UKLJUČITE SE U PROFESIJU

KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: sarajevo@srr-fbih.org

UkljUčite se U profesijU

www.srr-fbih.org

Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine. Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast računovodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima: 1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računovođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama, 2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, sukladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije, 4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.

VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT) - CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) - OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih predmeta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.

ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni centri su u Mostaru i Sarajevu. Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesionalnog zvanja. Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza); 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i 3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga 

5.UkljUčite se U profesijU www. prijavu za pristupanje ispitu br. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet (dost pna na web stranici Saveza). za ostale (dostupna na web stranici Saveza).srr-fbih. 3. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu. od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i 6. 3. prijavu za pristupanje ispitu br. ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju „certificirani računovođa“. prijavu za pristupanje ispitu br. Potrebna dokumentacija za zvanje OR 1.3.org Potrebna dokumentacija za zvanje CR 1. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu. 4. 2. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završenu višu školu i ostale fakultete).2. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. 4.  . 2. 4 (dostupna na web stranici Saveza).

Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo. pratiti novčane tokove. certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo đe ili kontrolora. pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka. 4. 2. nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav. pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. U revizorskoj tvrtki. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima. Uvod u financijsko računovodstvo. U većim poduzećima.srr-fbih. tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja. certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige. Upravljanje i komunikacije Informacijske tehnologije i primjene 5 . 3. PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. U malim poduzećima. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču novodstva i financija. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva.

(b) Tekuća sredstva (i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji. metoda opadajućeg salda. (e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja. Računovodstveni koncepti i principi (a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi. Generalni okvir (a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba. (IASB). funkcionalna) (iv) ulaganja u istraživanje i razvoj (v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila (vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila. iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda (i) obračunska – akrualna osnova (ii) načelo stalnosti poslovanja (iii) načelo identiteta bilance (iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena (b) Ostali računovodstveni koncepti: (i) načelo povijesnog troška (ii) načelo nastanka poslovnog događaja (iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene (iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice (v) načelo uzročnosti (vi) načelo opreznosti 3.org Predmet 1 SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Računovodstveni tretmani (a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva (i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka (ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava (iii) amortizacija–definicija. (c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. vrste računa i pravila knjiženja na računima (iii) kontni plan (iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi (v) blagajničko poslovanje i platni promet (vi) probna bilanca i zaključni list (vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja (viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’ (ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’ (x) periodični financijski izvještaji (b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a (c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije 4. Sustav dvojnog knjigovodstva (a) Sustav dvojnog knjigovodstva (i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja) (ii) račun – konto. razlozi i metode (pravolinijska. (ii) metode za praćenje promjena na zalihama  . 2. (b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima. (d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja.srr-fbih.UkljUčite se U profesijU www. Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC). metoda zbira broja godina. korporacije.

uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja (iv) gotovina i ekvivalenti gotovine Tekuće i obračunate obveze Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije Dionički kapital. Needles.srr-fbih. 6. Mostar. . udjeli i ulozi Rezerve: zakonske i statutarne Događaji nastali nakon datuma bilance stanja Potencijalne obveze www. 9. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba ju biti obvezno uključene: – promjene u kapitalu – stalna sredstva – događaji nastali nakon datuma bilance stanja – potencijalne obveze i potencijalna sredstva – troškovi istraživanja i razvoja 6. sidney j. (2000) 3.UkljUčite se U profesijU (iii) potraživanja. prof. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela  . 698 str. dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 461 str. Financijski izvještaji (a) Ciljevi financijskih izvještaja (b) Korisnici i njihove informacione potrebe (c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja (i) bilanca stanja (ii) bilanca uspjeha (iii) izvještaj o tokovima gotovine (iv) izvještaj o promjenama u kapitalu (v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena) (d) Izrada financijskih izvještaja za: (i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo) (ii) društva lica (iii) društva kapitala. Seminarski materijal – KPE: I. Belverd e. prof dr Vinko Belak. 2006) 7. 5. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. prof dr janko klobučar: Računovodstvo. jr.org (c) (d) (e) (f ) (g) (h) 5. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske 8. Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. Ekonomski fakultet u Beogradu. (2006) 4. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. Financijsko računovodstvo. 2006. 959 str. prvo izdanje. Fircon. uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku grupe). u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Željko Bošnjak. Sarajevo. Gray. Centar za izdavačku delatnost. SRR FBiH. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). III dio. II. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. 2003. Copyright: Houghton Mifflin Company. 2. Interpretacija (a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije (i) koeficijent(i) likvidnosti (ii) koeficijent(i) profitabilnosti (iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja (iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti LITERATURA: 1. 10. Maja pehar. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”.

4. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici 3.1.3. Troškovi po vrstama 2.3.2.3. Informacijski ciljevi kalkulacije 3.2. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 1.2.1.1. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. Ostale klasifikacije troškova 2.1.1.1.5. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9  . Računovodstvo troškova.2.2.UkljUčite se U profesijU Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO www. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja 2.2. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole 2. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna 2.3. nenadoknadivi. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova 4. Značaj obuhvata troškova po mjestima 3. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 2. Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata 4. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.1. Upravljačko računovodstvo . Kontrolabilni i nekontrolabilni 2.4.1.1. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače 2.1.2.1.1.2. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2.2.4. strukturni elementi računovodstva troškova 3.3. oportunitetni 2. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti . Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 3. Troškovi po nosiocima i mjestima 2. Determinante organizacijskog ustrojstva 3.5. Izvještaji računovodstva troškova 3. Inkrementalni. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima 3.2. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS) 4.2. Značaj obuhvata troškova po vrstama 3.3.1.6.1. Različiti troškovi za različite svrhe 2. Menadžment.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2.1.1. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja 2.strukturni element računovodstva poduzeća 2. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova 3. Struktura klase 9 4.3.3.5.2. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3.2.2. Pojam. svrhe informiranja.1.2.2. Informacijski ciljevi.3. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2.2. Relevantni i irelevantni 2.4.srr-fbih.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka 2. Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu 3.

Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije 6.5. projektna.1.5. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova 6. porudžbine.4. Datar Srikant Cost Accounting . Horngren Charles.7. vrste i karakteristike ciljeva e) Organizaciona struktura • dizajniranje organizacijske strukture • utvrđivanje i podjela posla • modeli organizacionih struktura (funkcionalna. proizvodna. Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla.2. Menadžment ljudskih resursa a) Pojam.org 4.3.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva 5. 2. pravnog slučaja. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i varijanti početnih i krajnjih zaliha LITERATURA: 1. matrična.4. prof Dr ibro popić. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. revizije 6. foster George. Kriteriji izbora mjesta troškova 6. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 6. pacijenta. emina resić. Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9 6. godine. Pojam menadžmenta i menadžera a) Pojmovno određenje menadžmenta • menadžment kao skup ljudi • menadžment kao proces • menadžment kao nauka i vještina • menadžment kao profesija b) Posao menadžera • funkcije menadžera • uloga menadžera • vrste menadžera • karakteristike menadžera c) Evolucija menadžmenta • rani menadžment • moderni menadžment d) Osnove planiranja • pojam. 2005 4. Organizaciona struktura i mjesta troškova 6. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9 4. Ekonomski fakultet u Sarajevu.6. teritorijalna. Doc Dr Meliha Bašić. Sarajevo. timska i mrežna) • delegiranje autoriteta. značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa b) Planiranje ljudskih resursa  . 3. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti 5.„Troškovno računovodstvo – praktikum“.2. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Ševala isaković – kaplan. 2002.UkljUčite se U profesijU www. tržišna.1. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 5.srr-fbih. značaj i ciljevi planiranja • proces planiranja • pojam i značaj. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije 6.

7 i 8) 2.org LITERATURA: 1. 2..UkljUčite se U profesijU c) Regrutiranje • Pojam i cilj regrutiranje • Izvori regrutiranje • Metode regrutiranje d) Selekcija • Pojam selekcije • Proces selekcije • Analiziranje prijava kandidata • Anketiranje kandidata • Intervjuiranje kandidata • Testiranje kandidata e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih • Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih • Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 3. prof . Tirada. prof Dr Aziz Šunje. Motiviranje a) Pojam motiviranja b) Uloga i značaj motivacije c) Faktori individualne motivacije d) Pristupi motivaciji e) Teorije motivacije • klasična teorija motivacije • teorija ljudskih odnosa • teorija ljudskih resursa • sadržajne teorije motivacije • procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha www. 3. 5. 2003. Sarajevo.srr-fbih.org 10 . Ekonomski fakultet u Banjaluci. 2006. Menadžment. (glave 1.srr-fbih. značaj i ciljevi komuniciranja b) Proces komunikacije • selekcija informacija • kodiranje • prijenos poruke • primanje poruke • dekodiranje • uspostavljanje povratne sprege c) Vrste komunikacija • verbalna i neverbalna komunikacija • komunikacija prema dole. “Top menadžer – vizionar i strateg”. prema gore i horizontalna komunikacija d) Komunikacione mreže • formalne komunikacione mreže • neformalne komunikacione mreže 4. (I i IV dio) www. Dr ranko lončarević. Komuniciranje a) Pojam. 6.

Standard računovodstvenog softvera (a) Opći podaci o računovodstvenom softveru (b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera (c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera (d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera 7. Projektiranje informacijskih sustava (a) Proces razvoja informacijskih sustava (b) Korisnički zahtjevi (c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva (d) Eksterni dizajn (e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi. Upravljanje informacijskim sustavima (IS) (a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja (b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja (c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja (d) Studija izvodljivosti. (e) Iniciranje projekta. (g) Nadzor i kontrola projekta. (h) Softverska podrška za upravljanje projektom 4.UkljUčite se U profesijU Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE www.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. opisa postupaka (f ) Isporuka softvera (g) Softverska podrška procesu razvoja sustava 5. (f ) Planiranje projekta. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava (a) Informacijska tehnologija (b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi (c) Komponente informacionog sustava 2. Informacijski podsustav računovodstva a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada c) Glavna knjiga d) Pomoćne poslovne knjige 3. Elektronsko poslovanje (a) Modeli elektronskog poslovanja (b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu (c) Digitalni potpis (d) Etička pitanja 11 . Ocjena informacijskih sustava (a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme (b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima (c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva (d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja (e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika (f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije (g) Post-implementacijska pitanja 6.srr-fbih.

2002. „Elektronsko poslovanje“.0 Vodič ka uspjehu”. Mate. “Informacione tehnologije u računovodstvu”. 2007. upravljanje informacijskim sustavima. Ekonomski fakultet Sarajevo. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”. Dr rade stankić. LITERATURA: 1. 3. 2000. 2. prof. Mr stanislav polić.srr-fbih. 12 . projektiranje informacijskih sustava. standarda računovodstvenog softvera i elektronsko poslovanje.UkljUčite se U profesijU www.org KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS. inž. Marcia robinson: “E-poslovanje 2. dr. 2007 4. Savez računovođa i revizora Srbije. ocjene informacijskih sustava. informacijski podsistem računovodstva. Fakultet spoljne trgovine. Bijeljina. Dr Branko krsmanović. kalakota ravi. Beograd. Bogoljub Milivojević. dipl.

od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. tako i na strateškim razinama. 2. 3. sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim. Također.Revizija i sustavi interne kontrole. CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. Financijsko izvještavanje i revizija . priprema po slovne planove.Primjena upravljačkog računovodstva 13 . pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka. CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav.srr-fbih. 5. priprema proračune i planove poduzeća. Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora. CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima. a ISPIT 2. upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine.Financijsko izvještavanje 2 . od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja PREDMETI KOJI SE POLAŽU 1. financijski kontrolor. razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja. Poslovno pravo i porezi Primjena upravljačkog računovodstva Financijsko izvještavanje 2 Revizija i sistemi interne kontrole Primjena financijskog menadžmenta PREDMETI KOJI SE POLAŽU ISPIT 1. kao i u velikim poduzećima. 4.Financijski menadžment .UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji fakultet neekonomskog usmjerenja Završen četverogodišnji ekonomski fakultet Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Financijski menadžment i kontrola . pripremati informacije za eksterne korisnike.

1.Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja. Statusne promjene i promjene oblika poduzeća Spajanje. Obligacijski odnosi 2. upravni odbor .problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća.srr-fbih.3. Poslovno pravo 1. osnivanje. Promjena pravne forme. Javna poduzeća . . 1. vlasništvo. Društva lica .1.1. ciljevi stečajnog postupka. udjeli i dionice. zastupanje).skupština i način odlučivanja u skupštini. 1. Preuzimanje.1. .organ rukovodstva.Stečajni upravnik Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na: .organi upravljanja.način odlučivanja. .4.2. maksimalni broj osnivača.udio i njihova prodaja i povlačenje. .2. osnovne karakteristike (osnivanje.1. Stečajni postupak Stečajni razlozi. Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava 1. Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća 1.UkljUčite se U profesijU www.Komanditno društvo (karakteristike.3. odgovornost za obveze. vrste dionica.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. odgovornost za poslovanje i rizik.dionice i njihovo emitiranje. .Druge zainteresirane strane.Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća. minimalni osnivački kapital. 1.Imovina poduzeća.Cilj osnivanja.1. poslovanje i gašenje poduzeća). stečajni dužnik.3.1. objekti pravnog odnosa. poslovanje i gašenje poduzeća). Pojam poduzeća i poduzetnika . . vlasnik STR. .3. . Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca .3.postoji UO i NO i shema u kojoj se ne razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora .2.1. 1. osnivanje.Poduzeće (gospodarsko.Ortačko društvo (karakteristike. . 1.1. .Povjerioce.2.organi upravljanja.1.minimalni osnivački kapital. 2.2.simultano i sukcesivno osnivanje. Likvidacija i stečaj 1. trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac.samo NO). . direktor .Zaposlene. imovina 1 . sistem prvostupnog i drugostupnog upravljanja tj.privid pravne osobe . firma. upravljanje. SZR) .1. . odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i komanditora. sjedište. upravljanje javnim poduzećima. . organi poduzeća. minimalni broj osnivača. . .organ upravljanja.Skupština . nadzorni odbor organ nadzora). Društva kapitala Dioničko društvo . Likvidacijski postupak Svrha. odgovornost. prospekt.pojam. shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora .1. . razlozi i predmet likvidacijskog postupka Dioba 1. djelatnost. Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa.Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća.osnivanje.organ vlasnika. odgovornost.Vlasnike.1. Društvo sa ograničenom odgovornošću .2. .

povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru bivše SFRJ i BiH.povijesni razvoj poreza. nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. porezni obveznik.8. teritorijalna pripadnost. porezni katastar i porezna administracija .Kompenzacija (Prebijanje) . Elementi oporezivanja . porezni obveznik. porezne i kontrolne markice. Porezi 3.2.takse.Prava kod vrijednosnih papira .Vrste vrijednosnih papira .Vrijednosni papiri Docnja Promjena subjekta obligacije: . klasifikacija poreza.Cesija . porezna osnovica.Mjenica .predmet oporezivanja PDV-om u BiH.9.srr-fbih. definicija malog poreznog obveznika. PDV . rezident i nerezident. reforma sustava socijalnog osiguranja i osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova. 3. naknade. obračun i plaćanje i dr.Novacija (Prijenos) obligacije 2.Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari . Carine .5. Ostali javni prihodi .UkljUčite se U profesijU Pravni promet i pravni poslovi Nevažeći.Dionice www. Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike.Uopće o naknadi štete . karakteristika poreza.7. 3.Prestanak ugovora Pričinjavanje štete drugome: .3. Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste. Utvrđivanje poreza. svrha.uzroci i posljedice porezne evazije: 1 .Dejstvo ugovora prema trećim osobama . Porez na dobit–predmet oporezivanja. ništavi i rušljivi pravni poslovi. dobrovoljna i prinudna naplata. porezna stopa. Trošarine . porezna sposobnost (kapacitet). porezna stopa.6. te posljedice nevažnosti pravnog posla Zastupništvo.11.org 3.Imovinska šteta . povrat poreza (refrakcija). 3.Ček . 3.Preuzimanje duga .2.1.porezni subjekt. Obligacije Dejstvo ugovora: . porezni objekt. Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj. vršenje i zaštita prava 2. Porezna evazija . porezni destinator.definicija. ekonomski značaj. porezni obveznik. kamate i kazne. porezni platac. ekonomsko načelo. ekonomski značaj prihoda od trošarina. sistemsko izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima . način obračunavanja i izmirenja porezne obveze. način ubiranja.4.10. porezna zastara. porezna oslobađanja. porezne stope.Naknada štete Jednostrana izjava volje: . osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti. 3.Dejstvo ugovora prema stranama . međunarodne reperkusije. 3.predmet oporezivanja. porezni izvor. mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa između zemalja.12. kratak pregled evropskih iskustava. socijalno-političko i administrativnotehničko): 3. harmonizacija u okviru EU – kratak osvrt. značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala.dospijeće poreza. 3. 3. Porezni sustav i porezi . porezna administracija.Asignacija Ispunjenje obligacije: . državni fondovi. prijava porezne obveze. Vrijednosni papiri . 3. 3.3. otpis poreza.

stila upravljanja i računovodstvenog izvještavanja 2. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2. 6. broj: 49/04. “Nacionalno i evropsko pravo” Marko rajčević. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji planiranja 1.”Sl.glasnik RS”.glasnik BiH”. Upravljačko računovodstvo . Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH Zakon o javnim poduzećima Zakon o stečajnom postupku Zakon o likvidacijskom postupku Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. 9/05 i 35/05) 10. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti . Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1. „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo. prof dr Bogdan loza. 8. 39/03. Sarajevo 2000.strukturni element računovodstva poduzeća 2.4.3.4. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. prof dr Veljko trivun. 74/04) 9. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1.2. Menadžment.2. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. 94/05. Informacijski ciljevi kalkulacije 3.glasnik BiH”.3.1. „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B. 2. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. Pojam i značaj računovodstvenog planiranja (budžetiranja) 2.3. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl. 29/78.list SFRJ”. Izvještaji računovodstva troškova 3.Luka.g. kratkoročni obračun segmenata. svrhe informiranja i strukturni elementi računovodstva troškova 3. 7. 45/89. br. Proces pripreme operativnog plana 4.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Planiranje i računovodstvo odgovornosti 1 .4.srr-fbih.5. 92/05. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. broj: 12/06) Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Utjecaj različitih sistema obračuna troškova na visinu periodičnog rezultata 4.3. Upravljačko računovodstvo i promjenljivo okruženje 1. Vrste budžeta 3. 3/96. Usuglašavanje strategije organizacijske strukture. 3. 8/06.org LITERATURA: 1. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2.4. broj: 17/93. br. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. 57/89. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2.2. 4. Računovodstvo troškova.UkljUčite se U profesijU www. Odvijanje računovodstva segmenata na klasi 9 (prema kontnom planu rs) 4.3. Informacijski ciljevi.4. 24/06 i 70/06 ) 11. 5. eksterni i interni korisnici 3. 19/05. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl.4. 52/05. 39/85. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. 2007.1.4.1.glasnik BiH“. Računovodstvo troškova. Pojam.

Odgovornost i kontrolabilnost 5.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne.budžetska kontrola”. kvaliteta. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti indirektnih troškova 4.4. Ekonomski fakultet u Sarajevu. koncepti i teorija (a) Okvir za pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (b) Teorija agencije. Sarajevo. Fokusiranje na ključne teme u odlučivanju i kontroli menadžmenta i upravljačkog računovođe 1. Računovodstveni principi. Funkcioniranje sustava motivacije menadžmenta 7. Ključni faktori uspjeha (troškovi.2. Računovodstvena podrška politici cijena u promjenljivom okruženju LITERATURA: 1. (b) Postupak donošenja standarda.org 6. Stil upravljanja i organizaciona struktura 2. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. Standardni troškovi i analiza odstupanja 7. Glavni budžet 6. Horngren Charles. 3. održavanje kapitala 2. (c) Uloga Komisije za interpretacije međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) 1 . Računovodstveno planiranje prilagođeno potrebama utvrđivanja standarda za mjerenje uspjeha menadžmenta 3.2.UkljUčite se U profesijU 5. 2005 4. Prosveta . Doc Dr Meliha Bašić. Milićević Vlado. Pojam motivacijskog mehanizma decentraliziranog poduzeća 2. kategorije troškova i primjeri alternativnog poslovnog odlučivanja 4. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti prihoda www. emina resić. Ševala isaković – kaplan.3. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji motivacijskog mehanizma menadžmenta 1. foster George. Računovodstveno obuhvaćanje troškova i rezultata profitnih i investicionih centara u funkciji motivacije menadžmenta 4. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” 5. Datar Srikant Cost Accounting .1. godine. vrijeme. stevanović Nikola. Regulatorni okvir (a) Struktura Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). “Upravljačko računovodstvo”. Analiza lanca vrijednosti i lanca dobavljača 1.3. Pojam i značaj fleksibilnog budžeta 2. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji procesa donošenja poslovnih odluka 1. Analiza odnosa troškovi – obim aktivnosti – dobitak (CVP analiza) 3. inovacije) 1. Cost – benefit analiza. prof Dr ibro popić. godine 6.1. (c) Promjene nivoa cijene. Niš 2002 godine Predmet 7 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.srr-fbih. Faze procesa donošenja poslovnih odluka i upravljačko računovodstvo 3. Novičević Blagoje : “ Upravljačko računovodstvo. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti direktnih troškova 3. Stalno usavršavanje 1. 2002. 2006. Malinić Dejan. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kupci u fokusu 1.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji kontrole 1. Instrumenti u vrednovanju alternativa i olakšavanju pronalaska adekvatnog izvora 3.

senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. Maja pehar. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2001. revizora i financijskih djelatnika FBiH. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. 2006 3. Udruženje računovođa i revizora FBiH. 10. Željko Bošnjak. (b) Izrada izvještaja o financijskoj uspješnosti za različite grupe korisnika (c) Izrada i analiza izvještaja o tokovima gotovine za pojedinačno poduzeće (d) Transakcije između povezanih strana – računovodstveni i porezni aspekt (e) Informacije po segmentima (isključujući segmente tipa investicijskog centra). Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. isključujući razvodnjavanje (h) Porez u poslovnim knjigama poduzeća uključujući: (i) tekuća porezna sredstva i tekuće porezne obveze (ii) odložena poreska sredstva i odložene porezne obveze (i) Dugoročna i kratkoročna rezerviranja (isključujući složenije aspekte poput rezerviranja za mirovine) 4. 461 str. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Međunarodni standardi. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (a) Definicija zavisnog poduzeća (b) Isključivanje iz konsolidacije (c) Izrada konsolidirane bilance uspjeha i bilance stanja. Savez računovođa. Savez računovođa i revizora Republike Srpske 8.srr-fbih. Fircon. sidney j.UkljUčite se U profesijU www. Belverd e. II. uključujući: (i) eliminiranje transakcija unutar grupe (ii) korekcije fer vrijednosti 5. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. LITERATURA: 1. Gray. 9. 698 str. 4. Finansijsko izvještavanje. 7. jr. 2002 6. ACCA 2. Sarajevo. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje dioničkog kapitala i rezervi (i) emitiranje i otkup dionica (ii) koncepti održavanja kapitala (iii) bruto dobitak i bruto gubitak (iv) neto dobitak i zadržana zarada (v) revalorizacijske i prenesene rezerve (b) Materijalna i nematerijalna stalna sredstva (d) Dugoročna financijska ulaganja (posebno ulaganja u financijski leasing i kupovinu dionica druge pravne osobe) (e) Ulaganja u nekretnine – složeniji aspekti MRS 40 (f ) Obrtna – tekuća sredstva (g) Zarada po dionici. 2006. „Financijsko računovodstvo”.org 3. Zavod za računovodstvo i revizju F BiH. III dio. Prof Dr Vinko Belak.org 1 . Sarajevo. (2002) „Finansijsko računovodstvo – opšti pristup“ Copyright: Houghton Mifflin Company.5. Mostar. prof Dr kata Škarić – jovanović (2005):“ Finansijsko računovodstvo“. 2.Ekonomski fakultet u Beogradu. Needles. 959 str. 2003 5.srr-fbih. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast www. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja i s njima povezanih informacija (a) Analiza informacija o poduzeću. Centar za izdavačku delatnost.

org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. odgovornost za prevare i greške. priroda i obuhvat angažmana interne revizije (c) Organizacija i modaliteti funkcioniranja interne revizije (d) Pojam.srr-fbih. uvjeravanja i etike: (i) razvoj i uloga (ii) odnos sa nacionalnim standardima. Sustav internih kontrola (a) Ciljevi sustava interne kontrole (b) Inherentne slabosti sustava interne kontrole (c) Komponente sustava interne kontrole (d) Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije (e) Procjena sustava interne kontrole od strane revizora uključujući i testove kontrola i izvještavanje osoba zaduženih za upravljanje 6. odgovornost. Okvir revizije (a) Razvoj i promjenljiva priroda revizije. 2.UkljUčite se U profesijU Predmet 8 REVIZIJA I SUSTAVI INTERNE KONTROLE www. i teorija revizije (c) Profesionalna etika i kodeks ponašanja. (b) Statutarna revizija. Regulativa (a) Međunarodni standardi i priopćenja revizije. njihova primjena na eksternu i internu reviziju. rizik i značajnost u reviziji financijskih izvještaja (a) Ciljevi revizije financijskih izvještaja (b) Izjave uprave u financijskim izvještajima izvođenje ciljeva i postupaka revizije (c) Analitički postupci u planiranju revizije (d) Procjena rizika revizije (e) Materijalnost u reviziji financijskih izvještaja (f ) Sastavljanje i dokumentiranje plana i programa revizije (g) Koordinacija rada kojeg obavljaju drugi (h) Informacijska tehnologija u planiranju i procjeni rizika 5. Interna revizija i interna kontrola (a) Uloga interne revizije i interne kontrole i njihova veza sa: (i) ciljevima poduzeća (ii) upravljanjem poduzećem (iii) upravljanjem rizicima (b) Obuhvat i funkcije interne revizije. značaj. Planiranje revizije. 4. Pribavljanje dokaza revizije (a) Metode i tehnike pribavljanja dokaza revizije (b) Analitički postupci kao suštinski dokaz (c) Testiranje salda i transakcija (d) Revizorske tehnike uz pomoć računara (e) Primjena metode uzorka u reviziji (f ) Revizorsko ispitivanje naknadnih događaja (g) Provjera održivosti pretpostavke o stalnosti poslovanja (h) Ostali završni postupci revizije (i) Sveobuhvatna provjera pribavljenih dokaza 1 . (b) Revizori: (i) regulacija i supervizija (ii) odnos sa državom (iii) osnove etike za profesionalne računovodstvene eksperte (iiii) uloga IFAC-a. uloga internih kontrola (e) Odnos internih kontrola i interne revizije prema eksternoj reviziji financijskih izvještaja 3.

uvjeravanja i etike. Subotica. Banja Luka . II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. D. zagreb. 3. “Finrar” Banja Luka .Vrste novčanog tržišta . prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. 2005. 2002. Inc. Međunarodni standardi revizije. Revicon. svrha i uloga financijskog menadžmenta a) Priroda. Ciljevi.Instrumenti novčanog tržišta c) Tržište kapitala . 2007 godina 5. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. „Revizija financijskih izvještaja .Istočno Sarajevo. William e. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje.UkljUčite se U profesijU (j) Modifikacije plana i programa revizije (k) Dokumentacija i radni papiri revizora 7. 7. Prevod. Predmet 9 PRIMJENA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. 2003. Prevod. Mate.“ Principi revizije . Revicon. Hayes r. 2000 4.Institucionalne forme tržišta kapitala i oblici trgovanja kapitalom .Institucionalne forme novčanog tržišta . kerim Agić: Uloga interne kontrole u reviziji financijskih izvještaja. Sarajevo 6. Andrić M. 2007. Carmichael. Božić r. jakšić D. 2. svrha i područje istraživanja financijskog menadžmenta b) Odnos financijskog menadžmenta i drugih financijskih disciplina c) Problemi višestrukih sudionika u financijskom menadžmentu i s tim u vezi višestrukih ciljeva d) Poslovne funkcije poduzeća i zadaci poslovnih funkcija e) Odnos financijske funkcije i drugih poslovnih funkcija 2.Pojam i uloga tržišta kapitala . Revizija . i drugi. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Okruženje financijskog menadžmenta a) Poslovna i porezna okolina b) Tržište novca . 2004. kondić N.org LITERATURA: 1.Definicija i uloga novčanog tržišta .Instrumenti tržišta kapitala d) Financijski posrednici e) Kamatne stope i krivulje prinosa od ulaganja 20 . r. Messier: „Revizija“.međunarodna perspektiva”. john j. Zagreb. Faber&Zgombić Plus. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Banja Luka.teorija i praksa.vodič kroz praktičnu reviziju”. krsmanović B. Izvještavanje o reviziji financijskih izvještaja (a) Forma i sadržaj nemodificiranih i modificiranih revizorskih izvještaja o financijskim izvještajima (b) Način izvođenja mišljenja revizora o financijskim izvještajima (c) Forma i sadržaj ostalih izvještaja eksterne revizije (d) Preporuke vezane za unapređenje uspješnosti poslovanja KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • profesionalna etika koja je relevantna za rad računovođa u javnoj praksi i u poduzećima • procjena rizika i odgovor na procijenjene rizike od strane eksternih revizora • uloga interne revizije u upravljanju rizicima i upravljanju poduzećima • sustav interne kontrole • suštinski revizorski dokaz • izvještaji nezavisne revizije www.srr-fbih. 2000 8.

financijski rizik c) Ukupna poluga i ukupni rizik poduzeća d) Odnosi pokrića e) Pristup neto poslovne dobiti vs. 2002.indeks profitabilnosti (PI) c) Poteškoće kod odabira ulaganja LITERATURA: 1. Adnan Rovčanin.ABC metoda kontrole zaliha . prof dr Dragan Mikerević: ”Finansijski menadžment”.interna stopa prinosa (IRR) . dugoročno financiranje.srr-fbih. deveto izdanje.samofinanciranje . james C. Sarajevo 2004. jr.motivi držanja gotovine .org 4.optimalna razina tekuće imovine .UkljUčite se U profesijU 3. john M. tradicionalni pristup f ) Modigliani&Miller teorija – princip ukupne vrijednosti g) Trošak bankrota. Zagreb. Banja Luka. Wachowicz.ubrzavanje naplate i usporavanje isplate gotovine .financiranje tekuće imovine (kratkoročno vs. MATE. 2. stupanj financijske poluge.: “Osnove financijskog menadžmenta”. Određivanje strukture izvora financiranja a) Poslovna poluga . stepen poslovne poluge. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.kontrola zaliha točno na vrijeme (JIT) d) Kratkoročno financiranje .Točka pokrića. konzervativna financijska politika) b) Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima .specifični izvori financiranja 5. Procjena vrijednosti vrijednosnih papira tržišta kapitala a) Vremenska vrijednost novca b) Koncepti procjene vrijednosti c) Procjena vrijednosti obveznica d) Procjena vrijednosti dionica e) Izračun stope prinosa www. Procjena kapitalnih ulaganja a) Postupak ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja b) Metode ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja .ekonomska količina narudžbe (EOQ) .kreditiranje .instrumenti tržišta novca c) Upravljanje potraživanjima od kupaca i zalihama . agencijski troškovi i porezi 6.spontano financiranje .ocjena boniteta dužnika .dopunjeno izdanje.neto sadašnja vrijednost (NPV) .EBIT-EPS analiza. 3.politike kreditiranja i naplate .odabir utrživih vrijednosnih papira . Ekonomski fakultet u Sarajevu.diskontirano razdoblje povrata .razdoblje povrata . agresivna vs. Upravljanje financijama. II. 21 . Van Horne. poslovni rizik b) Financijska poluga . 2005.ugovoreno financiranja . Upravljanje obrtnim sredstvima a) Pojam obrtna sredstva i važnost upravljanja obrtnim sredstvima .

UKLJUČITE SE U PROFESIJU s e e oiju uičt Uklj www.org 22 .srr-fbih.

obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.org OVLAŠTENI REVIZOR Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti.srr-fbih. stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine. 4.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. Napredno upravljačko računovodstvo Revizija upravljanja i ispitivanja Napredno financijsko izvještavanje Napredni financijski menadžment Strategijski menadžment 23 . 2. 5. ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori. znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine. 3. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR ZAVRŠEN ČETVEROGODIŠNJI FAKULTET Zvanje certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u tom zvanju PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama. “dijagnosticira” njenu internu kontrolu i sustave poslovanja.

4. Perspektiva kupca 2. Pojam. Faza uvjetno istinitih informacija 1. Posljedice razvoja strategijske dimenzije upravljačkog računovodstva 4. Obračun troškova na bazi ciljnih troškova 3. Suvremeni koncepti obračuna troškova u funkciji strateškog menadžmenta 1. Strategijska analiza troškova 5. Opća analiza financijskih izvještaja 3. Perspektiva internih poslovnih procesa 2. Strategijska analiza troškova 2. Faza apsolutno istinitih informacija 1.2. Racio analiza solventnosti 3. Tradicionalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 1.UkljUčite se U profesijU www.3. Benchmarking i analiza odstupanja 7. Analiza neto obrtnog kapitala 5. ciljevi i vrste financijskih izvještaja 2. Uloga strateškog menadžmenta u razvoju računovodstvenog informiranja 2. Od konvencionalnog do strateški orijentiranog upravljačkog računovodstva 1.4. Strateško upravljačko računovodstvo – odgovor izazovima suvremenih uvjeta privređivanja poduzeća 3. Konkurentske strategije i ključni faktori uspjeha 3. Sustav uravnoteženih pokazatelja ostvarenja u funkciji efikasnog upravljanja 1. Analiza profitabilnosti kupaca 6. Obračun troškova karakteristika proizvoda (FC Costing) 5. Prilagođavanje računovodstvenog informiranja potrebama suvremenog upravljanja poduzećem 1. Upravljanje na bazi izuzetka 8. Ograničenja tradicionalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja 2. Sistem obračuna troškova baziran na aktivnostima 2. Analiza novčanih tokova 6. Neophodnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva 2. Bihejvioristička faza 2.4. Just in time (JIT) proizvodni sistem i Backflush Costing 4.1. Financijska perspektiva 2. Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata 4.srr-fbih. Sadržaj sistema uravnoteženih pokazatelja ostvarenja 2. Analiza profitabilnosti proizvoda 5. Perspektiva učenja i rasta 2 .3.1.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA OR Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.3. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor na izazov modernog menadžmenta 1. Konvencionalno upravljačko računovodstvo . Faze razvoja konvencionalnog upravljačkog računovodstva 1.2. Racio analiza rentabiliteta 4. Razvoj koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva 3. Upotreba lanca vrijednosti u strategijskoj analizi troškova 4. Racio analiza likvidnosti 3.2. Faza ekonomično istinitih informacija 1.1. Racio analiza financijskih izvještaja 3. Racio analiza obrta 3.strategijski problemi 3.

Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim standardima revizije. RRiF Zagreb. Sistem uravnoteženih pokazatelja ostvarenja kao sistem upravljanja www.org LITERATURA: 1. RRiF Zagreb. „Strategijsko upravljačko računovodstvo“ Nikola stevanović. Vlado Milićević. 6. 2005. Sarajevo. Profesionalna i etička pitanja (a) Pravila profesionalnog ponašanja prema IFAC-ovom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe: (i) primjenljiva na sve profesionalne računovođe (ii) primjenljiva na profesionalne računovođe u javnoj praksi (iii) primjenljiva na zaposlene profesionalne računovođe (b) Profesionalna odgovornost i obaveze (i) prevara i greška (ii) profesionalna odgovornost (uključujući nemar) (iii) kriminalne radnje (iv) primjena zakona i drugih propisa (v) profesionalno osiguranje protiv gubitka (vi) zloupotreba povjerljivih informacija.srr-fbih. Horngren Charles. a ne spadaju u reviziju ili pregled financijskih informacija (Međunarodni standardi angažiranja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ISAE 3000-3699) (d) Usluge srodne reviziji (ISRS 4000-4699) 4. 7. 3. Odabir pokazatelja za svaku perspektivu mjerenja ostvarenja 4. 5. prof Dr ibro popić. Ševala isaković – kaplan. Informacijska tehnologija u reviziji (a) Sistem internih kontrola . Dejan Malinić. Ostali revizorski angažmani (a) Specijalne oblasti (NSR 800-899) (b) Angažiranje na pregledu financijskih izvještaja (Međunarodni standardi angažiranja na pregledu 2000-2699) (c) Ostala angažiranja koja pružaju uvjeravanje. Prof Dr Vinko Belak „“ Menadžersko računovodstvo“. uvjeravanja i etike (a) Okvir Međunarodnih standarda revizije (MSR 120) (b) Opći principi i nadležnost (MSR 200-299) (c) Procjena rizika i odgovori procijenjene rizike (MSR 300-499) (d) Revizijski dokazi (MSR 500-599) (e) Korištenje rada drugih (MSR 600-699) (f ) Zaključci revizije i izvještavanje (MSR 700-799) 3. Vlado Milićević.opće i aplikativne kontrole (b) Tehnike analize rizika u računarski zasnovanom informacionom sistemu 2 . emina resić: „Troškovno računovodstvo – praktikum“. foster George. 2002. Doc dr Meliha Bašić. Ekonomski fakultet u Sarajevu. godine. Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.UkljUčite se U profesijU 3. „Upravljačko računovodstvo“ Prof dr Vinko Belak: „Menadžersko računovodstvo“. 4. Datar srikant“ Cost Accounting a managerial emphasis. (c) Regulatorno okruženje relevantno za reviziju (i) korporativno upravljanje (ii) kodeks najbolje prakse (iii) odbori za reviziju (iv) efikasnost interne financijske kontrole (v) zakoni i regulativa o reviziji financijskih izvještaja 2.“ u prevodu Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. 2.

Principi revizije .srr-fbih.org LITERATURA: 1. Božić r. www. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. jakšić D. 2. Messier: Revizija. Interna revizija (a) Osnovne karakteristike interne revizije (b) Pristupi internoj reviziji i područja djelovanja interne revizije (c) Standardi o profesionalna etika interne revizije (d) Provođenje interne revizije (e) Odnos interne i eksterne revizije 7. Hayes r.vodič kroz praktičnu reviziju. Međunarodni standardi revizije.državna revizija (a) Regulatorna osnova revizije javnog sektora (b) Financijska revizija javnog sektora (c) Revizija uspješnosti javnog sektora (d) Transparentnost revizorskog izvještaja javnog sektora 8. 2000 4. zagreb.org 2 . Prevod. Zagreb. 2000 7. Revizija financijskih izvještaja . Faber&Zgombić Plus. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. r.UkljUčite se U profesijU (c) Utjecaj IT na postupke revizije (d) Tehnike revizije uz pomoć računara 5. 2007 godina 6. Mate.srr-fbih. drugi. 2002. Revizija . Andrić M.Acquis communautaire (b) Institucionalni akteri Evropske Unije (c) Direktive Evropske Unije (d) Budućnost revizije KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • pravila profesionalnog ponašanja • primjena Međunarodnih standarda revizije. Prijevod. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. 2007.teorija i praksa. William e. Regulatorna osnova revizije EU i budućnost revizije (a) Zakonski položaj računovođa i revizora u EU . “Finrar” Banja Luka .Istočno Sarajevo. Carmichael. kondić N. Revicon. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. 3. Revizija javnih rashoda . Inc. Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije (a) Kontrola kvaliteta na nivou revizorskog angažmana i revizorske firme (MSR 220 i MSKK 1) (b) Kontrola i osiguranje kvaliteta na nivou profesionalne organizacije članice IFAC-a (c) Javni nadzor nad revizijom 6. john j. Banja Luka. uvjeravanja i etike. 5. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Banja Luka . Subotica. uvjeravanja i etike na revizorskim i srodnim angažmanima • prakse i postupci kontrole i osiguranja kvaliteta • informaciona tehnologija u reviziji • interna revizija • osnove revizije javnih rashoda • regulativa revizije u EU i budućnost revizije www. 2004.međunarodna perspektiva. D. 2005. krsmanović B.

Regulatorni okvir odbora za Međunarodne računovodstvene standarde(IASB) (a) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. (d) Utjecaj poslovnih odluka i predloženih izmjena u računovodstvenoj praksi od strane pravnog lica. pridružena i zajednički kontrolirana poduzeća 4. second edition. 4. Sarajevo. uključujući pitanja priznavanja i mjerenja. lebas M. povezanih strana. računovodstveno obuhvaćanje kapitala i obaveza. lizinga. procedure njihovih izmje na i donošenja novih standarda. rezerviranja i potencijalnih sredstava i obaveza. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske. (f ) Legitimitet tekuće računovodstvene prakse i njen značaj za korisnike financijskih izvještaja. 3. (2006)”Financial Accounting and Reporting .org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. 2. j.UkljUčite se U profesijU Predmet 12 NAPREDNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE www. segmenata. Sarajevo.) (b) Sadržaj regulatornog okvira IASB-a u datim praktičnim situacijama. stolowy H. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. ekonomska i tržišna dodana vrijednost LITERATURA: 1. Zavod za računovodstvo I reviziju F BiH.a global perspective“. (c) Problemi povezani sa regulatornim okvirom IASB-a. 2006 5. Mostar. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda (b) Računovodstveno obuhvaćanje donacija i državne pomoći (c) Računovodstveno obuhvaćanje obezvređenja stalnih sredstava (d) Računovodstveno obuhvaćanje revalorizacije i promjena fer vrijednosti sredstava (izuzev financijskih instrumenata) (e) Računovodstveno obuhvaćanje penzionih planova i rezerviranja za penzije (f ) Računovodstveno obuhvaćanje osnovnih financijskih instrumenata (g) Računovodstveno obuhvaćanje financijskih derivata (h) Razvodnjavanje zarade po akciji 3. Tekuća pitanja i dostignuća financijskog izvještavanja (a) Računovodstveni utjecaj okruženja. financijskih instrumenata. uloga i zadaci odgovarajućih tijela IFAC-a u vezi sa unapređenjem i harmonizovanjem (sa drugim okvirima financijskog izvještavanja u svijetu) računovodstvenog obuhvatanja elemenata i sačinjavanja financijskih izvještaja u skladu sa potrebama prakse (na primjer. II. Međunarodni računovodstveni standardi. Maja pehar. troškova penzija i dr. poreza. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za grupe povezanih poduzeća (a) Računovodstveno obuhvaćanje ulaganja u pridružena poduzeća (b) Računovodstveno obuhvaćanje zajedničkih ulaganja (poduhvata) (c) Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna. Fircon. (e) Trenutna dostignuća u korporativnom izvještavanju 5. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja (a) Računovodstvene politike i kombinacije i kvaliteta financijskih izvještaja (b) Analiza imovinskog položaja poduzeća (c) Analiza financijskog položaja poduzeća (d) Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća (e) Racio analiza (f ) Rezidualni dohodak. Thomson. “Financijsko računovodstvo”. Željko Bošnjak. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. 2. Prof Dr Vinko Belak. uključujući promjene u formi i sadržaju periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja i alternativni načini priopćavanja rezultata korisnicima (c) Predložene promjene u strukturi nacionalne i međunarodne regulative i utjecaj na globalnu harmonizaciju i standardizaciju (d) Primjenjivost IASB-ovog regulatornog okvira na mala i srednja poduzeća. III dio. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. kulturnih i socijalnih faktora na pravno lice (b) Utjecaj sadržaja financijskih izvještaja na korisnike. 2003 6. na financijske izvještaje.srr-fbih. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. 2002 2 . sredstva.

očekivani prinos i standardna devijacija mogućih prinosa .višestruke stope povrata kod projekata . opcija i svopova 5. Zagreb. Beograd. prvo izdanje. Prof dr Žager katarina.pojam i bitna svojstva pravnog subjektiviteta .efekt kamatnih stopa na cijenu kapitala b) Rizik i prinos vrijednosnog papira . fjučersa. Kamatna stopa i tečajni rizik .trošak prioritetnih dionica 2 .ukupni rizik projekta – simulacijski pristup .očekivani prinos i standardna devijacija kod projekata . Prof Dr rodić jovan. revizora I finansijskih radnika FBiH.faktori koji određuju nivo kamatnih stopa . 1999.organizacioni oblici privrednih društava .vremenska struktura kamatnih stopa . Utvrđivanje i računovodstveni tretman gubitaka nastalih obezvređenjem finansijskih instrumenata (Finrar 4/06). stope prinosa.investitorovi stavovi prema riziku . „Teorija i analiza bilansa”.trošak duga . Ciljevi i korporativno upravljanje . 8. Analiza rizika a) Cijena novca .statusne promjene i restrukturiranje privrednih društava 2.portfolio projekata . klasifikacija i priznavanje finansijskih instrumenata (Finrar 1/05).opcije.zaštita od rizika upotrebom forvarda. Trošak kapitala . beta vrijednosnog papira.srr-fbih.ukupni rizik projekta – drvo vjerovatnoće .prilagođavanje kamatnih stopa riziku neizvršenja novčanih obaveza .menadžerske opcije 4. 9.prezentacija. prof dr kata Škarić – jovanović: Djelimična razrada RS RS 32 i 39 za potrebe finansijskog izvještavanja . ili 2003. 10.UkljUčite se U profesijU www. Računovodstvo zaštite od rizika (Finrar 1/07).motivi ulaganja u vrijednosne papire . Računovodstveni tretman derivata (Finrar 6/06).struktura kamatnih stopa . SML pravac c) Rizik projekta . Predmet 13 NAPREDNI FINANCIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.prilagođavanje kamatnih stopa riziku likvidnosti .upravljanje društvima i organi upravljanja . futures i swap-ovi 3. „Analiza finansijskih izvještaja”. Izvedeni vrijednosni papiri: osobine i vrednovanje . forwardi.konvertibilni vrijednosni papiri i varanti .org 7. 2006. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (uključujući i MRS). i prof Dr Žager lajoš.sistem korporativnog upravljanja . Savez računovođa. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast 11.prilagođavanje kamatne stope prema vremenu dospijeća .diversifikacija: sistemski i nesistemski rizik .Capital Asset Pricing Model: karakterističan smjer. 1997.

MATE.međunarodna ocjena isplativosti ulaganja . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.različiti modeli restrukturiranja poduzeća primjenjivi u našoj praksi 9.dugoročni dug vs. pasivna politika dividendi . Banja Luka. Mikerević: „Finansijski menadžment”. 2. Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.srr-fbih.CAPM: zahtijevane stope prinosa za posebne projekte i posebne grupe . misija i ciljevi poduzeća kao okosnica strategijskog menadžmenta 2. jr. deveto izdanje.strukturiranje transakcija u međunarodnoj trgovini www. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.stabilnost dividendi . Restrukturiranje poduzeća . karakteristike i značaj predviđanja • odnos predviđanja i planiranja • ekonomski horizont predviđanja • planske pretpostavke 2 .: Osnove financijskog menedžmenta. Priroda i značaj strategijskog menadžmenta a) Pojam strategije i strategijske situacije b) Pojam i razvoj strategijskog menadžmenta c) Karakteristike i značaj strategijskog menadžmenta d) Proces strategijskog menadžmenta e) Vizija. 2005. prof Dr Dragan Mikerević: „Strateški finansijski menadžment”.financiranje opreme .financiranje zakupom (leasing) . zakup 8. oporezivanje i politički rizik .trošak glavnice: različiti pristupi . prof Dr Dragan. Wachowicz.obveznice i njihove osobine .procjena projekata na osnovu njihovog ukupnog rizika 6.UkljUčite se U profesijU .otkup dionica . Banja Luka. james C. Srednjoročno i dugoročno financiranje .financijsko signaliziranje 7. john M. 2005.dioničke dividende i dijeljenje dionica .aktivna vs.dugoročni krediti: trošak i koristi . Zagreb.ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) . 3. Politika dividendi .prioritetne i obične dionice: njihove osobine .upravljanje tečajnim rizicima .org LITERATURA: 1. Predviđanje i analiza okruženja a) Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menedžmenta • pojam. Van Horne.faktori rizika.faktori koji utječu na politiku dividendi . 2002.emisija vrijednosnih papira .vrste instrumenata dugoročnog duga . Međunarodni financijski menadžment .

Sarajevo. „Strategijski i operativni menadžment“. Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta a) Portfolio koncept b) Pristup izbalansiranog sistema mjerila u strategijskom menadžmentu c) TOWS (SWOT) matrica d) Metoda scenarija e) Analiza jaza f ) Matrica analize šansi i opasnosti 5. CONZIT Beograd. metode i tehnike tržišnog predviđanja b) Analiza općeg okruženja • pojam i vrste okruženja • elementi i postupak analize okruženja • interakcije poduzeća i okruženja c) Analiza grane i konkurencije • značaj i elementi analize grane • relevantne analize unutar grane • analiza konkurencije 3. 2003. Strategija poduzeća a) Značaj i uloga strategije u realizaciji poslovanja poduzeća b) Vrste strategija poduzeća c) Formuliranje strategije poduzeća 6. prof Dr jovan todorović.org LITERATURA: 1. 2003. Ocjena resursnih i konkurentskih sposobnosti poduzeća a) Relevantne analize za operativni i strategijski menedžment b) Identificiranje i ocjena kritičnih faktora uspjeha c) Lanac vrijednosti d) Koncept bazičnih procesa i sistema e) Koncept provođenja resursnih mogućnosti u efektivne strategije 4.srr-fbih. 2. Tirada. Funkcionalne strategije a) Uloga i značaj funkcionalnih strategija b) Strategija marketinga c) Strategija proizvodnje d) Strategija ljudskih resursa e) Strategija financija f ) Strategija istraživanja i razvoja g) Strategija nabavke 7. Implementacija i kontrola strategije a) Značaj i proces implementacije strategije b) Elementi procesa implementacije strategije c) Stvaranje organizacione strukture za implementaciju strategije d) Uspostavljanje adekvatne poslovne kulture za implementaciju strategije e) Koordinacija i vođenje procesa implementacije strategije f ) Kontrola i revizija strategije g) Upravljanje promjenama www. (II dio) 0 .UkljUčite se U profesijU • postupak i organizacija predviđanja • postupak. prof Dr Aziz Šunje: “Top menadžer – vizionar i strateg”.

.

Kneza Višeslava 77a. tel/fax:033/572-650. tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184. www. Sarajevo. 033/572-651 e-mail: sarajevo@srr-fbih.org.org Isevića Sokak 4. Mostar. e-mail: info@srr-fbih.org . srr-fbih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful