SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

a iz opravdanih razloga. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. objavljene radove. te prijedlog o području istraživanja. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. ili odjednom. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij.5 i više. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. prije upisa na studij. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. Ako doktorand prekine studij. fizike ili drugog srodnog polja. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Po isteku osam godina od upisa. može se produžiti do sedam godina. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. 1 . fizike.5 i više.

Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). obuhvaćaju upis i polaganje predmeta.-04 i DR. U slučaju 2 . prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj.SC. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. uz istraživanje. te biti prisutan na svima ostalima. Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. kvalifikacijski ispit. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. gostujuća predavanja. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja. Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih.SC. istraživačkih. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. vlastiti i tuđi). akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu.-06). Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora.SC. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina. u pravilu u prvom i drugom semestru studija.-05). ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju.

-02). a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. SCI ili SCI expanded. Prijava. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. Uz to. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. tematski vezan za doktorsko istraživanje. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada.-01). imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. 3 . Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. u kojem je prvi autor.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu.SC. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta.SC.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. najkasnije u roku dva mjeseca. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. Fakultetsko vijeće. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. Obrana doktorskog rada je javna. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. 4 . na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. Fakultetsko vijeće. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. Ako mentor ne želi dati suglasnost.Doktorski rad.

dr. SIFT). Zentner. video kompresija. Trees. Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. dvaju i više pogleda. Graphis. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Pretraživanje nizova indeksiranjem. Sean R. J.dr.. 1999. Problemi u sekvenciranju genoma.C. Cambridge University Press. Približno pretraživanje nizova. Literatura: 5 . geometrija jednog. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. pronalaženje.pojasa. BLAST. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida.Rappaport.2. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama.: Antene i radiosustavi. Dan Gusfield: Algorithms on Strings. BoyerMoore algoritam. Razmaci.dr. R. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. 2.1. Mailloux. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris. analiza gibanja objekata. Praćenje objekata temeljeno na modelima. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Prentice Hall Inc. 2002. 1997. Robusna estimacija parametara. Boston-London. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. porodice. BLAT. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. Lesk: Introduction to Bioinformatics. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Ervin Zentner. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata.. profili. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice. 3.dr. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2.sc. GBLAST. Oduzimanje slike pozadine. 3. nadgledanje prometa. Richard Durbin.S. Prof. Liberti. Artech House. Eddy. Anders Krogh.J. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova.:Phased Array Antenna Handbook. and Sequences. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. težine. E.: Smart Antennas for Wireless Communications. Literatura: 1. 2. Višestruko poravnanje. 2003. navigacija. Oxford University Press.sc. 2001. Postupci procjene optičkog toka. Detekcija i praćenje objekata. New Jersey. Doc. Zoran Kalafatić. Zagreb. Arthur M. Globalno i lokalno poravnanje.sc. Primjene: video nadzor. kalibracija kamera.sc. Sufiksna tabela. Slike razlika.dr. KLT). Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids.sc.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA. Cambridge University Press. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima. Dinamičko programiranje. T. Sufiksno stablo. matrice supstitucije.šuma i max. Udaljenosti među nizovima.

mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju. Government Institutes. Yi Ma. Byrd. prijelazne i naponske stabilnosti. Alessandro Verri. Springer. A. Identifikacija opasnosti. E. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. D. Springer. Models and Methods.Corradini (ur. Optimiranje rizika. Wilson. Komuniciranje o rizicima. paralelni algoritmi.sc. Percepcija rizika. Primjeri: protokoli. Sadržaj analize rizika. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Kratki spoj Literatura: 6 . Literatura: 1. Formalne metode opisa: algebarski. Proračun statičke. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Shankar Sastry. A. Schneider: Verification of Reactive Systems. K. Holzmann: The SPIN model checker. Raspodjela i alokacija procesa.sc. SDL i sinkroni jezici. Prentice Hall. Analiza osjetljivosti. An Invitation to 3-D Vision. Nenad Debrecin. Reaktivni UML. Rizik i sigurnost.sc. NewtonRaphson). Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Dejan Škanata Definicije rizika.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. 2. 2002. M. C. 1998 3. Kriteriji prihvatljivosti. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. 2003 3. F. Tehnološki rizici.dr. konkurentni reaktivni sustavi. L. Cambridge University Press. Literatura: 1. Životni ciklus odluke. algoritmi dostupnosti. 2004.1. Procjena posljedica. Rizik i zaštita okoliša. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. Analiza rizika i troškova. 3.dr. 2001. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Prentice Hall. Kluwer Academic Publishers. Analiza neodređenosti. Springer 2004. 2. David A. model ekstrakcija. G. R. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. C. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Analiza sa jezičnim parovima.sc. Upravljanje rizicima. Emanuele Trucco. 2004 4. Procjena vjerojatnosti. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. Programski alati i jezici za analizu. Ivica Pavić Problem tokova snaga. Karakterizacija rizika. M. Addison-Wesley. Richard Hartley. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Forsyth. dokazivanje teorema. Jana Kosecka.dr. Andrew Zisserman. Predznanja: 1. S. Tokovi snaga 2. Procjena rizika. 2. LNCS 3185. R. 2000. Cox: Risk Analysis. Crouch: Risk-Benefit Analysis. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. 2002. Fundations. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Dr. Stefano Soatto. Procjena izloženosti. Harvard University Press. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. Bernardo. Multiple View Geometry in Computer Vision.

J. Verifikacija. hodu. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. Marcel Dekker. Neurofiziološki. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. Addison-Wesley. 1999. A. Identifikacija. 2001.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. K. Garcia-Molina. 2002. Jain et al. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. John Wiley & Sons. Widom: Database Systems.dr. H. Upravljanje pokretom. J.sc. New York. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu. (eds). 2. C. Kluwer Academic Pub. Fl. DNA. Skladišta podataka i analiza podataka. M. Značajke: Fiziološke i ponašajne. Bolle et al. Osnove objektnih baze podataka. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. Springer-Verlag. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. McGraw-Hill Co. Propriocepcija. Literatura: 1. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . Pametne kartice i biometrika. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. 2. 7 . Winters JM. Aktivne baze podataka. 1994.. Multimodalni sustavi. Literatura: 1. Springer. Mirta Baranović. McGraw-Hill. DAS: Power System Analysiss. S. Deduktivne baze podataka. W. J. F. New York.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. CRC Press. Medicinska naklada. Medved V: Measurement of human locomotion. D. 3.. moždana kartografija. Obradba bioelektričkih signala. The Complete Book. Crago PE (Eds.. D.dr. licu.sc. 2000. višeznačne i spojne zavisnosti.dr.ARRILLAGA. Doc. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima. Vladimir Medved.1. Objektno-relacijske baze podataka. Ullman. mreže podataka. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama.sc. H. kinematičkih i dinamičkih veličina. Boca Raton. Mjerni sustavi mioelektričkih. Silberschatz. Personal Identification in Networked Society. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. 1994. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma.dr. Direktni i inverzni problem. FAR). 3. XML i XML baze podataka. Patologije lokomocije. Sudarshan: Database System Concepts. Sustavi temeljeni na govoru. Išgum V. Biomehanika pokreta. GRAINGER.dr. 2.. šarenici. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu. 2004. C. P.J. Date: An Introduction to Database Systems.C. J.): Biomechanics and neural control of posture and movement. Inc. refleksi i motorika. 3. J. J. Biometrics. Multimedijske baze podataka. Korth. Guide to Biometrics. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. Sigurni autorizacijski protokoli. STEVENSON: Power system analysis. 2003. Prentice-Hall. otisku dlana. 1995. 2002 2.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom. geometrija ruke. Distribuirane i mobilne baze podataka.sc. ARNOLD: Computer analysis of power systems.sc. Doc. New York. potpisu. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg.

Spon Press. H. 3. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. 4. Literatura: 1. 1992 3. Biotelemetrija. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. FRASER: Biosensors in the Body . numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. 2009. 2009. rizična radna mjesta. njihala. 2. starije osobe. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. 1997. Mario Cifrek. Vedran Bilas Senzorizacija. Vacca. Michael Möser: Engineering Acoustics .sc. R. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. John Wiley and Sons. Billingham and S.dr. David A. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole.An Introduction to Noise Control. Prentice Hall. Chaotic and Fractal Dynamics.sc. M. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. nelinearni električni krugovi. Primjeri.dr. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. ekonomski i psihosocijalni aspekti. nova paradigma zdravstvene skrbi. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. Biometric Identification Systems. MIn: Advances in distributed sensor integration. Parametri. biosenzori. 3.B. C. R. 2007. L. Otto.sc. elastični sustavi. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. 2. Differential Equations. Prof. D. Literatura: 1. C.R.sc. 2.dr. Inteligentni implantirani pretvornici. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. Luis-Garcia.(2003). Modeli i primjene: nelinearne vibracije. John Willey&Sons. Hansen: Engineering Noise Control. medicinski. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. Perko. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. 2002. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. Prof.dr. J. Malcom J. Bies. Robustnost sustava. L. King. Moon. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. oscilatori. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. et al. Differential Equations and Dynamical Systems. F. Colin H. John Wiley & Sons.Continuous in vivo monitoring. A.dr. IYENGAR.. Djelovanje buke okoline na čovjeka.2539-2557. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. PRASAD. Višesenzorski sustavi. 2000. Nastajanje buke i vibracija u industriji. ButterworthHeinemann. 83. Signal Processing. Postupci mjerenja buke i vibracija. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. Analitičke. kontrola i identifikacija izvora. Tehnologijski. CRC Press. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. osobe s onesposobljenjima. J. Predznanja: 1. rehabilitacija. Mervan Pašić. Norme. konvekcija fluida.sc. integracija informacija. Cambridge 2003. 1995. S.3. 8 . Vesna Županović Legendreove. telemedicina. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. Springer. 2007. Springer Verlag. biokompatibilnost.

Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. Predznanja: 1. Addison Wesley. Zagreb. 2006 2. A. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. G. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom.dr.sc. Hybrid Electric. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. podjela i primjena. Ali Emadi: Modern Electric. C. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Mehrdad Ehsani. Sebastien E. Klasifikacija repova. 2000 3. Procesi obnavljanja. Osnove vučnih proračuna.Fundamentals. Harkey. Kao. 2. John G. Boca Raton. Henk C. Mario Vražić Vozila električne vuče. Školska knjiga. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Edward P. USA. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Povratna vremena. Frank Beichelt. Zagreb. Tijms. 2009 4. Neven Elezović Poissonov proces. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. Chapman & Hall. vučna sila. Yimin Gao.sc. Markovljevi lanci i repovi. Stochastic Processes in Science. R. M/G/1 i G/M/1 repovi. 2005 9 . Složeni Poissonov proces. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. D. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. 1991 Literatura: 1. Petar Knežević Koncepcija. An Introduction to Stochastic Processes. preporuke i propisi za električna vozila. 2002. 2001. Predznanja: 1. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. 1996. Prentice. sila kočenja i instalirana snaga. Theory.sc. Gay. 1990 2. A First Course in Stochastic Models. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. Učinski pretvarači za vučna vozila. John Wiley & Sons. Zagreb.dr. John Wiley. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Schlecht. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva.Hall. 2002 3.Orfali. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Engineering and Finance. Školska knjiga. Regulacija brzine.dr. vučne i kočne sile. Springer. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. Dunbury Press.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. Asimptotsko ponašanje. Martin F. and Fuel Cell Vehicles . Florida. 3. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. and Design. CRC Press LLC. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. Literatura: 1.Coulouris et al. Model klijent/poslužitelj. Richard Serfozo. CORBA usluge. Osnovne norme. Basics of Applied Stochastic Processes.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. J. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe.: Distributed systems: Concepts and design. Kassakian. Graphis. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu.

Introduction to Airborne Radar. Simon Iwnicki et. L. 1997. Sullivan. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings. Health Phys. Literatura: 1. Ž. 1998. 3. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Artech House. Kartično poslovanje. Florida. Human exposure to electromagnetic fields. European Prestandard ENV 50166. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. Elektronička trgovina. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. 2. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. I. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači.. Acoustical Society of America. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva..dr. M.. Doc. Električna vuča. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. Literatura: 1. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Platni i mikroplatni sustavi. 2006 3. 3.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. magnetic.sc.W. Protumjere. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. Bankomatski i POS sustavi.. Haznadar. Zaštita i sigurnost transakcija. 1988. and electro-magnetic fields. Naučna knjiga. Doc. 2001.2. 2000. Elektromagnetizam 1 i 2. Elektroakustički mjerni i ispitni signali.sc. Scitech. Štih.dr. Elektronički prijenos sredstava.sc. 1998. Transakcijski protokoli i provjera podataka. 1995. Automatski klirinški sustavi. Akustički mjerni prostori. Internet 10 . aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. mjerni uvjeti i mjerne metode. Stimson. 2. Boca Raton. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Protu-protumjere. 1997. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. G.sc. Školska knjiga. Beranek: Acoustical Measurements. 75(4):442. 3rd ed. USA. Božidar Radojković.dr. John Wiley & Sons. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof. Antenski sustav radara za praćenje. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. Beograd. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. Makrinenko. M. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Osnovne značajke i izvori EM polja. 2nd ed.sc. 2.. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof. MC Graw-Hill.al.J. Zagreb.I. Preporuke. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja. Transakcije plaćanja. Acoustical Society of America. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. 1994. ICNIRP. Microwave Radar. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. New Jersey.. Introduction to Radar Sytems. CRC Press LLC. Praćenje po kutu i brzini. Skolnik. J. Siniša Fajt. 3. Vedran Batoš. sustavi za ometanje praćenja. Z.L. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. CENELEC. Inc.sc. L.dr. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. R.dr.dr. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima.

B.dr. Povezanost grafa. I. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof.C. USA. W. osnovna svojstva. Hutchinson. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. Težinski grafovi. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije.C. Zagreb. McGraw-Hill Book Company. Osnovni principi rada lasera.. Standardi i primjena e-poslovanja. Literatura: 1. Peirce. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem. rez. Graphs and networks.poslovanje. Carre. D. D. Claredon Press.. Addison-Wesley P. H. 1987. 2001. Oxford. 2. Laserski proizvedene plazme. Elektro i magneto-optički efekti. 11 . V.Reed. te vlaknaste lasere. 1979. Second Edition. 2000. H. 3. Primjene u tehnici. Lahorija Bistričić. Norwood. Sparivanje u grafovima. 1989. Zagreb. Principles of plasma diagnostics. generiranje stabla.. Temelji fizike plazme. Norwood. Linear Graphs and Electrical Networks..dr. Kombinatorika s teorijom grafova. Artech House Inc. 2. Bidgoli. 1996. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. Plasma Spectroscopy. Electronic Commerce Principles and Practice. M. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. Mobilno poslovanje. 1996. Školska knjiga. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava..sc. Cambridge.. osnovni pojmovi i definicije. London. 2.B. R.sc. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. Literatura: 1. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. O'Mahoney. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. Sanda Pleslić Definicija plazme. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. Matrična reprezentacija grafova. Literatura: 1. USA. Cambridge University Press.dr. Electronic Payment Systems for E-Commerce. C. Zagreb 2001. Kolektivna svojstva plazme. H.BARTOLIĆ.. New York.. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. San Diego. lasere sa slobodnim elektronima. Planarnost grafa.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. Artech House Inc. 1961. 2002. Svojstva laserskog zračenja. Stablo..Seshu & M. nelinearna optika. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. B. sinteza stabla minimalne dužine. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. Academic Press Inc. Veljan. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. W. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. 3. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. Berlin. elektronska gustoća. Klasifikacija grafova. Element. 2000. Lasersko hlađenje. S. Operacije s grafovima. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. Tewari. E. Griem.HENČ. Vršnak. USA. E-Commerce Systems Architecture and Applications. 3.sc. Cambridge University Press.. 3. 1964. H. Springer Verlag. Školska knjiga. Detekcija laserskog zračenja. L. Rajput. 2. Vježbe u laboratoriju.

sc. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. Pandžić. Školska knjiga. Elektrokemijske. IEEE Press. Prof. 2.dr. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen.dr. Heidelberg.E. Prof.sc. 2. Kompleksno upravljanje procesom. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. 1996. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. mikrobiološke metode. Instrumentacija: prijenosna. New York. Element. Željko Ilić. Identifikacija procesa.): Water Quality Monitoring. analitičke. Umjetna inteligencija. Zdenko Vrdoljak. 2. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. Teil 2: Leistungsstellglleder). T. Igor S. Teorija informacije.SINKOVIĆ: Informacija. J. Zagreb.dr. 3. tvorba hijerarhije. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. energije i informacija. Izbor mjernog mjesta: zrak. Primjeri složenih postrojenja. I. Informacija i mediji.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory.. Theodore. prototip postrojenja. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. Tokovi materijala. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. 1987. Literatura: 1.sc. Opažanje nesigurnosti. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. 4. London. Ratko Magjarević. 1994.): Air Polution Control Equipment. Bartram. Prikupljanje. Pristup razvoju.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. Bounicore (Eds. Održavanje opreme.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. Zagreb. B. Literatura: 1. Springer Verlag. predstavljanje i vrednovanje znanja. V. buka. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach. Razrada tehnoloških zahtjeva. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. 1997. E & FN Spon. R. značenje. laboratorijska. primjena računala. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. 3. IEEE Transaction on Industry Applications. 2004. 1986. Senzori i pretvornici. Neizraziti sustavi i neuronske mreže.emer. mikrobiološke veličine. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Ballance (Eds.sc. Vjekoslav Sinković.S. voda.dr. sastav i svojstva tla. Simbol. NY. učenje i znanje. R. Alen Bažant. 1987. izgradnji i modernizaciji. Literatura: 1. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. Zagađenje kod nesreća.dr. 12 . optičke. tlo. za neprekidno praćenje. F. J. simbolika i semantika. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje.K. Element Zagreb 2007. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Addison-Wesley. Testiranje hipoteza. leksem. Agentski sustavi.

kompresija podataka. predviđanjima. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. Specifičnosti pogona. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. R. Y. Razavi. Philadelphia. B. integralne i diskretne transformacije. 2. 2009. Pašić. J. Predznanja: 13 . Dutta. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Lewis Publishers. CRC Press. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava.L. H. Prentice Hall PTR. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Lee. Layout.dr. Multirezolucijska analiza (MRA). Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. Adrijan Barić. delta i singularne. primjeri. Djelila frekvencije. Conversions and Formulae. 2005. New York. R. S. 2nd edition. ISBN 0072380322 . E.dr. Pravila projektiranja. 3. Boeker.F. FFT i z. Literatura: 1. te analizi poremećaja. D. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. transformacije i integral.dr. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. Skripta FER. and Simulation. 2001. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu.sc. E.sc.transformacija. Kovačević. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. SIAM. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). M. 2007. 3. 4. Diskretne transformacije: DFT.sc. Primjene: analiza signala. izvori konstantne struje i napona. Baker. Hernandez. Laplaceova transformacija. Hilbertovi prostori. Distribucije: regularne. Diferencijalni i integralni račun 2. Vetterli. W. 1999. Design of Analog CMOS Integrated Circuits.J. Analiza valića: ortonormirane baze. teorija telekomunikacije. M. Hornyak. 2003. translacije. Ryan. 2nd Edition. konstrukcija. Tibbals. J. T. Wiley-IEEE Press. Jafard. 1996. diferencijalne jednadžbe. New Jersey. Wavelets.J. Meyer. ISBN 047170055X. 5. Osnove linearne algebre Literatura: 1. 2. A First Course on Wavelets.CRC Press. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi. Wavelets and Subband Coding. G. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. LC i prstenasti oscilatori. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. Wavelet. Wiley. E. neuronskih mreža. van Grondelle: Environmental Physics. R. Sklopovi za stabiliziranje radne točke.3. ISBN 0521835399. 2000. Dr. 2004. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike.sc. 2nd Edition. CMOS Circuit Design. Zagreb. 4. Englewood Cliffs. 1999. Cambridge University Press. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. Predznanja: 1. aktivna opterećenja. Neprekinuta valić transformacija. McGraw-Hill. dilatacije i modulacije. Weiss. G. Tools for Science&Technology. J. H.

IEEE Press. Abdel-Salam. V.sc. 1995. 1996. J. New Delhi. ekspertni sustavi. 3. 2001. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. Industrijske norme. R. Marcel Dekker.Theory and Applications.sc. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. Postavljanje i razrada zahtjeva. 1996. Marcel Dekker. New York. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. Tehnika visokog napona 2. K.dr. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. KLIR. 2.dr. 2.1. Anis. Jadranko Matuško. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. Kamaraju : High Voltage Engineering. Literatura: 1. LANGARI. A. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. Naidu.S. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. M. New Jersey. R. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1.dr. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. M. M. Springer. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. El-Morshedy. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. YEN. Zaengl. Yong-Hua Song. 2. 2007. J. Prentice Hall. 2009. 3. N. Prenaponska zaštita Literatura: 1. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. 1995. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. W. Tata McGraw-Hill. R. B. Newnes. A. energije i informacija. 4. Kuffel. zahtjevi i sigurnost. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. Doc. Predznanja: 1. 2000. Elsevier. Mjerenja električnih i magnetskih polja. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . 1999. IEEE Press. New York. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems.S. Neizrazito upravljanje. Radwan: High-Voltage Engineering. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . M. neuronske mreže. H. Springer. Allan Johns. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. A. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. 2008. E. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. 3. G. Osnove elektroenergetike 2. L. J.sc. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. GUPTA.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

1994. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. 2.3. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti.sc.Elektrotehničko društvo . K.dr. Second Edition. A. 2002. 2002. Perspektive razvoja. Grow Hill 1998 2. B. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. ILAC. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Literatura: 1. 3. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . Ante Šantić: Elektronička instrumentacija.dr. Programabilna.sc. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. Ratko Magjarević. IEC.mjerenje i računanje. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits.sc. Rayner: Coaxial AC Bridges. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Literatura: 1. G.dr. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. John Wiley & Sons.P. 1988. Izdanje. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets.sc. 2004. 1-98. Zagreb. John Wiley & Sons.H. Usporedba strujne i naponske povratne veze. instrumentacijska i izolacijska pojačala. III. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. Zagreb. Eydeland. Design Techniques. Adam Hilger Ltd. Calibration: Philosophy in Practice. Wiley-IEEE Press. S. Nikica Hlupić. Fluke Corporation. CEN. Analog devices 1995 3.sc. njihovih omjera te impedancija. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. CENELEC. EA. monografija.Zagreb. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. optimiranje ograničenja emisija. Bristol. S. NCSL. Prof. integrirano modeliranje emisija. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. pobuda kabela. Problemi kapacitivnog opterećenja. optimiranje rasporeda remonta. Doc. Mc. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 .dr. BIPM. Tehnička knjiga. Doc. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Lj. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. Kvantni etaloni napona i otpora. IMEKO). Dinamika ulaznog i izlaznog signala. Metode ac/dc usporedbe. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. vrednovanje cijena emisija. Derek W. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. 1970. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. OIML. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. str.sc.dr.dr. Pricing and Hedging. 1984. modeliranje neplaniranih ispada. Kibble. M. 3. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. WELMEC. 2.dr. Milun.

Nuklearna fisija. Nuklearna energija fisije i fuzije. Black: Advanced Internet Technologies. Upper Saddle River. snaga i energija vjetroturbina. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. Alesso. S. Semantički Web. Uskladištenje električne energije. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Geotermalna energija. Ekološki utjecaj novih izvora energije. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. Pokretno umrežavanje i nomadičnost.sc. FN ćelije u razvoju.sc. W. FLUKE. 1999. Napredni fisijski reaktori. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. 2.normnom nizu ISO 9000. Marcel Dekker: New York.dr. Đonlagić. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Stabilnost nelinearnih sustava. Literatura: 1. Prentice Hall: New York. Biokonverzija solarne energije. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. unutrašnji nadzor kakvoće. Vjetroenergetski potencijal. nadzor dokumentacije. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Literatura: 1. C. Krešimir Trontl Energija vjetra. 2005. MA. Nuklearna fuzija. 1993 2. Prentice Hall: New York. 2. 1994. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže.dr. preventivne mjere. A K Peters Ltd. Ekonomija vodika. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. Prentice-Hall. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Smith: Developing Semantic Web Services. okolišni uvjeti. gorivne ćelije.. 4th Ed. Sigurnosni aspekti. Zagreb. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Kvaliteta usluge. Sunčana energija. J. popravne mjere. uz Literatura: 1. D. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. Lj.J. Silicijeve Sunčane ćelije. NJ.dr. NJ. sustav kakvoće. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Z.dr. Prentice Hall PTR. F.sc. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture.. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Elektrane na vjetar. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Adaptivno nelinearno upravljanje. Calibration: Philosophy and Practice. 2003.. S: Tanenbaum: Computer Networks. ISO. 19 . sljedivost. Second Edition. Wellesey. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Vukić. Web usluge i agentsko izračunavanje. Upper Saddle River. Kuljača. pritužbe. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. Li (1991): Applied Nonlinear Control. Sunčevo zračenje. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. Doc. Linearizacija nelinearnih sustava. P. 3. Vladimir Knapp. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. Knapp: Novi izvori energije. 1993. 3. Guide to the expression of uncertainty in measurement. V.sc. Laserska fuzija. nadzor zapisa. Inc. M. Školska knjiga . Slotine. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. Literatura: 1. Metode nekonvencionalnog upravljanja. EN 17025: 2000 3.

S. M. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. 2. ontologije. sučelje sudionika. sudionici. 2. ogib i raspršenje. Zagreb. John Wiley & Sons. 1997.2. Ross. Perez: Technology Applications in Education . Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. Proces izgradnje skladišta podataka. Literatura: 1. Štih: Elektromagnetizam I i II.dr. 3. područno znanje. modeliranje učenika.sc. Building the Data Warehouse (Second Edition). S. TESCHE. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. John Wiley & Sons. NJ. Inmon. Proces izvlačenja podataka iz izvora. Oxford. RAMAHI.sc Zijad Haznadar. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. Kluwer Academic Publishers.hr/~stankov/pregled_fpmz. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. arhitektura. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. siječanj 2005. NY. radijacija. 2002. M. Lawrence Erlbaum Ass. funkcionalnost.): Renowable Energy. Kimball. G. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. norme. 1996. Kimball.sc. objekti učenja. Zagreb. interna skripta. 2002. Logički višedimenzionalni model podataka. O. BOYLE. 2004. W. 2. T. Kluwer Academic Publishers. Logičko oblikovanje skladišta podataka. električni. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). J. 3.sc. Caserta.A Learning View. Konceptualni višedimenzionalni model podataka. 3. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. MCGOWAR. J. 1998. R. (ED. Oxford University Press. A. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. Blessing. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području.emer. M. Mahwab. The Data Warehouse ETL Toolkit. 1997. Vrednovanje u sustavima e-učenja.dr. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof.. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi. 2003. 3. F. Vrste EM utjecaja: galvanski. 1972. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). VF modeli. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija. Literatura: 1. Zoran Skočir.dr. www. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. 2. Izvori elektromagnetskih smetnji. C. R. Mjere zaštite.pmfst. IANOZ. MANWELL.htm 20 . Školska knjiga. Doc.sc. Inc. S. WILEY. Prof. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. studijski primjeri.dr.F. B. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. Jr. ARCHAMBEAULT. Split. Haznadar. 2004. O'Neil. L. Literatura: 1. Murray. 2003. John Wiley & Sons.H. Liber. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models. metoda momenatametoda konačnih elemenata. F. Publishers. magnetski i elektromagnetski.. J.dr.dr. M. R. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. Željko Štih.sc. Modeli s raspodijeljenim parametrima. V. scenariji učenja i poučavanja. G. Doc. Dordrecht. John Wiley & Sons.

dr. E. Prentice Hall. 2. Russell. Hilbertov prostor. 2nd Ed. Operator povratne projekcije. Theory of Modeling and Simulation.Fundamentals and Applications to Technology. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. N. Sven Lončarić. Peter Norvig. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. C. vožnje. 1999 2. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. Academic Press 3. Primjene. Frank L. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. leta. fuzija psihofizioloških signala. varijacioni račun. Projekcijski teorem. Literatura: 1. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. James A. Prentice Hall. V.dr. SINGH: Quantum Mechanics . A. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof.sc. Radonova transformacija. Fononi i koherentna stanja. 2nd Ed. Rekonstrukcija slike iz projekcija.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof.sc. Literatura: 1. Kompresija slike. Herbert Praehofer. Operacije na histogramu. Druga kvantizacija. Programska podrška za obradu slike. R. itd. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. Coan and John J. Gonzalez. Wiley 2. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. Stuart J. 1989 3. Homomorfno filtriranje. Virtual Reality Technology. John Wiley & Sons. Poboljšanje slike. WKB aproksimacija. Median filtar. glasa. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. 1997.. New York.dr. Digital Image Processing. Analysis. Elsevier.sc. Bernard Zeigler. R. 2-D sustavi.2003. Tag Kim. 2007. Simetrije i transformacije.sc. Woods. Brooks/Cole. J. opservable. Prividna stvarnost i upravljanje stresom.. Postulati kvantne mehanike. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. Obnavljanje slike. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. M. Wienerov filtar. System Modeling and Simulation: An Introduction. 21 . 2000. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. Prof. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. Englewood Cliffs. R. Literatura: 1. Allen. Severance. Slučajna polja. Prentice Hall 5. Dvodimenzionalni (2-D) signali. John Wiley & Sons. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications. K. New York. 2001. Stacionarna stanja. B. and Machine Vision. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. Sonka. Kodiranje slike. Hlavac. 2001. 2002. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. 2-D diskretne transformacije. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. Boyle: Image Processing. pokreta tijela i izraza lica.dr.Grigore Burdea and Philippe Coiffet. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori.John Wiley & Sons Inc 4.

