OPŠTA FARMAKOLOGIJA 1. Uvođenje novih lekova - predklinička ispitivanja 2. Načini aplikacije lekova 3. Doze i doziranje Iekova 4.

Odnosi doze i efakta, terapijska širina i terapijski indeks 5. Farmakodinamski parametri leka (jačina dejstva, maksimalna efikasnost, nagib krive i individualne varijacije) 6. Biološke varijacije - faktori koji utiču na doziranje leka 7. Propisivanje lekova u graviditetu 8. Propisivanje tekova kod novorođenčadi 9. Absorpcija lekova 10.Distribucija lekova 11.Ekskracija lekova 12.Sinergizam lekova 13.Antagonizam lekova 14.Neželjena i toksična dejstva lekova SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA a) Organski sistemi 15.Inhalacioni anestetici i opšta anestezija 16.Injekcioni anestetici 17.Sedativi - hipnotici 18.Antikonvulzivni tekovi 19.Opioidni analgetici 20.Anaigo-antipiretici (NSAIL) 21.Stimulansi CNS-a (kortikalni. medularni) 22.Lokaini anestetici 23.Holinornirnetici i holinolitici 24.Adrenomimetici i adrenolitici 25.Antihistaminici 26.Stimuiatori srca 27.Antiaritmijski lekovi i vazodiiatalori 28.Terapija sepse i septićkog šoka 29.Diuretici 30.Antianemijski 31.Sredstva za nadoknađivanje izgubljene tečnosti ili krvi 32.Ekspektorantni lekovi i mukokinetici 33.Antitusici 34.Bronhodilatatori (podela i osnovne karakteristike) 35.Emetici i antiematici (podeia i osnovna karakteristike šoka) 36.Antiulkusni lekovi 37.Antidijareici

Antinematodni lekovi 64. mehanizmi delovanja.Organofosfatna jedinjenja i karbamati 61.simptomi i lečenje 71.Piretrini i piretroidi (osobine i primena) 60.Amlnoglikozidni antibiotici 48.simptomi i lečenje 69.simptomi i lečenje 72.Podala antimikrobnih lekova.Polimiksini 53.Suifonamidi i inhibiiori dihidrofolat-reduktaze 55.Amitraz.Farmakologija predželudaca preživara 40.38.Antikokcidijalni lekovi IV TOKSIKOLOGIJA 67.Penicilini i inhibitcri beta laktamaza 46. mehanizam delovanja i podela 59.Antitrematodni lekovi 66.Ektoantiparazitici ~ primena.Hloramfenikol. fipronil i lufenuron 63.Trovanja prouzrokovana atropinorr. uterotonici i tokolitici 42.Makrolidni antibiotici 49.Prostaglandini. neželjena dejstva 45.Cefalosporini 47.Tetraciklini 51.Trovanja prouzrokovana antikoaguiantnini rod^nticidima simptomi i lečenje 70.Adstrigentna srsdsva b) Antimikrobni i antiparazitskl lekovi 44.Eutanazija .Adsorbentna sredstva 43.Seksualni steroidni hormoni 41.Dijagnoza trovanja i opšti principi terapije trovanja 68.Laksativi 39.Avermektini 62.Trovanja prouzrokovana organofosfatima .Hinoioni i fluorohinolonl 54.Linkozamini i pleuromutilini 50.Dezinficijensi i antiseptici 58. tiamfeniko! i fluorfenikol 52. .Trovanja prouzrokovana mikotoksinima .Antidoti i antagonisti u terapiji trovanja 73.Ostali antibiotici i antibakterijske supstance 56.Anticestodni lekovi 65.Antigljivicni lekovi 57.