P. 1
SRRF BiH Brosura

SRRF BiH Brosura

|Views: 1,402|Likes:
Published by edo_scribd

More info:

Published by: edo_scribd on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

UKLJUČITE SE U PROFESIJU

KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: sarajevo@srr-fbih.org

UkljUčite se U profesijU

www.srr-fbih.org

Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine. Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast računovodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima: 1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računovođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama, 2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, sukladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije, 4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.

VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT) - CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) - OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih predmeta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.

ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni centri su u Mostaru i Sarajevu. Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesionalnog zvanja. Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza); 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i 3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga 

prijavu za pristupanje ispitu br. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završenu višu školu i ostale fakultete). od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i 6. 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet (dost pna na web stranici Saveza). 4. 4 (dostupna na web stranici Saveza). prijavu za pristupanje ispitu br. 5. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu. 3.org Potrebna dokumentacija za zvanje CR 1. 2.srr-fbih. 3. prijavu za pristupanje ispitu br.  .2.3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. za ostale (dostupna na web stranici Saveza).UkljUčite se U profesijU www. ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju „certificirani računovođa“. 4. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu. Potrebna dokumentacija za zvanje OR 1.

4. U revizorskoj tvrtki. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima. U većim poduzećima. Upravljanje i komunikacije Informacijske tehnologije i primjene 5 . U malim poduzećima. Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. 3. 2.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču novodstva i financija. certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige. Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo. pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Uvod u financijsko računovodstvo.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. pratiti novčane tokove. pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav.srr-fbih. certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo đe ili kontrolora.

funkcionalna) (iv) ulaganja u istraživanje i razvoj (v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila (vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila. Generalni okvir (a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba. Računovodstveni koncepti i principi (a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi. Sustav dvojnog knjigovodstva (a) Sustav dvojnog knjigovodstva (i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja) (ii) račun – konto.srr-fbih. (d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja. iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda (i) obračunska – akrualna osnova (ii) načelo stalnosti poslovanja (iii) načelo identiteta bilance (iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena (b) Ostali računovodstveni koncepti: (i) načelo povijesnog troška (ii) načelo nastanka poslovnog događaja (iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene (iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice (v) načelo uzročnosti (vi) načelo opreznosti 3. (b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima. 2. razlozi i metode (pravolinijska. (b) Tekuća sredstva (i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji. Računovodstveni tretmani (a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva (i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka (ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava (iii) amortizacija–definicija. (ii) metode za praćenje promjena na zalihama  . (IASB). metoda opadajućeg salda. (c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde.UkljUčite se U profesijU www. (e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja.org Predmet 1 SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. vrste računa i pravila knjiženja na računima (iii) kontni plan (iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi (v) blagajničko poslovanje i platni promet (vi) probna bilanca i zaključni list (vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja (viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’ (ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’ (x) periodični financijski izvještaji (b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a (c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije 4. korporacije. Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC). metoda zbira broja godina.

6. prof dr Vinko Belak. III dio. udjeli i ulozi Rezerve: zakonske i statutarne Događaji nastali nakon datuma bilance stanja Potencijalne obveze www.srr-fbih. 959 str. Gray. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. Fircon. Centar za izdavačku delatnost. II. Maja pehar. jr. Ekonomski fakultet u Beogradu. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Željko Bošnjak. 9. 2006) 7. 698 str. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. Financijski izvještaji (a) Ciljevi financijskih izvještaja (b) Korisnici i njihove informacione potrebe (c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja (i) bilanca stanja (ii) bilanca uspjeha (iii) izvještaj o tokovima gotovine (iv) izvještaj o promjenama u kapitalu (v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena) (d) Izrada financijskih izvještaja za: (i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo) (ii) društva lica (iii) društva kapitala. Interpretacija (a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije (i) koeficijent(i) likvidnosti (ii) koeficijent(i) profitabilnosti (iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja (iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti LITERATURA: 1. (2006) 4. uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja (iv) gotovina i ekvivalenti gotovine Tekuće i obračunate obveze Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije Dionički kapital. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. prof dr janko klobučar: Računovodstvo.org (c) (d) (e) (f ) (g) (h) 5. Mostar. prof. 10. 5. Copyright: Houghton Mifflin Company. Seminarski materijal – KPE: I. 2003. dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo. Financijsko računovodstvo. SRR FBiH. prvo izdanje. sidney j. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. . Savez Računovođa i revizora Republike Srpske 8. 2006.UkljUčite se U profesijU (iii) potraživanja. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela  . Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). 2. uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku grupe). Sarajevo. Needles. (2000) 3. Belverd e. 461 str. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba ju biti obvezno uključene: – promjene u kapitalu – stalna sredstva – događaji nastali nakon datuma bilance stanja – potencijalne obveze i potencijalna sredstva – troškovi istraživanja i razvoja 6.

5. Ostale klasifikacije troškova 2.2.1. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3.3. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti . Različiti troškovi za različite svrhe 2.1.3. strukturni elementi računovodstva troškova 3. Troškovi po nosiocima i mjestima 2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka 2.2.3.2.1. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.5.1.1.6. Značaj obuhvata troškova po mjestima 3.2. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3.1.3. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna 2.1.2.2.3.1. Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9  . Relevantni i irelevantni 2.1. Informacijski ciljevi. svrhe informiranja.1. Upravljačko računovodstvo . Izvještaji računovodstva troškova 3.3.3. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 3.2.2. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu 3. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole 2. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Računovodstvo troškova.3.1. nenadoknadivi.2. Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata 4.2.2.1. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 2.4.4. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače 2.4.strukturni element računovodstva poduzeća 2. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici 3.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.2.2.2.UkljUčite se U profesijU Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO www. Troškovi po vrstama 2. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2.2.2. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2.1. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 1. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja 2. Kontrolabilni i nekontrolabilni 2. Menadžment. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS) 4. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Značaj obuhvata troškova po vrstama 3.1. Informacijski ciljevi kalkulacije 3. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima 3. oportunitetni 2.1. Pojam. Struktura klase 9 4. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova 3. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja 2.4.1.1.5. Inkrementalni. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova 4.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Elementi organizacijskog ustrojstva 2.3.srr-fbih.2.

Doc Dr Meliha Bašić.7.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. foster George.3. Organizaciona struktura i mjesta troškova 6.6. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova 6.1.5. vrste i karakteristike ciljeva e) Organizaciona struktura • dizajniranje organizacijske strukture • utvrđivanje i podjela posla • modeli organizacionih struktura (funkcionalna. tržišna. matrična. značaj i ciljevi planiranja • proces planiranja • pojam i značaj. 2.4. Ševala isaković – kaplan. pacijenta. projektna. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2.4. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i varijanti početnih i krajnjih zaliha LITERATURA: 1. godine. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 6. 2005 4.1. Sarajevo. Pojam menadžmenta i menadžera a) Pojmovno određenje menadžmenta • menadžment kao skup ljudi • menadžment kao proces • menadžment kao nauka i vještina • menadžment kao profesija b) Posao menadžera • funkcije menadžera • uloga menadžera • vrste menadžera • karakteristike menadžera c) Evolucija menadžmenta • rani menadžment • moderni menadžment d) Osnove planiranja • pojam. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti 5. pravnog slučaja. Datar Srikant Cost Accounting .2. Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9 6. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Kriteriji izbora mjesta troškova 6. Menadžment ljudskih resursa a) Pojam. Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije 6. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.srr-fbih. prof Dr ibro popić. timska i mrežna) • delegiranje autoriteta. 2002.UkljUčite se U profesijU www. porudžbine. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva 5. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 5.org 4. 3.2. teritorijalna. Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9 4.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. proizvodna. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije 6. revizije 6. emina resić.5. značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa b) Planiranje ljudskih resursa  . Horngren Charles.

prof Dr Aziz Šunje.UkljUčite se U profesijU c) Regrutiranje • Pojam i cilj regrutiranje • Izvori regrutiranje • Metode regrutiranje d) Selekcija • Pojam selekcije • Proces selekcije • Analiziranje prijava kandidata • Anketiranje kandidata • Intervjuiranje kandidata • Testiranje kandidata e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih • Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih • Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 3.srr-fbih. Komuniciranje a) Pojam. Menadžment. 2. “Top menadžer – vizionar i strateg”.. Motiviranje a) Pojam motiviranja b) Uloga i značaj motivacije c) Faktori individualne motivacije d) Pristupi motivaciji e) Teorije motivacije • klasična teorija motivacije • teorija ljudskih odnosa • teorija ljudskih resursa • sadržajne teorije motivacije • procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha www. (I i IV dio) www. 3.org LITERATURA: 1. prema gore i horizontalna komunikacija d) Komunikacione mreže • formalne komunikacione mreže • neformalne komunikacione mreže 4. 7 i 8) 2. Dr ranko lončarević. 6. Ekonomski fakultet u Banjaluci. Sarajevo. (glave 1. 2006.srr-fbih. 2003. značaj i ciljevi komuniciranja b) Proces komunikacije • selekcija informacija • kodiranje • prijenos poruke • primanje poruke • dekodiranje • uspostavljanje povratne sprege c) Vrste komunikacija • verbalna i neverbalna komunikacija • komunikacija prema dole. 5. prof . Tirada.org 10 .

(g) Nadzor i kontrola projekta. Projektiranje informacijskih sustava (a) Proces razvoja informacijskih sustava (b) Korisnički zahtjevi (c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva (d) Eksterni dizajn (e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi. (e) Iniciranje projekta. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava (a) Informacijska tehnologija (b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi (c) Komponente informacionog sustava 2. (h) Softverska podrška za upravljanje projektom 4.UkljUčite se U profesijU Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE www. Elektronsko poslovanje (a) Modeli elektronskog poslovanja (b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu (c) Digitalni potpis (d) Etička pitanja 11 . Standard računovodstvenog softvera (a) Opći podaci o računovodstvenom softveru (b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera (c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera (d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera 7. (f ) Planiranje projekta. Informacijski podsustav računovodstva a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada c) Glavna knjiga d) Pomoćne poslovne knjige 3. Upravljanje informacijskim sustavima (IS) (a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja (b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja (c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja (d) Studija izvodljivosti.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.srr-fbih. Ocjena informacijskih sustava (a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme (b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima (c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva (d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja (e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika (f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije (g) Post-implementacijska pitanja 6. opisa postupaka (f ) Isporuka softvera (g) Softverska podrška procesu razvoja sustava 5.

2007. 2002. Dr Branko krsmanović. prof. informacijski podsistem računovodstva. standarda računovodstvenog softvera i elektronsko poslovanje. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”. 2. 2007 4. Beograd. “Informacione tehnologije u računovodstvu”.srr-fbih. dipl. dr.org KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS. „Elektronsko poslovanje“.UkljUčite se U profesijU www. ocjene informacijskih sustava. inž. upravljanje informacijskim sustavima. 12 . projektiranje informacijskih sustava. Bijeljina. kalakota ravi. Marcia robinson: “E-poslovanje 2. Savez računovođa i revizora Srbije. Mate.0 Vodič ka uspjehu”. Dr rade stankić. Mr stanislav polić. Ekonomski fakultet Sarajevo. LITERATURA: 1. 3. Bogoljub Milivojević. 2000. Fakultet spoljne trgovine.

Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora.Primjena upravljačkog računovodstva 13 .Financijski menadžment . 3. CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima. CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav. sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde. od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja PREDMETI KOJI SE POLAŽU 1. pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka. CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva.Revizija i sustavi interne kontrole. priprema proračune i planove poduzeća. tako i na strateškim razinama. priprema po slovne planove. Također. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji fakultet neekonomskog usmjerenja Završen četverogodišnji ekonomski fakultet Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. financijski kontrolor. 4. Financijsko izvještavanje i revizija . kao i u velikim poduzećima. Poslovno pravo i porezi Primjena upravljačkog računovodstva Financijsko izvještavanje 2 Revizija i sistemi interne kontrole Primjena financijskog menadžmenta PREDMETI KOJI SE POLAŽU ISPIT 1.Financijsko izvještavanje 2 . Financijski menadžment i kontrola . od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim. razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja. 2. a ISPIT 2. 5. upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www.srr-fbih. pripremati informacije za eksterne korisnike.

razlozi i predmet likvidacijskog postupka Dioba 1.3.2. trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac. .3. Društva kapitala Dioničko društvo . . 1. Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca .1.2. 1. .1.Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća. Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava 1. .1. . Preuzimanje. vlasništvo. vrste dionica.minimalni osnivački kapital. Stečajni postupak Stečajni razlozi. upravni odbor .organi upravljanja.3.UkljUčite se U profesijU www. .2. odgovornost za obveze.4.Povjerioce. minimalni broj osnivača. .Vlasnike.Poduzeće (gospodarsko. 1. Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa. djelatnost.Stečajni upravnik Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na: . sistem prvostupnog i drugostupnog upravljanja tj. Pojam poduzeća i poduzetnika . odgovornost. objekti pravnog odnosa. .Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća. vlasnik STR. Statusne promjene i promjene oblika poduzeća Spajanje. shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora . 2.Ortačko društvo (karakteristike.1. . osnivanje.Komanditno društvo (karakteristike.organ rukovodstva.skupština i način odlučivanja u skupštini.dionice i njihovo emitiranje. Obligacijski odnosi 2.privid pravne osobe . odgovornost za poslovanje i rizik. . upravljanje javnim poduzećima. SZR) . zastupanje). nadzorni odbor organ nadzora).3.problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća.2.udio i njihova prodaja i povlačenje. stečajni dužnik.srr-fbih.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Promjena pravne forme.Skupština . odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i komanditora.Imovina poduzeća.1.postoji UO i NO i shema u kojoj se ne razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora .1.1.organ vlasnika. minimalni osnivački kapital. direktor . Društvo sa ograničenom odgovornošću . ciljevi stečajnog postupka. . 1.2. prospekt.Druge zainteresirane strane. udjeli i dionice.pojam. Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća 1.organi upravljanja. maksimalni broj osnivača.1.samo NO).Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja. 1. osnivanje.1.Zaposlene.1.3.2. 1. imovina 1 . poslovanje i gašenje poduzeća).osnivanje. . . osnovne karakteristike (osnivanje. poslovanje i gašenje poduzeća). organi poduzeća. Poslovno pravo 1. . Javna poduzeća .Cilj osnivanja. upravljanje. Društva lica .simultano i sukcesivno osnivanje. Likvidacija i stečaj 1. . .način odlučivanja.1. Likvidacijski postupak Svrha. firma. odgovornost.organ upravljanja. sjedište. .1.

porezna stopa. Obligacije Dejstvo ugovora: .3. 3. Porezna evazija . te posljedice nevažnosti pravnog posla Zastupništvo. Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj.takse.8. ekonomski značaj prihoda od trošarina. sistemsko izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. porezni obveznik. osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti. nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.Preuzimanje duga . svrha. otpis poreza.9. državni fondovi.Cesija . porezne i kontrolne markice.6. Carine .dospijeće poreza.12.2. 3.Naknada štete Jednostrana izjava volje: . socijalno-političko i administrativnotehničko): 3.11. porezna zastara.Vrste vrijednosnih papira .org 3. Porez na dobit–predmet oporezivanja.Dionice www.7.srr-fbih. kamate i kazne.UkljUčite se U profesijU Pravni promet i pravni poslovi Nevažeći. povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru bivše SFRJ i BiH. 3. vršenje i zaštita prava 2. povrat poreza (refrakcija). porezni obveznik.Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari . Vrijednosni papiri . ništavi i rušljivi pravni poslovi. 3.predmet oporezivanja PDV-om u BiH. klasifikacija poreza.1. rezident i nerezident. porezni destinator.porezni subjekt. Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste. porezna osnovica.Imovinska šteta . 3. PDV .uzroci i posljedice porezne evazije: 1 . porezni platac. harmonizacija u okviru EU – kratak osvrt.Asignacija Ispunjenje obligacije: .4. Porezni sustav i porezi .Prestanak ugovora Pričinjavanje štete drugome: .predmet oporezivanja. kratak pregled evropskih iskustava.Vrijednosni papiri Docnja Promjena subjekta obligacije: . mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa između zemalja. Elementi oporezivanja . način ubiranja.Prava kod vrijednosnih papira . Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike. ekonomsko načelo. ekonomski značaj. Ostali javni prihodi . porezni obveznik. porezni objekt. obračun i plaćanje i dr. 3.Mjenica . međunarodne reperkusije. porezni izvor.Dejstvo ugovora prema stranama .definicija.Uopće o naknadi štete . Porezi 3.Kompenzacija (Prebijanje) . porezna oslobađanja. 3.3. naknade. 3.5. reforma sustava socijalnog osiguranja i osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova. porezna sposobnost (kapacitet). porezna stopa. teritorijalna pripadnost. značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala. Trošarine .Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima .Ček . karakteristika poreza. porezni katastar i porezna administracija .Dejstvo ugovora prema trećim osobama . dobrovoljna i prinudna naplata. prijava porezne obveze. 3. porezne stope.povijesni razvoj poreza.2. definicija malog poreznog obveznika. Utvrđivanje poreza.10. 3.Novacija (Prijenos) obligacije 2. način obračunavanja i izmirenja porezne obveze. porezna administracija.

stila upravljanja i računovodstvenog izvještavanja 2.4.Luka. 29/78. Vrste budžeta 3.org LITERATURA: 1.UkljUčite se U profesijU www. 57/89. 94/05. 3. Računovodstvo troškova. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1.1. 19/05. Pojam.4. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. br. broj: 17/93. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. 74/04) 9. 92/05.1. Informacijski ciljevi. 2007. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.srr-fbih. Pojam i značaj računovodstvenog planiranja (budžetiranja) 2. Upravljačko računovodstvo . Sarajevo 2000. 2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3.4. 3/96. Računovodstvo troškova.2. eksterni i interni korisnici 3.2. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. 7. Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH Zakon o javnim poduzećima Zakon o stečajnom postupku Zakon o likvidacijskom postupku Zakon o obligacionim odnosima (“Sl.4. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2. broj: 49/04.3. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl. prof dr Bogdan loza. Odvijanje računovodstva segmenata na klasi 9 (prema kontnom planu rs) 4. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2.3. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. “Nacionalno i evropsko pravo” Marko rajčević. 8.list SFRJ”. 45/89.glasnik BiH“.5. „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B. Upravljačko računovodstvo i promjenljivo okruženje 1.strukturni element računovodstva poduzeća 2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl. 8/06. Proces pripreme operativnog plana 4. 39/85.glasnik BiH”.4. prof dr Veljko trivun. Izvještaji računovodstva troškova 3.”Sl. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. 9/05 i 35/05) 10. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl.3. 4. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti . svrhe informiranja i strukturni elementi računovodstva troškova 3. broj: 12/06) Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo.3. 6. Menadžment.g.1.4. Elementi organizacijskog ustrojstva 2.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Utjecaj različitih sistema obračuna troškova na visinu periodičnog rezultata 4. br. kratkoročni obračun segmenata. Usuglašavanje strategije organizacijske strukture.2. Planiranje i računovodstvo odgovornosti 1 .glasnik BiH”. 5. 39/03.4. 52/05.3. Informacijski ciljevi kalkulacije 3. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji planiranja 1. 24/06 i 70/06 ) 11.glasnik RS”.

Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti indirektnih troškova 4. foster George. Prosveta . kvaliteta. 2002. Kupci u fokusu 1.2.2. Računovodstveni principi. Funkcioniranje sustava motivacije menadžmenta 7. Analiza odnosa troškovi – obim aktivnosti – dobitak (CVP analiza) 3. Cost – benefit analiza.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne.org 6. (c) Uloga Komisije za interpretacije međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) 1 . Datar Srikant Cost Accounting . Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji procesa donošenja poslovnih odluka 1.1. 3. 2006. Novičević Blagoje : “ Upravljačko računovodstvo. Računovodstvena podrška politici cijena u promjenljivom okruženju LITERATURA: 1. Horngren Charles. Faze procesa donošenja poslovnih odluka i upravljačko računovodstvo 3. (c) Promjene nivoa cijene. Pojam i značaj fleksibilnog budžeta 2. Ključni faktori uspjeha (troškovi. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti prihoda www. emina resić. Instrumenti u vrednovanju alternativa i olakšavanju pronalaska adekvatnog izvora 3.4. Stil upravljanja i organizaciona struktura 2. prof Dr ibro popić. stevanović Nikola. Sarajevo. Milićević Vlado. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. “Upravljačko računovodstvo”. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti direktnih troškova 3. Računovodstveno obuhvaćanje troškova i rezultata profitnih i investicionih centara u funkciji motivacije menadžmenta 4. godine 6. vrijeme. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. održavanje kapitala 2.srr-fbih. Odgovornost i kontrolabilnost 5. Računovodstveno planiranje prilagođeno potrebama utvrđivanja standarda za mjerenje uspjeha menadžmenta 3. Ekonomski fakultet u Sarajevu. 2005 4.3. (b) Postupak donošenja standarda.budžetska kontrola”. kategorije troškova i primjeri alternativnog poslovnog odlučivanja 4. godine.UkljUčite se U profesijU 5. Fokusiranje na ključne teme u odlučivanju i kontroli menadžmenta i upravljačkog računovođe 1. koncepti i teorija (a) Okvir za pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (b) Teorija agencije. Doc Dr Meliha Bašić. Glavni budžet 6. Standardni troškovi i analiza odstupanja 7. Stalno usavršavanje 1. Ševala isaković – kaplan.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” 5. Malinić Dejan. Regulatorni okvir (a) Struktura Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Analiza lanca vrijednosti i lanca dobavljača 1.1. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji motivacijskog mehanizma menadžmenta 1.3. Pojam motivacijskog mehanizma decentraliziranog poduzeća 2. Niš 2002 godine Predmet 7 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. inovacije) 1. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji kontrole 1.

4. Mostar.Ekonomski fakultet u Beogradu. Savez računovođa i revizora Republike Srpske 8. 2. Needles. Centar za izdavačku delatnost. „Financijsko računovodstvo”. (b) Izrada izvještaja o financijskoj uspješnosti za različite grupe korisnika (c) Izrada i analiza izvještaja o tokovima gotovine za pojedinačno poduzeće (d) Transakcije između povezanih strana – računovodstveni i porezni aspekt (e) Informacije po segmentima (isključujući segmente tipa investicijskog centra). 10. Željko Bošnjak. prof Dr kata Škarić – jovanović (2005):“ Finansijsko računovodstvo“. 2003 5. isključujući razvodnjavanje (h) Porez u poslovnim knjigama poduzeća uključujući: (i) tekuća porezna sredstva i tekuće porezne obveze (ii) odložena poreska sredstva i odložene porezne obveze (i) Dugoročna i kratkoročna rezerviranja (isključujući složenije aspekte poput rezerviranja za mirovine) 4. 9. 959 str. II. Maja pehar. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (a) Definicija zavisnog poduzeća (b) Isključivanje iz konsolidacije (c) Izrada konsolidirane bilance uspjeha i bilance stanja. revizora i financijskih djelatnika FBiH. III dio. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). 2006 3. 2001. Finansijsko izvještavanje. 2006. ACCA 2. Savez računovođa. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast www. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja i s njima povezanih informacija (a) Analiza informacija o poduzeću. Zavod za računovodstvo i revizju F BiH. Prof Dr Vinko Belak. 2002 6. sidney j. Udruženje računovođa i revizora FBiH. (2002) „Finansijsko računovodstvo – opšti pristup“ Copyright: Houghton Mifflin Company.org 3. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. uključujući: (i) eliminiranje transakcija unutar grupe (ii) korekcije fer vrijednosti 5. 698 str. 461 str. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje dioničkog kapitala i rezervi (i) emitiranje i otkup dionica (ii) koncepti održavanja kapitala (iii) bruto dobitak i bruto gubitak (iv) neto dobitak i zadržana zarada (v) revalorizacijske i prenesene rezerve (b) Materijalna i nematerijalna stalna sredstva (d) Dugoročna financijska ulaganja (posebno ulaganja u financijski leasing i kupovinu dionica druge pravne osobe) (e) Ulaganja u nekretnine – složeniji aspekti MRS 40 (f ) Obrtna – tekuća sredstva (g) Zarada po dionici. 7. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. jr. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. Sarajevo. Sarajevo. Međunarodni standardi. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske.srr-fbih.5.srr-fbih. LITERATURA: 1. Gray. Belverd e. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Fircon.org 1 .UkljUčite se U profesijU www.

(b) Revizori: (i) regulacija i supervizija (ii) odnos sa državom (iii) osnove etike za profesionalne računovodstvene eksperte (iiii) uloga IFAC-a. Sustav internih kontrola (a) Ciljevi sustava interne kontrole (b) Inherentne slabosti sustava interne kontrole (c) Komponente sustava interne kontrole (d) Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije (e) Procjena sustava interne kontrole od strane revizora uključujući i testove kontrola i izvještavanje osoba zaduženih za upravljanje 6. odgovornost. njihova primjena na eksternu i internu reviziju. značaj. 4. rizik i značajnost u reviziji financijskih izvještaja (a) Ciljevi revizije financijskih izvještaja (b) Izjave uprave u financijskim izvještajima izvođenje ciljeva i postupaka revizije (c) Analitički postupci u planiranju revizije (d) Procjena rizika revizije (e) Materijalnost u reviziji financijskih izvještaja (f ) Sastavljanje i dokumentiranje plana i programa revizije (g) Koordinacija rada kojeg obavljaju drugi (h) Informacijska tehnologija u planiranju i procjeni rizika 5. odgovornost za prevare i greške.UkljUčite se U profesijU Predmet 8 REVIZIJA I SUSTAVI INTERNE KONTROLE www.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. priroda i obuhvat angažmana interne revizije (c) Organizacija i modaliteti funkcioniranja interne revizije (d) Pojam. Planiranje revizije. 2. i teorija revizije (c) Profesionalna etika i kodeks ponašanja.srr-fbih. Interna revizija i interna kontrola (a) Uloga interne revizije i interne kontrole i njihova veza sa: (i) ciljevima poduzeća (ii) upravljanjem poduzećem (iii) upravljanjem rizicima (b) Obuhvat i funkcije interne revizije. Pribavljanje dokaza revizije (a) Metode i tehnike pribavljanja dokaza revizije (b) Analitički postupci kao suštinski dokaz (c) Testiranje salda i transakcija (d) Revizorske tehnike uz pomoć računara (e) Primjena metode uzorka u reviziji (f ) Revizorsko ispitivanje naknadnih događaja (g) Provjera održivosti pretpostavke o stalnosti poslovanja (h) Ostali završni postupci revizije (i) Sveobuhvatna provjera pribavljenih dokaza 1 . Regulativa (a) Međunarodni standardi i priopćenja revizije. Okvir revizije (a) Razvoj i promjenljiva priroda revizije. (b) Statutarna revizija. uvjeravanja i etike: (i) razvoj i uloga (ii) odnos sa nacionalnim standardima. uloga internih kontrola (e) Odnos internih kontrola i interne revizije prema eksternoj reviziji financijskih izvještaja 3.

„Revizija financijskih izvještaja . “Finrar” Banja Luka .Vrste novčanog tržišta .teorija i praksa. Messier: „Revizija“. Sarajevo 6. Revizija .Definicija i uloga novčanog tržišta . prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. kerim Agić: Uloga interne kontrole u reviziji financijskih izvještaja. kondić N.međunarodna perspektiva”. 2000 4.Pojam i uloga tržišta kapitala . john j. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Andrić M. 2004. Božić r. i drugi. Banja Luka.srr-fbih. William e. Izvještavanje o reviziji financijskih izvještaja (a) Forma i sadržaj nemodificiranih i modificiranih revizorskih izvještaja o financijskim izvještajima (b) Način izvođenja mišljenja revizora o financijskim izvještajima (c) Forma i sadržaj ostalih izvještaja eksterne revizije (d) Preporuke vezane za unapređenje uspješnosti poslovanja KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • profesionalna etika koja je relevantna za rad računovođa u javnoj praksi i u poduzećima • procjena rizika i odgovor na procijenjene rizike od strane eksternih revizora • uloga interne revizije u upravljanju rizicima i upravljanju poduzećima • sustav interne kontrole • suštinski revizorski dokaz • izvještaji nezavisne revizije www. Inc. uvjeravanja i etike. 2003. 2. 2005. 2000 8. Predmet 9 PRIMJENA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.UkljUčite se U profesijU (j) Modifikacije plana i programa revizije (k) Dokumentacija i radni papiri revizora 7. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Carmichael.org LITERATURA: 1. Međunarodni standardi revizije. Prevod. krsmanović B. Revicon.Instrumenti novčanog tržišta c) Tržište kapitala . Zagreb. Okruženje financijskog menadžmenta a) Poslovna i porezna okolina b) Tržište novca . svrha i uloga financijskog menadžmenta a) Priroda. Revicon. 3. 2002. r.“ Principi revizije .Institucionalne forme novčanog tržišta . D.Istočno Sarajevo. jakšić D. 2007. Mate. 7. Faber&Zgombić Plus. 2007 godina 5. Hayes r. Subotica. Savez računovođa i revizora Republike Srpske.Institucionalne forme tržišta kapitala i oblici trgovanja kapitalom . Banja Luka .Instrumenti tržišta kapitala d) Financijski posrednici e) Kamatne stope i krivulje prinosa od ulaganja 20 . Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. zagreb. Prevod.vodič kroz praktičnu reviziju”. svrha i područje istraživanja financijskog menadžmenta b) Odnos financijskog menadžmenta i drugih financijskih disciplina c) Problemi višestrukih sudionika u financijskom menadžmentu i s tim u vezi višestrukih ciljeva d) Poslovne funkcije poduzeća i zadaci poslovnih funkcija e) Odnos financijske funkcije i drugih poslovnih funkcija 2. Ciljevi.

ugovoreno financiranja . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.neto sadašnja vrijednost (NPV) .org 4. Adnan Rovčanin.ubrzavanje naplate i usporavanje isplate gotovine . stepen poslovne poluge. agencijski troškovi i porezi 6. Određivanje strukture izvora financiranja a) Poslovna poluga . Sarajevo 2004.: “Osnove financijskog menadžmenta”. dugoročno financiranje. Van Horne.interna stopa prinosa (IRR) .financiranje tekuće imovine (kratkoročno vs. 3. Banja Luka. 2005. tradicionalni pristup f ) Modigliani&Miller teorija – princip ukupne vrijednosti g) Trošak bankrota.optimalna razina tekuće imovine .razdoblje povrata . agresivna vs. financijski rizik c) Ukupna poluga i ukupni rizik poduzeća d) Odnosi pokrića e) Pristup neto poslovne dobiti vs.EBIT-EPS analiza.motivi držanja gotovine .ocjena boniteta dužnika . jr. Upravljanje obrtnim sredstvima a) Pojam obrtna sredstva i važnost upravljanja obrtnim sredstvima .Točka pokrića.dopunjeno izdanje.UkljUčite se U profesijU 3.spontano financiranje .diskontirano razdoblje povrata . konzervativna financijska politika) b) Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima .instrumenti tržišta novca c) Upravljanje potraživanjima od kupaca i zalihama . 2002.indeks profitabilnosti (PI) c) Poteškoće kod odabira ulaganja LITERATURA: 1.srr-fbih. 2. prof dr Dragan Mikerević: ”Finansijski menadžment”.odabir utrživih vrijednosnih papira . Ekonomski fakultet u Sarajevu.ABC metoda kontrole zaliha . 21 . Zagreb. Wachowicz.specifični izvori financiranja 5. deveto izdanje.politike kreditiranja i naplate . james C. MATE.ekonomska količina narudžbe (EOQ) .kreditiranje . Procjena vrijednosti vrijednosnih papira tržišta kapitala a) Vremenska vrijednost novca b) Koncepti procjene vrijednosti c) Procjena vrijednosti obveznica d) Procjena vrijednosti dionica e) Izračun stope prinosa www.kontrola zaliha točno na vrijeme (JIT) d) Kratkoročno financiranje . Procjena kapitalnih ulaganja a) Postupak ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja b) Metode ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja . Upravljanje financijama. stupanj financijske poluge.samofinanciranje . II. john M. poslovni rizik b) Financijska poluga .

UKLJUČITE SE U PROFESIJU s e e oiju uičt Uklj www.org 22 .srr-fbih.

“dijagnosticira” njenu internu kontrolu i sustave poslovanja. 2. 4. 3. Napredno upravljačko računovodstvo Revizija upravljanja i ispitivanja Napredno financijsko izvještavanje Napredni financijski menadžment Strategijski menadžment 23 .org OVLAŠTENI REVIZOR Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. 5. ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori. znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine. stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR ZAVRŠEN ČETVEROGODIŠNJI FAKULTET Zvanje certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u tom zvanju PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1.srr-fbih. Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama.

2. Racio analiza obrta 3. Faza apsolutno istinitih informacija 1.1. Obračun troškova karakteristika proizvoda (FC Costing) 5. Posljedice razvoja strategijske dimenzije upravljačkog računovodstva 4. Tradicionalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 1.4. Just in time (JIT) proizvodni sistem i Backflush Costing 4. Benchmarking i analiza odstupanja 7. Prilagođavanje računovodstvenog informiranja potrebama suvremenog upravljanja poduzećem 1. Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata 4. Bihejvioristička faza 2. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor na izazov modernog menadžmenta 1. Razvoj koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva 3. Strategijska analiza troškova 5. Ograničenja tradicionalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja 2. Racio analiza likvidnosti 3. Perspektiva kupca 2. Pojam.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA OR Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Od konvencionalnog do strateški orijentiranog upravljačkog računovodstva 1.1. Perspektiva internih poslovnih procesa 2. Analiza novčanih tokova 6. Sustav uravnoteženih pokazatelja ostvarenja u funkciji efikasnog upravljanja 1. Sadržaj sistema uravnoteženih pokazatelja ostvarenja 2.3.2. Analiza profitabilnosti kupaca 6. Uloga strateškog menadžmenta u razvoju računovodstvenog informiranja 2. Neophodnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva 2.strategijski problemi 3. Opća analiza financijskih izvještaja 3. Upotreba lanca vrijednosti u strategijskoj analizi troškova 4. Konkurentske strategije i ključni faktori uspjeha 3.1. Analiza profitabilnosti proizvoda 5. ciljevi i vrste financijskih izvještaja 2. Faza ekonomično istinitih informacija 1. Perspektiva učenja i rasta 2 .UkljUčite se U profesijU www. Konvencionalno upravljačko računovodstvo .3. Upravljanje na bazi izuzetka 8. Sistem obračuna troškova baziran na aktivnostima 2. Racio analiza rentabiliteta 4. Faza uvjetno istinitih informacija 1. Racio analiza solventnosti 3. Strategijska analiza troškova 2.2.srr-fbih. Racio analiza financijskih izvještaja 3.4. Faze razvoja konvencionalnog upravljačkog računovodstva 1. Obračun troškova na bazi ciljnih troškova 3.4. Analiza neto obrtnog kapitala 5. Financijska perspektiva 2. Suvremeni koncepti obračuna troškova u funkciji strateškog menadžmenta 1.3. Strateško upravljačko računovodstvo – odgovor izazovima suvremenih uvjeta privređivanja poduzeća 3.

foster George. Datar srikant“ Cost Accounting a managerial emphasis. 2. Doc dr Meliha Bašić. 5. 4. 6. 2002. Vlado Milićević.opće i aplikativne kontrole (b) Tehnike analize rizika u računarski zasnovanom informacionom sistemu 2 . (c) Regulatorno okruženje relevantno za reviziju (i) korporativno upravljanje (ii) kodeks najbolje prakse (iii) odbori za reviziju (iv) efikasnost interne financijske kontrole (v) zakoni i regulativa o reviziji financijskih izvještaja 2.“ u prevodu Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. 7. „Upravljačko računovodstvo“ Prof dr Vinko Belak: „Menadžersko računovodstvo“. 3. Vlado Milićević. Informacijska tehnologija u reviziji (a) Sistem internih kontrola . godine. emina resić: „Troškovno računovodstvo – praktikum“. Ševala isaković – kaplan. Odabir pokazatelja za svaku perspektivu mjerenja ostvarenja 4. RRiF Zagreb. 2005. Ekonomski fakultet u Sarajevu.org LITERATURA: 1. Sarajevo. a ne spadaju u reviziju ili pregled financijskih informacija (Međunarodni standardi angažiranja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ISAE 3000-3699) (d) Usluge srodne reviziji (ISRS 4000-4699) 4. Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Ostali revizorski angažmani (a) Specijalne oblasti (NSR 800-899) (b) Angažiranje na pregledu financijskih izvještaja (Međunarodni standardi angažiranja na pregledu 2000-2699) (c) Ostala angažiranja koja pružaju uvjeravanje. „Strategijsko upravljačko računovodstvo“ Nikola stevanović. Dejan Malinić.srr-fbih. prof Dr ibro popić.UkljUčite se U profesijU 3. Horngren Charles. Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim standardima revizije. RRiF Zagreb. Prof Dr Vinko Belak „“ Menadžersko računovodstvo“. uvjeravanja i etike (a) Okvir Međunarodnih standarda revizije (MSR 120) (b) Opći principi i nadležnost (MSR 200-299) (c) Procjena rizika i odgovori procijenjene rizike (MSR 300-499) (d) Revizijski dokazi (MSR 500-599) (e) Korištenje rada drugih (MSR 600-699) (f ) Zaključci revizije i izvještavanje (MSR 700-799) 3. Sistem uravnoteženih pokazatelja ostvarenja kao sistem upravljanja www. Profesionalna i etička pitanja (a) Pravila profesionalnog ponašanja prema IFAC-ovom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe: (i) primjenljiva na sve profesionalne računovođe (ii) primjenljiva na profesionalne računovođe u javnoj praksi (iii) primjenljiva na zaposlene profesionalne računovođe (b) Profesionalna odgovornost i obaveze (i) prevara i greška (ii) profesionalna odgovornost (uključujući nemar) (iii) kriminalne radnje (iv) primjena zakona i drugih propisa (v) profesionalno osiguranje protiv gubitka (vi) zloupotreba povjerljivih informacija.

UkljUčite se U profesijU (c) Utjecaj IT na postupke revizije (d) Tehnike revizije uz pomoć računara 5. Messier: Revizija. “Finrar” Banja Luka .org LITERATURA: 1. William e.Istočno Sarajevo.Acquis communautaire (b) Institucionalni akteri Evropske Unije (c) Direktive Evropske Unije (d) Budućnost revizije KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • pravila profesionalnog ponašanja • primjena Međunarodnih standarda revizije. drugi. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Hayes r. 2. 2007 godina 6. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. 3. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Principi revizije . Božić r. Inc. kondić N. Prijevod. Prevod. Andrić M. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije (a) Kontrola kvaliteta na nivou revizorskog angažmana i revizorske firme (MSR 220 i MSKK 1) (b) Kontrola i osiguranje kvaliteta na nivou profesionalne organizacije članice IFAC-a (c) Javni nadzor nad revizijom 6.državna revizija (a) Regulatorna osnova revizije javnog sektora (b) Financijska revizija javnog sektora (c) Revizija uspješnosti javnog sektora (d) Transparentnost revizorskog izvještaja javnog sektora 8. Revizija . john j. 2000 7. Međunarodni standardi revizije. Banja Luka . 2000 4.teorija i praksa. krsmanović B. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Revicon. Revizija financijskih izvještaja . uvjeravanja i etike. 2005. r. 2002. 2007. Interna revizija (a) Osnovne karakteristike interne revizije (b) Pristupi internoj reviziji i područja djelovanja interne revizije (c) Standardi o profesionalna etika interne revizije (d) Provođenje interne revizije (e) Odnos interne i eksterne revizije 7. Banja Luka. www.međunarodna perspektiva. 2004. jakšić D. Mate.srr-fbih. 5. zagreb. Zagreb. Subotica.org 2 . Faber&Zgombić Plus.srr-fbih.vodič kroz praktičnu reviziju. uvjeravanja i etike na revizorskim i srodnim angažmanima • prakse i postupci kontrole i osiguranja kvaliteta • informaciona tehnologija u reviziji • interna revizija • osnove revizije javnih rashoda • regulativa revizije u EU i budućnost revizije www. Carmichael. Regulatorna osnova revizije EU i budućnost revizije (a) Zakonski položaj računovođa i revizora u EU . Revizija javnih rashoda . D.

srr-fbih.) (b) Sadržaj regulatornog okvira IASB-a u datim praktičnim situacijama. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske. 4. Tekuća pitanja i dostignuća financijskog izvještavanja (a) Računovodstveni utjecaj okruženja. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. povezanih strana. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za grupe povezanih poduzeća (a) Računovodstveno obuhvaćanje ulaganja u pridružena poduzeća (b) Računovodstveno obuhvaćanje zajedničkih ulaganja (poduhvata) (c) Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna. 2006 5. uključujući promjene u formi i sadržaju periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja i alternativni načini priopćavanja rezultata korisnicima (c) Predložene promjene u strukturi nacionalne i međunarodne regulative i utjecaj na globalnu harmonizaciju i standardizaciju (d) Primjenjivost IASB-ovog regulatornog okvira na mala i srednja poduzeća. (e) Trenutna dostignuća u korporativnom izvještavanju 5. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. Maja pehar. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. Sarajevo. Regulatorni okvir odbora za Međunarodne računovodstvene standarde(IASB) (a) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. III dio. lebas M. uloga i zadaci odgovarajućih tijela IFAC-a u vezi sa unapređenjem i harmonizovanjem (sa drugim okvirima financijskog izvještavanja u svijetu) računovodstvenog obuhvatanja elemenata i sačinjavanja financijskih izvještaja u skladu sa potrebama prakse (na primjer. stolowy H. (f ) Legitimitet tekuće računovodstvene prakse i njen značaj za korisnike financijskih izvještaja. (c) Problemi povezani sa regulatornim okvirom IASB-a. računovodstveno obuhvaćanje kapitala i obaveza. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja (a) Računovodstvene politike i kombinacije i kvaliteta financijskih izvještaja (b) Analiza imovinskog položaja poduzeća (c) Analiza financijskog položaja poduzeća (d) Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća (e) Racio analiza (f ) Rezidualni dohodak. (2006)”Financial Accounting and Reporting . segmenata. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. procedure njihovih izmje na i donošenja novih standarda. j. Prof Dr Vinko Belak.a global perspective“. Sarajevo. na financijske izvještaje. lizinga. second edition. sredstva. 2003 6. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. Željko Bošnjak. Fircon. Thomson. “Financijsko računovodstvo”. 3. uključujući pitanja priznavanja i mjerenja. pridružena i zajednički kontrolirana poduzeća 4. (d) Utjecaj poslovnih odluka i predloženih izmjena u računovodstvenoj praksi od strane pravnog lica. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda (b) Računovodstveno obuhvaćanje donacija i državne pomoći (c) Računovodstveno obuhvaćanje obezvređenja stalnih sredstava (d) Računovodstveno obuhvaćanje revalorizacije i promjena fer vrijednosti sredstava (izuzev financijskih instrumenata) (e) Računovodstveno obuhvaćanje penzionih planova i rezerviranja za penzije (f ) Računovodstveno obuhvaćanje osnovnih financijskih instrumenata (g) Računovodstveno obuhvaćanje financijskih derivata (h) Razvodnjavanje zarade po akciji 3. II.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. financijskih instrumenata. Mostar.UkljUčite se U profesijU Predmet 12 NAPREDNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE www. Zavod za računovodstvo I reviziju F BiH. rezerviranja i potencijalnih sredstava i obaveza. poreza. kulturnih i socijalnih faktora na pravno lice (b) Utjecaj sadržaja financijskih izvještaja na korisnike. 2. ekonomska i tržišna dodana vrijednost LITERATURA: 1. Međunarodni računovodstveni standardi. 2. 2002 2 . troškova penzija i dr.

prilagođavanje kamatnih stopa riziku neizvršenja novčanih obaveza .menadžerske opcije 4.vremenska struktura kamatnih stopa . prvo izdanje.konvertibilni vrijednosni papiri i varanti . SML pravac c) Rizik projekta . Prof dr Žager katarina.trošak prioritetnih dionica 2 . Računovodstveni tretman derivata (Finrar 6/06). 10.organizacioni oblici privrednih društava . i prof Dr Žager lajoš. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast 11.opcije. fjučersa.investitorovi stavovi prema riziku . Prof Dr rodić jovan. 2006.prezentacija.očekivani prinos i standardna devijacija kod projekata . Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (uključujući i MRS).struktura kamatnih stopa . Trošak kapitala .UkljUčite se U profesijU www.prilagođavanje kamatne stope prema vremenu dospijeća .Capital Asset Pricing Model: karakterističan smjer.sistem korporativnog upravljanja .upravljanje društvima i organi upravljanja . 1999.prilagođavanje kamatnih stopa riziku likvidnosti . „Teorija i analiza bilansa”. stope prinosa.pojam i bitna svojstva pravnog subjektiviteta . Savez računovođa. futures i swap-ovi 3.očekivani prinos i standardna devijacija mogućih prinosa .diversifikacija: sistemski i nesistemski rizik .statusne promjene i restrukturiranje privrednih društava 2. beta vrijednosnog papira. Utvrđivanje i računovodstveni tretman gubitaka nastalih obezvređenjem finansijskih instrumenata (Finrar 4/06). klasifikacija i priznavanje finansijskih instrumenata (Finrar 1/05). „Analiza finansijskih izvještaja”. Ciljevi i korporativno upravljanje .ukupni rizik projekta – simulacijski pristup . prof dr kata Škarić – jovanović: Djelimična razrada RS RS 32 i 39 za potrebe finansijskog izvještavanja .efekt kamatnih stopa na cijenu kapitala b) Rizik i prinos vrijednosnog papira . Zagreb. Kamatna stopa i tečajni rizik .zaštita od rizika upotrebom forvarda. 1997. forwardi.portfolio projekata . 8. Računovodstvo zaštite od rizika (Finrar 1/07).trošak duga . revizora I finansijskih radnika FBiH.srr-fbih. 9.faktori koji određuju nivo kamatnih stopa .ukupni rizik projekta – drvo vjerovatnoće .višestruke stope povrata kod projekata . Predmet 13 NAPREDNI FINANCIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. opcija i svopova 5. Izvedeni vrijednosni papiri: osobine i vrednovanje .org 7. Analiza rizika a) Cijena novca . ili 2003.motivi ulaganja u vrijednosne papire . Beograd.

CAPM: zahtijevane stope prinosa za posebne projekte i posebne grupe . Wachowicz. 2005.međunarodna ocjena isplativosti ulaganja . 2005. prof Dr Dragan Mikerević: „Strateški finansijski menadžment”. pasivna politika dividendi .financiranje opreme . jr. 3.trošak glavnice: različiti pristupi . Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Banja Luka. Politika dividendi . MATE. Međunarodni financijski menadžment . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar. Priroda i značaj strategijskog menadžmenta a) Pojam strategije i strategijske situacije b) Pojam i razvoj strategijskog menadžmenta c) Karakteristike i značaj strategijskog menadžmenta d) Proces strategijskog menadžmenta e) Vizija.financijsko signaliziranje 7. oporezivanje i politički rizik .obveznice i njihove osobine .UkljUčite se U profesijU .strukturiranje transakcija u međunarodnoj trgovini www. 2. prof Dr Dragan. misija i ciljevi poduzeća kao okosnica strategijskog menadžmenta 2.vrste instrumenata dugoročnog duga .dugoročni krediti: trošak i koristi .aktivna vs. Zagreb.srr-fbih. Banja Luka.upravljanje tečajnim rizicima . karakteristike i značaj predviđanja • odnos predviđanja i planiranja • ekonomski horizont predviđanja • planske pretpostavke 2 .otkup dionica .različiti modeli restrukturiranja poduzeća primjenjivi u našoj praksi 9. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.emisija vrijednosnih papira .financiranje zakupom (leasing) .: Osnove financijskog menedžmenta. john M. deveto izdanje.prioritetne i obične dionice: njihove osobine . Predviđanje i analiza okruženja a) Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menedžmenta • pojam.procjena projekata na osnovu njihovog ukupnog rizika 6.org LITERATURA: 1. Mikerević: „Finansijski menadžment”. Restrukturiranje poduzeća . zakup 8.faktori koji utječu na politiku dividendi .dugoročni dug vs. 2002. Van Horne.stabilnost dividendi .ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) .dioničke dividende i dijeljenje dionica .faktori rizika. Srednjoročno i dugoročno financiranje . james C.

CONZIT Beograd. „Strategijski i operativni menadžment“. Tirada. Sarajevo. 2003. 2.srr-fbih. prof Dr jovan todorović. Implementacija i kontrola strategije a) Značaj i proces implementacije strategije b) Elementi procesa implementacije strategije c) Stvaranje organizacione strukture za implementaciju strategije d) Uspostavljanje adekvatne poslovne kulture za implementaciju strategije e) Koordinacija i vođenje procesa implementacije strategije f ) Kontrola i revizija strategije g) Upravljanje promjenama www. Ocjena resursnih i konkurentskih sposobnosti poduzeća a) Relevantne analize za operativni i strategijski menedžment b) Identificiranje i ocjena kritičnih faktora uspjeha c) Lanac vrijednosti d) Koncept bazičnih procesa i sistema e) Koncept provođenja resursnih mogućnosti u efektivne strategije 4.org LITERATURA: 1. prof Dr Aziz Šunje: “Top menadžer – vizionar i strateg”. metode i tehnike tržišnog predviđanja b) Analiza općeg okruženja • pojam i vrste okruženja • elementi i postupak analize okruženja • interakcije poduzeća i okruženja c) Analiza grane i konkurencije • značaj i elementi analize grane • relevantne analize unutar grane • analiza konkurencije 3. (II dio) 0 .UkljUčite se U profesijU • postupak i organizacija predviđanja • postupak. 2003. Strategija poduzeća a) Značaj i uloga strategije u realizaciji poslovanja poduzeća b) Vrste strategija poduzeća c) Formuliranje strategije poduzeća 6. Funkcionalne strategije a) Uloga i značaj funkcionalnih strategija b) Strategija marketinga c) Strategija proizvodnje d) Strategija ljudskih resursa e) Strategija financija f ) Strategija istraživanja i razvoja g) Strategija nabavke 7. Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta a) Portfolio koncept b) Pristup izbalansiranog sistema mjerila u strategijskom menadžmentu c) TOWS (SWOT) matrica d) Metoda scenarija e) Analiza jaza f ) Matrica analize šansi i opasnosti 5.

.

tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184.Kneza Višeslava 77a. e-mail: info@srr-fbih. srr-fbih. Mostar.org .org. www.org Isevića Sokak 4. Sarajevo. tel/fax:033/572-650. 033/572-651 e-mail: sarajevo@srr-fbih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->