P. 1
SRRF BiH Brosura

SRRF BiH Brosura

|Views: 1,369|Likes:
Published by edo_scribd

More info:

Published by: edo_scribd on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

UKLJUČITE SE U PROFESIJU

KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: sarajevo@srr-fbih.org

UkljUčite se U profesijU

www.srr-fbih.org

Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine. Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast računovodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima: 1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računovođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama, 2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, sukladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije, 4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.

VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT) - CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) - OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih predmeta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.

ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni centri su u Mostaru i Sarajevu. Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesionalnog zvanja. Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza); 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i 3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga 

org Potrebna dokumentacija za zvanje CR 1. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu. prijavu za pristupanje ispitu br. 2. 4. 3. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu. prijavu za pristupanje ispitu br. 4. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet (dost pna na web stranici Saveza). Potrebna dokumentacija za zvanje OR 1.3. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završenu višu školu i ostale fakultete). ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju „certificirani računovođa“.  . prijavu za pristupanje ispitu br. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga.2.srr-fbih. 2.UkljUčite se U profesijU www. 4 (dostupna na web stranici Saveza). 3. 5. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. za ostale (dostupna na web stranici Saveza). od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i 6.

certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo đe ili kontrolora. pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka. Upravljanje i komunikacije Informacijske tehnologije i primjene 5 .org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču novodstva i financija. nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. 3. pratiti novčane tokove. PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www.srr-fbih. 4. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige. U većim poduzećima. 2. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo. tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja. Uvod u financijsko računovodstvo. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. U revizorskoj tvrtki. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima. U malim poduzećima.

org Predmet 1 SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. (c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. (b) Tekuća sredstva (i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji. Računovodstveni koncepti i principi (a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi. Sustav dvojnog knjigovodstva (a) Sustav dvojnog knjigovodstva (i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja) (ii) račun – konto. (ii) metode za praćenje promjena na zalihama  . Računovodstveni tretmani (a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva (i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka (ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava (iii) amortizacija–definicija. (IASB). Generalni okvir (a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba. vrste računa i pravila knjiženja na računima (iii) kontni plan (iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi (v) blagajničko poslovanje i platni promet (vi) probna bilanca i zaključni list (vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja (viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’ (ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’ (x) periodični financijski izvještaji (b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a (c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije 4. (e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja. (b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima. metoda zbira broja godina.srr-fbih. (d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja. metoda opadajućeg salda. funkcionalna) (iv) ulaganja u istraživanje i razvoj (v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila (vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila.UkljUčite se U profesijU www. iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda (i) obračunska – akrualna osnova (ii) načelo stalnosti poslovanja (iii) načelo identiteta bilance (iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena (b) Ostali računovodstveni koncepti: (i) načelo povijesnog troška (ii) načelo nastanka poslovnog događaja (iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene (iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice (v) načelo uzročnosti (vi) načelo opreznosti 3. razlozi i metode (pravolinijska. korporacije. 2. Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC).

prof dr Vinko Belak.org (c) (d) (e) (f ) (g) (h) 5. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba ju biti obvezno uključene: – promjene u kapitalu – stalna sredstva – događaji nastali nakon datuma bilance stanja – potencijalne obveze i potencijalna sredstva – troškovi istraživanja i razvoja 6. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja (iv) gotovina i ekvivalenti gotovine Tekuće i obračunate obveze Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije Dionički kapital. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. 10. Belverd e. Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske 8. 698 str. Copyright: Houghton Mifflin Company. 2. . Seminarski materijal – KPE: I. Fircon. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Centar za izdavačku delatnost. II. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”. Maja pehar. Sarajevo.UkljUčite se U profesijU (iii) potraživanja. Needles. jr. Interpretacija (a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije (i) koeficijent(i) likvidnosti (ii) koeficijent(i) profitabilnosti (iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja (iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti LITERATURA: 1. 461 str. 2003. (2000) 3. Ekonomski fakultet u Beogradu. uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku grupe). 6. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. SRR FBiH. Financijsko računovodstvo. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. III dio. 959 str. prof. prvo izdanje. Željko Bošnjak. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo.srr-fbih. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela  . 5. (2006) 4. Mostar. udjeli i ulozi Rezerve: zakonske i statutarne Događaji nastali nakon datuma bilance stanja Potencijalne obveze www. sidney j. Financijski izvještaji (a) Ciljevi financijskih izvještaja (b) Korisnici i njihove informacione potrebe (c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja (i) bilanca stanja (ii) bilanca uspjeha (iii) izvještaj o tokovima gotovine (iv) izvještaj o promjenama u kapitalu (v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena) (d) Izrada financijskih izvještaja za: (i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo) (ii) društva lica (iii) društva kapitala. 2006) 7. 9. prof dr janko klobučar: Računovodstvo. 2006. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. Gray.

2.5.2. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova 3. Značaj obuhvata troškova po vrstama 3.2.1.1.1. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 2.5.4.4.srr-fbih. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 3. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja 2.1. Struktura klase 9 4.3. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja 2. Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9  . svrhe informiranja. Izvještaji računovodstva troškova 3.1.3. Računovodstvo troškova. Inkrementalni.2.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .4.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.1.1. Menadžment.2. Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu 3.2. Pojam. Troškovi po vrstama 2.2.3.1. Elementi organizacijskog ustrojstva 2.3. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2.1.3. Ostale klasifikacije troškova 2.1. Troškovi po nosiocima i mjestima 2. Značaj obuhvata troškova po mjestima 3. Informacijski ciljevi kalkulacije 3.2. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2.2. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna 2.2. Relevantni i irelevantni 2.4.1. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS) 4. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2.2. strukturni elementi računovodstva troškova 3. Informacijski ciljevi.6. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače 2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3.3.1.3. Različiti troškovi za različite svrhe 2. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1.3. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2.1. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima 3. oportunitetni 2.1.strukturni element računovodstva poduzeća 2.3.2. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.1.2.2. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2.2.UkljUčite se U profesijU Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO www. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 1. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici 3. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova 4. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Upravljačko računovodstvo .1. Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata 4. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka 2.1. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole 2.2. Kontrolabilni i nekontrolabilni 2.5. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3.2. nenadoknadivi.

projektna. Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9 6. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. emina resić. proizvodna. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9 4. pravnog slučaja. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 6. porudžbine. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova 6.7. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 5.3. Doc Dr Meliha Bašić. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti 5. Pojam menadžmenta i menadžera a) Pojmovno određenje menadžmenta • menadžment kao skup ljudi • menadžment kao proces • menadžment kao nauka i vještina • menadžment kao profesija b) Posao menadžera • funkcije menadžera • uloga menadžera • vrste menadžera • karakteristike menadžera c) Evolucija menadžmenta • rani menadžment • moderni menadžment d) Osnove planiranja • pojam. Menadžment ljudskih resursa a) Pojam. teritorijalna. Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije 6. tržišna. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. Organizaciona struktura i mjesta troškova 6.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Horngren Charles.1. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije 6.org 4.„Troškovno računovodstvo – praktikum“.UkljUčite se U profesijU www.2. značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa b) Planiranje ljudskih resursa  . revizije 6. Kriteriji izbora mjesta troškova 6. godine. pacijenta. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i varijanti početnih i krajnjih zaliha LITERATURA: 1. 2002. Datar Srikant Cost Accounting . Sarajevo. 2005 4. 3. značaj i ciljevi planiranja • proces planiranja • pojam i značaj. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva 5.2. timska i mrežna) • delegiranje autoriteta. Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla. prof Dr ibro popić.4. vrste i karakteristike ciljeva e) Organizaciona struktura • dizajniranje organizacijske strukture • utvrđivanje i podjela posla • modeli organizacionih struktura (funkcionalna.6.srr-fbih. Ševala isaković – kaplan. matrična. foster George. 2.5.5.4.1.

Dr ranko lončarević. 6. prema gore i horizontalna komunikacija d) Komunikacione mreže • formalne komunikacione mreže • neformalne komunikacione mreže 4. značaj i ciljevi komuniciranja b) Proces komunikacije • selekcija informacija • kodiranje • prijenos poruke • primanje poruke • dekodiranje • uspostavljanje povratne sprege c) Vrste komunikacija • verbalna i neverbalna komunikacija • komunikacija prema dole. Menadžment. 2006.org LITERATURA: 1.srr-fbih. 2. Ekonomski fakultet u Banjaluci.. Komuniciranje a) Pojam. prof Dr Aziz Šunje. Sarajevo. 5. prof . 3. (glave 1. (I i IV dio) www. 7 i 8) 2.srr-fbih.UkljUčite se U profesijU c) Regrutiranje • Pojam i cilj regrutiranje • Izvori regrutiranje • Metode regrutiranje d) Selekcija • Pojam selekcije • Proces selekcije • Analiziranje prijava kandidata • Anketiranje kandidata • Intervjuiranje kandidata • Testiranje kandidata e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih • Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih • Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 3.org 10 . “Top menadžer – vizionar i strateg”. Motiviranje a) Pojam motiviranja b) Uloga i značaj motivacije c) Faktori individualne motivacije d) Pristupi motivaciji e) Teorije motivacije • klasična teorija motivacije • teorija ljudskih odnosa • teorija ljudskih resursa • sadržajne teorije motivacije • procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha www. Tirada. 2003.

opisa postupaka (f ) Isporuka softvera (g) Softverska podrška procesu razvoja sustava 5. Standard računovodstvenog softvera (a) Opći podaci o računovodstvenom softveru (b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera (c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera (d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera 7. Elektronsko poslovanje (a) Modeli elektronskog poslovanja (b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu (c) Digitalni potpis (d) Etička pitanja 11 .org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.UkljUčite se U profesijU Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE www. Upravljanje informacijskim sustavima (IS) (a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja (b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja (c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja (d) Studija izvodljivosti.srr-fbih. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava (a) Informacijska tehnologija (b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi (c) Komponente informacionog sustava 2. (f ) Planiranje projekta. Projektiranje informacijskih sustava (a) Proces razvoja informacijskih sustava (b) Korisnički zahtjevi (c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva (d) Eksterni dizajn (e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi. Ocjena informacijskih sustava (a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme (b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima (c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva (d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja (e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika (f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije (g) Post-implementacijska pitanja 6. (g) Nadzor i kontrola projekta. (e) Iniciranje projekta. (h) Softverska podrška za upravljanje projektom 4. Informacijski podsustav računovodstva a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada c) Glavna knjiga d) Pomoćne poslovne knjige 3.

kalakota ravi. Mr stanislav polić.0 Vodič ka uspjehu”. inž. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”. dr. “Informacione tehnologije u računovodstvu”.org KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS. Marcia robinson: “E-poslovanje 2. 2002. 2. 3.srr-fbih. Mate. „Elektronsko poslovanje“. Dr Branko krsmanović.UkljUčite se U profesijU www. dipl. Fakultet spoljne trgovine. Dr rade stankić. 2007. upravljanje informacijskim sustavima. Ekonomski fakultet Sarajevo. ocjene informacijskih sustava. Bijeljina. LITERATURA: 1. informacijski podsistem računovodstva. 12 . 2007 4. 2000. Bogoljub Milivojević. standarda računovodstvenog softvera i elektronsko poslovanje. prof. projektiranje informacijskih sustava. Beograd. Savez računovođa i revizora Srbije.

Financijski menadžment . CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva. pripremati informacije za eksterne korisnike. priprema po slovne planove. 2. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. tako i na strateškim razinama. pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka. a ISPIT 2.srr-fbih. sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde.Revizija i sustavi interne kontrole. 3. Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora. Poslovno pravo i porezi Primjena upravljačkog računovodstva Financijsko izvještavanje 2 Revizija i sistemi interne kontrole Primjena financijskog menadžmenta PREDMETI KOJI SE POLAŽU ISPIT 1. 4. kao i u velikim poduzećima. upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine.Financijsko izvještavanje 2 . priprema proračune i planove poduzeća.Primjena upravljačkog računovodstva 13 . CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima. 5. CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji fakultet neekonomskog usmjerenja Završen četverogodišnji ekonomski fakultet Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Financijski menadžment i kontrola . od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja PREDMETI KOJI SE POLAŽU 1. razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja. Također. Financijsko izvještavanje i revizija .UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. financijski kontrolor.

zastupanje).pojam. odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i komanditora. Likvidacija i stečaj 1.samo NO).Ortačko društvo (karakteristike.Stečajni upravnik Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na: . 2. organi poduzeća.organ rukovodstva.1. upravljanje javnim poduzećima.3.UkljUčite se U profesijU www. Preuzimanje. nadzorni odbor organ nadzora). .Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća. vlasnik STR. Likvidacijski postupak Svrha. vlasništvo. .1. .problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća.simultano i sukcesivno osnivanje.4.3.Cilj osnivanja. ciljevi stečajnog postupka.3. stečajni dužnik. djelatnost. Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava 1. 1.3.1. . SZR) . odgovornost za obveze.2. odgovornost.1. Statusne promjene i promjene oblika poduzeća Spajanje. sjedište.Imovina poduzeća.Zaposlene. . . Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća 1. .1. osnivanje. . 1. odgovornost.Druge zainteresirane strane.postoji UO i NO i shema u kojoj se ne razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora . Društva kapitala Dioničko društvo . objekti pravnog odnosa.1.1. upravljanje. trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac. Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa.skupština i način odlučivanja u skupštini.srr-fbih. minimalni osnivački kapital. .3. Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca . udjeli i dionice. 1. maksimalni broj osnivača. 1. sistem prvostupnog i drugostupnog upravljanja tj.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.organ vlasnika. imovina 1 . Stečajni postupak Stečajni razlozi. upravni odbor . firma.Poduzeće (gospodarsko. Poslovno pravo 1. . razlozi i predmet likvidacijskog postupka Dioba 1.1. vrste dionica. .Povjerioce.organi upravljanja.1. . 1.Komanditno društvo (karakteristike. osnivanje.organ upravljanja.Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća. Obligacijski odnosi 2. Pojam poduzeća i poduzetnika .2.2.Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja. direktor . shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora .2. poslovanje i gašenje poduzeća).2. . .privid pravne osobe . minimalni broj osnivača. .Vlasnike.način odlučivanja. Društvo sa ograničenom odgovornošću . Društva lica .osnivanje.dionice i njihovo emitiranje. .organi upravljanja. . 1.Skupština . osnovne karakteristike (osnivanje. prospekt.1.2.1. poslovanje i gašenje poduzeća).udio i njihova prodaja i povlačenje.minimalni osnivački kapital.1. Javna poduzeća . odgovornost za poslovanje i rizik. Promjena pravne forme.

teritorijalna pripadnost. porezne stope. način ubiranja. harmonizacija u okviru EU – kratak osvrt. Elementi oporezivanja .Naknada štete Jednostrana izjava volje: . mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa između zemalja. porezna administracija. te posljedice nevažnosti pravnog posla Zastupništvo. povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru bivše SFRJ i BiH.predmet oporezivanja PDV-om u BiH.4. 3.7. 3. Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike.Kompenzacija (Prebijanje) . Utvrđivanje poreza.Asignacija Ispunjenje obligacije: .11.Dionice www. 3.srr-fbih. Carine .5.Vrste vrijednosnih papira .Novacija (Prijenos) obligacije 2. Porez na dobit–predmet oporezivanja. porezna sposobnost (kapacitet). klasifikacija poreza.Cesija . porezni objekt.dospijeće poreza.3. porezni obveznik. Trošarine .8. karakteristika poreza. porezni izvor.povijesni razvoj poreza. državni fondovi. ništavi i rušljivi pravni poslovi.Dejstvo ugovora prema stranama . kratak pregled evropskih iskustava.Imovinska šteta . porezna stopa.Ček . Porezna evazija . otpis poreza. Obligacije Dejstvo ugovora: . 3. 3. porezni destinator.porezni subjekt. Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj.predmet oporezivanja.Mjenica . ekonomski značaj prihoda od trošarina.2.Preuzimanje duga . sistemsko izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. porezna stopa. ekonomsko načelo. prijava porezne obveze.2. obračun i plaćanje i dr.9.10. porezni platac.6.takse. definicija malog poreznog obveznika. Ostali javni prihodi . povrat poreza (refrakcija). Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste.Prava kod vrijednosnih papira . porezna osnovica.uzroci i posljedice porezne evazije: 1 . reforma sustava socijalnog osiguranja i osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova. rezident i nerezident.definicija. porezna zastara. porezni katastar i porezna administracija . porezne i kontrolne markice. način obračunavanja i izmirenja porezne obveze. naknade. vršenje i zaštita prava 2.1. ekonomski značaj. osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti. porezna oslobađanja. značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala. porezni obveznik. 3.Vrijednosni papiri Docnja Promjena subjekta obligacije: .3.UkljUčite se U profesijU Pravni promet i pravni poslovi Nevažeći.Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima . svrha. međunarodne reperkusije.Uopće o naknadi štete .Prestanak ugovora Pričinjavanje štete drugome: . Porezni sustav i porezi .org 3. 3. Porezi 3.Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari . dobrovoljna i prinudna naplata. 3.12. 3. socijalno-političko i administrativnotehničko): 3.Dejstvo ugovora prema trećim osobama . nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. porezni obveznik. kamate i kazne. PDV . 3. Vrijednosni papiri .

4. broj: 17/93. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti . Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2.srr-fbih. 29/78.org LITERATURA: 1. br.5. svrhe informiranja i strukturni elementi računovodstva troškova 3. br. Vrste budžeta 3.4. 94/05. Upravljačko računovodstvo i promjenljivo okruženje 1. 39/85. 19/05.4. 74/04) 9. stila upravljanja i računovodstvenog izvještavanja 2. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. 7. 2. 52/05. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. 24/06 i 70/06 ) 11.2. Sarajevo 2000.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Računovodstvo troškova.1. Informacijski ciljevi kalkulacije 3.glasnik BiH”. 2007. Računovodstvo troškova. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl. Upravljačko računovodstvo .2. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. Planiranje i računovodstvo odgovornosti 1 . kratkoročni obračun segmenata. 92/05. Usuglašavanje strategije organizacijske strukture.glasnik BiH“.strukturni element računovodstva poduzeća 2. 8. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH Zakon o javnim poduzećima Zakon o stečajnom postupku Zakon o likvidacijskom postupku Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. 3.4. 6. 3/96.3. Odvijanje računovodstva segmenata na klasi 9 (prema kontnom planu rs) 4.4. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.4.3. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Proces pripreme operativnog plana 4. Informacijski ciljevi.4. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2.g. Pojam. „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo.3.UkljUčite se U profesijU www. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. 8/06.2. „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl. 5. 57/89. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl. prof dr Veljko trivun.Luka. 45/89. 39/03. Pojam i značaj računovodstvenog planiranja (budžetiranja) 2. broj: 12/06) Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.glasnik BiH”.list SFRJ”. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.”Sl.glasnik RS”. eksterni i interni korisnici 3.1. prof dr Bogdan loza.3. Utjecaj različitih sistema obračuna troškova na visinu periodičnog rezultata 4.4. Izvještaji računovodstva troškova 3. 9/05 i 35/05) 10. Menadžment. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji planiranja 1.3. broj: 49/04. “Nacionalno i evropsko pravo” Marko rajčević. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2.1.

UkljUčite se U profesijU 5. Datar Srikant Cost Accounting . Sarajevo. godine 6. godine. (b) Postupak donošenja standarda. Ekonomski fakultet u Sarajevu.1. održavanje kapitala 2. Računovodstveno obuhvaćanje troškova i rezultata profitnih i investicionih centara u funkciji motivacije menadžmenta 4. koncepti i teorija (a) Okvir za pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (b) Teorija agencije. Milićević Vlado. prof Dr ibro popić.4. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji procesa donošenja poslovnih odluka 1. 2005 4.2. Malinić Dejan.budžetska kontrola”.1. Faze procesa donošenja poslovnih odluka i upravljačko računovodstvo 3.srr-fbih. foster George. Ključni faktori uspjeha (troškovi. Računovodstveni principi. Analiza lanca vrijednosti i lanca dobavljača 1. Stalno usavršavanje 1. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji motivacijskog mehanizma menadžmenta 1. 2006. kategorije troškova i primjeri alternativnog poslovnog odlučivanja 4. Instrumenti u vrednovanju alternativa i olakšavanju pronalaska adekvatnog izvora 3. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti direktnih troškova 3. (c) Uloga Komisije za interpretacije međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) 1 . Odgovornost i kontrolabilnost 5. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” 5. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti prihoda www. (c) Promjene nivoa cijene. Računovodstveno planiranje prilagođeno potrebama utvrđivanja standarda za mjerenje uspjeha menadžmenta 3. Računovodstvena podrška politici cijena u promjenljivom okruženju LITERATURA: 1. Novičević Blagoje : “ Upravljačko računovodstvo. 2002. 3. Pojam i značaj fleksibilnog budžeta 2. Niš 2002 godine Predmet 7 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. vrijeme. kvaliteta. Cost – benefit analiza.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. Analiza odnosa troškovi – obim aktivnosti – dobitak (CVP analiza) 3. Standardni troškovi i analiza odstupanja 7. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji kontrole 1.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Kupci u fokusu 1. Ševala isaković – kaplan.3. stevanović Nikola. Prosveta . Funkcioniranje sustava motivacije menadžmenta 7. Doc Dr Meliha Bašić. emina resić. Glavni budžet 6. Pojam motivacijskog mehanizma decentraliziranog poduzeća 2. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti indirektnih troškova 4.2. Fokusiranje na ključne teme u odlučivanju i kontroli menadžmenta i upravljačkog računovođe 1.3. Horngren Charles. inovacije) 1. Stil upravljanja i organizaciona struktura 2. Regulatorni okvir (a) Struktura Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2.org 6. “Upravljačko računovodstvo”.

Udruženje računovođa i revizora FBiH.srr-fbih. II. Željko Bošnjak. 2003 5. Međunarodni standardi. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje dioničkog kapitala i rezervi (i) emitiranje i otkup dionica (ii) koncepti održavanja kapitala (iii) bruto dobitak i bruto gubitak (iv) neto dobitak i zadržana zarada (v) revalorizacijske i prenesene rezerve (b) Materijalna i nematerijalna stalna sredstva (d) Dugoročna financijska ulaganja (posebno ulaganja u financijski leasing i kupovinu dionica druge pravne osobe) (e) Ulaganja u nekretnine – složeniji aspekti MRS 40 (f ) Obrtna – tekuća sredstva (g) Zarada po dionici.UkljUčite se U profesijU www. uključujući: (i) eliminiranje transakcija unutar grupe (ii) korekcije fer vrijednosti 5. 461 str. (2002) „Finansijsko računovodstvo – opšti pristup“ Copyright: Houghton Mifflin Company. Sarajevo. 9.5. jr. Savez računovođa i revizora Republike Srpske 8. (b) Izrada izvještaja o financijskoj uspješnosti za različite grupe korisnika (c) Izrada i analiza izvještaja o tokovima gotovine za pojedinačno poduzeće (d) Transakcije između povezanih strana – računovodstveni i porezni aspekt (e) Informacije po segmentima (isključujući segmente tipa investicijskog centra). Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. Centar za izdavačku delatnost. 959 str. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. Zavod za računovodstvo i revizju F BiH. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast www. Needles. Fircon. 4. 698 str. sidney j. „Financijsko računovodstvo”. Belverd e. Sarajevo. prof Dr kata Škarić – jovanović (2005):“ Finansijsko računovodstvo“. 2. Finansijsko izvještavanje. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (a) Definicija zavisnog poduzeća (b) Isključivanje iz konsolidacije (c) Izrada konsolidirane bilance uspjeha i bilance stanja. Gray. Savez računovođa.srr-fbih. ACCA 2. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. 2001. 7. III dio. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. 2006. 10. Maja pehar.org 3.org 1 . revizora i financijskih djelatnika FBiH.Ekonomski fakultet u Beogradu. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja i s njima povezanih informacija (a) Analiza informacija o poduzeću. isključujući razvodnjavanje (h) Porez u poslovnim knjigama poduzeća uključujući: (i) tekuća porezna sredstva i tekuće porezne obveze (ii) odložena poreska sredstva i odložene porezne obveze (i) Dugoročna i kratkoročna rezerviranja (isključujući složenije aspekte poput rezerviranja za mirovine) 4. 2002 6. 2006 3. Prof Dr Vinko Belak. Mostar. LITERATURA: 1.

(b) Revizori: (i) regulacija i supervizija (ii) odnos sa državom (iii) osnove etike za profesionalne računovodstvene eksperte (iiii) uloga IFAC-a. 2. 4. uloga internih kontrola (e) Odnos internih kontrola i interne revizije prema eksternoj reviziji financijskih izvještaja 3. značaj. (b) Statutarna revizija.UkljUčite se U profesijU Predmet 8 REVIZIJA I SUSTAVI INTERNE KONTROLE www. odgovornost za prevare i greške. Pribavljanje dokaza revizije (a) Metode i tehnike pribavljanja dokaza revizije (b) Analitički postupci kao suštinski dokaz (c) Testiranje salda i transakcija (d) Revizorske tehnike uz pomoć računara (e) Primjena metode uzorka u reviziji (f ) Revizorsko ispitivanje naknadnih događaja (g) Provjera održivosti pretpostavke o stalnosti poslovanja (h) Ostali završni postupci revizije (i) Sveobuhvatna provjera pribavljenih dokaza 1 . Sustav internih kontrola (a) Ciljevi sustava interne kontrole (b) Inherentne slabosti sustava interne kontrole (c) Komponente sustava interne kontrole (d) Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije (e) Procjena sustava interne kontrole od strane revizora uključujući i testove kontrola i izvještavanje osoba zaduženih za upravljanje 6. priroda i obuhvat angažmana interne revizije (c) Organizacija i modaliteti funkcioniranja interne revizije (d) Pojam. rizik i značajnost u reviziji financijskih izvještaja (a) Ciljevi revizije financijskih izvještaja (b) Izjave uprave u financijskim izvještajima izvođenje ciljeva i postupaka revizije (c) Analitički postupci u planiranju revizije (d) Procjena rizika revizije (e) Materijalnost u reviziji financijskih izvještaja (f ) Sastavljanje i dokumentiranje plana i programa revizije (g) Koordinacija rada kojeg obavljaju drugi (h) Informacijska tehnologija u planiranju i procjeni rizika 5. Interna revizija i interna kontrola (a) Uloga interne revizije i interne kontrole i njihova veza sa: (i) ciljevima poduzeća (ii) upravljanjem poduzećem (iii) upravljanjem rizicima (b) Obuhvat i funkcije interne revizije. odgovornost. Planiranje revizije. Okvir revizije (a) Razvoj i promjenljiva priroda revizije. Regulativa (a) Međunarodni standardi i priopćenja revizije. i teorija revizije (c) Profesionalna etika i kodeks ponašanja.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. njihova primjena na eksternu i internu reviziju.srr-fbih. uvjeravanja i etike: (i) razvoj i uloga (ii) odnos sa nacionalnim standardima.

kerim Agić: Uloga interne kontrole u reviziji financijskih izvještaja. Izvještavanje o reviziji financijskih izvještaja (a) Forma i sadržaj nemodificiranih i modificiranih revizorskih izvještaja o financijskim izvještajima (b) Način izvođenja mišljenja revizora o financijskim izvještajima (c) Forma i sadržaj ostalih izvještaja eksterne revizije (d) Preporuke vezane za unapređenje uspješnosti poslovanja KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • profesionalna etika koja je relevantna za rad računovođa u javnoj praksi i u poduzećima • procjena rizika i odgovor na procijenjene rizike od strane eksternih revizora • uloga interne revizije u upravljanju rizicima i upravljanju poduzećima • sustav interne kontrole • suštinski revizorski dokaz • izvještaji nezavisne revizije www. Messier: „Revizija“. krsmanović B. john j. Revicon. 2004. zagreb. Predmet 9 PRIMJENA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Sarajevo 6. Prevod.Vrste novčanog tržišta . 2007 godina 5.org LITERATURA: 1. Okruženje financijskog menadžmenta a) Poslovna i porezna okolina b) Tržište novca . svrha i područje istraživanja financijskog menadžmenta b) Odnos financijskog menadžmenta i drugih financijskih disciplina c) Problemi višestrukih sudionika u financijskom menadžmentu i s tim u vezi višestrukih ciljeva d) Poslovne funkcije poduzeća i zadaci poslovnih funkcija e) Odnos financijske funkcije i drugih poslovnih funkcija 2. Hayes r. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Međunarodni standardi revizije. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje.Pojam i uloga tržišta kapitala . 2007. Andrić M. 2003. Ciljevi. Revizija .UkljUčite se U profesijU (j) Modifikacije plana i programa revizije (k) Dokumentacija i radni papiri revizora 7. 7. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje.Institucionalne forme tržišta kapitala i oblici trgovanja kapitalom .međunarodna perspektiva”. Carmichael.Instrumenti novčanog tržišta c) Tržište kapitala . Zagreb. Revicon. Faber&Zgombić Plus. 2002. i drugi. 2005. D. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. svrha i uloga financijskog menadžmenta a) Priroda. “Finrar” Banja Luka . „Revizija financijskih izvještaja . r. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Prevod. Subotica.srr-fbih. kondić N. Božić r. uvjeravanja i etike.teorija i praksa.Istočno Sarajevo.Instrumenti tržišta kapitala d) Financijski posrednici e) Kamatne stope i krivulje prinosa od ulaganja 20 . Mate. Banja Luka .vodič kroz praktičnu reviziju”. 2. Banja Luka. Inc. 3.Definicija i uloga novčanog tržišta . 2000 4. William e.Institucionalne forme novčanog tržišta . 2000 8. jakšić D.“ Principi revizije .

deveto izdanje. agresivna vs. Određivanje strukture izvora financiranja a) Poslovna poluga .ekonomska količina narudžbe (EOQ) .Točka pokrića. prof dr Dragan Mikerević: ”Finansijski menadžment”.kreditiranje . tradicionalni pristup f ) Modigliani&Miller teorija – princip ukupne vrijednosti g) Trošak bankrota.kontrola zaliha točno na vrijeme (JIT) d) Kratkoročno financiranje .diskontirano razdoblje povrata . 2. Adnan Rovčanin. II.specifični izvori financiranja 5. john M. Banja Luka.politike kreditiranja i naplate . Ekonomski fakultet u Sarajevu.EBIT-EPS analiza. Procjena vrijednosti vrijednosnih papira tržišta kapitala a) Vremenska vrijednost novca b) Koncepti procjene vrijednosti c) Procjena vrijednosti obveznica d) Procjena vrijednosti dionica e) Izračun stope prinosa www. james C. agencijski troškovi i porezi 6.spontano financiranje .motivi držanja gotovine . 2005.indeks profitabilnosti (PI) c) Poteškoće kod odabira ulaganja LITERATURA: 1. 21 . Zagreb. stupanj financijske poluge. MATE.neto sadašnja vrijednost (NPV) . Upravljanje financijama. stepen poslovne poluge. konzervativna financijska politika) b) Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima . 3.instrumenti tržišta novca c) Upravljanje potraživanjima od kupaca i zalihama . 2002. Van Horne. Sarajevo 2004.financiranje tekuće imovine (kratkoročno vs. poslovni rizik b) Financijska poluga .samofinanciranje . Procjena kapitalnih ulaganja a) Postupak ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja b) Metode ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja .: “Osnove financijskog menadžmenta”.ABC metoda kontrole zaliha .org 4.ocjena boniteta dužnika . Wachowicz.interna stopa prinosa (IRR) .dopunjeno izdanje. Upravljanje obrtnim sredstvima a) Pojam obrtna sredstva i važnost upravljanja obrtnim sredstvima .UkljUčite se U profesijU 3. jr.ubrzavanje naplate i usporavanje isplate gotovine . financijski rizik c) Ukupna poluga i ukupni rizik poduzeća d) Odnosi pokrića e) Pristup neto poslovne dobiti vs.odabir utrživih vrijednosnih papira . dugoročno financiranje.optimalna razina tekuće imovine . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.srr-fbih.razdoblje povrata .ugovoreno financiranja .

UKLJUČITE SE U PROFESIJU s e e oiju uičt Uklj www.srr-fbih.org 22 .

UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR ZAVRŠEN ČETVEROGODIŠNJI FAKULTET Zvanje certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u tom zvanju PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine. Napredno upravljačko računovodstvo Revizija upravljanja i ispitivanja Napredno financijsko izvještavanje Napredni financijski menadžment Strategijski menadžment 23 . obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.org OVLAŠTENI REVIZOR Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti. znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine. 5. 3. 2. 4. “dijagnosticira” njenu internu kontrolu i sustave poslovanja. ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori.srr-fbih. Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama.

Perspektiva kupca 2.3. Racio analiza solventnosti 3.srr-fbih. Strategijska analiza troškova 2. Konkurentske strategije i ključni faktori uspjeha 3. Bihejvioristička faza 2. Faza ekonomično istinitih informacija 1. ciljevi i vrste financijskih izvještaja 2. Razvoj koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva 3.1.strategijski problemi 3. Prilagođavanje računovodstvenog informiranja potrebama suvremenog upravljanja poduzećem 1. Analiza profitabilnosti kupaca 6. Just in time (JIT) proizvodni sistem i Backflush Costing 4. Racio analiza financijskih izvještaja 3. Od konvencionalnog do strateški orijentiranog upravljačkog računovodstva 1. Neophodnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva 2.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA OR Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.4.4. Opća analiza financijskih izvještaja 3. Racio analiza rentabiliteta 4. Upotreba lanca vrijednosti u strategijskoj analizi troškova 4.2. Suvremeni koncepti obračuna troškova u funkciji strateškog menadžmenta 1. Perspektiva učenja i rasta 2 . Faza uvjetno istinitih informacija 1. Benchmarking i analiza odstupanja 7.1. Racio analiza likvidnosti 3. Sistem obračuna troškova baziran na aktivnostima 2. Konvencionalno upravljačko računovodstvo .1. Financijska perspektiva 2. Analiza profitabilnosti proizvoda 5. Faza apsolutno istinitih informacija 1. Faze razvoja konvencionalnog upravljačkog računovodstva 1. Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata 4. Strategijska analiza troškova 5.2. Perspektiva internih poslovnih procesa 2. Obračun troškova karakteristika proizvoda (FC Costing) 5. Uloga strateškog menadžmenta u razvoju računovodstvenog informiranja 2. Sustav uravnoteženih pokazatelja ostvarenja u funkciji efikasnog upravljanja 1. Obračun troškova na bazi ciljnih troškova 3. Strateško upravljačko računovodstvo – odgovor izazovima suvremenih uvjeta privređivanja poduzeća 3. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor na izazov modernog menadžmenta 1.3. Analiza novčanih tokova 6. Upravljanje na bazi izuzetka 8. Tradicionalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 1. Pojam. Posljedice razvoja strategijske dimenzije upravljačkog računovodstva 4.2. Sadržaj sistema uravnoteženih pokazatelja ostvarenja 2.3.4. Analiza neto obrtnog kapitala 5. Racio analiza obrta 3. Ograničenja tradicionalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja 2.UkljUčite se U profesijU www.

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Odabir pokazatelja za svaku perspektivu mjerenja ostvarenja 4. 2002. RRiF Zagreb. Sarajevo. „Strategijsko upravljačko računovodstvo“ Nikola stevanović. a ne spadaju u reviziju ili pregled financijskih informacija (Međunarodni standardi angažiranja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ISAE 3000-3699) (d) Usluge srodne reviziji (ISRS 4000-4699) 4. (c) Regulatorno okruženje relevantno za reviziju (i) korporativno upravljanje (ii) kodeks najbolje prakse (iii) odbori za reviziju (iv) efikasnost interne financijske kontrole (v) zakoni i regulativa o reviziji financijskih izvještaja 2.srr-fbih.UkljUčite se U profesijU 3. godine. Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim standardima revizije. Datar srikant“ Cost Accounting a managerial emphasis.opće i aplikativne kontrole (b) Tehnike analize rizika u računarski zasnovanom informacionom sistemu 2 . 4.org LITERATURA: 1. 2005. 2. Sistem uravnoteženih pokazatelja ostvarenja kao sistem upravljanja www. RRiF Zagreb. Ševala isaković – kaplan. Horngren Charles. emina resić: „Troškovno računovodstvo – praktikum“. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Profesionalna i etička pitanja (a) Pravila profesionalnog ponašanja prema IFAC-ovom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe: (i) primjenljiva na sve profesionalne računovođe (ii) primjenljiva na profesionalne računovođe u javnoj praksi (iii) primjenljiva na zaposlene profesionalne računovođe (b) Profesionalna odgovornost i obaveze (i) prevara i greška (ii) profesionalna odgovornost (uključujući nemar) (iii) kriminalne radnje (iv) primjena zakona i drugih propisa (v) profesionalno osiguranje protiv gubitka (vi) zloupotreba povjerljivih informacija. Dejan Malinić. Doc dr Meliha Bašić. 6. 5. Vlado Milićević. Informacijska tehnologija u reviziji (a) Sistem internih kontrola . 7. 3. Vlado Milićević.“ u prevodu Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. uvjeravanja i etike (a) Okvir Međunarodnih standarda revizije (MSR 120) (b) Opći principi i nadležnost (MSR 200-299) (c) Procjena rizika i odgovori procijenjene rizike (MSR 300-499) (d) Revizijski dokazi (MSR 500-599) (e) Korištenje rada drugih (MSR 600-699) (f ) Zaključci revizije i izvještavanje (MSR 700-799) 3. foster George. prof Dr ibro popić. „Upravljačko računovodstvo“ Prof dr Vinko Belak: „Menadžersko računovodstvo“. Prof Dr Vinko Belak „“ Menadžersko računovodstvo“. Ostali revizorski angažmani (a) Specijalne oblasti (NSR 800-899) (b) Angažiranje na pregledu financijskih izvještaja (Međunarodni standardi angažiranja na pregledu 2000-2699) (c) Ostala angažiranja koja pružaju uvjeravanje.

krsmanović B. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Hayes r. Andrić M. Revizija . Revicon. 5. Božić r.međunarodna perspektiva. Carmichael. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Revizija financijskih izvještaja . Interna revizija (a) Osnovne karakteristike interne revizije (b) Pristupi internoj reviziji i područja djelovanja interne revizije (c) Standardi o profesionalna etika interne revizije (d) Provođenje interne revizije (e) Odnos interne i eksterne revizije 7. Inc. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. r. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Subotica. Faber&Zgombić Plus.Istočno Sarajevo.srr-fbih. Banja Luka . 2002. Međunarodni standardi revizije. 3. 2007. Banja Luka. Prijevod. 2007 godina 6. kondić N. 2000 4. Principi revizije . D. Revizija javnih rashoda . 2004. “Finrar” Banja Luka . uvjeravanja i etike na revizorskim i srodnim angažmanima • prakse i postupci kontrole i osiguranja kvaliteta • informaciona tehnologija u reviziji • interna revizija • osnove revizije javnih rashoda • regulativa revizije u EU i budućnost revizije www. 2.teorija i praksa.vodič kroz praktičnu reviziju. Messier: Revizija.org 2 . john j.org LITERATURA: 1. zagreb. uvjeravanja i etike. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2000 7.Acquis communautaire (b) Institucionalni akteri Evropske Unije (c) Direktive Evropske Unije (d) Budućnost revizije KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • pravila profesionalnog ponašanja • primjena Međunarodnih standarda revizije. Prevod. Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije (a) Kontrola kvaliteta na nivou revizorskog angažmana i revizorske firme (MSR 220 i MSKK 1) (b) Kontrola i osiguranje kvaliteta na nivou profesionalne organizacije članice IFAC-a (c) Javni nadzor nad revizijom 6. Mate. 2005.srr-fbih. drugi.UkljUčite se U profesijU (c) Utjecaj IT na postupke revizije (d) Tehnike revizije uz pomoć računara 5. Zagreb. Regulatorna osnova revizije EU i budućnost revizije (a) Zakonski položaj računovođa i revizora u EU . William e. jakšić D. www.državna revizija (a) Regulatorna osnova revizije javnog sektora (b) Financijska revizija javnog sektora (c) Revizija uspješnosti javnog sektora (d) Transparentnost revizorskog izvještaja javnog sektora 8.

a global perspective“. procedure njihovih izmje na i donošenja novih standarda. 2003 6. Sarajevo. računovodstveno obuhvaćanje kapitala i obaveza. lebas M. Željko Bošnjak. Tekuća pitanja i dostignuća financijskog izvještavanja (a) Računovodstveni utjecaj okruženja. Međunarodni računovodstveni standardi. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. uključujući promjene u formi i sadržaju periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja i alternativni načini priopćavanja rezultata korisnicima (c) Predložene promjene u strukturi nacionalne i međunarodne regulative i utjecaj na globalnu harmonizaciju i standardizaciju (d) Primjenjivost IASB-ovog regulatornog okvira na mala i srednja poduzeća.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.srr-fbih. na financijske izvještaje. Sarajevo. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. uključujući pitanja priznavanja i mjerenja. II. troškova penzija i dr. (d) Utjecaj poslovnih odluka i predloženih izmjena u računovodstvenoj praksi od strane pravnog lica. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. poreza. segmenata. (2006)”Financial Accounting and Reporting . (c) Problemi povezani sa regulatornim okvirom IASB-a. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda (b) Računovodstveno obuhvaćanje donacija i državne pomoći (c) Računovodstveno obuhvaćanje obezvređenja stalnih sredstava (d) Računovodstveno obuhvaćanje revalorizacije i promjena fer vrijednosti sredstava (izuzev financijskih instrumenata) (e) Računovodstveno obuhvaćanje penzionih planova i rezerviranja za penzije (f ) Računovodstveno obuhvaćanje osnovnih financijskih instrumenata (g) Računovodstveno obuhvaćanje financijskih derivata (h) Razvodnjavanje zarade po akciji 3. financijskih instrumenata. (e) Trenutna dostignuća u korporativnom izvještavanju 5. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. 2. kulturnih i socijalnih faktora na pravno lice (b) Utjecaj sadržaja financijskih izvještaja na korisnike. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja (a) Računovodstvene politike i kombinacije i kvaliteta financijskih izvještaja (b) Analiza imovinskog položaja poduzeća (c) Analiza financijskog položaja poduzeća (d) Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća (e) Racio analiza (f ) Rezidualni dohodak. second edition. j. pridružena i zajednički kontrolirana poduzeća 4. povezanih strana. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za grupe povezanih poduzeća (a) Računovodstveno obuhvaćanje ulaganja u pridružena poduzeća (b) Računovodstveno obuhvaćanje zajedničkih ulaganja (poduhvata) (c) Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna. 3. Fircon. uloga i zadaci odgovarajućih tijela IFAC-a u vezi sa unapređenjem i harmonizovanjem (sa drugim okvirima financijskog izvještavanja u svijetu) računovodstvenog obuhvatanja elemenata i sačinjavanja financijskih izvještaja u skladu sa potrebama prakse (na primjer. Regulatorni okvir odbora za Međunarodne računovodstvene standarde(IASB) (a) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja.UkljUčite se U profesijU Predmet 12 NAPREDNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE www. 2006 5. Thomson. Zavod za računovodstvo I reviziju F BiH. 4. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske. III dio. Maja pehar. ekonomska i tržišna dodana vrijednost LITERATURA: 1. 2.) (b) Sadržaj regulatornog okvira IASB-a u datim praktičnim situacijama. Mostar. “Financijsko računovodstvo”. (f ) Legitimitet tekuće računovodstvene prakse i njen značaj za korisnike financijskih izvještaja. sredstva. 2002 2 . Prof Dr Vinko Belak. stolowy H. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. lizinga. rezerviranja i potencijalnih sredstava i obaveza.

motivi ulaganja u vrijednosne papire .očekivani prinos i standardna devijacija kod projekata . Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (uključujući i MRS).pojam i bitna svojstva pravnog subjektiviteta .trošak prioritetnih dionica 2 . Računovodstveni tretman derivata (Finrar 6/06).ukupni rizik projekta – drvo vjerovatnoće . 1999. i prof Dr Žager lajoš. Prof Dr rodić jovan.prezentacija. Izvedeni vrijednosni papiri: osobine i vrednovanje . 1997. Kamatna stopa i tečajni rizik . Prof dr Žager katarina.organizacioni oblici privrednih društava .konvertibilni vrijednosni papiri i varanti .statusne promjene i restrukturiranje privrednih društava 2.zaštita od rizika upotrebom forvarda. Ciljevi i korporativno upravljanje .ukupni rizik projekta – simulacijski pristup .org 7.višestruke stope povrata kod projekata .portfolio projekata .prilagođavanje kamatnih stopa riziku likvidnosti . forwardi. stope prinosa. Predmet 13 NAPREDNI FINANCIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. futures i swap-ovi 3. fjučersa. revizora I finansijskih radnika FBiH. Utvrđivanje i računovodstveni tretman gubitaka nastalih obezvređenjem finansijskih instrumenata (Finrar 4/06).očekivani prinos i standardna devijacija mogućih prinosa . Trošak kapitala . Zagreb.upravljanje društvima i organi upravljanja . Analiza rizika a) Cijena novca . Savez računovođa.faktori koji određuju nivo kamatnih stopa .prilagođavanje kamatne stope prema vremenu dospijeća .opcije.Capital Asset Pricing Model: karakterističan smjer.prilagođavanje kamatnih stopa riziku neizvršenja novčanih obaveza .diversifikacija: sistemski i nesistemski rizik .srr-fbih. ili 2003. prvo izdanje. 9. SML pravac c) Rizik projekta .struktura kamatnih stopa .investitorovi stavovi prema riziku . 8. „Analiza finansijskih izvještaja”. Računovodstvo zaštite od rizika (Finrar 1/07). 2006. klasifikacija i priznavanje finansijskih instrumenata (Finrar 1/05). 10. Beograd.vremenska struktura kamatnih stopa . „Teorija i analiza bilansa”. opcija i svopova 5.sistem korporativnog upravljanja .menadžerske opcije 4. prof dr kata Škarić – jovanović: Djelimična razrada RS RS 32 i 39 za potrebe finansijskog izvještavanja .efekt kamatnih stopa na cijenu kapitala b) Rizik i prinos vrijednosnog papira .trošak duga . Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast 11. beta vrijednosnog papira.UkljUčite se U profesijU www.

org LITERATURA: 1. prof Dr Dragan.obveznice i njihove osobine . deveto izdanje. Međunarodni financijski menadžment .dioničke dividende i dijeljenje dionica . Politika dividendi .prioritetne i obične dionice: njihove osobine .faktori koji utječu na politiku dividendi . Banja Luka.upravljanje tečajnim rizicima .dugoročni dug vs. Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. 2005. jr. misija i ciljevi poduzeća kao okosnica strategijskog menadžmenta 2. Zagreb.ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) .strukturiranje transakcija u međunarodnoj trgovini www. Mikerević: „Finansijski menadžment”.trošak glavnice: različiti pristupi .stabilnost dividendi . 3.srr-fbih. pasivna politika dividendi .različiti modeli restrukturiranja poduzeća primjenjivi u našoj praksi 9. Priroda i značaj strategijskog menadžmenta a) Pojam strategije i strategijske situacije b) Pojam i razvoj strategijskog menadžmenta c) Karakteristike i značaj strategijskog menadžmenta d) Proces strategijskog menadžmenta e) Vizija. Van Horne.faktori rizika. 2005.procjena projekata na osnovu njihovog ukupnog rizika 6. Predviđanje i analiza okruženja a) Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menedžmenta • pojam. prof Dr Dragan Mikerević: „Strateški finansijski menadžment”. oporezivanje i politički rizik . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar. karakteristike i značaj predviđanja • odnos predviđanja i planiranja • ekonomski horizont predviđanja • planske pretpostavke 2 . MATE. zakup 8.vrste instrumenata dugoročnog duga .međunarodna ocjena isplativosti ulaganja . Restrukturiranje poduzeća .UkljUčite se U profesijU .aktivna vs.emisija vrijednosnih papira .: Osnove financijskog menedžmenta. Srednjoročno i dugoročno financiranje . Wachowicz. Banja Luka.financiranje opreme . 2002.financijsko signaliziranje 7.financiranje zakupom (leasing) .otkup dionica . james C.dugoročni krediti: trošak i koristi . 2. john M.CAPM: zahtijevane stope prinosa za posebne projekte i posebne grupe .

Sarajevo. Funkcionalne strategije a) Uloga i značaj funkcionalnih strategija b) Strategija marketinga c) Strategija proizvodnje d) Strategija ljudskih resursa e) Strategija financija f ) Strategija istraživanja i razvoja g) Strategija nabavke 7. Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta a) Portfolio koncept b) Pristup izbalansiranog sistema mjerila u strategijskom menadžmentu c) TOWS (SWOT) matrica d) Metoda scenarija e) Analiza jaza f ) Matrica analize šansi i opasnosti 5. Tirada. (II dio) 0 . 2. 2003. prof Dr jovan todorović.org LITERATURA: 1. prof Dr Aziz Šunje: “Top menadžer – vizionar i strateg”. Implementacija i kontrola strategije a) Značaj i proces implementacije strategije b) Elementi procesa implementacije strategije c) Stvaranje organizacione strukture za implementaciju strategije d) Uspostavljanje adekvatne poslovne kulture za implementaciju strategije e) Koordinacija i vođenje procesa implementacije strategije f ) Kontrola i revizija strategije g) Upravljanje promjenama www. „Strategijski i operativni menadžment“. Strategija poduzeća a) Značaj i uloga strategije u realizaciji poslovanja poduzeća b) Vrste strategija poduzeća c) Formuliranje strategije poduzeća 6.UkljUčite se U profesijU • postupak i organizacija predviđanja • postupak. metode i tehnike tržišnog predviđanja b) Analiza općeg okruženja • pojam i vrste okruženja • elementi i postupak analize okruženja • interakcije poduzeća i okruženja c) Analiza grane i konkurencije • značaj i elementi analize grane • relevantne analize unutar grane • analiza konkurencije 3. CONZIT Beograd.srr-fbih. Ocjena resursnih i konkurentskih sposobnosti poduzeća a) Relevantne analize za operativni i strategijski menedžment b) Identificiranje i ocjena kritičnih faktora uspjeha c) Lanac vrijednosti d) Koncept bazičnih procesa i sistema e) Koncept provođenja resursnih mogućnosti u efektivne strategije 4. 2003.

.

srr-fbih. Mostar. Sarajevo. 033/572-651 e-mail: sarajevo@srr-fbih.org. e-mail: info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4. tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184. tel/fax:033/572-650.Kneza Višeslava 77a.org . www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->