operaciona pravila. ISBN 0596000359 3. American Nuclear Society.3. usporedba više sustava.D. jednostavne mreže redova. evolucija. O'Reilly. Literatura: 1. BETHGE: Kernphysik. Nielsen. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. Mrežna pitanja: arhitektura. pretraživanje i katalogizacija. Prof.sc. McGrawHill. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. Morville. B. J.dr. 1993.dr. Wiley.sc. R. Semantika. poslužitelji.E. Doc. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. Literatura: 1. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. Literatura: 1. Fisija. J. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. 2001. distribucija sadržaja. Law. Harlow. Korisničko sučelje: uporabivost. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. terminirajuće i stacionarne simulacije. Nuklearni modeli. Fuzija. sustavi velike brzine i velikog dometa. 2. H. Littleov zakon. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. 3. FAW: Radiation Shielding. 1996. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. ISBN 0-201-71088-9 2. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. Addison-Wesley Pearson Education. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. Čerić: Simulacijsko modeliranje. višestruke mjere performansi. Dubravko Pevec Nuklearne sile.dr. 2000. New Riders Press. Boris Kviz.sc. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". Rosenfeld. Programska podrška: klijenti. 1991. Springer Verlag. antitetske i kontrolne varijable.dr. B. uvjetovanje. A. Maja Matijašević. J. V. 2003. Simulation and Modeling. W. networking protocols. P. New York. sustavi s jednim redom. John Wiley & Sons. ed) and Physics of Atoms and Molecules. sustavi s valnim 22 . K. meta-podaci.sc. SHULTIS. and traffic measurement". caching. jezici. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . trendovi i standardi. 2nd edition.K. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. J. Measurement.dr. elektroničko poslovanje. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. L.sc.sc. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. 1999. 3. R. Pearson Education. 2. Nuklearna magnetska rezonancija. 2001. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. Berlin. Rexford. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. upravljanje sadržajem. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. Školska knjiga. Krishnamurthy. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. Gordan Gledec World Wide Web. Kromatska i polarizacijska disperzija.Techniques for Experimental Design.1. nelinearni efekti. pristupačnost i personalizacija.dr. posrednici. protokoli i sigurnost. BRANSDEN I C. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3.M. izdanje). La Grange Park. 2000. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. spremnici. 2002. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". Teorijski modeli fisije. J. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. Primjene: višemedijsko strujanje. Postupci kompeziranja disperzije.

2006. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. 3. 1995. Protocols.dr.. 1993. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. Kombinatoričko optimiranje.S. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. N. 5.O. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka. Springer. 3. 2002.dr..sc. T. John Wiley&Sons Ltd. 3. John Wiley. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. 2. 4. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi. R.L. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. L. Pregled egzaktnih. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. Orlin: Network Flows. B.G. J. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. G. 1998. R. Magnanti. Prof. M. 2002. Medhi. 2. K. J. Mladen Kos. Springer. D.L. 6. B. Morgan Kaufmann. D. Proširenje kapaciteta mreže. Korte. optički giroskop. and Architectures.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. and Capacity Design in Communication and Computer Networks.C. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Prof. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Lokalno traženje optimuma. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. 1989. Addison-Wesley. 2007. Predviđanje. Morgan Kaufmann Publishers. Literatura: 1. Doc. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. Svjetlovodni senzorski sustavi. T. polarimetri. Ramaswami. Davor Škrlec. 2nd Ed. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. senzori na osnovi Braggove rešetke.dr.sc. 2004.M. D. Ahuja. Medhi: Routing.Rau: Optimization Principles.sc. Heuristički algoritmi. John Wiley & Sons. Prentice-Hall.sc. IEEE & Wiley Interscience. Dimenzioniranje i planiranje mreže.. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. Nikola Bogunović. Morgan Kaufmann. Flow. Literatura: 1.P.. 3rd ed. 2003.dr. Posebni algoritmi i proširenja..dr.Magnanti. Ball.N.G. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima. 2. Sivarajan: Optical Networks. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. N.multipleksiranjem (WDM). 2007. K. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming. Pioro.T. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems. Linearno programiranje i tokovi u mreži.sc. Literatura: 1.L. kombinatoričkih i heurističkih metoda. Optimalno usmjeravanje u mreži. Inc. K. G. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža.dr.Monma. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. M. J. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. interferometri.Y.sc. 2002. Elsevier. 23 .

Fensel. Evaluacija rezultata. 24 . (Eds. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. 2000. Ontologije i znanje na Web-u. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. John Wiley & Sons.. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Third Edition. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. New York. Third Edition. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. 2000. Vizualizacija informacija. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons.J. 2002. 2004. D.dr. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. 2. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Vizualizacijski protočni sustav.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management. podjela i svojstva. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. Prentice Hall. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. Primjena u poslovnom odlučivanju. 2004. F. Nielson. Kitware. Hagen and H. Davies. izravno ostvarivanje prikaza. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. R. Literatura: 1. Multimodalni podaci. G. P. Ivo Uglešić. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Ian W. H. 2. 3. Ltd.primjeri i atributi. Redukcija na logičke programe. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. M.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. prikaz nizanjem presjeka.dr. Postupci vizualizacije podataka. van Harmelen. 1996. J. and Techniques. Probabilistička logika. 3. stvaranje poligonalnog modela. W.sc.sc. IEEE Computer Society.dr. Ltd. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. 2004. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. Algoritmi za indukciju znanja. Research Studies Press. Doc. Inc. 1996. Priprema ulaznih podataka. 3.sc.Knowledge representation. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. 2003. L.). 2. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. pri nastanku i eliminiranju kvarova. Vizualni artefakti. Brachman and H. Mueller. Nastanak.M. 2. Methodologies. Transients in Power Systems. Lorensen.J. van der SLUS. K. Literatura: 1. Ulazni skup podataka. Sowa. Hearn. New York. Tom M. J. John Wiley & Sons. Predstavljanje otkrivenog znanja. Prijenosne funkcije za prikaz volumena.P.Wiley. Scientific Visualization: Overviews. Literatura: 1. 1997.sc. D. tehnici i medicini. Martin and B.J.dr. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Literatura: 1. Schroeder. Željka Mihajlović Uvod. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. 1997.Brooks/Cole. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof.

Exeter.. procesi i dretve u računalnim sustavima. Regularnost rješenja. Addison Wesley Longman. Leo Budin Programi. Prostori Soboljeva. Instruments and Applications. Silberschatz. California State University.. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. Hoeg. 2003.Betz. N. Dambacher: Digital Broadcasting. Mitrović D. korektura greške. P. 3. descrambleri. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. 2009. Fundamentals of Applied Functional Analysis. H. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Short Run press Ltd. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. Žubrinić D. J.dr.. B. Théorie et applications. Slabe derivacije. Galerkinova metoda. programski zadaci. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. pojačala. U. Fourierova transformacija distribucije. 2003. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). Matematika 3E ili 3R 2. A.P. Masson. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. John Wiley & Sons. Curves and Fractal Dimension. P. Predznanja: 1. 1998. WATSON. Applied Operating Systems Concepts.Mjerenja digitalnih prijemnika.3. Literatura: 1. 1996. Digitalni AM prijenos. Springer. DAB i DRM. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. 2003 25 .dr. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Tricot C. pretvarači frekvencija. filtriranje. Određenost višedretvenih sustava. Sacramento. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru.sc. izbjegavanja i otklanjanja. Fraktalna analiza chirpova.. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. Međusobno isključivanje. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. 2.. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. W. Schumann. dekoderi: demultiplekseri. John Wiley & Sons. New York.sc. digitalni prijemnici (DSP). G.dr. Literatura: 1. Chicester. Prostori distribucija. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. T. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. Paris 1983 2. Sustavi za prijem u pokretu. demodulacija. 1995 3. Gagne. Slaba formulacija rubnih problema. Springer-Verlag. Linearna algebra Literatura: 1. Brezis H. Analyse fonctionelle. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Galvin. P. 4. D/A konverteri).Laroche : Lightning: Principles.D. IEE.sc.

Beaufils. 2. 2. Nigel P.dr. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Cambridge. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. Bichler.dr.sc. John Wiley & Sons.dr. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. Tucker (ed. P. Antene i radiosustavi. Analiza mikrovalnih mreža. Techniques. FPGA Based System Design.sc. protokoli pregovaranja. 3. 3.. Prof. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. 2004 3. M. Cambridge. N. Digital Electronics with PLD Integration. Springer-Verlag. Klase profesionalnih prijamnika.sc. agentski komunikacijski jezici. Homodinski prijamnici. Literatura: 1. Elektroničko tržište. Computer Science Handbook.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. Koordinacija programskih agenata. Printice Hall. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije.: Wireless Communications. Rappaport. Vayne Wolf. 2006. F. Wiley. FTL .sc. Graphis.sc. Dr. Haridi. Djelotvornost otvora antene. Fasli. Željko Butković Integracija sustava na čipu. Cambridge University Press. Električki male antene.. Brandouy. automatizacija poslovnih pravila. semantički agenti i ontologije. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata. A. Prentice Hall. Literatura: 1. Zentner. Matrice impedancija i admitancija. Strateško donošenje odluka. Ma. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. Concepts. Pozar. B. eds.van Roy. 3. M. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms.. Krunoslav Tržec Programski agenti. The MIT Press. Definiranje primitiva i makročelije. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera. Stabilnost pojačala. 2. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Cook. 2007. 3.. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova. Agent Technology for e-Commerce. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. 1996. Literatura: 1. 2. 2001. Zdravko Galić. Chapman & Hall/CRC.. Berlin. E. Karolj Skala. Praktične primjene.sc. Gordan Ježić. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. and Their Applications.Y. D. 1.dr.. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. Zagreb.sc. New Jersey. S. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. O. MOST .dr.2. Generične PLD strukture.. and Models of Computer Programming. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. elektroničke aukcije.Future Temporal Logic. Game Theory.. Prof.S. 26 .: Microwave and RF Design of Wireless Systems. 2004. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. Principles and Practice. 2000. M.dr. Chichester.). Mathieu. T. Prostorno-bitemporalni objekti. metodologije razvoja višeagentskih sustava. Patrick Kane. 2001..

Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. Jain et al. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima. G. prijelazni. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Vision Science. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1.sc.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. CQL .. Galic Z. 2004.Tehnička knjiga.: Moving Objects Databases. Schneider M. Foley. O. Stereo vid. E. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Feiner. MIT Press. MIT Press. 1990. MidArc i SoftLab. 1988. Golden marketing . Modeliranje prirodnih objekata.dr. M. Model kamere. H. R. Prof. Tekstura i analiza tekstura. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Gehrke J. suradnje i natjecanja. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. P. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Višedimenzijski skupovi podataka.. 3. Rastogi R. Perspektivne transformacije. Siniša Srbljić. Academic Press.. Springer. A Practical Guide. Segmentacija slike na područja. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. D. McGraw-Hill. 1999.: Geoprostorne baze podataka. Predznanja: 1. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. Postupak pretrage zrake. Palmer. Second Edition. Empirijski. 2005 2. Nikola Guid. Segmentacija na temelju pokreta. Prof.dr. 3. Raznorodno proširivi sustavi. S. Prof. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. 1995. Sigurnost i privatnost. (Eds. T.Processing High-Speed Data Streams. Bezierove. 2010 4. Prentice Hall. Addison-Wesley. Principles and Practice. 2006 3. Raspodijeljene arhitekture. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Güting R. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. Van Dam. Workingham.dr. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Vrste RRS. Relacijske baze podataka 2. Slobodan Ribarić.sc.) Data Stream Management . Razmjerni rast. Hughes: Computer Graphics. Mehanizmi raspodjele. Arhitekture zasnovane na uslugama. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Prostorno-vremenski predikati. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Aktivni vid. Garofalakis M.dr. Posrednik.sc. Hearn. Golab L. Three-dimensional Computer Vision. Literatura: 1. Morgan Kaufmann Publishers. Vizualni artefakti.Kontinuirani upitni jezik. 27 . Boston. Özsu M. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. B-splajn i NURBS krivulje i površine.: Data Stream Management. Hermitove. AT&T GeoPlex. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Posebna svojstva krivulja i površina.sc. 2. Prividna raspodijeljena okolina. Diskretni model.dr.sc. 2. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. Faugeras. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. Literatura: 1.sc. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. Postupak isijavanja. Apstraktni model..dr. Morgan & Claypool Publishers. Rubna segmentacija slika. Prilagodljivost. 1993.. Kalibracija kamere. Detekcija granica. Analize dinamičkih scena. Machine Vision.

2000 2. N.sc. n:m. Plenum Publishing Company. Prof. Robert Inkret Osnovne definicije. N. 2. Analitičke i simulacijske metode proračuna.sc. Branko Mikac. R. neuronski).sc. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. Dr. Predznanja: 1. Jakobović i L. Sejid Tešnjak. N. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Mikuličić. Plenum Publishing Company. John Wiley & Sons. T. and D. Kluwer Academic Publishers.Predznanja: 1. Golub. Kluwer Academic Publishers. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Zdenko: Modeli pouzdanosti. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. H. 1:1. neizraziti. Bhandari. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. 1999. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Šimić. Kluwer Academic Publishers.H. genetski. Vanecek. Stavroulakis (ed. Billinton. Prof. R. zaštita puta. Raspoloživost proizvodnog. G. 2. John Wiley & Sons. topološke i vremenske mjere. P. Lerner. 2002. Billinton. adaptivni. Q. Design and Deployment of Internet Infrastructure. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof.sc. Ltd. 2003. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. Vladimir. Manchester. L. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. R. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. 3. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems.sc. R. Literatura: 1. Vladimir Mikuličić. sigurnost i pouzdanost. M.dr. Podaci o raspoloživosti. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. 1. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija.dr. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. 2008. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. Vidovic. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. 28 . svibanj. Jelenković: Literatura: 1. Pokazatelji raspoloživosti. 1992.sc. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti.-H. Zdenko Šimić Rizik. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. Mouuftah. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. Vjerojatnosne. Modeliranje zavisnih kvarova. Manchester. 3. zaštita linka i p-ciklusi. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. Raspoloživost telekomunikacijske mreže.). KIGEN.dr. Reliability. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Optical Networks: Architecture and Survivability. D. Literatura: 1. Budin. Ho. 1996. prijenosnog i razdjelnog podsustava.. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava.dr. M. R. P. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems.dr.

Literatura: 1. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof.sc. R. Literatura: 1. 2002 29 . 3rd edition. 2000. Principles and Applications.M.dr. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. 2001 2. Izvedbe komunikacijskih satelita. R. BLACKBURN: Protective Relaying. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. Inc. A. Determinističke analize.dr. Zagreb. Thomas W. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. Jules E. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). Wiley 1998.dr. 2.W. VSAT sustavi. GEO. Regeneracija signala na satelitu. 2002. Literatura: 1. stablo događaja. 3. IAEA TECDOC Series No.. 2. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. London. 1998. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. Nikola Čavlina. Zagreb. Upravljanje vezom. 2002. TDMA. EIRP. RUSH: Network Protection and Automation Guide. McGraw Hill.Literatura: 1.dr.A. Anderson. IEE.sc. Doc. Satellite Communication Systems. J.. Satellite Communications Fundamentals. 23. East. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). Zavodska skripta. Proračun višekanalnih sustava. IAEA. New York. Adaptivna zaštita. France. Subkanalni proračun jezgre (COBRA). Proračun kontejnmenta (GOTHIC). L.sc. Electricity Association Services Ltd. New York.sc. Level 1-3). Tendencije razvoja relejne zaštite. Inc. Electricity Training Association: Power system protection. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. Marcel Dekker. 1994. Zapis i analiza kvarova. Numerički distantni releji i lokatori kvara. Prof. Safety Reports Series No. Gérard Maral.dr. Artech House. Galić. Strujni i naponski mjerni transformatori. Probabilističke analize (stablo kvara. Pokretne satelitske mreže. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. 3. Projektiranje satelitskih sustava.: Telekomunikacije satelitima. C. 1995. Sigurnosni limiti jezgre. Taylor: Power System Voltage Stability. Volume 1-4. Levallois-Perret. 3. Komunikacije unutar postrojenja. P. SCPC i SPADE. Algoritmi numeričkih zaštita. Kadish.sc. Michel Bousquet. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. 2. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). 1994. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup. Ante Marušić. IEEE Press. New York. 1200. Ostvarenje satelitske veze. ETF-ZVNE. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. P. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. FDMA. Školska knjiga. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. Uski i globalni antenski snop. LEO i MEO sustavi. vanjski). Nelinerani utjecaji. S. Alstom T&D.

dr. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima.Ang: Recent advances in Mechatronics. Nuklearne elektrane. Mladen Vučić. B. 2001. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. CRC Press LLC.3. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. 2004. Kvantna kriptografija. Sigurnosne norme. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike.sc. Predznanja: 1. Kriptografija eliptičkim krivuljama.sc. Kriptoanaliza. Krause. J. A. O. D Feretić. Tosunoglu. Autentifikacija i autorizacija.dr. 2007. Linearna algebra Literatura: 1. P. Consulting Editors. Upravljanje rizicima. Sigurnosni protokoli. obrada slike. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. Anderson. Doc. Primjena CCD i PSD kamera.CAN). M. oblikovača pulseva. sučelje prema mikroračunalu. Applied Cryptography. Wiley & Sons. 2nd edition. 3. J. A. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. W. Hilbertovih transformatora. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. CRC Press. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. Lu: Practical Optimization . 2001.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. M. 2. Debrecin. Security Engineering.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica.sc. derivatora i integratora. Johnson. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. Osnove kriptografije 2. Wiley & Sons. 3. Digitalna obrada signala 3. 1995. Tehnike otkrivanja napada. 1999. korektora. J. N.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Antoniou.-S. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. Školska knjiga.dr. Kaynak. 30 . S. Literatura: 1. Concepts in Articifial Intelligence. 1996. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. Springer. 2. SpringerVerlag. Tipton. H. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. N. A. Schneier. Handbook of Information Security Management. R. Zagreb. Predznanja: 1.Algorithms and Engineering Applications. Buterworth-Heinemann. Signali i sustavi 2.sc. Kontrola pristupa. Čavlina. Volume 1.dr.

Nove koncepcije.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD).dr. Organizacija polja diskova. I.E. Oxford. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. osnovne karakteristike proširenog spektra. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Boston.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. toplinskih. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa.dr. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof.sc. operacijski sustavi Literatura: 1. R. D. spektrometri masa i NMR. Numerical Optimization. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. 31 . New York. usklađeni (optimalni) filtri. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. Uskopojasno ometanje. R. 4. Savo G. W. Organizacija memorijskih modula.sc. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). Doc. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. New York. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. T. 3. Memorije neosjetljive na pogreške. 3. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova. H. Pouzdanost i testiranje memorija. otpornost na smetnje i ometanje. J. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. Mario Cifrek. Memorije s direktnim pristupom. K. Literatura: 1. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. Slijedovi male križne korelacije. 2003. 1995. A. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. Nocedal. 2003. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. Glisic: Adaptive WCDMA . 2.McDaniel. Prof. Neuravnoteženi mostovi. J. 3.dr. 1996. Springer 2006. 2000. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. Upravljanje sigurnosnim kopijama.Lee : Spread Spectrumn CDMA. 2003. Mrežni memorijski sustavi. Rake prijemnik. Zverev. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. 2001. Ziemer. John Wiley&Sons. Thornburgh. J. H.L. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje.2. 1997. S. New Jersey. Masovne memorije. W. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra). Noble Publishing Associates. William Andrew Publishing.dr. Peterson.Theory and Practice. nekoherentni sustavi. Predznanja: 1. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri.dr. Wiley-IEEE Press. R. Plinski kromatografi. Virtualni memorijski sustavi. Prentice Hall PTR. Moderne poluvodičke memorije. 2. osnove arhitekture računala 2. Wright. B. R. Prentice Hall Engineering. Johannesburg. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. CDMA. Filtering in the Time and Frequency Domains. Datotečni sustavi. Mjerna pojačala. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava.sc.E. Blinchikoff. Two-Volume Set. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. Sharma: Semiconductor Memories. Butterworth -Heinemann. S. Procesni dobitak. 2005. Melborne. McGraw-Hill. D. Senzori za mjerenje mehaničkih. Literatura: 1. Uroš Peruško. Springer. Hijerarhija memorija. Spremnici podataka.sc. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. A.sc.

J. Hampshire.sc. J.S. McGraw Hill.dr. F. Školska knjiga. 2. 2. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. prilagodljivost.. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala.. E.). Zagreb. 3. Zagreb. Wireless communications systems and networks. autonomnost. R. Richard III. 2001. Arhitektura računala. An introduction to the design of small-scale embedded systems. Distribucija MPEG-2 signala. M. Goldsmith. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni. Interakcija s korisnicima sustava. M. Teorija odlučivanja. Adelstein. 1996. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja.sc. Focal Press. Wireless communications. A. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Watkinson. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. Ist edition. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. sigurnost. USHER. Palgrave. D. sučelja prema drugim mrežama. osnove računalnih mreža Literatura: 1. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija.. Prikupljanje. 2005. izdanje 1993.KEATING: Sensors and Transducers. Graphis. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. PER i SER. Simpson. mobilnost. 2009. Prof. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala. 2. Wilmshurst. W.dr.2. 3. 2001. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima.sc.. Literatura: 1. J. Cambridge University Press.K.G.D. Optimizacija bežičnih sustava.dr. (411 str. L. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. MacMillan Press Ltd. 2005. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. Springer. Literatura: 1. Van Tassel. prožimajućeg računarstva. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. Mario Žagar. Cambridge University Press. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. 2001. Gupta. Antene iradiosustavi. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. T. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Guizani. London. referentna arhitektura mreže.sc. 2005. tok i obrada podataka. Teorija signala Zimski 32 . primjeri sustava. Izračun BER. Focal Press. 3.dr. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. Doc. Principi maksimiranja SNR-a. Predznanja: 1.. A. 3. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog.dr. 2001.sc. Branka Zovko-Cihlar. S. svjesnost konteksta. Focal Press. mrežni protokoli i tehnologije. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. A. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. 2004 3. Convergence in Broadcast and Communications Media. Zentner. proaktivnost. G.

J. Literatura: 1.dr. and Nguyen T. 33 . 2. P. Pretvarači velikih snaga. 1975. New York. 2. 1986. Plenum Press. Artech House. D. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. Ispitivanja sklopnih aparata. Dedham. Standardizacija. M. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). Feghali.dr. Primjene u potiskivanju šuma. Del Vecchio.: Wavelets and Filter Banks.Nositelji: Prof. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. Klasifikacija. Strang G. širina zvučnog snopa. R. F. Transformatori. 1999. Predstavljanje slučajnog signala. Mjerni hidrofoni. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Newnes. trajanje. Urick: Principles of Underwater Sound. Doc. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. McGraw . H. London. DE COULON: Signal Theory and Processing. Detekcija signala. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. T.Hill 2002. M. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. Damir Žarko Tronamotni transformator. Frederick: Ultrasonic Engineering. Transformator u interakciji s mrežom. B. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof.R.R. lokalna zagrijanja. C. Vizualizacije u medicinskim procesima. Peter Peregrinus Ltd. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna.Theory and Design.sc. J. Zagreb. metode smanjenja dodatnih gubitaka).dr. New York. Autotransformator (tronamotni pogon. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Transformer Design Principles. uzemljenje nultočke. T. Bijeli i obojeni šum. Vremensko-frekvencijske obrade. Zvonimir Valković.dr. 1978. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring).sc. New York.dr. Taylor & Francis. Podjela pretvarača. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. 1977. Usmjereni sustavi. 1980. Prof. str. Flurscheim: Power Circuit Breakers . kompresiji. Ahuja. 2. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. ekstrakciji.. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. 1998. Stabilizacijski i tercijarni namot. Spektri slučajnih signala. B. Spektralna analiza. Mjerenja na pretvaračima. 3. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". pojas i dimenzionalnost signala. Kelemen. Školska knjiga. Literatura: 1.sc. McGraw-Hill. Hrvoje Babić. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Oxford. Doc. Svojstva. knjiga 13. The J&P Transformer Book. Teorem recipročnosti. M. Literatura: 1.dr. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata.sc. 3. K. terapiji i kirurgiji. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. 148-168. Poulin. John Wiley & Sons.dr.sc.sc. Pasivni i aktivni sustavi. Zagreb. Nadomjesne sheme. Literatura: 1. Tehnička enciklopedija. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Linearni operatori. 3. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Preslikavanje. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. R. Heathcote.dr. Doc. Shah. 1997. indeks usmjerenosti. Interakcija aparata i mreže. Branko Somek.sc. Stjepan Štefan. PAPOULIS: Signal Analysis. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. Koeficijent korisnog djelovanja. A. J. zaštita).sc. Wellesley-Cambridge Press 1996. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. 2002. 2.

s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Weiping. M. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. 1999. Vadim Utkin. Spyros G. strukture upravljanja. J. Li Applied nonlinear control. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots.sc.energija vjetra i sunčeva energija.dr. Literatura: 1. 2003. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. Taylor and Francis. E. 2004. UK. The MIT Press. Sliding mode control in electromechanical systems. 2. 2006. ISBN: 0863414893. Tzafestas (Ed.sc.sc. Ricardo J. Predznanja: 1. Battista. Bianchi. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. Stuttgart.. Metode upravljanja mikromrežama. Doc. A Badford Book. Nedjeljko Perić. 1999. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Prentice Hall.-J. Kluwer Academic Publishers.dr.2007 2. 34 . Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. 2005 4. 1999 3. Mantz. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Hirzel Verlag. Boca Raton.dr. 2. Fernando D. Patel: Wind and Solar Power Systems. Institution of Engineering and Technology. Twidell.dr.. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Jürgen Guldner. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. Cambridge University Press. Pretraživanje nepoznatih prostora. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. 2000. Weir: Renewable Energy Resources. Antonio Ruano. izvedbe. Second Edition. primjene. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. 3. Hernán. J. Klasični postupci upravljanja EMS.3. Literatura: 1. ISBN: 978-1-84628-492-2. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. Predznanja: 1. Abingdon. Wind Turbine Control Systems. primjeri. Koordinacija rada više autonomnih sustava. T. zračnost i elastičnost. CRC Press.sc. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. London. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. Planiranje i praćenje putanje gibanja. Slotine. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Doc. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof.dr.sc. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. Vadim Ivanovich Utkin. Taylor&Francis. Jingxin Shi. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. Nedjeljko Perić. Osnove automatskog upravljanja. S. R. H.

Prof. Inteligentno upravljanje robotima. System Research Center. Graphis. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi.dr. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom.sc. 2006.sc. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. S. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. 35 . 3.dr. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Osnove robotike 2. Zagreb. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. 1972. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. 2. Upravljanje ravnotežom robota.dr. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. Norme za ograničenje emisija. NGOSS sustavi. Springer-Verlag. Sigurnost autonomnih servisnih robota. B. Cisco Press. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. De Battista. Berlin Heidelberg. Macko. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. H. Problemi globalnog zagrijavanja. D. R. O. Udupa: TMN . Siciliano. V. Cleveland.Modelling and Gain Scheduling Design. Zmijoliki roboti.Telecommunication Management Network.dr.sc. D. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. G. Osnove dinamičkog modeliranja 3. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Z. Springer-Verlag.sc. Predznanja: 1. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. Khatib. The MIT Press. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2.sc. Advanced Robotic Systems (ARS). A. A. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama.): Multiagent Systems. Doc.dr. Hodajući roboti. Kovačić. Danilo Feretić. Bianchi. M. Handbook of Robotics. McGraw-Hill. 2005. M. Virtualni robotski sustavi upravljanja. 2008.Krajči: Osnove robotike. 1999. Interni i eksterni troškovi. K. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. F. Weiss (ed. Komparativna analiza EE objekata. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Profesionalni servisni roboti. 1999. London. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Marijan Kunštić. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. 2. J. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. Osnove automatskog upravljanja 4. Predznanja: 1. Lazinica. UNFCCC mehanizmi. V. and Y. Kordic. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Interakcija robota i okoline. 2007. 3. D. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Literatura: 1.3. 4. Mesarovic. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi. Sheme trgovanja emisijama. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Ohio. Održivost razvoja EES-a. 2002. Bogdan. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Clemm: Network Management Fundamentals.

Dey. Room Acoustics. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc.n Swift and Z. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. ExternE . UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. H. Ž. 3. Ray tracing i slične metode. T.J. 1971. Specifičnosti materijala. akustički projekt. X. N. Sounds of Out Times. Beyer. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Čavlina. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. posebnih. 2006. Zagreb. Stvarno vrijeme odjeka. D.6. Two Hunders Years of Acoustics. 2000. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. Validacijski postupak. D. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. Springer-Verlag. Eurolab. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. London. B. ETC. 2.dr. Izdanje. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. Luka Ferković Model mjernog sustava. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. R. Technical Report No. Crocker. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera.-2000. Doc. European Comission EUR 16523 EN.sc. Simulacije i stvarnost. P. Element. Definiranje projektnog zadatka. Audio podsustav na računalima. 2/2006. Springer-Verlag. 2000. Rizični faktori: kritična uporaba.dr. 3. Encyclopedia of Acoustics. Brussels.sc.3. Spon Press. rizik u odnosu na pouzdanost. tehnoloških prostora. složenost obrade podataka. 2. October 2006 3. Ivan Jelenčić. M. 3. Povezivanje audio uređaja. Geneva. Schnelle. Ivan Leniček. A.sc. McGraw-Hill 1999.sc. Škanata. DG XII. B. United Nations. Grubb. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.sc. Literatura: 1. Tietenberg. Zahtjevi na akustička svojstva općih. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. HRN EN ISO/IEC 17025. Landsdale Pennsylvania. Literatura: 1. utjecaj složenog upravljanja. May 1999. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Formati prijenosa i zapisa audio informacije.dr.dr. Prof. Fasor. A Practical Guide. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. 1999. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Kuttruff. Zaštita od emisije i imisije buke. 4. K. Gregory D. 1995. M. 2. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Objektivna i subjektivna difuznost polja. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. D. Michaelowa. Tomšić. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. Literatura: 36 . Raspodjela zvučnog polja.dr. Literatura: 1. Difuzori. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. R.T.Externalities of Energy vol I-VIII. izvedbeni projekt. Odnosne norme i zakonski propisi. Subašić: Elektrane i okoliš. Višekanalni sustavi snimanja. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. Feretić.

2002.1. 3.C. Pohlmann: Principles of Digital Audio. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications.R.Bosi. A K Peters Ltd. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards.E. McGraw-Hill Professional. 37 . 2002. K. 2. P. M. R. Kluwer Academic Publishers. 2000.

Balansiranje opterećenja.dr.C. Leo Budin. 38 . Wilson: Noise Control.E. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. John Wiley & Sons. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru. Akustička mjerenja impulsnim signalima. Arhitektura računala 3. C. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Modeliranje poziva.dr. Florida. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije.Z. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. F. Mo Jamshidi (ed. Zagreb.. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1.Wolf. 1998. 3. 1994. Literatura: 1. Operacijski sustavi 2. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. USA. problemi na niskim frekvencijama.sc. Boca Raton. unutarnje rezonancije. Morgan Kaufman Pub. 2. W. Akustičko modeliranje. Projektiranje prostorija za slušanje. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. CRC Press. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. TAB Books. San Francisco. 1993. Malabar. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. Computers as Components. 2001 2. 2001 3.).sc.sc. SINKOVIĆ: Informacijske mreže.dr. Školska knjiga. 1994. Butterworth Architecture. M. usluga. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora. Predznanja: 1. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima.2. Konstanta sobe. Primjena genetičkog algoritma.sc. zahtjeva i elementarnih poslova. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. London. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije. Krieger publishing company. A. D. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. Projektiranje ozvučenja. Informacijska analiza poslovnih procesa. Principles of Embedded Computing Systems Design. Moon.2. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. Tipični algoritmi upravljačkih sustava.Templeton: Acoustics in bulit environment. V. Doc. Literatura: 1. Chaotic and Fractal Dynamic. Modeliranje informacijskog toka.dr. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže.

NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. FITZGERALD-CH. Doc. New York. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems.sc. Kluwer Academic Publisher. Pohrana i zapis zvuka.sc.dr. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. 3.dr. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. 1996. A. Doc. E. 1972. John Wiley & Sons.dr. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines. zapis i prijenos zvuka. Springer Verlag. Značajke medija za pohranu. L. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja.dr. 3. V. O.emer. IEEE Press. Berlin 1987.. New York. A.sc. R. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks. Akvizicija mjernih podataka. London. Liber.sc Zijad Haznadar. Inc. Sead Berberović. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. metoda momenata. 2. W. Haznadar. 2: Computer Applications. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Dina Šimunić. Literatura: 1. Numerički postupci.dr. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama.dr. Primjeri analize linearnih i nelinearnih. Vol. Zagreb. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća..2.dr. 1997. Školska knjiga. polarizacija. podršci za projektiranje podržano računalom. Prentice-Hall. višestruka refleksija. metoda konačnih elemenata. 2004.sc. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. I. 1994. Procesiranje i obrada zvuka.. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. JohnWiley & Sons Ltd. kontinuiranih i diskretnih te statičkih. Štih: Elektromagnetizam I i II. KINGSLEY: Electric Machinery. 1952. Prof. 1987. 2.sc. 3.sc. KLEINROCK: Queueing Systems. Boston.dr. Literatura: 1. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. Toronto. 2000. PEEBLES P. 1976. Zagreb. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. Digital Communication Systems. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. Ivan Gašparac. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima.. Literatura: 1. Artech House. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka. Statička i dinamička ispitivanja. Z. Boston. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva.. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. 2. VASEGHI S. McGraw-Hill New York.sc. HUANG Y. Prof. Audiokomunikacijski standardi. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. 39 . BENESTY J.

T. Prentice Hall. New York. CAMAC. Registracija slika. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju.dr. Neuronske mreže. R. 3. J. Predznanja: 1.. poluvodički detektori. ADC. Dozimetrija.. 1992 3. Literatura: 1. 4. . E. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Segmentacija slike. Termički učinci elektromagnetskih polja. Osnove nuklearne fizike. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona.R. Addison-Wesley. 1. Knoll: Radiation Detection and Measurement. Vrste detektora: plinski brojači. FADC). R. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof.Sonka. Analysis.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata.G. Primjene. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof.sc. Damir Ilić.. Analiza pokreta.sc. kalorimetri. O. Heidelberg. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. FASTBUS). Gradijentni i kompas operatori. and Machine Vision. Literatura: 1. 3.. scintilacijski detektori. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. T. 1994. S. Wiley & Sons. Brooks/Cole.sc. L. višežičane komore. Davies: Machine Vision. Algoritmi za grupiranje. 2nd Ed. Stavroulakis. Prof. 2nd Ed. . Biological Effects of Electromagnetic Radiation. 1990. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. vol. kompleksnost modulacije. Literatura: 1. Academic Press. Zagreb. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). Ekspertni sustavi.128. Detekcija rubova. 2. 2010. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Literatura: 40 ..sc.dr. 2003. Detekcija granice objekta. Haralick. komore s projekcijom događaja. 2000. Hlavac. P. Značajke teksture.dr. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Springer Verlag. izmijenjeno izd. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields.to Approach.. O. M. G. 3rd edition. Čerenkovljevi detektori. Analiza teksture. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Hashimoto. P. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. 2005. Petković. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda.. 2.Shapiro: Computer and Robot Vision. Houghova transformacija. W. Matematička morfologija. Springer. Ekstrakcija značajki slike..M. Springer.. Razvoj novih detektora. 1999 2.dr. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. J. 2. TOF-detektori. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. 2. Školska knjiga. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How . Analiza oblika. V. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. R. Prof. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Sven Lončarić.sc. Analiza glavnih komponenti. F. Boyle: Image Processing. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. Računalni instrumenti. zdravstveni standardi.dr.

IEEE Press. Graphis. UK. CRC Press. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. V.1. R. MA: Butterworth-Heinemann. ACEA. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. Zagreb. Taylor and Francis. 2004. furan.M. 2003.dr.Intelligent Diagnosis and Maintenance. Monitoring generatora. B. S. Sturm: Efficient Operations . Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama.Lyshevski: Electromechanical Systems. Torzijska podsinkrona rezonancija. Nadzor ostale opreme. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. 2. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike. Literatura: 1.Jadrić.Wasynczuk. 2001.C. Woburn.D. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. FER-ZVNE. Literatura: 1. Magnetski ležaji električnih strojeva.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. M.dr. 1995. F. 3. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. Essen. The Netherlands. SCPI Consortium. K. 2003 3. 2001. CRC Press. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. Otočni pogon elektrana. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. Literatura: 1. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. VGB PowerTech Service GmbH. Instrumentation and Control. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme.dr. plinovi.Boldea: Variable speed generators. transformatora (naponi. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. FER-ZVNE. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana.Gasch.Pfuetzer: Rotordynamik. struje. O.A. H. Wierden. and Applied Mechatronics. vlaga u ulju. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. 2. 1998. Opći model električnog stroja. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements.Nordmann. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje.Krause. Springer. P. 1998. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. 2. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. R. J. 5. TE.sc. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Graphis. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. London. 2000.Frančić: Dinamika električnih strojeva. 2000. Zavodska skripta.GRID CODE). KTE. 41 . vibracije. Electric Machines. 4. PTE. Vizualni pregledi. I. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana.sc. Zagreb. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . Održavanje na temelju stanja. Zagreb. Zavodska skripta. provodni izolatori) i prekidača. temperatura ulja. S. 3. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. 2004. S.E. Periodično testiranje opreme. regulacijska sklopka.sc. 2006. The Institution of Electrical Engineers. K. Zagreb. I.

sc.sc.A. Osjetljivosti. The Institution of Electrical Engineers. Defekti u materijalima. Osnove infracrvene spektroskopije. Fotoluminescencija. Artech House Publishers. NJ. Potrošnja energije za željeznice. P. Prof. Nanostrukturni poluvodiči. D. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima.2. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation .The Control of Boilers and HRSG Systems.dr. Schaumann. sustavima za prijenos signala.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. 1D. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi.E. 2003. Charaterization of Materials Cahn.) Edition Materials Science and Technology 2005. Tipični problemi realizacija filtara. Sun. Ze Zhang. Ostvarivost zahtjeva. Eds. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. Y. San Francisco 1993. M. Atomic Force Microscopy (AFM).sc. / Haasen. FILTER Literatura: 1. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Raman spektroskopija. Peter / Kramer.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. Noyes Publications.K. Third Edition 2006. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala. Primjena programa MATHEMATICA.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. Literatura: 1.H. Yi Liu. 3. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. R.Nuklearne metode (IBICC). 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis. Transformacije frekvencijskih varijabli. McGuire. mjernim sustavima. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. Park Ridge. (Eds. Utjecaj električnih željeznica na okoliš. Robert W. 2001. Morrison Knudsen Corporation. J. 1996. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. (eds. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System.dr. T. faktori snage. elektrodinamičke kočnice. Ashgate 42 . 2.Delyannis. McGuire Fundamentalna električka. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. J. Naponski i strujni filtri. Svojstva različitih konfiguracija. UGLEŠIĆ. biomedicinskoj instrumentaciji. moderna asinhrona vuča. IEE Power & Energy Series 43. London. Scanning transmition electron microscoscopy STEM.sc. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. London. Eksperimentalne tehnike nano. obradi glazbe i govora. 2. 2D i 3D nanostrukture. Vesna Borjanović. E. WORKBENCH. CRC Press 1998 3. vučne karakteristike. Literatura: 1. Projektiranje i optimizacija. D.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. Električki filtri . Planiranje novih elektrifikacija. I. Primjena u akustici. V. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. Oxford Univ. Gary E. Metode realizacije.) 2002. I. Holloway and G. 2. Nanostrukturni metali. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS).dr. Michael G. Press. Pasivni i aktivni filtri.dr.E. 2000 3.

Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. PP filtri.dr. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. Doc. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Signali i Sustavi 3. Izvori harmoničnih izobličenja. M. 2001. veličina Literatura: 1. ZOLLNER: Elektroakustik. KOŽULJ. Norme harmonijskih razina.dr. J. Loudspeaker and Headphone Handbook. Predznanja: 1.sc. T. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. George J. Harmonijska analiza. MC analiza. Gdansk 2009. 2. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. HŽ. T. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. Audio pojačala. I. Neven Mijat. VP filtri. Volume 3. K. Gdank University of Technology. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. 1987. Zagreb. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. kemijskih. Springer. E. obradi i reprodukciji zvuka. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. Školska knjiga. Francisco C. Kompromisi pri projektiranju filtara. Gubici uslijed harmonika. svjetlosnih. ŠVALJEK. BORWICK. Foto-kolorimetrija. 3. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Uređaji za obradu i zvučne efekte.dr. Literatura: 1. Udešavanje filtara. hidrodinamičkih. toplinskih. de La Rosa: Harmonics and Power Systems. tekućinama i krutim tvarima. mjerenje mehaničkih. te količine vlage u plinovima. određivanje kisika u vodi. M. El. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. Postupci redukcije izobličenja. električka analiza plinova. P. JELAKOVIĆ. tvari i fizikalni zakoni.dr. 43 . hidrauličkih. Mikrofoni.sc. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. Električni Krugovi. ZWICKER. Mjerenja harmonika. Josip Butorac. 1996. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. sustava i snimaka. Slušalice. Primjena računala pri snimanju. Zagreb. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. Zagreb. Power Supply. Zagreb 2003. pp. 638-670. V. 2. Roman Malarić Prirodne pojave. Postava mikrofona i načini snimanja. Butterworths.sc. Springer Verlag. 4.3. Prof. J. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. Neven Mijat: Electrical Filters. Stolovi za miješanje. Sustavi za snimanje zvuka. M. Primjena programa pri analizi i sintezi. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof.sc. Zvučnici i zvučnički sustavi. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design. CRC Press. stereo.sc. Električni Filtri 2. T. 2001 (in Croatian). Glazbala i ostali izvori zvuka. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. 2006. SZELAG: Modern Electric Traction. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 3. R. KARWOWSKI. 1994. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. London.dr. višekanalno i dr. Pasivni filtri. Profos. 2. A. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. Aktivni filtri. 3.

Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof. W. Springer-Verlag.sc. Muenchen. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. 1990. Uređaji i izvedbe. 3. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. A CRC Press Book 2005. Siemens A. Ultrazvučni uređaji (B.Jurković: Elektromotorni pogoni. Zagreb. Digitalna suptraktivna angiografija.Mohan: Electrical Drives.dr. Florida 3. Scintigrafija. Metode utvrđivanja osobina glasa.sc. EX e. 1995. 2. P. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. Termografija i CCD senzori. SQUID senzori. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. Kriteriji za izbor motora i komponenti.dr. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. EX d. S. Dijagnostika elektromotornih pogona. G: Berlin .i M-prikazi). Marijan Kunštić.A. 3.H. Kepstralna analiza.F. 2. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni. 1990. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. B. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije. Gama kamere. Leonhard: Control of Electrical Drives. Prednosti i nedostaci formalnih 44 .Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof. MNPERE. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela. Plenum Publishing Corporation. Drago Ban. Philadephia.dr.sc. Dinamička stanja elektromotornog pogona. Školska knjiga. Prof. Taylor and Francis. I. New York. Emisijska topografija. Chou. Literatura: 1. Medical Science Series. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. B. 1993. 2002. W. Zakoni gibanja elektromotornog popgona.dr. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Taylor & Francis. Institut of Physics Publishing. H. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Boca Raton. Literatura: 1. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. N. Školska knjiga. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. CRC Press. Hollien. 4.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. Karakteristike radnih mehanizama. Osobine prostora. 1996. WEBB: The Physics of Medical Imaging. 2003.sc. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Formalizmi i veliki sustavi. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Prof. EX p. Minneapolis 2001. Zagreb.sc. 1987.Rose. Osobine glasa. Forensic speaker identification. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama.sc. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. Nasar: Electrical Drives. Bristol.Juang.dr. 2. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). Dopplerov efekt. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. Literatura: 1.Boldea. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Pattern recognition in speech and language processing.dr.

Prof.dr. H. THATHACHAR: Learning Automata . Schneiderman and C. GML/XML. Primjeri pojedinih pomagala. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. C. Prostorno modeliranje.E. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. 2. 1993. topologija. 45 . 1997. Automati i igre. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. Plaisant: Designing the User Interface. L. Literatura: 1. WebGIS. 2003. mjerila.. 1999. Peng. D. Telekomunikacije i informacijsko društvo . A. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. Addison-Wesley. koordinatni sustavi i projekcije. Primjena teorije igara.metoda i tehnika. 2002. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization. Wiley & Sons. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. Distriburani GIS. M. M. J. Wiley. 2003. MANNING. K. Reading. Z.An Introduction. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. John Wiley. 2003. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 3. S.dr. P. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. Posebna korisnička sučelja. M.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. Wiley. 1989. Mladen Tkalić.dr. J. ELLSBERGER. TURNER: Using formal description techniques. 3. NARENDRA.sc. mobilni GIS.H.dr. baze podataka za GIS. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. 2. 4th Ed. Prentice Hall . L.J. Principi i smjernice oblikovanja. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 2005. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. MA. J. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. A. Prof. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik.Harmon. K. Prentice Hall. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima.).sc. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. J. 2003. THATHACHAR.sc. GIS i Internet. konceptualno modeliranje.R.sc. J. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a. Interoperabilnost. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. OpenGIS. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Organizacija i vođenje GIS projekta. MIT Press.sc. 2. S. Tehnike za izradu prototipova. Teorija igara s N igrača. Wiley & Sons . S. Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers. HOGRETE and A. Literatura: 1.dr. Modeli podataka. Vlado Glavinić. 3.

J.dr.sc. Magnenat-Thalmann. Igor Sunday Pandžić. Prof. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. šifriranje i uvjetni pristup.dr. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Literatura: 1. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. Cherriman. P. deformacije. Fixed Broadband Wireless Communications. NY. kvaliteta usluge. Morais. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. komunikacijski protokoli. Hanzo. 2004. Media Coding and Content Processing. Ostermann. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. sustavi. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. Branka Zovko-Cihlar.dr. animacija. 1999. Vrste medija i aplikacije. ISBN: 0201325578.sc. Prof. 2004 3. 1993. Prentice Hall. I. 3. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. John Wiley & Sons.sc. 3. Rao. Pregled standarda i primjene. Rogers and H. New York. Digitalne radiodifuzijske mreže. ISBN-0471988634. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. Zoran Bohaček. Y. Hodges. D. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis. Z. Damir Kalpić Ljetni 46 . Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. R. Literatura: 1.sc. Capin.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Video Processing and Communications. Wang. Arhitektura mreža.H. Prentice Hall. 2002. VE na pokretnim uređajima. performanse. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. Steinmentz. Prof. ISBN 953-197-603-1 2. Pandzic. P. Utjecaj postupka kompresije.sc. S. Nahrstedt. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. T.sc.2. Singhal. Wireless Video Communications. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene.S.dr. 2002 2. 2. Multimedia Series. konfiguracije mreže. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. Elsevier. Bojkovic. IEEE Press. Pretnice Hall. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost. J. K. ljudski faktori. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. Zhang. Streit. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi.dr. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. K. IMSC Press. S.sc. John Wiley & Sons. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. Digitalna sučelja. MA. Addison-Wesley. Prof. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Literatura: 1. L. Multimedia Communication Systems. M.dr. Igor S. ponašanje. 3. primjene. Maja Matijašević. Nielsen: Usability Engineering. Preece.dr. N. Simulacija ljudi: prikaz.J. Y. Y. An Introduction to Video and Audio Measurement. Element Zagreb 2004. 2001. Reading.R. D. Boston. AP Professional.sc. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. VE na World Wide Web-u. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. 2002. 1999.

Permutacijsko dekodiranje. 2.dr. EDWARD M. Standardni geometrijski kodovi.145. Mario-Osvin Pavčević. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. Cambridge University Press. Vektorski prostori nad konačnim poljima. Pontrjaginov princip maksimuma. W. Department of Mathematics. Bang-bang princip. Hill. Linearna algebra 2. Sloane. Huffman). Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. ROBERT J. Perfektni kodovi. MacWilliams and N. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. in Handbook of Coding Theory (eds V.psu. 1962. van Lint. C. J.S. 1992.3012&rep=rep1&type=pdf L. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis.dr. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju.ist. 2003. BCH kodovi. J. D.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. Designs and their codes. Assmus and J. Permutacijske grupe. Stability. Ciklički kodovi. Gamkrelidze and E. McGraw-Hill. Predznanja: 1. S. J. Pontryagin..sc. 1995. E. 47 . Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Boltyanski.1. Input-output analiza i stabilnost. R. K.dr. osiguranje ili Internet. Doc. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. kreditni skoring. V. H. The Mathematical Theory of Optimal Processes.sc.dr. Mishchenko. Darko Žubrinić. Isaac & Co. bifurkacije. 3rd Edition.F. Opisna funkcija. Optimalno upravljanje sustavima. Ljapunovljeva teorija stabilnosti.S. Codes and Groups. 1983. Varijacijske zadaće. The Theory of Error-Correcting Codes. pp. C. 1997. 1998. A. (prijevod s ruskog) Ljetni 4. 2. North Holland.G. 5. Linearni kodovi. F. Interscience. 3. Elsevier. http://citeseerx. 1999. Hadamardovi kodovi i generalizacije. Lawrence C. Fair. Osnove kombinatorike Literatura: 1.sc. Huffman. Introduction to Coding Theory. 2. R. Prof. Prentice-Hall. H.sc. 3. Irwin. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. Reed-Mullerovi kodovi. Clarendon Press. University of California. S. Berkeley. 2002. Key. 4. Pless and W. STEVEN B.1. 3. Nyquistov kriterij stabilnosti. 1999. Literatura: 1. A first course in coding theory.edu/viewdoc/download?doi=10. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Springer. Geometrija vektorskih prostora. 1345-1440. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi. Khalil: Nonlinear Systems. Predznanja: Ljetni 1. and Control: Springer-Verlag. Matematika kodova Nositelji: Prof. 1994. F.

Prentice Hall. 2009. Agilni postupci razvoja programske podrške. 1994. Tehnička knjiga. BIPM. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. OIML.: Adaptive cnotrol The model reference Approach. Bar-Kana i. Publikacije CIPM. 3. R. Upper Saddle River. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. 2. Marcel Dekker. New Jersey. Ilić. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja.sc. Inc. Landau Y.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. Patterns.dr.Jones: Software Engineering Best Practices.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Springer-Verlag. NIST. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. Prof. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. M. 2. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Zagreb 1971. D.. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. 2009.dr. Inc. Sobel K.. Meta-modeliranje. and Practices. R.. Računalom podržano programsko inženjerstvo. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. PTB. Reinženjerstvo programske podrške. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. 1996.C. norme ISO. Prentice-Hall. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom.sc. IEC. Tehnike analize i oblikovanja. Prilagodljivi razvoj. 2002. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. New York. New York and Basel. MV i drugi.S. 2. Butorac. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Modelom vođen razvoj.dr. Literatura: 1.sc. Kaufman H. D. Krešimir Fertalj. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. Predznanja: 1. Strukturirane tehnike programiranja. McGraw-Hill. Ergonomija programske podrške. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . Ioannou P. Literatura: 1. Brezinšćak. Principles. A. 1979. S. EN te časopisi IEEEIM.sc. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. J. Objektno-relacijsko mapiranje. Metrologia. Osnove programskog inženjerstva 2. Sun J. Martin: Agile Software Development. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. M. rukopis u 3. McGraw-Hill.: robust Adaptive Control. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti.dr. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja.. 3. C.

digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. J. to Data Compression.dr. 2. Karl. Intro. Griffin. Kabelske mreže.sc. Springer.K. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Morgan Kaufmann. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Sklopovske arhitekture. Protokoli mreža osjetila. 3.dr. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof. Rabaey. JPEG. Bežična komunikacija čvorova. F.Pennbaker. Prijenos električne energije Literatura: 49 . Predznanja: 1. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Umrežena osjetila. 1995. La Porta. Mikroelektronička i MEMS osjetila.dr. 2006 2. H. Wright. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama.Nositelji: Doc. Wiley-IEEE Press. Prof. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. S.sc. 2and edition. P. Energetska autonomnost. MPEG Video Compression Standard. Van Nostrand Reinhold. Syrmos: Optimal Control. V. Mato Baotić. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila.dr. aktualni projekti. L. Phoha. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Osjetilni čvor. Električno polje u kabelu. Pregled najvažnijih normi: JPEG. S. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. MPEG-4. Zdravko Hebel. Izbor presjeka kabela. Kompaktirani nadzemni vodovi. Obrada signala u mrežama osjetila. Višeparametarsko programiranje. MM koprocesori. L. MM procesori i MM proširenja. Proširenje na hibridne sustave. MPEG-7. Chapman & Hall. Linearni program. Kabelske zaljevne mase. Willing. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. Predznanja: 1. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. 1992. Mitchell. Ugrađeni računalni sustavi. 2000.sc. Jonh Wiley & Sons. L. C. 1996. Literatura: 1. Iskorištavanje energije iz okoline.F. K.sc. Wiley. M. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. 2002 2. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Parametri kabela. Sensor Network Operations. Materijali za vodiče i izolaciju. Prof. Uljni kabeli.dr. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Kvadratični porgram. Prentice Hall. Istraživački izazovi. procesora i primjer izvođenja operacija. T.sc. B. Arhitektura sustava.M. Roundy. Lewis.dr. J. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. Modelsko prediktivno upravljanje. A. MPEG-2. 2007 3. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. Sayood. Literatura: 1.sc.

Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. John Wiles & Sons. B. D. II. IAEATECDOC-1085.1. IAEA. Springer 2003 3. Andrews.dr. Galileo. N. FER-web. GPS. Artech House Publishers 1996 2. Austria. M. R. EGNOS. T. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. Tomšić. M. J. Tipovi NE treće i četvrte generacije. Element.dr. Zagreb. Innovative Nuclear Reactor Development. Literatura: 1. Danilo Feretić. M. D. Understanding GPS Principles and Applications. Elektrane i okoliš. 2000 3. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. Osnove matematičke analize. Linearna algebra. J. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Vienna. I K. Weill. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. D. Zagreb 2010. performanse i ograničenja. Subašić. E.M.sc. FESB Split. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. 2004. Legat. SHOEMAKER. Luka Korkut. Ž. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije.Milišić. Pogreške pri određivanju pozicije. Doc. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. 2. Literatura: 1. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. Prijam i obrada GPS signala. Inertial Navigation and Integration. Global Positioning Systems. Kaplan. J. 3. Predznanja: 1. 1995. line-search i trusted-region metode. Literatura: 50 . P. DGPS. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. M. ARRILLAGA.sc. Navigation. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. Načela satelitskog pozicioniranja.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. John Wiley & Sons. Feretić. Čavlina. algoritmi za određivanje pozicije. L. 2. Prof. D. sigurnosne i ekonomske karakteristike. 1996. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. A. Inc.dr. McGraw-Hill. 2002 2. A. skripta. Usluge GPS pozicioniranja. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Wieser. E. Utjecaj NE na okoliš. P. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. GLONASS.sc. C. H. Hofmann-Wellenhof. KURTZ. Grewal. Lichtenegger. Očekivani razvoj i modernizacija.sc. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems.dr. Škanata. Osnove numeričke matematike. Nadogradnja GNSS sustava. B. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook.sc. S. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS). Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju.dr. K. E. 1997.

. Springer Verlag. Springer. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. Doc.F. Astrom. Literatura: 1. arhitekture. Vesna Borjanović Električka. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Matematički opis. Upravljanje stohastičkih sustava. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Predznanja: 1. Heidelberg. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Cambridge University Press 2009. Zoran Skočir.1. C. upitni jezici SQL i PL/SQL. J. A. S. 1996 51 . Wellstead.dr. Doc.dr. Budućnost fotovoltaika. Fizika kvantne elektronike.sc.sc.J. Ibach. Papazoglou. E. 3. L. Objektno . Addison-Wesley: New York 2. Begg: 3. Zarrop (1992): Self-tuning Systems .C. Modeli podataka.dr. Literatura: 1. Lemarechal. informatika o okolišu. Relacijske baze podataka. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. P. John Wiley: Chichester 3. Scharl: Environmental online Communication. Pieter M. New York. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka.A. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21.E.sc. S. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. Konceptualno oblikovanje baze podataka. M. Doc.Bonnans. 2004. M. Wittenmark (1995): Adaptive Control. J. Vanderberghe: Convex optimization. Michael P. Jadranka Pečar-Ilić. Luth: Solid-State Physics.dr.Boyd. A. and Robert B. Mehanizmi vodljivosti DNA.sc. Optički fenomeni u poluvodičima. J. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. Thomas Connolly.sc. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. John Wiley & Sons Ltd.orijentirani model podataka. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof. Branko Pivac.P. Ribbers: e-Business. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova. Gilbert. 2. 1996 2. Grimble (1994): Robust Industrial Control. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Prof. 1981/H. Integracija heterogenih baza podataka. stoljeća.sc. C. Jr.dr. Heidelberg.J. Sinteza robusnog regulatora. optička i mehanička svojstva poluvodiča.M.dr. 1996. Zoran Vukić. Utjecaj defekata na električka. Rekonfigurirajuće upravljanje. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. M. J. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. Dennis. Elektroničko poslovanje: koncepti. Sze: Physics of Semiconductors. aplikacije. Defekti u poluvodičima. Wiley. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Fizika transportne elektronike. M. Springer Verlag. Projektiranje samougađajućih regulatora. K. M. Literatura: 1. Carolyn Begg. 1st ed. Yu. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. 2. Springer-Verlag 1997. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. C.Control and Signal Processing. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. B. Connolly. Fizika optičke elektronike.sc. P. SIAM Classics in Applide Mathematics. H. Organizational and Technical Foundations. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof.E. Objektno-relacijski model podataka. T. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja.

networking protocols. KRISHNAMURTHY. E. Inc. Mühl. D. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. L. L. kontrola toka i zagušenja. računarstvo Predznanja: 1. Kendrick. Fiege. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. Analiza osjetljivosti. Revidirana simpleksna metoda. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. Addison Wesley. III. Park Ridge. DORMS: Computer Networks and Internets. S. 3. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. A. R. arhitektura mreže i protokola.sc. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata. Inc. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). Proširenja linearnog programiranja. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. Postupci odlučivanja.dr. LNCS. sigurnost. 2. 1999-2000. Springer-Verlag New York. caching and traffic measurement. 2008. upravljanje vezom. J. John Hopkins University Press. Literatura: 1.sc. Algorithms. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. 1981 52 . Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. koncepti međudjelovanja mreža.dr. Donošenje investicijskih odluka. and Systems. Opći linearni program. E.dr. Problemski usmjereni protokoli. performanse. Prentice Hall. Problem rezanja. D.sc. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. Kshemkalyani. Cambridge University Press. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. podrška pokretljivosti.sc. Prentice Hall 2007. P. TCP/IP. M. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. M. B. Skaliranje podataka. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. 2th Edition.dizajn i arhitektura. Protokoli na Webu .dr. Prof. Postupci s rijetko punjenim matricama. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI.dr. Singhal: Distributed Computing: Principles. McGraw-Hill. Literatura: 1. skalabilnost. Wehrle (Eds. 1978 2. II. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Komutirani IP. New Jersey. 2. Noyes Publication. G. COMMER. I. Miljenko Mikuc. Springer-Verlag New York. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. Literatura: 1.1. 1999. E. 1988. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. 2001. 2005. USA. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Damir Kalpić. numeričke tolerancije i pogreške. mreže za isporuku sadržaja. COMMER.3. Edited by G. 3.): Peer-To-Peer Systems and Applications. R. 2006. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura.sc. sporazum. McGuire. nova generacija internetskih protokola. Steinmetz. E. van Steen. Tanenbaum. Višekriterijsko programiranje. Baltimore. Prentice Hall. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Murtagh: Advanced Linear Programming. A. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. D. K. usmjeravanje. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. procedure i pravila komuniciranja. Doc.D.

prijenosni. 3. Kalpić. DRIP. L. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. 2 and 3. Spirit. K. 2002. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. pristupne i jezgrene funkcije. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. uloge međuopreme.sc. CLEMENTS.3. 2. BASS. Analiza raspoloživosti mreže. Prentice Hall. Artech House.dr. R. Springer. Programska mrežna arhitektura i protokoli.dr. University of Zagreb.dr. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. W.dr.dr. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. 1998. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava.dr.sc. 1. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. Literatura: 1. aplikacijski i uslužni. Literatura: 1. Dragan Jevtić. 1982. 2nd edition. A. A. 2003. Vol. R. Inkret. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. Optička komutacija kanala. Sveoptička mreža. NORRIS. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. Mornar: Operacijska istraživanja. Englewood Cliffs. vremenske. DAVIS. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof. O Mahony. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. M. R.dr. Faculty of Electrical Engineering and Computing. Minea Skok Ljetni 53 . Doc. L. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. hijerarhijske. PENGELLY: Component-based Network System Engineering.dr. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. 1995. P. J.sc. N. 3. Springer-Verlag. M.dr. agentski sustavi. 2000. John Wiley. Addison Wesley. Element.sc. JENSEN: Coloured Petri Nets. Zagreb. Ramaswami . Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . K. Kuchar.sc.Modeling and Analysis with Petri Nets. Zagreb. Doc. 1997. Literatura: 1.sc. stohastičke. Slavko Krajcar. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara.sc. KAZMAN: Software Architecture in Practice. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. 2003. 1996. 2. 1998. formalni postupak dekompozicije. B. R. Prof. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. D. Extended Final Report of COST Action 266. Prof. Michael J. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. kontrolni. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Kontrolna ravnina. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. Kimon P. J. snopova i paketa. Morgan Kaufmann Publishers. Zagreb. Branko Mikac. obojane).sc. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. Prof. Antun Carić. Admela Jukan Topologija. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura.sc. 2. M. A. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 3. te informacijskog prometa.

L. Marcel Dekker. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža.N. H. Modeli za odlučivanje kod planiranja. de Almeida. Preference investitora s obzirom na rizik. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije. New York 1998. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. Kigen Zagreb. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. Predznanja: 1. Modeliranje opterećenja. Wiley/Finance. Marcel Dekker. 2003. J. Zaštita u razdjelnim mrežama. Kvaliteta električne energije.sc. New York 2002. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. Present-worth and cost-benefit principi. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity.dr. A. Planiranje proiz. Wiley. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. H. Eydeland. 3. New York 1997. Proračun sigurnosti i pouzdanosti.Osnove razdjelnih mreža. Roturier.S. ISBN 0-471-10400-0 4. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. Energetske. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. J. metodologija prognoze. Ugrađena proizvodnja. Rosenfeld. Kluwer Academic Publishers. Lee Willis. Vođenje razdjelnih mreža. topologije i staza). A. SCADA sustavi. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. A. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. 2. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. politike i profiti. V. K. 2008. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja.sc. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. 1994 3. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. Automatizacija u razdjelnim mrežama. hidroelektrana. Literatura: 1. H. klasifikacija opterećenja i karakteristike. 1998 2. Literatura: 1. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. metode za procjenu tehnologija. Wiley 2002 5. Pricing and Hedging.dr. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. procjena vršnih opterećenja i energije. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. B. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. Murray: Electricity Markets. 3. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. J. Literatura: 54 . T. Carol A. Investment Performance and Analysis. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. Marcel Dekker.

Unutrašnji kvarovi. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja.. Prof. 1994 2. asinkroni rad. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). Literatura: 1. Leung (ed. VDE Verlag.dr. Literatura: 1. Literatura: 1.G.W. Chapman & Hall/CRC. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. 2. RUSH: Network Protection and Automation Guide. North-Holland. J. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. C. John Wiley & Sons. T. 2000.sc. M. New York.S. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). 2. Frankfurt. približna i punovalna analiza.Y-T. Izvori smetnji i zaštitne mjere. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'.dr. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. 2004. Lokalna sučelja čovjek . VDE Verlag GMBH.H. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. SpringerVerlag. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema. Liberti. New York. P. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka. R. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. J. Podfrekvencijsko rasterećenje. Propagacija vala. NP-kompletnost i NP-teško problematika. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. Computer and Information Science Series. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. 2. 2001. Periodičke strukture i metamaterijali.Teil 1. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. Prentice Hall PTR.Malinowsky: Power system operation.sc. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. 2002.. Vol. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof.dr. London. E. 1997. 1986 3.sc. C. Alstom T&D. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. Pametni antenski nizovi. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. najvećeg kašnjenja. Levallois-Perret.1. Komunikacija na razini bloka i elektrane. S. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. Models and Performance Analysis'. Zlatko Maljković. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. Frankfurt am Main. Zvonimir Šipuš. 1996. 1999.S. R. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. 2. Prof. Upper Saddle River. Tietze: Netzleittechnik . Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. Mariani.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. J. E. metodom konačnih razlika (FD. S.Y. S. McGraw Hill Inc. J. VWEW Energieverlag. Nesimetrična opterećenja. Liu: 'Real-Time Systems'. 3.dr. Izbor mjernih transformatora. A.relej. A. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance. N. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. France. 1995. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova.sc. Miller. modeli propagacije.H. 3. Prentice Hall. R. 1989.dr. Posljedice kvarnog pogona. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. Greenove funkcije za različite strukture.sc. 55 . PWS Press.

Voas. 56 . Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti.sc. Implementation. tekst. Springer. H.sc. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. Auerbach Publications. New York. Kluwer Academic Publishers. 2002. integritet računalnih sustava. 3. Design. Prof. Digital Press. Boston. MPEG-7 i MPEG-21 norma. J. Siewiorek.dr. M. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. J. programska. Bedford. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Siu. Zhang. K. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. 2. Geffroy. osnove vjerojatnosti 2. opis značajki. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. Deb. Funkcije pouzdanosti. S. 2003. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. sheme za opisivanje. Boca Raton. Hershey. The Theory and Practice of Reliable System Design. W. Svojstva raspodijeljenog programiranja. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. Swarz. D. Springer-Verlag.-C. Optimiranje raspodijeljenih programa.dr. Signali i sustavi 2. Teorija informacije Literatura: 1. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof.3. statistička analiza Literatura: 1. Razvoj alata za pretraživanje.C. IEEE Press. Jezici za opis sučelja i sredstava. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. 1992. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. S. Motet: Design of Dependable Computing Systems. J. Boston. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. videosignal. 2003. Artech House. Gospodarenje podacima. ispitljivost.-J. Feng. audiosignal. 2. Predznanja: 1. neosjetljivosti na pogreške. Uroš Peruško. Kosch.sc. 2002. Metapodaci u multimedijskom sustavu. Information Science Publishing. Bechta.dr.sc. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. 2004. D. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. trodimenzijske slike. 4. Podacima. vremenska i informacijska redundancija. 3. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. 2004.dr.dr.sc. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. Sigurnost. Siniša Srbljić. G. Prof. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. Sklopovska. R. Predznanja: 1. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. H. Modeliranje logičkih kvarova.

J. H. C.dr. Polifazna dekompozicija. 2000. Pretipkani AD i DA pretvornici. Dvojna estimacija. Ivan Petrović. Springer-Verlag. učenje neuronskih mreža.sc. Berlin. P. A. Van Roy and S. Prof. strukture. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. Grune. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. Gerald. J. Srbljić: Literatura: 1. Wheatley: Applied Numerical Analysis. HEATH. Luther. P.dr.sc.sc.sc.sc. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija. O. Ltd. praćenje objekata itd. New York. Prof.. sintezi signala u muzici. Addison-Wesley. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Bal. B. D. Springer-Verlag. S. John Wiley&Sons. Nando de Freitas. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. Jacobs. Primjeri primjene u praksi.sc. 1981.dr.Predznanja: 1. Literatura: 1. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. MathCad. H. Life. Hrvoje Babić. Literatura: 57 . Branko Jeren. Haridi: Concepts. John Wiley & Sons Ltd. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. M. 3. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. K. 2. John Wiley & Sons. sonaru i radaru. J. višemodelska estimacija. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. perceptualnom kodiranju audio signala. J..): Kalman Filtering and Neural Networks. 3. Neil Gordon (Ed. 2001.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems. and Social Sciences. čestični filtri. spektralnoj analizi. Agents. Reynolds: Mathematical Applications for Management.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Literatura: 1. 1969. prenošenja.N. slogovi. C. Višetaktna obrada i njene primjene. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. Programska potpora: Mathematica. Arnaud Doucet. E. 2000 3. u obradi govora. Harsbarger. Enkripcija govora i podataka. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof. Dirk Shröder (Ed. Wilkes: Applied Numerical Methods. Simon Haykin (Ed. 2004 2. zaokruživanja. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. J. mjerenja. MIT Press. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. 2001. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. Processes. Potpojasno kodiranje signala. Techniques.P. Perfektno obnavljanje signala. 1970. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. New York. Carnahan. H. Prof.dr. John Wiley & Sons.dr. Inc. F. Estimacija stanja determinističkih sustava. G. 2. Pretvornici takta. and Models of Computer Programming. Langendoen: Modern Compiler Design. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof.dr. O. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. Singh and M. Pogreške odsjecanja. R.

Kern. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. van Bemmel. Verifikacija i 58 . Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof.H. Heidelberg. CRC Press. Sanjit K. A. Metode detekcije mina: detekcija metala.W. Stanko Tonković. Podrške sustavima učenja. Springer Verlag. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. Predznanja: 1. Laxminarayan. Normizacija. P. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. neizrazita klasifikacija. 2. Željka Car Definicija.sc.dr.H. Statističke metode. J. J. D. odabrana poglavlja 2. Ivica Crnković. L. 2.sc. specifičnosti. H. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. 1999. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva. M. 2008 3. Telemedicina.dr. električkih. Digitalna obrada signala. R. 1989 3. 1995. 2001. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti. Upravljanje i navigacija. Imperial College Press. J. Literatura: 1.. Friedman. Medicinsko odlučivanje.. Borenstein. H. New York. Fuzija senzora. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. komunikacijske norme i protokoli. 3. Xiao. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina.sc. Chen (Ed. Školska knjiga. A Computing and Networing Perspective.2009. S. 1998. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. 2. Medicinska naklada. signala i slika. Englewood Cliffs. Musen. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. Feng. Oppenheim.H. Prentice Hall.Interoperabilnost. Zaštita podataka.dr. McGrawHill. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. Temeljne značajke medicinskih podataka. P. Elektronički zdravstveni zapis.1. Zdravstvena i medicinska informatika. Handbook of Medical Informatics.. Ezdravlje. Zagreb. R. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. Šantić: Biomedicinska elektronika. Everett. Prentice Hall. povijest i značaj programskih procesa.): Mobile Telemedicine. odabrana poglavlja Literatura: 1. Mobilne robotske platforme.sc.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing. University of Michigan. R. Y. Dr.sc. Englewood Cliffs. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. neuronske mreže. 1997.V. A. Mjerenja i metrika programskih procesa. 1993. Sveučilište u Zagrebu. Petrovečki (Ed. Modeliranje programskih procesa. doktorska disertacija. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical.): Medicinska informatika. C. Načini prikupljanja i obradbe. M. Zagreb. toplinskih i akustičkih svojstava mine. Klasifikacija i raspoznavanje. structural neural and fuzzy logic approaches. Sensors and methods for mobile robot positioning. NJ. Ocjena klasifikatora. 1996. M-zdravlje.dr.A. Doc. Springer Verlag. London. Istepanian.S. Postupci izdvajanja značajki. M. A.

AddisonWesley. Sead Berberović. B. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. Literatura: 59 . S. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja. 2001. D. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Metoda konačnih elemenata. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. Metoda Monte Carlo. I.sc. Stohastički model tokova snaga u mreži.. Optimiranje jalovih snaga. New York. Lewis. Baker: CMOS Circuit Design. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. 2. John Wiley & Sons. Layout. J.Wesley.H. 2nd Edition. Chandrakasan. IOS Press. Ž. Predznanja: 1.upravljanje zahtjevima.dr. Addison-Wesley. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. 1997. R. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. Hurst.dr. projektiranje podržano računalom.sc.S. 3. analognog i miješanog signala. Literatura: 1. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. Električko projektiranje sklopova digitalnog. R. Simulacija i analiza programskih procesa.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. HAZNADAR. Ž. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. Prentice Hall. 1988. R. Nikolić: Digital Integrated Circuits . P. Sommerville. Metode analize. R. provjera toploških pravila.sc. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Metoda momenata. P. Piscataway. 4th ed. Proces održavanja programskog proizvoda. 2. A. 2003. Proces testiranja programskog proizvoda.A Design Perspective. 3. HAWKES: The CADCAM Process. and Simulation. 2. 2001. Kvaliteta programskih procesa. 3. 2009. Rabaey. Procesna dokumentacija. M. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. Projektiranje topologije. Software Engineering Literatura: 1. ekstrakcija parametra i električka verifikacija. 2004.sc. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Školska knjiga. A. 2004.dr. London. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. HAZNADAR. Zagreb. Young. Z. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Software Enginnering. Elssamadisy. Pitman Publishing. Addison-Wesley. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. Presmman.R. elementi teorije projektiranja. Prof. Z. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. 2005. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. 2nd ed. 2. Galin. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. 2000..dr. Literatura: 1. Waves and Numerical Methods. J. Koncepcija baze podataka u projektiranju. IEEE Press Wiley-Interscience. Addison. New Jersey.J. R. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Effective Requirements Practices. ekonomski aspekti primjene. Gray.G.

Lee: DSP Processor Fundamentals. Adaptive Blind Suignal and Image processing. Predznanja: 1. June 1998.sc. Methods in Hardware/Software System Design. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. arhitekture sabirnica. gradijenti i optimizacija. Edward A.sc. FFT. prekid. S. W. J. T.Munster. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. Višekorisnički OFDM sustavi. 1996-2004. 60 .sc. V. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. January 1997.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. I K. Damir Seršić. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. McGraw-Hill Book co. Vol. J. 1995. M. Phil Lapsley. grananje. Temeljni modulacijski postupci. I.1. Doc.-M. John Wiley & Sons 3. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. John Wiley. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas.Wiley&Sons. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. kodirana modulacija (TCM). Načini adresiranja. Oja: Independent componenet analysis. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. P. Optimirani dijagram stanja modulacije. John Wiley. Mayer-Lindenberg. E. Kodiranje.dr. teorija informacija. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. New York. A. Semi-supervised and Unsupervised Learning. arbitracija.sc. EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. Prentice-Hall PTR.January 2004. Literatura: 1. maksimumu negentropije. Cichocki. 2000. 1. Petlje. WLANs and Broadcasting. ALU jedinica. L. Jeff Bier. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja.dr. 1968 2. Put podataka. Huang.dr. Wiley-IEEE Press 2. Primjene. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. John Wiley & Sons. autoinkrement.dr. C. Amari. cirkularno (modulo). protočnost. B. 17. 2002 2. STAGG. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. Memorijska organizacija. A. M. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. Literatura: 1. Karhunen. H. ISBN: 3-540-31681-7. Instrukcijski skup. bit-reversed i indeksno adresiranje. FESB Split. B. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). XVI.J. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Sustavi sa više podnosilaca (MC). Informacijsko-teorijski pristup ICA. ARNOLD: Computer analysis of power systems. posmačni sklop. Amit Shoham. ARRILLAGA. MAC jedninica. Friedrich: Dedicated Digital Processors. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). 2002 3. New York. 2004 2. FIR. Kecman. Razvojni alati. T. J. G. Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. 3.Hanzo. Hyvärinen. Modulacijski postupci višeg reda. A.Choi. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). Edition .

dr. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. timbra.dr. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. Springer Verlag. Vrijeme analiziranja. osnove linearne algebre 3. 2. Academic Press.3. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. J.dr. 1997. Stuttgart.sc. Glasnoća i faktori koji na nju utječu.W. kutijasti grafovi). Mallow's Cp). M.B. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. kritični pojasevi. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost. Doc.. B. ne i nužno) 4. J. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. Odabrani linearni i nelinearni modeli. B. Predznanja: 1. Test pripadnosti razdiobi. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. grafovi raspršenosti. 2. and Retrieval. C. Efekti maskiranja. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Allyn and Bacon. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. 2003. Fidell. Literatura: 1. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger.. Pobuda i osjet. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. 1999. Springer Verlag. L: Using Multivariate Statistics. Nadzirano i nenadzirano učenje. 2001.dr. metoda momenata. boje tona. Prostorna rezolucija sluha. Tabachnick. Blauert: Communication Acoustics. instrumentalne varijable. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Inference and Prediction. Doc. metoda najveće izglednosti (ML). dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. Tibshirani. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA).sc. Subjektivna difuznost polja. Berlin. Temelji statističke analize podataka. 4. 2001. J.sc. Percepcija prostora sluhom.4th Ed.Swensson: Coded Modulation Systems.G. MIT Press. Usporedba i odabir metode. Bojan Ivančević. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE). Hirzel Verlag. Classification. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Bojana Dalbelo Bašić. A. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. R. 2002 3. korelacija. 2006. Analizatorska svojstva sluha. osnove teorije signala i sustava (poželjno. Monauralni i binauralni pristup. Blauert: Spatial Hearing. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). E.sc. S. J.: Survey of Text Mining: Clustering. Inhibicijski procesi. Cambridge. Berry.). Zwicker. Opažaj visine. efikasnost.sc. vremenskih odnosa. Bayesova procjena. T. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . Hastie. Anderson.dr. Springer Series in Statistics. posebni efekti (cocktail-party. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. 3. Friedman. J. HRTF. R.. Franssenov itd.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize.

Itov integral i Itova formula. Third Edition 3. 2nd edition. Predznanja: 1. 2006. Spremnici. M. Neven Elezović. najkraći put. 6th ed. Vremena zaustavljanja.sc.W. Beichelt: Stochastic Processes in Science.J. Kalmanov filtar. J. Literatura: 62 . Binarna stabla: brisanje elemenata. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. J. D. R. N. Pretraživanje u vanjskoj memoriji. Geometrijski algoritmi: konveksni obod.R. Stohastički račun. G. osnove teorije vjerojatnosti 2. Johnson. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. Bevington. spojnost. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja. Optimalni izgladjivači. Smith: Applied Regression Analysis.dr. A Frequency Domain Approach. A.1. Ergodski teoremi. balansiranje. McGraw-Hill. B-stabla. Standardna knjižnica predložaka. Hogg. Freund's Mathematical Statistics with Applications. najbliža točka.V. P. Difuzijski procesi. Osnove kompresije. Chapman & Hall. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. Prentice Hall 2005 8.T. Nelinearno filtriranje. Moohinder S. Stohastički integral. F.sc. 3rd Edition. R. Igor Velčić Stacionarni procesi. R.dr.. 2nd edition. Miller. Bijeli šum. IEEE Press 2001 6. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. H. Schoukens: System Identification. I. Generičko programiranje. minimalno stablo. A...F.dr. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj.A. Wiley 2003 5. Pearson Prentice Hall 2008 2.. Lee: Linear Regression Analysis. 3rd ed. Prentice Hall 1997 10. S.W. Doc. Prentice-Hall 1993 4. Osnove kriptografije. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2. 7th ed. T. Seber. Wienerov filtar.. doseg.sc. maksimalni tok. Brownovo gibanje. Miller: John E. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Engineering and Finance.R.W. Pintelon. Ljung: System Identification: Theory for the User. A. Wiley 2003 9. Algoritmi nad znakovnim nizovima. D.M. Draper.. Grewal. 3rd ed. Estimation Theory. random variables and stochastic processes. 6th ed. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. McKean. Papoulis: Probability. presjek.A. Prentice Hall 2004 7. Martingali. K. L. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. John Wiley & Sons 1998 3. Predikcija i filtriranje. Angus P.

Harmonici napona i struje trošila. HART: Introduction to Power Electronics. Graphis. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. F. B. KASSAKIAN. MOHAN. P. 2005. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. 2004 Supravodljivost . AddisonWesley. Singapore. neprekinuto napajanje. 3. Harmonici napona i struje pojne mreže. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. matrični pretvarači. Supravodljivi materijali I i II vrste. 1992. istosmjerni veleprijenosi).dr. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. z-pretvarači. C. Literatura: 1. UNDERLAND I W. Zagreb. KITTEL: Introduction to Solid State Physics. P. industrija. G. C. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. 63 . Meissnerov efekt). World Scientific Publishing Co. faktor snage. istosmjerni pretvarači. 1990.sc. 1992. D. M.. SCHLECHT I G. Applications and Design. KASSAKIAN. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. M. 3. 1986. V. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. D. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. J. vlastito Web izdanje. Ispravljači. John Wiley. izmjenjivači. miješano stanje. F. Wiley.OLIVA: Power Switching Converters. M. VERGHESE: Principles of Power Electronics.dr.ANG. transport). 1997. N. S. AddisonWesley. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. elektromotorni pogoni. 2003. New York. 1991.W. M. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. Course Technology. 3. 2000/2008. Prof.dr. elektrotehnika.) 2. aktivni i pasivni filtri. izmjenični pretvarači. (prijevod I i II dijela izvornika J. A. linearizacija modela) učinskih pretvarača. SCHLECHT I G.1. C. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. KNAPP. filtri. u prostoru stanja. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. T. Termodinamička svojstva. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. CYROT. 2. 2. Predznanja: 1. Napredne topologije učinskih pretvarača. Prentice Hall. Londonova teorija. Taylor&Francis.. medicina. 2. Zvonko Benčić. G. Kvaliteta električne energije. 2006. kritična magnetska polja i struje. 3. Dinamički modeli (usrednjeni.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof.W.knjiga. Šk. ROBBINS: Power Electronics: Converters. Addison-Wesley. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. Literatura: 1.sc. 1997.sc.

Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. University of WisconsinMadison.sc. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima.J.dr. Internet QoS.sc. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. 2002. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. Estimacija varijabli. Ellis Horwood Limited. M. S. reluktantnim i koračnim motorom. 2. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. Mladen Kos. R. 1989. Paketska jezgrena mreža. J. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. High Performance TCP/IP Networking. 1996. Introduction to AC Mahine Design. Pearson Prentice Hall. Core and Metro Networks. STAVDAS. 1996. R. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. England. 2004.dr. KRISHNAN I F. Academic Press. W. ZHENG. SALON. Gorislav Erceg. W. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. Clarendon Press.dr. Morgan Kaufman. KAZMIERKOWSKI. Prof. Virtualne privatne mreže. Wiley. 2. 64 . 2001. K. 1998. RAMAMORTY. LIPO. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. Predznanja: 1. Mrežni sloj. 3.dr. Drago Ban. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. BLAABERG: Control in Power Electronics. JAIN. Model integriranih i diferenciranih usluga. Kluwer Academic Publishers. Pregled novih materijala za električne strojeve.dr. Tehnologije sloja podatkovnog linka.sc. Oxford. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. Springer-Verlag. A. 1995. T.zakoni sličnosti. Tehnologije fizičkog sloja mreže. San Francisco. 2004 3. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. USA. M. Literatura: 1.dr. Upper-Saddle River. LEONHARD: Control of Electrical Drives. elektronički komutiranim motorom. T. WisPERC. 2.A. IEEE Press.sc.sc. Elektromagnetska polja Literatura: 1. 2010. Prof. Hlađenje pod pritiskom. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. 3.4. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. Finite Element Analysis of Electrical Machines. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. USA. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. HASSAN. B. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Toplinska shema i proračun. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. M. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. Rashladni mediji. Doc. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva.sc.

dr. Elliot. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). 2001. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. STACEY: Nuclear Reactor Physics.An Analytical Approach. Philips.sc. LTE. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera.sc. G. Prof. 1994 65 . J. M. Boca Raton. Dubravko Pevec.dr. "Mobile Commerce and Wireless Computing". Multigrupna difuzijska teorija. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. Zentner E.sc. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. FI. 1996 3. J.sc. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. Haykin. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. K. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". KUMAR.G. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala. Pearson Addison Wesley. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. Ed. John Wiley & Sons. 3. Ronen.K. 1976. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. pružatelji usluga. Wiley. Communication Networking . Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. CRC Press.dr. 1986. Prentice Hall. dugoročna evolucija pokretne mreže. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. Artech House. Zagreb. Gordan Ježić.S. uloga sadržaja. J. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. KURI. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje.sc. DUDERSTADT. Studijski primjeri. Wiley. Literatura: 1. S.. Strouse. 2004. 2. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. N. 2001. 2. Artech House. Literatura: 1. 2. A. 2001. Doc. pokretni virtualni mrežni operator. integracija s bežičnim mrežama. statistički pokazatelji i razvojni parametri. fiksno pokretna konvergencija. HSPA. New York. Košara pokretnih usluga. 2004.: Communication Systems. New York. Literatura: 1. Ervin Zentner. New Jersey. Shaw. Globalni proračun jezgre reaktora.Y.Antene i radiosustavi.4.sc.dr. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora.Graphis. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. L. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. Morgan Kaufmann. D. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži.:Wireless Communications Principles and Practice. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. J. Dr. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. New York. internetski višemedijski sustav. Rappaport T. 3. W.Inc. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. J.dr. MANJUNATH. 2001. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija.

McGrawHill. 007110710X 3. Predznanja: 1. Literatura: 1. David M. Slobodan Ribarić. 3. Paralelna arhitektura grafičkih procesora.dr. Patterson. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. D. Arhitekture informacijskih sustava. 1996. Literatura: 1. Morgan Kaufman Publishers. New York. zaglavljenje i beskonačno čekanje. Zagreb. 2. Računala upravljana tokom podataka. Kevin M. Petrijeve mreže.sc. Zagreb. J. Utjecaj paralelizma na performansu računala. Procjena i nabava programskih paketa. Planiranje informacijskih sustava. 1999. Model protočnog računala. Hennessy. 66 . Laudon. John L. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. 2007. Školska knjiga. J. 2. 2006. O'Brien and G. skladišnih i proizvodnih sustava. Enterprise Information Systems (13th edition). K. Višeprocesorski sustavi . Stjepan Bogdan. Razine paralelizma. Anoop Gupta. Prentice Hall. 2002.dr.dr. Project Management for Information Systems. Simultana višedretvenost (SMT).P.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. Prentice Hall. Cadle. New York. Nicol.P. Marakas. 2007. Sistolička polja. Arhitektura račnala RISC i CISC. John S. Barry L. Upravljanje promjenama. Upravljanje projektom informacijskog sustava. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom. Morgan Kaufmann Publishers. Carson. Prentice Hall. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. Projektiranje informacijskih sustava 2. 4th Edition.sc. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW).Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. 1405872764 2. Nelson. 1998 3. and J. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. David Culler. Vektorski procesori. Osnove robotike. Laudon. matrice sustava. max-plus algebra. Stability Analysis of Discrete Event Systems. Passino. Superskalarni procesori. ograničenost spremnika. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. Analiza stabilnosti. Preoblikovanje poslovnih procesa. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. John Wiley & Sons Inc. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. Zdenko Kovačić. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. Vesna Laci. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Singh. Usluge razvoja informacijskog sustava. 2007.Yeates. Ocjena kvalitete sustava. Prospojne mreže. David A. Burgess. J. Dijeljena memorija i koherencija podataka.sc.C. Jerry Banks. Graphis. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. Kevin L. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. Discrete-Event System Simulation.

. and V. Y. B. Raspoređivanje prioriteta. modela i rezultata. A. Istodobnost i paralelizam. Inc. N. Osnove upravljanja rizikom. 1998 2. Sigurnosni kriteriji i standardi. John Wiley & Sons. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. Vladimir Mikuličić. Modern Cryptography Theory and Practice. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. B. analiza podataka i ekstremni događaji. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. Inc.sc. P. Analiza utjecaja na okoliš. 3. V.dr. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer.dr. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. Metode: vrste kvarova i posljedica. M. Literatura: 1. Modarres. New York.sc. and Management. Stuck. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. Prentice-Hall. !985 2. stabla kvara. Kaminskiy. Analiza neodređenosti: podataka. PFLEEGER: Security in Computing. C. Literatura: 1. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti. Prof. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. Prentice-Hall.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. 1997 3. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Haimes: Risk Modeling Assessment.. New jersey.Y. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. 1998. Statistička podloga. 1995. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof.Y. Prentice-Hall.sc. Inc. Wiley. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. W. Inc. I. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. M. Engelwood Clifs. Analiza svojstava lokalnih mreža. E.. 2004 67 .dr. stabla događaja. Wenbo Mao. Gnedenko. Sigurnost i percepcija rizika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful