UKLJUČITE SE U PROFESIJU

KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: sarajevo@srr-fbih.org

UkljUčite se U profesijU

www.srr-fbih.org

Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine. Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast računovodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima: 1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računovođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama, 2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, sukladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije, 4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.

VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT) - CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) - OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih predmeta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.

ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni centri su u Mostaru i Sarajevu. Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesionalnog zvanja. Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza); 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i 3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga 

srr-fbih. 2. 4. ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju „certificirani računovođa“. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu. 5. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu. 3.org Potrebna dokumentacija za zvanje CR 1. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završenu višu školu i ostale fakultete). prijavu za pristupanje ispitu br. 3. 4 (dostupna na web stranici Saveza). od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i 6. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. 4.  . 2. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet (dost pna na web stranici Saveza). ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu.2. Potrebna dokumentacija za zvanje OR 1. za ostale (dostupna na web stranici Saveza). prijavu za pristupanje ispitu br. prijavu za pristupanje ispitu br.UkljUčite se U profesijU www.3.

2. Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. pratiti novčane tokove. 4. certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo đe ili kontrolora. U većim poduzećima. nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav. Uvod u financijsko računovodstvo. PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www.srr-fbih. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. U revizorskoj tvrtki. pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka. Upravljanje i komunikacije Informacijske tehnologije i primjene 5 . pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige. tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču novodstva i financija. U malim poduzećima. 3. komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima.

(c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. razlozi i metode (pravolinijska. funkcionalna) (iv) ulaganja u istraživanje i razvoj (v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila (vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila. (ii) metode za praćenje promjena na zalihama  . (e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja.srr-fbih.UkljUčite se U profesijU www.org Predmet 1 SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC). Računovodstveni koncepti i principi (a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi. iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda (i) obračunska – akrualna osnova (ii) načelo stalnosti poslovanja (iii) načelo identiteta bilance (iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena (b) Ostali računovodstveni koncepti: (i) načelo povijesnog troška (ii) načelo nastanka poslovnog događaja (iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene (iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice (v) načelo uzročnosti (vi) načelo opreznosti 3. korporacije. 2. Računovodstveni tretmani (a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva (i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka (ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava (iii) amortizacija–definicija. (b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima. (d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja. vrste računa i pravila knjiženja na računima (iii) kontni plan (iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi (v) blagajničko poslovanje i platni promet (vi) probna bilanca i zaključni list (vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja (viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’ (ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’ (x) periodični financijski izvještaji (b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a (c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije 4. (b) Tekuća sredstva (i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji. Sustav dvojnog knjigovodstva (a) Sustav dvojnog knjigovodstva (i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja) (ii) račun – konto. metoda zbira broja godina. Generalni okvir (a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba. (IASB). metoda opadajućeg salda.

Gray. Interpretacija (a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije (i) koeficijent(i) likvidnosti (ii) koeficijent(i) profitabilnosti (iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja (iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti LITERATURA: 1. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. 2. 2003. III dio. SRR FBiH. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Financijsko računovodstvo.UkljUčite se U profesijU (iii) potraživanja. Financijski izvještaji (a) Ciljevi financijskih izvještaja (b) Korisnici i njihove informacione potrebe (c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja (i) bilanca stanja (ii) bilanca uspjeha (iii) izvještaj o tokovima gotovine (iv) izvještaj o promjenama u kapitalu (v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena) (d) Izrada financijskih izvještaja za: (i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo) (ii) društva lica (iii) društva kapitala. 2006. Belverd e. Sarajevo. . Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. Željko Bošnjak. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Fircon. (2006) 4. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). prof dr janko klobučar: Računovodstvo. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske 8.org (c) (d) (e) (f ) (g) (h) 5. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. 6. prvo izdanje. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela  . 959 str. II. 9. dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo. 2006) 7. udjeli i ulozi Rezerve: zakonske i statutarne Događaji nastali nakon datuma bilance stanja Potencijalne obveze www. Centar za izdavačku delatnost.srr-fbih. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”. Copyright: Houghton Mifflin Company. 461 str. prof. Seminarski materijal – KPE: I. 10. sidney j. prof dr Vinko Belak. Ekonomski fakultet u Beogradu. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku grupe). Needles. jr. 698 str. Mostar. (2000) 3. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba ju biti obvezno uključene: – promjene u kapitalu – stalna sredstva – događaji nastali nakon datuma bilance stanja – potencijalne obveze i potencijalna sredstva – troškovi istraživanja i razvoja 6. 5. uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja (iv) gotovina i ekvivalenti gotovine Tekuće i obračunate obveze Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije Dionički kapital. Maja pehar.

Upravljačko računovodstvo . Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu 3. nenadoknadivi.4. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3.4. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2.2. Pojam. Značaj obuhvata troškova po mjestima 3.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.3.2.1. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS) 4.2.1.1.1. Izvještaji računovodstva troškova 3.4. Ostale klasifikacije troškova 2.2. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti . Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9  . Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. strukturni elementi računovodstva troškova 3. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja 2. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. Inkrementalni. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna 2.1. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima 3. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače 2.3.3.5. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole 2.1.2.2. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova 3.2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 3.strukturni element računovodstva poduzeća 2. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. Relevantni i irelevantni 2. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Kontrolabilni i nekontrolabilni 2. Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata 4. Informacijski ciljevi.1.1.6.1.1.4.3. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2.1. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 1. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja 2.UkljUčite se U profesijU Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO www.srr-fbih. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1. Struktura klase 9 4. Različiti troškovi za različite svrhe 2. svrhe informiranja.2. Računovodstvo troškova.3. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.1. oportunitetni 2.2. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2.2.1.2. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1.2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 2. Informacijski ciljevi kalkulacije 3.1. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2.1.2.1. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova 4. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka 2. Značaj obuhvata troškova po vrstama 3. Troškovi po vrstama 2. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici 3. Menadžment.3. Troškovi po nosiocima i mjestima 2.2.3.2.3.3.5.2.5.1.2.

emina resić. 3. Horngren Charles. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova 6. Datar Srikant Cost Accounting . Ševala isaković – kaplan. pravnog slučaja. teritorijalna.1. tržišna. Doc Dr Meliha Bašić. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9 4. Kriteriji izbora mjesta troškova 6.2. Sarajevo. porudžbine. prof Dr ibro popić. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije 6. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.UkljUčite se U profesijU www.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 6. pacijenta.6.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. timska i mrežna) • delegiranje autoriteta.4. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 5. proizvodna. 2005 4. Ekonomski fakultet u Sarajevu. značaj i ciljevi planiranja • proces planiranja • pojam i značaj. Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9 6.3.7. vrste i karakteristike ciljeva e) Organizaciona struktura • dizajniranje organizacijske strukture • utvrđivanje i podjela posla • modeli organizacionih struktura (funkcionalna.org 4.5.5.srr-fbih. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. 2. Pojam menadžmenta i menadžera a) Pojmovno određenje menadžmenta • menadžment kao skup ljudi • menadžment kao proces • menadžment kao nauka i vještina • menadžment kao profesija b) Posao menadžera • funkcije menadžera • uloga menadžera • vrste menadžera • karakteristike menadžera c) Evolucija menadžmenta • rani menadžment • moderni menadžment d) Osnove planiranja • pojam. Organizaciona struktura i mjesta troškova 6. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva 5.1. značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa b) Planiranje ljudskih resursa  . revizije 6. projektna. Menadžment ljudskih resursa a) Pojam. 2002. foster George. Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla.4. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i varijanti početnih i krajnjih zaliha LITERATURA: 1. godine. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti 5. matrična.2. Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije 6.

Motiviranje a) Pojam motiviranja b) Uloga i značaj motivacije c) Faktori individualne motivacije d) Pristupi motivaciji e) Teorije motivacije • klasična teorija motivacije • teorija ljudskih odnosa • teorija ljudskih resursa • sadržajne teorije motivacije • procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha www. prema gore i horizontalna komunikacija d) Komunikacione mreže • formalne komunikacione mreže • neformalne komunikacione mreže 4. Sarajevo. 3.. 5.srr-fbih. Ekonomski fakultet u Banjaluci. “Top menadžer – vizionar i strateg”. Tirada.org 10 . (I i IV dio) www.UkljUčite se U profesijU c) Regrutiranje • Pojam i cilj regrutiranje • Izvori regrutiranje • Metode regrutiranje d) Selekcija • Pojam selekcije • Proces selekcije • Analiziranje prijava kandidata • Anketiranje kandidata • Intervjuiranje kandidata • Testiranje kandidata e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih • Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih • Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 3. 2003.srr-fbih. Komuniciranje a) Pojam.org LITERATURA: 1. (glave 1. Menadžment. 2. značaj i ciljevi komuniciranja b) Proces komunikacije • selekcija informacija • kodiranje • prijenos poruke • primanje poruke • dekodiranje • uspostavljanje povratne sprege c) Vrste komunikacija • verbalna i neverbalna komunikacija • komunikacija prema dole. 7 i 8) 2. 2006. 6. prof Dr Aziz Šunje. prof . Dr ranko lončarević.

Elektronsko poslovanje (a) Modeli elektronskog poslovanja (b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu (c) Digitalni potpis (d) Etička pitanja 11 . Standard računovodstvenog softvera (a) Opći podaci o računovodstvenom softveru (b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera (c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera (d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera 7. Upravljanje informacijskim sustavima (IS) (a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja (b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja (c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja (d) Studija izvodljivosti. Informacijski podsustav računovodstva a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada c) Glavna knjiga d) Pomoćne poslovne knjige 3.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. (h) Softverska podrška za upravljanje projektom 4. Ocjena informacijskih sustava (a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme (b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima (c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva (d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja (e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika (f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije (g) Post-implementacijska pitanja 6. (g) Nadzor i kontrola projekta. opisa postupaka (f ) Isporuka softvera (g) Softverska podrška procesu razvoja sustava 5. Projektiranje informacijskih sustava (a) Proces razvoja informacijskih sustava (b) Korisnički zahtjevi (c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva (d) Eksterni dizajn (e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava (a) Informacijska tehnologija (b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi (c) Komponente informacionog sustava 2.UkljUčite se U profesijU Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE www. (e) Iniciranje projekta. (f ) Planiranje projekta.srr-fbih.

informacijski podsistem računovodstva. 2000. “Informacione tehnologije u računovodstvu”. Fakultet spoljne trgovine. Bogoljub Milivojević. 2007. standarda računovodstvenog softvera i elektronsko poslovanje.UkljUčite se U profesijU www. 2007 4.srr-fbih. prof. kalakota ravi. ocjene informacijskih sustava. Dr Branko krsmanović. inž. Dr rade stankić. Mr stanislav polić. upravljanje informacijskim sustavima. Beograd.0 Vodič ka uspjehu”. Marcia robinson: “E-poslovanje 2. 3. Bijeljina. Ekonomski fakultet Sarajevo. Savez računovođa i revizora Srbije. Mate. projektiranje informacijskih sustava. 2002.org KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS. LITERATURA: 1. dr. 12 . dipl. 2. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”. „Elektronsko poslovanje“.

pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja PREDMETI KOJI SE POLAŽU 1. upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine. Financijski menadžment i kontrola . pripremati informacije za eksterne korisnike. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji fakultet neekonomskog usmjerenja Završen četverogodišnji ekonomski fakultet Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja. priprema proračune i planove poduzeća. CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima. CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. 3.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva. priprema po slovne planove. Poslovno pravo i porezi Primjena upravljačkog računovodstva Financijsko izvještavanje 2 Revizija i sistemi interne kontrole Primjena financijskog menadžmenta PREDMETI KOJI SE POLAŽU ISPIT 1.Financijsko izvještavanje 2 . sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde. kao i u velikim poduzećima. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim. Financijsko izvještavanje i revizija .Revizija i sustavi interne kontrole.Primjena upravljačkog računovodstva 13 . tako i na strateškim razinama.Financijski menadžment . CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav. 2. Također. 4. a ISPIT 2. Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora. 5.srr-fbih. financijski kontrolor.

Društva lica .Druge zainteresirane strane. nadzorni odbor organ nadzora). . organi poduzeća. .organ rukovodstva. . odgovornost za poslovanje i rizik. direktor .problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća. odgovornost.dionice i njihovo emitiranje.1. imovina 1 . ciljevi stečajnog postupka.2.3. Likvidacija i stečaj 1.1. 2. Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava 1. firma. vlasništvo.udio i njihova prodaja i povlačenje. shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora .privid pravne osobe .UkljUčite se U profesijU www. .organ upravljanja. upravljanje. poslovanje i gašenje poduzeća).organ vlasnika.Skupština . odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i komanditora.3.3. Likvidacijski postupak Svrha. minimalni broj osnivača.Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća.organi upravljanja. .1. prospekt. sjedište.Ortačko društvo (karakteristike. Preuzimanje. osnivanje. djelatnost.2. 1. 1.1.Povjerioce. .1. . minimalni osnivački kapital. . stečajni dužnik. 1. Promjena pravne forme.2.osnivanje.postoji UO i NO i shema u kojoj se ne razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora .način odlučivanja. .3.srr-fbih. Statusne promjene i promjene oblika poduzeća Spajanje.Imovina poduzeća.organi upravljanja.2. vrste dionica. odgovornost za obveze. Društva kapitala Dioničko društvo .2. . osnivanje.skupština i način odlučivanja u skupštini. .1. Stečajni postupak Stečajni razlozi. udjeli i dionice.Stečajni upravnik Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na: . . zastupanje). Poslovno pravo 1.1. Društvo sa ograničenom odgovornošću . . upravni odbor .Komanditno društvo (karakteristike. SZR) . Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa.Vlasnike.1. poslovanje i gašenje poduzeća). Pojam poduzeća i poduzetnika . trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac. sistem prvostupnog i drugostupnog upravljanja tj.1. objekti pravnog odnosa.pojam. 1.2. Javna poduzeća . . Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća 1. osnovne karakteristike (osnivanje. 1. razlozi i predmet likvidacijskog postupka Dioba 1.simultano i sukcesivno osnivanje. upravljanje javnim poduzećima. 1. Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca .1. .Cilj osnivanja. maksimalni broj osnivača. .org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.Zaposlene.minimalni osnivački kapital.Poduzeće (gospodarsko. Obligacijski odnosi 2.Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja. vlasnik STR.3.4. odgovornost.1.samo NO).1. .Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća.

3.takse.3. Trošarine . porezne stope.org 3.Prava kod vrijednosnih papira .Dejstvo ugovora prema stranama . Carine . socijalno-političko i administrativnotehničko): 3. međunarodne reperkusije. porezna osnovica.Dionice www.predmet oporezivanja. Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj. teritorijalna pripadnost. otpis poreza. ništavi i rušljivi pravni poslovi. Porezni sustav i porezi . Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste.Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari . porezna zastara. reforma sustava socijalnog osiguranja i osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova.5. 3. porezna oslobađanja. ekonomski značaj prihoda od trošarina.Kompenzacija (Prebijanje) . značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala. državni fondovi. 3. mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa između zemalja. sistemsko izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. PDV . nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Utvrđivanje poreza. dobrovoljna i prinudna naplata.Vrijednosni papiri Docnja Promjena subjekta obligacije: . 3.2.definicija.Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima .7.Cesija . prijava porezne obveze. porezni platac.dospijeće poreza.uzroci i posljedice porezne evazije: 1 . 3. porezni katastar i porezna administracija .4.Naknada štete Jednostrana izjava volje: . klasifikacija poreza. ekonomski značaj. Porez na dobit–predmet oporezivanja.Dejstvo ugovora prema trećim osobama .1. porezni obveznik.10. svrha. vršenje i zaštita prava 2.Mjenica . kratak pregled evropskih iskustava. te posljedice nevažnosti pravnog posla Zastupništvo. porezni obveznik. porezna stopa. karakteristika poreza.Vrste vrijednosnih papira . povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru bivše SFRJ i BiH. ekonomsko načelo. obračun i plaćanje i dr. porezni objekt. Vrijednosni papiri . porezne i kontrolne markice. porezni izvor.Preuzimanje duga .Prestanak ugovora Pričinjavanje štete drugome: . definicija malog poreznog obveznika.Ček . osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti. porezni obveznik.srr-fbih.Uopće o naknadi štete . 3. način obračunavanja i izmirenja porezne obveze. 3. porezna stopa. način ubiranja.predmet oporezivanja PDV-om u BiH. Elementi oporezivanja . Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike. Ostali javni prihodi . 3. kamate i kazne. harmonizacija u okviru EU – kratak osvrt.11. porezni destinator. rezident i nerezident.povijesni razvoj poreza.Asignacija Ispunjenje obligacije: . Obligacije Dejstvo ugovora: . Porezna evazija . Porezi 3. porezna administracija.2.12.3.6. 3. porezna sposobnost (kapacitet).porezni subjekt.8.Novacija (Prijenos) obligacije 2. 3.UkljUčite se U profesijU Pravni promet i pravni poslovi Nevažeći. povrat poreza (refrakcija).9. naknade.Imovinska šteta .

prof dr Bogdan loza. 45/89. Sarajevo 2000. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl.3. Planiranje i računovodstvo odgovornosti 1 . 24/06 i 70/06 ) 11.4. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Odvijanje računovodstva segmenata na klasi 9 (prema kontnom planu rs) 4. Informacijski ciljevi kalkulacije 3.3.org LITERATURA: 1. stila upravljanja i računovodstvenog izvještavanja 2.4. Izvještaji računovodstva troškova 3. 6.2.glasnik BiH”. broj: 12/06) Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3.UkljUčite se U profesijU www.4. 3/96. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo. Upravljačko računovodstvo i promjenljivo okruženje 1. 8/06. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2. 3.1. Menadžment. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. 7. Pojam.1. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji planiranja 1.srr-fbih.3. 39/03. Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH Zakon o javnim poduzećima Zakon o stečajnom postupku Zakon o likvidacijskom postupku Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. 39/85. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.glasnik BiH”. br. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2.”Sl. Pojam i značaj računovodstvenog planiranja (budžetiranja) 2.Luka. Upravljačko računovodstvo .glasnik RS”. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl. Informacijski ciljevi. 5. 94/05. 4.2.g. broj: 49/04. “Nacionalno i evropsko pravo” Marko rajčević. 57/89. 2. svrhe informiranja i strukturni elementi računovodstva troškova 3. 9/05 i 35/05) 10. 2007. Utjecaj različitih sistema obračuna troškova na visinu periodičnog rezultata 4. Usuglašavanje strategije organizacijske strukture. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. eksterni i interni korisnici 3. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. 52/05.4.glasnik BiH“. „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B.5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl. 29/78.3.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Računovodstvo troškova. kratkoročni obračun segmenata.1.4. 74/04) 9. Proces pripreme operativnog plana 4.3. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .strukturni element računovodstva poduzeća 2.list SFRJ”.4. 92/05. Vrste budžeta 3. broj: 17/93. br.2. prof dr Veljko trivun. 8. 19/05.4. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Računovodstvo troškova.

Doc Dr Meliha Bašić.3. Odgovornost i kontrolabilnost 5. Stalno usavršavanje 1. Ključni faktori uspjeha (troškovi. Računovodstvena podrška politici cijena u promjenljivom okruženju LITERATURA: 1. kvaliteta. prof Dr ibro popić.org 6. inovacije) 1.UkljUčite se U profesijU 5. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji motivacijskog mehanizma menadžmenta 1. Stil upravljanja i organizaciona struktura 2. Sarajevo. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti indirektnih troškova 4.1. Pojam motivacijskog mehanizma decentraliziranog poduzeća 2. Analiza lanca vrijednosti i lanca dobavljača 1. Računovodstveni principi. održavanje kapitala 2. Milićević Vlado.4. Analiza odnosa troškovi – obim aktivnosti – dobitak (CVP analiza) 3. Ševala isaković – kaplan. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti direktnih troškova 3.srr-fbih. Horngren Charles.budžetska kontrola”. 3. godine. Funkcioniranje sustava motivacije menadžmenta 7. Računovodstveno planiranje prilagođeno potrebama utvrđivanja standarda za mjerenje uspjeha menadžmenta 3. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji kontrole 1. “Upravljačko računovodstvo”. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” 5. Fokusiranje na ključne teme u odlučivanju i kontroli menadžmenta i upravljačkog računovođe 1. Računovodstveno obuhvaćanje troškova i rezultata profitnih i investicionih centara u funkciji motivacije menadžmenta 4. koncepti i teorija (a) Okvir za pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (b) Teorija agencije. Pojam i značaj fleksibilnog budžeta 2. Standardni troškovi i analiza odstupanja 7. 2006. stevanović Nikola. foster George. (c) Promjene nivoa cijene. Novičević Blagoje : “ Upravljačko računovodstvo. Cost – benefit analiza. Prosveta .2.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. Faze procesa donošenja poslovnih odluka i upravljačko računovodstvo 3. 2005 4. vrijeme. (c) Uloga Komisije za interpretacije međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) 1 . (b) Postupak donošenja standarda. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji procesa donošenja poslovnih odluka 1.1. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti prihoda www. Regulatorni okvir (a) Struktura Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). 2002. emina resić. Niš 2002 godine Predmet 7 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. kategorije troškova i primjeri alternativnog poslovnog odlučivanja 4.3. Datar Srikant Cost Accounting . godine 6. Kupci u fokusu 1. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Malinić Dejan. Instrumenti u vrednovanju alternativa i olakšavanju pronalaska adekvatnog izvora 3. Glavni budžet 6.2.

Sarajevo. Gray. jr. Maja pehar. Centar za izdavačku delatnost. „Financijsko računovodstvo”. Zavod za računovodstvo i revizju F BiH.5. Savez računovođa.srr-fbih. 2006 3. revizora i financijskih djelatnika FBiH.Ekonomski fakultet u Beogradu. Mostar. Udruženje računovođa i revizora FBiH. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.srr-fbih. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. ACCA 2. prof Dr kata Škarić – jovanović (2005):“ Finansijsko računovodstvo“. uključujući: (i) eliminiranje transakcija unutar grupe (ii) korekcije fer vrijednosti 5.org 3. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Belverd e. (b) Izrada izvještaja o financijskoj uspješnosti za različite grupe korisnika (c) Izrada i analiza izvještaja o tokovima gotovine za pojedinačno poduzeće (d) Transakcije između povezanih strana – računovodstveni i porezni aspekt (e) Informacije po segmentima (isključujući segmente tipa investicijskog centra). 959 str. 7.org 1 . 2. Savez računovođa i revizora Republike Srpske 8. (2002) „Finansijsko računovodstvo – opšti pristup“ Copyright: Houghton Mifflin Company. 461 str. II. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja i s njima povezanih informacija (a) Analiza informacija o poduzeću. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. LITERATURA: 1. 9. Željko Bošnjak. Prof Dr Vinko Belak. isključujući razvodnjavanje (h) Porez u poslovnim knjigama poduzeća uključujući: (i) tekuća porezna sredstva i tekuće porezne obveze (ii) odložena poreska sredstva i odložene porezne obveze (i) Dugoročna i kratkoročna rezerviranja (isključujući složenije aspekte poput rezerviranja za mirovine) 4. 10. Finansijsko izvještavanje. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje dioničkog kapitala i rezervi (i) emitiranje i otkup dionica (ii) koncepti održavanja kapitala (iii) bruto dobitak i bruto gubitak (iv) neto dobitak i zadržana zarada (v) revalorizacijske i prenesene rezerve (b) Materijalna i nematerijalna stalna sredstva (d) Dugoročna financijska ulaganja (posebno ulaganja u financijski leasing i kupovinu dionica druge pravne osobe) (e) Ulaganja u nekretnine – složeniji aspekti MRS 40 (f ) Obrtna – tekuća sredstva (g) Zarada po dionici. 2006. 2001. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005.UkljUčite se U profesijU www. sidney j. 2003 5. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (a) Definicija zavisnog poduzeća (b) Isključivanje iz konsolidacije (c) Izrada konsolidirane bilance uspjeha i bilance stanja. Sarajevo. 698 str. Fircon. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast www. 4. Needles. III dio. Međunarodni standardi. 2002 6. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske.

Okvir revizije (a) Razvoj i promjenljiva priroda revizije. (b) Revizori: (i) regulacija i supervizija (ii) odnos sa državom (iii) osnove etike za profesionalne računovodstvene eksperte (iiii) uloga IFAC-a. rizik i značajnost u reviziji financijskih izvještaja (a) Ciljevi revizije financijskih izvještaja (b) Izjave uprave u financijskim izvještajima izvođenje ciljeva i postupaka revizije (c) Analitički postupci u planiranju revizije (d) Procjena rizika revizije (e) Materijalnost u reviziji financijskih izvještaja (f ) Sastavljanje i dokumentiranje plana i programa revizije (g) Koordinacija rada kojeg obavljaju drugi (h) Informacijska tehnologija u planiranju i procjeni rizika 5. odgovornost za prevare i greške. uvjeravanja i etike: (i) razvoj i uloga (ii) odnos sa nacionalnim standardima. priroda i obuhvat angažmana interne revizije (c) Organizacija i modaliteti funkcioniranja interne revizije (d) Pojam. značaj.UkljUčite se U profesijU Predmet 8 REVIZIJA I SUSTAVI INTERNE KONTROLE www. Sustav internih kontrola (a) Ciljevi sustava interne kontrole (b) Inherentne slabosti sustava interne kontrole (c) Komponente sustava interne kontrole (d) Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije (e) Procjena sustava interne kontrole od strane revizora uključujući i testove kontrola i izvještavanje osoba zaduženih za upravljanje 6. uloga internih kontrola (e) Odnos internih kontrola i interne revizije prema eksternoj reviziji financijskih izvještaja 3. (b) Statutarna revizija. njihova primjena na eksternu i internu reviziju. 2. odgovornost. Pribavljanje dokaza revizije (a) Metode i tehnike pribavljanja dokaza revizije (b) Analitički postupci kao suštinski dokaz (c) Testiranje salda i transakcija (d) Revizorske tehnike uz pomoć računara (e) Primjena metode uzorka u reviziji (f ) Revizorsko ispitivanje naknadnih događaja (g) Provjera održivosti pretpostavke o stalnosti poslovanja (h) Ostali završni postupci revizije (i) Sveobuhvatna provjera pribavljenih dokaza 1 . Interna revizija i interna kontrola (a) Uloga interne revizije i interne kontrole i njihova veza sa: (i) ciljevima poduzeća (ii) upravljanjem poduzećem (iii) upravljanjem rizicima (b) Obuhvat i funkcije interne revizije.srr-fbih. Regulativa (a) Međunarodni standardi i priopćenja revizije.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Planiranje revizije. 4. i teorija revizije (c) Profesionalna etika i kodeks ponašanja.

teorija i praksa. Messier: „Revizija“.Definicija i uloga novčanog tržišta .UkljUčite se U profesijU (j) Modifikacije plana i programa revizije (k) Dokumentacija i radni papiri revizora 7. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Sarajevo 6. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Banja Luka. Revicon. “Finrar” Banja Luka . 2000 8. 7.Vrste novčanog tržišta .Istočno Sarajevo.“ Principi revizije . Faber&Zgombić Plus. svrha i područje istraživanja financijskog menadžmenta b) Odnos financijskog menadžmenta i drugih financijskih disciplina c) Problemi višestrukih sudionika u financijskom menadžmentu i s tim u vezi višestrukih ciljeva d) Poslovne funkcije poduzeća i zadaci poslovnih funkcija e) Odnos financijske funkcije i drugih poslovnih funkcija 2. Revicon. Božić r. 2004. jakšić D. zagreb. Andrić M. 2. kondić N.Pojam i uloga tržišta kapitala . 2007. 2002.vodič kroz praktičnu reviziju”. Banja Luka . Revizija . D. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. 2003. 2007 godina 5. William e.org LITERATURA: 1. Ciljevi. Izvještavanje o reviziji financijskih izvještaja (a) Forma i sadržaj nemodificiranih i modificiranih revizorskih izvještaja o financijskim izvještajima (b) Način izvođenja mišljenja revizora o financijskim izvještajima (c) Forma i sadržaj ostalih izvještaja eksterne revizije (d) Preporuke vezane za unapređenje uspješnosti poslovanja KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • profesionalna etika koja je relevantna za rad računovođa u javnoj praksi i u poduzećima • procjena rizika i odgovor na procijenjene rizike od strane eksternih revizora • uloga interne revizije u upravljanju rizicima i upravljanju poduzećima • sustav interne kontrole • suštinski revizorski dokaz • izvještaji nezavisne revizije www. kerim Agić: Uloga interne kontrole u reviziji financijskih izvještaja. krsmanović B. Prevod.srr-fbih. „Revizija financijskih izvještaja .Institucionalne forme tržišta kapitala i oblici trgovanja kapitalom .Institucionalne forme novčanog tržišta .Instrumenti novčanog tržišta c) Tržište kapitala .Instrumenti tržišta kapitala d) Financijski posrednici e) Kamatne stope i krivulje prinosa od ulaganja 20 . svrha i uloga financijskog menadžmenta a) Priroda. 2005. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. i drugi. Hayes r. Prevod. uvjeravanja i etike. r. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Inc. Subotica. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Carmichael. 2000 4. Okruženje financijskog menadžmenta a) Poslovna i porezna okolina b) Tržište novca . john j. Zagreb. Međunarodni standardi revizije. Mate. 3.međunarodna perspektiva”. Predmet 9 PRIMJENA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.

motivi držanja gotovine .ABC metoda kontrole zaliha . Van Horne.politike kreditiranja i naplate . Procjena vrijednosti vrijednosnih papira tržišta kapitala a) Vremenska vrijednost novca b) Koncepti procjene vrijednosti c) Procjena vrijednosti obveznica d) Procjena vrijednosti dionica e) Izračun stope prinosa www.indeks profitabilnosti (PI) c) Poteškoće kod odabira ulaganja LITERATURA: 1. Sarajevo 2004. 2005.kontrola zaliha točno na vrijeme (JIT) d) Kratkoročno financiranje . poslovni rizik b) Financijska poluga . Upravljanje obrtnim sredstvima a) Pojam obrtna sredstva i važnost upravljanja obrtnim sredstvima . Wachowicz.org 4. jr. Upravljanje financijama. 2002. Adnan Rovčanin.ekonomska količina narudžbe (EOQ) . Ekonomski fakultet u Sarajevu. MATE. agencijski troškovi i porezi 6. prof dr Dragan Mikerević: ”Finansijski menadžment”.Točka pokrića. stepen poslovne poluge. tradicionalni pristup f ) Modigliani&Miller teorija – princip ukupne vrijednosti g) Trošak bankrota.dopunjeno izdanje.ocjena boniteta dužnika . Procjena kapitalnih ulaganja a) Postupak ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja b) Metode ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja . john M. stupanj financijske poluge.interna stopa prinosa (IRR) . Određivanje strukture izvora financiranja a) Poslovna poluga .EBIT-EPS analiza. james C.ugovoreno financiranja . konzervativna financijska politika) b) Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima . Banja Luka.ubrzavanje naplate i usporavanje isplate gotovine .odabir utrživih vrijednosnih papira . deveto izdanje. II. financijski rizik c) Ukupna poluga i ukupni rizik poduzeća d) Odnosi pokrića e) Pristup neto poslovne dobiti vs. 21 . dugoročno financiranje. 3.specifični izvori financiranja 5.diskontirano razdoblje povrata .spontano financiranje .financiranje tekuće imovine (kratkoročno vs. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.srr-fbih. Zagreb. agresivna vs.: “Osnove financijskog menadžmenta”.samofinanciranje . 2.neto sadašnja vrijednost (NPV) .instrumenti tržišta novca c) Upravljanje potraživanjima od kupaca i zalihama .UkljUčite se U profesijU 3.razdoblje povrata .optimalna razina tekuće imovine .kreditiranje .

org 22 .UKLJUČITE SE U PROFESIJU s e e oiju uičt Uklj www.srr-fbih.

4. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR ZAVRŠEN ČETVEROGODIŠNJI FAKULTET Zvanje certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u tom zvanju PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine. 3. Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama.org OVLAŠTENI REVIZOR Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti. ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori. “dijagnosticira” njenu internu kontrolu i sustave poslovanja. znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine.srr-fbih.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. 5. 2. obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. Napredno upravljačko računovodstvo Revizija upravljanja i ispitivanja Napredno financijsko izvještavanje Napredni financijski menadžment Strategijski menadžment 23 .

Prilagođavanje računovodstvenog informiranja potrebama suvremenog upravljanja poduzećem 1.4. Analiza profitabilnosti kupaca 6. Konkurentske strategije i ključni faktori uspjeha 3. Konvencionalno upravljačko računovodstvo .org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA OR Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Perspektiva učenja i rasta 2 . Opća analiza financijskih izvještaja 3. Obračun troškova na bazi ciljnih troškova 3. Upotreba lanca vrijednosti u strategijskoj analizi troškova 4.1.1. Racio analiza financijskih izvještaja 3.UkljUčite se U profesijU www. Faza ekonomično istinitih informacija 1. Faza apsolutno istinitih informacija 1.2. Tradicionalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 1.3. Razvoj koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva 3. Sadržaj sistema uravnoteženih pokazatelja ostvarenja 2. Sistem obračuna troškova baziran na aktivnostima 2. Perspektiva internih poslovnih procesa 2. Faza uvjetno istinitih informacija 1. Racio analiza solventnosti 3. Uloga strateškog menadžmenta u razvoju računovodstvenog informiranja 2.4. Just in time (JIT) proizvodni sistem i Backflush Costing 4. Racio analiza obrta 3. Ograničenja tradicionalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja 2.1. Pojam. Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata 4. Bihejvioristička faza 2. Sustav uravnoteženih pokazatelja ostvarenja u funkciji efikasnog upravljanja 1. Obračun troškova karakteristika proizvoda (FC Costing) 5.2.4. Suvremeni koncepti obračuna troškova u funkciji strateškog menadžmenta 1.3. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor na izazov modernog menadžmenta 1. Analiza neto obrtnog kapitala 5. Analiza profitabilnosti proizvoda 5. Neophodnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva 2.2.strategijski problemi 3. Faze razvoja konvencionalnog upravljačkog računovodstva 1. Racio analiza rentabiliteta 4.3. ciljevi i vrste financijskih izvještaja 2. Analiza novčanih tokova 6. Perspektiva kupca 2. Od konvencionalnog do strateški orijentiranog upravljačkog računovodstva 1. Benchmarking i analiza odstupanja 7. Strategijska analiza troškova 5. Racio analiza likvidnosti 3. Strategijska analiza troškova 2. Posljedice razvoja strategijske dimenzije upravljačkog računovodstva 4. Financijska perspektiva 2. Strateško upravljačko računovodstvo – odgovor izazovima suvremenih uvjeta privređivanja poduzeća 3.srr-fbih. Upravljanje na bazi izuzetka 8.

7. Doc dr Meliha Bašić. godine. Ševala isaković – kaplan. Sarajevo. emina resić: „Troškovno računovodstvo – praktikum“. 2005. Datar srikant“ Cost Accounting a managerial emphasis. Sistem uravnoteženih pokazatelja ostvarenja kao sistem upravljanja www. 5. 3. uvjeravanja i etike (a) Okvir Međunarodnih standarda revizije (MSR 120) (b) Opći principi i nadležnost (MSR 200-299) (c) Procjena rizika i odgovori procijenjene rizike (MSR 300-499) (d) Revizijski dokazi (MSR 500-599) (e) Korištenje rada drugih (MSR 600-699) (f ) Zaključci revizije i izvještavanje (MSR 700-799) 3.opće i aplikativne kontrole (b) Tehnike analize rizika u računarski zasnovanom informacionom sistemu 2 . 2. Odabir pokazatelja za svaku perspektivu mjerenja ostvarenja 4. 6. Informacijska tehnologija u reviziji (a) Sistem internih kontrola . Vlado Milićević. Profesionalna i etička pitanja (a) Pravila profesionalnog ponašanja prema IFAC-ovom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe: (i) primjenljiva na sve profesionalne računovođe (ii) primjenljiva na profesionalne računovođe u javnoj praksi (iii) primjenljiva na zaposlene profesionalne računovođe (b) Profesionalna odgovornost i obaveze (i) prevara i greška (ii) profesionalna odgovornost (uključujući nemar) (iii) kriminalne radnje (iv) primjena zakona i drugih propisa (v) profesionalno osiguranje protiv gubitka (vi) zloupotreba povjerljivih informacija. a ne spadaju u reviziju ili pregled financijskih informacija (Međunarodni standardi angažiranja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ISAE 3000-3699) (d) Usluge srodne reviziji (ISRS 4000-4699) 4. Ekonomski fakultet u Sarajevu.UkljUčite se U profesijU 3. foster George. 2002. Vlado Milićević. Prof Dr Vinko Belak „“ Menadžersko računovodstvo“. „Upravljačko računovodstvo“ Prof dr Vinko Belak: „Menadžersko računovodstvo“. Ostali revizorski angažmani (a) Specijalne oblasti (NSR 800-899) (b) Angažiranje na pregledu financijskih izvještaja (Međunarodni standardi angažiranja na pregledu 2000-2699) (c) Ostala angažiranja koja pružaju uvjeravanje.org LITERATURA: 1. (c) Regulatorno okruženje relevantno za reviziju (i) korporativno upravljanje (ii) kodeks najbolje prakse (iii) odbori za reviziju (iv) efikasnost interne financijske kontrole (v) zakoni i regulativa o reviziji financijskih izvještaja 2.“ u prevodu Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne.srr-fbih. RRiF Zagreb. „Strategijsko upravljačko računovodstvo“ Nikola stevanović. Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. RRiF Zagreb. Horngren Charles. prof Dr ibro popić. 4. Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim standardima revizije. Dejan Malinić.

kondić N.srr-fbih.državna revizija (a) Regulatorna osnova revizije javnog sektora (b) Financijska revizija javnog sektora (c) Revizija uspješnosti javnog sektora (d) Transparentnost revizorskog izvještaja javnog sektora 8. 2007.Istočno Sarajevo. john j. Messier: Revizija. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Carmichael. 2004.međunarodna perspektiva. 2000 4. 2002. drugi. Božić r. r. Regulatorna osnova revizije EU i budućnost revizije (a) Zakonski položaj računovođa i revizora u EU . Mate. Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije (a) Kontrola kvaliteta na nivou revizorskog angažmana i revizorske firme (MSR 220 i MSKK 1) (b) Kontrola i osiguranje kvaliteta na nivou profesionalne organizacije članice IFAC-a (c) Javni nadzor nad revizijom 6. Hayes r. uvjeravanja i etike na revizorskim i srodnim angažmanima • prakse i postupci kontrole i osiguranja kvaliteta • informaciona tehnologija u reviziji • interna revizija • osnove revizije javnih rashoda • regulativa revizije u EU i budućnost revizije www. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Banja Luka . 3. 2000 7. Revizija javnih rashoda . 5. Revizija . Revizija financijskih izvještaja . Principi revizije .UkljUčite se U profesijU (c) Utjecaj IT na postupke revizije (d) Tehnike revizije uz pomoć računara 5. William e. jakšić D. Prevod.vodič kroz praktičnu reviziju. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje.org LITERATURA: 1. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. D. Subotica. www. krsmanović B. zagreb. “Finrar” Banja Luka . Zagreb. 2005. Savez računovođa i revizora Republike Srpske.srr-fbih. 2007 godina 6.Acquis communautaire (b) Institucionalni akteri Evropske Unije (c) Direktive Evropske Unije (d) Budućnost revizije KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • pravila profesionalnog ponašanja • primjena Međunarodnih standarda revizije. uvjeravanja i etike. Revicon. Banja Luka. Interna revizija (a) Osnovne karakteristike interne revizije (b) Pristupi internoj reviziji i područja djelovanja interne revizije (c) Standardi o profesionalna etika interne revizije (d) Provođenje interne revizije (e) Odnos interne i eksterne revizije 7. Andrić M. Prijevod. Faber&Zgombić Plus. 2.org 2 .teorija i praksa. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Inc. Međunarodni standardi revizije.

uključujući pitanja priznavanja i mjerenja. uključujući promjene u formi i sadržaju periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja i alternativni načini priopćavanja rezultata korisnicima (c) Predložene promjene u strukturi nacionalne i međunarodne regulative i utjecaj na globalnu harmonizaciju i standardizaciju (d) Primjenjivost IASB-ovog regulatornog okvira na mala i srednja poduzeća. financijskih instrumenata. Regulatorni okvir odbora za Međunarodne računovodstvene standarde(IASB) (a) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. second edition. 2006 5. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda (b) Računovodstveno obuhvaćanje donacija i državne pomoći (c) Računovodstveno obuhvaćanje obezvređenja stalnih sredstava (d) Računovodstveno obuhvaćanje revalorizacije i promjena fer vrijednosti sredstava (izuzev financijskih instrumenata) (e) Računovodstveno obuhvaćanje penzionih planova i rezerviranja za penzije (f ) Računovodstveno obuhvaćanje osnovnih financijskih instrumenata (g) Računovodstveno obuhvaćanje financijskih derivata (h) Razvodnjavanje zarade po akciji 3. povezanih strana. Mostar. ekonomska i tržišna dodana vrijednost LITERATURA: 1. procedure njihovih izmje na i donošenja novih standarda. Željko Bošnjak. računovodstveno obuhvaćanje kapitala i obaveza. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za grupe povezanih poduzeća (a) Računovodstveno obuhvaćanje ulaganja u pridružena poduzeća (b) Računovodstveno obuhvaćanje zajedničkih ulaganja (poduhvata) (c) Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna. uloga i zadaci odgovarajućih tijela IFAC-a u vezi sa unapređenjem i harmonizovanjem (sa drugim okvirima financijskog izvještavanja u svijetu) računovodstvenog obuhvatanja elemenata i sačinjavanja financijskih izvještaja u skladu sa potrebama prakse (na primjer. Sarajevo. (d) Utjecaj poslovnih odluka i predloženih izmjena u računovodstvenoj praksi od strane pravnog lica. pridružena i zajednički kontrolirana poduzeća 4. (2006)”Financial Accounting and Reporting . troškova penzija i dr. stolowy H. 2002 2 . Tekuća pitanja i dostignuća financijskog izvještavanja (a) Računovodstveni utjecaj okruženja. Međunarodni računovodstveni standardi. 4. na financijske izvještaje. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. lebas M.UkljUčite se U profesijU Predmet 12 NAPREDNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE www. Sarajevo. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. Zavod za računovodstvo I reviziju F BiH. (c) Problemi povezani sa regulatornim okvirom IASB-a. sredstva. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja (a) Računovodstvene politike i kombinacije i kvaliteta financijskih izvještaja (b) Analiza imovinskog položaja poduzeća (c) Analiza financijskog položaja poduzeća (d) Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća (e) Racio analiza (f ) Rezidualni dohodak. lizinga. 2003 6. segmenata. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. Thomson. poreza. 3.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. j. rezerviranja i potencijalnih sredstava i obaveza. III dio.) (b) Sadržaj regulatornog okvira IASB-a u datim praktičnim situacijama. 2. Fircon. kulturnih i socijalnih faktora na pravno lice (b) Utjecaj sadržaja financijskih izvještaja na korisnike.srr-fbih. II. (e) Trenutna dostignuća u korporativnom izvještavanju 5. “Financijsko računovodstvo”. Prof Dr Vinko Belak.a global perspective“. 2. Maja pehar. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. (f ) Legitimitet tekuće računovodstvene prakse i njen značaj za korisnike financijskih izvještaja. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005.

prilagođavanje kamatne stope prema vremenu dospijeća . Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (uključujući i MRS).prilagođavanje kamatnih stopa riziku neizvršenja novčanih obaveza . prof dr kata Škarić – jovanović: Djelimična razrada RS RS 32 i 39 za potrebe finansijskog izvještavanja . revizora I finansijskih radnika FBiH.org 7. „Analiza finansijskih izvještaja”.UkljUčite se U profesijU www. Računovodstveni tretman derivata (Finrar 6/06).srr-fbih. Savez računovođa. Trošak kapitala . 8. beta vrijednosnog papira. 10. Zagreb.Capital Asset Pricing Model: karakterističan smjer.upravljanje društvima i organi upravljanja .višestruke stope povrata kod projekata .trošak duga .konvertibilni vrijednosni papiri i varanti . Predmet 13 NAPREDNI FINANCIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. forwardi.faktori koji određuju nivo kamatnih stopa .statusne promjene i restrukturiranje privrednih društava 2.motivi ulaganja u vrijednosne papire .zaštita od rizika upotrebom forvarda. Beograd.prilagođavanje kamatnih stopa riziku likvidnosti .portfolio projekata . 2006. SML pravac c) Rizik projekta . fjučersa. prvo izdanje. klasifikacija i priznavanje finansijskih instrumenata (Finrar 1/05).očekivani prinos i standardna devijacija mogućih prinosa .diversifikacija: sistemski i nesistemski rizik . 1999. Izvedeni vrijednosni papiri: osobine i vrednovanje . Analiza rizika a) Cijena novca .organizacioni oblici privrednih društava .pojam i bitna svojstva pravnog subjektiviteta .vremenska struktura kamatnih stopa . 9. Računovodstvo zaštite od rizika (Finrar 1/07). futures i swap-ovi 3. Ciljevi i korporativno upravljanje .trošak prioritetnih dionica 2 . Prof Dr rodić jovan. 1997. stope prinosa. Utvrđivanje i računovodstveni tretman gubitaka nastalih obezvređenjem finansijskih instrumenata (Finrar 4/06).ukupni rizik projekta – drvo vjerovatnoće .opcije.struktura kamatnih stopa .prezentacija.investitorovi stavovi prema riziku .menadžerske opcije 4.ukupni rizik projekta – simulacijski pristup . Prof dr Žager katarina. ili 2003. i prof Dr Žager lajoš.očekivani prinos i standardna devijacija kod projekata . „Teorija i analiza bilansa”.efekt kamatnih stopa na cijenu kapitala b) Rizik i prinos vrijednosnog papira . opcija i svopova 5.sistem korporativnog upravljanja . Kamatna stopa i tečajni rizik . Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast 11.

pasivna politika dividendi .upravljanje tečajnim rizicima .srr-fbih. 2005. james C.financiranje zakupom (leasing) . Wachowicz.org LITERATURA: 1. Srednjoročno i dugoročno financiranje . 2005.financiranje opreme . 3.ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) . Mikerević: „Finansijski menadžment”.dioničke dividende i dijeljenje dionica . prof Dr Dragan Mikerević: „Strateški finansijski menadžment”.stabilnost dividendi . Priroda i značaj strategijskog menadžmenta a) Pojam strategije i strategijske situacije b) Pojam i razvoj strategijskog menadžmenta c) Karakteristike i značaj strategijskog menadžmenta d) Proces strategijskog menadžmenta e) Vizija.vrste instrumenata dugoročnog duga .otkup dionica . zakup 8.dugoročni dug vs. prof Dr Dragan.strukturiranje transakcija u međunarodnoj trgovini www. john M. Banja Luka. deveto izdanje. Banja Luka.: Osnove financijskog menedžmenta. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.obveznice i njihove osobine .različiti modeli restrukturiranja poduzeća primjenjivi u našoj praksi 9.međunarodna ocjena isplativosti ulaganja .UkljUčite se U profesijU . jr. Van Horne.trošak glavnice: različiti pristupi .dugoročni krediti: trošak i koristi . Restrukturiranje poduzeća .aktivna vs.CAPM: zahtijevane stope prinosa za posebne projekte i posebne grupe . Zagreb. misija i ciljevi poduzeća kao okosnica strategijskog menadžmenta 2. 2002.financijsko signaliziranje 7. Politika dividendi .faktori rizika. Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.prioritetne i obične dionice: njihove osobine . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.emisija vrijednosnih papira . 2. MATE. Predviđanje i analiza okruženja a) Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menedžmenta • pojam.procjena projekata na osnovu njihovog ukupnog rizika 6. oporezivanje i politički rizik . karakteristike i značaj predviđanja • odnos predviđanja i planiranja • ekonomski horizont predviđanja • planske pretpostavke 2 .faktori koji utječu na politiku dividendi . Međunarodni financijski menadžment .

Funkcionalne strategije a) Uloga i značaj funkcionalnih strategija b) Strategija marketinga c) Strategija proizvodnje d) Strategija ljudskih resursa e) Strategija financija f ) Strategija istraživanja i razvoja g) Strategija nabavke 7. CONZIT Beograd. Tirada. „Strategijski i operativni menadžment“.UkljUčite se U profesijU • postupak i organizacija predviđanja • postupak. 2. 2003. Ocjena resursnih i konkurentskih sposobnosti poduzeća a) Relevantne analize za operativni i strategijski menedžment b) Identificiranje i ocjena kritičnih faktora uspjeha c) Lanac vrijednosti d) Koncept bazičnih procesa i sistema e) Koncept provođenja resursnih mogućnosti u efektivne strategije 4. Sarajevo. 2003. Strategija poduzeća a) Značaj i uloga strategije u realizaciji poslovanja poduzeća b) Vrste strategija poduzeća c) Formuliranje strategije poduzeća 6. metode i tehnike tržišnog predviđanja b) Analiza općeg okruženja • pojam i vrste okruženja • elementi i postupak analize okruženja • interakcije poduzeća i okruženja c) Analiza grane i konkurencije • značaj i elementi analize grane • relevantne analize unutar grane • analiza konkurencije 3. prof Dr jovan todorović. prof Dr Aziz Šunje: “Top menadžer – vizionar i strateg”.org LITERATURA: 1. Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta a) Portfolio koncept b) Pristup izbalansiranog sistema mjerila u strategijskom menadžmentu c) TOWS (SWOT) matrica d) Metoda scenarija e) Analiza jaza f ) Matrica analize šansi i opasnosti 5.srr-fbih. Implementacija i kontrola strategije a) Značaj i proces implementacije strategije b) Elementi procesa implementacije strategije c) Stvaranje organizacione strukture za implementaciju strategije d) Uspostavljanje adekvatne poslovne kulture za implementaciju strategije e) Koordinacija i vođenje procesa implementacije strategije f ) Kontrola i revizija strategije g) Upravljanje promjenama www. (II dio) 0 .

.

tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184.org Isevića Sokak 4. www.Kneza Višeslava 77a. Sarajevo.org . e-mail: info@srr-fbih. 033/572-651 e-mail: sarajevo@srr-fbih. tel/fax:033/572-650.org. Mostar. srr-fbih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful