UKLJUČITE SE U PROFESIJU

KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: sarajevo@srr-fbih.org

UkljUčite se U profesijU

www.srr-fbih.org

Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine. Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast računovodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima: 1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računovođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama, 2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, sukladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije, 4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.

VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT) - CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) - OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih predmeta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.

ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni centri su u Mostaru i Sarajevu. Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesionalnog zvanja. Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza); 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i 3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga 

Potrebna dokumentacija za zvanje OR 1. za ostale (dostupna na web stranici Saveza). 4. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu. prijavu za pristupanje ispitu br. 5. 3. 4.org Potrebna dokumentacija za zvanje CR 1. prijavu za pristupanje ispitu br. 2. 2. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet (dost pna na web stranici Saveza). prijavu za pristupanje ispitu br.UkljUčite se U profesijU www. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu.srr-fbih. od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i 6. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu. ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju „certificirani računovođa“.3.  . 3.2. 4 (dostupna na web stranici Saveza). od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završenu višu školu i ostale fakultete).

Upravljanje i komunikacije Informacijske tehnologije i primjene 5 . Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo. certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo đe ili kontrolora. U većim poduzećima. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. pratiti novčane tokove. nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. 3. U revizorskoj tvrtki. U malim poduzećima. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču novodstva i financija. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige. 4.srr-fbih. 2. tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka. PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. Uvod u financijsko računovodstvo.

(e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja. funkcionalna) (iv) ulaganja u istraživanje i razvoj (v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila (vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila.UkljUčite se U profesijU www. 2. metoda zbira broja godina. (ii) metode za praćenje promjena na zalihama  . Računovodstveni tretmani (a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva (i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka (ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava (iii) amortizacija–definicija. (b) Tekuća sredstva (i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji. Računovodstveni koncepti i principi (a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi. (d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja. metoda opadajućeg salda. Sustav dvojnog knjigovodstva (a) Sustav dvojnog knjigovodstva (i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja) (ii) račun – konto. iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda (i) obračunska – akrualna osnova (ii) načelo stalnosti poslovanja (iii) načelo identiteta bilance (iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena (b) Ostali računovodstveni koncepti: (i) načelo povijesnog troška (ii) načelo nastanka poslovnog događaja (iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene (iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice (v) načelo uzročnosti (vi) načelo opreznosti 3. razlozi i metode (pravolinijska.org Predmet 1 SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. (c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. (IASB). Generalni okvir (a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba. vrste računa i pravila knjiženja na računima (iii) kontni plan (iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi (v) blagajničko poslovanje i platni promet (vi) probna bilanca i zaključni list (vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja (viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’ (ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’ (x) periodični financijski izvještaji (b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a (c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije 4.srr-fbih. Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC). (b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima. korporacije.

Belverd e. Financijsko računovodstvo. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Seminarski materijal – KPE: I. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Centar za izdavačku delatnost. Financijski izvještaji (a) Ciljevi financijskih izvještaja (b) Korisnici i njihove informacione potrebe (c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja (i) bilanca stanja (ii) bilanca uspjeha (iii) izvještaj o tokovima gotovine (iv) izvještaj o promjenama u kapitalu (v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena) (d) Izrada financijskih izvještaja za: (i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo) (ii) društva lica (iii) društva kapitala. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske 8. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”. 5. prof. 2006. sidney j. 2003. Fircon. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. 2. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba ju biti obvezno uključene: – promjene u kapitalu – stalna sredstva – događaji nastali nakon datuma bilance stanja – potencijalne obveze i potencijalna sredstva – troškovi istraživanja i razvoja 6. Maja pehar. Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. SRR FBiH.srr-fbih. Sarajevo. 6. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. 2006) 7. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 698 str. 9. prof dr Vinko Belak.UkljUčite se U profesijU (iii) potraživanja. prof dr janko klobučar: Računovodstvo.org (c) (d) (e) (f ) (g) (h) 5. Željko Bošnjak. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Interpretacija (a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije (i) koeficijent(i) likvidnosti (ii) koeficijent(i) profitabilnosti (iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja (iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti LITERATURA: 1. udjeli i ulozi Rezerve: zakonske i statutarne Događaji nastali nakon datuma bilance stanja Potencijalne obveze www. (2006) 4. 10. uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja (iv) gotovina i ekvivalenti gotovine Tekuće i obračunate obveze Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije Dionički kapital. II. Needles. 959 str. III dio. dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo. 461 str. Ekonomski fakultet u Beogradu. jr. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela  . prvo izdanje. (2000) 3. uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku grupe). Gray. Copyright: Houghton Mifflin Company. . Mostar.

3.1. strukturni elementi računovodstva troškova 3.2.3. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače 2. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .4.3.2.3.1.2. Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9  . Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.2.3. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 1. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS) 4. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3.2. Upravljačko računovodstvo . Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1. Ostale klasifikacije troškova 2. Menadžment. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 3.1. Troškovi po nosiocima i mjestima 2.1.1.3. oportunitetni 2.5.2. Izvještaji računovodstva troškova 3. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3.3. Informacijski ciljevi kalkulacije 3. Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu 3. Struktura klase 9 4.UkljUčite se U profesijU Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO www. Determinante organizacijskog ustrojstva 3.2.5.1. Kontrolabilni i nekontrolabilni 2. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici 3. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna 2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 2.2. Relevantni i irelevantni 2.6. Različiti troškovi za različite svrhe 2.1.2. nenadoknadivi.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima 3.1. Značaj obuhvata troškova po mjestima 3. Pojam. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja 2.1. Računovodstvo troškova.5.2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole 2. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2.1. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka 2.1.srr-fbih.2.1. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova 3.strukturni element računovodstva poduzeća 2.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. svrhe informiranja.4.2.1.1. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja 2. Informacijski ciljevi.3.1. Elementi organizacijskog ustrojstva 2.2. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1.2. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova 4. Troškovi po vrstama 2.3. Značaj obuhvata troškova po vrstama 3.1.4. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2.4.2. Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata 4. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2.2.1.2. Inkrementalni.

Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. proizvodna. Doc Dr Meliha Bašić.5. Horngren Charles. revizije 6. Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije 6. značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa b) Planiranje ljudskih resursa  . Datar Srikant Cost Accounting .1. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. Kriteriji izbora mjesta troškova 6. projektna. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije 6.1.3. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva 5. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti 5. godine.srr-fbih. teritorijalna.org 4.7.6.4. 2. Pojam menadžmenta i menadžera a) Pojmovno određenje menadžmenta • menadžment kao skup ljudi • menadžment kao proces • menadžment kao nauka i vještina • menadžment kao profesija b) Posao menadžera • funkcije menadžera • uloga menadžera • vrste menadžera • karakteristike menadžera c) Evolucija menadžmenta • rani menadžment • moderni menadžment d) Osnove planiranja • pojam. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 6.2. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9 6. prof Dr ibro popić. foster George. Menadžment ljudskih resursa a) Pojam.2.5. vrste i karakteristike ciljeva e) Organizaciona struktura • dizajniranje organizacijske strukture • utvrđivanje i podjela posla • modeli organizacionih struktura (funkcionalna. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i varijanti početnih i krajnjih zaliha LITERATURA: 1.UkljUčite se U profesijU www. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova 6. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9 4.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. matrična.4. 2005 4. Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla. pravnog slučaja. emina resić. 3. Ševala isaković – kaplan. značaj i ciljevi planiranja • proces planiranja • pojam i značaj. Sarajevo. porudžbine. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 5. tržišna. pacijenta. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. timska i mrežna) • delegiranje autoriteta. 2002. Organizaciona struktura i mjesta troškova 6.

. 5. “Top menadžer – vizionar i strateg”.srr-fbih. prof . 2. Komuniciranje a) Pojam. 7 i 8) 2. prof Dr Aziz Šunje.UkljUčite se U profesijU c) Regrutiranje • Pojam i cilj regrutiranje • Izvori regrutiranje • Metode regrutiranje d) Selekcija • Pojam selekcije • Proces selekcije • Analiziranje prijava kandidata • Anketiranje kandidata • Intervjuiranje kandidata • Testiranje kandidata e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih • Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih • Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 3.org 10 . prema gore i horizontalna komunikacija d) Komunikacione mreže • formalne komunikacione mreže • neformalne komunikacione mreže 4.org LITERATURA: 1. Sarajevo. Menadžment. 3. 2006. (I i IV dio) www. značaj i ciljevi komuniciranja b) Proces komunikacije • selekcija informacija • kodiranje • prijenos poruke • primanje poruke • dekodiranje • uspostavljanje povratne sprege c) Vrste komunikacija • verbalna i neverbalna komunikacija • komunikacija prema dole. 2003. 6.srr-fbih. Tirada. Dr ranko lončarević. (glave 1. Ekonomski fakultet u Banjaluci. Motiviranje a) Pojam motiviranja b) Uloga i značaj motivacije c) Faktori individualne motivacije d) Pristupi motivaciji e) Teorije motivacije • klasična teorija motivacije • teorija ljudskih odnosa • teorija ljudskih resursa • sadržajne teorije motivacije • procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha www.

(e) Iniciranje projekta.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Projektiranje informacijskih sustava (a) Proces razvoja informacijskih sustava (b) Korisnički zahtjevi (c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva (d) Eksterni dizajn (e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi. Ocjena informacijskih sustava (a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme (b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima (c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva (d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja (e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika (f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije (g) Post-implementacijska pitanja 6. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava (a) Informacijska tehnologija (b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi (c) Komponente informacionog sustava 2. (g) Nadzor i kontrola projekta. Elektronsko poslovanje (a) Modeli elektronskog poslovanja (b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu (c) Digitalni potpis (d) Etička pitanja 11 . opisa postupaka (f ) Isporuka softvera (g) Softverska podrška procesu razvoja sustava 5. Standard računovodstvenog softvera (a) Opći podaci o računovodstvenom softveru (b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera (c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera (d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera 7. (f ) Planiranje projekta. (h) Softverska podrška za upravljanje projektom 4.UkljUčite se U profesijU Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE www. Informacijski podsustav računovodstva a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada c) Glavna knjiga d) Pomoćne poslovne knjige 3.srr-fbih. Upravljanje informacijskim sustavima (IS) (a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja (b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja (c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja (d) Studija izvodljivosti.

3. “Informacione tehnologije u računovodstvu”. „Elektronsko poslovanje“. projektiranje informacijskih sustava. Beograd. Bogoljub Milivojević.org KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS. Mate.srr-fbih. prof.0 Vodič ka uspjehu”. dipl. 2007 4. dr. inž. 2002. Fakultet spoljne trgovine. Marcia robinson: “E-poslovanje 2. Bijeljina. Ekonomski fakultet Sarajevo. Mr stanislav polić. ocjene informacijskih sustava. Dr rade stankić. 2.UkljUčite se U profesijU www. standarda računovodstvenog softvera i elektronsko poslovanje. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”. Savez računovođa i revizora Srbije. Dr Branko krsmanović. LITERATURA: 1. 2007. upravljanje informacijskim sustavima. kalakota ravi. 12 . 2000. informacijski podsistem računovodstva.

Financijsko izvještavanje i revizija .org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva. Također. CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav. pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka. od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja PREDMETI KOJI SE POLAŽU 1. priprema po slovne planove. Poslovno pravo i porezi Primjena upravljačkog računovodstva Financijsko izvještavanje 2 Revizija i sistemi interne kontrole Primjena financijskog menadžmenta PREDMETI KOJI SE POLAŽU ISPIT 1.srr-fbih. Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora. CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. priprema proračune i planove poduzeća. pripremati informacije za eksterne korisnike. financijski kontrolor.Financijsko izvještavanje 2 .UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. 4. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji fakultet neekonomskog usmjerenja Završen četverogodišnji ekonomski fakultet Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima. upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine. tako i na strateškim razinama. kao i u velikim poduzećima. Financijski menadžment i kontrola . 3. 2. a ISPIT 2.Revizija i sustavi interne kontrole. CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim.Financijski menadžment . 5.Primjena upravljačkog računovodstva 13 . razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja.

udio i njihova prodaja i povlačenje.2.pojam. .Ortačko društvo (karakteristike.1.3.2. 1.organi upravljanja.organ upravljanja.Povjerioce. .1. 1. osnivanje. . sistem prvostupnog i drugostupnog upravljanja tj. razlozi i predmet likvidacijskog postupka Dioba 1. odgovornost za obveze. . ciljevi stečajnog postupka.srr-fbih.minimalni osnivački kapital. zastupanje). Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća 1. upravljanje. prospekt. vlasništvo.Stečajni upravnik Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na: . Preuzimanje.Cilj osnivanja. . 2. nadzorni odbor organ nadzora). .1. imovina 1 .Imovina poduzeća.samo NO). organi poduzeća. Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca . odgovornost za poslovanje i rizik.dionice i njihovo emitiranje. Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa.3. vlasnik STR. . poslovanje i gašenje poduzeća). . trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac. djelatnost. Društva lica . 1.Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja.3. minimalni osnivački kapital. Poslovno pravo 1. Stečajni postupak Stečajni razlozi. Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava 1. osnivanje. 1.3. upravni odbor . odgovornost.2.način odlučivanja. udjeli i dionice.Druge zainteresirane strane.1.Komanditno društvo (karakteristike.2.UkljUčite se U profesijU www.1. direktor .simultano i sukcesivno osnivanje.4. objekti pravnog odnosa. . 1.osnivanje.problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća. .1. Pojam poduzeća i poduzetnika . poslovanje i gašenje poduzeća). upravljanje javnim poduzećima. . Statusne promjene i promjene oblika poduzeća Spajanje. . . osnovne karakteristike (osnivanje. odgovornost. 1.Skupština .org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.2. Javna poduzeća .1.organi upravljanja. firma. stečajni dužnik.Poduzeće (gospodarsko.Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća. Društva kapitala Dioničko društvo .postoji UO i NO i shema u kojoj se ne razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora . Obligacijski odnosi 2.1.1.2.Vlasnike.organ vlasnika. odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i komanditora. Društvo sa ograničenom odgovornošću .1. Likvidacijski postupak Svrha.Zaposlene. Likvidacija i stečaj 1. sjedište. shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora .skupština i način odlučivanja u skupštini.1. .privid pravne osobe . vrste dionica.3. .1.Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća. maksimalni broj osnivača. Promjena pravne forme. minimalni broj osnivača. . . SZR) .organ rukovodstva.

dobrovoljna i prinudna naplata.predmet oporezivanja.2. povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru bivše SFRJ i BiH. porezni obveznik. otpis poreza. svrha.Dionice www. klasifikacija poreza.9. socijalno-političko i administrativnotehničko): 3.Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima . Porezna evazija . obračun i plaćanje i dr. kratak pregled evropskih iskustava.Naknada štete Jednostrana izjava volje: .2.Prestanak ugovora Pričinjavanje štete drugome: . Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj. porezni obveznik. državni fondovi.Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari . Elementi oporezivanja . porezna administracija.predmet oporezivanja PDV-om u BiH.Mjenica .povijesni razvoj poreza. 3. porezna stopa. PDV .12.uzroci i posljedice porezne evazije: 1 .Dejstvo ugovora prema stranama . porezna osnovica. porezna stopa.Vrijednosni papiri Docnja Promjena subjekta obligacije: . Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste. te posljedice nevažnosti pravnog posla Zastupništvo. sistemsko izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. porezni platac.3. ekonomsko načelo. međunarodne reperkusije. nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. prijava porezne obveze. porezni destinator.Cesija .UkljUčite se U profesijU Pravni promet i pravni poslovi Nevažeći.org 3. teritorijalna pripadnost.Novacija (Prijenos) obligacije 2.1.porezni subjekt.10. 3. porezni katastar i porezna administracija . način obračunavanja i izmirenja porezne obveze. 3. naknade.srr-fbih. povrat poreza (refrakcija). Obligacije Dejstvo ugovora: .4. Porezi 3.definicija. porezne i kontrolne markice. Carine . Ostali javni prihodi . reforma sustava socijalnog osiguranja i osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova. 3. način ubiranja.8. Vrijednosni papiri . porezna sposobnost (kapacitet). harmonizacija u okviru EU – kratak osvrt. porezna oslobađanja. mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa između zemalja. 3. Trošarine .3. 3.11. vršenje i zaštita prava 2. značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala.Imovinska šteta .Preuzimanje duga . rezident i nerezident. 3. Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike. ništavi i rušljivi pravni poslovi.Dejstvo ugovora prema trećim osobama .7. ekonomski značaj prihoda od trošarina. definicija malog poreznog obveznika.5.Prava kod vrijednosnih papira .Kompenzacija (Prebijanje) . ekonomski značaj.6. porezni izvor.Asignacija Ispunjenje obligacije: . 3. porezni objekt. 3.Ček . porezna zastara. 3.dospijeće poreza. karakteristika poreza.takse. Utvrđivanje poreza. kamate i kazne. Porez na dobit–predmet oporezivanja.Vrste vrijednosnih papira .Uopće o naknadi štete . osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti. Porezni sustav i porezi . porezni obveznik. porezne stope.

Pojam i značaj računovodstvenog planiranja (budžetiranja) 2. eksterni i interni korisnici 3.4. stila upravljanja i računovodstvenog izvještavanja 2. Proces pripreme operativnog plana 4. br. broj: 17/93. 39/85. Računovodstvo troškova.4. 4. Informacijski ciljevi kalkulacije 3. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2.glasnik RS”.1. 9/05 i 35/05) 10. Upravljačko računovodstvo . 52/05. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl. 57/89. Utjecaj različitih sistema obračuna troškova na visinu periodičnog rezultata 4. 94/05. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH Zakon o javnim poduzećima Zakon o stečajnom postupku Zakon o likvidacijskom postupku Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. 7. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl.srr-fbih. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji planiranja 1.UkljUčite se U profesijU www. 8/06.3. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.4. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. br. 19/05. Elementi organizacijskog ustrojstva 2. 24/06 i 70/06 ) 11. prof dr Veljko trivun. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. broj: 12/06) Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. 2007.3. “Nacionalno i evropsko pravo” Marko rajčević. Vrste budžeta 3.2. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .4. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. 74/04) 9.1.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. broj: 49/04. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. 3. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. Izvještaji računovodstva troškova 3.5. kratkoročni obračun segmenata.glasnik BiH“. svrhe informiranja i strukturni elementi računovodstva troškova 3.2. Sarajevo 2000.g. „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo.4.list SFRJ”.glasnik BiH”. 45/89. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl. 39/03.”Sl. Menadžment. Računovodstvo troškova. „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B. 92/05. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Planiranje i računovodstvo odgovornosti 1 . 2. Usuglašavanje strategije organizacijske strukture. 6.3.3.1. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1. 3/96.strukturni element računovodstva poduzeća 2.org LITERATURA: 1.3. Upravljačko računovodstvo i promjenljivo okruženje 1.4. 8. prof dr Bogdan loza. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2.2.Luka. Odvijanje računovodstva segmenata na klasi 9 (prema kontnom planu rs) 4.glasnik BiH”. Informacijski ciljevi. 5. Pojam. 29/78.4. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3.

Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. kategorije troškova i primjeri alternativnog poslovnog odlučivanja 4. (c) Promjene nivoa cijene.4. foster George. kvaliteta. održavanje kapitala 2. prof Dr ibro popić.srr-fbih. Novičević Blagoje : “ Upravljačko računovodstvo.2. Računovodstveno planiranje prilagođeno potrebama utvrđivanja standarda za mjerenje uspjeha menadžmenta 3. 2006. Milićević Vlado. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji kontrole 1. Faze procesa donošenja poslovnih odluka i upravljačko računovodstvo 3. Sarajevo. 3. Računovodstvena podrška politici cijena u promjenljivom okruženju LITERATURA: 1.3. Horngren Charles. Odgovornost i kontrolabilnost 5.2. inovacije) 1. Računovodstveno obuhvaćanje troškova i rezultata profitnih i investicionih centara u funkciji motivacije menadžmenta 4.1. Stil upravljanja i organizaciona struktura 2. Funkcioniranje sustava motivacije menadžmenta 7. Pojam motivacijskog mehanizma decentraliziranog poduzeća 2. “Upravljačko računovodstvo”. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji motivacijskog mehanizma menadžmenta 1. Stalno usavršavanje 1. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti prihoda www. (c) Uloga Komisije za interpretacije međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) 1 . Niš 2002 godine Predmet 7 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Ključni faktori uspjeha (troškovi. koncepti i teorija (a) Okvir za pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (b) Teorija agencije. Analiza odnosa troškovi – obim aktivnosti – dobitak (CVP analiza) 3. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji procesa donošenja poslovnih odluka 1. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. (b) Postupak donošenja standarda. 2005 4. godine 6. Ševala isaković – kaplan. 2002. Regulatorni okvir (a) Struktura Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Glavni budžet 6. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” 5. stevanović Nikola. vrijeme. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti direktnih troškova 3. Pojam i značaj fleksibilnog budžeta 2.3.1. Računovodstveni principi. Cost – benefit analiza. Doc Dr Meliha Bašić. Prosveta . Datar Srikant Cost Accounting . Standardni troškovi i analiza odstupanja 7. Instrumenti u vrednovanju alternativa i olakšavanju pronalaska adekvatnog izvora 3. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Analiza lanca vrijednosti i lanca dobavljača 1.budžetska kontrola”. emina resić. godine. Kupci u fokusu 1. Malinić Dejan. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti indirektnih troškova 4.UkljUčite se U profesijU 5. Fokusiranje na ključne teme u odlučivanju i kontroli menadžmenta i upravljačkog računovođe 1.org 6.

10. 2001. Udruženje računovođa i revizora FBiH. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. uključujući: (i) eliminiranje transakcija unutar grupe (ii) korekcije fer vrijednosti 5. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (a) Definicija zavisnog poduzeća (b) Isključivanje iz konsolidacije (c) Izrada konsolidirane bilance uspjeha i bilance stanja. 959 str. 2. ACCA 2.org 3. 2006 3. Maja pehar. isključujući razvodnjavanje (h) Porez u poslovnim knjigama poduzeća uključujući: (i) tekuća porezna sredstva i tekuće porezne obveze (ii) odložena poreska sredstva i odložene porezne obveze (i) Dugoročna i kratkoročna rezerviranja (isključujući složenije aspekte poput rezerviranja za mirovine) 4. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje dioničkog kapitala i rezervi (i) emitiranje i otkup dionica (ii) koncepti održavanja kapitala (iii) bruto dobitak i bruto gubitak (iv) neto dobitak i zadržana zarada (v) revalorizacijske i prenesene rezerve (b) Materijalna i nematerijalna stalna sredstva (d) Dugoročna financijska ulaganja (posebno ulaganja u financijski leasing i kupovinu dionica druge pravne osobe) (e) Ulaganja u nekretnine – složeniji aspekti MRS 40 (f ) Obrtna – tekuća sredstva (g) Zarada po dionici. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja i s njima povezanih informacija (a) Analiza informacija o poduzeću. 4. III dio. Sarajevo. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Prof Dr Vinko Belak. Sarajevo. (b) Izrada izvještaja o financijskoj uspješnosti za različite grupe korisnika (c) Izrada i analiza izvještaja o tokovima gotovine za pojedinačno poduzeće (d) Transakcije između povezanih strana – računovodstveni i porezni aspekt (e) Informacije po segmentima (isključujući segmente tipa investicijskog centra). 2003 5. Gray. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Belverd e. (2002) „Finansijsko računovodstvo – opšti pristup“ Copyright: Houghton Mifflin Company.srr-fbih. Savez računovođa. prof Dr kata Škarić – jovanović (2005):“ Finansijsko računovodstvo“. LITERATURA: 1. revizora i financijskih djelatnika FBiH. Mostar. 9. II. Centar za izdavačku delatnost. Fircon. 698 str. 2002 6. Međunarodni standardi.srr-fbih. Savez računovođa i revizora Republike Srpske 8.Ekonomski fakultet u Beogradu. Finansijsko izvještavanje. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske.UkljUčite se U profesijU www. „Financijsko računovodstvo”. Zavod za računovodstvo i revizju F BiH. 461 str. jr. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”.5.org 1 . sidney j. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast www. 2006. Needles. 7. Željko Bošnjak.

(b) Statutarna revizija. Pribavljanje dokaza revizije (a) Metode i tehnike pribavljanja dokaza revizije (b) Analitički postupci kao suštinski dokaz (c) Testiranje salda i transakcija (d) Revizorske tehnike uz pomoć računara (e) Primjena metode uzorka u reviziji (f ) Revizorsko ispitivanje naknadnih događaja (g) Provjera održivosti pretpostavke o stalnosti poslovanja (h) Ostali završni postupci revizije (i) Sveobuhvatna provjera pribavljenih dokaza 1 . 2. Regulativa (a) Međunarodni standardi i priopćenja revizije. Okvir revizije (a) Razvoj i promjenljiva priroda revizije. priroda i obuhvat angažmana interne revizije (c) Organizacija i modaliteti funkcioniranja interne revizije (d) Pojam. 4. odgovornost za prevare i greške. Planiranje revizije. odgovornost. (b) Revizori: (i) regulacija i supervizija (ii) odnos sa državom (iii) osnove etike za profesionalne računovodstvene eksperte (iiii) uloga IFAC-a. Interna revizija i interna kontrola (a) Uloga interne revizije i interne kontrole i njihova veza sa: (i) ciljevima poduzeća (ii) upravljanjem poduzećem (iii) upravljanjem rizicima (b) Obuhvat i funkcije interne revizije.UkljUčite se U profesijU Predmet 8 REVIZIJA I SUSTAVI INTERNE KONTROLE www. uvjeravanja i etike: (i) razvoj i uloga (ii) odnos sa nacionalnim standardima. Sustav internih kontrola (a) Ciljevi sustava interne kontrole (b) Inherentne slabosti sustava interne kontrole (c) Komponente sustava interne kontrole (d) Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije (e) Procjena sustava interne kontrole od strane revizora uključujući i testove kontrola i izvještavanje osoba zaduženih za upravljanje 6.srr-fbih. uloga internih kontrola (e) Odnos internih kontrola i interne revizije prema eksternoj reviziji financijskih izvještaja 3. njihova primjena na eksternu i internu reviziju.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. i teorija revizije (c) Profesionalna etika i kodeks ponašanja. značaj. rizik i značajnost u reviziji financijskih izvještaja (a) Ciljevi revizije financijskih izvještaja (b) Izjave uprave u financijskim izvještajima izvođenje ciljeva i postupaka revizije (c) Analitički postupci u planiranju revizije (d) Procjena rizika revizije (e) Materijalnost u reviziji financijskih izvještaja (f ) Sastavljanje i dokumentiranje plana i programa revizije (g) Koordinacija rada kojeg obavljaju drugi (h) Informacijska tehnologija u planiranju i procjeni rizika 5.

Subotica. Messier: „Revizija“. Revicon. krsmanović B. William e. Savez računovođa i revizora Republike Srpske.“ Principi revizije . Božić r. kerim Agić: Uloga interne kontrole u reviziji financijskih izvještaja. Međunarodni standardi revizije. 2003. zagreb.vodič kroz praktičnu reviziju”. Banja Luka . Prevod. r. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2004. D. 2000 4. „Revizija financijskih izvještaja . Banja Luka. uvjeravanja i etike. Zagreb. Izvještavanje o reviziji financijskih izvještaja (a) Forma i sadržaj nemodificiranih i modificiranih revizorskih izvještaja o financijskim izvještajima (b) Način izvođenja mišljenja revizora o financijskim izvještajima (c) Forma i sadržaj ostalih izvještaja eksterne revizije (d) Preporuke vezane za unapređenje uspješnosti poslovanja KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • profesionalna etika koja je relevantna za rad računovođa u javnoj praksi i u poduzećima • procjena rizika i odgovor na procijenjene rizike od strane eksternih revizora • uloga interne revizije u upravljanju rizicima i upravljanju poduzećima • sustav interne kontrole • suštinski revizorski dokaz • izvještaji nezavisne revizije www. Andrić M. john j. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”.Institucionalne forme novčanog tržišta . Hayes r.međunarodna perspektiva”. 2. 2002. 7. Inc. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. kondić N. “Finrar” Banja Luka . Revizija . Predmet 9 PRIMJENA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.Instrumenti tržišta kapitala d) Financijski posrednici e) Kamatne stope i krivulje prinosa od ulaganja 20 . 2007 godina 5. Prevod. i drugi.Vrste novčanog tržišta . IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Mate.Pojam i uloga tržišta kapitala . svrha i područje istraživanja financijskog menadžmenta b) Odnos financijskog menadžmenta i drugih financijskih disciplina c) Problemi višestrukih sudionika u financijskom menadžmentu i s tim u vezi višestrukih ciljeva d) Poslovne funkcije poduzeća i zadaci poslovnih funkcija e) Odnos financijske funkcije i drugih poslovnih funkcija 2.Institucionalne forme tržišta kapitala i oblici trgovanja kapitalom . Carmichael. Faber&Zgombić Plus.org LITERATURA: 1. jakšić D. Revicon. Sarajevo 6. Okruženje financijskog menadžmenta a) Poslovna i porezna okolina b) Tržište novca . 2005.UkljUčite se U profesijU (j) Modifikacije plana i programa revizije (k) Dokumentacija i radni papiri revizora 7.Instrumenti novčanog tržišta c) Tržište kapitala .Definicija i uloga novčanog tržišta . svrha i uloga financijskog menadžmenta a) Priroda.srr-fbih.Istočno Sarajevo. 2000 8. 2007. 3.teorija i praksa. Ciljevi.

samofinanciranje .ugovoreno financiranja .dopunjeno izdanje.ekonomska količina narudžbe (EOQ) . Ekonomski fakultet u Sarajevu. 2.neto sadašnja vrijednost (NPV) . 21 .: “Osnove financijskog menadžmenta”.ABC metoda kontrole zaliha .ubrzavanje naplate i usporavanje isplate gotovine . stepen poslovne poluge. Upravljanje obrtnim sredstvima a) Pojam obrtna sredstva i važnost upravljanja obrtnim sredstvima . MATE. poslovni rizik b) Financijska poluga .kontrola zaliha točno na vrijeme (JIT) d) Kratkoročno financiranje . Wachowicz. konzervativna financijska politika) b) Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima .Točka pokrića. Adnan Rovčanin.org 4. james C. Procjena vrijednosti vrijednosnih papira tržišta kapitala a) Vremenska vrijednost novca b) Koncepti procjene vrijednosti c) Procjena vrijednosti obveznica d) Procjena vrijednosti dionica e) Izračun stope prinosa www. john M. agencijski troškovi i porezi 6.kreditiranje . 3.EBIT-EPS analiza. dugoročno financiranje. Procjena kapitalnih ulaganja a) Postupak ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja b) Metode ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja .financiranje tekuće imovine (kratkoročno vs. Banja Luka. prof dr Dragan Mikerević: ”Finansijski menadžment”.indeks profitabilnosti (PI) c) Poteškoće kod odabira ulaganja LITERATURA: 1. Van Horne. Upravljanje financijama. 2002.ocjena boniteta dužnika .specifični izvori financiranja 5.interna stopa prinosa (IRR) .UkljUčite se U profesijU 3. tradicionalni pristup f ) Modigliani&Miller teorija – princip ukupne vrijednosti g) Trošak bankrota. Određivanje strukture izvora financiranja a) Poslovna poluga . financijski rizik c) Ukupna poluga i ukupni rizik poduzeća d) Odnosi pokrića e) Pristup neto poslovne dobiti vs. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.instrumenti tržišta novca c) Upravljanje potraživanjima od kupaca i zalihama .odabir utrživih vrijednosnih papira .diskontirano razdoblje povrata . Sarajevo 2004.spontano financiranje .motivi držanja gotovine .optimalna razina tekuće imovine . deveto izdanje. Zagreb. II.razdoblje povrata .srr-fbih. jr. stupanj financijske poluge. agresivna vs.politike kreditiranja i naplate . 2005.

srr-fbih.UKLJUČITE SE U PROFESIJU s e e oiju uičt Uklj www.org 22 .

3. ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori. stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR ZAVRŠEN ČETVEROGODIŠNJI FAKULTET Zvanje certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u tom zvanju PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1.org OVLAŠTENI REVIZOR Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti. 5. 4. obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. “dijagnosticira” njenu internu kontrolu i sustave poslovanja. Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine.srr-fbih. 2. Napredno upravljačko računovodstvo Revizija upravljanja i ispitivanja Napredno financijsko izvještavanje Napredni financijski menadžment Strategijski menadžment 23 .

3. Faza uvjetno istinitih informacija 1. Obračun troškova na bazi ciljnih troškova 3. Racio analiza rentabiliteta 4.1. Faza apsolutno istinitih informacija 1. Razvoj koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva 3. Pojam.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA OR Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Suvremeni koncepti obračuna troškova u funkciji strateškog menadžmenta 1.3.2.3. Benchmarking i analiza odstupanja 7. Faza ekonomično istinitih informacija 1. Analiza novčanih tokova 6. Perspektiva učenja i rasta 2 . Upravljanje na bazi izuzetka 8. Bihejvioristička faza 2. Sadržaj sistema uravnoteženih pokazatelja ostvarenja 2. Sistem obračuna troškova baziran na aktivnostima 2. Just in time (JIT) proizvodni sistem i Backflush Costing 4. Strategijska analiza troškova 2.1. ciljevi i vrste financijskih izvještaja 2. Opća analiza financijskih izvještaja 3.4.2.strategijski problemi 3. Ograničenja tradicionalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja 2. Racio analiza financijskih izvještaja 3. Konvencionalno upravljačko računovodstvo . Financijska perspektiva 2. Faze razvoja konvencionalnog upravljačkog računovodstva 1.2. Tradicionalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 1. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor na izazov modernog menadžmenta 1. Perspektiva internih poslovnih procesa 2. Obračun troškova karakteristika proizvoda (FC Costing) 5. Konkurentske strategije i ključni faktori uspjeha 3. Strategijska analiza troškova 5. Neophodnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva 2. Analiza profitabilnosti proizvoda 5. Racio analiza obrta 3.srr-fbih. Perspektiva kupca 2.4. Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata 4.1. Prilagođavanje računovodstvenog informiranja potrebama suvremenog upravljanja poduzećem 1. Od konvencionalnog do strateški orijentiranog upravljačkog računovodstva 1.4. Racio analiza solventnosti 3. Strateško upravljačko računovodstvo – odgovor izazovima suvremenih uvjeta privređivanja poduzeća 3. Sustav uravnoteženih pokazatelja ostvarenja u funkciji efikasnog upravljanja 1. Uloga strateškog menadžmenta u razvoju računovodstvenog informiranja 2. Posljedice razvoja strategijske dimenzije upravljačkog računovodstva 4. Analiza profitabilnosti kupaca 6. Upotreba lanca vrijednosti u strategijskoj analizi troškova 4. Racio analiza likvidnosti 3. Analiza neto obrtnog kapitala 5.UkljUčite se U profesijU www.

„Strategijsko upravljačko računovodstvo“ Nikola stevanović.opće i aplikativne kontrole (b) Tehnike analize rizika u računarski zasnovanom informacionom sistemu 2 . Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim standardima revizije. 7. Sistem uravnoteženih pokazatelja ostvarenja kao sistem upravljanja www. Informacijska tehnologija u reviziji (a) Sistem internih kontrola . Prof Dr Vinko Belak „“ Menadžersko računovodstvo“. uvjeravanja i etike (a) Okvir Međunarodnih standarda revizije (MSR 120) (b) Opći principi i nadležnost (MSR 200-299) (c) Procjena rizika i odgovori procijenjene rizike (MSR 300-499) (d) Revizijski dokazi (MSR 500-599) (e) Korištenje rada drugih (MSR 600-699) (f ) Zaključci revizije i izvještavanje (MSR 700-799) 3. 5. Ostali revizorski angažmani (a) Specijalne oblasti (NSR 800-899) (b) Angažiranje na pregledu financijskih izvještaja (Međunarodni standardi angažiranja na pregledu 2000-2699) (c) Ostala angažiranja koja pružaju uvjeravanje. 2002.org LITERATURA: 1.“ u prevodu Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Datar srikant“ Cost Accounting a managerial emphasis. (c) Regulatorno okruženje relevantno za reviziju (i) korporativno upravljanje (ii) kodeks najbolje prakse (iii) odbori za reviziju (iv) efikasnost interne financijske kontrole (v) zakoni i regulativa o reviziji financijskih izvještaja 2. emina resić: „Troškovno računovodstvo – praktikum“. Vlado Milićević. Horngren Charles.srr-fbih. Vlado Milićević. Odabir pokazatelja za svaku perspektivu mjerenja ostvarenja 4. 2. Profesionalna i etička pitanja (a) Pravila profesionalnog ponašanja prema IFAC-ovom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe: (i) primjenljiva na sve profesionalne računovođe (ii) primjenljiva na profesionalne računovođe u javnoj praksi (iii) primjenljiva na zaposlene profesionalne računovođe (b) Profesionalna odgovornost i obaveze (i) prevara i greška (ii) profesionalna odgovornost (uključujući nemar) (iii) kriminalne radnje (iv) primjena zakona i drugih propisa (v) profesionalno osiguranje protiv gubitka (vi) zloupotreba povjerljivih informacija. Ševala isaković – kaplan. Ekonomski fakultet u Sarajevu. RRiF Zagreb. prof Dr ibro popić. godine. Dejan Malinić. foster George. Doc dr Meliha Bašić. a ne spadaju u reviziju ili pregled financijskih informacija (Međunarodni standardi angažiranja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ISAE 3000-3699) (d) Usluge srodne reviziji (ISRS 4000-4699) 4. 4. RRiF Zagreb. Sarajevo. Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. „Upravljačko računovodstvo“ Prof dr Vinko Belak: „Menadžersko računovodstvo“.UkljUčite se U profesijU 3. 3. 6. 2005.

2. Faber&Zgombić Plus. 3. Inc. Regulatorna osnova revizije EU i budućnost revizije (a) Zakonski položaj računovođa i revizora u EU . Zagreb.Acquis communautaire (b) Institucionalni akteri Evropske Unije (c) Direktive Evropske Unije (d) Budućnost revizije KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • pravila profesionalnog ponašanja • primjena Međunarodnih standarda revizije. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Principi revizije . 2000 7. Božić r. john j. Mate.org 2 . krsmanović B. 2002. 5. 2000 4. r. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. 2004. uvjeravanja i etike na revizorskim i srodnim angažmanima • prakse i postupci kontrole i osiguranja kvaliteta • informaciona tehnologija u reviziji • interna revizija • osnove revizije javnih rashoda • regulativa revizije u EU i budućnost revizije www. Banja Luka .teorija i praksa.državna revizija (a) Regulatorna osnova revizije javnog sektora (b) Financijska revizija javnog sektora (c) Revizija uspješnosti javnog sektora (d) Transparentnost revizorskog izvještaja javnog sektora 8. Banja Luka. jakšić D. Subotica.srr-fbih. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. kondić N.org LITERATURA: 1.Istočno Sarajevo. 2005. Savez računovođa i revizora Republike Srpske.srr-fbih. Andrić M. Revizija javnih rashoda . Messier: Revizija. uvjeravanja i etike.međunarodna perspektiva. Revizija . William e. Interna revizija (a) Osnovne karakteristike interne revizije (b) Pristupi internoj reviziji i područja djelovanja interne revizije (c) Standardi o profesionalna etika interne revizije (d) Provođenje interne revizije (e) Odnos interne i eksterne revizije 7. Revicon.vodič kroz praktičnu reviziju. “Finrar” Banja Luka . Prevod. Revizija financijskih izvještaja . 2007. D. Prijevod. www. drugi. Hayes r. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. 2007 godina 6.UkljUčite se U profesijU (c) Utjecaj IT na postupke revizije (d) Tehnike revizije uz pomoć računara 5. zagreb. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije (a) Kontrola kvaliteta na nivou revizorskog angažmana i revizorske firme (MSR 220 i MSKK 1) (b) Kontrola i osiguranje kvaliteta na nivou profesionalne organizacije članice IFAC-a (c) Javni nadzor nad revizijom 6. Međunarodni standardi revizije. Carmichael.

Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. lizinga. Željko Bošnjak. Fircon. Sarajevo. j. računovodstveno obuhvaćanje kapitala i obaveza. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske. Zavod za računovodstvo I reviziju F BiH. “Financijsko računovodstvo”. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. procedure njihovih izmje na i donošenja novih standarda.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. 2002 2 .UkljUčite se U profesijU Predmet 12 NAPREDNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE www.a global perspective“. 4. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. Sarajevo. Regulatorni okvir odbora za Međunarodne računovodstvene standarde(IASB) (a) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. (e) Trenutna dostignuća u korporativnom izvještavanju 5. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja (a) Računovodstvene politike i kombinacije i kvaliteta financijskih izvještaja (b) Analiza imovinskog položaja poduzeća (c) Analiza financijskog položaja poduzeća (d) Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća (e) Racio analiza (f ) Rezidualni dohodak. rezerviranja i potencijalnih sredstava i obaveza. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda (b) Računovodstveno obuhvaćanje donacija i državne pomoći (c) Računovodstveno obuhvaćanje obezvređenja stalnih sredstava (d) Računovodstveno obuhvaćanje revalorizacije i promjena fer vrijednosti sredstava (izuzev financijskih instrumenata) (e) Računovodstveno obuhvaćanje penzionih planova i rezerviranja za penzije (f ) Računovodstveno obuhvaćanje osnovnih financijskih instrumenata (g) Računovodstveno obuhvaćanje financijskih derivata (h) Razvodnjavanje zarade po akciji 3. (2006)”Financial Accounting and Reporting . troškova penzija i dr. (d) Utjecaj poslovnih odluka i predloženih izmjena u računovodstvenoj praksi od strane pravnog lica. (c) Problemi povezani sa regulatornim okvirom IASB-a. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za grupe povezanih poduzeća (a) Računovodstveno obuhvaćanje ulaganja u pridružena poduzeća (b) Računovodstveno obuhvaćanje zajedničkih ulaganja (poduhvata) (c) Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna. na financijske izvještaje. II. 2.) (b) Sadržaj regulatornog okvira IASB-a u datim praktičnim situacijama. second edition. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. Međunarodni računovodstveni standardi. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. (f ) Legitimitet tekuće računovodstvene prakse i njen značaj za korisnike financijskih izvještaja. Mostar. 2. stolowy H. ekonomska i tržišna dodana vrijednost LITERATURA: 1. sredstva. povezanih strana. lebas M. 3. Tekuća pitanja i dostignuća financijskog izvještavanja (a) Računovodstveni utjecaj okruženja. financijskih instrumenata. uloga i zadaci odgovarajućih tijela IFAC-a u vezi sa unapređenjem i harmonizovanjem (sa drugim okvirima financijskog izvještavanja u svijetu) računovodstvenog obuhvatanja elemenata i sačinjavanja financijskih izvještaja u skladu sa potrebama prakse (na primjer. 2003 6. segmenata. 2006 5. uključujući pitanja priznavanja i mjerenja. III dio. pridružena i zajednički kontrolirana poduzeća 4. uključujući promjene u formi i sadržaju periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja i alternativni načini priopćavanja rezultata korisnicima (c) Predložene promjene u strukturi nacionalne i međunarodne regulative i utjecaj na globalnu harmonizaciju i standardizaciju (d) Primjenjivost IASB-ovog regulatornog okvira na mala i srednja poduzeća. kulturnih i socijalnih faktora na pravno lice (b) Utjecaj sadržaja financijskih izvještaja na korisnike. Thomson. Maja pehar. poreza. Prof Dr Vinko Belak.srr-fbih.

trošak duga . revizora I finansijskih radnika FBiH. 1997. Trošak kapitala .portfolio projekata . Računovodstveni tretman derivata (Finrar 6/06). Računovodstvo zaštite od rizika (Finrar 1/07). Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast 11.Capital Asset Pricing Model: karakterističan smjer.pojam i bitna svojstva pravnog subjektiviteta . Kamatna stopa i tečajni rizik .menadžerske opcije 4. SML pravac c) Rizik projekta . 2006. Zagreb. stope prinosa. Analiza rizika a) Cijena novca . „Teorija i analiza bilansa”. 9. fjučersa. 1999.zaštita od rizika upotrebom forvarda. ili 2003. futures i swap-ovi 3.UkljUčite se U profesijU www. i prof Dr Žager lajoš. prof dr kata Škarić – jovanović: Djelimična razrada RS RS 32 i 39 za potrebe finansijskog izvještavanja .srr-fbih.org 7.prezentacija. Predmet 13 NAPREDNI FINANCIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.očekivani prinos i standardna devijacija mogućih prinosa .vremenska struktura kamatnih stopa . Prof dr Žager katarina. forwardi. Ciljevi i korporativno upravljanje . Beograd.konvertibilni vrijednosni papiri i varanti .opcije. klasifikacija i priznavanje finansijskih instrumenata (Finrar 1/05).statusne promjene i restrukturiranje privrednih društava 2. Utvrđivanje i računovodstveni tretman gubitaka nastalih obezvređenjem finansijskih instrumenata (Finrar 4/06).struktura kamatnih stopa .trošak prioritetnih dionica 2 .očekivani prinos i standardna devijacija kod projekata . Prof Dr rodić jovan.efekt kamatnih stopa na cijenu kapitala b) Rizik i prinos vrijednosnog papira .organizacioni oblici privrednih društava .faktori koji određuju nivo kamatnih stopa . Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (uključujući i MRS). prvo izdanje. Savez računovođa.prilagođavanje kamatne stope prema vremenu dospijeća .diversifikacija: sistemski i nesistemski rizik . opcija i svopova 5.prilagođavanje kamatnih stopa riziku neizvršenja novčanih obaveza . Izvedeni vrijednosni papiri: osobine i vrednovanje .motivi ulaganja u vrijednosne papire .ukupni rizik projekta – drvo vjerovatnoće .prilagođavanje kamatnih stopa riziku likvidnosti .investitorovi stavovi prema riziku . 8. 10.višestruke stope povrata kod projekata .sistem korporativnog upravljanja .upravljanje društvima i organi upravljanja . beta vrijednosnog papira. „Analiza finansijskih izvještaja”.ukupni rizik projekta – simulacijski pristup .

prof Dr Dragan. Banja Luka. Wachowicz.stabilnost dividendi . james C. oporezivanje i politički rizik . Zagreb.CAPM: zahtijevane stope prinosa za posebne projekte i posebne grupe .obveznice i njihove osobine . prof Dr Dragan Mikerević: „Strateški finansijski menadžment”.faktori koji utječu na politiku dividendi . Mikerević: „Finansijski menadžment”.trošak glavnice: različiti pristupi .različiti modeli restrukturiranja poduzeća primjenjivi u našoj praksi 9. Predviđanje i analiza okruženja a) Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menedžmenta • pojam. jr.org LITERATURA: 1.financijsko signaliziranje 7. Restrukturiranje poduzeća .vrste instrumenata dugoročnog duga .: Osnove financijskog menedžmenta. zakup 8.ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) .financiranje opreme .međunarodna ocjena isplativosti ulaganja .dugoročni dug vs. karakteristike i značaj predviđanja • odnos predviđanja i planiranja • ekonomski horizont predviđanja • planske pretpostavke 2 .dioničke dividende i dijeljenje dionica . Politika dividendi .procjena projekata na osnovu njihovog ukupnog rizika 6. Van Horne. misija i ciljevi poduzeća kao okosnica strategijskog menadžmenta 2.dugoročni krediti: trošak i koristi . pasivna politika dividendi . Međunarodni financijski menadžment . john M.srr-fbih.strukturiranje transakcija u međunarodnoj trgovini www. Srednjoročno i dugoročno financiranje . 2002. MATE. 2005.financiranje zakupom (leasing) .upravljanje tečajnim rizicima . 2005. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.aktivna vs. Banja Luka. 3.prioritetne i obične dionice: njihove osobine .otkup dionica . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.faktori rizika. 2. Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.emisija vrijednosnih papira . Priroda i značaj strategijskog menadžmenta a) Pojam strategije i strategijske situacije b) Pojam i razvoj strategijskog menadžmenta c) Karakteristike i značaj strategijskog menadžmenta d) Proces strategijskog menadžmenta e) Vizija.UkljUčite se U profesijU . deveto izdanje.

Strategija poduzeća a) Značaj i uloga strategije u realizaciji poslovanja poduzeća b) Vrste strategija poduzeća c) Formuliranje strategije poduzeća 6. „Strategijski i operativni menadžment“. Funkcionalne strategije a) Uloga i značaj funkcionalnih strategija b) Strategija marketinga c) Strategija proizvodnje d) Strategija ljudskih resursa e) Strategija financija f ) Strategija istraživanja i razvoja g) Strategija nabavke 7. Tirada. prof Dr Aziz Šunje: “Top menadžer – vizionar i strateg”. Ocjena resursnih i konkurentskih sposobnosti poduzeća a) Relevantne analize za operativni i strategijski menedžment b) Identificiranje i ocjena kritičnih faktora uspjeha c) Lanac vrijednosti d) Koncept bazičnih procesa i sistema e) Koncept provođenja resursnih mogućnosti u efektivne strategije 4. Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta a) Portfolio koncept b) Pristup izbalansiranog sistema mjerila u strategijskom menadžmentu c) TOWS (SWOT) matrica d) Metoda scenarija e) Analiza jaza f ) Matrica analize šansi i opasnosti 5. (II dio) 0 . 2.srr-fbih. 2003. prof Dr jovan todorović. metode i tehnike tržišnog predviđanja b) Analiza općeg okruženja • pojam i vrste okruženja • elementi i postupak analize okruženja • interakcije poduzeća i okruženja c) Analiza grane i konkurencije • značaj i elementi analize grane • relevantne analize unutar grane • analiza konkurencije 3.UkljUčite se U profesijU • postupak i organizacija predviđanja • postupak.org LITERATURA: 1. Sarajevo. 2003. CONZIT Beograd. Implementacija i kontrola strategije a) Značaj i proces implementacije strategije b) Elementi procesa implementacije strategije c) Stvaranje organizacione strukture za implementaciju strategije d) Uspostavljanje adekvatne poslovne kulture za implementaciju strategije e) Koordinacija i vođenje procesa implementacije strategije f ) Kontrola i revizija strategije g) Upravljanje promjenama www.

.

www. Mostar. srr-fbih.org Isevića Sokak 4. e-mail: info@srr-fbih.Kneza Višeslava 77a.org . Sarajevo. tel/fax:033/572-650. tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184.org. 033/572-651 e-mail: sarajevo@srr-fbih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful