UKLJUČITE SE U PROFESIJU

KAKO SE STJEČU PROFESINALNA ZVANJA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BIH?
Kneza Višeslava 77a, Mostar, tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184, www. srr-fbih.org, e-mail:info@srr-fbih.org Isevića Sokak 4, Sarajevo, tel/fax:033/572-650, 033/572-651, e-mail: sarajevo@srr-fbih.org

UkljUčite se U profesijU

www.srr-fbih.org

Savez računovođa, revizora i financijskih/finansijskih djelatnika/radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez) je osnovan kao udruga građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih djelatnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669. od 14. svibnja 2003. godine. Sukladno odredbama članka 16. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/05), Savez ima status ovlaštenog profesionalnog tijela za oblast računovodstva i revizije u Federaciji BiH, sa slijedećim ciljevima i zadacima: 1. podržavanje, praćenje i unaprjeđivanje poštivanja međunarodnog Kodeksa etike profesionalnih računovođa, primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA), kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova s tim etičkim Kodeksom, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima i pratećim uputa, objašnjenjima i smjernicama, 2. o siguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju neovisne računovodstvene usluge trećim osobama, sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 3. osiguravanje kontinuirane profesionalne edukacije certificiranih i licenciranih računovođa i revizora, sukladno međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i smjernicama Komisije, 4. provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti priznatog profesionalnog tijela u smislu zakona o računovodstvu i reviziji BiH i Federacije BiH i u skladu sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, 5. unapređenja statusnog položaja članstva u društvu.

VRSTE PROFESIONALNIH ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
- CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR (CRT) - CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA (CR) - OVLAŠTENI REVIZOR (OR)

KAKO STJEĆI ODGOVARAJUĆU VRSTU PROFESIONALNOG ZVANJA?
Da bi ste stekli odgovarajuće profesionalno zvanje morate položiti ogovarajuće ispite iz odgovarajućih predmeta. Program za ove ispite okvirno je definiran od strane IFAC-a, UNCTAD-a, ako i Direktivama Europske unije.

ORGANIZACIJA ISPITA
Ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja organiziraju se dva puta godišnje i to u svibnju i studenom. Ispitni centri su u Mostaru i Sarajevu. Svi detalji u svezi polaganja ispita objavljuju se na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ISPITA
Da bi kandidat pristupio polaganju ispita mora da dostavi potrebnu dokumentaciju za stjecanje profesionalnog zvanja. Više detalja možete pronaći na web stranicama Saveza www.srr-fbih.org.

Potrebna dokumentacija za zvanje CRT
1. prijavu za pristupanje ispitu br. 1 (dostupna na web stranici Saveza); 2. ovjerenu presliku diplome o završenoj četverogodišnjoj ekonomskoj ili nekoj drugoj srednjoj školi i 3. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade financijskog izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga 

prijavu za pristupanje ispitu br. 5. ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem ekonomskom fakultetu.  . ovjerenu presliku diplome o završenom četverogodišnjem fakultetu. prijavu za pristupanje ispitu br. 2. od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završen ekonomski četverogodišnji fakultet) i 6. ovjerenu presliku diplome o završenoj višoj školi ili nekom drugom četverogodišnjem fakultetu. 3. 2. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje dvije godine praktičkog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. 3. prijavu za pristupanje ispitu br. Potrebna dokumentacija za zvanje OR 1. za ostale (dostupna na web stranici Saveza).3. 4. ovjerenu presliku certifikata „certificirani računovođa“ i uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje trogodišnjem radnom iskustvu u zvanju „certificirani računovođa“.UkljUčite se U profesijU www.2. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja (za osobe koje imaju završenu višu školu i ostale fakultete). 4 (dostupna na web stranici Saveza). 4.org Potrebna dokumentacija za zvanje CR 1. uvjerenje poslodavca/poslodavaca o najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. za osobe koje su završile četverogodišnji ekonomski fakultet (dost pna na web stranici Saveza).srr-fbih.

pratiti troškove i savjetovati vlasnike o mogućim implikacijama predloženih poslovnih odluka. 4. U malim poduzećima. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. pratiti novčane tokove. U revizorskoj tvrtki. ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga. nadgledati kompjuterizirani računovodstveni sustav. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. certificirani računovodstveni tehničar ima dovoljno znanja i vještina da radi kao zamjenik certificiranog računovo đe ili kontrolora. od čega najmanje jedna godina na poslovima izrade financijskog izvještaja. Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva. 2. 3.srr-fbih. certificirani računovodstveni tehničar osposobljen je voditi poslovne knjige. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČ AR Završena srednja ekonomska škola Završena druga četverogodišnja srednja škola Dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva.org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODSTVENI TEHNIČ AR Ova kvalifikacija je usmjerena na osobe čija je uloga pružanje različitih vidova podrške u okviru raču novodstva i financija. Uvod u financijsko računovodstvo. komunicirati i surađivati s eksternim (vanjskim) revizorima. U većim poduzećima. Upravljanje i komunikacije Informacijske tehnologije i primjene 5 .UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. tehničar je uglavnom u mogućnosti da radi kao pomoćnik revizora ili da nadgleda i upravlja radom ostalog pomoćnog osoblja. Troškovno računovodstvo i upravljačko računovodstvo. pripremati informacije za eksterne korisnike i pomagati poduzeću u razvijanju sustava kako bi išlo u korak sa svojim rastom. PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1.

Generalni okvir (a) Vrste poduzeća – društva kapitala i društva osoba. funkcionalna) (iv) ulaganja u istraživanje i razvoj (v) računovodstveni tretman goodwill-a – osnovna pravila (vi) ulaganja u nekretnine – osnovna pravila. (b) Forme i strukture kapitala u korporativnim poduzećima.UkljUčite se U profesijU www. (b) Tekuća sredstva (i) zalihe i stalna sredstva namijenjena prodaji. (d) Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) u sastavljanju i prezentaciji financijskih izvještaja. 2. (IASB). (ii) metode za praćenje promjena na zalihama  . metoda zbira broja godina. vrste računa i pravila knjiženja na računima (iii) kontni plan (iv) knjiženje transakcija u dnevniku i glavnoj knjizi (v) blagajničko poslovanje i platni promet (vi) probna bilanca i zaključni list (vii) vremenska razgraničenja i dugoročna rezerviranja (viii) princip ‘’fakturirane realizacije’’ i princip ‘’naplaćene realizacije’’ (ix) metoda ‘’ukupnih troškova’’ i metoda ‘’troškova prodanih učinaka’’ (x) periodični financijski izvještaji (b) Osnovna načela funkcioniranja sustava PDV-a (c) Manualne i kompjuterizirane računovodstvene evidencije 4. korporacije. metoda opadajućeg salda. (e) Okvir za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja. Računovodstveni koncepti i principi (a) Osnovni računovodstveni koncepti i principi. (c) Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. Sustav dvojnog knjigovodstva (a) Sustav dvojnog knjigovodstva (i) poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva – dnevnik i glavna knjiga (prvog i drugog stupnja) (ii) račun – konto.srr-fbih. Savjetodavnog Vijeća za standarde (SAC) i Komiteta za tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRIC). razlozi i metode (pravolinijska. iz IASB – ovog Okvira za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja i relevantnih međunarodnih računovodstvenih standarda (i) obračunska – akrualna osnova (ii) načelo stalnosti poslovanja (iii) načelo identiteta bilance (iv) načelo dvostranog obuhvaćanja poslovnih promjena (b) Ostali računovodstveni koncepti: (i) načelo povijesnog troška (ii) načelo nastanka poslovnog događaja (iii) načelo novčanog vrednovanja i pojedinačne procjene (iv) pravni subjektivitet – načelo poslovne jedinice (v) načelo uzročnosti (vi) načelo opreznosti 3.org Predmet 1 SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CRT UVOD U FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Računovodstveni tretmani (a) Stalna materijalna i nematerijalna sredstva (i) razlika između kapitalnih i ostalih izdataka (ii) računovodstveno obuhvaćanje pribavljanja i otuđenja stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava (iii) amortizacija–definicija.

UkljUčite se U profesijU (iii) potraživanja. (2006) 4. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske 8. uključujući i računovodstveno obuhvaćanje sumnjivih i spornih potraživanja (iv) gotovina i ekvivalenti gotovine Tekuće i obračunate obveze Dugoročne obveze–osnovna pravila procjenjivanja i prezentacije Dionički kapital. Interpretacija (a) Racio analiza računovodstvenih informacija i osnovne interpretacije (i) koeficijent(i) likvidnosti (ii) koeficijent(i) profitabilnosti (iii) koeficijenti obrta zaliha i potraživanja (iv) izračunavanje i značaj izračunavanja koeficijenta zaduženosti LITERATURA: 1. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 698 str. prof dr janko klobučar: Računovodstvo.org (c) (d) (e) (f ) (g) (h) 5. Fircon. Slijedeće bilješke uz financijske izvještaje treba ju biti obvezno uključene: – promjene u kapitalu – stalna sredstva – događaji nastali nakon datuma bilance stanja – potencijalne obveze i potencijalna sredstva – troškovi istraživanja i razvoja 6. II. jr. Mostar. SRR FBiH. Aktuelni kontni plan profesionalnog tijela  . 6. (2002) Financijsko računovodstvo – opći pristup. . III dio. Željko Bošnjak. prof. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. (2000) 3. Financijski izvještaji (a) Ciljevi financijskih izvještaja (b) Korisnici i njihove informacione potrebe (c) Osnovne karakteristike financijskih izvještaja (i) bilanca stanja (ii) bilanca uspjeha (iii) izvještaj o tokovima gotovine (iv) izvještaj o promjenama u kapitalu (v) računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje (obraditi do određenog stepena) (d) Izrada financijskih izvještaja za: (i) samostalne poduzetnike (prosto knjigovodstvo) (ii) društva lica (iii) društva kapitala. 959 str. Needles. Centar za izdavačku delatnost.srr-fbih. dr kata Škarić – jovanović (2005): Financijsko računovodstvo. 2003. 461 str. Gray. 9. sidney j. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. udjeli i ulozi Rezerve: zakonske i statutarne Događaji nastali nakon datuma bilance stanja Potencijalne obveze www. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Financijsko računovodstvo. 5. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prijevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. prof dr jahić Mehmed: “Financijsko računovodstvo”. Copyright: Houghton Mifflin Company. 2006. 10. Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. uključujući bilancu uspjeha i bilancu stanja za interne i eksterne svrhe i izradu osnovnih izvještaja o gotovinskom toku za poduzeća sa ograničenom odgovornošću (isključujući izvještaje o gotovinskom toku grupe). 2. Belverd e. Maja pehar. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Sarajevo. prof dr Vinko Belak. Ekonomski fakultet u Beogradu. Seminarski materijal – KPE: I. prvo izdanje. 2006) 7.

Značaj kratkoročnog obračuna rezultata poduzeća i segmenata 4.4.1. Značaj obuhvata troškova po mjestima 3. Značaj obuhvata troškova između mjesta troškova 3. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe donošenja odluka 2.1.strukturni element računovodstva poduzeća 2. Značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu 3. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2.srr-fbih.5. Menadžment.2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 2.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.3.3.3. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. Spoznaja troškova i učinaka kao predmeta obračuna 2.1. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe kontrole 2. Informacijski ciljevi kalkulacije 3. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 1.2. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2.1.3. Shematski obuhvat oblasti obračuna troškova 4. Determinante organizacijskog ustrojstva 3.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2.2. Kontrolabilni i nekontrolabilni 2. Značaj obračuna nosilaca troškova po jedinici 3.2. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.1. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1.1.1.2.3. strukturni elementi računovodstva troškova 3.5. Ostale klasifikacije troškova 2.2.2. Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (Prema kontnom planu RS) 4.2. Elementi organizacijskog ustrojstva 2.1.1.1. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. svrhe informiranja.1. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Informacijski ciljevi. Inkrementalni.4. Troškovi po nosiocima i mjestima 2. Troškovi prema promjenama u obimu aktivnosti 3. Metodologija i značaj obuhvaćanja troškova po različitim oblastima 3. Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilanciranja 2.3. Troškovi proizvoda i troškovi razdoblja 2. nenadoknadivi.4. Upravljačko računovodstvo . Različiti troškovi za različite svrhe 2. Izvještaji računovodstva troškova 3.2. Pojam.2. oportunitetni 2. Značaj obuhvata troškova po vrstama 3.2.1.1.3. Relevantni i irelevantni 2. Računovodstvo troškova.UkljUčite se U profesijU Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO www.1.1. Troškovi prema ponašanju s obzirom na izazivače 2.2.3.5. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .6.4.2.1.3. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. Troškovi po vrstama 2.2.1.2.2. Utjecaj Pravilnika o primjeni kontnog plana na korištenje određenih konta klase 9  .2. Struktura klase 9 4.

Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige klase 9 6. tržišna. Značaj organizacijske strukture i tipa proizvodnje za obračun nosilaca troškova 6. Obilježje sustava obračuna troškova i njihove informacione podobnosti 5. Vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (konta grupe 95 i 96) u masovnoj proizvodnji sa više faza i varijanti početnih i krajnjih zaliha LITERATURA: 1. Pojam menadžmenta i menadžera a) Pojmovno određenje menadžmenta • menadžment kao skup ljudi • menadžment kao proces • menadžment kao nauka i vještina • menadžment kao profesija b) Posao menadžera • funkcije menadžera • uloga menadžera • vrste menadžera • karakteristike menadžera c) Evolucija menadžmenta • rani menadžment • moderni menadžment d) Osnove planiranja • pojam.4. 3.7. foster George. emina resić. godine. Tip proizvodnje nosioca troškova na grupi 95 i metoda kalkulacije 6. Horngren Charles. 2005 4. Praktičan primjer klase 9 u razini pogonskog računovodstva 5.org 4. pravnog slučaja.srr-fbih. Obilježja sustava obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 5. Datar Srikant Cost Accounting .4. timska i mrežna) • delegiranje autoriteta.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. pacijenta. Menadžment ljudskih resursa a) Pojam. Ševala isaković – kaplan. prof Dr ibro popić. Sarajevo.3.5. matrična. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Procesna proizvodnja – metoda divizijske kalkulacije 6. projektna.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Doc Dr Meliha Bašić.1.2. Organizaciona struktura i mjesta troškova 6. porudžbine. 2002.5. teritorijalna. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.2. Utjecaj MRS na korištenje određenih konta klase 9 4. 2. značaj i ciljevi menadžmenta ljudskih resursa b) Planiranje ljudskih resursa  . Proizvodnja po porudžbini – metoda dodatne kalkulacije troškova pojedinog posla. proizvodna.UkljUčite se U profesijU www.1.6. značaj i ciljevi planiranja • proces planiranja • pojam i značaj. vrste i karakteristike ciljeva e) Organizaciona struktura • dizajniranje organizacijske strukture • utvrđivanje i podjela posla • modeli organizacionih struktura (funkcionalna. Kriteriji izbora mjesta troškova 6. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. revizije 6. Informacijski značaj obračuna po stvarnim i planskim (standardnim) ukupnim i nepotpunim troškovima 6.

prof . prema gore i horizontalna komunikacija d) Komunikacione mreže • formalne komunikacione mreže • neformalne komunikacione mreže 4.srr-fbih. 2. Tirada. 2003. prof Dr Aziz Šunje.org LITERATURA: 1. Motiviranje a) Pojam motiviranja b) Uloga i značaj motivacije c) Faktori individualne motivacije d) Pristupi motivaciji e) Teorije motivacije • klasična teorija motivacije • teorija ljudskih odnosa • teorija ljudskih resursa • sadržajne teorije motivacije • procesne teorije motivacije početnih i krajnjih zaliha www. 2006.UkljUčite se U profesijU c) Regrutiranje • Pojam i cilj regrutiranje • Izvori regrutiranje • Metode regrutiranje d) Selekcija • Pojam selekcije • Proces selekcije • Analiziranje prijava kandidata • Anketiranje kandidata • Intervjuiranje kandidata • Testiranje kandidata e) Ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih • Pojam značaj i cilj ocjenjivanja uspješnosti zaposlenih • Ocjenjivanje uspješnosti izvršilaca • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 3. 5. “Top menadžer – vizionar i strateg”.srr-fbih. 7 i 8) 2. (glave 1. 6. 3. Ekonomski fakultet u Banjaluci. značaj i ciljevi komuniciranja b) Proces komunikacije • selekcija informacija • kodiranje • prijenos poruke • primanje poruke • dekodiranje • uspostavljanje povratne sprege c) Vrste komunikacija • verbalna i neverbalna komunikacija • komunikacija prema dole. (I i IV dio) www. Menadžment. Komuniciranje a) Pojam.. Dr ranko lončarević.org 10 . Sarajevo.

Standard računovodstvenog softvera (a) Opći podaci o računovodstvenom softveru (b) Karakteristike kvaliteta računovodstvenog softvera (c) Dokumentacija i podrška isporučioca softvera (d) Aplikacijske karakteristike računovodstvenog softvera 7.UkljUčite se U profesijU Predmet 4 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE www.srr-fbih. Informacijski podsustav računovodstva a) Tehnološki postupci i tehnologija rada pri primjeni računara b) Tehničke mogućnosti suvremenog načina rada c) Glavna knjiga d) Pomoćne poslovne knjige 3. Ocjena informacijskih sustava (a) Tehnički zahtjevi koji se postavljaju pred informacione sisteme (b) Usklađenost informacijskih sustavima sa zakonskim propisima (c) Provođenje sigurnosnih i zakonskih zahtijeva (d) Kontrola kvaliteta procesa upravljanja i razvoja (e) Testiranje sustava i prihvaćanja od strane korisnika (f ) Pitanja u vezi implementacijom i metode implementacije (g) Post-implementacijska pitanja 6. (f ) Planiranje projekta. Projektiranje informacijskih sustava (a) Proces razvoja informacijskih sustava (b) Korisnički zahtjevi (c) Dokumentiranje i modeliranje korisničkih zahtijeva (d) Eksterni dizajn (e) Donošenje rješenja kojima se ispunjavaju zahtjevi. (e) Iniciranje projekta. (g) Nadzor i kontrola projekta.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. (h) Softverska podrška za upravljanje projektom 4. Upravljanje informacijskim sustavima (IS) (a) Uspostavljanje informacijskih sustava – organizacijska rješenja (b) Uspostavljanje informacijskih sustava – računovodstvena pitanja (c) Organizacija informacijskih sustava – strukturalna pitanja (d) Studija izvodljivosti. Tehnički zahtjevi informacijskog sustava (a) Informacijska tehnologija (b) Informacijski sustavi i poslovni sustavi (c) Komponente informacionog sustava 2. Elektronsko poslovanje (a) Modeli elektronskog poslovanja (b) Financijsko izvještavanje i revizorski izvještaji na Internetu (c) Digitalni potpis (d) Etička pitanja 11 . opisa postupaka (f ) Isporuka softvera (g) Softverska podrška procesu razvoja sustava 5.

Dr Branko krsmanović. kalakota ravi. inž.srr-fbih. 3. LITERATURA: 1. 12 . Marcia robinson: “E-poslovanje 2. dr. 2002.0 Vodič ka uspjehu”. Mr stanislav polić. Fakultet spoljne trgovine. „Elektronsko poslovanje“. “Informacione tehnologije u računovodstvu”. upravljanje informacijskim sustavima. 2000. informacijski podsistem računovodstva. 2. Ekonomski fakultet Sarajevo.org KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Program se sastoji od sedam ključnih oblasti: tehnički zahtjevi IS. dipl. Beograd. 2007 4. Bogoljub Milivojević. Dr rade stankić. Bajgorić Nijaz: “Menadžment informacijskih tehnologija”. projektiranje informacijskih sustava.UkljUčite se U profesijU www. standarda računovodstvenog softvera i elektronsko poslovanje. prof. Savez računovođa i revizora Srbije. Bijeljina. Mate. ocjene informacijskih sustava. 2007.

upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem poduzeću srednje veličine. financijski kontrolor. Poslovno pravo i porezi Primjena upravljačkog računovodstva Financijsko izvještavanje 2 Revizija i sistemi interne kontrole Primjena financijskog menadžmenta PREDMETI KOJI SE POLAŽU ISPIT 1. CR može organizirati (uspostaviti) računovodstveni sustav. pomaže poduzeću osigurati financijska sredstva i ima ključnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka. 4.srr-fbih.Financijski menadžment . od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju financijskih izvještaja PREDMETI KOJI SE POLAŽU 1.Revizija i sustavi interne kontrole. 3. priprema proračune i planove poduzeća. CR se također može brinuti da poduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridržavanje važećih zakona i poreznih propisa. razvijati računovodstvene i kontrolne sustave poslovanja. a ISPIT 2. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐ A Završena viša škola ili neki drugi četverogodišnji fakultet neekonomskog usmjerenja Završen četverogodišnji ekonomski fakultet Četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Financijski menadžment i kontrola . kao i u velikim poduzećima. tako i na strateškim razinama. CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konzultantskim tvrtkama te vladinim agencijama i odjelima. 5. Također.Financijsko izvještavanje 2 . CR treba biti obučen u skladu s najvišim međunarodnim standardima upravljačkog računovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih može upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim. priprema po slovne planove. sastavljati računovodstvene izvještaje koristeći međunarodne računovodstvene standarde.Primjena upravljačkog računovodstva 13 . Osoba koja je položila ovu razinu ispita može polagati ispite za ovlaštenog revizora. pripremati informacije za eksterne korisnike.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. 2. od čega najmanje dvije godine na sastavljanju financijskih izvještaja Dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga. Financijsko izvještavanje i revizija .org CERTIFICIRANI RAČ UNOVODA Certificirani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva.

simultano i sukcesivno osnivanje. Obligacijski odnosi 2. 1. nadzorni odbor organ nadzora).Druge zainteresirane strane. . SZR) . . .Poduzeće (gospodarsko. Pravni odnosi: pojam i dometi pravnog odnosa. .Skupština .organ rukovodstva. osnovne karakteristike (osnivanje.organ vlasnika. minimalni broj osnivača.1. odgovornost. sjedište. osnivanje. shema u kojoj je razdvojena funkcija upravljanja i nadzora . Društva lica . 1.osnivanje. . Pojam poduzeća i poduzetnika .skupština i način odlučivanja u skupštini.2.srr-fbih. odgovornost za poslovanje i rizik komplementara i komanditora.Cilj osnivanja.1. djelatnost.1. vlasnik STR. upravljanje.1.2. minimalni osnivački kapital.2. Promjena pravne forme.1.Zaštita interesa povjerilaca i snošenje rizika poslovanja. . Organi upravljanja i zaštita interesa vlasnika i povjerilaca .2. poslovanje i gašenje poduzeća).org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA CR Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.dionice i njihovo emitiranje. maksimalni broj osnivača.2. Javna poduzeća . osnivanje. 2. .Zaposlene. .1. . . odgovornost za obveze.UkljUčite se U profesijU www. trgovačko društvo) i poduzetnik (trgovac pojedinac. 1. Društvo sa ograničenom odgovornošću . upravni odbor . 1. . . imovina 1 .Stečajni upravnik Opća dejstva otvaranja stečajnog postupak na: . objekti pravnog odnosa. .Razlike u shemi rukovođenja privrednim društvima (Javna poduzeća.Zaštita interesa dioničara i vlasnika od zloupotrebe imovine poduzeća.1.način odlučivanja. Društva kapitala Dioničko društvo .Imovina poduzeća. firma.organ upravljanja. odgovornost za poslovanje i rizik.1. Statusne promjene i promjene oblika poduzeća Spajanje.Vlasnike. Likvidacijski postupak Svrha.organi upravljanja. Likvidacija i stečaj 1. 1. razlozi i predmet likvidacijskog postupka Dioba 1. direktor .samo NO).3. Stečajni postupak Stečajni razlozi.udio i njihova prodaja i povlačenje.3. . odgovornost.1.3.3. vlasništvo.4. prospekt.organi upravljanja. .1. zastupanje). Osnovne karakteristike pojedinih oblika organiziranja poduzeća 1. sistem prvostupnog i drugostupnog upravljanja tj. vrste dionica. Pojam i osnovne karakteristike privrednih društava 1.postoji UO i NO i shema u kojoj se ne razdvaja funkcija rukovođenja i nadzora . udjeli i dionice. ciljevi stečajnog postupka. poslovanje i gašenje poduzeća). .pojam.Ortačko društvo (karakteristike.Povjerioce. Poslovno pravo 1.Komanditno društvo (karakteristike.1. stečajni dužnik.1.problem “miješanja” privatne i imovine poduzeća.privid pravne osobe .2. Preuzimanje. 1.minimalni osnivački kapital. upravljanje javnim poduzećima.3. organi poduzeća. .

5. porezni objekt. reforma sustava socijalnog osiguranja i osnovne informacije o funkcioniranju privatnih mirovinskih i zdravstvenih fondova.Dejstvo ugovora prema trećim osobama .takse. način ubiranja.4. porezni destinator. Elementi oporezivanja .Mjenica . Porezna evazija . povrat poreza (refrakcija). Dvostruko i višestruko oporezivanje – vrste.Asignacija Ispunjenje obligacije: .dospijeće poreza. porezne stope. porezni obveznik.9. harmonizacija u okviru EU – kratak osvrt. porezna stopa.Prava kod vrijednosnih papira .Preuzimanje duga .povijesni razvoj poreza.predmet oporezivanja PDV-om u BiH. nemogućnost izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.UkljUčite se U profesijU Pravni promet i pravni poslovi Nevažeći. 3. 3.Uopće o naknadi štete . klasifikacija poreza. ekonomski značaj prihoda od trošarina. porezni obveznik.definicija. ništavi i rušljivi pravni poslovi.3.10. socijalno-političko i administrativnotehničko): 3. porezna sposobnost (kapacitet).11. značaj u postizanju ciljeva privlačenja stranog kapitala.Naknada štete Jednostrana izjava volje: . porezne i kontrolne markice. PDV . porezni katastar i porezna administracija . Utvrđivanje poreza. način obračunavanja i izmirenja porezne obveze. 3. 3.Odgovornost strana zbog pravnih i fizičkih nedostataka stvari .12. te posljedice nevažnosti pravnog posla Zastupništvo. 3. Doprinosi socijalnog osiguranja – značaj. Porez na dobit–predmet oporezivanja. Porezi 3. svrha.2. 3. Vrijednosni papiri . ekonomsko načelo.3.Vrijednosni papiri Docnja Promjena subjekta obligacije: . osnovna porezna načela (načelo financijske isplativosti. državni fondovi. Carine . porezni izvor. porezna stopa.2. Ostali javni prihodi .Imovinska šteta . definicija malog poreznog obveznika.6.8.Vrste vrijednosnih papira .Kompenzacija (Prebijanje) . Izravni i neizravni porezi – osnovne karakteristike. sistemsko izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. prijava porezne obveze. teritorijalna pripadnost.uzroci i posljedice porezne evazije: 1 . ekonomski značaj.srr-fbih.Dejstvo ugovora prema stranama .Prestanak ugovora Pričinjavanje štete drugome: . porezna administracija. porezna osnovica. otpis poreza. povijesni pregled vrsta i značaja ovih grupa poreza na prostoru bivše SFRJ i BiH. porezni platac.Pojam i opća pravila o vrijednosnim papirima . porezni obveznik. obračun i plaćanje i dr.org 3.porezni subjekt. kamate i kazne.7. mjere u domenu bilateralnih i multilateralnih odnosa između zemalja. naknade. Trošarine . međunarodne reperkusije.predmet oporezivanja.Novacija (Prijenos) obligacije 2.1.Cesija . rezident i nerezident. 3. 3. vršenje i zaštita prava 2. karakteristika poreza. porezna oslobađanja. 3.Ček .Dionice www. 3. dobrovoljna i prinudna naplata. Obligacije Dejstvo ugovora: . Porezni sustav i porezi . porezna zastara. kratak pregled evropskih iskustava.

prof dr Veljko trivun.1. Računovodstvo troškova.g.”Sl. Izvještaji računovodstva troškova 3. 7.1. 3/96. 52/05. „Poslovno pravo“ Pravni fakultet B. ishodište računovodstvenog strukturiranja i informiranja 2. 39/85. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji planiranja 1. Planiranje i računovodstvo odgovornosti 1 . Pojam.3. Upravljačko računovodstvo i promjenljivo okruženje 1.4.strukturni element računovodstva poduzeća 2. Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (“Sl.glasnik RS”. 8/06.srr-fbih. konceptualni okvir suvremenog računovodstva 2. eksterni i interni korisnici 3. svrhe informiranja i strukturni elementi računovodstva troškova 3. broj: 49/04. broj: 12/06) Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Utjecaj različitih sistema obračuna troškova na visinu periodičnog rezultata 4. Pojam i značaj računovodstvenog planiranja (budžetiranja) 2. Upravljačko računovodstvo .2. 74/04) 9. br. Financijsko računovodstvo – strukturni element računovodstva poduzeća 2. Determinante organizacijskog ustrojstva 3. Elementi i determinante upravljački orijentiranog računovodstva 1.2. Značaj financijsko – računovodstvenog izvještavanja 2. 24/06 i 70/06 ) 11. Proces pripreme operativnog plana 4. stila upravljanja i računovodstvenog izvještavanja 2. 2007. 2.org LITERATURA: 1. br. Preduvjeti uvođenja i funkcioniranja računovodstva troškova 3.4. 4.glasnik BiH”. Elementi organizacijskog ustrojstva 2.4. 29/78.službe upravljačkog računovodstva b) Uloge upravljačkog računovodstva v) Etički standardi za upravljačke računovođe 2. Povezanost financijskog i upravljačkog računovodstva 2. 5. Zakon o preduzećima u RS i Zakon o privrednim društvima u FBiH Zakon o javnim poduzećima Zakon o stečajnom postupku Zakon o likvidacijskom postupku Zakon o obligacionim odnosima (“Sl.Luka.3. Sarajevo 2000.list SFRJ”. 19/05. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Sl.glasnik BiH”.4. Odnos financijskog i upravljačkog računovodstva 2. 6. Računovodstvo troškova.UkljUčite se U profesijU www. Informacijski ciljevi upravljačkog računovodstva 2.4.2.4. 3. 45/89. Strukturni elementi računovodstva poduzeća 1. “Nacionalno i evropsko pravo” Marko rajčević. kratkoročni obračun segmenata. Odvijanje računovodstva segmenata na klasi 9 (prema kontnom planu rs) 4. Menadžment. 39/03. Informacijski značaj kratkoročnog obračuna uspjeha poduzeća i njegovih segmenata 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl. Informacijski ciljevi kalkulacije 3.5. Informacijski ciljevi. Računovodstvo troškova – ishodište upravljačkog računovodstva 2. Ključne aktivnosti i uloge suvremenog upravljačkog računovodstva a) Ključne aktivnosti .4.glasnik BiH“. 57/89. 8.1. polazna osnova prilagođavanja računovodstva potrebama suvremenog menadžmenta 3. Vrste budžeta 3.3.3. 92/05.3. „Obligaciono pravo“ Pravni fakultet Sarajevo. prof dr Bogdan loza. 9/05 i 35/05) 10. broj: 17/93. 94/05. Usuglašavanje strategije organizacijske strukture.

kategorije troškova i primjeri alternativnog poslovnog odlučivanja 4. Fokusiranje na ključne teme u odlučivanju i kontroli menadžmenta i upravljačkog računovođe 1. 2006. Funkcioniranje sustava motivacije menadžmenta 7.3. inovacije) 1.Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Stalno usavršavanje 1.srr-fbih.org 6. Malinić Dejan. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Cost – benefit analiza. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji procesa donošenja poslovnih odluka 1. Analiza odnosa troškovi – obim aktivnosti – dobitak (CVP analiza) 3. 2005 4. Ševala isaković – kaplan. stevanović Nikola. Sarajevo. Kupci u fokusu 1.UkljUčite se U profesijU 5. kvaliteta. godine. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti indirektnih troškova 4. Ključni faktori uspjeha (troškovi. foster George. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti prihoda www. Niš 2002 godine Predmet 7 FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.1. Pojam motivacijskog mehanizma decentraliziranog poduzeća 2. Vrste i karakter odstupanja od budžetiranih vrijednosti direktnih troškova 3. vrijeme. (c) Promjene nivoa cijene.1. održavanje kapitala 2. Računovodstveni principi.„Troškovno računovodstvo – praktikum“. Nikola stevanović – “Sistemi obračuna troškova” 5. “Upravljačko računovodstvo”. Regulatorni okvir (a) Struktura Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Stil upravljanja i organizaciona struktura 2. prof Dr ibro popić. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji kontrole 1. prof Dr rodić jovan i prof Dr snežana rakovački – tubić “Računovodstvo troškova” 2. Glavni budžet 6.3. Novičević Blagoje : “ Upravljačko računovodstvo. Milićević Vlado. godine 6. Prosveta . Odgovornost i kontrolabilnost 5. Pojam i značaj fleksibilnog budžeta 2. Računovodstveno planiranje prilagođeno potrebama utvrđivanja standarda za mjerenje uspjeha menadžmenta 3. 2002. Doc Dr Meliha Bašić. Računovodstvena podrška politici cijena u promjenljivom okruženju LITERATURA: 1. Faze procesa donošenja poslovnih odluka i upravljačko računovodstvo 3. Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji motivacijskog mehanizma menadžmenta 1.2. Standardni troškovi i analiza odstupanja 7. 3. (c) Uloga Komisije za interpretacije međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) 1 . (b) Postupak donošenja standarda.budžetska kontrola”. Analiza lanca vrijednosti i lanca dobavljača 1. Horngren Charles. emina resić. Računovodstveno obuhvaćanje troškova i rezultata profitnih i investicionih centara u funkciji motivacije menadžmenta 4. koncepti i teorija (a) Okvir za pripremu i prezentaciju financijskih izvještaja Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (b) Teorija agencije.2.4. Datar Srikant Cost Accounting . Instrumenti u vrednovanju alternativa i olakšavanju pronalaska adekvatnog izvora 3.

959 str. 2001. „Financijsko računovodstvo”. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. Savez računovođa i revizora Republike Srpske 8. (b) Izrada izvještaja o financijskoj uspješnosti za različite grupe korisnika (c) Izrada i analiza izvještaja o tokovima gotovine za pojedinačno poduzeće (d) Transakcije između povezanih strana – računovodstveni i porezni aspekt (e) Informacije po segmentima (isključujući segmente tipa investicijskog centra). Međunarodni standardi. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje dioničkog kapitala i rezervi (i) emitiranje i otkup dionica (ii) koncepti održavanja kapitala (iii) bruto dobitak i bruto gubitak (iv) neto dobitak i zadržana zarada (v) revalorizacijske i prenesene rezerve (b) Materijalna i nematerijalna stalna sredstva (d) Dugoročna financijska ulaganja (posebno ulaganja u financijski leasing i kupovinu dionica druge pravne osobe) (e) Ulaganja u nekretnine – složeniji aspekti MRS 40 (f ) Obrtna – tekuća sredstva (g) Zarada po dionici. 2006 3. jr. prof Dr kata Škarić – jovanović (2005):“ Finansijsko računovodstvo“. 2006. Fircon. 698 str. Željko Bošnjak. Gray.org 3. Udruženje računovođa i revizora FBiH.UkljUčite se U profesijU www. Maja pehar.5. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. 4. 2.srr-fbih. Mostar. 9. (2002) „Finansijsko računovodstvo – opšti pristup“ Copyright: Houghton Mifflin Company. 461 str. Centar za izdavačku delatnost. II. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. uključujući: (i) eliminiranje transakcija unutar grupe (ii) korekcije fer vrijednosti 5. revizora i financijskih djelatnika FBiH. Prof Dr Vinko Belak. III dio.Ekonomski fakultet u Beogradu. Sarajevo.srr-fbih. 2002 6. LITERATURA: 1. Needles. Savez računovođa. izdavač: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 10.org 1 . 2003 5. isključujući razvodnjavanje (h) Porez u poslovnim knjigama poduzeća uključujući: (i) tekuća porezna sredstva i tekuće porezne obveze (ii) odložena poreska sredstva i odložene porezne obveze (i) Dugoročna i kratkoročna rezerviranja (isključujući složenije aspekte poput rezerviranja za mirovine) 4. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja i s njima povezanih informacija (a) Analiza informacija o poduzeću. 7. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. Sarajevo. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (a) Definicija zavisnog poduzeća (b) Isključivanje iz konsolidacije (c) Izrada konsolidirane bilance uspjeha i bilance stanja. Belverd e. sidney j. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. Finansijsko izvještavanje. Zavod za računovodstvo i revizju F BiH. ACCA 2. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast www.

odgovornost. Interna revizija i interna kontrola (a) Uloga interne revizije i interne kontrole i njihova veza sa: (i) ciljevima poduzeća (ii) upravljanjem poduzećem (iii) upravljanjem rizicima (b) Obuhvat i funkcije interne revizije. (b) Revizori: (i) regulacija i supervizija (ii) odnos sa državom (iii) osnove etike za profesionalne računovodstvene eksperte (iiii) uloga IFAC-a. uloga internih kontrola (e) Odnos internih kontrola i interne revizije prema eksternoj reviziji financijskih izvještaja 3. odgovornost za prevare i greške. rizik i značajnost u reviziji financijskih izvještaja (a) Ciljevi revizije financijskih izvještaja (b) Izjave uprave u financijskim izvještajima izvođenje ciljeva i postupaka revizije (c) Analitički postupci u planiranju revizije (d) Procjena rizika revizije (e) Materijalnost u reviziji financijskih izvještaja (f ) Sastavljanje i dokumentiranje plana i programa revizije (g) Koordinacija rada kojeg obavljaju drugi (h) Informacijska tehnologija u planiranju i procjeni rizika 5. njihova primjena na eksternu i internu reviziju. priroda i obuhvat angažmana interne revizije (c) Organizacija i modaliteti funkcioniranja interne revizije (d) Pojam. Regulativa (a) Međunarodni standardi i priopćenja revizije.UkljUčite se U profesijU Predmet 8 REVIZIJA I SUSTAVI INTERNE KONTROLE www. Planiranje revizije.srr-fbih. Pribavljanje dokaza revizije (a) Metode i tehnike pribavljanja dokaza revizije (b) Analitički postupci kao suštinski dokaz (c) Testiranje salda i transakcija (d) Revizorske tehnike uz pomoć računara (e) Primjena metode uzorka u reviziji (f ) Revizorsko ispitivanje naknadnih događaja (g) Provjera održivosti pretpostavke o stalnosti poslovanja (h) Ostali završni postupci revizije (i) Sveobuhvatna provjera pribavljenih dokaza 1 . značaj. 2. Okvir revizije (a) Razvoj i promjenljiva priroda revizije. (b) Statutarna revizija.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. 4. Sustav internih kontrola (a) Ciljevi sustava interne kontrole (b) Inherentne slabosti sustava interne kontrole (c) Komponente sustava interne kontrole (d) Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije (e) Procjena sustava interne kontrole od strane revizora uključujući i testove kontrola i izvještavanje osoba zaduženih za upravljanje 6. uvjeravanja i etike: (i) razvoj i uloga (ii) odnos sa nacionalnim standardima. i teorija revizije (c) Profesionalna etika i kodeks ponašanja.

Faber&Zgombić Plus.Vrste novčanog tržišta .međunarodna perspektiva”. Messier: „Revizija“.“ Principi revizije . Božić r. i drugi. kerim Agić: Uloga interne kontrole u reviziji financijskih izvještaja.Institucionalne forme tržišta kapitala i oblici trgovanja kapitalom . Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2003. Revicon. svrha i uloga financijskog menadžmenta a) Priroda. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Ciljevi. „Revizija financijskih izvještaja . Hayes r. Međunarodni standardi revizije.UkljUčite se U profesijU (j) Modifikacije plana i programa revizije (k) Dokumentacija i radni papiri revizora 7. 2007. Revicon. 2004. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Sarajevo 6. 2002. D. Prevod. kondić N. Prevod.Instrumenti tržišta kapitala d) Financijski posrednici e) Kamatne stope i krivulje prinosa od ulaganja 20 . 2000 8. svrha i područje istraživanja financijskog menadžmenta b) Odnos financijskog menadžmenta i drugih financijskih disciplina c) Problemi višestrukih sudionika u financijskom menadžmentu i s tim u vezi višestrukih ciljeva d) Poslovne funkcije poduzeća i zadaci poslovnih funkcija e) Odnos financijske funkcije i drugih poslovnih funkcija 2. 2007 godina 5. Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. 3.Instrumenti novčanog tržišta c) Tržište kapitala . Banja Luka. Subotica. Inc. 2005. uvjeravanja i etike. Okruženje financijskog menadžmenta a) Poslovna i porezna okolina b) Tržište novca . Banja Luka . Revizija . r. Izvještavanje o reviziji financijskih izvještaja (a) Forma i sadržaj nemodificiranih i modificiranih revizorskih izvještaja o financijskim izvještajima (b) Način izvođenja mišljenja revizora o financijskim izvještajima (c) Forma i sadržaj ostalih izvještaja eksterne revizije (d) Preporuke vezane za unapređenje uspješnosti poslovanja KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • profesionalna etika koja je relevantna za rad računovođa u javnoj praksi i u poduzećima • procjena rizika i odgovor na procijenjene rizike od strane eksternih revizora • uloga interne revizije u upravljanju rizicima i upravljanju poduzećima • sustav interne kontrole • suštinski revizorski dokaz • izvještaji nezavisne revizije www. William e. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Predmet 9 PRIMJENA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. jakšić D.Institucionalne forme novčanog tržišta . “Finrar” Banja Luka . 7.srr-fbih.org LITERATURA: 1. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Carmichael. krsmanović B. 2.Pojam i uloga tržišta kapitala . john j. zagreb. Zagreb.Istočno Sarajevo.vodič kroz praktičnu reviziju”. 2000 4. Andrić M.teorija i praksa. Mate.Definicija i uloga novčanog tržišta .

Wachowicz.samofinanciranje .kreditiranje .neto sadašnja vrijednost (NPV) .ubrzavanje naplate i usporavanje isplate gotovine . agencijski troškovi i porezi 6. john M.indeks profitabilnosti (PI) c) Poteškoće kod odabira ulaganja LITERATURA: 1. agresivna vs. Banja Luka.Točka pokrića. Van Horne. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar. 21 . Upravljanje obrtnim sredstvima a) Pojam obrtna sredstva i važnost upravljanja obrtnim sredstvima . james C. jr. financijski rizik c) Ukupna poluga i ukupni rizik poduzeća d) Odnosi pokrića e) Pristup neto poslovne dobiti vs.ocjena boniteta dužnika . Sarajevo 2004. 2.org 4.dopunjeno izdanje. 2005. tradicionalni pristup f ) Modigliani&Miller teorija – princip ukupne vrijednosti g) Trošak bankrota. Određivanje strukture izvora financiranja a) Poslovna poluga .specifični izvori financiranja 5.interna stopa prinosa (IRR) .motivi držanja gotovine .diskontirano razdoblje povrata .ugovoreno financiranja . Ekonomski fakultet u Sarajevu. prof dr Dragan Mikerević: ”Finansijski menadžment”. deveto izdanje. II. Adnan Rovčanin.srr-fbih.odabir utrživih vrijednosnih papira . MATE.ABC metoda kontrole zaliha . Procjena kapitalnih ulaganja a) Postupak ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja b) Metode ocjene isplativosti kapitalnih ulaganja . Upravljanje financijama. dugoročno financiranje. stepen poslovne poluge.EBIT-EPS analiza.razdoblje povrata . stupanj financijske poluge.instrumenti tržišta novca c) Upravljanje potraživanjima od kupaca i zalihama .politike kreditiranja i naplate .optimalna razina tekuće imovine .ekonomska količina narudžbe (EOQ) . Zagreb.kontrola zaliha točno na vrijeme (JIT) d) Kratkoročno financiranje . poslovni rizik b) Financijska poluga .UkljUčite se U profesijU 3. 2002.: “Osnove financijskog menadžmenta”.financiranje tekuće imovine (kratkoročno vs. konzervativna financijska politika) b) Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnim papirima . 3.spontano financiranje . Procjena vrijednosti vrijednosnih papira tržišta kapitala a) Vremenska vrijednost novca b) Koncepti procjene vrijednosti c) Procjena vrijednosti obveznica d) Procjena vrijednosti dionica e) Izračun stope prinosa www.

srr-fbih.org 22 .UKLJUČITE SE U PROFESIJU s e e oiju uičt Uklj www.

obavlja reviziju u skladu s međunarodnim standardima i sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim pravnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. “dijagnosticira” njenu internu kontrolu i sustave poslovanja.UKLJUČITE SE U PROFESIJU www. 5.srr-fbih. 2. znanje i iskustvo koji mu omogućavaju da razumije organizaciju bilo koje veličine. 3. Napredno upravljačko računovodstvo Revizija upravljanja i ispitivanja Napredno financijsko izvještavanje Napredni financijski menadžment Strategijski menadžment 23 . 4. ili u multinacionalnim kompanijama će također imati potrebu da se kvalificiraju kao ovlašteni revizori.org OVLAŠTENI REVIZOR Uloga nezavisnog revizora je u tržišnoj ekonomiji od ključne važnosti. UVJETI ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI REVIZOR ZAVRŠEN ČETVEROGODIŠNJI FAKULTET Zvanje certificiranog računovođe s najmanje tri godine radnog iskustva u tom zvanju PREDMETI KOJI SE POLAŽU ZA OVU RAZINU ZVANJA 1. Certificirani računovođe koji žele raditi u velikim ili kompleksnim organizacijama. stoga se od revizora zahtijeva da posjeduje vještine.

1. Ograničenja tradicionalnih pokazatelja uspješnosti poslovanja 2. Strategijska analiza troškova 2. Neophodnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva 2.4. Sadržaj sistema uravnoteženih pokazatelja ostvarenja 2. Analiza novčanih tokova 6. Faza apsolutno istinitih informacija 1.srr-fbih. Perspektiva kupca 2.3. Analiza profitabilnosti kupaca 6.2. Strategijska analiza troškova 5. Razvoj koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva 3.UkljUčite se U profesijU www. Konvencionalno upravljačko računovodstvo . Obračun troškova na bazi ciljnih troškova 3. Posljedice razvoja strategijske dimenzije upravljačkog računovodstva 4.3.4. Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata 4. Upotreba lanca vrijednosti u strategijskoj analizi troškova 4.2. Faza uvjetno istinitih informacija 1. Strateško upravljačko računovodstvo – odgovor izazovima suvremenih uvjeta privređivanja poduzeća 3. Sistem obračuna troškova baziran na aktivnostima 2. ciljevi i vrste financijskih izvještaja 2. Just in time (JIT) proizvodni sistem i Backflush Costing 4. Bihejvioristička faza 2. Racio analiza solventnosti 3.4. Sustav uravnoteženih pokazatelja ostvarenja u funkciji efikasnog upravljanja 1. Suvremeni koncepti obračuna troškova u funkciji strateškog menadžmenta 1. Racio analiza rentabiliteta 4. Analiza profitabilnosti proizvoda 5. Financijska perspektiva 2.1. Perspektiva internih poslovnih procesa 2.3. Prilagođavanje računovodstvenog informiranja potrebama suvremenog upravljanja poduzećem 1. Analiza neto obrtnog kapitala 5. Opća analiza financijskih izvještaja 3.2. Benchmarking i analiza odstupanja 7. Od konvencionalnog do strateški orijentiranog upravljačkog računovodstva 1. Upravljanje na bazi izuzetka 8. Obračun troškova karakteristika proizvoda (FC Costing) 5.1.strategijski problemi 3. Pojam. Konkurentske strategije i ključni faktori uspjeha 3. Faza ekonomično istinitih informacija 1. Racio analiza likvidnosti 3. Strategijsko upravljačko računovodstvo kao odgovor na izazov modernog menadžmenta 1. Racio analiza financijskih izvještaja 3. Uloga strateškog menadžmenta u razvoju računovodstvenog informiranja 2.org SADRŽAJ ISPITNOG PROGRAMA ZA OR Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Tradicionalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 1. Racio analiza obrta 3. Faze razvoja konvencionalnog upravljačkog računovodstva 1. Perspektiva učenja i rasta 2 .

2. 2002. Informacijska tehnologija u reviziji (a) Sistem internih kontrola . uvjeravanja i etike (a) Okvir Međunarodnih standarda revizije (MSR 120) (b) Opći principi i nadležnost (MSR 200-299) (c) Procjena rizika i odgovori procijenjene rizike (MSR 300-499) (d) Revizijski dokazi (MSR 500-599) (e) Korištenje rada drugih (MSR 600-699) (f ) Zaključci revizije i izvještavanje (MSR 700-799) 3. 4. Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. emina resić: „Troškovno računovodstvo – praktikum“. godine. Vlado Milićević. Prof Dr Vinko Belak „“ Menadžersko računovodstvo“. RRiF Zagreb. RRiF Zagreb. Vlado Milićević. Sistem uravnoteženih pokazatelja ostvarenja kao sistem upravljanja www. Doc dr Meliha Bašić. Sarajevo. (c) Regulatorno okruženje relevantno za reviziju (i) korporativno upravljanje (ii) kodeks najbolje prakse (iii) odbori za reviziju (iv) efikasnost interne financijske kontrole (v) zakoni i regulativa o reviziji financijskih izvještaja 2. 6. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Profesionalna i etička pitanja (a) Pravila profesionalnog ponašanja prema IFAC-ovom etičkom kodeksu za profesionalne računovođe: (i) primjenljiva na sve profesionalne računovođe (ii) primjenljiva na profesionalne računovođe u javnoj praksi (iii) primjenljiva na zaposlene profesionalne računovođe (b) Profesionalna odgovornost i obaveze (i) prevara i greška (ii) profesionalna odgovornost (uključujući nemar) (iii) kriminalne radnje (iv) primjena zakona i drugih propisa (v) profesionalno osiguranje protiv gubitka (vi) zloupotreba povjerljivih informacija. Ostali revizorski angažmani (a) Specijalne oblasti (NSR 800-899) (b) Angažiranje na pregledu financijskih izvještaja (Međunarodni standardi angažiranja na pregledu 2000-2699) (c) Ostala angažiranja koja pružaju uvjeravanje. prof Dr ibro popić. Horngren Charles. Odabir pokazatelja za svaku perspektivu mjerenja ostvarenja 4.UkljUčite se U profesijU 3. 5.org LITERATURA: 1.srr-fbih. Datar srikant“ Cost Accounting a managerial emphasis. a ne spadaju u reviziju ili pregled financijskih informacija (Međunarodni standardi angažiranja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ISAE 3000-3699) (d) Usluge srodne reviziji (ISRS 4000-4699) 4. „Strategijsko upravljačko računovodstvo“ Nikola stevanović. 7.“ u prevodu Udruženja računovođa i revizora F BiH i Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Dejan Malinić. 2005. foster George. Ševala isaković – kaplan. „Upravljačko računovodstvo“ Prof dr Vinko Belak: „Menadžersko računovodstvo“.opće i aplikativne kontrole (b) Tehnike analize rizika u računarski zasnovanom informacionom sistemu 2 . Proces revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim standardima revizije. 3.

Interna revizija (a) Osnovne karakteristike interne revizije (b) Pristupi internoj reviziji i područja djelovanja interne revizije (c) Standardi o profesionalna etika interne revizije (d) Provođenje interne revizije (e) Odnos interne i eksterne revizije 7. 2000 7. Andrić M. IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje. 2007. krsmanović B. Međunarodni standardi revizije. 2004. Prevod. 5.org LITERATURA: 1. Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije (a) Kontrola kvaliteta na nivou revizorskog angažmana i revizorske firme (MSR 220 i MSKK 1) (b) Kontrola i osiguranje kvaliteta na nivou profesionalne organizacije članice IFAC-a (c) Javni nadzor nad revizijom 6. Messier: Revizija. “Finrar” Banja Luka .vodič kroz praktičnu reviziju. Inc. zagreb.org 2 . jakšić D. drugi. 2002. 2007 godina 6. 3. Carmichael.međunarodna perspektiva. Regulatorna osnova revizije EU i budućnost revizije (a) Zakonski položaj računovođa i revizora u EU . r.srr-fbih. Revizija .Acquis communautaire (b) Institucionalni akteri Evropske Unije (c) Direktive Evropske Unije (d) Budućnost revizije KLJUČNE OBLASTI PROGRAMA Ključne oblasti programa su sljedeće: • pravila profesionalnog ponašanja • primjena Međunarodnih standarda revizije. Božić r.državna revizija (a) Regulatorna osnova revizije javnog sektora (b) Financijska revizija javnog sektora (c) Revizija uspješnosti javnog sektora (d) Transparentnost revizorskog izvještaja javnog sektora 8. Banja Luka. Principi revizije .teorija i praksa. Revizija javnih rashoda . 2. john j. Revizija financijskih izvještaja . uvjeravanja i etike. Prijevod.UkljUčite se U profesijU (c) Utjecaj IT na postupke revizije (d) Tehnike revizije uz pomoć računara 5. Zagreb. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. prof Dr Vladislav Đurasović: “Interna kontrola i interna revizija”. Faber&Zgombić Plus.Istočno Sarajevo. Savez računovođa i revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2005. Banja Luka . Willingham: Pojmovi i metode revizijeMcGraw-Hill. Revicon. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. William e.srr-fbih. www. Subotica. uvjeravanja i etike na revizorskim i srodnim angažmanima • prakse i postupci kontrole i osiguranja kvaliteta • informaciona tehnologija u reviziji • interna revizija • osnove revizije javnih rashoda • regulativa revizije u EU i budućnost revizije www. kondić N. D. Mate. Hayes r. 2000 4.

Mostar.) (b) Sadržaj regulatornog okvira IASB-a u datim praktičnim situacijama. lizinga. Sarajevo. Analiza i interpretacija financijskih izvještaja (a) Računovodstvene politike i kombinacije i kvaliteta financijskih izvještaja (b) Analiza imovinskog položaja poduzeća (c) Analiza financijskog položaja poduzeća (d) Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća (e) Racio analiza (f ) Rezidualni dohodak. (2006)”Financial Accounting and Reporting . računovodstveno obuhvaćanje kapitala i obaveza. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za grupe povezanih poduzeća (a) Računovodstveno obuhvaćanje ulaganja u pridružena poduzeća (b) Računovodstveno obuhvaćanje zajedničkih ulaganja (poduhvata) (c) Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna. Sarajevo. (d) Utjecaj poslovnih odluka i predloženih izmjena u računovodstvenoj praksi od strane pravnog lica. troškova penzija i dr. senad pekmez: MRS – Trendovi i tehnike objavljivanja. Željko Bošnjak. second edition. uključujući pitanja priznavanja i mjerenja. uloga i zadaci odgovarajućih tijela IFAC-a u vezi sa unapređenjem i harmonizovanjem (sa drugim okvirima financijskog izvještavanja u svijetu) računovodstvenog obuhvatanja elemenata i sačinjavanja financijskih izvještaja u skladu sa potrebama prakse (na primjer. 2. poreza.a global perspective“. Regulatorni okvir odbora za Međunarodne računovodstvene standarde(IASB) (a) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. (f ) Legitimitet tekuće računovodstvene prakse i njen značaj za korisnike financijskih izvještaja. (e) Trenutna dostignuća u korporativnom izvještavanju 5. Savez Računovođa i revizora Republike Srpske. 3. segmenata. j. lebas M. na financijske izvještaje. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (2004) Prevod Saveza Računovođa i revizora Republike Srpske. financijskih instrumenata. uključujući promjene u formi i sadržaju periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja i alternativni načini priopćavanja rezultata korisnicima (c) Predložene promjene u strukturi nacionalne i međunarodne regulative i utjecaj na globalnu harmonizaciju i standardizaciju (d) Primjenjivost IASB-ovog regulatornog okvira na mala i srednja poduzeća. Zavod za računovodstvo I reviziju F BiH. 2006 5. III dio. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – izmjene u MRS (2005. Tekuća pitanja i dostignuća financijskog izvještavanja (a) Računovodstveni utjecaj okruženja. Thomson. Međunarodni računovodstveni standardi. ekonomska i tržišna dodana vrijednost LITERATURA: 1. Fircon. Maja pehar. procedure njihovih izmje na i donošenja novih standarda. stolowy H. rezerviranja i potencijalnih sredstava i obaveza. 2003 6. Izrada i prezentiranje financijskih izvještaja za društva kapitala (a) Računovodstveno obuhvaćanje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda (b) Računovodstveno obuhvaćanje donacija i državne pomoći (c) Računovodstveno obuhvaćanje obezvređenja stalnih sredstava (d) Računovodstveno obuhvaćanje revalorizacije i promjena fer vrijednosti sredstava (izuzev financijskih instrumenata) (e) Računovodstveno obuhvaćanje penzionih planova i rezerviranja za penzije (f ) Računovodstveno obuhvaćanje osnovnih financijskih instrumenata (g) Računovodstveno obuhvaćanje financijskih derivata (h) Razvodnjavanje zarade po akciji 3. sredstva. 2002 2 . 4. Prof Dr Vinko Belak.srr-fbih. Prof Dr Mehmed jahić: „Finansijsko računovodstvo”. povezanih strana. pridružena i zajednički kontrolirana poduzeća 4. 2006) Seminarski materijal – KPE: I. kulturnih i socijalnih faktora na pravno lice (b) Utjecaj sadržaja financijskih izvještaja na korisnike.UkljUčite se U profesijU Predmet 12 NAPREDNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE www. “Financijsko računovodstvo”. II.org SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. (c) Problemi povezani sa regulatornim okvirom IASB-a. 2.

faktori koji određuju nivo kamatnih stopa .prilagođavanje kamatne stope prema vremenu dospijeća . „Analiza finansijskih izvještaja”. beta vrijednosnog papira. 1999. Zakonska regulativa koja tretira ovu oblast 11. futures i swap-ovi 3.očekivani prinos i standardna devijacija kod projekata .pojam i bitna svojstva pravnog subjektiviteta . 8. Trošak kapitala .organizacioni oblici privrednih društava .efekt kamatnih stopa na cijenu kapitala b) Rizik i prinos vrijednosnog papira . 10. Beograd.konvertibilni vrijednosni papiri i varanti . 2006. prof dr kata Škarić – jovanović: Djelimična razrada RS RS 32 i 39 za potrebe finansijskog izvještavanja .Capital Asset Pricing Model: karakterističan smjer. i prof Dr Žager lajoš. fjučersa.org 7.struktura kamatnih stopa .prilagođavanje kamatnih stopa riziku likvidnosti .ukupni rizik projekta – simulacijski pristup . prvo izdanje.srr-fbih.investitorovi stavovi prema riziku . klasifikacija i priznavanje finansijskih instrumenata (Finrar 1/05).portfolio projekata . Prof dr Žager katarina.vremenska struktura kamatnih stopa . opcija i svopova 5. Analiza rizika a) Cijena novca . Utvrđivanje i računovodstveni tretman gubitaka nastalih obezvređenjem finansijskih instrumenata (Finrar 4/06). „Teorija i analiza bilansa”. Prof Dr rodić jovan. ili 2003.prezentacija. SML pravac c) Rizik projekta . Zagreb.UkljUčite se U profesijU www. Savez računovođa.ukupni rizik projekta – drvo vjerovatnoće . 9.očekivani prinos i standardna devijacija mogućih prinosa . Ciljevi i korporativno upravljanje . Kamatna stopa i tečajni rizik . revizora I finansijskih radnika FBiH. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (uključujući i MRS). Računovodstveni tretman derivata (Finrar 6/06).opcije. stope prinosa.sistem korporativnog upravljanja .upravljanje društvima i organi upravljanja .menadžerske opcije 4.motivi ulaganja u vrijednosne papire .zaštita od rizika upotrebom forvarda. forwardi.višestruke stope povrata kod projekata .trošak duga . Računovodstvo zaštite od rizika (Finrar 1/07).prilagođavanje kamatnih stopa riziku neizvršenja novčanih obaveza .statusne promjene i restrukturiranje privrednih društava 2. Izvedeni vrijednosni papiri: osobine i vrednovanje . Predmet 13 NAPREDNI FINANCIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. 1997.diversifikacija: sistemski i nesistemski rizik .trošak prioritetnih dionica 2 .

Wachowicz.međunarodna ocjena isplativosti ulaganja . Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar. Srednjoročno i dugoročno financiranje . misija i ciljevi poduzeća kao okosnica strategijskog menadžmenta 2.otkup dionica . deveto izdanje.financiranje opreme . 2005.financiranje zakupom (leasing) . Međunarodni financijski menadžment . prof Dr Dragan Mikerević: „Strateški finansijski menadžment”. Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar.srr-fbih.dugoročni dug vs. 2005.UkljUčite se U profesijU .ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC) .aktivna vs. Priroda i značaj strategijskog menadžmenta a) Pojam strategije i strategijske situacije b) Pojam i razvoj strategijskog menadžmenta c) Karakteristike i značaj strategijskog menadžmenta d) Proces strategijskog menadžmenta e) Vizija. Restrukturiranje poduzeća . prof Dr Dragan. oporezivanje i politički rizik . 3.stabilnost dividendi . Zagreb.prioritetne i obične dionice: njihove osobine . james C. john M. zakup 8.faktori rizika. Predviđanje i analiza okruženja a) Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menedžmenta • pojam.trošak glavnice: različiti pristupi . jr. MATE. Mikerević: „Finansijski menadžment”.: Osnove financijskog menedžmenta. Van Horne.obveznice i njihove osobine . Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1.emisija vrijednosnih papira .procjena projekata na osnovu njihovog ukupnog rizika 6. karakteristike i značaj predviđanja • odnos predviđanja i planiranja • ekonomski horizont predviđanja • planske pretpostavke 2 .vrste instrumenata dugoročnog duga .dioničke dividende i dijeljenje dionica . Politika dividendi .različiti modeli restrukturiranja poduzeća primjenjivi u našoj praksi 9. 2.upravljanje tečajnim rizicima .strukturiranje transakcija u međunarodnoj trgovini www.dugoročni krediti: trošak i koristi . 2002. Banja Luka.org LITERATURA: 1.CAPM: zahtijevane stope prinosa za posebne projekte i posebne grupe .faktori koji utječu na politiku dividendi .financijsko signaliziranje 7. Banja Luka. pasivna politika dividendi .

metode i tehnike tržišnog predviđanja b) Analiza općeg okruženja • pojam i vrste okruženja • elementi i postupak analize okruženja • interakcije poduzeća i okruženja c) Analiza grane i konkurencije • značaj i elementi analize grane • relevantne analize unutar grane • analiza konkurencije 3.srr-fbih.org LITERATURA: 1. 2003. prof Dr Aziz Šunje: “Top menadžer – vizionar i strateg”. Tirada. Implementacija i kontrola strategije a) Značaj i proces implementacije strategije b) Elementi procesa implementacije strategije c) Stvaranje organizacione strukture za implementaciju strategije d) Uspostavljanje adekvatne poslovne kulture za implementaciju strategije e) Koordinacija i vođenje procesa implementacije strategije f ) Kontrola i revizija strategije g) Upravljanje promjenama www. Ocjena resursnih i konkurentskih sposobnosti poduzeća a) Relevantne analize za operativni i strategijski menedžment b) Identificiranje i ocjena kritičnih faktora uspjeha c) Lanac vrijednosti d) Koncept bazičnih procesa i sistema e) Koncept provođenja resursnih mogućnosti u efektivne strategije 4. prof Dr jovan todorović.UkljUčite se U profesijU • postupak i organizacija predviđanja • postupak. 2. „Strategijski i operativni menadžment“. Funkcionalne strategije a) Uloga i značaj funkcionalnih strategija b) Strategija marketinga c) Strategija proizvodnje d) Strategija ljudskih resursa e) Strategija financija f ) Strategija istraživanja i razvoja g) Strategija nabavke 7. Strategija poduzeća a) Značaj i uloga strategije u realizaciji poslovanja poduzeća b) Vrste strategija poduzeća c) Formuliranje strategije poduzeća 6. (II dio) 0 . Sarajevo. 2003. CONZIT Beograd. Koncepti i tehnike strategijskog menadžmenta a) Portfolio koncept b) Pristup izbalansiranog sistema mjerila u strategijskom menadžmentu c) TOWS (SWOT) matrica d) Metoda scenarija e) Analiza jaza f ) Matrica analize šansi i opasnosti 5.

.

033/572-651 e-mail: sarajevo@srr-fbih. e-mail: info@srr-fbih. tel/fax:033/572-650.org Isevića Sokak 4. tel/fax: 036/318-660 i 036/334-184. Sarajevo. srr-fbih. www.org.org . Mostar.Kneza Višeslava 77a.