicinska naklada. Kluwer Academic Pub. Vladimir Medved.C. C. 3. 3. S. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu.): Biomechanics and neural control of posture and movement. Fl. potpisu. licu. Obradba bioelektričkih signala. Upravljanje pokretom. J. Medved V: Measurement of human locomotion. 1995.sc. D.

2009. Prentice Hall. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Nastajanje buke i vibracija u industriji. 2. Springer Verlag. Vacca.dr. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. R. Mario Cifrek. L. C. nelinearni električni krugovi. 1997. 1992 3.2539-2557. Perko. biokompatibilnost. Differential Equations. Tehnologijski. Cambridge 2003. Literatura: 1. John Willey&Sons. 1995. rizična radna mjesta. ekonomski i psihosocijalni aspekti. Signal Processing. ButterworthHeinemann.B. Primjeri.dr. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole. Višesenzorski sustavi. telemedicina. Norme. Mervan Pašić. Analitičke. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. biosenzori. CRC Press. Vedran Bilas Senzorizacija. Hansen: Engineering Noise Control. 2002. konvekcija fluida.. Biotelemetrija. Bies. H. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. oscilatori. Differential Equations and Dynamical Systems. M. David A. 2007. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. starije osobe. Otto.sc.(2003).dr. 2000. John Wiley and Sons. integracija informacija. S. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1.Continuous in vivo monitoring. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici.sc. et al. medicinski. nova paradigma zdravstvene skrbi. 2007. Djelovanje buke okoline na čovjeka. Spon Press. Prof. 83. John Wiley & Sons.sc. F. D. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. King. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. Literatura: 1. Biometric Identification Systems. kontrola i identifikacija izvora. MIn: Advances in distributed sensor integration. 3. L.R. Luis-Garcia.An Introduction to Noise Control. Michael Möser: Engineering Acoustics . Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. IYENGAR. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. 2009. Inteligentni implantirani pretvornici. C. Predznanja: 1. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija.sc. Colin H. rehabilitacija. Robustnost sustava.dr. Parametri.3. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. PRASAD. elastični sustavi. Moon. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Postupci mjerenja buke i vibracija. FRASER: Biosensors in the Body . Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. J. 3. Prof. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. Malcom J. 2. osobe s onesposobljenjima. 2. J. 8 . Billingham and S. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava.dr. Chaotic and Fractal Dynamics.sc. 4. Springer. Vesna Županović Legendreove. A. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. njihala. R.

2002. Utjecaj sustava vuče na okruženje. John Wiley. Učinski pretvarači za vučna vozila. podjela i primjena. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. vučna sila. Henk C. Složeni Poissonov proces. USA. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. Tijms.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. D. Graphis. Model klijent/poslužitelj. J. 1991 Literatura: 1. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Prentice. Osnove vučnih proračuna. Analiza stanja Markovljevih lanaca. John Wiley & Sons. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Kassakian. Richard Serfozo. Predznanja: 1.dr. An Introduction to Stochastic Processes. 2000 3.dr. 2001. Engineering and Finance. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva. CORBA usluge. and Fuel Cell Vehicles . Addison Wesley. 2002 3. G. Chapman & Hall. R. 1990 2. Kao. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. 3. Školska knjiga. and Design. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. John G. Povratna vremena. Springer. Predznanja: 1. Martin F. Petar Knežević Koncepcija.: Distributed systems: Concepts and design. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Dunbury Press. Asimptotsko ponašanje. Stochastic Processes in Science. sila kočenja i instalirana snaga. preporuke i propisi za električna vozila. Školska knjiga.Hall. 2009 4.Fundamentals. Florida. Frank Beichelt. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Boca Raton. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Regulacija brzine. Sebastien E.sc. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. Zagreb. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. Hybrid Electric.dr. Schlecht. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Ali Emadi: Modern Electric. A. Mario Vražić Vozila električne vuče. Neven Elezović Poissonov proces. C. vučne i kočne sile.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. 1996. Osnovne norme. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom. M/G/1 i G/M/1 repovi. Edward P. Theory. Zagreb. 2. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama.sc. Klasifikacija repova. 2006 2.Orfali. A First Course in Stochastic Models. Zagreb. Mehrdad Ehsani. Basics of Applied Stochastic Processes. Markovljevi lanci i repovi. 2005 9 . Gay. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. Harkey. Literatura: 1. Yimin Gao. CRC Press LLC.sc.Coulouris et al. Procesi obnavljanja.

aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. Z. Florida. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. CRC Press LLC. 2000. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings.sc. MC Graw-Hill. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju.. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Sullivan. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. Transakcije plaćanja. 2nd ed. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof.W. 1995.. Električna vuča. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. 1997. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Haznadar. Bankomatski i POS sustavi. European Prestandard ENV 50166. 2001. Introduction to Radar Sytems. Siniša Fajt. J. and electro-magnetic fields.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. Zagreb. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje.. Internet 10 . L. Akustički mjerni prostori.sc. Transakcijski protokoli i provjera podataka... 3.al. Literatura: 1. Elektronička trgovina. Human exposure to electromagnetic fields. Acoustical Society of America. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. Protu-protumjere. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Acoustical Society of America. Literatura: 1. 1994. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. Protumjere. 3. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. New Jersey. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof.dr. Automatski klirinški sustavi. Kartično poslovanje. Stimson. Platni i mikroplatni sustavi. Božidar Radojković. Beranek: Acoustical Measurements. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. Ž. Scitech. Elektromagnetizam 1 i 2. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. M. Preporuke. Štih.dr. Antenski sustav radara za praćenje. 1988.sc. Školska knjiga. 75(4):442. mjerni uvjeti i mjerne metode..dr.I. 1998. I.dr. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. ICNIRP. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Artech House.J. Introduction to Airborne Radar. Boca Raton.2. Beograd. 3rd ed. 3. Elektronički prijenos sredstava. G. Inc. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima. Health Phys. Doc.dr. 1998. L. 1997. Doc. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. Praćenje po kutu i brzini. 2. Osnovne značajke i izvori EM polja. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva. 2. Simon Iwnicki et.sc. John Wiley & Sons. USA. Vedran Batoš. sustavi za ometanje praćenja. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. Makrinenko. Naučna knjiga.sc. CENELEC. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja.L. magnetic. Zaštita i sigurnost transakcija.sc.dr. 2. 2006 3. M. Microwave Radar. Skolnik. R.

Primjene u tehnici. M.sc. Norwood.poslovanje. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. Standardi i primjena e-poslovanja. H. Electronic Payment Systems for E-Commerce. Matrična reprezentacija grafova. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. Detekcija laserskog zračenja. 1961. DAVIS: Lasers and Electro-Optics.dr. Elektro i magneto-optički efekti. H. 3. Cambridge. 3.C. Kombinatorika s teorijom grafova. W. Plasma Spectroscopy. Sanda Pleslić Definicija plazme. H. 1989. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. 1979. London. C.B. Operacije s grafovima. Literatura: 1. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. Literatura: 1. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. Element. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala.. 2001. Linear Graphs and Electrical Networks. Principles of plasma diagnostics. 2000. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. O'Mahoney. Academic Press Inc. Second Edition. R. H. Zagreb. Peirce. Planarnost grafa. Svojstva laserskog zračenja. Veljan. Artech House Inc.C. Školska knjiga.. D. McGraw-Hill Book Company.Seshu & M. 2. 2. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera.HENČ.BARTOLIĆ. Zagreb. USA. Carre. Addison-Wesley P. lasere sa slobodnim elektronima. Klasifikacija grafova. 3. 2000.dr.Reed. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. Stablo. W. I. 2.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. osnovni pojmovi i definicije. Školska knjiga. Povezanost grafa.sc. Vršnak. 1964. Claredon Press. Oxford. 1996. Hutchinson. E-Commerce Systems Architecture and Applications.sc.. Zagreb 2001. Springer Verlag. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. Laserski proizvedene plazme. B. 1987. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem.. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Bidgoli.. Kolektivna svojstva plazme. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. L. osnovna svojstva... 3. 2002.. Tewari. Cambridge University Press. Cambridge University Press. Literatura: 1. V. Lasersko hlađenje. Sparivanje u grafovima. Težinski grafovi. elektronska gustoća. Lahorija Bistričić. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. nelinearna optika. sinteza stabla minimalne dužine. 2. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. Graphs and networks. te vlaknaste lasere. generiranje stabla.. New York. E. 11 . Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja.. Rajput. Electronic Commerce Principles and Practice.dr. USA. Artech House Inc. Norwood. 1996. rez. Berlin. Griem. Temelji fizike plazme. B. Mobilno poslovanje. S. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. Vježbe u laboratoriju. Osnovni principi rada lasera. Literatura: 1. D. San Diego. USA. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava.

voda. Održavanje opreme. Kompleksno upravljanje procesom. IEEE Press. F. Vjekoslav Sinković. NY. Razrada tehnoloških zahtjeva. Element. Tokovi materijala. E & FN Spon. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. Zagreb. New York. simbolika i semantika. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . V. Instrumentacija: prijenosna. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. Prof. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama.): Water Quality Monitoring. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. Umjetna inteligencija. laboratorijska. Theodore. Željko Ilić. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. tlo.): Air Polution Control Equipment.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. Ratko Magjarević. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Ballance (Eds. Bounicore (Eds. Školska knjiga. 4.S. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. R. optičke. 3. Agentski sustavi. Heidelberg. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje.dr. 2. buka. primjena računala. Prikupljanje.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a.dr. sastav i svojstva tla. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje.sc. Identifikacija procesa.sc. značenje. Simbol.K. predstavljanje i vrednovanje znanja. energije i informacija. 2004.sc. mikrobiološke metode. Elektrokemijske. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. izgradnji i modernizaciji. 2. Addison-Wesley. Zdenko Vrdoljak.dr.dr. I. Springer Verlag. J. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. Prof. Pristup razvoju. Element Zagreb 2007. Literatura: 1. Literatura: 1. IEEE Transaction on Industry Applications.sc. Literatura: 1. za neprekidno praćenje. prototip postrojenja. Izbor mjernog mjesta: zrak. Primjeri složenih postrojenja. Igor S. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. 1986. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. Pandžić. analitičke. 1987.emer. 12 . London. Teil 2: Leistungsstellglleder). Opažanje nesigurnosti. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. Senzori i pretvornici. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja.SINKOVIĆ: Informacija. Teorija informacije. 1996. Bartram.dr. 3. 1997. Testiranje hipoteza. Zagreb.. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen. T. B. učenje i znanje. leksem. 1987.E. Alen Bažant. J. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach. R. Neizraziti sustavi i neuronske mreže. tvorba hijerarhije. Informacija i mediji. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. Zagađenje kod nesreća. mikrobiološke veličine. 1994. 2.

J. Boeker. Specifičnosti pogona. 1999. R. A First Course on Wavelets. integralne i diskretne transformacije. Razavi. Diskretne transformacije: DFT. Ryan. aktivna opterećenja. neuronskih mreža. 2. J. Distribucije: regularne.dr. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. Neprekinuta valić transformacija. Hilbertovi prostori. kompresija podataka. transformacije i integral. Hernandez. and Simulation.dr. Predznanja: 1.transformacija. M. Diferencijalni i integralni račun 2. Layout. Hornyak. New York. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. G. 3.L. Tibbals. Baker. Dutta. Literatura: 1.sc. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Multirezolucijska analiza (MRA). Osnove linearne algebre Literatura: 1. Philadelphia.3. Dr. ISBN 047170055X. Tools for Science&Technology. Wiley-IEEE Press. Wavelet. 1999. Wavelets and Subband Coding. diferencijalne jednadžbe. Conversions and Formulae. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi.CRC Press. D. 2000. delta i singularne. 3. primjeri. Laplaceova transformacija. FFT i z. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. Pravila projektiranja. E. 2003. teorija telekomunikacije. dilatacije i modulacije. H. Adrijan Barić. New Jersey. Primjene: analiza signala. Prentice Hall PTR.F. Djelila frekvencije. Vetterli. SIAM. CRC Press. E. G. 2. Sklopovi za stabiliziranje radne točke. R. Zagreb. E. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. Lee. CMOS Circuit Design. te analizi poremećaja. T. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. S. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. ISBN 0521835399. 2nd Edition. konstrukcija. izvori konstantne struje i napona.dr. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). 4. Pašić. McGraw-Hill. Jafard. Kovačević. Lewis Publishers. 2001. 2nd edition. Englewood Cliffs. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi. 2005. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Weiss. R. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. 2009. B. Meyer. 1996. Cambridge University Press. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. van Grondelle: Environmental Physics. 2nd Edition. 4.J. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. Skripta FER. J.sc. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. Predznanja: 13 . predviđanjima. 5.sc. Analiza valića: ortonormirane baze.J. LC i prstenasti oscilatori. translacije. M. Wiley. 2007. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. W.sc. 2004. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. Wavelets. ISBN 0072380322 . H. Y.

Tehnika visokog napona 2. 2. zahtjevi i sigurnost. Predznanja: 1. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . Newnes. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. N. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. Radwan: High-Voltage Engineering. M. 3. A. New Jersey. Marcel Dekker. 2. Mjerenja električnih i magnetskih polja. IEEE Press.dr. 3.dr. GUPTA. neuronske mreže. M. K. Marcel Dekker. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. KLIR. 2. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. A. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. 3. 2007. 2000. J. Anis. R. Tata McGraw-Hill. B. A. Springer. Kamaraju : High Voltage Engineering.sc. YEN. Zaengl.sc. New York. 1996. G. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. Elsevier. Yong-Hua Song. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. 2001. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1. IEEE Press. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. Kuffel.S. 1995. energije i informacija. El-Morshedy. Industrijske norme. 2009. M.Theory and Applications. 1995. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . W.sc. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. Naidu. Jadranko Matuško. Postavljanje i razrada zahtjeva. New Delhi. Prentice Hall. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications.1. 1999. R. Allan Johns. Literatura: 1. Doc. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. Abdel-Salam. R. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom.dr. 4. V. E. New York. 2008. H. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. LANGARI. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. L. 1996. ekspertni sustavi. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. M. Prenaponska zaštita Literatura: 1. Osnove elektroenergetike 2. Springer. J. J. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence.S. Neizrazito upravljanje.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

1-98.sc. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. John Wiley & Sons. G. Analog devices 1995 3. Nikica Hlupić. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. Kvantni etaloni napona i otpora.sc.Elektrotehničko društvo . Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. Adam Hilger Ltd. Prof. Calibration: Philosophy in Practice. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits. Problemi kapacitivnog opterećenja. WELMEC. instrumentacijska i izolacijska pojačala. IMEKO). CEN. EA. Second Edition. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. 1984. Derek W. optimiranje ograničenja emisija. S. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. vrednovanje cijena emisija. njihovih omjera te impedancija. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. Wiley-IEEE Press. M. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. Ratko Magjarević. III.3. integrirano modeliranje emisija. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. pobuda kabela.dr. B. Eydeland.dr. Metode ac/dc usporedbe. Pricing and Hedging. John Wiley & Sons. 1970. Doc. Bristol. BIPM. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. Perspektive razvoja.H. CENELEC. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. 2. ILAC. 2004. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . IEC. K. Programabilna. NCSL. Zagreb. S. Doc.dr. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti.Zagreb. Zagreb. Sljedivost i osiguravanje kakvoće.sc. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija. 2. modeliranje neplaniranih ispada. 1994.sc.dr.dr. Lj. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala.dr. 2002. Grow Hill 1998 2. Usporedba strujne i naponske povratne veze. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. Kibble. 3. Design Techniques. Milun. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 . Izdanje. A. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima.sc. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. 1988. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. monografija. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. 3. Literatura: 1. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Mc. Tehnička knjiga. Rayner: Coaxial AC Bridges.sc.dr. Fluke Corporation.mjerenje i računanje.P. optimiranje rasporeda remonta. OIML. Literatura: 1. 2002. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. str. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina.

Web usluge i agentsko izračunavanje.. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu.dr. Silicijeve Sunčane ćelije. Literatura: 1. Nuklearna energija fisije i fuzije. Pokretno umrežavanje i nomadičnost. sustav kakvoće.dr. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije.sc. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Kvaliteta usluge. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. A K Peters Ltd. FLUKE. Knapp: Novi izvori energije. Black: Advanced Internet Technologies. V. Adaptivno nelinearno upravljanje.dr. 1999. snaga i energija vjetroturbina. Sunčana energija.. Zagreb. S. Sigurnosni aspekti. NJ. Prentice-Hall. Inc. Second Edition.sc. Elektrane na vjetar. 2. J. W. Literatura: 1. 1994. Ekonomija vodika. FN ćelije u razvoju. Ekološki utjecaj novih izvora energije. gorivne ćelije. 3. 2003. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. Wellesey. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. Školska knjiga . Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. sljedivost. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Li (1991): Applied Nonlinear Control. popravne mjere. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. Guide to the expression of uncertainty in measurement. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. D. Upper Saddle River. Biokonverzija solarne energije. 4th Ed. Vukić. Vladimir Knapp. Uskladištenje električne energije.dr. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Upper Saddle River. Laserska fuzija. 19 . Literatura: 1. Sunčevo zračenje.. 1993. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. Marcel Dekker: New York.normnom nizu ISO 9000.sc. 2. Alesso. S: Tanenbaum: Computer Networks. 3. Prentice Hall PTR. Z. unutrašnji nadzor kakvoće. pritužbe. ISO. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems. preventivne mjere. C. Đonlagić. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Stabilnost nelinearnih sustava. Nuklearna fisija. nadzor zapisa. M. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Geotermalna energija. Metode nekonvencionalnog upravljanja. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. uz Literatura: 1. Napredni fisijski reaktori. F. Smith: Developing Semantic Web Services. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. nadzor dokumentacije. Nuklearna fuzija. EN 17025: 2000 3. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi.J. 2005. Doc. Slotine. Prentice Hall: New York. Sinteza regulatora promjenjive strukture. P.sc. 1993 2. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Prentice Hall: New York. Calibration: Philosophy and Practice. Linearizacija nelinearnih sustava. okolišni uvjeti. Vjetroenergetski potencijal. Lj. NJ. Semantički Web. Kuljača. MA. Krešimir Trontl Energija vjetra.

Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. modeliranje učenika. norme. John Wiley & Sons.sc. O'Neil. Kluwer Academic Publishers. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. ogib i raspršenje. 2004. 2004. područno znanje. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena.dr. metoda momenatametoda konačnih elemenata. G. sučelje sudionika. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models. Liber. Dordrecht. Logički višedimenzionalni model podataka.2. 1972.F. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. 2. TESCHE. interna skripta. J. VF modeli. 2003. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof. Perez: Technology Applications in Education . 2. Štih: Elektromagnetizam I i II.dr. 2003.A Learning View. W. V. Murray.sc. arhitektura. 1998. Proces izvlačenja podataka iz izvora. Logičko oblikovanje skladišta podataka. Izvori elektromagnetskih smetnji. Kimball. John Wiley & Sons. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. 1997. RAMAHI. Željko Štih. Literatura: 1. IANOZ. F.sc Zijad Haznadar.htm 20 . siječanj 2005. scenariji učenja i poučavanja.emer. BOYLE.sc. Proces izgradnje skladišta podataka. Doc. objekti učenja. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija. 2. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.pmfst. MCGOWAR. Literatura: 1. funkcionalnost. 1996. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni.dr. Zagreb. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. Jr. S.sc. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). 2002. 3. www. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. O.): Renowable Energy. (ED. Haznadar. C. magnetski i elektromagnetski. radijacija. A.. Modeli s raspodijeljenim parametrima. The Data Warehouse ETL Toolkit. Ross. 2. električni. Publishers. Split. ontologije. Oxford. R. Lawrence Erlbaum Ass. 1997. Oxford University Press. G. R. Konceptualni višedimenzionalni model podataka. John Wiley & Sons.dr. 3. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi.hr/~stankov/pregled_fpmz. Mahwab.. studijski primjeri. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima.H. 3. Kimball. M.sc. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. WILEY. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. Doc. M. Building the Data Warehouse (Second Edition). 3. ARCHAMBEAULT. S. Mjere zaštite. sudionici. 2002. F. J. Vrednovanje u sustavima e-učenja. L. R. S. Školska knjiga. M. Caserta. Zoran Skočir.dr. Inc. T. Inmon. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. Vrste EM utjecaja: galvanski. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. MANWELL. Prof. J. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. Zagreb. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. Kluwer Academic Publishers. NJ. Literatura: 1.dr. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. M. B. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. NY. Blessing. John Wiley & Sons.

K. varijacioni račun. E.dr. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. Analysis. Sonka. Projekcijski teorem. Frank L. Kompresija slike. 21 . Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka.. Poboljšanje slike. Russell. Woods. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Radonova transformacija. B.sc. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. John Wiley & Sons. N. J. Druga kvantizacija. Hilbertov prostor. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. James A. Median filtar. Obnavljanje slike. 2. Digital Image Processing. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. A. Postulati kvantne mehanike. 2-D diskretne transformacije. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). M. Prof. Englewood Cliffs. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. Simetrije i transformacije. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. Peter Norvig. System Modeling and Simulation: An Introduction. Literatura: 1. John Wiley & Sons. Hlavac.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof.sc. Wiley 2. Dvodimenzionalni (2-D) signali. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. fuzija psihofizioloških signala.dr.. New York. Kodiranje slike. Virtual Reality Technology. Operacije na histogramu. Theory of Modeling and Simulation. 2001. 2nd Ed. leta. Tag Kim. 2001. V. Prentice Hall. 1989 3. Bernard Zeigler. R. pokreta tijela i izraza lica. itd.sc. Homomorfno filtriranje. opservable. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Academic Press 3. Sven Lončarić. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications.sc. Prentice Hall. 1997.dr. 2nd Ed. R. Herbert Praehofer. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. Stuart J.Grigore Burdea and Philippe Coiffet.Fundamentals and Applications to Technology. 1999 2. Brooks/Cole. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. vožnje.dr. SINGH: Quantum Mechanics . Severance. Elsevier. glasa. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Allen. 2-D sustavi. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. 2000. C.John Wiley & Sons Inc 4. Boyle: Image Processing. WKB aproksimacija. Primjene. and Machine Vision. Literatura: 1. Slučajna polja. Wienerov filtar. Programska podrška za obradu slike. Gonzalez. Stacionarna stanja. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. 2007. Coan and John J. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. Prentice Hall 5. Fononi i koherentna stanja. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. R.2003. New York. Literatura: 1. Operator povratne projekcije. 2002.

antitetske i kontrolne varijable. 2002. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. La Grange Park. 1996. 1991. višestruke mjere performansi. BETHGE: Kernphysik. R. H. Teorijski modeli fisije. Simulation and Modeling. Morville. Literatura: 1. 2003. J. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". nelinearni efekti. Mrežna pitanja: arhitektura. uvjetovanje. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. caching. John Wiley & Sons. 2nd edition.sc. ISBN 0596000359 3. 1999. Rosenfeld. L. 2. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. J.D.sc. P. Berlin. 2001. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. Boris Kviz. terminirajuće i stacionarne simulacije. Gordan Gledec World Wide Web.sc. W. 2. B. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. posrednici. 1993. V. B.3. ed) and Physics of Atoms and Molecules. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. poslužitelji. 3. Prof. Springer Verlag. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3. Krishnamurthy. Nielsen. Semantika. Fuzija. Rexford. evolucija. elektroničko poslovanje. usporedba više sustava. Literatura: 1.dr. New Riders Press. meta-podaci. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. 3. Maja Matijašević. Primjene: višemedijsko strujanje. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. pretraživanje i katalogizacija. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Pearson Education. and traffic measurement". 2kr i 2k-p faktorski dizajn. trendovi i standardi. Fisija. J. 2000. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. jednostavne mreže redova. A.Techniques for Experimental Design. protokoli i sigurnost.sc. ISBN 0-201-71088-9 2. Law.sc.dr. SHULTIS. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. BRANSDEN I C. K. Doc. spremnici. J.E. upravljanje sadržajem. Wiley.M. Addison-Wesley Pearson Education.sc. McGrawHill. sustavi s jednim redom. Kromatska i polarizacijska disperzija. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. Korisničko sučelje: uporabivost. Nuklearna magnetska rezonancija. operaciona pravila. Littleov zakon. sustavi velike brzine i velikog dometa. FAW: Radiation Shielding. New York. jezici. Dubravko Pevec Nuklearne sile. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. Measurement. 2001. Čerić: Simulacijsko modeliranje. izdanje). Literatura: 1. networking protocols.1. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije.dr. Programska podrška: klijenti. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". pristupačnost i personalizacija.dr. J. Harlow.dr.dr. Nuklearni modeli. Školska knjiga. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. American Nuclear Society. distribucija sadržaja. 2000. O'Reilly.K. Postupci kompeziranja disperzije. sustavi s valnim 22 . R.

dr. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti.. Flow. M.multipleksiranjem (WDM). Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. G. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. K. kombinatoričkih i heurističkih metoda. Lokalno traženje optimuma. John Wiley.sc. Posebni algoritmi i proširenja. 2007. 5. N. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža.Rau: Optimization Principles. Svjetlovodni senzorski sustavi. 1998. Mladen Kos.. Pregled egzaktnih. John Wiley&Sons Ltd. 23 . Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems.L. L. Ahuja.P.dr. 3rd ed. 2002. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming.sc. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. 1993. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.. D. D. K.sc.Y. Prentice-Hall. 6. 1989. 2007. T. 2. K. Predviđanje. 1995. Heuristički algoritmi. 4. Ramaswami.sc. G. B.. Davor Škrlec. J. Optimalno usmjeravanje u mreži. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja.sc. Magnanti. Medhi. 2004.M. Prof. 2002. and Capacity Design in Communication and Computer Networks. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. optički giroskop. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. 2. N. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. Orlin: Network Flows. 3. Morgan Kaufmann Publishers. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. 2002.S. polarimetri.dr. Kombinatoričko optimiranje. Ball. Springer. 3.sc. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka. B. Springer. Protocols. Pioro. Prof. Nikola Bogunović.Magnanti. interferometri.dr. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. Literatura: 1. Sivarajan: Optical Networks. Inc. 3. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima.dr. 2nd Ed. J. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof. Morgan Kaufmann. Elsevier.L. 2006.T. M. Medhi: Routing. senzori na osnovi Braggove rešetke. IEEE & Wiley Interscience. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža.O. R. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. Doc.L. and Architectures. J.. Literatura: 1.dr. Proširenje kapaciteta mreže.N. 2003. T. Dimenzioniranje i planiranje mreže. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. John Wiley & Sons. R.C.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. Morgan Kaufmann.Monma. Korte. D. 2. Literatura: 1. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi.G. Addison-Wesley. Linearno programiranje i tokovi u mreži.G.

J. John Wiley & Sons. pri nastanku i eliminiranju kvarova. 2. H. 24 .sc. 3. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. 1997. van Harmelen. Inc. tehnici i medicini. F.sc. 2004.P. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. John Wiley & Sons.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina. 2. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. K. Witten Data Mining Morgan Kaufmann.dr. Literatura: 1. Priprema ulaznih podataka. van der SLUS. P. 2004. Literatura: 1. Kitware. Ulazni skup podataka.sc. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. New York. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. Probabilistička logika. Primjena u poslovnom odlučivanju. M.J. Sowa. prikaz nizanjem presjeka.Brooks/Cole. 2000. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof.). izravno ostvarivanje prikaza. 2000. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Literatura: 1. Ian W. Mueller. Nastanak.dr. Methodologies. Redukcija na logičke programe. Vizualizacija informacija. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Third Edition. Prijenosne funkcije za prikaz volumena.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management. W. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. Davies. Željka Mihajlović Uvod. Ltd. 2. R. Hagen and H. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons. 2. New York. Doc. Schroeder. Third Edition.J. Vizualni artefakti. Prentice Hall. 2002. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Postupci vizualizacije podataka. Brachman and H. and Techniques. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. Multimodalni podaci. Ontologije i znanje na Web-u. Vizualizacijski protočni sustav.J. Fensel. Algoritmi za indukciju znanja. Ivo Uglešić. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. Nielson. 2003. Lorensen. Transients in Power Systems. (Eds. D. Hearn. podjela i svojstva. D. Research Studies Press. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Martin and B.Knowledge representation. G. 1996..primjeri i atributi. Ltd. 3.sc.M.dr. stvaranje poligonalnog modela. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Evaluacija rezultata. Tom M. 1997.dr. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. Predstavljanje otkrivenog znanja. 3. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. 1996. Literatura: 1. IEEE Computer Society. J. L.Wiley. 2004. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. Scientific Visualization: Overviews.

Fourierova transformacija distribucije. Prostori distribucija. 4. Springer-Verlag. D/A konverteri). Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima.sc. Predznanja: 1. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. 2003 25 . Théorie et applications. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima.. procesi i dretve u računalnim sustavima. Schumann. Prostori Soboljeva. izbjegavanja i otklanjanja. Literatura: 1. H. T. Leo Budin Programi. N. Silberschatz. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. John Wiley & Sons. Hoeg. Sacramento. Slaba formulacija rubnih problema. Applied Operating Systems Concepts. 2003.D. Određenost višedretvenih sustava. digitalni prijemnici (DSP). Galerkinova metoda. P. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. 1996. Exeter. 3. John Wiley & Sons.sc. J. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. Matematika 3E ili 3R 2. 2.dr. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. G. 1998. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. Fraktalna analiza chirpova. korektura greške. P. demodulacija. programski zadaci. Dambacher: Digital Broadcasting. Short Run press Ltd. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. W. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. B. Addison Wesley Longman.dr. Galvin. Chicester.dr.. 2003. WATSON. Gagne. Sustavi za prijem u pokretu. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija.Laroche : Lightning: Principles. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR.P. Paris 1983 2. Springer. Slabe derivacije. Brezis H. descrambleri. Regularnost rješenja. filtriranje. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Žubrinić D. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). Analyse fonctionelle. DAB i DRM. 2009.. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. Tricot C. P. New York. Linearna algebra Literatura: 1.Betz. Digitalni AM prijenos. Međusobno isključivanje. pojačala. Instruments and Applications. 1995 3. Literatura: 1. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. pretvarači frekvencija.Mjerenja digitalnih prijemnika. U. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Curves and Fractal Dimension.. California State University.3.sc. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. A. IEE. Fundamentals of Applied Functional Analysis. Mitrović D. dekoderi: demultiplekseri.. Masson. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC.

Gordan Ježić.dr. Graphis. M. 2000. 2006. Haridi. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. Zagreb. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. 2004. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. Pozar. New Jersey.. Rappaport.dr.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. 26 .sc. Zdravko Galić. T. B. N. Computer Science Handbook. Generične PLD strukture. Berlin. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. M. eds..sc. FTL . O.2.. Prentice Hall. 2. John Wiley & Sons. 2001. 3. Strateško donošenje odluka. 2004 3.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova.. Ma. Željko Butković Integracija sustava na čipu. Matrice impedancija i admitancija. The MIT Press. Wiley. agentski komunikacijski jezici.van Roy.. E. 2. Patrick Kane. Vayne Wolf. Tucker (ed. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Springer-Verlag. Analiza mikrovalnih mreža. metodologije razvoja višeagentskih sustava. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. 2.dr. Cambridge.Future Temporal Logic. 3. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata. M.sc. Literatura: 1.dr. Printice Hall. Prof. Homodinski prijamnici. 2001.sc. automatizacija poslovnih pravila. Game Theory. Cambridge. Praktične primjene.. 3. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. Bichler. Digital Electronics with PLD Integration.: Microwave and RF Design of Wireless Systems. Brandouy. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. protokoli pregovaranja. P. Krunoslav Tržec Programski agenti. S. Antene i radiosustavi. Djelotvornost otvora antene. Literatura: 1. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. A. Električki male antene.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera. Fasli.sc. 1. Techniques. Mathieu. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. 1996. Definiranje primitiva i makročelije. Elektroničko tržište. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze.). Nigel P. and Models of Computer Programming. Koordinacija programskih agenata.dr. Stabilnost pojačala. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. Cambridge University Press. Chichester. 3. Literatura: 1. 2007.. D. Prostorno-bitemporalni objekti. Agent Technology for e-Commerce.sc. Dr. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja.S.Y.: Wireless Communications. 2. Klase profesionalnih prijamnika. MOST . semantički agenti i ontologije. and Their Applications. Prof.sc. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof.. elektroničke aukcije. FPGA Based System Design. Zentner. Cook. Beaufils. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. F. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. Principles and Practice. Concepts.. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. Chapman & Hall/CRC. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije. Karolj Skala.dr.

Uzorkovanje i oblikovanje slike. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. O. Garofalakis M. 1990. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1. Literatura: 1. Prof..dr. Višedimenzijski skupovi podataka.Processing High-Speed Data Streams. T. E.dr. 2010 4. McGraw-Hill. Prividna raspodijeljena okolina. Prof. 1999. Palmer. 1993.sc. Jain et al. Vizualni artefakti. 2004. Hearn. Perspektivne transformacije. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Feiner. A Practical Guide. Morgan Kaufmann Publishers. Academic Press. Bezierove. 1988. G. Model kamere. Modeliranje prirodnih objekata. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). 2006 3. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Prentice Hall. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. Boston. MidArc i SoftLab. Second Edition. Aktivni vid.. 2. Predznanja: 1.sc. Postupak isijavanja. MIT Press.sc. Raznorodno proširivi sustavi.Tehnička knjiga. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. 27 .: Data Stream Management. Raspodijeljene arhitekture. Tekstura i analiza tekstura. suradnje i natjecanja. Prof. Postupak pretrage zrake. Machine Vision. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima. Addison-Wesley. Detekcija granica.) Data Stream Management . Morgan & Claypool Publishers. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. Razmjerni rast.. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Stereo vid. Baker: Computer Graphics with OpenGL.: Moving Objects Databases. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. Analize dinamičkih scena. MIT Press. Sigurnost i privatnost. CQL . Rubna segmentacija slika.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. prijelazni. Gehrke J. Siniša Srbljić. Workingham. Nikola Guid. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida.dr. R. P.dr.dr. Foley. Arhitekture zasnovane na uslugama. Vrste RRS.dr.. Posrednik. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. Segmentacija slike na područja. Hughes: Computer Graphics. M. H. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. 2. Özsu M. Segmentacija na temelju pokreta. Springer. Vision Science. (Eds. AT&T GeoPlex. Rastogi R.sc. Faugeras. Schneider M. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Principles and Practice. Mehanizmi raspodjele. D. Relacijske baze podataka 2.sc. Galic Z. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). 3. Modeli i upitni jezici za tokove podataka.. 2005 2. Prilagodljivost. Apstraktni model.: Geoprostorne baze podataka. Empirijski. Prostorno-vremenski predikati. Kalibracija kamere. Hermitove. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida.Kontinuirani upitni jezik. Posebna svojstva krivulja i površina. 1995. Slobodan Ribarić. 3. Three-dimensional Computer Vision.sc. B-splajn i NURBS krivulje i površine. S. Literatura: 1. Golden marketing . Diskretni model. Golab L. Van Dam. Güting R.

Q. Vidovic. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. Kluwer Academic Publishers. Branko Mikac.dr. Mouuftah. Bhandari. Design and Deployment of Internet Infrastructure. R. and D. Predznanja: 1. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. L. 3. Billinton. Vladimir.sc. Jelenković: Literatura: 1. topološke i vremenske mjere.sc. Sejid Tešnjak. Prof. 2. Optical Networks: Architecture and Survivability. R. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. Manchester.dr. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. 2002. M. 2003. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. 2000 2. sigurnost i pouzdanost. Robert Inkret Osnovne definicije.). P. 1:1. Stavroulakis (ed. Dr. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. genetski. Jakobović i L. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Prof. neuronski).. John Wiley & Sons. adaptivni. 28 . Vjerojatnosne. Šimić. n:m. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. svibanj. N. P. prijenosnog i razdjelnog podsustava.H. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Mikuličić. zaštita puta. Literatura: 1. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti.Predznanja: 1.sc. M. Zdenko: Modeli pouzdanosti. KIGEN. Golub. T. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Reliability.dr. Kluwer Academic Publishers. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.dr. G. 3. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof. 1. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. 2008.sc.dr. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. N. R. Lerner. H. 2. Kluwer Academic Publishers. Vladimir Mikuličić. 1999. Modeliranje zavisnih kvarova. D. Vanecek. Podaci o raspoloživosti. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Budin. Literatura: 1. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. R. Billinton. 1996. Raspoloživost proizvodnog. John Wiley & Sons. 1992. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems. Plenum Publishing Company.-H. Manchester. Zdenko Šimić Rizik. N. zaštita linka i p-ciklusi.sc.sc. Ltd. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. R. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Pokazatelji raspoloživosti. neizraziti. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. Plenum Publishing Company. Analitičke i simulacijske metode proračuna. Ho. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof.

ETF-ZVNE. McGraw Hill. Uski i globalni antenski snop.sc. Adaptivna zaštita. New York. Zavodska skripta. Level 1-3). Anderson. Nikola Čavlina. Jules E. Marcel Dekker. Safety Reports Series No. Školska knjiga. 1995. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. Thomas W.dr. Zagreb. Zagreb. Doc. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. S. EIRP. 1200. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Regeneracija signala na satelitu. VSAT sustavi. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Gérard Maral. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. J.sc.Literatura: 1.dr. 1998.. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). Galić.dr. Satellite Communications Fundamentals. Probabilističke analize (stablo kvara. SCPC i SPADE. Determinističke analize. Taylor: Power System Voltage Stability. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. P. 3. 3rd edition. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. Strujni i naponski mjerni transformatori. IAEA. A.M. Levallois-Perret. 2002. Literatura: 1. Literatura: 1. 2. Sigurnosni limiti jezgre. 23. 3. Inc.: Telekomunikacije satelitima. Michel Bousquet. Nelinerani utjecaji. Inc. Artech House. L. New York. Numerički distantni releji i lokatori kvara. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. BLACKBURN: Protective Relaying.A. Pokretne satelitske mreže. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. 2. Ostvarenje satelitske veze. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. R. Prof. Zapis i analiza kvarova. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. Volume 1-4. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. Algoritmi numeričkih zaštita.sc. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). IEE. 2000. 2. Proračun višekanalnih sustava.sc. C. Electricity Association Services Ltd.dr. Satellite Communication Systems. Subkanalni proračun jezgre (COBRA).sc. FDMA. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). vanjski). Izvedbe komunikacijskih satelita. Komunikacije unutar postrojenja. Kadish. Ante Marušić. Alstom T&D. New York. 2002. France. R. 3. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. 1994. Projektiranje satelitskih sustava. East. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). P. Tendencije razvoja relejne zaštite.W. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. Wiley 1998..dr. Electricity Training Association: Power system protection. GEO. 2001 2. LEO i MEO sustavi. Principles and Applications. Literatura: 1. London. TDMA. 2002 29 . IEEE Press. 1994. Upravljanje vezom. IAEA TECDOC Series No. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup. stablo događaja.

CRC Press. Hilbertovih transformatora. Krause. Wiley & Sons. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. P. Školska knjiga. Zagreb. Mladen Vučić. 2. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. Antoniou. Tosunoglu. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. Springer. Buterworth-Heinemann. Linearna algebra Literatura: 1. Nuklearne elektrane. Upravljanje rizicima. Tehnike otkrivanja napada. Kvantna kriptografija. Johnson. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. A. 1996. oblikovača pulseva. 2001. M. Čavlina. 2004. N. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Predznanja: 1.sc. Literatura: 1. Sigurnosne norme.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Signali i sustavi 2. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. J. Volume 1. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Predznanja: 1. 1999. 2007.dr.3. 3. Primjena CCD i PSD kamera.Ang: Recent advances in Mechatronics. Osnove kriptografije 2. A. 3. Schneier.sc. M.dr. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. R. obrada slike. 2. N. Wiley & Sons. S. J. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike.dr. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. Concepts in Articifial Intelligence. Security Engineering. Consulting Editors. Sigurnosni protokoli. Tipton. Kriptografija eliptičkim krivuljama. O. Lu: Practical Optimization . Kriptoanaliza.Algorithms and Engineering Applications. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. Kaynak.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. Autentifikacija i autorizacija. Applied Cryptography. Doc. 1995. A. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. Kontrola pristupa. 2nd edition. sučelje prema mikroračunalu.CAN).Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN.-S. J. Handbook of Information Security Management. Debrecin. 30 . Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. 2001. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. derivatora i integratora.sc. Anderson. D Feretić. SpringerVerlag.dr. B. W.sc. korektora. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. CRC Press LLC. Digitalna obrada signala 3. H.

Datotečni sustavi. Prentice Hall Engineering. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. J. Filtering in the Time and Frequency Domains. Nocedal. W. R.E. Sharma: Semiconductor Memories. Nove koncepcije. 31 . Numerical Optimization. Johannesburg. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. H.sc. Uroš Peruško. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova. osnove arhitekture računala 2. Plinski kromatografi. Oxford.sc. Literatura: 1. operacijski sustavi Literatura: 1. 1996. Savo G. nekoherentni sustavi. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra). Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. A. Mrežni memorijski sustavi. 3. 2. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. 3. Rake prijemnik. 4.Theory and Practice.dr. Glisic: Adaptive WCDMA . A. 2005. D.dr. New York. Uskopojasno ometanje. Springer. Two-Volume Set. Upravljanje sigurnosnim kopijama. T. osnovne karakteristike proširenog spektra. CDMA. J.E. 2003. Peterson.McDaniel. Neuravnoteženi mostovi. Organizacija memorijskih modula. Pouzdanost i testiranje memorija.dr. Memorije s direktnim pristupom. K. otpornost na smetnje i ometanje. Springer 2006. Virtualni memorijski sustavi. spektrometri masa i NMR. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. Wiley-IEEE Press. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Memorije neosjetljive na pogreške. Ziemer. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. W. Thornburgh. Zverev. R. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa.dr. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu.L. S. 1997. Prentice Hall PTR. Organizacija polja diskova. Mjerna pojačala. Mario Cifrek. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. Senzori za mjerenje mehaničkih. Predznanja: 1. Prof. Procesni dobitak. J.Lee : Spread Spectrumn CDMA. Moderne poluvodičke memorije. Boston. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. R.sc. John Wiley&Sons. 1995.2. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). I. Wright. Hijerarhija memorija. S. New York. 3. toplinskih. Spremnici podataka. William Andrew Publishing. Butterworth -Heinemann.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. Doc. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. 2000. D. usklađeni (optimalni) filtri. B. Blinchikoff. Masovne memorije. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Melborne. 2. New Jersey.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD). H.sc. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Literatura: 1.sc. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof. McGraw-Hill. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. Noble Publishing Associates. 2003.dr. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. R. 2001. 2003. Slijedovi male križne korelacije.

šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni. Interakcija s korisnicima sustava. Palgrave. F.sc. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. Cambridge University Press.sc.dr. Zagreb. McGraw Hill. London. MacMillan Press Ltd. J. M. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala.dr. 2. A. 3. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. Branka Zovko-Cihlar. W. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. Graphis. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. M.sc. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. Focal Press. osnove računalnih mreža Literatura: 1.S.). 2001. sučelja prema drugim mrežama. Arhitektura računala. izdanje 1993. Hampshire. Springer. 2004 3. proaktivnost. Focal Press. Teorija signala Zimski 32 .K. 2005. USHER. J. Prikupljanje. Zagreb. prožimajućeg računarstva. svjesnost konteksta. 2001. 3. An introduction to the design of small-scale embedded systems. Gupta. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške.sc. Focal Press. primjeri sustava. Guizani. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. Van Tassel. PER i SER. Optimizacija bežičnih sustava. Wilmshurst. R. 2005.. J. Zentner. D. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. Školska knjiga. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. 2.dr. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja.dr. Literatura: 1. Teorija odlučivanja. Richard III. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala. T. prilagodljivost. tok i obrada podataka. 1996. Literatura: 1. E.G. mobilnost. Cambridge University Press. 2009. Wireless communications systems and networks. sigurnost. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava.dr. 2001. 2005. G.sc. (411 str. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. Ist edition. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Predznanja: 1.2. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. 3. A. 3. Watkinson. A..D. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. Distribucija MPEG-2 signala. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. Prof. Mario Žagar. Antene iradiosustavi. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. Wireless communications. Goldsmith. autonomnost. 2. S. Simpson... Principi maksimiranja SNR-a. Izračun BER.. mrežni protokoli i tehnologije. 2001. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog. referentna arhitektura mreže. Doc. L. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. Convergence in Broadcast and Communications Media.KEATING: Sensors and Transducers. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. Adelstein.

Doc. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. J. Strang G. Mjerenja na pretvaračima. 1998. širina zvučnog snopa. Transformer Design Principles. 2. Zvonimir Valković. Primjene u potiskivanju šuma. R. kompresiji. Literatura: 1.dr. terapiji i kirurgiji. Standardizacija. Literatura: 1. T. Literatura: 1.J. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. DE COULON: Signal Theory and Processing. str. Pasivni i aktivni sustavi. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). Peter Peregrinus Ltd. M. J.: Wavelets and Filter Banks. Transformatori. T. Del Vecchio. Transformator u interakciji s mrežom. Koeficijent korisnog djelovanja. Svojstva.dr. Zagreb. Ispitivanja sklopnih aparata. McGraw . Detekcija signala. Ahuja. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača. Pretvarači velikih snaga. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala.sc. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. 3.Nositelji: Prof. Frederick: Ultrasonic Engineering.dr. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. ekstrakciji. Doc. Damir Žarko Tronamotni transformator. Preslikavanje. 1997. The J&P Transformer Book. M. Heathcote.dr.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. 3.dr.sc. Predstavljanje slučajnog signala.dr.sc. Newnes. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. P. Urick: Principles of Underwater Sound. 2. B. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi.R. Usmjereni sustavi.R. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc.sc. McGraw-Hill. New York. Zagreb. metode smanjenja dodatnih gubitaka). Dedham. Shah. D. Flurscheim: Power Circuit Breakers . C. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. 1986. Taylor & Francis. Klasifikacija. Autotransformator (tronamotni pogon. Mjerni hidrofoni. Kelemen. Artech House. Spektri slučajnih signala. 1999. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. Linearni operatori. 148-168. Spektralna analiza. London. pojas i dimenzionalnost signala. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. John Wiley & Sons. Literatura: 1.sc. uzemljenje nultočke. PAPOULIS: Signal Analysis. H.sc. Nadomjesne sheme.Theory and Design. Poulin. Interakcija aparata i mreže.dr. Plenum Press. B. knjiga 13. 2. Oxford. K. 1975. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). 2002. zaštita). Hrvoje Babić.sc. indeks usmjerenosti. F. Bijeli i obojeni šum. Stjepan Štefan. trajanje. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna. Stabilizacijski i tercijarni namot. 33 . Branko Somek. 1977. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Školska knjiga. and Nguyen T. Wellesley-Cambridge Press 1996. 1980. New York. Vizualizacije u medicinskim procesima.sc. R. Podjela pretvarača. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Teorem recipročnosti. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Transformatori Zimski Nositelji: Prof. Prof. Vremensko-frekvencijske obrade. Feghali. Tehnička enciklopedija.Hill 2002. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. lokalna zagrijanja. New York. A. 1978. Doc.. 2. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike.dr. 3. M.

3.sc. Antonio Ruano. Tzafestas (Ed. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. Mantz. 1999. 3. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Patel: Wind and Solar Power Systems. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi.2007 2. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje.dr. 1999 3. Slotine. primjene. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. ISBN: 978-1-84628-492-2. Cambridge University Press. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. R. 2005 4.-J. Spyros G. T. 2003. Kluwer Academic Publishers. Vadim Utkin. Predznanja: 1. ISBN: 0863414893.energija vjetra i sunčeva energija. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima.dr. Twidell. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Fernando D. Literatura: 1. zračnost i elastičnost. Metode upravljanja mikromrežama. Weiping. Vadim Ivanovich Utkin. Nedjeljko Perić.sc. Nedjeljko Perić. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. UK.. London.. Doc.dr. Taylor&Francis. The MIT Press. Klasični postupci upravljanja EMS. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. Jingxin Shi. Osnove automatskog upravljanja. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Predznanja: 1. izvedbe. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Prentice Hall.dr. Sliding mode control in electromechanical systems. Boca Raton. J. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls.dr. Literatura: 1. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots. S. Abingdon. 2000. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. E. Bianchi. 2. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. 2. Taylor and Francis. Battista. Hirzel Verlag. Second Edition. Jürgen Guldner. Stuttgart.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. Ricardo J. 34 . primjeri. Weir: Renewable Energy Resources. Doc. Wind Turbine Control Systems. A Badford Book.sc. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije.sc. H. M. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. 2006. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. 2004. Hernán. Li Applied nonlinear control. 1999.sc. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Institution of Engineering and Technology. Planiranje i praćenje putanje gibanja. CRC Press. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. J. strukture upravljanja. Pretraživanje nepoznatih prostora. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Koordinacija rada više autonomnih sustava.

2008.Telecommunication Management Network. H. De Battista. A. B. Održivost razvoja EES-a. Advanced Robotic Systems (ARS). Interni i eksterni troškovi. 4. McGraw-Hill. 2. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. UNFCCC mehanizmi. 35 . Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Weiss (ed. K. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. Handbook of Robotics. R.sc. D. and Y. Inteligentno upravljanje robotima.Krajči: Osnove robotike. Clemm: Network Management Fundamentals. 1972. V. Osnove dinamičkog modeliranja 3. Zmijoliki roboti. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. 3. Problemi globalnog zagrijavanja. Bianchi. Kordic. 1999. Khatib. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Sigurnost autonomnih servisnih robota. O. V. Hodajući roboti. F. J. Marijan Kunštić. M. A. Macko.3. Predznanja: 1. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. 1999. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. Literatura: 1.sc. Predznanja: 1. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). NGOSS sustavi. Siciliano. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. Profesionalni servisni roboti. Mesarovic. Cisco Press.sc. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. 2007. Z. Bogdan. Zagreb. System Research Center. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. 2005.sc. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Norme za ograničenje emisija. Springer-Verlag. S. Springer-Verlag. Sheme trgovanja emisijama. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost.dr. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. The MIT Press. Ohio. Udupa: TMN . Osnove robotike 2.dr. G. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. Lazinica. 2. Danilo Feretić.dr.): Multiagent Systems. Interakcija robota i okoline. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi. Kovačić. 2002. Prof. 3. Doc.Modelling and Gain Scheduling Design. Osnove automatskog upravljanja 4. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom.dr. Berlin Heidelberg. London. D. Graphis. D. 2006. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. M. Cleveland. Virtualni robotski sustavi upravljanja. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. Komparativna analiza EE objekata.sc. Upravljanje ravnotežom robota.dr.

-2000. Michaelowa. Fasor.sc. Čavlina. Literatura: 1. Zaštita od emisije i imisije buke. tehnoloških prostora. Ivan Jelenčić. X. 2000.dr.dr. Ray tracing i slične metode. D. Crocker. European Comission EUR 16523 EN.dr. Zagreb. 2. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. 2/2006. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem.sc. ExternE . United Nations. Rizični faktori: kritična uporaba. Definiranje projektnog zadatka. Objektivna i subjektivna difuznost polja. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. 2. R. Eurolab. London. Springer-Verlag. Prof. 4.J. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. Luka Ferković Model mjernog sustava. 2000.n Swift and Z. Tietenberg. Element. Two Hunders Years of Acoustics. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka.3. A Practical Guide. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. Audio podsustav na računalima. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu.sc. B. N. DG XII. posebnih. Višekanalni sustavi snimanja. Landsdale Pennsylvania. H. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. Simulacije i stvarnost.dr. akustički projekt.Externalities of Energy vol I-VIII. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Subašić: Elektrane i okoliš. Povezivanje audio uređaja.sc. M. Stvarno vrijeme odjeka. ETC. Zahtjevi na akustička svojstva općih. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Beyer. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. Literatura: 1. utjecaj složenog upravljanja. 3. Literatura: 1. Technical Report No. K. Doc.T. Schnelle. Gregory D. B. Room Acoustics. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. 1971.dr. M. Ž. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. 3. 2. Validacijski postupak.6. Škanata. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. McGraw-Hill 1999. složenost obrade podataka. Spon Press. Dey. October 2006 3. izvedbeni projekt. Tomšić. T. Ivan Leniček. HRN EN ISO/IEC 17025. Difuzori. Izdanje. D. Grubb. Sounds of Out Times. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. D. Geneva. Specifičnosti materijala. Feretić. Encyclopedia of Acoustics. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. rizik u odnosu na pouzdanost. Odnosne norme i zakonski propisi. Brussels. Springer-Verlag. P. 3.sc. R. 1999. 2006. Raspodjela zvučnog polja. May 1999. Literatura: 36 . Kuttruff. 1995. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. A.

2.1. M. Pohlmann: Principles of Digital Audio. K. 2000. P.Bosi. 2002. A K Peters Ltd. McGraw-Hill Professional.E. 37 . Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications.C.R. 2002. 3. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. R. Kluwer Academic Publishers.

Konstanta sobe.dr. Modeliranje poziva.E. Malabar. 1993. Predznanja: 1. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora. CRC Press. San Francisco. Principles of Embedded Computing Systems Design.Templeton: Acoustics in bulit environment. Moon.2. problemi na niskim frekvencijama. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. 38 .sc. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. SINKOVIĆ: Informacijske mreže. Zagreb. Projektiranje prostorija za slušanje. Tipični algoritmi upravljačkih sustava.dr. John Wiley & Sons. Operacijski sustavi 2. 3. 1994. Modeliranje informacijskog toka. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. Butterworth Architecture. An Introduction for Applied Scientists and Engineers.dr. M. unutarnje rezonancije. usluga.). A. Akustičko modeliranje. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. USA. Školska knjiga. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Krieger publishing company. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. Mo Jamshidi (ed. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije. TAB Books. zahtjeva i elementarnih poslova. 1994.sc. F.sc. Literatura: 1. London. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže. 2001 3. 2. Wilson: Noise Control. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima..C. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. Boca Raton.Z. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. 1998. Primjena genetičkog algoritma. V. Morgan Kaufman Pub.2. Computers as Components. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. Arhitektura računala 3.dr. Akustička mjerenja impulsnim signalima. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije. 2001 2. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. D. Leo Budin. W. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. Doc. C.sc. Informacijska analiza poslovnih procesa. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu.Wolf. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. Chaotic and Fractal Dynamic. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. Florida. Balansiranje opterećenja. Projektiranje ozvučenja.

emer. 1976.sc. Prentice-Hall. A.dr. Numerički postupci.. New York. Inc.sc. metoda konačnih elemenata. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. IEEE Press. Ivan Gašparac. 1952.. Zagreb. Doc. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. 2. 2. John Wiley & Sons. FITZGERALD-CH. Značajke medija za pohranu. 1994. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina.. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines. McGraw-Hill New York. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. Literatura: 1. BENESTY J. L.dr. R. višestruka refleksija. Audiokomunikacijski standardi. Pohrana i zapis zvuka. kvazistatičkih i dinamičkih sustava.2. E. 2000. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. 39 . Z. Zagreb. JohnWiley & Sons Ltd. KLEINROCK: Queueing Systems. Toronto. I.dr. podršci za projektiranje podržano računalom. PEEBLES P. polarizacija.dr. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. Prof. VASEGHI S. Boston. Dina Šimunić. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. 2. O. 1987. Boston. kontinuiranih i diskretnih te statičkih. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. Školska knjiga. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka.. Liber. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. Štih: Elektromagnetizam I i II.dr.dr. zapis i prijenos zvuka. Artech House.sc. W. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. Prof. 1996. Vol. New York. Literatura: 1. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. Haznadar.sc Zijad Haznadar. 1972. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. Akvizicija mjernih podataka. Statička i dinamička ispitivanja. 3.. Procesiranje i obrada zvuka. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof.dr. Sead Berberović. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. Digital Communication Systems. London. A. KINGSLEY: Electric Machinery. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. HUANG Y. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. 2: Computer Applications. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Primjeri analize linearnih i nelinearnih. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. Literatura: 1. Springer Verlag. Berlin 1987. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. metoda momenata. 3.sc. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji.sc. 2004. 3. Kluwer Academic Publisher.dr.sc. 1997.sc. V. Doc.

Analiza oblika. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof. W.. Brooks/Cole. 1994. Wiley & Sons. Školska knjiga. Springer. M. Haralick. Hlavac.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata.. zdravstveni standardi..dr. Elektroničke komponente i moduli (NIM. E. Literatura: 1.R. R. CAMAC. Davies: Machine Vision. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Analiza teksture. L. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija.. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju. Termički učinci elektromagnetskih polja.dr. Springer.Shapiro: Computer and Robot Vision. V. 2000. Academic Press. P. Dozimetrija. Biological Effects of Electromagnetic Radiation..to Approach. 1999 2. Ekspertni sustavi. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Detekcija rubova. Matematička morfologija. 3rd edition. Prentice Hall. Prof.Sonka. Knoll: Radiation Detection and Measurement. Predznanja: 1. ADC. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. 2. J. Heidelberg. R.. kalorimetri. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. 2.128. komore s projekcijom događaja. 4. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Zagreb. T. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. 3.. Gradijentni i kompas operatori. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. TOF-detektori.sc. G. 2005. S. kompleksnost modulacije. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How . 3. 2010. P. 2. izmijenjeno izd.G. F. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima.dr. Hashimoto. Analiza glavnih komponenti. Čerenkovljevi detektori.sc. FASTBUS). Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). Vrste detektora: plinski brojači. Značajke teksture. Registracija slika. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. 1992 3. J. Prof. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. 1990.dr. Houghova transformacija.sc. and Machine Vision. Neuronske mreže. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. scintilacijski detektori. 2. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . poluvodički detektori. Boyle: Image Processing. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. . Ekstrakcija značajki slike.M. Segmentacija slike. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. Osnove nuklearne fizike. Literatura: 1. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra. Addison-Wesley.. Literatura: 40 . Detekcija granice objekta.dr. Algoritmi za grupiranje. 2nd Ed. O. R. 2003. Analysis. Stavroulakis. O. Literatura: 1. 2nd Ed. višežičane komore.sc. Razvoj novih detektora. 1. Petković. Analiza pokreta.sc. Primjene. FADC). T. Damir Ilić. vol.. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Springer Verlag. Sven Lončarić. New York. . Računalni instrumenti.

dr. 2. FER-ZVNE. R. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva.Nordmann. Zagreb. Woburn. M. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. S. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. Zavodska skripta. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . Torzijska podsinkrona rezonancija.Frančić: Dinamika električnih strojeva.Intelligent Diagnosis and Maintenance.sc. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike.sc. PTE. vlaga u ulju. 2000. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme. S. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. regulacijska sklopka. P. 1998. Instrumentation and Control. 3.C. FER-ZVNE.Jadrić. London. 4. I. struje.Boldea: Variable speed generators. provodni izolatori) i prekidača. UK. Monitoring generatora. CRC Press. Sturm: Efficient Operations .dr. 1995. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. temperatura ulja. KTE.A. Održavanje na temelju stanja. 2004. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1.Pfuetzer: Rotordynamik. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. Magnetski ležaji električnih strojeva. 2. 2006. V. 3. Otočni pogon elektrana.Krause. K. ACEA. Graphis. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava. Literatura: 1. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements.D. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Springer. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. Zagreb.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. 41 . Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. O. 2003 3. transformatora (naponi.Gasch. 2003. and Applied Mechatronics. 2. Wierden. plinovi. Graphis. J. H. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. Vizualni pregledi. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. furan. vibracije.dr.Wasynczuk. F. K. TE. SCPI Consortium. S. The Institution of Electrical Engineers. 2001. MA: Butterworth-Heinemann. Zagreb. 2004. R. Opći model električnog stroja. Literatura: 1. Electric Machines. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. VGB PowerTech Service GmbH. Zagreb. IEEE Press. Zavodska skripta.E.sc. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama.1. 2001. Bego: Mjerenja u elektrotehnici.GRID CODE). Taylor and Francis. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. Periodično testiranje opreme. The Netherlands. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. CRC Press.Lyshevski: Electromechanical Systems. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof.M. 5. 1998. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. B. I. Essen. 2000. Nadzor ostale opreme. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima.

Planiranje novih elektrifikacija. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. Michael G.E.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. Defekti u materijalima. Sun. London. Artech House Publishers. McGuire Fundamentalna električka. Park Ridge. J.) Edition Materials Science and Technology 2005. 2003. Osnove infracrvene spektroskopije. CRC Press 1998 3. D. 2. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. mjernim sustavima. Transformacije frekvencijskih varijabli. WORKBENCH. Pasivni i aktivni filtri. NJ. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS). vučne karakteristike. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi. McGuire. D. Eksperimentalne tehnike nano. biomedicinskoj instrumentaciji. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. P. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. R. Press. T. The Institution of Electrical Engineers. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. Vesna Borjanović. Literatura: 1. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc.sc. UGLEŠIĆ. / Haasen. Tipični problemi realizacija filtara. Oxford Univ. Utjecaj električnih željeznica na okoliš. San Francisco 1993.sc. Ostvarivost zahtjeva. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. moderna asinhrona vuča. Schaumann. 3. sustavima za prijenos signala. Osjetljivosti. Charaterization of Materials Cahn.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. Ze Zhang.dr. I. Primjena u akustici. I.dr. J. FILTER Literatura: 1. Nanostrukturni metali. 2000 3. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation .A. Naponski i strujni filtri. Ashgate 42 . E. V. Noyes Publications. 2D i 3D nanostrukture. 1996. Svojstva različitih konfiguracija. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. elektrodinamičke kočnice. Fotoluminescencija. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala.dr.Delyannis.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. London. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof.sc. Peter / Kramer.sc. (Eds. IEE Power & Energy Series 43.The Control of Boilers and HRSG Systems. Prof. Literatura: 1. Eds. Gary E. Projektiranje i optimizacija.dr. Yi Liu. Metode realizacije. obradi glazbe i govora.) 2002. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Third Edition 2006. 1D. (eds. Primjena programa MATHEMATICA. Električki filtri . faktori snage. 2. Atomic Force Microscopy (AFM).H. Nanostrukturni poluvodiči. 2. Holloway and G. Robert W.2. 2001.Nuklearne metode (IBICC). Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. M.K. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima. Raman spektroskopija. Morrison Knudsen Corporation. Potrošnja energije za željeznice. Y.E.

Harmonijska analiza. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Foto-kolorimetrija. Zagreb. T. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. kemijskih. toplinskih. 3. 2. sustava i snimaka. hidrauličkih. Neven Mijat. I. 4. Stolovi za miješanje. veličina Literatura: 1. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. Springer Verlag.sc. T. El. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design. Mjerenja harmonika. Zvučnici i zvučnički sustavi. KOŽULJ.sc. Mikrofoni.dr. 2. 3. Zagreb. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. Pasivni filtri. Audio pojačala. MC analiza. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. 43 . 3. PP filtri. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. određivanje kisika u vodi.dr. SZELAG: Modern Electric Traction. P. Signali i Sustavi 3.sc. Udešavanje filtara. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. K. Predznanja: 1. stereo. Aktivni filtri. M. CRC Press. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora.3. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. BORWICK. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. VP filtri. Doc. 2001 (in Croatian). Literatura: 1. 2006. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. Sustavi za snimanje zvuka. hidrodinamičkih. Gdank University of Technology. J. Profos. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Roman Malarić Prirodne pojave. 1987. George J. J. Gubici uslijed harmonika. de La Rosa: Harmonics and Power Systems. JELAKOVIĆ. Loudspeaker and Headphone Handbook. mjerenje mehaničkih. Primjena programa pri analizi i sintezi. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. 2. Uređaji za obradu i zvučne efekte. V. Prof. Neven Mijat: Electrical Filters. 1994.dr. pp. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. Francisco C. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. 638-670. KARWOWSKI. Postupci redukcije izobličenja. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof. obradi i reprodukciji zvuka. Glazbala i ostali izvori zvuka. Butterworths. Springer. Kompromisi pri projektiranju filtara. ZWICKER. Volume 3. Školska knjiga. ZOLLNER: Elektroakustik.dr. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik.sc. Power Supply. London. električka analiza plinova. Norme harmonijskih razina. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Gdansk 2009. R. Postava mikrofona i načini snimanja. T. E. Električni Filtri 2. višekanalno i dr. svjetlosnih. Slušalice.dr. Zagreb. ŠVALJEK. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. Primjena računala pri snimanju. M. Zagreb 2003.sc. Električni Krugovi. Josip Butorac. 1996. M. te količine vlage u plinovima. Izvori harmoničnih izobličenja. tvari i fizikalni zakoni. HŽ. 2001. tekućinama i krutim tvarima. A.

W.sc. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize.dr. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. Literatura: 1. Philadephia. Kriteriji za izbor motora i komponenti. P. Osobine prostora.dr. Zagreb. Digitalna suptraktivna angiografija. Kepstralna analiza. G: Berlin . New York. Pattern recognition in speech and language processing. WEBB: The Physics of Medical Imaging. 2. Scintigrafija. 2003.sc. Leonhard: Control of Electrical Drives. Ultrazvučni uređaji (B. Institut of Physics Publishing.Rose. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni.dr. Muenchen.sc. B. Minneapolis 2001. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. Gama kamere. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. Dopplerov efekt. Medical Science Series. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Formalizmi i veliki sustavi. Hollien. Florida 3. Boca Raton. 3. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof. 4. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. H.sc.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. Termografija i CCD senzori.F. EX d.Boldea. Dijagnostika elektromotornih pogona. 1987. Prof. Metode utvrđivanja osobina glasa. Zagreb. Taylor and Francis. Chou.sc. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela. Uređaji i izvedbe. Taylor & Francis. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. 1995.dr. Nasar: Electrical Drives. S. Bristol. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. A CRC Press Book 2005. Prof. I. Plenum Publishing Corporation.H. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. EX p. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Literatura: 1. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. 3.dr.A. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. MNPERE. 2. Prednosti i nedostaci formalnih 44 . Drago Ban. EX e. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. 2.Jurković: Elektromotorni pogoni. B. W. Osobine glasa. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Školska knjiga. 1993. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Marijan Kunštić. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. 1990. Dinamička stanja elektromotornog pogona. Školska knjiga. 1990. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. Emisijska topografija. SQUID senzori. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. CRC Press. N. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. 2002.sc.dr. Literatura: 1.i M-prikazi).Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof. Karakteristike radnih mehanizama. Springer-Verlag.Mohan: Electrical Drives. 1996. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja.Juang. Forensic speaker identification. Siemens A.

Prostorno modeliranje. C.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. 4th Ed. M. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku.dr.sc. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. J. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. NARENDRA. Interoperabilnost. Kluwer Academic Publishers. Telekomunikacije i informacijsko društvo . Prentice Hall. H. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima. J. THATHACHAR. 1997. A. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization.E. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. 2. baze podataka za GIS. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. A. GML/XML. 3. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. 1993. Z. MANNING. Vlado Glavinić. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. 3. Reading.dr. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. Wiley.sc. 2003. Modeli podataka. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova.sc.sc. topologija. K. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof.dr. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a.metoda i tehnika. Prentice Hall . Wiley.H. 3.). Wiley & Sons . Literatura: 1. L.dr. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Primjena teorije igara.sc. Primjeri pojedinih pomagala. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . MIT Press. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik. S. Plaisant: Designing the User Interface. Distriburani GIS. 2.R. 2003. OpenGIS. WebGIS. Wiley & Sons. 2003. HOGRETE and A. THATHACHAR: Learning Automata .Harmon. Prof. TURNER: Using formal description techniques. Automati i igre. D. Tehnike za izradu prototipova. Peng. Addison-Wesley.An Introduction. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. 2002.J. ELLSBERGER. S. L. GIS i Internet. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. koordinatni sustavi i projekcije. Mladen Tkalić. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. Literatura: 1. MA. Principi i smjernice oblikovanja. 2. konceptualno modeliranje. Organizacija i vođenje GIS projekta. 2005. Posebna korisnička sučelja. 1989. 2003.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. K. Prof. P. John Wiley. mobilni GIS. S. M. mjerila. M. Teorija igara s N igrača. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. J. J. Literatura: 1. J.. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova.dr. 1999. Schneiderman and C. 45 .

Prentice Hall. kvaliteta usluge.dr. 3. Literatura: 1. Literatura: 1.S. D.sc. ponašanje. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof. K. MA. Simulacija ljudi: prikaz. 2004. Cherriman. ISBN 953-197-603-1 2.dr. primjene. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Prof. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Pretnice Hall. Maja Matijašević. K. 3. 2001. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction.sc. Reading. sustavi. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. Prof. Element Zagreb 2004. Preece. I. M. Zhang. Prof. IMSC Press. šifriranje i uvjetni pristup. 1999. ISBN: 0201325578.dr. Z. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments.J. D. Ostermann. John Wiley & Sons. Hodges. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. VE na pokretnim uređajima.sc. Prentice Hall. deformacije. An Introduction to Video and Audio Measurement. Digitalne radiodifuzijske mreže. Arhitektura mreža. 2002 2. S. P. Morais. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. 2004 3. Literatura: 1.2. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. Bojkovic. Wang. AP Professional. Branka Zovko-Cihlar. Addison-Wesley. Capin. J. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi. Steinmentz. Boston. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis. Igor Sunday Pandžić.sc. Y.dr.sc. VE na World Wide Web-u. R. Nielsen: Usability Engineering. Zoran Bohaček.H. 1993. Video Processing and Communications.dr. P. Digitalna sučelja. Y. Multimedia Communication Systems. Fixed Broadband Wireless Communications. animacija.R.dr. 2. Rao. S. 1999. Nahrstedt. ljudski faktori. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation.sc. John Wiley & Sons.sc. 3.sc. Prof. Igor S. 2002. Magnenat-Thalmann. Pregled standarda i primjene. komunikacijski protokoli. Streit. konfiguracije mreže. Multimedia Series. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. 2002. Rogers and H. L. Utjecaj postupka kompresije. Y. Damir Kalpić Ljetni 46 .dr. Media Coding and Content Processing. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Vrste medija i aplikacije. T. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. N. New York. Wireless Video Communications. Singhal. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. J. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. NY. Pandzic. performanse. Hanzo. IEEE Press. Elsevier. ISBN-0471988634.

sc. Literatura: 1. 2002. Stability. 1998.psu. EDWARD M.sc. Hadamardovi kodovi i generalizacije. Prentice-Hall. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. North Holland. Vektorski prostori nad konačnim poljima. Assmus and J. 2003. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. Osnove kombinatorike Literatura: 1. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Predznanja: Ljetni 1. Interscience. Hill.1. A first course in coding theory. Fair. University of California. K. R. J. Codes and Groups. Mario-Osvin Pavčević. 2. F. Key.dr. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. bifurkacije. 1994. 4.G. 3. 3rd Edition. Bang-bang princip. in Handbook of Coding Theory (eds V.S. 1995. D. BCH kodovi. Springer. The Mathematical Theory of Optimal Processes. Lawrence C. Elsevier.dr. 1999. 1997.sc. Berkeley. Huffman). E.S. S. Introduction to Coding Theory. 1962. Permutacijske grupe. Darko Žubrinić. Ciklički kodovi. and Control: Springer-Verlag. 1983.3012&rep=rep1&type=pdf L. Prof.dr. C. Varijacijske zadaće. Geometrija vektorskih prostora. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. F. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi. Opisna funkcija. Huffman.145. Clarendon Press. A. ROBERT J. 3. 2. R. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. 1992. 3. McGraw-Hill. Irwin.1. STEVEN B.sc.. W. pp.F. van Lint. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. Cambridge University Press. Boltyanski. Permutacijsko dekodiranje. J. S. Isaac & Co. (prijevod s ruskog) Ljetni 4. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. osiguranje ili Internet. Gamkrelidze and E. V. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis.dr.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. Nyquistov kriterij stabilnosti. Linearna algebra 2. 1999. http://citeseerx. Doc. Khalil: Nonlinear Systems. Perfektni kodovi. Department of Mathematics. H. H. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. 1345-1440. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. C. Pontrjaginov princip maksimuma. Matematika kodova Nositelji: Prof. Pontryagin. Pless and W. Linearni kodovi. kreditni skoring. Input-output analiza i stabilnost. Reed-Mullerovi kodovi.ist. Optimalno upravljanje sustavima.edu/viewdoc/download?doi=10. 5. Ljapunovljeva teorija stabilnosti. Designs and their codes. 47 . J. The Theory of Error-Correcting Codes. Sloane. 2. Mishchenko. MacWilliams and N. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. Predznanja: 1. Standardni geometrijski kodovi.

Springer-Verlag. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. Upper Saddle River. 3. Strukturirane tehnike programiranja. 1996. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. Prilagodljivi razvoj.sc. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . Patterns. Ioannou P. 1994. A. Sobel K. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. M.: Adaptive cnotrol The model reference Approach.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach.dr. Prentice-Hall. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. 3. New Jersey. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. Objektno-relacijsko mapiranje. Landau Y. J.: robust Adaptive Control. Zagreb 1971. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. M. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. McGraw-Hill. PTB. R. IEC. Marcel Dekker. D. Tehnička knjiga. Osnove programskog inženjerstva 2. Publikacije CIPM.C. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja.. 2. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti.. S. Kaufman H. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. Metrologia.dr. Inc. Principles. Inc. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. and Practices. C. Sun J. Literatura: 1. Martin: Agile Software Development. norme ISO. Modelom vođen razvoj. EN te časopisi IEEEIM.dr. Bar-Kana i. D. 1979. 2009. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Brezinšćak. 2002. Ergonomija programske podrške. Reinženjerstvo programske podrške. Računalom podržano programsko inženjerstvo.S. Ilić..sc. Krešimir Fertalj. 2009. Tehnike analize i oblikovanja.sc. OIML.sc. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. 2. Prentice Hall. 2. BIPM. Predznanja: 1.Jones: Software Engineering Best Practices. New York and Basel. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. rukopis u 3. New York. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. Butorac. R. McGraw-Hill. Agilni postupci razvoja programske podrške.dr. Literatura: 1. Prof. NIST. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Meta-modeliranje.. MV i drugi. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof.

Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Kvadratični porgram.K. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. P.sc. Morgan Kaufmann. Literatura: 1. Phoha. K. JPEG. L.sc. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava.dr. Mitchell.dr. Kabelske zaljevne mase.M. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. MPEG Video Compression Standard. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. Obrada signala u mrežama osjetila. MPEG-4. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. Prof.sc.dr. C. Proširenje na hibridne sustave. Kabelske mreže.sc. A. Parametri kabela. T. Umrežena osjetila. Uljni kabeli. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Griffin. Roundy. Sensor Network Operations. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Van Nostrand Reinhold. Materijali za vodiče i izolaciju.dr. Wiley.Pennbaker. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). L. Syrmos: Optimal Control. V. Jonh Wiley & Sons. S. Lewis. Chapman & Hall. Linearni program. L. M. H. 2006 2. 2002 2. Rabaey. Ugrađeni računalni sustavi. Pregled najvažnijih normi: JPEG. Sayood. Springer. Literatura: 1. F. Osjetilni čvor. J.Nositelji: Doc. 1992. 2and edition. Willing. Istraživački izazovi. to Data Compression. procesora i primjer izvođenja operacija. La Porta. B. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Višeparametarsko programiranje. Predznanja: 1. Energetska autonomnost. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. 1996. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova.dr. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila.F.sc. J. Predznanja: 1. MPEG-2. 2007 3. Wiley-IEEE Press. Prof. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Električno polje u kabelu. Wright. Sklopovske arhitekture. Modelsko prediktivno upravljanje. S. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. Kompaktirani nadzemni vodovi.dr. 2000. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. 2. Zdravko Hebel.sc. Izbor presjeka kabela. Arhitektura sustava. Karl. Intro. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. MM koprocesori. Iskorištavanje energije iz okoline. aktualni projekti. Prentice Hall. 3. Protokoli mreža osjetila. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. MPEG-7. Bežična komunikacija čvorova. 1995. Prijenos električne energije Literatura: 49 . Mato Baotić. MM procesori i MM proširenja.

Zagreb 2010. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. Element. E. H. Zagreb. sigurnosne i ekonomske karakteristike. Tomšić. A. FER-web. Prijam i obrada GPS signala. Načela satelitskog pozicioniranja.dr. M. M. C. Austria. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. Legat. Navigation. A. 2000 3. GPS. Andrews. Utjecaj NE na okoliš. algoritmi za određivanje pozicije. Galileo. 1995. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. FESB Split. Inc.sc.1.M. Osnove numeričke matematike. Pogreške pri određivanju pozicije. D. Innovative Nuclear Reactor Development. J. GLONASS. KURTZ.Milišić. Linearna algebra. D. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. Tipovi NE treće i četvrte generacije. Inertial Navigation and Integration. L. S. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS). N. Elektrane i okoliš. Prof. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku.dr. McGraw-Hill. B. D. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. Weill. Springer 2003 3. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. 2004. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja.sc. John Wiles & Sons. Ž. Literatura: 50 . Wieser. Danilo Feretić. Osnove matematičke analize. P. II.dr. M. Predznanja: 1.sc. 2002 2. 1997. 2. B.sc. Doc. E. Usluge GPS pozicioniranja. Hofmann-Wellenhof. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. DGPS. P. I K. E. Škanata. J. J.dr. T. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. Grewal. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. skripta. Kaplan.sc. performanse i ograničenja. K. Očekivani razvoj i modernizacija. Vienna. SHOEMAKER. Lichtenegger. IAEA. Feretić. Understanding GPS Principles and Applications. 3. Artech House Publishers 1996 2. Subašić. EGNOS. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. R. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. Global Positioning Systems. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. line-search i trusted-region metode. Literatura: 1. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. 2. Čavlina. ARRILLAGA.dr. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. M. D. IAEATECDOC-1085. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. 1996. Literatura: 1. Nadogradnja GNSS sustava. Luka Korkut. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. John Wiley & Sons.

Objektno-relacijski model podataka. Vesna Borjanović Električka. Heidelberg.Bonnans. upitni jezici SQL i PL/SQL.sc.sc. Heidelberg. 2. Doc. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. optička i mehanička svojstva poluvodiča. K.Boyd. 1st ed. Zoran Skočir. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka. S. A.sc. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof.P. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja.sc. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar.orijentirani model podataka. Literatura: 1.A.E. Springer-Verlag 1997. Doc. Sinteza robusnog regulatora. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . T. Objektno . Upravljanje stohastičkih sustava. Sze: Physics of Semiconductors. informatika o okolišu. M. M. SIAM Classics in Applide Mathematics.sc. L. P.E. Relacijske baze podataka.dr. Defekti u poluvodičima. C. J. Connolly. Prof. Literatura: 1. Ibach. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. 2.M. S. Doc. Organizational and Technical Foundations. stoljeća.dr. Mehanizmi vodljivosti DNA. 1996 51 .dr. Branko Pivac. Rekonfigurirajuće upravljanje. Vanderberghe: Convex optimization. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije.Control and Signal Processing. Fizika optičke elektronike.C. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu.J. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21. M. Scharl: Environmental online Communication. Problem stabilnosti i robusnosti sustava.. 2004. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations.1. Utjecaj defekata na električka. Springer. Ribbers: e-Business.J. 1996. Thomas Connolly. Jr. Begg: 3.dr. Luth: Solid-State Physics. Wittenmark (1995): Adaptive Control. Dennis. Projektiranje samougađajućih regulatora. and Robert B. Springer Verlag. Jadranka Pečar-Ilić.sc. C. B. Literatura: 1. Modeli podataka. Grimble (1994): Robust Industrial Control. Fizika transportne elektronike. Budućnost fotovoltaika. J. John Wiley & Sons Ltd. Osnovne strukture robusnog upravljanja. M. aplikacije. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Addison-Wesley: New York 2. Zoran Vukić. Wiley.dr. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Astrom. Optički fenomeni u poluvodičima. Wellstead. M. Michael P. Springer Verlag. J. Matematički opis. Konceptualno oblikovanje baze podataka. A. New York. arhitekture. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Integracija heterogenih baza podataka. Fizika kvantne elektronike. John Wiley: Chichester 3. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Carolyn Begg. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. E. Gilbert. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. Elektroničko poslovanje: koncepti. Papazoglou. C. Yu. 1996 2. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. 3. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. Pieter M. Lemarechal. Cambridge University Press 2009. 1981/H. Predznanja: 1. P. J.sc.F. H.dr. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova.

Komutirani IP. TCP/IP. upravljanje vezom. Kendrick. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. A. Revidirana simpleksna metoda. D. Prentice Hall. 3. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. E.sc. DORMS: Computer Networks and Internets. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. USA. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. koncepti međudjelovanja mreža. M. Doc. B. nova generacija internetskih protokola. Miljenko Mikuc. networking protocols. S. Singhal: Distributed Computing: Principles. van Steen.dr.sc. II. procedure i pravila komuniciranja. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. performanse. 2006. Damir Kalpić. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. J. 2001. Protokoli na Webu . LNCS. New Jersey. 1999. Problemski usmjereni protokoli. sigurnost. Prentice Hall.): Peer-To-Peer Systems and Applications. A. E. sporazum. Literatura: 1. caching and traffic measurement. KRISHNAMURTHY.dizajn i arhitektura. Višekriterijsko programiranje. numeričke tolerancije i pogreške.dr. McGraw-Hill. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof.sc. Cambridge University Press. Postupci odlučivanja.dr. Inc.dr. Prof. E. Postupci s rijetko punjenim matricama. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. 2008. COMMER. L. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. skalabilnost. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. Springer-Verlag New York. Noyes Publication. Skaliranje podataka. L. John Hopkins University Press. Murtagh: Advanced Linear Programming. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). 2. 3. Analiza osjetljivosti. 2005. kontrola toka i zagušenja. usmjeravanje. and Systems. Literatura: 1.1. Prentice Hall 2007. COMMER. Wehrle (Eds. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. podrška pokretljivosti. Proširenja linearnog programiranja. 1981 52 . P. Problem rezanja. E. Fiege. III. D. 1988. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. Literatura: 1. Kshemkalyani. McGuire.sc. Tanenbaum. I. K.D. Park Ridge. Edited by G. 2th Edition. mreže za isporuku sadržaja. R.3. Inc. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. R. Opći linearni program.sc. M. G. Baltimore. arhitektura mreže i protokola. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura. 1978 2. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. Donošenje investicijskih odluka. Algorithms. Springer-Verlag New York. Mühl.dr. 2. D. 1999-2000. Addison Wesley. računarstvo Predznanja: 1. Steinmetz. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava.

Artech House. Antun Carić. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. Zagreb. Prof. 1998. 2. K. Vol. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. Admela Jukan Topologija. pristupne i jezgrene funkcije. 2002. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. O Mahony. Minea Skok Ljetni 53 . kontrolni. K. 3. 1996. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. aplikacijski i uslužni. formalni postupak dekompozicije. A. 1.sc. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. University of Zagreb. Kalpić. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. D. W. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. 2nd edition. snopova i paketa. Zagreb. te informacijskog prometa. Analiza raspoloživosti mreže.dr. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. stohastičke.dr. N. prijenosni. Kuchar.dr. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. DRIP. uloge međuopreme.sc.Modeling and Analysis with Petri Nets. Inkret. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. John Wiley. Doc. JENSEN: Coloured Petri Nets. L. Mornar: Operacijska istraživanja. R. Spirit. Zagreb. 1997. J. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. Springer. R. 1982. M. NORRIS. Kimon P. M. L. Dragan Jevtić. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. A.dr. Programska mrežna arhitektura i protokoli. hijerarhijske. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. Slavko Krajcar.sc. 2 and 3. J.3. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. M. Morgan Kaufmann Publishers. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. 2000.sc. agentski sustavi. vremenske. Kontrolna ravnina. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . Prentice Hall. 1995. Branko Mikac. Michael J. DAVIS. Addison Wesley. 2003. Prof. Ramaswami . 2. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. Literatura: 1. Element. B. Faculty of Electrical Engineering and Computing. Extended Final Report of COST Action 266. Literatura: 1. BASS. Doc. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. A. 1998. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. 2. Optička komutacija kanala. Prof. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof.sc. 3. Englewood Cliffs.dr. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. P. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. KAZMAN: Software Architecture in Practice.sc.dr. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. R.dr.sc. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. Literatura: 1. Springer-Verlag. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava.dr. R. 2003. Sveoptička mreža. CLEMENTS.sc.dr. 3.sc. obojane).

Marcel Dekker. New York 1997.N. Present-worth and cost-benefit principi. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. Wiley/Finance. topologije i staza). Carol A. Murray: Electricity Markets. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. New York 1998. hidroelektrana. J. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. Eydeland. Literatura: 1. ISBN 0-471-10400-0 4. Vođenje razdjelnih mreža. klasifikacija opterećenja i karakteristike.dr. Pricing and Hedging. H. J. SCADA sustavi. Kluwer Academic Publishers. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. Literatura: 54 . Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja.dr. Lee Willis. H. L. Modeliranje opterećenja. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. T. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. de Almeida.Osnove razdjelnih mreža. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. metodologija prognoze.S. Predznanja: 1. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije. 2008. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. V.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Energetske. Wiley 2002 5. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. 1994 3. Wiley. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof. A. Marcel Dekker. politike i profiti. Investment Performance and Analysis. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. Ugrađena proizvodnja. Preference investitora s obzirom na rizik. K. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. A. B. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling.sc. 2. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. Modeli za odlučivanje kod planiranja. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. 3. Kigen Zagreb. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. metode za procjenu tehnologija. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. 1998 2. Kvaliteta električne energije. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. 2003.sc. Planiranje proiz. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. J. H. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. 3. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. Zaštita u razdjelnim mrežama. Marcel Dekker. A. Rosenfeld. Automatizacija u razdjelnim mrežama. procjena vršnih opterećenja i energije. Roturier. New York 2002.

Malinowsky: Power system operation. modeli propagacije. John Wiley & Sons. London.sc.relej. 1989.dr. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. S. 2. T. Prof. metodom konačnih razlika (FD. Literatura: 1. Alstom T&D.H. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. PWS Press. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. Komunikacija na razini bloka i elektrane.S. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. Prof. Zvonimir Šipuš. Liu: 'Real-Time Systems'. C. New York.1. A. C. 1999. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). New York. J. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka.sc.dr. E. NP-kompletnost i NP-teško problematika.sc. 2. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. Upper Saddle River. Lokalna sučelja čovjek . 2004. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. Levallois-Perret. 3. North-Holland. 55 . približna i punovalna analiza.. 1997. 1986 3. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. Literatura: 1. 2001. S.S.W. N. P. Propagacija vala. Izbor mjernih transformatora. 2000.G. Prentice Hall PTR.Y. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. asinkroni rad. Unutrašnji kvarovi. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance. Izvori smetnji i zaštitne mjere. VDE Verlag. Prentice Hall. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. A. Tietze: Netzleittechnik . 1995. Zlatko Maljković. Podfrekvencijsko rasterećenje. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme.H. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. Models and Performance Analysis'. E. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. Chapman & Hall/CRC. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). R. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. M.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. J. Computer and Information Science Series. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema.dr. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. Pametni antenski nizovi. S. J. Leung (ed. McGraw Hill Inc.sc. France.. Liberti. RUSH: Network Protection and Automation Guide.Teil 1. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva.sc. 2002. 2. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja.dr. Miller. SpringerVerlag. J. Vol. R. Greenove funkcije za različite strukture. Nesimetrična opterećenja. 1996. Periodičke strukture i metamaterijali. VDE Verlag GMBH.dr. 1994 2. najvećeg kašnjenja. Frankfurt. Posljedice kvarnog pogona. R. VWEW Energieverlag. Mariani. 2.Y-T. Literatura: 1. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Frankfurt am Main. 3.

-J. Teorija informacije Literatura: 1. 2.dr.dr. 2002. R. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. New York. 2004. neosjetljivosti na pogreške. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. Sigurnost. K. H. Signali i sustavi 2. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti. Predznanja: 1. J. Kluwer Academic Publishers. Implementation. 2003. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. 2004. audiosignal. tekst. Siniša Srbljić. Feng. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. Springer-Verlag. Digital Press. videosignal. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. M. Springer. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja.3. Prof.-C. Razvoj alata za pretraživanje.C.sc. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. Metapodaci u multimedijskom sustavu. 2. Information Science Publishing. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. Jezici za opis sučelja i sredstava. sheme za opisivanje. Design. Voas. 3.sc. MPEG-7 i MPEG-21 norma. S. Zhang. 1992. 4. IEEE Press. programska. J. J. ispitljivost. G. osnove vjerojatnosti 2. Optimiranje raspodijeljenih programa. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. Gospodarenje podacima. Siu. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje.sc. Modeliranje logičkih kvarova.sc.sc. Kosch. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. Deb. Prof. Bechta. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. Artech House. opis značajki. 3. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. Predznanja: 1. Auerbach Publications. D. Funkcije pouzdanosti.dr. H. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. Hershey. Motet: Design of Dependable Computing Systems. Uroš Peruško. Boca Raton. Siewiorek.dr. 2003. W.dr. trodimenzijske slike. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. 2002. integritet računalnih sustava. D. 56 . Boston. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. Swarz. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. Bedford. statistička analiza Literatura: 1. Boston. Podacima. Svojstva raspodijeljenog programiranja. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. S. The Theory and Practice of Reliable System Design. vremenska i informacijska redundancija. Sklopovska. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Geffroy.

Primjeri primjene u praksi. H.sc. S. strukture. 1969. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. J. Ivan Petrović. Harsbarger. Prof.sc. MathCad. Luther. J.dr. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof. B. Gerald. Estimacija stanja determinističkih sustava. Life. H.. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. Hrvoje Babić. 2001. Singh and M. Sažimanje skupa mjernih uzoraka.Predznanja: 1. sonaru i radaru. praćenje objekata itd.sc. Perfektno obnavljanje signala. Grune. Literatura: 1. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. J. Branko Jeren. Haridi: Concepts. Srbljić: Literatura: 1. mjerenja. čestični filtri. F. O. Bal. Arnaud Doucet. Processes. Agents. Prof. J.dr. MIT Press. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. 2. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. Techniques. prenošenja. Pretvornici takta. Nando de Freitas. perceptualnom kodiranju audio signala.P. Ltd. G. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. 3. spektralnoj analizi. Wilkes: Applied Numerical Methods. Simon Haykin (Ed. Addison-Wesley. John Wiley & Sons Ltd.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems. 3.sc. učenje neuronskih mreža. Literatura: 1. Prof. H. Neil Gordon (Ed. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. slogovi. Dirk Shröder (Ed. 2001. John Wiley & Sons. and Models of Computer Programming. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. Berlin.sc. J. Springer-Verlag. P. Enkripcija govora i podataka. 1970. C. Višetaktna obrada i njene primjene. Literatura: 57 . John Wiley&Sons.dr. C.N. 1981. and Social Sciences. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. Langendoen: Modern Compiler Design. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. Reynolds: Mathematical Applications for Management. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. HEATH. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija. Pogreške odsjecanja. O. 2000. Van Roy and S. New York. Jacobs. Polifazna dekompozicija. Dvojna estimacija. New York. P. 2004 2. Wheatley: Applied Numerical Analysis. u obradi govora.sc.dr.dr. K. zaokruživanja. M. višemodelska estimacija. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. John Wiley & Sons.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice.): Kalman Filtering and Neural Networks.dr. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. D. R. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof.. 2. sintezi signala u muzici. E. Carnahan. Pretipkani AD i DA pretvornici. Springer-Verlag. Programska potpora: Mathematica. Potpojasno kodiranje signala. Inc. A. 2000 3.

1989 3. 1996. Petrovečki (Ed. 1999. 1995. Springer Verlag. 2001. Feng.sc. CRC Press. 2. Upravljanje i navigacija. Borenstein. Sveučilište u Zagrebu. Elektronički zdravstveni zapis. Medicinsko odlučivanje. R. Musen. P.sc. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. Željka Car Definicija. Ezdravlje. A.): Mobile Telemedicine. Literatura: 1. M. Prentice Hall. S. Y. Zagreb. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. Temeljne značajke medicinskih podataka. University of Michigan. Klasifikacija i raspoznavanje.sc. 1997. Ocjena klasifikatora. C. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. J. J. 1998.S. M-zdravlje. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti.sc. J. Digitalna obrada signala.dr. Sensors and methods for mobile robot positioning.H. Statističke metode. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju.A. H.Kern. Medicinska naklada. Sanjit K.. 2. Metode detekcije mina: detekcija metala.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing. 1993. R.dr. neizrazita klasifikacija. D. Verifikacija i 58 . električkih. 3. Ivica Crnković. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. Doc.W.H. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva.2009. Školska knjiga. Istepanian. NJ. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical. Friedman.dr. Oppenheim. Dr. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. Springer Verlag. Šantić: Biomedicinska elektronika. Chen (Ed.H.): Medicinska informatika. M. Everett. L. povijest i značaj programskih procesa. doktorska disertacija. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. R. Mjerenja i metrika programskih procesa. Normizacija. A. neuronske mreže. van Bemmel. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. Handbook of Medical Informatics.. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. Postupci izdvajanja značajki. Imperial College Press.dr. McGrawHill. Zaštita podataka. 2008 3. Načini prikupljanja i obradbe. Englewood Cliffs. signala i slika. komunikacijske norme i protokoli. Laxminarayan. Telemedicina. Prentice Hall. Zagreb. A Computing and Networing Perspective. New York. Zdravstvena i medicinska informatika. structural neural and fuzzy logic approaches. Fuzija senzora. P. odabrana poglavlja 2. Mobilne robotske platforme.. 2. Stanko Tonković.V.1. Xiao. toplinskih i akustičkih svojstava mine. M. A. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. Englewood Cliffs. Predznanja: 1.Interoperabilnost. Modeliranje programskih procesa. Heidelberg. H.sc. Fakultet elektrotehnike i računarstva. London. specifičnosti. odabrana poglavlja Literatura: 1. Podrške sustavima učenja.

Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. 2.sc.G. IEEE Press Wiley-Interscience.dr. Hurst.Wesley. R. Prof. Software Enginnering. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja.upravljanje zahtjevima. 2005. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof. R. and Simulation. Software Engineering Literatura: 1. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. A.. AddisonWesley.sc. Kvaliteta programskih procesa. 2009. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Sead Berberović. 3. Galin. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. analognog i miješanog signala. S.. Optimiranje jalovih snaga. projektiranje podržano računalom. Zagreb. J. R. HAZNADAR. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. Simulacija i analiza programskih procesa. Z. Stohastički model tokova snaga u mreži. 2004. 4th ed. 2004. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Effective Requirements Practices. Električko projektiranje sklopova digitalnog. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. Sommerville. Addison-Wesley. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. Chandrakasan. A.dr. 2nd ed. 2000. Predznanja: 1.sc. 3. 2nd Edition. P.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. ekonomski aspekti primjene.dr. New Jersey. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda.H. 2. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja.dr. 2001. Pitman Publishing. Young. Projektiranje topologije. 1997. Prentice Hall. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Addison. Literatura: 59 . ekstrakcija parametra i električka verifikacija. New York. Elssamadisy. Presmman. 1988. B. Ž.A Design Perspective. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Koncepcija baze podataka u projektiranju. Gray. 2. Rabaey. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. Metoda momenata. Baker: CMOS Circuit Design. R. London. Literatura: 1. elementi teorije projektiranja. Metoda Monte Carlo. I. IOS Press. Školska knjiga.S. 2003. 3. Metoda konačnih elemenata.J. M. Addison-Wesley. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. J. John Wiley & Sons. HAZNADAR. Z. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. 2001. Procesna dokumentacija. P. R. Proces održavanja programskog proizvoda.sc. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. provjera toploških pravila. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. Literatura: 1. Waves and Numerical Methods. Proces testiranja programskog proizvoda. Ž. 2. Nikolić: Digital Integrated Circuits . Layout. D. Metode analize.R. Piscataway. Lewis. HAWKES: The CADCAM Process.

sc. 1968 2. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI).dr. autoinkrement.dr. John Wiley & Sons. Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. Mayer-Lindenberg. John Wiley. New York. Jeff Bier.Munster. cirkularno (modulo).sc. C. A. M. McGraw-Hill Book co. Damir Seršić. Memorijska organizacija. WLANs and Broadcasting. S. Načini adresiranja. B. ARNOLD: Computer analysis of power systems. June 1998. teorija informacija. Wiley-IEEE Press 2. prekid. H. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. John Wiley. W. EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. A. Optimirani dijagram stanja modulacije. G. bit-reversed i indeksno adresiranje. P. Doc. Razvojni alati. Petlje.Choi. Vol.1. Huang. Modulacijski postupci višeg reda. Put podataka. E. John Wiley & Sons 3.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. Phil Lapsley. V. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. grananje. 1995. Oja: Independent componenet analysis. M. Literatura: 1. Primjene. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. T. STAGG. Semi-supervised and Unsupervised Learning. posmačni sklop. 2002 3.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas. Temeljni modulacijski postupci. 3. 2002 2. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. 1. I. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. Prentice-Hall PTR.dr. MAC jedninica. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). 60 . ARRILLAGA. Instrukcijski skup. T. Hyvärinen. FIR. protočnost. ALU jedinica. 1996-2004. B. FFT. Edition .sc. arhitekture sabirnica. Methods in Hardware/Software System Design. Adaptive Blind Suignal and Image processing.dr. Amari.sc. January 1997.J. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. ISBN: 3-540-31681-7. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Lee: DSP Processor Fundamentals. L. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof.-M. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. 2004 2. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1.Wiley&Sons. Predznanja: 1. Sustavi sa više podnosilaca (MC). Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. XVI. 2000. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije.January 2004. A. kodirana modulacija (TCM). Kodiranje. Cichocki. Višekorisnički OFDM sustavi. J. Amit Shoham. New York. Literatura: 1. Informacijsko-teorijski pristup ICA. Edward A. 17. Kecman. FESB Split. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. J.Hanzo. maksimumu negentropije. I K. Karhunen. Friedrich: Dedicated Digital Processors. gradijenti i optimizacija. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. arbitracija. J. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja.

Doc. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava.dr. 2003. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003..dr. ne i nužno) 4. Analizatorska svojstva sluha. 4.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. Blauert: Spatial Hearing. 3. J.G. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. L: Using Multivariate Statistics.Swensson: Coded Modulation Systems. korelacija. Inference and Prediction. Friedman. J. boje tona.dr. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). 2006. 2001. HRTF.. Inhibicijski procesi. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. J. MIT Press.dr.B. Springer Series in Statistics. Opažaj visine. Springer Verlag.4th Ed. Monauralni i binauralni pristup. Franssenov itd. Pobuda i osjet. Odabrani linearni i nelinearni modeli.sc. 2.sc. Predznanja: 1. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Hastie. Vrijeme analiziranja. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. Classification. Tibshirani. Stuttgart. 2002 3. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. Efekti maskiranja. Academic Press.sc. grafovi raspršenosti. B. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Berry. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Usporedba i odabir metode. Bojana Dalbelo Bašić.: Survey of Text Mining: Clustering. timbra. Tabachnick. Bojan Ivančević. 1997. Springer Verlag. Zwicker. Hirzel Verlag. posebni efekti (cocktail-party. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. A. 2001. and Retrieval. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. Berlin. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE).sc. S. 2.dr. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . vremenskih odnosa. Test pripadnosti razdiobi. Subjektivna difuznost polja. C. Percepcija prostora sluhom. Allyn and Bacon. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. R. kutijasti grafovi). Anderson. Doc. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). Nadzirano i nenadzirano učenje. Fidell.sc. osnove linearne algebre 3. efikasnost. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof.3. 1999. Blauert: Communication Acoustics. instrumentalne varijable. Temelji statističke analize podataka. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger. R. osnove teorije signala i sustava (poželjno. T.). J. Bayesova procjena. Cambridge. Literatura: 1. E. Prostorna rezolucija sluha. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti.. M.W. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. J. B. kritični pojasevi. metoda momenata. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). metoda najveće izglednosti (ML). Mallow's Cp).

A.R. Miller: John E. Predznanja: 1. random variables and stochastic processes. osnove teorije vjerojatnosti 2. spojnost. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof. A. Papoulis: Probability. Prentice Hall 1997 10.R. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. Ergodski teoremi.sc. A. I.dr. R. R.W. 6th ed. D.. Literatura: 62 . Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. Geometrijski algoritmi: konveksni obod. Estimation Theory. Prentice Hall 2004 7.T.A. M. 2006. Wiley 2003 5. Stohastički račun. N. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Johnson. Predikcija i filtriranje. Igor Velčić Stacionarni procesi. Nelinearno filtriranje.. najkraći put. Prentice Hall 2005 8. Osnove kompresije. minimalno stablo. Beichelt: Stochastic Processes in Science. John Wiley & Sons 1998 3. Kalmanov filtar. Draper. Prentice-Hall 1993 4. Martingali. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2. Hogg. najbliža točka. Optimalni izgladjivači. 2nd edition. balansiranje. R. presjek.dr. Third Edition 3. Ljung: System Identification: Theory for the User. 7th ed. Neven Elezović. F. S. IEEE Press 2001 6.J. Osnove kriptografije. Vremena zaustavljanja. L.. Seber. Difuzijski procesi. Doc. doseg. T. Pretraživanje u vanjskoj memoriji. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof. K. 3rd ed.V. Spremnici.dr. P. Angus P. Stohastički integral. Wiley 2003 9. 2nd edition. Pintelon.F. Pearson Prentice Hall 2008 2. Freund's Mathematical Statistics with Applications. 3rd ed. Standardna knjižnica predložaka. Generičko programiranje. Wienerov filtar. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. Miller. J. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. Algoritmi nad znakovnim nizovima. Bevington.W. Lee: Linear Regression Analysis. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. Chapman & Hall.W. Itov integral i Itova formula. Bijeli šum. B-stabla. Schoukens: System Identification. H..1. Brownovo gibanje. Grewal. McKean. Moohinder S. Dinamički deterministički i stohastički sustavi.. 6th ed. J. McGraw-Hill. Smith: Applied Regression Analysis. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja.M. Engineering and Finance. 3rd Edition. D. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. A Frequency Domain Approach.sc. Binarna stabla: brisanje elemenata. G..sc.A. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. maksimalni tok.

Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. AddisonWesley. V. 2003. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. miješano stanje. Singapore.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. M. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials.W. Zvonko Benčić. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. 1986. medicina. G. 2000/2008. D. Kvaliteta električne energije. elektromotorni pogoni. John Wiley. kritična magnetska polja i struje. 1991. M. Ispravljači. Šk. T.. izmjenjivači. Zagreb. KASSAKIAN. P.sc. VERGHESE: Principles of Power Electronics. 1997. D. linearizacija modela) učinskih pretvarača. MOHAN. 1997. N. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. World Scientific Publishing Co. M. 1992.knjiga. filtri. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. 63 . 3. Addison-Wesley. F. Supravodljivi materijali I i II vrste. Harmonici napona i struje trošila. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. Applications and Design.dr. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. izmjenični pretvarači. istosmjerni pretvarači. vlastito Web izdanje.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics.sc. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. Prentice Hall. A. neprekinuto napajanje. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. SCHLECHT I G. 2006. CYROT. transport). ROBBINS: Power Electronics: Converters.ANG. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. (prijevod I i II dijela izvornika J. 2004 Supravodljivost . Napredne topologije učinskih pretvarača. istosmjerni veleprijenosi). J. KASSAKIAN. Dinamički modeli (usrednjeni. 1990. Course Technology. Londonova teorija.sc. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. C. Harmonici napona i struje pojne mreže. z-pretvarači.dr. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. 2. KNAPP. Graphis. Termodinamička svojstva. Meissnerov efekt). UNDERLAND I W. New York. C. AddisonWesley. B. HART: Introduction to Power Electronics. aktivni i pasivni filtri. F.OLIVA: Power Switching Converters. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost.dr. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. S. C. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C.) 2.. M. faktor snage. SCHLECHT I G. 3. u prostoru stanja. G. 1992. 2. Predznanja: 1. Prof. industrija. P. Taylor&Francis.1. KITTEL: Introduction to Solid State Physics. 2. Literatura: 1. 2005. matrični pretvarači.W. 3. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. Wiley. elektrotehnika. 3. Literatura: 1.

B. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof.zakoni sličnosti. San Francisco. KAZMIERKOWSKI. STAVDAS. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. M. Paketska jezgrena mreža. 1989. 2. 2. W. Kluwer Academic Publishers. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. W. Introduction to AC Mahine Design. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives.dr. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. Literatura: 1. A. S. T. R.dr. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. M. T.sc. Gorislav Erceg. 64 . Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima.sc. USA. Drago Ban. BLAABERG: Control in Power Electronics. Wiley. 3. LEONHARD: Control of Electrical Drives. Pregled novih materijala za električne strojeve. Academic Press. Morgan Kaufman. 2010. Elektromagnetska polja Literatura: 1. Springer-Verlag. Virtualne privatne mreže. 2002. Hlađenje pod pritiskom. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima.sc. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. elektronički komutiranim motorom. Literatura: 1. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. Finite Element Analysis of Electrical Machines.dr. M. Prof. HASSAN. Oxford. USA. reluktantnim i koračnim motorom. Prof. 2004. Pearson Prentice Hall. 2004 3. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. IEEE Press. Internet QoS.sc. Mladen Kos. England. KRISHNAN I F. High Performance TCP/IP Networking. LIPO. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. R. Model integriranih i diferenciranih usluga. Upper-Saddle River. SALON. 2. Doc.4. 3. WisPERC. JAIN. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. RAMAMORTY. Mrežni sloj. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof.J. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. Tehnologije fizičkog sloja mreže. Rashladni mediji. Estimacija varijabli. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone.dr.A. Predznanja: 1. K. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. Ellis Horwood Limited.sc. Toplinska shema i proračun.sc. ZHENG. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. Tehnologije sloja podatkovnog linka. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom.dr. Clarendon Press. 1996. University of WisconsinMadison. 1996. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. 1998. 1995.dr. 2001. J. Core and Metro Networks.

W. J. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. Analiza izgaranja nuklearnog goriva.S. 2001. Doc. 2001. Ronen. Prentice Hall.: Communication Systems. 2.:Wireless Communications Principles and Practice. 1996 3.dr. dugoročna evolucija pokretne mreže.sc. LTE. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. pokretni virtualni mrežni operator.. D. New York. G. S. MANJUNATH.dr. 2001.G.Inc. J. 2001. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. Communication Networking . "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace".4. Zagreb. 3. Dubravko Pevec. 2004. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis.sc. 2004. J. fiksno pokretna konvergencija. integracija s bežičnim mrežama. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. Košara pokretnih usluga. Gordan Ježić. Elliot. STACEY: Nuclear Reactor Physics. Philips. "Mobile Commerce and Wireless Computing". statistički pokazatelji i razvojni parametri. DUDERSTADT.sc. CRC Press. Wiley.sc.sc. Studijski primjeri.dr. Morgan Kaufmann. Shaw. Prof. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". L. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. 1994 65 .K. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala. KURI. N. J.Graphis. New York. 2. 3. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu.sc. Artech House. pružatelji usluga.Y. Artech House. Wiley. A. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. John Wiley & Sons. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. Boca Raton. M. Dr. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. 1976. FI.dr. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. uloga sadržaja. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. New Jersey. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. J. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Literatura: 1. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. Haykin. K. Literatura: 1. KUMAR. Literatura: 1. internetski višemedijski sustav.dr. Strouse. Pearson Addison Wesley. Zentner E. HSPA. Multigrupna difuzijska teorija. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. Globalni proračun jezgre reaktora. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga. 1986.Antene i radiosustavi. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. Rappaport T. 2. Ed. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations.An Analytical Approach. Ervin Zentner. New York. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti.

max-plus algebra. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Marakas. 2006. Nelson. K. Prentice Hall. ograničenost spremnika. Discrete-Event System Simulation.Yeates. Razine paralelizma. Graphis. D. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. 1999. Osnove robotike. Model protočnog računala. 4th Edition. Prospojne mreže. Singh. Projektiranje informacijskih sustava 2. 1405872764 2.dr. 2. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom.sc. Sistolička polja.sc. Planiranje informacijskih sustava. Project Management for Information Systems. Burgess. 2. 2007. J. Zdenko Kovačić. Arhitekture informacijskih sustava. Upravljanje promjenama. Računala upravljana tokom podataka. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. McGrawHill.C. Enterprise Information Systems (13th edition). 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. John L. Procjena i nabava programskih paketa. Kevin L. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Literatura: 1. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). New York.P. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Passino. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). Zagreb. Morgan Kaufman Publishers. Literatura: 1. David M. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. 66 . Superskalarni procesori.P. skladišnih i proizvodnih sustava. Petrijeve mreže.dr. J. Vektorski procesori. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. Laudon. John S. Nicol. Patterson. Vesna Laci. 1996. 3. Prentice Hall. Stability Analysis of Discrete Event Systems. Preoblikovanje poslovnih procesa. David A.dr. Utjecaj paralelizma na performansu računala. zaglavljenje i beskonačno čekanje. Prentice Hall. matrice sustava. Laudon. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. Carson. Cadle. 2002. Dijeljena memorija i koherencija podataka. 007110710X 3. Usluge razvoja informacijskog sustava. 2007. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. O'Brien and G. Zagreb. Morgan Kaufmann Publishers. Ocjena kvalitete sustava. J. 2007. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Stjepan Bogdan. David Culler. Predznanja: 1. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Analiza stabilnosti.sc. Višeprocesorski sustavi . Anoop Gupta. Barry L. New York. Slobodan Ribarić. 1998 3. Hennessy. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. Jerry Banks. John Wiley & Sons Inc.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. and J. Kevin M. Školska knjiga. Upravljanje projektom informacijskog sustava.Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Simultana višedretvenost (SMT). Arhitektura račnala RISC i CISC.

C. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Inc. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. stabla događaja. W. Modern Cryptography Theory and Practice. 1998.. 2004 67 .sc. Engelwood Clifs.Y. PFLEEGER: Security in Computing. 1997 3. 3. Analiza utjecaja na okoliš. Statistička podloga. M. Vladimir Mikuličić. analiza podataka i ekstremni događaji.Y. Haimes: Risk Modeling Assessment.dr.sc. Kaminskiy. B. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti. Prentice-Hall. Inc. Wiley. New York.sc. E. N. B. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola. Sigurnost i percepcija rizika. and V. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. Raspoređivanje prioriteta. and Management. Sigurnosni kriteriji i standardi. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. Inc. Metode: vrste kvarova i posljedica. I. modela i rezultata. Analiza svojstava lokalnih mreža.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. Wenbo Mao. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Prentice-Hall. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. M. Inc.. A. !985 2. Prentice-Hall.. V.dr. Istodobnost i paralelizam. Osnove upravljanja rizikom. Gnedenko. 1998 2. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. Modarres. Analiza neodređenosti: podataka. Stuck. 1995. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. P. New jersey. Prof.dr. Literatura: 1. stabla kvara. John Wiley & Sons. Y. Literatura: 1. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije.