UKLJUČITE SE U PROFESIJU

KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: sarajevo@srr-fbih.org

UkljUčite se U profesijU

www.srr-fbih.org

Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine. Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast računovodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima: 1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računovođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama, 2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, sukladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije, 4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.

VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT) - CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) - OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih predmeta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.

ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni centri su u Mostaru i Sarajevu. Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesionalnog zvanja. Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza); 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i 3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga 

od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i 6. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu. 5. 2. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Potrebna dokumentacija za zvanje OR 1. prijavu za pristupanje ispitu br. 3.UkljUčite se U profesijU www.3.org Potrebna dokumentacija za zvanje CR 1. 4 (dostupna na web stranici Saveza). 2. 4. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završenu višu školu i ostale fakultete). prijavu za pristupanje ispitu br. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga.srr-fbih.  . 4.2. prijavu za pristupanje ispitu br. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet (dost pna na web stranici Saveza). ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju „certificirani računovođa“. 3. za ostale (dostupna na web stranici Saveza). ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu.

komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču novodstva i financija. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. 3. 4. 2. pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka. pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige. U malim poduzećima. nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav. Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. Upravljanje i komunikacije Informacijske tehnologije i primjene 5 . PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1.srr-fbih. U revizorskoj tvrtki. Uvod u financijsko računovodstvo. tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja. pratiti novčane tokove. certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo đe ili kontrolora. U većim poduzećima. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.

razlozi i metode (pravolinijska. Računovodstveni koncepti i principi (a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi.srr-fbih. metoda opadajućeg salda. funkcionalna) (iv) ulaganja u istraživanje i razvoj (v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila (vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila. Generalni okvir (a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba. Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC). (b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima.UkljUčite se U profesijU www. korporacije. iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda (i) obračunska – akrualna osnova (ii) načelo stalnosti poslovanja (iii) načelo identiteta bilance (iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena (b) Ostali računovodstveni koncepti: (i) načelo povijesnog troška (ii) načelo nastanka poslovnog događaja (iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene (iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice (v) načelo uzročnosti (vi) načelo opreznosti 3. (IASB). (b) Tekuća sredstva (i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji. (ii) metode za praćenje promjena na zalihama  . (c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. vrste računa i pravila knjiženja na računima (iii) kontni plan (iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi (v) blagajničko poslovanje i platni promet (vi) probna bilanca i zaključni list (vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja (viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’ (ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’ (x) periodični financijski izvještaji (b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a (c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije 4. Sustav dvojnog knjigovodstva (a) Sustav dvojnog knjigovodstva (i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja) (ii) račun – konto. (e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja. (d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja. 2.org Predmet 1 SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. metoda zbira broja godina. Računovodstveni tretmani (a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva (i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka (ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava (iii) amortizacija–definicija.

udjeli i ulozi Rezerve: zakonske i statutarne Događaji nastali nakon datuma bilance stanja Potencijalne obveze www. prof dr Vinko Belak. . 2. 698 str. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske 8. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Seminarski materijal – KPE: I. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. 10. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela  . 5.srr-fbih. uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku grupe). 959 str. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. Mostar. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”. prof. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. Belverd e. Centar za izdavačku delatnost. Financijsko računovodstvo. (2000) 3. Maja pehar. Ekonomski fakultet u Beogradu. dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo. Željko Bošnjak. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba ju biti obvezno uključene: – promjene u kapitalu – stalna sredstva – događaji nastali nakon datuma bilance stanja – potencijalne obveze i potencijalna sredstva – troškovi istraživanja i razvoja 6. Needles. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. 9. SRR FBiH. 2006) 7. uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja (iv) gotovina i ekvivalenti gotovine Tekuće i obračunate obveze Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije Dionički kapital. sidney j.UkljUčite se U profesijU (iii) potraživanja. III dio. 6. prvo izdanje. Financijski izvještaji (a) Ciljevi financijskih izvještaja (b) Korisnici i njihove informacione potrebe (c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja (i) bilanca stanja (ii) bilanca uspjeha (iii) izvještaj o tokovima gotovine (iv) izvještaj o promjenama u kapitalu (v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena) (d) Izrada financijskih izvještaja za: (i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo) (ii) društva lica (iii) društva kapitala. Sarajevo.org (c) (d) (e) (f ) (g) (h) 5. (2006) 4. 461 str. prof dr janko klobučar: Računovodstvo. Copyright: Houghton Mifflin Company. Fircon. Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. 2003. Interpretacija (a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije (i) koeficijent(i) likvidnosti (ii) koeficijent(i) profitabilnosti (iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja (iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti LITERATURA: 1. II. 2006. Gray. jr.

Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole 2. Značaj obuhvata troškova po mjestima 3.4. Menadžment.3. Troškovi po nosiocima i mjestima 2. Kontrolabilni i nekontrolabilni 2. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2.2.2.1. Struktura klase 9 4.3.2.4. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2.1.1. Ostale klasifikacije troškova 2.1.3. Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu 3. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici 3. Računovodstvo troškova. Informacijski ciljevi kalkulacije 3. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima 3.2.3.2.1. Inkrementalni.2.1. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. Upravljačko računovodstvo .2. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .2.4. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja 2. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 2.UkljUčite se U profesijU Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO www. Informacijski ciljevi.3.6. Relevantni i irelevantni 2.1. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna 2.2.1.strukturni element računovodstva poduzeća 2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. nenadoknadivi.1. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 1.2. Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata 4.3. Značaj obuhvata troškova po vrstama 3.1. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2.5. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3.1. Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9  .2. oportunitetni 2.2. strukturni elementi računovodstva troškova 3. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2.1. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka 2.2. Pojam.1.1. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2.3.3. Troškovi po vrstama 2.2.4.srr-fbih. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS) 4. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja 2. Izvještaji računovodstva troškova 3. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova 4.5. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova 3.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.2. Različiti troškovi za različite svrhe 2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 3.1. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače 2. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. svrhe informiranja.2.3.5.1. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.2.1.

matrična. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Sarajevo. vrste i karakteristike ciljeva e) Organizaciona struktura • dizajniranje organizacijske strukture • utvrđivanje i podjela posla • modeli organizacionih struktura (funkcionalna. tržišna. Menadžment ljudskih resursa a) Pojam.5.3. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije 6.1.2. timska i mrežna) • delegiranje autoriteta. 2005 4. projektna.1.2. teritorijalna. Kriteriji izbora mjesta troškova 6. proizvodna.org 4. pravnog slučaja.4. pacijenta. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9 4. Ševala isaković – kaplan. 2002. Datar Srikant Cost Accounting .7.srr-fbih. 3. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova 6. Pojam menadžmenta i menadžera a) Pojmovno određenje menadžmenta • menadžment kao skup ljudi • menadžment kao proces • menadžment kao nauka i vještina • menadžment kao profesija b) Posao menadžera • funkcije menadžera • uloga menadžera • vrste menadžera • karakteristike menadžera c) Evolucija menadžmenta • rani menadžment • moderni menadžment d) Osnove planiranja • pojam. Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla. Doc Dr Meliha Bašić.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9 6. Horngren Charles. prof Dr ibro popić. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 6. porudžbine. 2. značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa b) Planiranje ljudskih resursa  . emina resić. foster George. Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije 6. revizije 6. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i varijanti početnih i krajnjih zaliha LITERATURA: 1.4. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 5.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. značaj i ciljevi planiranja • proces planiranja • pojam i značaj.5. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva 5. Organizaciona struktura i mjesta troškova 6. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.6. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2.UkljUčite se U profesijU www. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti 5. godine.

Menadžment. 2003. 6. 7 i 8) 2.org 10 . (glave 1. Motiviranje a) Pojam motiviranja b) Uloga i značaj motivacije c) Faktori individualne motivacije d) Pristupi motivaciji e) Teorije motivacije • klasična teorija motivacije • teorija ljudskih odnosa • teorija ljudskih resursa • sadržajne teorije motivacije • procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha www. Dr ranko lončarević.srr-fbih.. (I i IV dio) www. Tirada. Ekonomski fakultet u Banjaluci. 2006. značaj i ciljevi komuniciranja b) Proces komunikacije • selekcija informacija • kodiranje • prijenos poruke • primanje poruke • dekodiranje • uspostavljanje povratne sprege c) Vrste komunikacija • verbalna i neverbalna komunikacija • komunikacija prema dole. “Top menadžer – vizionar i strateg”. prof . 2. Sarajevo.srr-fbih. prof Dr Aziz Šunje.UkljUčite se U profesijU c) Regrutiranje • Pojam i cilj regrutiranje • Izvori regrutiranje • Metode regrutiranje d) Selekcija • Pojam selekcije • Proces selekcije • Analiziranje prijava kandidata • Anketiranje kandidata • Intervjuiranje kandidata • Testiranje kandidata e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih • Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih • Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 3. 3. prema gore i horizontalna komunikacija d) Komunikacione mreže • formalne komunikacione mreže • neformalne komunikacione mreže 4. Komuniciranje a) Pojam.org LITERATURA: 1. 5.

Elektronsko poslovanje (a) Modeli elektronskog poslovanja (b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu (c) Digitalni potpis (d) Etička pitanja 11 . Ocjena informacijskih sustava (a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme (b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima (c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva (d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja (e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika (f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije (g) Post-implementacijska pitanja 6.srr-fbih. (f ) Planiranje projekta. (h) Softverska podrška za upravljanje projektom 4. (e) Iniciranje projekta. Projektiranje informacijskih sustava (a) Proces razvoja informacijskih sustava (b) Korisnički zahtjevi (c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva (d) Eksterni dizajn (e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi. (g) Nadzor i kontrola projekta. Upravljanje informacijskim sustavima (IS) (a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja (b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja (c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja (d) Studija izvodljivosti. Standard računovodstvenog softvera (a) Opći podaci o računovodstvenom softveru (b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera (c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera (d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera 7. Informacijski podsustav računovodstva a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada c) Glavna knjiga d) Pomoćne poslovne knjige 3. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava (a) Informacijska tehnologija (b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi (c) Komponente informacionog sustava 2.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.UkljUčite se U profesijU Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE www. opisa postupaka (f ) Isporuka softvera (g) Softverska podrška procesu razvoja sustava 5.

projektiranje informacijskih sustava. Savez računovođa i revizora Srbije.0 Vodič ka uspjehu”. Mr stanislav polić. Bogoljub Milivojević. 2007 4. Ekonomski fakultet Sarajevo. Marcia robinson: “E-poslovanje 2.srr-fbih. „Elektronsko poslovanje“. Fakultet spoljne trgovine. dipl. inž. 2000. kalakota ravi. dr. informacijski podsistem računovodstva. 12 . 3. Bijeljina. Beograd. Dr Branko krsmanović. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”.UkljUčite se U profesijU www. Mate. 2. LITERATURA: 1. Dr rade stankić. “Informacione tehnologije u računovodstvu”. 2007. upravljanje informacijskim sustavima. ocjene informacijskih sustava. prof. standarda računovodstvenog softvera i elektronsko poslovanje. 2002.org KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS.

Financijsko izvještavanje 2 . razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva. a ISPIT 2. Financijski menadžment i kontrola . financijski kontrolor. priprema proračune i planove poduzeća. 2. tako i na strateškim razinama. CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav.srr-fbih. priprema po slovne planove. CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima. upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine.Primjena upravljačkog računovodstva 13 . 3. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Financijsko izvještavanje i revizija . Također. 4. pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji fakultet neekonomskog usmjerenja Završen četverogodišnji ekonomski fakultet Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja PREDMETI KOJI SE POLAŽU 1. Poslovno pravo i porezi Primjena upravljačkog računovodstva Financijsko izvještavanje 2 Revizija i sistemi interne kontrole Primjena financijskog menadžmenta PREDMETI KOJI SE POLAŽU ISPIT 1.Financijski menadžment . 5. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim. kao i u velikim poduzećima. Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora.Revizija i sustavi interne kontrole. CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. pripremati informacije za eksterne korisnike.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde.

Ortačko društvo (karakteristike. upravljanje javnim poduzećima.2.UkljUčite se U profesijU www. maksimalni broj osnivača.dionice i njihovo emitiranje. stečajni dužnik. Društva lica . .problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća. 1. 1. Likvidacija i stečaj 1. poslovanje i gašenje poduzeća).1.2.1.Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja. 2.simultano i sukcesivno osnivanje.1.Povjerioce. Pojam poduzeća i poduzetnika . Stečajni postupak Stečajni razlozi. udjeli i dionice. odgovornost. osnovne karakteristike (osnivanje.organi upravljanja. .način odlučivanja. firma. direktor .3. vlasnik STR. .Vlasnike. odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i komanditora. 1. minimalni broj osnivača. Likvidacijski postupak Svrha. sjedište.Zaposlene. upravljanje. Javna poduzeća .Druge zainteresirane strane. Obligacijski odnosi 2.udio i njihova prodaja i povlačenje. SZR) .Skupština . Statusne promjene i promjene oblika poduzeća Spajanje. odgovornost za poslovanje i rizik.privid pravne osobe .1.1. . objekti pravnog odnosa. Društvo sa ograničenom odgovornošću .skupština i način odlučivanja u skupštini. razlozi i predmet likvidacijskog postupka Dioba 1. .2. Preuzimanje.Imovina poduzeća.Cilj osnivanja. prospekt.Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća. .organ upravljanja.1.minimalni osnivački kapital.1. Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa.2. . upravni odbor .organ rukovodstva.1. . vrste dionica. ciljevi stečajnog postupka.organ vlasnika. .2. 1.2. .1. . .Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća. organi poduzeća. osnivanje.3. minimalni osnivački kapital. Društva kapitala Dioničko društvo .srr-fbih. djelatnost.3.4. zastupanje). Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava 1. . Promjena pravne forme. .1. trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac. imovina 1 . 1.1. Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca .pojam. Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća 1. . . Poslovno pravo 1. osnivanje. nadzorni odbor organ nadzora).osnivanje. odgovornost za obveze.Komanditno društvo (karakteristike. poslovanje i gašenje poduzeća).samo NO).organi upravljanja. odgovornost. shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora . sistem prvostupnog i drugostupnog upravljanja tj.Stečajni upravnik Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na: .3.3.Poduzeće (gospodarsko. vlasništvo. 1. .1.postoji UO i NO i shema u kojoj se ne razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora .org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.

3.Prava kod vrijednosnih papira . porezna osnovica. porezni destinator.uzroci i posljedice porezne evazije: 1 . 3.Imovinska šteta . rezident i nerezident.10.6. te posljedice nevažnosti pravnog posla Zastupništvo.Naknada štete Jednostrana izjava volje: . harmonizacija u okviru EU – kratak osvrt. Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj.Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima . porezna zastara. Trošarine .org 3.Dejstvo ugovora prema stranama . porezni katastar i porezna administracija .Preuzimanje duga . vršenje i zaštita prava 2.11. državni fondovi.2. porezne i kontrolne markice.takse. povrat poreza (refrakcija). mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa između zemalja.povijesni razvoj poreza. Porezni sustav i porezi . teritorijalna pripadnost.UkljUčite se U profesijU Pravni promet i pravni poslovi Nevažeći. način obračunavanja i izmirenja porezne obveze. ekonomsko načelo. definicija malog poreznog obveznika. kratak pregled evropskih iskustava. porezni obveznik.3. međunarodne reperkusije.Mjenica .2.1. Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste. naknade.3. 3. ekonomski značaj. karakteristika poreza.9.7. 3. PDV . 3.porezni subjekt. Carine . nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.8.Vrste vrijednosnih papira . obračun i plaćanje i dr.12. Porez na dobit–predmet oporezivanja. 3. porezna sposobnost (kapacitet). svrha.Prestanak ugovora Pričinjavanje štete drugome: . Ostali javni prihodi . 3. način ubiranja. porezni izvor. kamate i kazne. porezna stopa. porezna administracija. Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike.Cesija .5. Obligacije Dejstvo ugovora: .predmet oporezivanja PDV-om u BiH.Asignacija Ispunjenje obligacije: . klasifikacija poreza.Ček . dobrovoljna i prinudna naplata. porezni obveznik.predmet oporezivanja. porezni platac.Dejstvo ugovora prema trećim osobama . Porezi 3.Novacija (Prijenos) obligacije 2.srr-fbih.4. 3. Elementi oporezivanja . porezni objekt. porezna oslobađanja.Kompenzacija (Prebijanje) .Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari . reforma sustava socijalnog osiguranja i osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova. Utvrđivanje poreza. porezni obveznik. prijava porezne obveze.definicija. socijalno-političko i administrativnotehničko): 3.Vrijednosni papiri Docnja Promjena subjekta obligacije: . 3.Uopće o naknadi štete . porezna stopa. Porezna evazija . povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru bivše SFRJ i BiH. značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala. 3. otpis poreza. osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti. sistemsko izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.Dionice www. porezne stope. ništavi i rušljivi pravni poslovi. Vrijednosni papiri .dospijeće poreza. ekonomski značaj prihoda od trošarina.

1. 39/03. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .3. kratkoročni obračun segmenata. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2.5.”Sl. eksterni i interni korisnici 3.3. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. 5. „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B. prof dr Veljko trivun.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Pojam. Računovodstvo troškova. 9/05 i 35/05) 10. 8. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3.glasnik RS”. Menadžment. broj: 17/93. 29/78. 45/89. Odvijanje računovodstva segmenata na klasi 9 (prema kontnom planu rs) 4. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. 2. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. “Nacionalno i evropsko pravo” Marko rajčević. 3/96.list SFRJ”. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji planiranja 1.2. Vrste budžeta 3.1. 7. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2.1. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.2. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl.4. Upravljačko računovodstvo . prof dr Bogdan loza.4.3.3.glasnik BiH”.srr-fbih.4. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2.glasnik BiH“. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1. 19/05.2.4.3. „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo. Proces pripreme operativnog plana 4. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH Zakon o javnim poduzećima Zakon o stečajnom postupku Zakon o likvidacijskom postupku Zakon o obligacionim odnosima (“Sl.strukturni element računovodstva poduzeća 2.glasnik BiH”. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl. svrhe informiranja i strukturni elementi računovodstva troškova 3. Utjecaj različitih sistema obračuna troškova na visinu periodičnog rezultata 4. 4. 94/05. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. Upravljačko računovodstvo i promjenljivo okruženje 1. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. Planiranje i računovodstvo odgovornosti 1 .g. Pojam i značaj računovodstvenog planiranja (budžetiranja) 2. 92/05. br.Luka.org LITERATURA: 1.4. 6. Informacijski ciljevi. Informacijski ciljevi kalkulacije 3. broj: 12/06) Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Sarajevo 2000.4. 57/89. 8/06.UkljUčite se U profesijU www. stila upravljanja i računovodstvenog izvještavanja 2. 52/05. br. Izvještaji računovodstva troškova 3.4. 3. 2007. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Usuglašavanje strategije organizacijske strukture. 39/85. 24/06 i 70/06 ) 11. 74/04) 9. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl. Računovodstvo troškova. broj: 49/04.

Niš 2002 godine Predmet 7 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Računovodstveno obuhvaćanje troškova i rezultata profitnih i investicionih centara u funkciji motivacije menadžmenta 4. 2002. Stalno usavršavanje 1. 2005 4. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. koncepti i teorija (a) Okvir za pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (b) Teorija agencije. Regulatorni okvir (a) Struktura Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Horngren Charles. (b) Postupak donošenja standarda. Računovodstvena podrška politici cijena u promjenljivom okruženju LITERATURA: 1. Pojam motivacijskog mehanizma decentraliziranog poduzeća 2. Instrumenti u vrednovanju alternativa i olakšavanju pronalaska adekvatnog izvora 3. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji kontrole 1. Analiza lanca vrijednosti i lanca dobavljača 1. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji motivacijskog mehanizma menadžmenta 1.2. inovacije) 1. Faze procesa donošenja poslovnih odluka i upravljačko računovodstvo 3. Glavni budžet 6. Analiza odnosa troškovi – obim aktivnosti – dobitak (CVP analiza) 3. (c) Promjene nivoa cijene. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti indirektnih troškova 4. Kupci u fokusu 1. 2006. Ključni faktori uspjeha (troškovi.budžetska kontrola”. 3. emina resić. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Stil upravljanja i organizaciona struktura 2.org 6. Pojam i značaj fleksibilnog budžeta 2. (c) Uloga Komisije za interpretacije međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) 1 . Doc Dr Meliha Bašić. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti direktnih troškova 3. vrijeme. Računovodstveno planiranje prilagođeno potrebama utvrđivanja standarda za mjerenje uspjeha menadžmenta 3.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. Ekonomski fakultet u Sarajevu.UkljUčite se U profesijU 5. godine 6. kategorije troškova i primjeri alternativnog poslovnog odlučivanja 4.2. Cost – benefit analiza. Ševala isaković – kaplan. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” 5.3. Prosveta . prof Dr ibro popić. Novičević Blagoje : “ Upravljačko računovodstvo. stevanović Nikola.srr-fbih. Malinić Dejan. Sarajevo. godine.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. “Upravljačko računovodstvo”. Datar Srikant Cost Accounting . Funkcioniranje sustava motivacije menadžmenta 7. Fokusiranje na ključne teme u odlučivanju i kontroli menadžmenta i upravljačkog računovođe 1. Računovodstveni principi.4.1. kvaliteta. Standardni troškovi i analiza odstupanja 7. Odgovornost i kontrolabilnost 5. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji procesa donošenja poslovnih odluka 1. Milićević Vlado. održavanje kapitala 2.1.3. foster George. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti prihoda www.

Fircon. Needles. ACCA 2. Međunarodni standardi. 10.org 1 . Prof Dr Vinko Belak. Savez računovođa. 2001. Finansijsko izvještavanje. 698 str. revizora i financijskih djelatnika FBiH. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (a) Definicija zavisnog poduzeća (b) Isključivanje iz konsolidacije (c) Izrada konsolidirane bilance uspjeha i bilance stanja. uključujući: (i) eliminiranje transakcija unutar grupe (ii) korekcije fer vrijednosti 5. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. LITERATURA: 1. 2002 6. (2002) „Finansijsko računovodstvo – opšti pristup“ Copyright: Houghton Mifflin Company. prof Dr kata Škarić – jovanović (2005):“ Finansijsko računovodstvo“.srr-fbih. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2006. 2003 5. Udruženje računovođa i revizora FBiH. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). 2.Ekonomski fakultet u Beogradu. „Financijsko računovodstvo”. 461 str.srr-fbih. Maja pehar. Zavod za računovodstvo i revizju F BiH. isključujući razvodnjavanje (h) Porez u poslovnim knjigama poduzeća uključujući: (i) tekuća porezna sredstva i tekuće porezne obveze (ii) odložena poreska sredstva i odložene porezne obveze (i) Dugoročna i kratkoročna rezerviranja (isključujući složenije aspekte poput rezerviranja za mirovine) 4. Savez računovođa i revizora Republike Srpske 8.UkljUčite se U profesijU www. II. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja i s njima povezanih informacija (a) Analiza informacija o poduzeću. (b) Izrada izvještaja o financijskoj uspješnosti za različite grupe korisnika (c) Izrada i analiza izvještaja o tokovima gotovine za pojedinačno poduzeće (d) Transakcije između povezanih strana – računovodstveni i porezni aspekt (e) Informacije po segmentima (isključujući segmente tipa investicijskog centra). Sarajevo. Željko Bošnjak. sidney j.5. 9. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje dioničkog kapitala i rezervi (i) emitiranje i otkup dionica (ii) koncepti održavanja kapitala (iii) bruto dobitak i bruto gubitak (iv) neto dobitak i zadržana zarada (v) revalorizacijske i prenesene rezerve (b) Materijalna i nematerijalna stalna sredstva (d) Dugoročna financijska ulaganja (posebno ulaganja u financijski leasing i kupovinu dionica druge pravne osobe) (e) Ulaganja u nekretnine – složeniji aspekti MRS 40 (f ) Obrtna – tekuća sredstva (g) Zarada po dionici. 2006 3. Sarajevo. III dio. jr. 4. 7. Gray. Mostar. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast www. 2006) Seminarski materijal – KPE: I.org 3. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. 959 str. Centar za izdavačku delatnost. Belverd e.

Planiranje revizije. njihova primjena na eksternu i internu reviziju. (b) Statutarna revizija. Sustav internih kontrola (a) Ciljevi sustava interne kontrole (b) Inherentne slabosti sustava interne kontrole (c) Komponente sustava interne kontrole (d) Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije (e) Procjena sustava interne kontrole od strane revizora uključujući i testove kontrola i izvještavanje osoba zaduženih za upravljanje 6. odgovornost za prevare i greške. uloga internih kontrola (e) Odnos internih kontrola i interne revizije prema eksternoj reviziji financijskih izvještaja 3. 4.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Interna revizija i interna kontrola (a) Uloga interne revizije i interne kontrole i njihova veza sa: (i) ciljevima poduzeća (ii) upravljanjem poduzećem (iii) upravljanjem rizicima (b) Obuhvat i funkcije interne revizije. Okvir revizije (a) Razvoj i promjenljiva priroda revizije.UkljUčite se U profesijU Predmet 8 REVIZIJA I SUSTAVI INTERNE KONTROLE www. rizik i značajnost u reviziji financijskih izvještaja (a) Ciljevi revizije financijskih izvještaja (b) Izjave uprave u financijskim izvještajima izvođenje ciljeva i postupaka revizije (c) Analitički postupci u planiranju revizije (d) Procjena rizika revizije (e) Materijalnost u reviziji financijskih izvještaja (f ) Sastavljanje i dokumentiranje plana i programa revizije (g) Koordinacija rada kojeg obavljaju drugi (h) Informacijska tehnologija u planiranju i procjeni rizika 5. Pribavljanje dokaza revizije (a) Metode i tehnike pribavljanja dokaza revizije (b) Analitički postupci kao suštinski dokaz (c) Testiranje salda i transakcija (d) Revizorske tehnike uz pomoć računara (e) Primjena metode uzorka u reviziji (f ) Revizorsko ispitivanje naknadnih događaja (g) Provjera održivosti pretpostavke o stalnosti poslovanja (h) Ostali završni postupci revizije (i) Sveobuhvatna provjera pribavljenih dokaza 1 . (b) Revizori: (i) regulacija i supervizija (ii) odnos sa državom (iii) osnove etike za profesionalne računovodstvene eksperte (iiii) uloga IFAC-a. i teorija revizije (c) Profesionalna etika i kodeks ponašanja. priroda i obuhvat angažmana interne revizije (c) Organizacija i modaliteti funkcioniranja interne revizije (d) Pojam.srr-fbih. 2. uvjeravanja i etike: (i) razvoj i uloga (ii) odnos sa nacionalnim standardima. značaj. odgovornost. Regulativa (a) Međunarodni standardi i priopćenja revizije.

john j.Istočno Sarajevo. svrha i uloga financijskog menadžmenta a) Priroda.Instrumenti novčanog tržišta c) Tržište kapitala . zagreb. Zagreb. Međunarodni standardi revizije. Predmet 9 PRIMJENA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.srr-fbih. Faber&Zgombić Plus. 2000 4. r. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Ciljevi. „Revizija financijskih izvještaja . William e. jakšić D. Izvještavanje o reviziji financijskih izvještaja (a) Forma i sadržaj nemodificiranih i modificiranih revizorskih izvještaja o financijskim izvještajima (b) Način izvođenja mišljenja revizora o financijskim izvještajima (c) Forma i sadržaj ostalih izvještaja eksterne revizije (d) Preporuke vezane za unapređenje uspješnosti poslovanja KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • profesionalna etika koja je relevantna za rad računovođa u javnoj praksi i u poduzećima • procjena rizika i odgovor na procijenjene rizike od strane eksternih revizora • uloga interne revizije u upravljanju rizicima i upravljanju poduzećima • sustav interne kontrole • suštinski revizorski dokaz • izvještaji nezavisne revizije www. Inc. Messier: „Revizija“. Prevod.“ Principi revizije . D.Instrumenti tržišta kapitala d) Financijski posrednici e) Kamatne stope i krivulje prinosa od ulaganja 20 .teorija i praksa. Prevod. 2000 8. svrha i područje istraživanja financijskog menadžmenta b) Odnos financijskog menadžmenta i drugih financijskih disciplina c) Problemi višestrukih sudionika u financijskom menadžmentu i s tim u vezi višestrukih ciljeva d) Poslovne funkcije poduzeća i zadaci poslovnih funkcija e) Odnos financijske funkcije i drugih poslovnih funkcija 2. Banja Luka. Andrić M. Revizija . 2.Pojam i uloga tržišta kapitala . 2007. uvjeravanja i etike.Vrste novčanog tržišta . Revicon. 2003. Carmichael. 7. Subotica. “Finrar” Banja Luka . i drugi. kondić N.međunarodna perspektiva”. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Božić r.Institucionalne forme tržišta kapitala i oblici trgovanja kapitalom . 2005. Hayes r. 3.UkljUčite se U profesijU (j) Modifikacije plana i programa revizije (k) Dokumentacija i radni papiri revizora 7. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske.vodič kroz praktičnu reviziju”. Banja Luka . 2002. krsmanović B. Mate. Revicon.Institucionalne forme novčanog tržišta .org LITERATURA: 1.Definicija i uloga novčanog tržišta . kerim Agić: Uloga interne kontrole u reviziji financijskih izvještaja. 2004. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Okruženje financijskog menadžmenta a) Poslovna i porezna okolina b) Tržište novca . 2007 godina 5. Sarajevo 6. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

2.samofinanciranje .neto sadašnja vrijednost (NPV) .optimalna razina tekuće imovine . Wachowicz.ABC metoda kontrole zaliha .specifični izvori financiranja 5. 21 . Van Horne. financijski rizik c) Ukupna poluga i ukupni rizik poduzeća d) Odnosi pokrića e) Pristup neto poslovne dobiti vs. Adnan Rovčanin. Banja Luka. 2005.razdoblje povrata . II.EBIT-EPS analiza.: “Osnove financijskog menadžmenta”.politike kreditiranja i naplate . Upravljanje financijama.ugovoreno financiranja . agresivna vs.interna stopa prinosa (IRR) . Procjena vrijednosti vrijednosnih papira tržišta kapitala a) Vremenska vrijednost novca b) Koncepti procjene vrijednosti c) Procjena vrijednosti obveznica d) Procjena vrijednosti dionica e) Izračun stope prinosa www.ocjena boniteta dužnika . konzervativna financijska politika) b) Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima .odabir utrživih vrijednosnih papira . john M. Zagreb. 2002.spontano financiranje . james C.kontrola zaliha točno na vrijeme (JIT) d) Kratkoročno financiranje .UkljUčite se U profesijU 3. dugoročno financiranje.ekonomska količina narudžbe (EOQ) .kreditiranje .Točka pokrića. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Upravljanje obrtnim sredstvima a) Pojam obrtna sredstva i važnost upravljanja obrtnim sredstvima . Sarajevo 2004. MATE. deveto izdanje.instrumenti tržišta novca c) Upravljanje potraživanjima od kupaca i zalihama . agencijski troškovi i porezi 6. tradicionalni pristup f ) Modigliani&Miller teorija – princip ukupne vrijednosti g) Trošak bankrota. prof dr Dragan Mikerević: ”Finansijski menadžment”.diskontirano razdoblje povrata . jr.srr-fbih.indeks profitabilnosti (PI) c) Poteškoće kod odabira ulaganja LITERATURA: 1. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.dopunjeno izdanje.financiranje tekuće imovine (kratkoročno vs. Procjena kapitalnih ulaganja a) Postupak ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja b) Metode ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja . poslovni rizik b) Financijska poluga . stepen poslovne poluge. 3. Određivanje strukture izvora financiranja a) Poslovna poluga .motivi držanja gotovine . stupanj financijske poluge.ubrzavanje naplate i usporavanje isplate gotovine .org 4.

UKLJUČITE SE U PROFESIJU s e e oiju uičt Uklj www.org 22 .srr-fbih.

Napredno upravljačko računovodstvo Revizija upravljanja i ispitivanja Napredno financijsko izvještavanje Napredni financijski menadžment Strategijski menadžment 23 . Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama. 2. znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine. 3. stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine. 4.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www.srr-fbih.org OVLAŠTENI REVIZOR Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti. 5. “dijagnosticira” njenu internu kontrolu i sustave poslovanja. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR ZAVRŠEN ČETVEROGODIŠNJI FAKULTET Zvanje certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u tom zvanju PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori.

ciljevi i vrste financijskih izvještaja 2.4. Strategijska analiza troškova 5. Faza ekonomično istinitih informacija 1. Sadržaj sistema uravnoteženih pokazatelja ostvarenja 2. Analiza neto obrtnog kapitala 5. Konkurentske strategije i ključni faktori uspjeha 3. Perspektiva kupca 2. Strategijska analiza troškova 2. Opća analiza financijskih izvještaja 3. Racio analiza likvidnosti 3. Konvencionalno upravljačko računovodstvo . Obračun troškova na bazi ciljnih troškova 3. Racio analiza solventnosti 3. Ograničenja tradicionalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja 2.2. Upotreba lanca vrijednosti u strategijskoj analizi troškova 4.4.2. Bihejvioristička faza 2.4.1. Neophodnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva 2. Analiza profitabilnosti proizvoda 5. Analiza novčanih tokova 6.2. Posljedice razvoja strategijske dimenzije upravljačkog računovodstva 4. Upravljanje na bazi izuzetka 8. Suvremeni koncepti obračuna troškova u funkciji strateškog menadžmenta 1.UkljUčite se U profesijU www. Prilagođavanje računovodstvenog informiranja potrebama suvremenog upravljanja poduzećem 1. Analiza profitabilnosti kupaca 6. Uloga strateškog menadžmenta u razvoju računovodstvenog informiranja 2. Sistem obračuna troškova baziran na aktivnostima 2. Racio analiza financijskih izvještaja 3.srr-fbih. Faza apsolutno istinitih informacija 1. Razvoj koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva 3. Obračun troškova karakteristika proizvoda (FC Costing) 5. Strateško upravljačko računovodstvo – odgovor izazovima suvremenih uvjeta privređivanja poduzeća 3. Racio analiza obrta 3. Od konvencionalnog do strateški orijentiranog upravljačkog računovodstva 1.3.3. Sustav uravnoteženih pokazatelja ostvarenja u funkciji efikasnog upravljanja 1. Racio analiza rentabiliteta 4. Perspektiva učenja i rasta 2 . Perspektiva internih poslovnih procesa 2. Benchmarking i analiza odstupanja 7. Faza uvjetno istinitih informacija 1. Just in time (JIT) proizvodni sistem i Backflush Costing 4. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor na izazov modernog menadžmenta 1. Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata 4.strategijski problemi 3.3.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA OR Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Tradicionalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 1. Pojam. Financijska perspektiva 2. Faze razvoja konvencionalnog upravljačkog računovodstva 1.1.1.

Sarajevo. 3. Dejan Malinić. 5. Odabir pokazatelja za svaku perspektivu mjerenja ostvarenja 4.srr-fbih. Informacijska tehnologija u reviziji (a) Sistem internih kontrola .org LITERATURA: 1. a ne spadaju u reviziju ili pregled financijskih informacija (Međunarodni standardi angažiranja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ISAE 3000-3699) (d) Usluge srodne reviziji (ISRS 4000-4699) 4. Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim standardima revizije. Sistem uravnoteženih pokazatelja ostvarenja kao sistem upravljanja www. Datar srikant“ Cost Accounting a managerial emphasis. RRiF Zagreb. Horngren Charles. 4.opće i aplikativne kontrole (b) Tehnike analize rizika u računarski zasnovanom informacionom sistemu 2 . Ostali revizorski angažmani (a) Specijalne oblasti (NSR 800-899) (b) Angažiranje na pregledu financijskih izvještaja (Međunarodni standardi angažiranja na pregledu 2000-2699) (c) Ostala angažiranja koja pružaju uvjeravanje. 7. 2005. Vlado Milićević. uvjeravanja i etike (a) Okvir Međunarodnih standarda revizije (MSR 120) (b) Opći principi i nadležnost (MSR 200-299) (c) Procjena rizika i odgovori procijenjene rizike (MSR 300-499) (d) Revizijski dokazi (MSR 500-599) (e) Korištenje rada drugih (MSR 600-699) (f ) Zaključci revizije i izvještavanje (MSR 700-799) 3. „Upravljačko računovodstvo“ Prof dr Vinko Belak: „Menadžersko računovodstvo“.“ u prevodu Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. emina resić: „Troškovno računovodstvo – praktikum“. prof Dr ibro popić. Ševala isaković – kaplan.UkljUčite se U profesijU 3. godine. (c) Regulatorno okruženje relevantno za reviziju (i) korporativno upravljanje (ii) kodeks najbolje prakse (iii) odbori za reviziju (iv) efikasnost interne financijske kontrole (v) zakoni i regulativa o reviziji financijskih izvještaja 2. 2. RRiF Zagreb. Profesionalna i etička pitanja (a) Pravila profesionalnog ponašanja prema IFAC-ovom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe: (i) primjenljiva na sve profesionalne računovođe (ii) primjenljiva na profesionalne računovođe u javnoj praksi (iii) primjenljiva na zaposlene profesionalne računovođe (b) Profesionalna odgovornost i obaveze (i) prevara i greška (ii) profesionalna odgovornost (uključujući nemar) (iii) kriminalne radnje (iv) primjena zakona i drugih propisa (v) profesionalno osiguranje protiv gubitka (vi) zloupotreba povjerljivih informacija. Vlado Milićević. „Strategijsko upravljačko računovodstvo“ Nikola stevanović. 6. Prof Dr Vinko Belak „“ Menadžersko računovodstvo“. Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Doc dr Meliha Bašić. Ekonomski fakultet u Sarajevu. 2002. foster George.

Andrić M. 2002. Faber&Zgombić Plus.srr-fbih. 2007. Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije (a) Kontrola kvaliteta na nivou revizorskog angažmana i revizorske firme (MSR 220 i MSKK 1) (b) Kontrola i osiguranje kvaliteta na nivou profesionalne organizacije članice IFAC-a (c) Javni nadzor nad revizijom 6. uvjeravanja i etike.Acquis communautaire (b) Institucionalni akteri Evropske Unije (c) Direktive Evropske Unije (d) Budućnost revizije KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • pravila profesionalnog ponašanja • primjena Međunarodnih standarda revizije.srr-fbih. Messier: Revizija. 2000 4. Subotica. Revizija . 3. William e.vodič kroz praktičnu reviziju. Hayes r. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. kondić N. uvjeravanja i etike na revizorskim i srodnim angažmanima • prakse i postupci kontrole i osiguranja kvaliteta • informaciona tehnologija u reviziji • interna revizija • osnove revizije javnih rashoda • regulativa revizije u EU i budućnost revizije www. 2007 godina 6. Principi revizije . 2. Božić r. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. D. 5.međunarodna perspektiva. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Banja Luka .org 2 . r.UkljUčite se U profesijU (c) Utjecaj IT na postupke revizije (d) Tehnike revizije uz pomoć računara 5. Regulatorna osnova revizije EU i budućnost revizije (a) Zakonski položaj računovođa i revizora u EU .teorija i praksa. drugi. Interna revizija (a) Osnovne karakteristike interne revizije (b) Pristupi internoj reviziji i područja djelovanja interne revizije (c) Standardi o profesionalna etika interne revizije (d) Provođenje interne revizije (e) Odnos interne i eksterne revizije 7. 2004.org LITERATURA: 1. Međunarodni standardi revizije. zagreb. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2000 7. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Carmichael. Revizija financijskih izvještaja . Inc. Prijevod. krsmanović B. www. Prevod. “Finrar” Banja Luka . jakšić D.državna revizija (a) Regulatorna osnova revizije javnog sektora (b) Financijska revizija javnog sektora (c) Revizija uspješnosti javnog sektora (d) Transparentnost revizorskog izvještaja javnog sektora 8. john j. Mate. Revicon. Revizija javnih rashoda .Istočno Sarajevo. 2005. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Zagreb. Banja Luka.

2. sredstva. procedure njihovih izmje na i donošenja novih standarda.UkljUčite se U profesijU Predmet 12 NAPREDNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE www. poreza. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. (f ) Legitimitet tekuće računovodstvene prakse i njen značaj za korisnike financijskih izvještaja. segmenata. (d) Utjecaj poslovnih odluka i predloženih izmjena u računovodstvenoj praksi od strane pravnog lica. Maja pehar. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za grupe povezanih poduzeća (a) Računovodstveno obuhvaćanje ulaganja u pridružena poduzeća (b) Računovodstveno obuhvaćanje zajedničkih ulaganja (poduhvata) (c) Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. uključujući pitanja priznavanja i mjerenja. Tekuća pitanja i dostignuća financijskog izvještavanja (a) Računovodstveni utjecaj okruženja. (e) Trenutna dostignuća u korporativnom izvještavanju 5. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. povezanih strana. uloga i zadaci odgovarajućih tijela IFAC-a u vezi sa unapređenjem i harmonizovanjem (sa drugim okvirima financijskog izvještavanja u svijetu) računovodstvenog obuhvatanja elemenata i sačinjavanja financijskih izvještaja u skladu sa potrebama prakse (na primjer. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske. Regulatorni okvir odbora za Međunarodne računovodstvene standarde(IASB) (a) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. II. Fircon. Thomson. Mostar. 2002 2 . 3. j. 2. pridružena i zajednički kontrolirana poduzeća 4.a global perspective“. lizinga. second edition. “Financijsko računovodstvo”. rezerviranja i potencijalnih sredstava i obaveza.srr-fbih. ekonomska i tržišna dodana vrijednost LITERATURA: 1. računovodstveno obuhvaćanje kapitala i obaveza. lebas M. Prof Dr Vinko Belak. (c) Problemi povezani sa regulatornim okvirom IASB-a. troškova penzija i dr. Sarajevo.) (b) Sadržaj regulatornog okvira IASB-a u datim praktičnim situacijama. na financijske izvještaje. stolowy H. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja (a) Računovodstvene politike i kombinacije i kvaliteta financijskih izvještaja (b) Analiza imovinskog položaja poduzeća (c) Analiza financijskog položaja poduzeća (d) Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća (e) Racio analiza (f ) Rezidualni dohodak. Zavod za računovodstvo I reviziju F BiH. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda (b) Računovodstveno obuhvaćanje donacija i državne pomoći (c) Računovodstveno obuhvaćanje obezvređenja stalnih sredstava (d) Računovodstveno obuhvaćanje revalorizacije i promjena fer vrijednosti sredstava (izuzev financijskih instrumenata) (e) Računovodstveno obuhvaćanje penzionih planova i rezerviranja za penzije (f ) Računovodstveno obuhvaćanje osnovnih financijskih instrumenata (g) Računovodstveno obuhvaćanje financijskih derivata (h) Razvodnjavanje zarade po akciji 3. (2006)”Financial Accounting and Reporting . 2003 6. III dio. Sarajevo. 4. Željko Bošnjak. financijskih instrumenata. Međunarodni računovodstveni standardi. uključujući promjene u formi i sadržaju periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja i alternativni načini priopćavanja rezultata korisnicima (c) Predložene promjene u strukturi nacionalne i međunarodne regulative i utjecaj na globalnu harmonizaciju i standardizaciju (d) Primjenjivost IASB-ovog regulatornog okvira na mala i srednja poduzeća. kulturnih i socijalnih faktora na pravno lice (b) Utjecaj sadržaja financijskih izvještaja na korisnike. 2006 5.

„Teorija i analiza bilansa”.faktori koji određuju nivo kamatnih stopa .menadžerske opcije 4. beta vrijednosnog papira. i prof Dr Žager lajoš.prilagođavanje kamatne stope prema vremenu dospijeća . Izvedeni vrijednosni papiri: osobine i vrednovanje .trošak duga .organizacioni oblici privrednih društava . stope prinosa.prilagođavanje kamatnih stopa riziku likvidnosti .upravljanje društvima i organi upravljanja . prof dr kata Škarić – jovanović: Djelimična razrada RS RS 32 i 39 za potrebe finansijskog izvještavanja .Capital Asset Pricing Model: karakterističan smjer. Savez računovođa.očekivani prinos i standardna devijacija kod projekata .očekivani prinos i standardna devijacija mogućih prinosa .motivi ulaganja u vrijednosne papire .statusne promjene i restrukturiranje privrednih društava 2. Ciljevi i korporativno upravljanje . Prof Dr rodić jovan. Kamatna stopa i tečajni rizik . opcija i svopova 5.investitorovi stavovi prema riziku .portfolio projekata .vremenska struktura kamatnih stopa . Računovodstvo zaštite od rizika (Finrar 1/07). Analiza rizika a) Cijena novca . 10. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Utvrđivanje i računovodstveni tretman gubitaka nastalih obezvređenjem finansijskih instrumenata (Finrar 4/06). forwardi. fjučersa. 2006. revizora I finansijskih radnika FBiH.prezentacija. Prof dr Žager katarina. Predmet 13 NAPREDNI FINANCIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. prvo izdanje.trošak prioritetnih dionica 2 .opcije. 1999. 8.UkljUčite se U profesijU www. futures i swap-ovi 3.višestruke stope povrata kod projekata .efekt kamatnih stopa na cijenu kapitala b) Rizik i prinos vrijednosnog papira .diversifikacija: sistemski i nesistemski rizik . ili 2003.prilagođavanje kamatnih stopa riziku neizvršenja novčanih obaveza . 9.zaštita od rizika upotrebom forvarda. Beograd. Zagreb.ukupni rizik projekta – drvo vjerovatnoće . „Analiza finansijskih izvještaja”.struktura kamatnih stopa . SML pravac c) Rizik projekta .pojam i bitna svojstva pravnog subjektiviteta . Računovodstveni tretman derivata (Finrar 6/06). klasifikacija i priznavanje finansijskih instrumenata (Finrar 1/05).srr-fbih.org 7. Trošak kapitala .sistem korporativnog upravljanja . Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast 11. 1997.konvertibilni vrijednosni papiri i varanti .ukupni rizik projekta – simulacijski pristup .

UkljUčite se U profesijU . pasivna politika dividendi . Predviđanje i analiza okruženja a) Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menedžmenta • pojam.faktori rizika. john M.ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) . Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.vrste instrumenata dugoročnog duga .međunarodna ocjena isplativosti ulaganja .strukturiranje transakcija u međunarodnoj trgovini www. Srednjoročno i dugoročno financiranje . Politika dividendi .stabilnost dividendi .prioritetne i obične dionice: njihove osobine .obveznice i njihove osobine . Međunarodni financijski menadžment .dioničke dividende i dijeljenje dionica . Van Horne. karakteristike i značaj predviđanja • odnos predviđanja i planiranja • ekonomski horizont predviđanja • planske pretpostavke 2 . jr. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.org LITERATURA: 1.dugoročni krediti: trošak i koristi . Priroda i značaj strategijskog menadžmenta a) Pojam strategije i strategijske situacije b) Pojam i razvoj strategijskog menadžmenta c) Karakteristike i značaj strategijskog menadžmenta d) Proces strategijskog menadžmenta e) Vizija.dugoročni dug vs. Restrukturiranje poduzeća . misija i ciljevi poduzeća kao okosnica strategijskog menadžmenta 2.otkup dionica . oporezivanje i politički rizik .srr-fbih. zakup 8.procjena projekata na osnovu njihovog ukupnog rizika 6.emisija vrijednosnih papira . 2005.financiranje opreme . prof Dr Dragan Mikerević: „Strateški finansijski menadžment”. james C.trošak glavnice: različiti pristupi .financijsko signaliziranje 7. prof Dr Dragan.: Osnove financijskog menedžmenta. 2005. 3.upravljanje tečajnim rizicima . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.različiti modeli restrukturiranja poduzeća primjenjivi u našoj praksi 9. Zagreb. Banja Luka.faktori koji utječu na politiku dividendi .aktivna vs. 2002. deveto izdanje. Wachowicz. Banja Luka.CAPM: zahtijevane stope prinosa za posebne projekte i posebne grupe . Mikerević: „Finansijski menadžment”.financiranje zakupom (leasing) . MATE. 2.

Funkcionalne strategije a) Uloga i značaj funkcionalnih strategija b) Strategija marketinga c) Strategija proizvodnje d) Strategija ljudskih resursa e) Strategija financija f ) Strategija istraživanja i razvoja g) Strategija nabavke 7. 2003. Sarajevo. CONZIT Beograd.srr-fbih. (II dio) 0 . prof Dr jovan todorović. 2003. metode i tehnike tržišnog predviđanja b) Analiza općeg okruženja • pojam i vrste okruženja • elementi i postupak analize okruženja • interakcije poduzeća i okruženja c) Analiza grane i konkurencije • značaj i elementi analize grane • relevantne analize unutar grane • analiza konkurencije 3. Ocjena resursnih i konkurentskih sposobnosti poduzeća a) Relevantne analize za operativni i strategijski menedžment b) Identificiranje i ocjena kritičnih faktora uspjeha c) Lanac vrijednosti d) Koncept bazičnih procesa i sistema e) Koncept provođenja resursnih mogućnosti u efektivne strategije 4. Implementacija i kontrola strategije a) Značaj i proces implementacije strategije b) Elementi procesa implementacije strategije c) Stvaranje organizacione strukture za implementaciju strategije d) Uspostavljanje adekvatne poslovne kulture za implementaciju strategije e) Koordinacija i vođenje procesa implementacije strategije f ) Kontrola i revizija strategije g) Upravljanje promjenama www.UkljUčite se U profesijU • postupak i organizacija predviđanja • postupak. prof Dr Aziz Šunje: “Top menadžer – vizionar i strateg”. 2. Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta a) Portfolio koncept b) Pristup izbalansiranog sistema mjerila u strategijskom menadžmentu c) TOWS (SWOT) matrica d) Metoda scenarija e) Analiza jaza f ) Matrica analize šansi i opasnosti 5. Tirada. „Strategijski i operativni menadžment“.org LITERATURA: 1. Strategija poduzeća a) Značaj i uloga strategije u realizaciji poslovanja poduzeća b) Vrste strategija poduzeća c) Formuliranje strategije poduzeća 6.

.

www. Mostar.org Isevića Sokak 4. srr-fbih.org . tel/fax:033/572-650. 033/572-651 e-mail: sarajevo@srr-fbih. tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184. Sarajevo.org. e-mail: info@srr-fbih.Kneza Višeslava 77a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful