P. 1
kniga za alergii

kniga za alergii

|Views: 3,418|Likes:
Published by Ivana Dimitrovska

More info:

Published by: Ivana Dimitrovska on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2012

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • A. Op{t del
 • Aktuelni soznanija za etiopatogenezata na alergiskite bolesti
 • Atopija
 • Alergija
 • Alergeni
 • Alergiski rinit
 • Astma
 • Alergiski bolesti na ko`ata
 • Atopiski egzem/dermatit sindrom
 • Urtikarija
 • Kontakten egzem/dermatit
 • Alergija na hrana, lekovi i ubod od insekti
 • Anafilaksa
 • Literatura
 • Alergiski rinit
 • Alergiski konjunktivit
 • Bronhijalna astma
 • Atopiski dermatit
 • Preosetlivost na lekovi
 • Preosetlivost na hrana
 • Alergija od insekti
 • Potreba od epidemiolo{ki istra`uvawa
 • Karakteristiki na gradovite vo koi e sprovedeno istra`uvaweto
 • Skopje (Sk)
 • Dojran (Do)
 • Ohrid (Oh)
 • Prilep (Pr)
 • Peh~evo (Pe)
 • B. Aeropalinolo{ki monitoring
 • 1.0. Aeroalergeni od nadvore{na sredina
 • 1.1. Definicija
 • 1.2. Aeropalinolo{ki metodi
 • 1.3. Metodologija na aeropalinolo{koto istra`uvawe
 • 1.4. Vlijanieto na aeropolucijata vrz polenovite zrna
 • 1.5. Rezultati
 • 1.5.1. Skopje
 • 1.5.2. Dojran
 • 1.5.3. Ohrid
 • 1.5.4. Prilep
 • 1.5.5. Debar
 • 1.5.6. Peh~evo
 • 1.5.7. Zastapenost na PZ vo R. Makedonija
 • 1.5.8. Senzibilizacija-povrzanost so PZ
 • 1.5.9. Senzibilizacija-povrzanost so PZ vo monitoriranite gradovi
 • 1.5.11. Predlog lista na alergeni za prakti~na primena
 • 1.6. Polenski kalendar(i)
 • 1.6.1. Polenski kalendar na gradot Skopje
 • 1.6.2. Polenski kalendar na gradot Dojran
 • 1.6.3. Polenski kalendar na gradot Ohrid
 • 1.6.4. Polenski kalendar na gradot Prilep
 • 1.6.5. Polenski kalendar na gradot Debar
 • 1.6.6. Polenski kalendar na gradot Peh~evo
 • 1.7. Zaklu~oci
 • 1.8. Literatura:
 • 2. Aeroalergeni od vnatre{nata sredina
 • 2.1. Muvli
 • 2.1.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 2.2. Doma{ni mikrokrle`i
 • 2.2.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 2.3. Doma{ni milenici
 • 2.3.1. Ma~ka
 • 2.3.1.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 2.3.2. Ku~e
 • 2.3.2.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 2.3.3. Ptici
 • 2.3.3.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 2.3.4. Lebarka
 • 2.3.4.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 2.5. Zaklu~oci
 • 2.6. Literatura:
 • V. Klini~ko-epidemiolo{ki istra`uvawa
 • 1.1. Karakteristiki na ispituvanite grupi
 • 1.1.1.Vozrasno naselenie
 • 1.1.2. Deca
 • 2.1. Definicija
 • 2.2. Klasifikacija
 • 2.3. Sezonski alergiski rinit
 • 2.3.1. Etiopatogeneza
 • 2.3.2. Celogodi{en alergiski rinit
 • 2.4. Klini~ka slika
 • 2.4.1. Sezonski alergiski rinit (SAR)
 • 2.4.2. Celogodi{en alergiski rinit (CAR)
 • 2.5. Dijagnoza
 • 2.5.1. Anamneza
 • 2.5.2. ORL status
 • 2.5.3. Funkcionalni testovi
 • 2.5.3.2. Akusti~nata rinometrija
 • 2.5.4. Ko`ni testovi
 • 2.5.5. Laboratoriski testovi
 • 2.5.6. Diferencijalna dijagnoza
 • 2.6. Lekuvawe na AR
 • 2.6.1. Kontrola na sredinata
 • 2.6.2. Medikamentozna terapija
 • 2.7.Zastapenost na AR
 • 2.7.1.Rezultati od istra`uvaweto od 2003 godina kaj nas
 • 2.7.3. Zastapenost na AR kaj decata
 • 2.7.4. Profesionalen alergiski rinit
 • 2.7.5. Zaklu~oci
 • 2.7.6. Literatura
 • 3.0. Alergiski konjunktivit
 • 3.1. Klasifikacija i definicii
 • 3.2. Etiopatogeneza na AK
 • 3.3. Klini~ka slika
 • 3.4. Dijagnoza
 • 3.5. Lekuvawe
 • 3.6. Kontrola na sredinata
 • 3.7. Ra{irenost na AK
 • 3.8. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 3.8.1. Zastapenost spored polot i vozrasta
 • 3.8.2. Zastapenost vo oddelnite gradovi
 • 3.8.4. Povrzanost so alergiskiot rinit i bronhijalnata astma
 • 3.8.5. AK i endogeni faktori
 • 3.8.6. AK i `ivotna i rabotna sredina
 • 3.8.7. AK i mesto na `iveewe
 • 3.8.8. Zaklu~oci
 • 3.8.9. Literatura
 • 4.2. Etiologija
 • 4.2.1. Genetski osnovi na astmata
 • 4.2.2. Atopija
 • 4.2.3. Alergeni
 • 4.2.4. Aeropolucija
 • 4.3. Patogeneza i klasifikacija
 • 4.4. Klini~ka slika
 • 4.5. Dijagnoza
 • 4.5.1. Anamnesti~ki podatoci
 • 4.5.2. Funkcionalni belodrobni ispituvawa
 • 4.5.3. Alergolo{ka evaluacija
 • 4.5.4. Markeri na hroni~nata inflamacija
 • 4.6. Terapija
 • 4.6.1. Nefarmakolo{kiot tretman
 • 4.6.2. Farmakolo{kiot tretman
 • 4.6.2.1. Simptomatski lekovi
 • 4.7. Prevencija
 • 4.7.1. Primarnata prevencija
 • 4.7.2. Sekundarnata prevencija
 • 4.7.3. Terciernata prevencija
 • 4.8. Epidemiolo{ki studii za astmata vo svetot
 • 4.9. Epidemiolo{ki studii za astmata vo R. Makedonija
 • 4.10.1. Prevalencija na respiratorni simptomi i astma
 • 4.10.2. Zastapenost spored polot
 • 4.10.3. Zastapenost vo oddelnite gradovi
 • 4.10.5. Povrzanost so hroni~niot rinit (alergiski i nealergiski)
 • 4.10.6. Povrzanost so endogenite faktori
 • 4.10.7. Povrzanost so nadvore{nite faktori
 • 4.10.9. Zaklu~oci
 • 4.10.10. Literatura
 • 5.1. Definicija
 • 5.2.Etiopatogeneza
 • 5.3. Klini~ka slika
 • 5.4. Dijagnoza
 • 5.5. Lekuvawe
 • 5.5.1. Nefarmakolo{ki tretman
 • 5.5.2. Framakolo{ka terapija
 • 5.6. Epidemiolo{ki istra`uvawa za AD
 • 5.6.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 5.6.2. Zastapenost na AD vo oddelni gradovi
 • 5.6.3. Povrzanost so AR i drugi alergiski entiteti
 • 5.6.4. Povrzanost so na~inot na `iveewe
 • 5.6.6. Povrzanost so aerozagaduvaweto
 • 5.7. Zaklu~oci
 • 5.8. Literatura
 • 6.1. Definicija
 • 6.2. Etiopatogeneza
 • 6.3. Klini~ka slika
 • 6.4. Dijagnoza
 • 6.4.1 Anamnesti~ki podatoci
 • 6.4.2. Dijagnosti~ka vrednost na ko`nite testovi
 • 6.4.3. Dozno-provokativni testovi (DPT)
 • 6.4.4. Laboratoriski testovi
 • 6.5. Prevencija
 • 6.5.1. Primarna prevencija
 • 6.5.2. Sekundarna prevencija
 • 6.7. Epidemiolo{ki istra`uvawa
 • 6.7.1. Penicilin
 • 6.7.2. Drugi antibiotici i sulfonamidi
 • 6.7.4. Miorelaksansi
 • 6.7.5. Lokalni anestetici
 • 6.7.6. AKE inhibitori
 • 6.8. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 6.8.1. Zastapenost na preosetlivosta na lekovi
 • 6.8.2. Zastapenost vo oddelni gradovi
 • 6.8.3. Zastapenost spored vozrasta
 • 6.9. Zaklu~oci
 • 6.10. Literatura
 • 7.1. Definicija
 • 7.3. Klini~ka slika
 • 7.4. Dijagnoza
 • 7.4.1. Anamnesti~ki podatoci
 • 7.4.3. In vivo alergolo{ki ispituvawa
 • 7.4.4. Laboratoriski ispituvawa
 • 7.5. Prevencija
 • 7.6. Epidemiolo{ki istra`uvawa na preosetlivosta na hrana
 • 7.7. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 7.7.1. Zastapenost vo oddelni gradovi
 • 7.7.2. Vozrasni
 • 7.7.3. Deca
 • 7.7.4. Naj~esti klini~ki manifestacii
 • 7.8. Zaklu~oci
 • 7.9. Literatura
 • 8.1. Definicija i klasifikacija
 • 8.2. Insekti od redot Hymenoptera i alergeni od nivniot venom
 • 8.3. Klini~ka slika
 • 8.3.1. Lokalni alergiski reakcii
 • 8.3.2. Sistemski alergiski reakcii
 • 8.3.3. Tek i prognoza
 • 8.4. Dijagnoza
 • 8.5. Prevencija
 • 8.6. Lekuvawe
 • 8.7. Specifi~na imunoterapija (SIT)
 • 8.9. Rezultati od na{eto istra`uvawe
 • 8.9.1. Vozrasni
 • 8.9.2. Deca
 • 8.9.3. Klini~ki manifestacii pri alergija od insekti
 • 8.9.4. Povrzanost so drugite alergiski manifestacii
 • 8.10. Zaklu~oci
 • 8.11. Literatura
 • 1.1. Alergiski rinit
 • 1.1.1. Sezonski alergiski rinit vo R. Makedonija
 • 1.1.2. Celogodi{en alergiski rinit vo R. Makedonija
 • 1.2. Bronhijalna astma
 • 1.2.1. Bronhijalna astma vo R. Makedonija
 • 1.3. Zaklu~oci
 • 1.4. Literatura
 • D. Dodatoci
 • Obi~na kopriva (Urtica dioica)
 • [tir (Amarantus sp.)
 • Gluvar~e (Taraxacum officinale)
 • III. Trevi (fam. Poaceae)
 • Aktuelni kombinirani preparati za tretman na astmata
 • Lista na kratenki
 • Indeks na poimi

ALERGISKITE BOLESTI VO R.

MAKEDONIJA

Vo redakcija na prof. d-r Vladimir Cvetanov

Skopje, 2006 1

Redakciski odbor: Prof. d-r Vladimir Cvetanov (pretsedatel) Prof. d-r Mirko Spiroski (~len) Prof. d-r Jovanka Karaxinska-Bislimovska (~len) d-r Jordan Minov (~len) Avtori: Prof. d-r Vladimir Cvetanov, Emeritus Prof. d-r Jovanka Karaxinska-Bislimovska Prof. d-r Elisaveta Stikova d-r Jordan Minov prim. d-r Neda E`ova d-r Sne`ana Milkovska, dipl. biolog ass. d-r Sne`ana Risteska-Ku~ d-r Olivera Spasovska d-r Mimoza Marseni} Izdava~i: Institut za medicina na trudot, Skopje-Kolaborativen centar na SZO (IMT) Makedonsko zdru`enie za bazi~na i klini~ka imunologija i alergologija (MZBKIA) Za izdava~ite: Prof. d-r Jovanka Karaxinska-Bislimovska, IMT Prof. d-r Mirko Spiroski, MZBKIA Dizajn na korica: Ladislav Cvetkovski i Konstantin-Ko~ko Cvetanov Lektor: Len~e Danevska U~senici vo terenska realizacija na Proektot: d-r Valentina Petreska, d-r Qubica Andonovska (Ohrid) d-r Roza Naumoska, d-r @aneta Bocevska (Prilep) d-r Fanica Kapu{evska (Peh~evo) d-r Afrim Ma}elara (Debar) d-r Nikola Ajcev (Dojran) med. sestra Mare Isjanovska (Skopje) Sorabotnici vo statisti~kata, kompjuterska i farmacevtska realizacija: Prof. d-r Rozalinda Isjanovska, Prof. d-r Kristin Vasilevska, ass. d-r Sa{o Stoleski, ass. d-r Dragan Mijakoski, dipl. farm. Kostadina Jugreva, ass. d-r Vladimir Kendrovski (Skopje), d-r Vlado Stefanoski (Ohrid). Kompjuterska podgotovka:

Vlatko Qubenov, VMG DIGITAL - Skopje

Predgovor

PREDGOVOR

Interesot na avtorot na ovie redovi i negovite sorabotnici, za za~estenosta na alergiskite bolesti vo na{ata zemja datira od pred dve decenii. Pri~inite bea profesionalni, pragmati~ni, me|utoa i poradi toa {to ne sakavme da ja prifatime voobi~aenata floskula: ,,Za `al, za Makedonija s¢ u{te nemame relevantni podatoci za prevalencijata na.....#. Vakvite obrazlo`enija za odredeni entiteti bea naj~esto ilustrirani so egzaktni brojki za elaboriranata pojava vo odredeni zemji, kako na primer: vo SAD, Avstralija, evropskite zemji, pa duri i onie od na{eto opkru`uvawe. Vo 1993 godina, analiziraj}i grupa od skoro 700 neselektirani ispitanici po pat na slu~aen izbor, gi dobivme prvite soznanija za alergiskiot rinit. Vo 1994 godina, na{ite istra`uvawa bea zbogateni so mnogu pove}e obele`ja za ovaa pojava, no i vo dvata slu~ai podatocite se odnesuvaa samo za Skopje. Ekipata od Institutot za medicina na trudot vo sorabotka so Slu`bite, vo tekot na 1995 i 1996 godina, realizira multicentri~na studija za ra{irenosta na bronhijalnata astma vo 11 gradovi od R. Makedonija. Od ovie pri~ini, imaj}i gi predvid prethodinite iskustva i vospostavenata sorabotka so lekarite od drugite gradovi vo Republikata, bevme vo mo`nost da go realizirame Proektot broj 400998 odobren od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. Istra`uvaweto trae{e 5 godini (od 1998 do 2003g.) i be{e realizirano vo {est gradovi. Rezultatite od proektot se elaborirani vo ovaa publikacija. Dokolku izdava~ite ne najavea cvrsta namera knigata da bide distribuirana na Kolaborativnite centri za medicina na trudot pri SZO i Nacionalnite zdru`enija za alergologija i klini~ka imunologija, }e be{e izli{en stavot na avtorot na ovie redovi u{te od 1998 godina koga napravi kriti~ki osvrt na neusoglasenosta na nomenklaturata na alergiskite entiteti so onaa na MKB10 na SZO od 1992 god. Ovaa sostojba u{te pove}e se uslo`ni koga Evropskata akademija za alergologija i klini~ka imunologija vo 2001 godina proklamira{e nova revidirana nomenklatura i klasifikacija na alergiskite bolesti. A propos ovaa novina van Cauwenberge kako naslov na edna negova rasprava go postavuva pra{aweto: ,,Novata nomenklatura dali e moda ili potreba?#. Na{iot odgovor bi bil: ,,Moda ne e, no vo ovoj moment ne e potrebna#. Se trudevme rezultatite od istra`uvaweto da bidat opservirani od pove}e aspekti, odnosno studijata da ima javnozdravstven karakter. Dali uspeavme?

Urednik i rakovoditel na Proektot prof. d-r Vladimir Cvetanov

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

3

4

Sodr`ina

Sodr`ina
Predgovor ................................................................................... 3 A. Op{t del ............................................................................. 21
Redefinirawe na poznati fakti i poimi za alergiskite bolesti ....................................................................................................23 Aktuelni soznanija za etiopatogenezata na alergiskite bolesti ...24 Revidirana klasifikacija i nomenklatura na alergiskite bolesti ....................................................................................................26
Atopija .............................................................................................................. 27 Alergija............................................................................................................. 27 Alergeni ........................................................................................................... 27 Alergiski rinit ............................................................................................... 27 Alergiski konjunktivit .................................................................................. 28 Astma ................................................................................................................. 28 Alergiski bolesti na ko`ata ........................................................................ 28 Atopiski egzem/dermatit sindrom ................................................................ 28 Urtikarija ........................................................................................................ 29 Kontakten egzem/dermatit.............................................................................. 29 Alergija na hrana, lekovi i ubod od insekti .............................................. 29 Anafilaksa ...................................................................................................... 30 Literatura ...................................................................................................... 30

Relevantnost na nacionalniot - statisti~ki sistem za evaluacija na alergiskite bolesti ..........................................................................31 Sostojbi vo Republika Makedonija.......................................................31 Primena na me|unarodna klasifikacija na bolestite i bolestite so alergiska etiologija ....................................................32
Alergiski rinit .............................................................................................. 33 Alergiski konjunktivit .................................................................................. 34 Bronhijalna astma ........................................................................................... 35 Atopiski dermatit .......................................................................................... 36 Preosetlivost na lekovi .............................................................................. 37 Preosetlivost na hrana.................................................................................. 38 Alergija od insekti ........................................................................................ 39 Potreba od epidemiolo{ki istra`uvawa ................................................... 39 Literatura........................................................................................................ 40

Aeropalinolo{ki i klini~ko-epidemiolo{ki istra`uvawa vo Makedonija ...............................................................................................41 Karakteristiki na gradovite vo koi e sprovedeno istra`uvaweto 41
Skopje (Sk) ........................................................................................................ 42 Dojran (Do) ........................................................................................................ 42 Ohrid (Oh)......................................................................................................... 43 Prilep (Pr)....................................................................................................... 43 Debar(De) .......................................................................................................... 43 Peh~evo (Pe) ..................................................................................................... 44 Literatura........................................................................................................ 44
Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

5

............4..................1............... Ku~e ....... Ma~ka ......3....6.....9...........................1....................... Predlog lista na alergeni za prakti~na primena ................ Literatura: .................................................. 62 1....................5.............6.4......................2.... 63 1...5.................................................................................................................................................................... 56 1...............................3... Zaklu~oci ....1.........5.......................1................. Metodologija na aeropalinolo{koto istra`uvawe .3............................0...........................................5... Doma{ni mikrokrle`i ................................................................................................. 73 1. Dojran .......6.....7........... Makedonija .....1........ 92 2................. 58 1.......................3......... Polenski kalendar na gradot Ohrid ........98 6 Institut za medicina na trudot ........4...............................5...................... Literatura: .......47 1.5............................ Makedonija . 91 2.........................................5.......1. 77 1..........................: Alergiskite bolesti vo R............ Makedonija ...10.6.......3................. Polenski kalendar na gradot Dojran .......................................................................Kolaborativen centar na SZO .55 1....... 93 2.....................81 1............................5.............................3.......................5......3........... Rezultati od na{eto istra`uvawe.............. 66 1. Rezultati od na{eto istra`uvawe...... Aeroalergeni od nadvore{na sredina .............. 89 2..... Muvli ..................... Skopje . Peh~evo ...82 2................... Definicija .. 71 1........ 52 1....... Senzibilizacija-povrzanost so PZ vo monitoriranite gradovi ..1........... 47 1.98 2................... 97 2..... Aeropalinolo{ki metodi ..........................3................................. Zaklu~oci .....................................................................6.1.................3...... Rezultati od na{eto istra`uvawe...... Polenski kalendar na gradot Prilep ....... Rezultati od na{eto istra`uvawe...... Prilep.......... Inicijalni rezultati za utvrduvawe na povrzanosta pome|u aeropolucijata i polenskata mikroflora vo R.......1..49 1....... Lebarka .............1...............................5....... Doma{ni milenici .............................................. 96 2.......................................................5..8...............6..5..... Polenski kalendar na gradot Debar..................................... Rezultati od na{eto istra`uvawe............ Aeroalergeni od vnatre{nata sredina .. Senzibilizacija-povrzanost so PZ ........................... 95 2.......................... 61 1....................3..............................5.......1.2...........................6..........................................47 1......... 55 1................................... 58 1.......6....................... 93 2....................................................................... 45 1.. 56 1...................................... 95 2........... Debar .2........7....6.......1.......83 2..........................................91 2...............................8............2....................... Makedonija B.....................3......4................... Vlijanieto na aeropolucijata vrz polenovite zrna.................1...... 83 2................87 2..6.............3..........2.. Rezultati ....................11.....50 1.......2........................................ Polenski kalendar(i)..... 59 1...5.................................................1.............. 57 1.................. Polenski kalendar na gradot Peh~evo................... 85 2...............4......... Zastapenost na PZ vo R........................ Rezultati od na{eto istra`uvawe................................ Ptici ............................................3......................68 1.... 79 1...2..4............................................................................................5...........Cvetanov V i sor............ Ohrid........3. Polenski kalendar na gradot Skopje........ Aeropalinolo{ki monitoring ....... Analiza na aeropalinolo{kiot monitoring i efektot na senzibilizacija kaj adultnata populacija vo R........... 69 1.................................................... 75 1...................................................

... Lekuvawe na AR .................................................142 3............................4............................................ 120 2............................. Klini~ka slika ...2....3............... 146 3............... Rezultati od na{eto istra`uvawe ...........115 2... 101 1...... Ra{irenost na AK ............................................................................................................0.... 103 1...... Etiopatogeneza .....................................1..... 146 Makedonsko zdru`enie za bazi~na......... 137 2......................................................... 121 2.............. Dijagnoza...................... Zastapenost vo oddelnite gradovi ......115 2................... Dijagnoza.........................0.................6.... Alergiski rinit ....4....8...5...................................117 2........................1.143 3.........4...5....................................................................... .... 115 2..................................120 2........................5............. 127 2........................................................ Alergiski konjunktivit . ORL status .............................................. Povrzanost so alergiskiot rinit i bronhijalnata astma................................. 117 2................. Klasifikacija .141 3.................... Profesionalen alergiski rinit ....................................7............ Klini~ko-epidemiolo{ki istra`uvawa ...................................... Zaklu~oci . 103 1............ Akusti~nata rinometrija .....................................1....................3...... 119 2....................................................................1..5....................................Sodr`ina V...............3............................ Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti .......7.............................................115 2.......... 117 2........................................ Anamneza ..................................0............................1......................3.... Definicija .5........................................................Rezultati od istra`uvaweto od 2003 godina kaj nas ..3............ 119 2.....103 1.. Klasifikacija i definicii... Celogodi{en alergiski rinit ..........................1...7.................. Kontrola na sredinata .....3.. Funkcionalni testovi .......2. Deca ................................. ....... Laboratoriski testovi .................................4.....................................8..... 117 2............. Celogodi{en alergiski rinit (CAR) ........... Kontrola na sredinata ........ Karakteristiki na ispituvanite grupi ...... 139 3.....5......................... 119 2............................7...143 3........6.......... klini~ka imunologija i alergologija 7 ................................................... Medikamentozna terapija............................6............................................ 108 2..................................... 145 3........... Ko`ni testovi ....... Sezonski alergiski rinit (SAR) .....Vozrasno naselenie ... 138 2..................................1.......................5................................................................................ 118 2................................................... Literatura................................. Zastapenost spored polot i vozrasta..................................... 146 3..........1.......2..8..... ..............................7......................2....................... 120 2......142 3... Etiopatogeneza na AK.......7...141 3.........................5....................................5. 118 2....5..8........3................................................ 116 2......... 134 2................................ Zastapenost na AR kaj decata ........ Lekuvawe ...................1................................................................... Zastapenost spored senzibilizacijata na oddelnite aeroalergeni.............1..... Zastapenost na AR ....................................................................................................................... 115 2.8.126 2..1.....2. Diferencijalna dijagnoza ..........6.......................................................1....4.......................................... 141 3..........4...........2...........................6.....2... Sezonski alergiski rinit........................................7...............3.117 2.....6.....4.2.............................................143 3.....................2.................5..............144 3..... Klini~ka slika ..

..........................................................8.................................... 162 4......... Alergolo{ka evaluacija.....................2.................. 160 4.....158 4................................ Terapija .............. Farmakolo{kiot tretman ...........................6.......... Alergeni ..........0................... Zastapenost spored atopiskiot status i senzibilizacijata na standardnite aeroalergeni .........8....... 150 4....................................... 151 4......................................................................7.......... Definicija .. Epidemiolo{ki studii za astmata vo svetot .......................................................5..........151 4.............................................................................4.................... 156 4..................................10.... Funkcionalni belodrobni ispituvawa .........................................10.......... 148 3.......... 155 4.............10................5................. ........1........8..................177 5............................................ Zaklu~oci .............................2.........2.....2..............177 8 Institut za medicina na trudot ........10...........2........10......................7...... Makedonija od 2003 god ......................................................... Markeri na hroni~nata inflamacija ......... Makedonija ..........4...... Epidemiolo{ko istra`uvawe na astmata vo R.....................................159 4................. Dijagnoza.Cvetanov V i sor............ 156 4.4..... Bronhijalna astma.....................................Etiopatogeneza ..................................................... Epidemiolo{ki studii za astmata vo R......... Sekundarnata prevencija ....... 156 4.....155 4................................... 155 4..................... 147 3......6...................10............. Zaklu~oci ...............9.. Prevalencija na respiratorni simptomi i astma ......10........................................................... Nefarmakolo{kiot tretman............................. Atopija .................................. Dijagnoza..................................2......................................10.......................7.... 148 3.............1. 166 4........................ 155 4....1....... Atopiski dermatit ...... Makedonija 3................... Klini~ka slika ................ 156 4................................ Genetski osnovi na astmata ......... 151 4......155 4.....2........1.............1.................... Povrzanost so hroni~niot rinit (alergiski i nealergiski) ...................................................... 155 4.........................5.................................. Lekuvawe ............................5.9........6............................... 163 4................ 157 4. 157 4...8............6............................................................................175 5................................ Simptomatski lekovi .. Zastapenost vo oddelnite gradovi ..0........ Prevencija .............................6...... 165 4...... 164 4...................... Zastapenost spored polot .8................3....152 4.......................................3................2.........1.................154 4....9.......2...................................3.............. Anamnesti~ki podatoci ....... Aeropolucija ....: Alergiskite bolesti vo R...................................... 149 3...6........5.......7................................................7.8...........................10......1......156 4........5........................... Povrzanost so endogenite faktori ........................... ...............................................................Kolaborativen centar na SZO ...157 4............... Primarnata prevencija ........................................ 152 4..4.....................10...................... 167 4............. Patogeneza i klasifikacija.............................5..3.......... ......................................... 172 5..... Literatura............8.............3...... Povrzanost so nadvore{nite faktori ...176 5....... AK i `ivotna i rabotna sredina ...................................2........................ 175 5.. Literatura................ 170 4................. AK i endogeni faktori...................... Klini~ka slika .......................................10.........................175 5.................................. 152 4.....5..........................................7.2........ AK i mesto na `iveewe .....4.... Etiologija..........2......3...................... 152 4..... Terciernata prevencija.........................

........................2....197 7... Zaklu~oci ............ Preosetlivost na hrana ......... Dijagnoza........................................................... Rezultati od na{eto istra`uvawe...... Prevencija......................................5.................... 186 6..................................................................4.........5... Definicija ......Sodr`ina 5..0...........4.........................7...6..............................9................6........................................................ Prevencija............. Zastapenost spored vozrasta.....5.................. 187 6......3..7............. Epidemiolo{ki istra`uvawa ............................................. Definicija ........................ Drugi antibiotici i sulfonamidi ........................................2........0.....6... Testovi so postepeno isklu~uvawe i voveduvawe na odredeni prehranbeni produkti vo ishranata ......... Zastapenost na preosetlivosta na lekovi ..............................2......... 201 7..5...............................183 6................... Zastapenost vo oddelni gradovi ...............................................1.........................2................................4... Dijagnosti~ka vrednost na ko`nite testovi ................... Penicilin...... AKE inhibitori ......... 181 5... 201 7..186 6.....................................4....................................200 7...............7...........................2........4......5......................... Preosetlivost na lekovi ....1.4.....199 7................4........................... Primarna prevencija........................1....... 201 7.......................................................7..........1........ Klini~ka slika ................................4............. Laboratoriski testovi ....3.............................................................. Epidemiolo{ki istra`uvawa za AD ............ Klini~ka slika .................................2....8.............................196 6...7................. 177 5..3..........................3........................5..................................... 177 5............................ 201 7...................................................... 189 6....6...................................1....2.........8.....................201 7........... Zaklu~oci ...........6................. Rezultati od na{eto istra`uvawe . Aspirin i drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAI)...... Lokalni anestetici ....8.......4.............. Dijagnoza............................... 189 6.....................5................... 191 6............................7............ 199 7........................................................6...................... 188 6....177 5.................................................. 186 6..................... 187 6.............. Literatura ..........................4................................183 5.......... 187 6.......4................................ Miorelaksansi......................188 6......4...........4..... Framakolo{ka terapija.. Anamnesti~ki podatoci .......................................... Povrzanost so AR i drugi alergiski entiteti...1 Anamnesti~ki podatoci .. Povrzanost so aerozagaduvaweto................................1.6............... 189 6...........................7............ 189 6.. 180 5...................... Literatura . 190 6. Sekundarna prevencija ........................ Etiopatogeneza ........201 Makedonsko zdru`enie za bazi~na................................................................... 188 6.....1. Laboratoriski ispituvawa ..................................................3.............................. 189 6.... 180 5.............................................189 6..................................................... 185 6........185 6.................................................... Nefarmakolo{ki tretman ...185 6.....................3................ 188 6......... Zastapenost na AD vo oddelni gradovi ............. 178 5.............6.......................................................3.......................187 6..... 182 5...............10......................8.....................................7............. Povrzanost so na~inot na `iveewe ....8................ In vivo alergolo{ki ispituvawa ........................... Dozno-provokativni testovi (DPT) ...........................................................................186 6................................4...................................................1................. klini~ka imunologija i alergologija 9 ...................2......

.....1...228 D........208 8..........3............. Bronhijalna astma vo R....................1........... 226 1...........7...214 8..............................215 8........................................ Tek i prognoza ..........................0............................2...................................2........... Zaklu~oci ...........202 7................................. Sezonski alergiski rinit vo R................................................... Zaklu~oci ..........................................................................................................6....................... Klini~ka slika ............................................................................ Deca ................ Epidemiolo{ki istra`uvawa za alergijata na ubod od insekti .................... Prevencija............. Bronhijalna astma .......................................: Alergiskite bolesti vo R................................................................3...........................................................................3........................ Makedonija........... Epidemiolo{ki istra`uvawa na preosetlivosta na hrana .......... Rezultati od na{eto istra`uvawe ..............................7........... Celogodi{en alergiski rinit vo R..................... 218 8............. Literatura .................. 205 7..................... Literatura ....... Lokalni alergiski reakcii ....10.......................................3....3.............9.....207 7.......................220 G........................................ 206 7......... Literatura ............................... Sistemski alergiski reakcii.............................................2..............9..... Dijagnoza...... Finansiska evaluacija na tro{ocite za lekuvawe na nekoi alergiski entiteti ................1..................0................. 231 Prilozi ................. Klini~ki manifestacii pri alergija od insekti........................... Definicija i klasifikacija ....................4....................................Kolaborativen centar na SZO .. Zastapenost vo oddelni gradovi ......................................3............................................ Povrzanost so drugite alergiski manifestacii .................... Specifi~na imunoterapija (SIT) ...........................211 8.................. 213 8..............5.............11..3.....219 8...............................................1..........7...9......2........3..8...................4....Cvetanov V i sor.............................7........................... Lekuvawe .....213 8.... Makedonija....................... Makedonija ..........2...........9................1................ Alergija od insekti ........1............................................9................................................225 1.......................................223 1.......................... 215 8................................................. 223 1....................8.213 8..............4.........1............................ Zaklu~oci ............... 233 10 Institut za medicina na trudot ................. Alergiski rinit ........................................................................................ 218 8.......... 203 7........2.............................. 221 1............1.........................211 8....212 8....233 I.........................1. Rezultati od na{eto istra`uvawe ........ 204 7... Dodatoci ......214 8........... Tro{oci za lekuvawe na alergiskiot rinit i bronhijalnata astma ...................................................... 233 Prilog 1: Izgled i rasprostranetost na nekoi rastenija i na polenovite zrna ................................... Vozrasni ........4.......................... Deca ........6......................................................... 223 1...203 7.............................2............. 211 8......................................................214 8... 213 8....... Makedonija 7................................................... 224 1.227 1............. Insekti od redot Hymenoptera i alergeni od nivniot venom .. 212 8. 216 8...............7..9...........7...... Naj~esti klini~ki manifestacii .................................. Vozrasni ............... Polen od drvenesti rastenija ...................

................................ 237 Prilog 2: Pra{alnik za vozrasni .......................... 233 Buka (Fagus sylvatica) .................................................... 257 Indeks na poimi ...................................................................................238 Prilog 3: Pra{alnik za deca .........247 Prilog 7: Lekovi {to se primenuvaat vo lekuvawe na astmata ...................................................................................... 234 Smreka (Juniperus sabinoides) .....................) .........................255 Lista na kratenki ................................... 235 II.................................241 Prilog 4: Lekovi {to se primenuvaat vo lekuvawe na alergiskiot rinokonjuktivit ........................254 Prilog 11: Protokol za konvencionalna hiposenzibilizacija protiv venomil od p~ela/osa ........................... Trevi (fam.....................................246 Prilog 6: Pra{alnik za profesionalen rinit.......................................... Polen od pleveli ........................... 235 Obi~na kopriva (Urtica dioica) .....................................................................244 Prilog 5: Efikasnost na oddelni lekovi za smiruvawe na simptomite na AR ................... 235 Kiselec (Rumex sp............................................................................................................. Poaceae) ... 259 Makedonsko zdru`enie za bazi~na..........................)....................253 Prilog 10: Protokol za brza hiposenzibilizacija protiv venomil od p~ela/osa ............................................................................................................................................................................................................. 236 Gluvar~e (Taraxacum officinale) ......................249 Prilog 8: Dozi na IKS koi se primenuvaat vo terapijata na astma ......................................................................252 Prilog 9: Aktuelni kombinirani preparati za tretman na astma ................................................................ 234 Bor (Pinus nigra)...Sodr`ina Breza (Betula pendula) ....................spored Gina 2004 ..... klini~ka imunologija i alergologija 11 ............................................................................................................................................ 237 III.................................................................................................................. 236 [tir (Amarantus sp.......................................................................................................... 233 Dab (Quercus petraea) ......

12 .

Od 1965 do 1966 godina gi posetuva postdiplomskite studii vo Zagreb vo [kolata „Andrija [tampar”.. Dobitnik e na Prvata nagrada za poster na Balkanskiot kongres za alergologija. Prof. go vospostavuva testot za odreduvawe na precipitinski antitela so dvojna imunodifuzija na gel-agar. Diplomira 1961 godina na Medicinskiot fakultet vo Skopje.lekuvawe# (1998). Vo 1991 god. Vo 1967 god.Alergie und Asthma# primeneta na kutanite testovi so alergeni od rabotno mesto vo detekcija na bronhijalnata astma pri ekspozicija na bra{nena pra{ina (1970). d-r Cvetanov ja vovede modernata funkcionalna dijagnostika na respiratorniot sistem (1967). odr`an vo Sofija (Bugarija) 28-30 maj 1998 godina. klini~ka imunologija i alergologija vo perodot od 1996 do 2000 god. Rezultatite od ovoj trud. Cvetanov e osnovopolo`nik na Institutot za medicina na trudot (1972) i Centarot za alergologija (1986) pri Institutot i rakovoditel do negovoto penzionirawe (2000 god). Vo 1970 godina magistrira vo Zagreb i stanuva prv magister po medicinski nauki na Medicinskiot fakultet vo Skopje.. e nare~ena “makedonska studija#. klini~ka imunologija i alergologija 13 . Dobitnik e na najvisokoto priznanie na Makedonsko lekarsko dru{tvo za 1996 godina.Specifi~na imunoterapija# (2001). a vo spisanieto . LIF testot kaj profesionalniot kontakten dermatit (1980). od nekoi skandinavski avtori. Vo 1984 god. dodeka vo 1994 god. Toj e eden od avtorite na “Makedonskiot nacionalen konsenzus za dijagnoza i lekuvawe na astma i hroni~nata opstruktivna bolest” (1999) i vo knigata “Klini~ka alergolija” (Sofija. Avtor e na 207 stru~ni publikacii od oblasta na profesionalnata patologija i alergologija. indirektniot test na bazofilna degranulacija. toj prerasna vo nastavna baza na Medicinskiot fakultet. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. vo Skopje.Zdravstvena sostojba i rabotna sposobnost# (1989).Alergiski bolesti . e redoven profesor na Katedrata po higiena i medicina na trudot na Medicinskiot fakultet vo Skopje.malata spirometrija# gi sumiral i objavil vo 1969 god. se publicirani i prvite rezultati za gradot Skopje. 2001). Otkako vo novoizgradenata zgrada na Institutot za medicna na trudot (1977 god). Cvetanov e nositel na dva proekta za epidemiologijata na alergiskiot rinit (1993/1994). Makedonski nacionalen konsenzus za alergiski rinit (1999). Iskustvata od . .. Od 1993 god. Urednik i prv avtor e na publiciranite knigi: . dobiva zvawe supspecijalist po alergologija i klini~ka imunologija.. Eden period dr`i predavawa i na postdiplomskite studii vo Qubqana i Saraevo. multicentri~nata studija za bronhijalna astma (1995/96) i Proektot br. Prof. polaga specijalisti~ki ispit po medicina na trudot. vo toa vreme aktuelen za penicilinskata i medikamentozna preosetlivost vo 1978 god. doktorira na tema alergiski alveolit..Biografii na avtorite Prof. . Prof. vo Institutot za medicina na trudot otpo~nato e so aeropalinolo{kite istra`uvawa i 1993 god. na tema “Povrzanosta na alergiskite manifestacii na di{nite pati{ta so aktuelnata mikroflora vo Makedonija”.. d-r Vladimir Cvetanov e roden 1935 god. Istovremeno bil vklu~en i vo nastavata na supspecijalnosta po alergologija i pulmologija. monografijata .Healt promotion# (1995). Vo 1976 god.Socijalna medicina . Od 1962 do 1965 godina raboti kako op{t lekar vo Zdravstvenata stanica na rudnikot Radu{a. a 1993 po alergologija i pulmologija. Vo 1979 god. bea obezbedeni optimalni uslovi. vovedena e rinomanometrijata kako dopolnitelen i va`en test vo dijagnostikata na alergiskiot rinit. 400998 (1998-2003). Bil pretsedatel na Prviot makedonski imunolo{ki kongrers (1996) i na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na.

. Odgovoren nastavnik e po predmetite zdravstvena ekologija na Stomatolo{kiot Fakultet i predmetite u~ili{na i predu~ili{na higiena na Pedago{kiot fakultet. se vrabotuva vo Institutot za medicina na trudot. do denes e upravnik na Institutot. 2001). (Skopje. 2005) i .. 2005). Dobitnik e na Povelbata . ^len e na Evropskoto respiratorno zdru`enie i na Evropskata akademija za alergologija i klini~ki imunologija. Eden e od avtorite na prira~nikot „Zdravstvena sostojba i rabotna sposobnost” (Skopje. Makedonija Prof. d-r Elisaveta Stikova e rodena 1956 god. kade raboti i denes. 1989). Kako vremen sovetnik na SZO rabotela i vo oblasta na zdravstvenata statistika. Ima ostvareno studiski prestoi vo Stokholm ([vedska) vo 2000 god.lekuvawe# (Skopje. 2003) i na prira~nicite za pravilna ishrana (Skopje. 14 Institut za medicina na trudot ... Vo 1986g. Vo 1987g. Aktuelen zamenik prtsedatel e na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na. 2001) i za Codex Alimentarius (Skopje.. Poslediplomskite studii gi zavr{uva vo 1986 god i se steknuva so zvaweto magister po medicinski nauki. 1998). istra`uva~i i zdravstveni profesionalci “Health Determinants in the Scope of New Public Health” (Sofija. ^len e na Me|unarodnata komisija za medicina na trudot i ~len na nacionaleniot sekretarijatot na Komisijata. specijalizacijata po medicina na trudot ja zavr{uva vo 1988 god. Vo periodot 1994-2002g. Prof. Avtor e i koavtor na pove}e od 130 nau~ni i stru~ni trudovi. kako i avtor na u~ebnikot „Higiena”. e vrabotena vo Institutot za medicina na trudot pri Otsekot za funkcionalna dijagnostika na kardiorespiratorniot sistem. Taa e regionalen koordinator na SCOPES Proektot “Development of core curriculum in occupational health” i ko-direktor na NATO Proektot „Strengthening National Public Health Preparedness and Response for Chemical.. Avtor e na poglavjeto .Alergiski bolesti . Od 1980 god. Aktuelen {ef na Katedrata po medicina na trudot i koordinator na Proektot za razvojot na [kolata za javno zdravstvo pri Medicinskiot fakultet vo Skopje od 2002 god. ja odbranuva svojata doktorska disertacija.. za prezentacija na zdrvstvenite indikatori(Skopje. SAD (2003) i Izrael (2005). a vo 1990 god.Kolaborativen centar na SZO . Eden e od avtorite na prira~nikot . e izbrana za pomlad asistent po predmetot higiena so socijalna medicina i medicina na trudot na Medicinskiot fakultet. a vo 2002g. Za pomlad asistent na Medicinskiot fakultet vo Skopje po predmetot higiena so medicina na trudot e izbrana vo 1986 god. Erusalim (Izrael) 2005 god. kako i prv pretsedatel na Nacionalniot komitet za hrana i na Kodeks Alimentarius Komitetot vo Republika Makedonija. Avtor ili koavtor e na pove}e od 130 stru~ni i nau~ni trudovi. 2002). prva kniga od ovaa oblast na makedonski jazik kaj nas.Klini~ka imunologija# (Belgrad. Ima ostvareno studiski prestoi vo Francija i [panija (2002). ja zavr{uva specijalizacijata po medicina na trudot. klini~ka imunologija i alergologija. Biological and Radiological agents threats”. a so odbranata na doktorskata disertacija pod naslov “Definirawe stepenot na alergiskata preosetlivost i pojavata na belodrobni zaboluvawa so alergiska etiologija kaj rabotnici vo prerabotkata na oriz” vo 1990 god. a supspecijalizacijata po pulmologija i alergologija vo 2003 god. Oksford (Velika Britanija) vo 2001 god. 2006).. Vo pe~at e nejziniot u~ebnik po zdravstvena ekologija. prira~nikot za nastavnici.1989). vo 1988g.Cvetanov V i sor. 2003).: Alergiskite bolesti vo R. D-r Trifun Panovski# na MLD za 2005 god. Bila anga`irana kako nacionalen sorabotnik na SZO vo oblasta na ishranata i bezbednosta na hrana. prira~nikot za nastavnici „Health Determinants in the Scope of New Public Health” (Sofija.Zdravstvena sostojba i rabotna sposobnost# (Skopje. vo Skopje.. monografijata . d-r Jovanka Karaxinska-Bislimovska e rodena 1955 god. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomirala vo 1980 god.Public Health: A Tool for Regional Development# (Bukure{t. a od 2003 god. se steknuva so zvaweto doktor po medicinski nauki.Imunoalergiski aspekti na profesionalnite alergiski bolesti# od monografijata . magisterskite studii. a za redoven profesor vo 2002 god.. i za redoven profesor. vo Belgrad. taa ja izvr{uva funkcijata direktor na Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita. kako i vo procenkata na ~uvstvitelnosta i adaptacijata pri klimatskite promeni. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1979 god. Vo 1980g. rakovoditel i u~esnik vo 7 me|unarodni nau~no-istra`uva~ki proekti.

voveduvaweto i prakti~noto izveduvawe na pove}e metodi i testovi od oblasta na alergopulmologijata. Lekuvaweto i sledeweto na alergiskite bolesti. d-r Neda A. Vo 2002 god.Epidemiolo{ki i aeropalinolo{ki karakteristiki na alergiskiot rinit vo R. klini~ka imunologija i alergologija. profesionalnite i neprofesionalnite hroni~ni belodrobni zaboluvawa i bolestite vo vrska so rabotata se oblast od poseben stru~en i nau~en interes vo nejzinata rabota.Health Determinants in the Scope of New Public Health# od 2005 god. istra`uva~i i zdravstveni profesionalci. klini~ka imunologija i alergologija 15 . Na [kolata za javno zdravstvo pri Medicinskiot fakultet vo Skopje u~estvuva vo nastavata na poslediplomskite studii . Prim. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1971 god. gi zavr{uva poslediplomskite studii i se steknuva so zvaweto magister po medicinski nauki.. publikuvani vo doma{ni i stranski stru~ni spisanija i prezentirani na kongresi vo zemjava i vo stranstvo. Funkcionalnata dijagnostika na kardiorespiratorniot sistem i profesionalnite i neprofesionalnite hroni~ni opstruktivni belodrobni bolesti se oblast od poseben stru~en i nau~en interes vo negovata rabota. Zvaweto primarius £ e dodeleno vo 1994 god. Nejzinata pove}egodi{na stru~na aktivnost e od oblasta na dijagnosticiraweto. Vraboten e vo Otsekot za funkcionalna dijagnostika na kardiorespiratorniot sistem pri Institutot za medicina na trudot . vo Skopje. Rakle . Minov e roden na 09. ^len e na Evropskoto respiratorno zdru`enie. . programi i rabotilnici. Skopje e izbrana za asistent na Katedrata po higiena i medicina na trudot. E`ova e Rodena e 1944 god.Biografii na avtorite D-r Jordan B. od strana na Nastavno-nau~niot sovet na Medicinskiot fakultet.Kolaborativen centar na SZO. Eden e od avtorite na knigata . Makedonskoto respiratorno zdru`enie i Makedonskoto zdru`enie za bazi~na. a vo 2001 god. a vo 2002 god. Vklu~en e vo pove}e doma{ni i me|unarodni proekti.Prilep. Vo 1981 god. Kako avtor i koavtor ima objaveno okolu 130 stru~ni i nau~ni trudovi publicirani vo doma{ni i stranski stru~ni spisanija i prezentirani vo zemjava i stranstvo. ^len e na Evropskoto respiratorno zdru`enie. 1960 god.kurs po medicina na trudot. Makedonija#. Svetskata organizacija za alergologija. 07.Alergiski bolesti . Vo 1987 god. ja zavr{uva specijalizacijata po interna medicina. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. go polo`uva supspecijalisti~kiot ispit po alergologija i pulmologija. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1984 god.. go polo`uva specijalisti~kiot ispit po medicina na trudot. Eden e od avtorite na poglavjeto “Occupational Lung Disorders” na Prira~nikot za nastavnici. U~esnik vo nau~noistra`uva~kiot proekt . kako i na 110 stru~ni i nau~ni trudovi.. na Makedonskoto respiratorno zdru`enie i na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na i klini~ka imunologija i alergologija. Kolaborativen centar na SZO.. Vrabotena e vo Otsekot za alergopulmologija pri Institutot za medicina na trudot.lekuvawe# i na Makedonskiot nacionalen konsenzus za alergiski rinit. Evropskata akademija za alergologija i klini~ka imunologija. vo s.

klini~ka imunologija i alergologija i Dru{tvoto na ekolozite na Makedonija. Kako avtor i koavtor ima objaveno okolu 70 stru~ni i nau~ni trudovi. Francija se zdobi so evropskite diplomi za aerobiologija i aeropalinologija. a vo 2002 godina i za gradovite: Ohrid. stanuva magister po medicinski nauki od oblasta na medicinata na trudot. Evropskoto respiratorno zdru`enie i Makedonskoto respiratorno zdru`enie..Kolaborativen centar na SZO . d-r Sne`ana M. Na istiot fakultet vo 2002 god.1962 god. publikuvani vo doma{ni i stranski stru~ni spisanija i prezentirani na kongresi vo zemjava i vo stranstvo. Vo 1993 godina go izrabotuva polenskiot kalendar za gradot Skopje. Milkovska e rodena na 08. R.1960 god. vo Lion. Prilep..Cvetanov V i sor. ^len e na odborot za izrabotkata na . Kako asistent u~estvuva vo izveduvawe na prakti~nata nastava na Katedrata po medicina na trudot od 1998 god.Makedonskiot nacionalen konsenzus za alergiski rinit# od 1999 god i prira~nikot od zemjite od Jugoisto~na Evropa.. Na Biolo{kiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1987 god. U~esnik e vo proektot LEAP na grad Skopje. Vklu~ena e vo pove}e nau~ni i aplikativni proekti. za nastavnici.Makedonskiot nacionalen konsenzus za alergiski rinit#. Istata godina ja definira alergenskata paleta na aktuelnite alergeni za kutani testovi vo R. pri {to studiskiot prestoj go izveduva vo Institutiot za zarazni i parazitski bolesti (Oddelenie za alergologija i aeropalinologija) vo Sofija. Peh~evo. gi zavr{uva poslediplomskite studii i se steknuva so zvaweto magister na biolo{kite nauki. Vrabotena e vo Otsekot za alergii pri Institutot za medicina na trudot-Kolaborativen centar na SZO. Ass. Vrabotena e vo Institutot za medicina na trudot. Zdru`enieto za bazi~na. Makedonija. SZO Kolaborativen centar.07. Makedonija Dipl. 16 Institut za medicina na trudot . raboti i na razvojot na aeropalinologijata vo Makedonija. Makedonija vo korelacija so polenskata mikroflora#. Vo 2005 g.). biolog Sne`ana G. se steknuva so zvaweto doktor na biolo{kite nauki. kako i proektot . Debar i Dojran. Eden e od avtorite na . Vo 2000 god. Kako edinstven aeropalinolog vo Republikata. Diplomira na Medicinskiot fakultet vo Skopje vo 1988. klini~ka imunologija i alergologija. vo Skopje.. ekologija i odr`liv razvoj. Ima objaveno pove}e od 70 stru~ni i nau~ni trudovi prezentirani na kongresi vo zemjata i vo stranstvo. ^len e na Zdru`enieto za medicina na trudot. a vo 1998 god. kako i general sekretar na I Makedonski kongres na medicina na trudot so me|unarodno u~estvo vo 2004 god. vo otsekot za industriska toksikologija. vo Skopje. epidemiologija na alergiskite zaboluvawa. ^len e na Makedonskoto lekarsko dru{tvo.: Alergiskite bolesti vo R. programi i rabotilnici od nacionalno i me|unarodno zna~ewe. Poliwa na poseben nau~en interes £ se aeropalinologijata. Risteska-Ku~ e rodena na 18.04. Makedonskoto zdru`enie za medicina na trudot. istra`uva~i i zdravstveni profesionalci „Health Detreminants in the Scope of New Public Health” od 2005. Makedonskoto zdru`enie za bazi~na. Stru~no-nau~no e anga`irana na dve poliwa od medicinata na trudot: profesionalnata imunoalergologija i industriskata toksikologija pri {to kako pole na poseben interes se izdvojuva profesionalniot rinit i funkcionalnata nazalna dijagnostika so rinomanometriskiot metod. Bugarija.Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskiot rinit vo R. ja zavr{uva specijalizacijata po medicina na trud. Be{e ~len na nau~niot i organizacioniot odbor na I Makedonski imunolo{ki kongres (2000 god. a vo 2003 god. kade {to aktivno e vklu~ena vo nau~no-istra`uva~kata rabota. kako i ~len na Evropskata akademija za alergologija i klini~ka imunologija.

08. Avtor i koavtor e na pove}e od 60 stru~ni i nau~ni trudovi prezentirani na kongresi i drugi stru~no nau~ni sobiri vo zemjava i vo stranstvo.Biografii na avtorite D-r Olivera K. U~estvuva vo edukacija na studenti po medicina i doktori na specijalizacija vo ramkite na zdravstveno-edukativniot proces na Institutot za medicina na trudot. ^len e na Upravnio odbor na Zdru`enieto za medicina na trudot pri MLD. U~esnik e vo nekolku nau~ni proekti. D-r Mimoza D. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1977 god. Aktuelen rakovoditel e na RE Medicina na trudot vo JZU Zdravstven dom Ohrid. Poslednite 8 godini e vrabotena vo Institutot za medicina na trudot. vo Oftalmolo{kiot kabinet. Kako avtor i koavtor ima objaveno 20 stru~ni i nau~ni trudovi. Kolaborativen centar na SZO. 04 1957 god. Na Medicinskiot fakultet . Na Klinikata za belodrobni bolesti i TBC vo Ni{ raboti 17 godini. klini~ka imunologija i alergologija 17 . Marseni} e rodena na 17. Spasovska e rodena na 07. Unapreduvaweto na zdravjeto na rabotnoto mesto e pole na poseben stru~en interes vo nejzinata rabota. osobeno onie so alergiska etiologija. vo Struga.1951 vo Kumanovo. vo Ohrid. a specijalizacijata od klini~ka imunologija so alergologija ja zavr{uva vo 1984 godina na Vojno-medicinskata Akademija vo Belgrad. Vrabotena e vo Institutot za medicina na trudot. ja zavr{uva specijalizacijata po oftalmologija. Avtor ili koavtor e na okolu 15 trudovi prezentirani na kongresi vo zemjava. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Alergoimunolo{kite testovi so poseben osvrt na medikamentoznata alergija kako i vodewe na specifi~nata i nespecifi~nata imunoterapija se oblasti od interes vo nejzinata rabota. ^len e na Makedonskoto zdru`enie za bazi~na klini~ka imunologija i alergologija. D-r Valentina Petereska e rodena 1952 god. vodej}i go Kabinetot za imunoalergologija i le~ewe na astmata. ^len e na Makedonskoto oftalmolo{ko zdru`enie. Otsek za pulmoalergologija i imunologija. Kolaborativen centar na SZO. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1985 god.Skopje diplomira vo 1978 godina. Vo 2001 god. a specijalizacijata po medicina na trudot ja zavr{uva vo 1986 god. Od poseben stru~en i nau~en interes e prevencijata i ranoto otkrivawe i lekuvawe na o~nite bolesti.

a od 1999 god. Vrabotena e vo Oddelenieto za medicina na trudot vo Medicinskiot centar Prilep od 1981 god.06. ^len e na Makedonskoto respiratorno zdru`enie i Makedonskoto zdru`enie za bazi~na. U~esnik e na dvonedelniot seminar za zdravje i bezbednost pri rabotata vo [vedska. Poseben e nejziniot pridones vo izgotvuvaweto na dokumenti za Nacionalnata strategija za medicina na trudot i organizacija i funkcija na slu`bite za medicina na trudot. a vo tek e na poslediplomskite studii. ^len e na Ureduva~kiot odbor na Biltenot na Zdru`enieto za medicina na trudot kade{to u~estvuva so svoi tekstovi i komentari i prevodi od stru~nata literatura. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1980 god. a od 2002 god. Makedonskoto zdru`enie za bazi~na. specijalizacijata po op{ta medicina ja zavr{uva vo 1981 god.1962 god. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1975 god. Vrabotena e na Otsekot za pulmoalergologija na Internoto oddelenie vo Op{tata bolnica vo Ohrid od 1983 god. D-r @aneta Boceska e rodena na 08. prijava i registracija na profesionalnite bolesti i mnogu drugi aktivnosti kako zasluga za ovaa nagrada.Kolaborativen centar na SZO . Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1987 god. Avtor ili koavtor e na pove}e od 30 trudovi prezentirani na kongresi i seminari vo zemjata i vo stranstvo. Kako avtor ili koavtor ima objaveno 24 trudovi prezentirani na kongresi vo zemjava. D-r Roza Naumoska e rodena vo Prilep 1954 god. a stru~noto usovr{uvawe po pulmologija i alergologija na Klinikata za pulmologija i alergologija vo 1983 god. Pulmologijata i alergologijata se pole na poseben interes vo nejzinata rabota. “Mentalna higiena” i LEAP. vo Prilep. a specijalizacijata po medicina na trudot ja zavr{uva vo 1992 god. So zvaweto primarius se steknuva vo 1995 god. e na~alnik na Oddelenieto. Respiratornite i alergiskite bolesti se pole na poseben stru~en interes vo nejzinata rabota. proektot za izgotvuvawe na Upatstvoto za verifikacija. klini~ka imunologija i alergologija. Makedonija D-r Qubica Andonoska e rodena 1950 god. vo Ohrid. specijalizacijata po Patolo{ka anatomija ja zavr{uva vo 2005 god. klini~ka imunologija i alergologija i IHAP.Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Vrabotena e na Oddelot za patolo{ka anatomija pri JZO Op{ta bolnica Prilep. so rabotni zada~i vo slu`bata za medicina na trudot i industriskite ambulanti vo Prilep. ^len e na Makedonskoto respiratorno zdru`enie. ^len e na Evropskoto zdru`enie za patologija i ~len na Pretsedatelstvoto na Makedonskoto zdru`enie na patolozi pri Makedonskoto lekarsko dru{tvo. Vo periodot 1998-2002 kako pretsedatel go vodi Zdru`enieto za medicina na trudot pri MLD. e potpretsedatel i ~len na Upravniot odbor na Zdru`enieto. Na nivo na lokalnata samouprava aktivno u~estvuva so predavawa i vodewe na rabotilnici vo proektite “Zdrava ishrana”. 18 Institut za medicina na trudot .

ambulanta Dojran. Od 1988 god. ^len e na Lekarskata komora na Makedonija. a specijalizacijata po medicina na trdot vo 1992 god. Zdravstven dom Peh~evo. D-r Afrim M. Dobitnik e na pove}e priznanija i pofalbi. ^len e na Makedonskoto respiratorno zdru`enie i Makedonskoto zdru`enie za bazi~na.vo Debar. Vlijanieto na `ivotnata sredina vrz zdravjeto na lu|eto so poseben osvrt na mikroklimata na Dojran e pole na poseben interes vo negovata rabota. Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1987 god. U~estvuva vo izrabotkata na LEAP (Lokalen ekolo{ki akcionen plan za op{tina Dojran) so poseben osvrt na vlijanieto na `ivotnata sredina na zdravjeto na lu|eto. Od Lekarskata komora na Makedonija e akreditiran za ispituva~ pri sproveduvaweto na stru~niot ispit na zdravstvenite rabotnici so visoko obrazovanie.1959 god. Ma}elara e roden na 01.Biografii na avtorite D-r Fanica Kapu{evska e rodena 1957 god. kako i na nekolku humanitarni nevladini organizacii. klini~ka imunologija i alergologija. e vraboten vo Medicinskiot centar Debar. Vrabotena e vo Dispanzerot za medicina na trudot. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.08. So stru~ni trudovi u~estvuval na nekolku kongresi i seminari. Diplomira na Medicinskiot fakultet vo Pri{tina vo 1985 god. klini~ka imunologija i alergologija 19 . Na Medicinskiot fakultet vo Skopje diplomira vo 1983 god. a vo 2006 god. ^len e na Makedonskoto respiratorno zdru`enie.09. D-r Nikola Ajcev e roden na 04. Pretsedatel ili ~len e na nekolku komisii od zdravstven karakter. Poseben inters projavuva za profesionalnite o{tetuvawa od vibracii i alergiskite zaboluvawa. vo Kru{evo. Vraboten e vo JZO Medicinski centar Gevgelija . ja zavr{uva specijalizacijata po interna medicina. kako i na Albanian American Academy of Science vo SAD. a specijalizacijata po medicina na trudot ja zavr{uva na Medicinskiot fakultet vo Skopje. Kako avtor ili koavtor ima objaveno desetina stru~ni trudovi prezentirani na kongresi vo zemjava. Zdru`enieto na lekarite po medicina na trudot vo Makedonija i ~len na Zdru`enieto na lekarite Albanci vo Makedonija.1960 god.

farm. JZO ”Gradski apteki” . Kolaborativen centar na SZO . d-r Rozalinda Isjanovska Institut za epidemiologija so biostatistika i medicinska informatika. Stefanoski Slu`bata za medicina na trudot.: Alergiskite bolesti vo R. Kendrovski.Skopje Ass. d-r Dragan G.sci Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita Skopje M-r phr Kostadina Jugreva.Skopje Prof.Ohrid 20 Institut za medicina na trudot . Medicinski fakultet .Cvetanov V i sor. Stoleski Institutot za medicina na trudot. dipl.Skopje D-r Vlado V. Mijakoski Institutot za medicina na trudot.Kolaborativen centar na SZO . Kolaborativen centar na SZO . Zdravstveniot dom . Medicinski fakultet . Dr.Skopje Ass. d-r Sa{o B.Skopje Ass. Makedonija Prof. Vasilevska Institut za epidemiologija so biostatistika i medicinska informatika. d-r Vladimir T. d-r Kristin V.

Poglavje A A. Op{t del .

22 .

Ekspertite od pet sekcii i Izvr{niot odbor na Evropskata akademija za alergologija i klini~ka imunologija (European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Terminot “atopiski dermatit” prvpat e upotreben od Wise i Sulzberger vo dvaesetite godini. Iako alergiskite bolesti se poznati mnogu odamna. Vo ramkite na tie aktivnosti se javi i potrebata od revizija na dotoga{nata nomenklatura i klasifikacija na alergiskite bolesti i napu{tawe na nekoi termini bez nau~na i prakti~na opravdanost. klini~ka imunologija i alergologija 23 . za pojavata na poinakvo reagirawe (pojava na bolest) na oddelni lica na odredeni supstancii od nadvore{nata sredina koi se apsolutno ne{tetni za drugite lu|e.Op{t del Redefinirawe na poznati fakti i poimi za alergiskite bolesti Alergiskite bolesti vo poslednive decenii prerasnuvaat vo seriozen medicinski i socijalen problem. Se razbira deka novite soznanija. predizvikani od polenovite zrna i nivnite antigenski determinanti. koja{to go pretstavuva aktuelniot mig na bazi~nata i klini~kata alergologija. a so nego gi opi{uvaat reakciite na preosetlivost {to kaj nekoi lu|e gi predizvikuvaat odredeni supstancii od nadvore{nata sredina. EAACI) vo 2001 god. ~ii{to osnovni celi se fokusirawe na sistemskata priroda na alergiskite bolesti i na potrebata od standardiziran i unificiran pristap vo nivnata dijagnostika i terapija. GAP). terminite “alergija” i “atopija” prvpat se upotrebeni na po~etokot od minatiot vek. Va`no mesto kaj alergiskite entiteti imaat polenozite. ograni~enata pojava kaj nekoi lu|e (atopi~ari). Vo toa vreme Prausnitz i Küstner gi objavuvaat svoite sogleduvawa za pojavata na ranata ko`na reakcija kaj licata kaj koi{to dotoga{ ne se javuvala. a so nego tie gi ozna~uvaat “razli~nite tipovi na lokalizirana ili generalizirana lihenifikacija. s¢ u{te postoi razlika pome|u postignatiot napredok i zadovolitelniot tretman (menaxment). Poimot “atopija” (doa|a od gr~kiot jazik i ozna~uva izmestuvawe) prvpat e upotreben od Coca i Cooke vo dvaesettite godini od minatiot vek. so nazalni. povrzanosta so neposredniot (raniot) tip na ko`na reakcija i klini~koto manifestirawe so polenskata treska i/ili bronhijalnata astma.EAWP) sekoj tret `itel na planetata strada od edna ili pove}e alergiski bolesti. dijagnosti~kite i terapiskite postapki. o~ni. Zatoa vo 1999 god. nekolku evropski institucii go pokrenaa policentri~niot istra`uva~ki i interventen proekt “Globalen pristap kon pacientot” (Global Approach to the Patient. Terminot “alergija” (doa|a od gr~kiot jazik i ozna~uva izmeneto reagirawe) e upotreben od von Pirquet vo 1905 god. a tipi~en pretstavnik e sezonskiot alergiski rinit. generaliziran nevrodermit ili manifestacii na atopija”. Raste~kata prevalencija na alergiskite bolesti vo poslednive decenii {irum svetot i nivnoto prerasnuvawe vo seriozen medicinski i socijalen problem predizvika nivno intenzivno prou~uvawe i zna~ajno podobruvawe vo poznavawata na patogenetskite mehanizmi. Osnovni karakteristiki na atopijata spored Coca i Cooke se familijarnata pojava. do koi sekojdnevno se doa|a. Spored podatocite na Evropskata bela kniga za alergija (European Allergy White Paper . kako i o~ekuvawata na pacientite so alergiska bolest/bolesti. belodrobni ili ko`ni manifestacii. Sepak. a Makedonsko zdru`enie za bazi~na. ja objavija revidiranata nomenklatura i klasifikacija. vo odreden moment }e ja nametnat potrebata od revidirawe i na aktuelnata revizija.

T-po 1 i T-po 2. So svoite podocne`ni istra`uvawa Cooke i Grove uka`uvaat na prisustvoto na termolabilni supstancii vo krvta na atopi~nite lica. odnosno do aktivacija na alergiskata kaskada. So premostuvawe na dve molekuli na IgE od alergenot doa|a do degranulacija na mastocitot i osloboduvawe na negovite medijatori (histamin. interleukin 5 – Il-5. Ovie supstancii gi ozna~ile kako reagini. interleukin 13 – Il-13 i dr.. protivtela. vo koja e potencirana razli~nata uloga na antitelata i T limfocitite vo reakciite na preosetlivost. perenealniot rinit. Kaj atopi~arite dominira aktivnosta na T-po 2 imuniot odgovor. citokini i hemokini. vo klini~kata praktika se vovedeni hormonite od korata na nadbubre`nata `lezda. T-po 1 ja obezbeduvaat za{titata na organizmot od bakteriskite i virusnite infekcii. {to vo 1968 god.). a nivnata aktivnost e vo ramnote`a. poradi {to toj e ozna~en kako proalergiski.Cvetanov V i sor. Coombs i Gell ja promoviraat klasifikacijata na alergiskite reakcii na ~etiri tipovi (I – IV). Kaj neatopi~nite lica pri ekspozicija na alergenot i negovoto navleguvawe vo organizmot doa|a do sozdavawe na specifi~en IgA (so {to se spre~uva navleguvawe na alergenot vo organizmot pri narednata ekspozicija) i/ili specifi~en IgG i IgM. Sopru`nicite Ishizaka vo 1966 god. Gi ozna~ile kako imunoglobulin E (IgE). interleukin 4 – Il-4. atopiskiot dermatit i/ili alergijata na hrana vo detstvoto i mladosta kaj bebiwata so infantilen egzem. i Bennich i Johansson vo 1967 god. Kaj atopi~arite ekspozicijata na alergenot na koj{to se senzibilizirani doveduva do aktivacija na T-po 2 i produkcija na nivnite citokini (interleukin 3 – Il-3. e rasvetlena ulogata na histaminot.) koi se odgovorni za ranata alergiska 24 Institut za medicina na trudot . doka`uvaat deka reaginite se nova klasa na imunoglobulini. a Otto ja pretpostavil nivnata citofilnost. {to poradi nivniot izrazen antialergiski afekt pretstavuvalo presvrtnica vo lekuvaweto na astmata i drugite alergiski bolesti. eden od najva`nite medijatori na ranata alergiska reakcija. a mo`ebi u~estvuvaat i vo odr`uvawe na bremenosta. Aktuelni soznanija za etiopatogenezata na alergiskite bolesti Spored aktuelnite soznanija. e prifateno od Internacionalniot referenten centar na SZO za imunoglobulini. Osoben razvoj alergologijata bele`i vo poslednive pet decenii. a T-po 2 od parazitnite infestacii. levkotrieni i dr. koi{to spored citokinite {to gi la~at se delat na dve suppopulacii. kakvi {to se: bronhijalnata astma. Iako ovaa dihotomija ne e vo soglasnost so aktuelnite imunolo{ki soznanija za dinami~en imun odgovor orkestriran od T pomaga~kite (helper) limfociti (Tpo . Ulogata na levkotrienite i na~inot na nivnoto sozdavawe e rasvetlena vo 1983 god. Vo narednite istra`uvawa e utvrdena ~estata pojava na klasi~nite alergiski bolesti. imunolo{kiot odgovor na organizmot go rakovodat Th ly. ^ovekot sekojdnevno e opkru`en i stapuva vo kontakt so golem broj alergeni. Makedonija prethodno primile serum od atopi~ni lica. odnosno pretpostavil deka reaginite stanuvaat aktivni duri otkako }e se vrzat za odredeni kletki. polenskata treska. so {to alergenot se neutralizira vo cirkulacijata.: Alergiskite bolesti vo R. Vo 1953 god.Th ly) i posreduvan od razli~ni efektorni kletki. klasifikacijata na Coombs i Gell s¢ u{te ima zna~ewe. Vo 1948 god. Istata godina. Il-4 ja stimulira produkcijata na alergen-specifi~nite IgE koi{to preku specifi~nite receptori se vrzuvaat za mastocitite (tkivnite bazofili).Kolaborativen centar na SZO .

odnosno najverojatno se raboti za poligensko nasleduvawe. Alergiska kaskada . Vo nekoi slu~ai opi{anata kaskada ja aktivira nepoznat pottiknuva~ (infektiven agens. dodeka rinitot i astmata predizvikani od alergeni od vozduhot se razvivaat podocna. nealergiska urtikarija i dr. potoa ~adot od tutunot i drugi vnatre{ni i nadvore{ni aeropolutanti i drugi.PPK). eozinofilniot katjonski protein–EKP. Il-5 ja stimulira maturacijata na eozinofilite vo koskenata sr`. iritans. eozinofilnata peroksidaza i eozinofilniot nevrotoksin). a se smeta deka odredena uloga imaat i trombocitite. ~esto predizvikani od alergeni od hranata. 1. Atopijata pretstavuva li~na ili familijarna predispozicija za sozdavawe na specifi~ni IgE antitela pri ekspozicija na nadvore{nite alergeni i mo`no razvivawe na alergiski simptomi.Op{t del reakcija koja{to se javuva 1-2 ~asa posle ekspozicijata na alergenot ({ema br. Osobeno zna~ewe imaat katjonskite proteini {to se osloboduvaat od eozinofilite (majorniot bazi~en protein–MBP. dendriti~nite kletki (dejstvuvaat kako protivgenprezentira~ki kletki . Atopi~noto lice vo tekot na `ivotot ~esto razviva nekolku alergiski bolesti {to vo literaturata se ozna~uva kako atopiski mar{. Zaedno so drugite medijatori tie se odgovorni za docnata alergiska reakcija (6-8 ~asovi posle ekspozicijata na alergenot) i alergiskata inflamacija. dodeka kaj dete so neatopi~ni roditeli toj iznesuva 5-10%. epitelnite i endotelnite kletki. Zasega ne e poznat specifi~en genetski marker za atopijata. Rizikot za razvoj na IgE-posreduvana alergija kaj dete so dva atopi~ni roditela iznesuva 40-60%.). nealergiska astma. mastocitite i eozinofilite. rinokonjunktivitot. nivnata regrutacija od koskenata sr` i cirkulacijata vo soodvetnoto tkivo (respiratorna mukoza. do sega poznati. [ema br. klini~ka imunologija i alergologija 25 . kletki na alergiskata reakcija se T-po 2. kako i pri nealergiskata sinonazalna polipoza). gastrointestinalnite simptomi i karakteristi~nite ko`ni lezii. kako na primer superantigenot odnosno enterotoksinot na Staphylococcus aureus (se smeta deka ima uloga vo eozinofilnata inflamacija i poliklonalniot IgE odgovor pri atopiskiot dermatit. Poso~eni se Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 1. spored svoite patohistolo{ki karakteristiki i klini~kite manifestacii {to gi predizvikuva.). Vo tipi~nite alergiski klini~ki manifestacii spa|aat: astmata. nepoznat alergen) pri {to doa|a do razvoj na inflamacija koja. ne se razlikuva od onaa kaj klasi~nite alergiski bolesti (pr. Najva`ni. nealergiski rinit. Vo prvata godina od `ivotot dominiraat ko`nite i gastrointestinalnite simptomi. plazmocitite.rana alergiska reakcija Vo procesot na aktivacijata alergiskata kaskada pri ekspozicijata na alergen uloga imaat i nekoi adjuvantni faktori. ko`a) i nivnata aktivacija (osloboduvawe na medijatori).

intolerancija. osven IgE produkcijata. Postojat indicii deka. Klasifikacija na reakciite na preosetlivost (Johansson et al. hiperreaktivnost i drugi za ozna~uvawe na navedenata pojava. Isto taka. IgEposreduvani reakcii mo`at da se javat i kaj neatopi~ni lica. Revidirana klasifikacija i nomenklatura na alergiskite bolesti Revidiranata kalsifikacija i nomenklatura na alergiskite bolesti spored Position paper na EAACI od 2001 god. atopi~noto lice ne mo`e da bide identifikuvano pred da razvie senzibilizacija na odreden alergen. [ema br. a se potenciraat reakciite {to se javuvaat kaj nekoi lica pri ekspozicija na nadvore{nite faktori. Vo otsustvo na genetski marker.: Alergiskite bolesti vo R. Preosetlivosta ili hipersenzitivnosta se definira kako pojava na objektivno reproducibilni simptomi i znaci inicirani od ekspozicijata na definiran stimul vo doza tolerirana od normalnite lica. So ovaa definicija se isklu~uvaat klasi~nite odgovori na organizmot na infektivnite agensi. prisustvoto na IgE antitelata vo otsustvo na simptomi ne zna~i bolest. IgE produkcija. naru{ena barierna funkcija na ko`ata kaj atopi~nite lica itn. toksi~nite supstancii i avtoimunite reakcii. Od druga strana.) 26 Institut za medicina na trudot . Se prepora~uva napu{tawe na terminite idiosinkrazija. na primer reakciite na ubod od insekti ili lekovi. Makedonija nekolku genski lokusi odgovorni za nekoi fenomeni povrzani so atopijata. na primer: nespecifi~na bronhijalna reaktivnost kaj licata so astma. e pretstavena na {emata br. 2.Cvetanov V i sor.Kolaborativen centar na SZO . 1. kakvi {to se: bronhijalna hiperreaktivnost i drugi. atopijata vklu~uva i nekoj vid zgolemena osetlivost na celnite organi.

4% kaj vozrasnite i 25.Op{t del Atopija Atopijata se definira kako li~na ili familijarna predispozicija za produkcija na IgE antitela kako odgovor na ekspozicija na niski dozi na alergeni.). {to gi pravi pogodni za vrzuvawe so razli~ni receptori. Vo najgolem broj slu~ai. i predispozicija za razvoj na tipi~ni simptomi kako astma. obi~no IgG (pr. Alergijata mo`e da bide predizvikana i od kletki.) koi dejstvuvaat kako hapteni i reagiraat so T li. hrom. odnosno senzibilizirani limfociti. toj se ozna~uva kako IgE-posreduvan alergiski rinit. Vo R. Vo najgolem broj slu~ai alergenite {to reagiraat so IgE i IgG protivtelata se proteini. formaldehid i dr. Alergija Alergijata se definira kako reakcija na preosetlivost predizvikana od imunolo{ki mehanizmi. Alergiski rinit Alergiskiot rinit se definira kako hroni~en rinit predizvikan od imunolo{ki mehanizmi.1% kaj decata Alergeni Alergenite se protivgeni koi{to predizvikuvaat reakcii na preosetlivost posreduvani od imunolo{ki mehanizmi. obi~no proteini. Alergijata mo`e da bide posreduvana od protivtela ili od kletki. Reakciite na preosetlivost predizvikani od neimunolo{ki mehanizmi (pr. a ne bolest. Poretko. odnosno glikoproteini so molekulska te`ina od 10 000 do 40 000 daltoni koi vo svojot sostav imaat dosta polarni i hidrofilni aminokiselini. Isto taka. Vo Makedonsko zdru`enie za bazi~na. preosetlivost na aspirin) se ozna~eni kako nealergiska preosetlivost. Dokolku e doka`ana ulogata na IgE vo patogenezata na alergiskiot rinit. niskomolekulski soedinenija. rinokonjunktivit ili egzem/dermatit. pri kontaktniot alergiski dermatit alergenite se niskomolekulski soedinenija (nikel. Ne IgE-posreduvanata alergija e predizvikana od antitela od drugite klasi. celijakijata i dr. a se napu{taat terminite psevdoalergiski reakcii. prevalencijata na atopijata kaj vozrasnata populacija iznesuva 34. pr. Makedonija od 2003 god. alergiskiot alveolit i dr. Se potencira zna~eweto na terminot atopija kako predispozicija. odnosno 41. protivtelata odgovorni za alergiskite reakcii pripa|aat na klasata IgE i ovoj tip alergija e ozna~en kako IgE-posreduvana alergija.). kako izocijanatite ili anhidridite. Spored rezultatite od multicentri~nata studija vo R. Treba da se potencira deka IgE-posreduvanite alergiski reakcii mo`at da se javat i kaj neatopi~nite lica (pr. alergiskiot kontakten dermatit.8%. mo`at da predizvikaat IgE-posreduvana alergiska reakcija dejstvuvaj}i kako hapteni. klini~ka imunologija i alergologija 27 . denes retkata serumska bolest. idiosinkrazija i sl. medikamentozna alergija i dr.6% kaj vkupniot broj ispitanici. alergija na ubod od insekti. Makedonija prevalencijata na alergiskite bolesti iznesuva 35.

5%) Alergiski konjunktivit Alergiski konjunktivit e vospalenie na konjunktivata predizvikano od imunolo{ki mehanizmi.) se ozna~eni kako nealergiski rinit. Makedonija dokumentot na SZO “Allergic rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)” se prepora~uva terminite na dvete formi na IgE-posreduvaniot alergiski rinit. alergiski vaskulit. Prevalencijata na alergiskiot rinitis kaj vkupniot broj ispitanici iznesuva 20. Alergiski bolesti na ko`ata Za razlika od alergiskite bolesti na respiratorniot trakt koi{to se karakteriziraat so uniformna simptomatologija.8% (vozrasni 23. Prevalencijata na astmata kaj vozrasnata grupa od 20 do 44 god. odnosno egzogena i endogena astma.1%. Prevalencijata na alergiskiot konjunktivit kaj vozrasnata populacija iznesuva 12. hiperreaktivna rinopatija i sl. Atopiski egzem/dermatit sindrom Alergiskiot atopiski egzem/dermatit sindrom (AEDS) pretstavuva zaboluvawe predizvikano od imunolo{ki mehanizmi.: Alergiskite bolesti vo R. alergiska purpura. IgE-posreduvaniot alergiski konjunktivit se javuva vo forma na intermitenten ili perzistenten. IgE-povrzaniot AEDS (so ogled na nedovolno jasnata uloga na IgE vo negovata patogeneza se koristi terminot povrzan. so toa {to za slu~aite na sezonskite nazalni simptomi {to se javuvaat kaj licata senzibilizirani na poleni terminot sezonski alergiski rinit e validen. dodeka vo drugite slu~ai se raboti za nealergiska astma. e ozna~ena kako alergiska astma. da se zamenat so terminite intermitenten i perzistenten alergiski rinit. alergiski kontakten egzem/dermatit. sezonskiot i celogodi{niot.Cvetanov V i sor. Alergiski rinokonjunktivit e vospalenie na nazalnata sluznica i konjunktivata predizvikano od imunolo{ki mehanizmi. Astma Astmata vo ~ija patogeneza se doka`ani imunolo{kite mehanizmi. medikamentozni egzantemi. deca 16. alergiski granulomatozni ko`ni reakcii i dr. a ne posreduvan) se bazira na kriteriumite na Hanifin i Rajka 28 Institut za medicina na trudot .Kolaborativen centar na SZO . iznesuva 5. urtikarija/angioedem. Preostanatite formi na hroni~niot rinitis {to ne se predizvikani od imunolo{ki mehanizmi (ozna~eni kako vazomotoren rinit. alergiskite bolesti na ko`ata se mnogu poraznovidni.4%. odnosno se manifestiraat kako: atopiski egzem/dermatit. odnosno ulogata na IgE. Preostanatite formi na konjunktivit koi{to ne se predizvikani od imunolo{ki mehanizmi se ozna~eni kako nealergiski konjunktivit. Se prepora~uva napu{tawe na terminite extrinsic i intrinsic astma.9%.

IgE-posreduvana alergija na hrana e formata na nutritivna alergija vo ~ija{to patogeneza e doka`ana ulogata na IgE protivtelata. Terminot iritanten/toksi~en kontakten dermatit se prepora~uva za slu~aite vo ~ija{to patogeneza ne se vklu~eni imunolo{kite mehanizmi. a se prepora~uva napu{tawe na terminite “intrinsic atopiski dermatit”.3%. lekovi i ubod od insekti Slu~aite na preosetlivost kade klasifikacijata bazirana na odreden organ ili sistem e neadekvatna. a vo otsustvo na IgE senzibilizacija. se klasificiraat spored vidot na alergeni {to gi predizvikuvaat. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. deca 9. naod na alergen-specifi~ni T-li vo perifernata krv ili ko`nata biopsija. Nealergiska urtikarija e forma na urtikarija predizvikana od neimunolo{ki mehanizmi.2%. a se karakterizira so pozitiven patch test na inhalatorni ili nutritivni alergeni. prevalencijata na preosetlivost na hrana kaj vkupniot broj ispitanici iznesuva 4. Vo slu~aite na doka`ana uloga na IgE protivtelata vo patogenezata se koristi terminot IgE-posreduvana urtikarija. “kriptogen atopiski dermatit”. Drugite slu~ai na preosetlivost na hrana se ozna~eni kako nealergiska preosetlivost na hrana. Sli~ni termini se primenuvaat i vo slu~aite na preosetlivost na medikamenti i ubod (venom) od insekti. klini~ka imunologija i alergologija 29 .Op{t del definiran kako “familijarna atopija ili simultana pojava na simptomite na atopija”. Vtorata forma na alergiskiot AEDS e ozna~ena kako T-li . Urtikarija Alergiskata urtikarija pretstavuva forma na urtikarija predizvikana od imunolo{ki mehanizmi.8%. Kontakten egzem/dermatit Alergiski kontakten egzem/dermatit e forma na kontaktniot dermatit predizvikana od imunolo{ki mehanizmi. deca 5.povrzan AEDS.0%). Nealergiskiot AEDS pretstavuva AEDS predizvikan od neimunolo{ki mehanizmi. Makedonija kaj vkupniot broj ispitanici iznesuva 10.8%). dominantno celularni (T-po 1). Spored rezultatite od multicentri~nata studija vo R. Alergija na hrana. Prevalencijata na preosetlivost na lekovi vo R. Makedonija od 2003 god.5% (vozrasni 11. Prevalencijata na AEDS kaj decata iznesuva 3.2% (vozrasni 3. Alergija na hrana pretstavuva preosetlivost na odreden vid/vidovi hrana predizvikana od imunolo{ki mehanizmi.

Frew AJ. 2. 12. 9. 8. 17: 139-146. Bulgaria. dlankite ili tabanite i lokalna urtikarija. Munitz A. van Ree R et al. Anafilakti~kata reakcija se razviva postepeno. A revised nomenclature for allergy. Ansotegui R. Aversa G. Bonini S. 49: 576-586. Summer School’02. 59: 124-138. Allergy 2004. J Allergy Clin Immunol 1990. Allergy as a global problem: “Think globally. 11. Nau~niot trud . Makedonija prevalencijata na preosetlivost na ubod od insekti kaj vkupniot broj ispitanici iznesuva 3. 7. Bousquet J et al.Cvetanov V i sor. Allergy 2004. Hourihane JO’B. Kolevski P. a kulminira so te{ka forma na hipotenzija i kardiovaskularen kolaps. Makedonija Vo R. generalizirana ili sistemska reakcija na preosetlivost. 57: 661-662. Punnonen J. An EEACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Role of IL-4 and IL-13 in synthesis of IgE and expression of CD23 by human B-cells.Kolaborativen centar na SZO . Asthma and atopy – the price of affluence? Allergy 2004. Haahtela T. Alergiska anafilaksa pretstavuva reakcija predizvikana od imunolo{ki mehanizmi.8%). Hipotenzijata i te{ka forma na bronhospazam ne mora da bidat prisutni za reakcijata da se ozna~i kako anafilakti~na. 5. 6.: Alergiskite bolesti vo R. Allergy 2002. Skopje: MEDIS informatika. Van Cauwenberge P. Johansson SOG. Sad S. Eosinophils and T-lymphocytes in late fase allergic reactions. Literatura 1. Poretko anafilakti~nata reakcija e predizvikana od IgG ili kleto~noposreduvani mehanizmi. Kay AB. von Hertzen LC. Bousquet J. Levi-Schaffer F. Eosinophils: “new” roles for “old” cells. 8 (23). deca 3. Immunology Today 1996. 4. 3. Spiroski M. Osnovni imunolo{ki metodi. Changing the nomenclature: fashion or necessity? Allergy 2001. a se prepora~uva napu{tawe na terminot anafilaktoidna reakcija. The expanding universe of T-cells subsets: Th1. pr. Allergy 1994. 2002: 162-167. 56 (9): 809-812.1% (vozrasni 2. mnogu poretki reakcii na preosetlivost vo koi ne se vklu~eni imunolo{ki mehanizmi se ozna~eni kako nealergiska anafilaksa. 10. Bousquet J. Anafilaksa Anafilaksata pretstavuva te{ka. 1995: 93-104. 30 Institut za medicina na trudot . Spiroski M. `ivotno-zagrozuva~ka. Skopje: Institut za imunobiologija i humana genetika. predizvikana od konsumirawe kikiritki ili ubod od p~ela. ARIA and GAP extending still further. Mosmann TR. 56 (9): 813-824. se razviva vo multiorganska reakcija vo koja dominira te{ka forma na bronhospazam. Eur Resp Mon 2003. act globally”. Allergy 2001.5%. Obi~no se raboti za IgEposreduvana anafilaksa. odnosno po~nuva so ~e{awe vo grloto. Allergic basis of asthma. Drugite. Th2 and more. Sofia. 74-84. 13. European Union meets the challenge of the grown importance of allergy and asthma in Europe. 59: 1-5.da se napi{e i da se objavi. 85: 533-539. 59: 268272. Frew AJ. Cocks BG et al.

i toa: • zdravstvena za{tita na decata • zdravstvena za{tita na u~ili{nite deca i mladinata • zdravstvena za{tita na vozrasnoto naselenie • zdravstvena za{tita na rabotnicite • zdravstvena za{tita na `enite Ottuka. vklu~uvaj}i gi i zaboluvawata so alergiska etiologija. Vesnik br. 2. oficijalnite zdravstveno-statisti~ki podatoci mo`at da ponudat primenlivi podatoci za analiza na sostojbite. efikasnost i racionalnost. iskoristenosta na kapacitetite. mortalitetot. kakvi {to se alergiskite zaboluvawa na razli~ni organi i sistemi. Istovremeno. kadrovskata ekipiranost i drugi podatoci za sostojbata vo zdravstvenite organizacii i zdravstvoto vo celost. vo na{ata zemja postoi dolga tradicija na pribirawe. sekundarna i tercijarna zdravstvena za{tita. Pri~inata za nivnata neupotreblivost mo`e da se locira vo dve grupi na problemi: 1. neophodno e da se analizira morbiditetot vo sekoja od ovie funkcionalni kategorii na postavenost na zdravstveniot sistem. obrabotka i objavuvawe na podatocite Postavenost na zdravstveniot sistem i mo`nosti za pribirawe i obrabotka na zdravstveno-statisti~ki podatoci Vo soglasnost so osnovnite principi za dostapnost.Op{t del Relevantnost na nacionalniot . ambulantno-poliklini~kata i bolni~kata zdravstvenata za{tita na naselenieto vo Republika Makedonija se obezbeduva na tri nivoa – primarna. obrabotka i objavuvawe na zdravstveno-statisti~kite podatoci. pristap i instrumenti za pribirawe. redovno pribirawe i objavuvawe na podatocite) neosporen e faktot deka raspolo`ivite podatoci se prakti~no neupotreblivi. klini~ka imunologija i alergologija 31 . Organizacijata na zdravstvenata za{tita na oddelni kategoriipopulacioni grupi na naselenieto se temeli na vospostavuvawe na nekolku funkcionalni kategorii. 37/79) vrz ~ija osnova proizleguva obvrskata za vospostavuvawe na soodveten zdravstveno-statisti~ki sistem baziran na sledewe na morbiditetot. nesoodveten sistem. dijagnoza i lekuvawe za eden osobeno aktuelen zdravstveno-ekolo{ki problem. planirawe na potrebite i procenka na direktnite i indirektni tro{oci za prevencija. Dopolnitelno. Vo Republika Makedonija postoi Zakon za evidencija vo oblasta na zdravstvoto (Sl. nasproti site relativno dobro postaveni preduslovi (zakonska i podzakonska osnova. Za `al. Ottuka i o~ekuvawata deka. za utvrduvawe na sostojbite vo vrska na frekvencijata i dinamikata na javuvawe na oddelni bolesti. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. slabosti i nedoslednosti vo sproveduvawe na zakonski utvrdenite obvrski za redovno prijavuvawe na registriranite zaboluvawa-sostojbi vo oddelni funkcionalni edinici na zdravstveniot sistem.statisti~ki sistem za evaluacija na alergiskite bolesti Sostojbi vo Republika Makedonija Utvrduvaweto na specifi~ni zdravstveni indikatori i nivno lesno i brzo pribirawe se osnova za vospostavuvawe na odr`liv sistem za upravuvawe so alergiskite bolesti. osobeno vo segmentot na privatnoto zdravstvo.

Kolaborativen centar na SZO . nekoherentna i onevozmo`uva globalna procenka. so mali isklu~oci kako odraz na odredeni specifi~nosti vo nekoi funkcionalni kategorii na zdravstveniot sistem. vo re~isi site segmenti na zdravstvoto. Makedonija podatocite od rutinskata zdravstvena statistika se pribiraat oddelno za naselenieto koe `ivee vo urbanite i ona vo ruralnite podra~ja na zemjata. kako sostaven del na MKB-10. tehnolo{kiot aspekt na postavenost na ovoj kompleksen sistem go pravi krajno ~uvstvitelen kon mo`nosta za gre{ki i propusti. I pokraj s¢ pointenzivnoto navleguvawe na informati~kata tehnologija vo site segmenti na rabotata. Ostanuva otvoreno pra{aweto dali na sosem identi~en na~in vaka vospostavenata nacionalna zdravstvena statistika dava mo`nost da se dojde do podatoci za site zaboluvawa.: Alergiskite bolesti vo R. Ottuka i vo nacionalnite listi za tabelirawe na podatocite. nivnata obrabotka i dostapnost na objavenite podatoci. Od druga strana. Ovaa klasifikacija se bazira na alfanumeri~ka {ema na {ifrirawe koja se sostoi od edna bukva po koja sledat tri brojki so mo`nost za klasifikacija na bolestite na trizna~ni i ~etirizna~ni nivoa. 32 Institut za medicina na trudot . Primena na me|unarodna klasifikacija na bolestite i bolestite so alergiska etiologija Koga se govori za prednostite i slabostite vo obezbeduvawe podatoci za morbiditetot od alergiski zaboluvawa na oddelni organi i sistemi. zdravstvenata evidencija se u{te s¢ vodi manuelno. se primenuvaat ovie standardni listi za tabelirawe. potreben e kus komentar na mo`nostite koi gi dava oficijalniot sistem za obele`uvawe na bolestite i sostojbite i nivnata implementacija vo nacionalniot sistem za evidencija i registrirawe na morbiditetot. Podatocite koi sledat podolu vo ovaa kniga jasno argumentiraat deka koga stanuva zbor za zaboluvawata so alergiska etiologija odgovorot na ova pra{awe e negativen. vaka slo`eniot sistem e celosno otvoren kon golem broj subjektivni slabosti koi ~esto pati ja doveduvaat vo pra{awe relevantnosta na dobienite podatoci. Slabite to~ki se lociraat vo doslednoto prijavuvawe i registriraweto na utvrdenite sostojbi vo zdravstvenite organizacii. {to bi gi zainteresirale onie koi gi donesuvaat odlukite i ja kreiraat zdravstvenata politika bazirana na podatoci. a e vo funkcija na zgolemuvawe na komparabilnosta na pribranite podatoci e postoeweto na standardna lista za tabelirawe na morbiditetot. Kone~no. I pokraj toa {to na prv pogled se ~ini deka vaka vospostavenata morbiditetna statistika e frakcionirana.Cvetanov V i sor. nivnoto pribirawe i dostavuvawe do ovlastenite specijalizirani javno zdravstveni organizacii na regionalno nivo. Vo na{ata zemja ve}e deset godini vo upotreba e Desettata me|unarodna statisti~ka klasifikacija na bolestite i na srodnite zdravstveni problemi (MKB-10). Sostojbite vo odnos na oddelnite alergiski entiteti koi se predmet na ovaa studija vo svetlo na mo`nostite koi gi dava MKB-10 se dadeni vo prodol`enie. a potoa i na nacionalno nivo. Za `al. neosporen e podatokot deka taa dava mo`nost za analiza na nekoi sostojbi kaj oddelni populacioni grupi koi spored svoite demografski i socio-ekonomski karakteristiki imaat odredeni specifi~nosti vo odnos na registriraniot morbiditet. otsustvoto na edinstveno softversko re{enie i mre`no povrzuvawe na site zdravstveno-statisti~ki subjekti go pravi ovoj sistem krajno nefunkcionalen vo odnos na potrebite na site negovi korisnici. Ona {to e osobeno zna~ajno.

26 746 55. polenska treska i polinoza) • J30.53 1346 17.3 drug alergiski rinit (dolgogodi{en alergiski rinit) • J30.44 2784 17. neozna~eno Izve{tajnite kategorii spored koi se prezentira utvrdeniot morbiditet vo dejnosta za zdravstvena za{tita na decata.4 alergiski rinit. Vo prodol`enie se prika`ani dostapnite podatoci koi se odnesuvaat na registriraniot morbiditet vo ambulantno-poliklini~kata dejnost vo Republika Makedonija od alergiski rinit za periodot od 1998 do 2000 godina. Vo nea alergiskiot rinit e prika`an zbirno.0 vazomotoren rinit • J30.07 1775 84. ova zaboluvawe spa|a vo grupata na drugi bolesti na respiratorniot trakt {to se klasificiraat vo kategorijata J30-J39. Vazomotoren i alergi~en rinit. So ogled na toa deka ovie grupi bolesti zna~ajno u~estvuvaat vo strukturata na respiratornite morbiditet kaj site populacioni grupi.02 Vkupno 2553 16. vo edna golema grupa na entiteti koi se odnesuvaat na bolesti na nosot i nazalnite sinusi i se bele`at so {ifrite J30-J31.01 3565 52. i toa: • J30.67 Prika`anite podatoci odat vo prilog na prethodno iznesenata konstatacija deka oficijalnite zdravstveno-statisti~ki podatoci se prakti~no neupotreblivi koga stanuva zbor za sledewe na frekvencijata na javuvawe i razvojnata tendencija na alergiskiot rinit.4 1438 18.55 3190 47.14 trud `eni 4233 62.76 {kolska ma`i 556 41.5 3761 55.04 6951 51.36 `eni 401 39. u~ili{nite deca i mladinata. Koristej}i ja trozna~nata klasifikacija alergiskiot rinit spa|a vo grupata J30-vazomotoren i alergiski rinit. So primena na ~etirizna~nata klasifikacija se otvora mo`nost za dopolnitelna klasifikacija na site zna~ajni dijagnosti~ki aspekti na ovoj entitet.27 947 87.Op{t del Alergiski rinit Spored MKB-10. I pokraj neupotreblivosta na ovie podatoci treba da se istakne deka od godina vo godina kaj nekoi funkcionalni kategorii Makedonsko zdru`enie za bazi~na.22 `eni 502 39.14 2920 43. kako specifi~en entitet.97 Vkupno 936 44.92 3905 25.48 2024 26. hroni~en rinit. kako i i vo slu`bite za op{ta medicina i zdravstvena za{tita na rabotnicite se vo soglasnost so MKB – 10 Listata za tabelirawe na morbiditet.58 Vkupno 1058 40. jasno se nametnuva zaklu~okot deka alergiskiot rinit.28 `eni 1049 13.91 op{ta ma`i 1504 19.7 733 72.1 6485 47. J33-J34.16 895 66.36 1881 24.35 881 81.7 1614 77. ne mo`e da bide analiziran vo odnos na negovata frekvencija na javuvawe.14 medicina na ma`i 4615 67.32 1686 64.25 1441 54.42 791 62.57 828 81.11 695 54.15 Vkupno 8848 65. nazofaringit i faringit i drugi zaboluvawa na nosot i nazalnite sinusi vo Republika Makedonija vo period od 1998 do 2000 godina J30-J31 1998 1999 2000 J33-J34 broj stapka/10000 broj stapka/10000 broj stapka/10000 0-6 godini ma`i 535 49.1 alergiski rinit predizvikan so polen (dadenite sinonimi se: alergija na polen. klini~ka imunologija i alergologija 33 .2 drug sezonski alergiski rinit • J30.

u~ili{nite deca i vozrasnoto naselenie) ovie zaboluvawa poka`uvaat zgolemena frekvencija na javuvawe. Registriran morbiditet od konjunktivit i drugi zaboluvawa na konjunktivata vo Republika Makedonija vo period od 1998 do 2000 godina 1998 1999 2000 H10-H13 broj stapka/10000 broj stapka/10000 broj stapka/10000 0-6 godini ma`i 7169 661.9.8 drug konjunktivit • N10.7 Vkupno 20498 131. Podatocite koi se odnesuvaat na sostojbata vo odnos na alergiskiot konjnuktivit vo Republika Makedonija vo periodot 1998-2000 godina se prika`ani vo prodol`enie.96 7483 740.96 6232 616.47 4334 340.21 8449 779.32 Vkupno 10772 410. neozna~eno • N10.4 `eni 6329 616.3 akuten konjunktivit. Poradi toa vo oficijalnata zdravstvena statistika alergiskiot konjnuktivit e prika`an zbirno.1 akuten atopi~en konjunktivit • H10. u~ili{nite deca i mladinata i vo slu`bite za op{ta medicina i zdravstvena za{tita na rabotnicite proizleguvaat od MKB .62 15932 760.5 blefarokonjunktivit • H10. neozna~eno Od prikazot jasno proizleguva deka MKB-10 duri i so primena na ~etirizna~nata klasifikacija ne dava mo`nost za klasifikacija na alergiskiot konjunktivit.55 13248 632.47 9662 368. konjunktivit.2 op{ta ma`i 10381 134. Izve{tajnite kategorii spored koi se prezentira utvrdeniot morbiditet vo dejnosta za zdravstvena za{tita na decata.81 10362 134.: Alergiskite bolesti vo R.98 21049 135.78 4909 385.2 drug akuten konjunktivit • N10.25 1226 18.19 10687 136.8 Vkupno 13498 644.87 4489 332.12 1451 21. pri {to vo trozna~nata kategorija N10 spa|aat: • N10. Makedonija od zdravstveniot sistem kaj nas (zdravstvena za{tita na decata.7 4753 351.04 trud `eni 1641 24.4 hroni~en konjunktivit • H10.32 7016 647.47 10549 134.52 20791 133. tuku toj se stava vo kategorijata na drug konjunktivit (N10.26 34 Institut za medicina na trudot . vo grupata bolesti na konjunktivata (N10-N13) kade pokraj ova zaboluvawe spa|aat i drugite zaboluvawa na konjunktivata.8).04 1561 22.44 Vkupno 3148 23.78 {kolska ma`i 5426 401.83 1849 27.14 2787 20.0 mukopurulenten konjunktivit • N10.Cvetanov V i sor.49 3300 24. Alergiski konjunktivit Spored MKB-10 ova zaboluvawe spa|a vo grupata zaboluvawa na konjuktivata {to se klasificiraat vo kategorijata N10-N13.56 10242 133.86 medicina na ma`i 1507 22.10 Listata za tabelirawe na morbiditet.32 `eni 5346 419.Kolaborativen centar na SZO .18 8823 336.01 `eni 10117 129.

raspolo`ivite podatoci nuduat mo`nosti za evaluacija na sostojbata. Astma vo R. • J45.1 1999 broj 3412 3569 6981 244 215 459 stapka/10000 44. Ovoj pristap e primenet i vo nacionalnite listi za pribirawe na podatocite vo slu`bite za zdravstvena za{tita na decata. obrabotka i objavuvawe na podatocite za astmata se dizajnirani za da mo`at da dadat uvid vo sostojbata so astmata (vkupno) i alergiskata astma.12 medicina na trud Astma vo R.57 3. rinit so astma.8 me{ana astma • J45. vo nacionalnite listi za tabelirawe na morbiditetot vo slu`bata za zdravstvena za{tita na rabotnicite.0.65 43.31 45.01 trud `eni 304 4. J45-J46 1998 1999 2000 (bez J45.47 43. ekstrinzi~na atopi~na astma i senska treska so astma.Op{t del Bronhijalna astma Spored MKB-10 alergiskata astma e pretstavena so trozna~nata kategorija J45 kade spa|aat slednive ~etirizna~ni kategorii: • J45.98 44.95 3.0 op{ta ma`i `eni Vkupno ma`i `eni Vkupno 1998 broj 3456 3444 6900 205 217 422 stapka/10000 44.37 2000 broj 3270 3418 6688 167 121 288 stapka/10000 42.18 3.55 So ogled deka listite za tabelirawe.8 483 3.36 274 4.79 2.21 3. na u~ili{nite deca i mladinata i na slu`bite za op{ta medicina.49 219 3.44 1. Nasproti toa. koja gi opfa}a slednive kategorii: alergiski bronhit.57 44.24 209 3. pokraj kategoriite J45-J46 vnesena e i ~etirizna~nata kategorija J45. J45. bez zna~jni razliki vo odnos na polot i varijacii vo periodot od tri posledovni godini. kategoriite J45 i J46 se prika`uvaat zaedno. klini~ka imunologija i alergologija 35 . pribirawe.1 nealergiska astma • J45.09 Vkupno 629 4. So ogled na specifi~nostite na morbiditetot na rabotni~kata populacija. atopi~na astma. Makeadonija vo slu`bata za medicina na trudot vo period od 1998 do 2000 god.0) broj stapka/10000 broj stapka/10000 broj stapka/10000 medicina na ma`i 325 4.62 517 3.88 43.0 predominantno alergiska astma. morbiditetnat stapka kaj profesionalno eksponiranite rabotnici e re~isi deset pati pomala otkolku kaj vozrasnoto naselenie i vo periodot 1998-2000 godina poka`uva tendenMakedonsko zdru`enie za bazi~na.9 astma.43 3 3.75 298 4. Vo taa smisla mo`e da se konstatira deka stapkata na morbiditet od predominantno alergiska astma kaj vozrasnoto naselenie vo Republika Makedonija iznesuva 45/10000. Spored MKB-10 Listata za tabelirawe. Makedonija vo period od 1998 do 2000 god.06 2. neozna~eno Kategorijata J46 spored MKB-10 e rezervirana za status asrmatikus (akutna te{ka forma na astma).

zna~ajnoto namaluvawe na brojot na slu`bite za medicina na trud i namaluvaweto na brojot na rabotoaktivnoto naselenie.84 4927 454. Od ovaa kategorija se isklu~eni neozna~enata alergija (T78. iritanten kontakten dermatit (L24). ovie zaboluvawa se grupiraa vo golema grupa t. Vo nacionalnite listi za tabelirawe na morbiditetot vo slu`bata za zdravstvena za{tita na decata i u~ili{nite deca i mladina se tabeliraat dermatitot i egzemot (L20-L30) i urtikarijata L50. polenskiot (L22).95 4523 447.4). alergi~en kontakten dermatit. Vo prodol`enie se prika`ani podatocite koi se odnesuvaat na registriraniot morbiditet vo ambulantno-poliklini~kata dejnost vo Republika Makedonija za atopiskiot i drugite vidovi dermatit. neozna~eno Alergi~niot kontakten dermatit se {ifrira so trozna~nata kategorija L23. Vo ovie slu`bi se pribiraat i prika`uvaat (tabeliraat) podatocite za alergiski kontakten dermatit (L23).89 `eni 3969 311. neozna~eniot dermatit (L30. I dokolku namaluvaweto na morbiditetnata stapka mo`e da se objasni so organizacionite promeni vo slu`bata za zdravstvena za{tita na rabotnicite.5 `eni 3690 365. O~igledno e deka na atopiskiot dermatit mu e posveteno posebno vnimanie pri utvrduvaweto na nacionalnite listi za tabelirawe na bolestite vo slu`bata za zdravstvena za{tita na rabotnicite.05 7658 291. drugi bolesti na ko`ata i potko`noto tkivo (L10 –L99).9).Cvetanov V i sor.n.9 Atopi~en dermatit.0).) neinfektivniot alergi~en dermatit na o~niot kapak (N01. urtikarijata-vkupno (L50) i posebno za alergiskata urtikarija (L50. onoj predizvikan od vnatre{no vneseni supstanci (L27. eksfolijativen dermatit. Makedonija vo period od 1998 do 2000 god.0). Vo slu`bata za op{ta medicina posebno se pribiraat podatocite za alergiskiot kontakten dermatit (L23). Vo MKB-10 Listata za tabelirawe.3 3939 398.0 Besnier-ov prurigo • L20. urtikarijata-vkupno (L50) i alergiskata urtikarija (L50.81 36 Institut za medicina na trudot . desetkratnoto pomalo javuvawe na astmata kaj profesionalno eksponiranite rabotnici te{ko deka mo`e da najde logi~no objasnuvawe.Kolaborativen centar na SZO . Makedonija cija na namaluvawe.59 8306 396.35 7533 287.73 4367 402.65 4088 321.9). Atopiski dermatit Spored MKB-10 za atopiskiot dermatit e rezervirana trozna~nata kategorija L20 vo koja spa|aat: • L20.8 drug atopi~en dermatit (vklu~uva – egzem i nevrodermatit) • L20. dermatit od pelena (salveta).25 {kolska ma`i 3572 264. iritanten kontakten dermatit. iritativniot kontakten dermatit (L24) i nekoi drugi entiteti koi ne se zna~ajni za ova istra`uvawe. dermatit predizvikan so vnatre{no vneseni supstancii) registriran vo R.44 3445 255.77 Vkupno 7698 367.63 9450 451.04 3470 256.85 Vkupno 7541 287. Morbiditet od atopi~en dermatit i drugi vidovi dermatit (seboroi~en dermatit.: Alergiskite bolesti vo R. vo slu`bite za zdravstvena za{tita na predu~ili{nite i u~ili{nite deca 1998 1999 2000 L20-L30 broj stapka/10000 broj stapka/10000 broj stapka/10000 0-6 godini ma`i 4008 369. Pri~inite verojatno se sokrieni vo metodologijata za pribirawe i obrabotka na podatocite.00 4188 328. neozna~eniot kontakten profesionalen dermatit i egzem (L25.1).

1) i na fototoksi~niot odgovor na lek (L56. vklu~uvaj}i alergi~na reakcija.36 1.35 1999 broj 98 99 197 stapka/10000 1.81 47.3 maligna hipertermija poradi anestezija • T88.29 1.61 6.7 neozna~en nesakan efekt od lek ili medikament.43 1.6 anafilakti~en {ok poradi nesakan efekt na adekvaten lek ili medikament. kade spa|aat u{te i: • T88. Toa e ~etirizna~na kategorija od grupata na drugi komplikacii od hirur{ka i medicinska nega. Vo listite za tabelirawe preosetlivost na lekovi isto taka se prika`uva Makedonsko zdru`enie za bazi~na.4 neuspe{na ili te{ka intubacija • T88.88 2000 broj 3695 3971 7666 520 450 978 stapka/10000 47.46 1.0).49 9. neozna~eno Treba da se odbele`i deka MKB-10 dava mo`nost i za klasifikacija na fotoalergiskiot odgovor na lek (L56. kako i na neozna~eniot dermatit vo slu`bata za zdravstvena za{tita na rabotnicite vo periodot 1998 do 2000 godina.19 medicina na trud Neozna~en kontakten dermatit vo Republika Makedonija vo slu`bata za medicina na trudot registriran vo periodot od 1998 do 2000 godina L25 medicina na trud ma`i `eni Vkupno 1998 broj 88 96 184 stapka/10000 1. soodvetno apliciran.Op{t del Vo prodo`enie se prika`ani podatocite za alergiskiot kontakten dermatit registriran vo slu`bata za zdravstvena za{tita na vozrasnoto naselenie i na profesionalno eksponiranite rabotnici. preosetlivost i idiosinkrazija • T88.1 10.36 7.42 1.46 1.8 drugi komplikacii • T88.23 8.41 Preosetlivost na lekovi Preosetlivosta na adekvaten lek ili medikament {to e soodvetno apliciran vo MKB-10 se ozna~uva so T88.9 komplikacii od hirur{ka i medicinska nega.58 49.52 8.78 9. Alergi~en kontakten dermatit vo Republika Makedonija vo slu`bata za op{ta medicina i medicina na trudot vo period od 1998 do 2000 godina L23 op{ta ma`i `eni Vkupno ma`i `eni Vkupno 1998 broj 3336 3979 7315 737 612 1349 stapka/10000 43. neklasificirani na drugo mesto (T88).92 1999 broj 3664 3867 7531 651 557 1208 stapka/10000 47.45 2000 broj 93 99 192 stapka/10000 1.38 48.5 drugi komplikacii na anestezija • T88.5) • T88. klini~ka imunologija i alergologija 37 .77 7.71 49.1 drugi komplikacii na imunizacija (isklu~uva anafilakti~ki {ok i drugi serumski reakcii) • T88.7.04 9.32 50.0 infekcija po imunizacija • T88.98 50.2 {ok poradi anestezija • T88. pri {to se isklu~uva anafilakti~kiot {ok od serum (T80.

i toa: • • • • L23 – alergiski kontakten dermatit • L23. neozna~en Spored MKB-10 listite za tebelirawe na morbiditetot.dermatit predizvikan so vnatre{no vneseni supstancii • L27.neozna~en kontakten dermatit predizvikan so hrana vo dopir so ko`ata L27 .Kolaborativen centar na SZO . {to celosno gi onevozmo`uva nastojuvawata za pribirawe relevantni nacionalni podatoci za epidemiologijata na preosetlivosta na lekovi.Nesakani efekti. za site formi na dermatit (atopiski dermatit. listi za tabelirawe i pribirawe na podatocite izdvoena e posebnata kategorija na komplikacii predizvikani samo od hirur{ka i medicinska nega (T80-T88). kade spa|aat site trizna~ni i ~etirizna~ni kategorii od T79 do T88. neklasificirani na drugo mesto • T78. neozna~en • T78. pak.Cvetanov V i sor.2 L25 . neozna~eni na drugo mesto • T78.1 drugi nesakani reakcii na hrana.: Alergiskite bolesti vo R.8 drugi nesakani efekti. Vo nacionalnite. neklasificirani na drugo mesto e predvideno da se tabeliraat vo kategorijata – odredeni rani komplikacii od trauma i komplikacii od hirur{ka i medicinska nega.2 dermatit predizvikan so ingestirana hrana T78 . neklasificirani na drugo mesto. Anafilakti~niot {ok poradi nesakana reakcija na hrana i drugite nesakani rekacii na hrana.6 – alergiski kontakten dermatit predizvikan so hrana vo kontakt so ko`ata. so {to se limitiraat mo`nostite da se dojde do nacionalni podatoci za epidemiologijata i drugite karakteristiki povrzani so pojavata na preosetlivosta na lekovi. neozna~eno • T78. neozna~en dermatit i dermatit predizvikan so vnatre{no vneseni supstancii) se predviduva edna ogromna kategorija za nivno pribirawe i tabelirawe (L10-L99). Tie se ozna~eni so trozna~nite kategorii T79-T88.0 anafilakti~en {ok poradi nesakana reakcija na hrana • T78.3 angionevrotski edem • T78.9 nesakan efekt. koja e ozna~ena kako drugi bolesti na ko`ata i potko`noto tkivo. isklu~uva – dermatit od ingestirana hrana L27.neozna~en dermatit • L25. 38 Institut za medicina na trudot .4 .2 anafilakti~en {ok. neklasificirani na drugo mesto • T78.4 alergija. Makedonija vo golema grupa na sostojbi naslovena kako odredeni komplikacii od trauma i komplikacii od hirur{ka i medicinska nega. Preosetlivost na hrana Vo rutinskata praktika za ozna~uvawe na preosetlivost so hrana spored MKB-10 ima nekolku mo`nosti koi se determinirani pred s¢ so na~inot na koj hranata doa|a vo kontakt so ~ovekoviot organizam i se manifestiraat patolo{ki zbidnuvawa. neklasificirani na drugo mesto. Podatocite koi se odnesuvaat na preosetlivost na lekovi vo nacionalnata morbiditetna statistika se prika`ani zbirno vo prethodno definiranite ogromni grupi bolesti i sostojbi koi se javuvaat kako posledica na hirur{ka i medicinska nega i toa samo so nivnata trizna~na {ifra.

I vo odnos na alergijata od insekti povtorno e identi~en zaklu~okot.4 otrov od drugi artropodi (kasnuvawe ili ubod od insekt. Ona {to povtorno mora da se istakne e faktot deka i ovoj pat podatocite se prika`ani samo so nivnata trizna~na {ifra {to celosno gi onevozmo`uva nastojuvawata za pribirawe relevantni nacionalni podatoci za epidemiologijata na preosetlivost na hrana. Za komplikaciite od hirur{ka i medicinska nega posebno e oddelena trizna~nata kategorija na sostojbi povrzani so hirur{ka i medicinska nega (T80-T88).5 toksi~en efekt od kontakt so riba Isto taka spored MKB-10 za klasifikacija na alergijata od insekti se koristi i trizna~nata kategorija H23 – kontakt so str{ni. Alergija od insekti Spored MKB-10. {to e istovetno primeneto i vo nacionalnite listi za tabelirawe na podatocite. Taka. predvidena e mo`nost za tabelirawe na alergijata od insekti vo grupata na sostojbi nazna~ena kako toksi~ni efekti od supstancii.Op{t del Vo nacionalnite listi za tabelirawe i prika`uvawe na podatocite vgradeni se nakolku posebni mo`nosti. kade spa|aat: • T63. alergijata so insekti mo`e da se klasificira vo grupata toksi~ni efekti od kontakti so otrovni `ivotni (T63). deka nacionalnite raspolo`ivi podatoci za epidemiologijata na ovie bolesti se celosno nesoodvetni na celta za utvrduvawe na osnovnite epidemiolo{ki karakteristiki. otroven) • T63. a preostanatite bolesti i sostojbi na ko`ata koi se posledica na kontakt ili vnesuvawe na hrana se prika`ani vo grupata na drugi bolesti na ko`ata i potko`noto tkivo (L10-L22. vo slu`bata za za{tita na decata i u~ili{nite deca i mladina posebno se pribiraat i prika`uvaat podatocite za dermatit i egzem (L20-L30). kako i za prethodnite zaboluvawa. Vo slu`bata za op{ta medicina i medicina na trudot ovie grupi na dijagnozi i sostojbi se razgrani~eni posebno i se prika`uvaat oddelno alergiskiot kontakten dermatit (L23). klini~ka imunologija i alergologija 39 .1 otrov od drugi vle~ugi • T63. a vo nacionalnite listi za tabelirawe ovaa kategorija (H23) e stavena vo edna ogromna grupa trizna~no {ifrirani bolesti i sostojbi ozna~eni kako drugi nadvore{ni pri~ini za slu~ajna povreda (W00 – X30 i X39X59). L24-L45. L51L99). osi i p~eli od golemata grupa sostojbi ozna~eni kako kontakt so otrovni `ivotni i rastenija (H20-H29) Spored posebnite listi za tabelirawe na MKB-10. nivno pribirawe i objavuvawe. Kontaktite so otrovni `ivotni i rastenija ne se predvideni da se tabeliraat spored posebnite listi za tabelirawe na mortalitetot i morbiditetot na MKB-10. Potreba od epidemiolo{ki istra`uvawa Poradi ovie pri~ini za da se odredi zastapenosta na nekoi od alergiskite entiteti naj~esto se pribegnuva kon sproveduvawe na epidemiolo{ko-klini~ki istra`uvawa Makedonsko zdru`enie za bazi~na. frekvencijata i dinamikata na nivnoto javuvawe.3 otrov od pajak • T63.0 zmiski otrov • T63. glavno nemedicinski spored izvorot (T51-T65).2 otrov od skorpija • T63.

tie naj~esto nudat podatoci koi ne se potpolno sporedlivi. Iskustvata od sproveduvaweto na golem broj meta-analizi ja potvrduva ova opservacija. {to e sosem o~ekuvano. a rezultatite koi se dobivaat se dragoceni vo odnos na nivnata verodostojnost i seopfatnost. se fokusiraat na razli~ni celni grupi. istra`uva~kite potencijali i mo`nostite na istra`uva~kite timovi. Od druga strana.Cvetanov V i sor. koja nudi optimalna preciznost. Posebno treba da se naglasi faktot deka epidemiolo{kite studii na presek. problemot stanuva dotolku poaktuelen ako se ima predvid faktot deka toa se sostojbi i bolesti ~ija{to prevalencija se zgolemuva so za~uduva~ka brzina kaj site populacioni grupi – deca. no tie ne mo`at i nemaat za cel da dadat prikaz na nivnata razvojna tendencija.Kolaborativen centar na SZO . Literatura 1. 1998-2000. Intenzivniot razvoj na stru~nite. to~na i etiolo{ka dijagnoza i terapija na bolestite. spored svojot dizajn ovozmo`uvaat pribirawe na podatoci za prevalencijata na odredeni sostojbi i pojavi. Ne smee da se zanemari i faktot deka finansiskite pobaruvawa za vakov vid studii ponekoga{ pretstavuvaat seriozna pre~ka vo nadminuvaweto na barierite koi se postavuvaat kako odgovornost pred instituciite. nau~nite i tehnolo{kite dostignuvawa. Tie.: Alergiskite bolesti vo R. nasproti raste~kiot trend na javuvawe na bolestite i sostojbite so alergiska etiologija se dovolna pri~ina da se baraat lesni i ednostavno dostapni izvori na to~ni i relevantni podatoci kako osnova za prevencija i soodvetno upravuvawe so rizikot za pojava na alergiski zaboluvawa. Ambulantno-poliklini~ki morbiditet vo Republika Makedonija. iskusni i soodvetno obu~eni istra`uva~i i soodvetno dizajnirani instrumenti relevantni za dobivawe na to~ni podatoci. kakva {to e ovaa studija. Koga stanuva zbor za zaboluvawata so alergiska etiologija. progresot {to go bele`at biomedicinskite i tehnolo{kite istra`uvawa nametnuvaat potreba od novi tehni~ki performansi na neophodnata medicinskata oprema. objektivnost i komparabilnost na dobienite rezultati. dijagnoza i triger faktori {to se determinirani od celta i istra`uva~kiot interes na glavniot istra`uva~. Ottuka. Nasproti prednostite na razli~nite vidovi epidemiolo{ki studii. Ova bea osnovnite pojdovni celi i vo na{eto istra`uvawe. Makedonija spored odnapred izgotvena programa. sproveduvaweto i evaluacijata na populacionite epidemiolo{kite studii e dolgotraen proces. 40 Institut za medicina na trudot . timovite ili poedincite vklu~eni vo niv. Poradi svojot dizajn i na~in na sproveduvawe tie baraat izvonredno dobro organizirana mre`a na institucii vklu~eni vo istra`uvaweto. vakvi populacioni istra`uvawa se sproveduvaat incidentno i vo soglasnost so potrebite. Planiraweto. Tie se nezamenliv instrument vo utvrduvawe na prevalencijata na odredeni sostojbi. pred s¢ poradi izbraniot dizajn i osnovna cel na sprovedenoto istra`uvawe. a ~ija cel e brza. no i za analiza na specificnite obele`ja koi se zna~ajni za ispituvanata pojava. Republi~ki zavod za zdravstvena za{tita Skopje. profesionalno eksponrani rabotnici i dr. Podatocite za namaluvawe ili zgolemuvawe na frekvencijata na javuvawe na nekoja bolest vo odreden podolg vremenski period se osnovni indikatori za planirawe na zdravstvenata politika vo soodvetnata oblast. vozrasni.

poradi prethodnoto iskustvo na sorabotnicite od Institutot i drugite gradovi vo Republikata vo sproveduvaweto na istra`uvawa od vakov vid i obem. a vrednostite se prika`ani so standarden stolbest dijagram. klini~ka imunologija i alergologija . konstruirani se polenoski kalendari za sekoj od gradovite. vrz osnova na 10-dnevnite sredni vrednosti na dominantnite taksoni vo polenoviot aerosediment. na prv pogled studijata inkorporira{e zasebni segmenti koi vsu{nost bea komplementarni. i aneks na dogovorot br. Prilep. Ohrid. Dojran.10. Proektot be{e izveduvan pod {ifra 400998 so broj na dogovor 08-3564 od 08. klaster-analiza i t. Karakteristiki na gradovite vo koi e sprovedeno istra`uvaweto vrz Izborot na gradovite za aeropalinolo{kiot monitoring e napraven osnova na kriteriumite od nivnite klimatsko-vegetaciono-po~veni 41 Makedonsko zdru`enie za bazi~na. koga ispituvawata bea realizirani na na~in voobi~aen i nau~no apsolviran za toj period. Inaku. proektot ovozmo`i i istra`uvawe na drugite alergiski bolesti na nivo na celata dr`ava.1998 god. formirawe paleta na najva`nite aeroalergeni kaj nas za primena vo alergolo{kite ordinacii. pravej}i edna celina i toa aeropalinolo{ki i klini~ko-epidemiolo{ki segment. Dinamikata na vkupniot dneven broj polenovi zrna e analizirana i sporedena so meteorolo{kite podatoci dobieni od Republi~kiot hidrometeorolo{ki zavod (meteorolo{kite stanici: Zaj~ev Rid. Prilep. Ohrid. 40079998 od 01. Makedonija. Makedonija: Skopje.Op{t del Aeropalinolo{ki i klini~ko-epidemiolo{ki istra`uvawa vo Makedonija Iznesenite razmisluvawa i fakti ja nametnaa potrebata od epidemiolo{koto istra`uvawe na presek na alergiskite bolesti i dobivawe relevantni aeropalinolo{ki informacii za celata dr`ava. kako najadekvaten.07. Statisti~kata analiza e izvedena so analiza na varijanti (ANOVA). Dojran. odreduvawe na osnovnite epidemiolo{ki karakteristiki na polenozite i drugite naj~esti alergiski bolesti vo R. na{iot interes za definirawe i epidemiolo{ko istra`uvawe na naj~estite alergiski zaboluvawa vo na{ata zemja zapo~nuva vo 1991 godina. Debar i Peh~evo. regresiona korelaciona analiza. koja{to be{e odobrena i finansirana od Ministerstvoto za nauka i obrazovanie na R. Mavrovi Anovi i Berovo). Pokraj osnovnite analizi za kvalitativno-kvantitativnite odnosi vo polenoviot spektar. Pokraj epidemiolo{koto istra`uvawe na alergiskiot rinit i aeropalinolo{kite ispituvawa.1999 god.test. so razli~ni karakteristiki {to ovozmo`uva da se dobijat relevantni podatoci za istra`uvanata pojava. spored preporakite na EPI. Makedonija kako i utvrduvawe na favorizira~kite faktori za nivnata pojava. Toa rezultira{e so podgotovka i realizacija na studijata “Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskiot rinit vo R. Spored toa. Studijata ima{e multicentri~en karakter i be{e izvedena vo {est gradovi vo R. Makedonija vo korelacija na polenskata mikroflora”. Osnovni celi na studijata bea: aeropalinolo{ki monitoring so izrabotka na polenski kalendari i polenski karti.

Isto taka. mestopolo`ba i stopanski potenijal.Cvetanov V i sor. koj go zafa}a najniskiot del na slivnoto podra~je od dolniot tek na rekata Vardar.215 km2. razli~nite ekolo{ki uslovi i sekako vlijanieto na antropogenite faktori. Dojran ima 3 426 `iteli. 42 Institut za medicina na trudot . Inaku. Gradot Dojran e turisti~ki centar so {irok gravitaciski radius.2oC. Tie se rezultat na regionalnite klimatski uslovi na mestorastewe. Skopje (Sk) Skopskata Kotlina. Gradot e smesten na bregot na Dojranskoto Ezero na nadmorska viso~ina od 180 m i pripa|a vo zonata na submediteranskoto podra~je. a sekako i na vlijanijata na antropogenite faktori. na vertikalniot profil na Skopskata Kotlina. Spored podatocite na Dr`avniot zavod za statistika. ovoj grad ima nizok stepen na aerozagadenost spored Prostorniot plan na R. Makedonija. Vo Dojranskata Kotlina se registrirani osum klimatsko-vegetacionopo~veni podra~ja. nivnoto stopansko i turisti~ko zna~ewe. Skopskata Kotlina zafa}a povr{ina od 1924. Tie se rezultat na hidrolo{kite uslovi. Vo ramkite na svojata granica. pretstavuva relativno dobro izdiferencirana prostorna celina. Vardar. Makedonija karakteristiki. Skopje e urban centar. Makedonija od 1998 god.7 mm. sekako deka vlijanieto na kontinentalno-mediteranskata klima (kako i nejzinite modifikacii na povisokite podra~ja so efektot na planinskata klima) e eden od najdominantnite faktori vrz izgledot na vegetacijata na dadenata teritorija. Taa e grani~en i ekolo{ki region. Gradot go zazema sredniot del od Skopskata Kotlina i pripa|a vo zonata na toploto kontinentalno podra~je. kako i spored klasifikacijata na nekoi na{i avtori i podatocite. Makedonija (Slika 3). izborot na gradovite gi zadovoluva kriteriumite za klini~koepidemiolo{kiot segment na studijata so ogled na toa {to se raboti za gradovi so razli~na golemina. hortikulturnoto bogatstvo. Dojran (Do) Dojranskata Kotlina pretstavuva prostorna celina koja e smestena vo jugoisto~niot del na R.Kolaborativen centar na SZO . Makedonija. {umarstvo i vodostopanstvo. na razli~ni ekolo{ki uslovi. se registrirani sedum klimatsko-vegetacionopo~veni podra~ja. vo koj e koncentrirana edna ~etvrtina od nejzinata populacijata. Vrz osnova na analizite na podatocite od Ministerstvoto za zemjodelstvo. kako i karakteristi~nata lokacija {to tie ja imaat vo R. koja £ pripa|a na R. Od celokupniot kompleks na vlijanija. Skopje ima 506 926 `iteli spored popisot od 2002 god.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija.. dodeka srednoto godi{no koli~estvo vrne`i iznesuva okolu 645 mm. dodeka srednoto godi{no koli~estvo vrne`i iznesuva okolu 501.6% od vkupnata povr{ina. odnosno razli~en na~in na `ivot na nivnite `iteli. so mo{ne {irok gravitaciski radius i najzna~aen centar vo Republikata. Prose~nata godi{na temperatura za Skopje iznesuva 12oC. Prose~nata godi{na temperatura iznesuva 14. a toa iznesuva 7. Spored popisot od 2002 god. smestena vo severniot del na R. zazemaj}i go gorniot tek na r.

Ohrid ima 55 749 `iteli. zemeni se podatoci od meteorolo{kata stanica Mavrovi Anovi. Denes. Debar (De) Debarskata Kotlina pretstavuva grani~na oblast so R. Albanija. ekolo{ki uslovi.2oC. klini~ka imunologija i alergologija 43 . smesten na nadmorska viso~ina od 760 m. toj e najgolemiot i najatraktiven urban turisti~ki centar na ovaa teritorija. Taa zafa}a delovi od slivnoto podra~je na rekite Crn Drim i Radika. Taa zafa}a delovi od slivnoto podra~je na rekite Crna i Stara Reka. Gradot Ohrid le`i na dopirot me|u jugoisto~niot del na Kotlinata i Ezeroto. Makedonija. registrirani se {est klimatskovegetacisko-po~veni podra~ja. izdigaj}i se na ridot na ~ij vrv se nao|aat ostatoci od srednovekovna tvrdina. a sekako i na vlijanijata na antropogenite faktori. se registrirani {est klimatsko-vegetaciskopo~veni podra~ja. Prose~nata godi{na temperatura iznesuva 11. Ovoj grad pripa|a vo zonata na toploto kontinentalno podra~je. Gradot pripa|a vo zonata na toploto kontinentalno podra~je. vo neposredna blizina na Debarskoto Ezero. Spored popisot od 2002 god. Toj e urban centar. Tie se rezultat na regionalnite klimatski uslovi. so mo{ne {irok gravitaciski radius. so {irok gravitaciski radius. Spored popisot od 2002 god. Prilep (Pr) Prilepskata Kotlina pretstavuva prostorna celina. Makedonija i zafa}a del od slivnoto podra~je na rekata Crn Drim. Vo Ohridsko-Stru{kata Kotlina. Tie se rezultat na regionalnite klimatski uslovi na mestorastewe. Makedonija. Vo ovaa Kotlina se smesteni gradovite Prilep i Kru{evo. koja e smestena vo jugozapadniot del na R. Gradot Debar e funkcionalen centar za svojata neposredna okolina so mal gravitaciski radius. Gradot e smesten na nadmorska viso~ina od 673 m. Prose~nata godi{na temperatura iznesuva 11. koja e smestena vo centralniot del na R.Op{t del Ohrid (Oh) Ohridsko-Stru{kata Kotlina. Kotlinata reljefno e dosta karakteristi~na po svojata planinska opkolenost (osven kon jug). dodeka srednoto godi{no koli~estvo vrne`i iznesuva okolu 689 mm. na ramen prostor. Gradot e smesten na nadmorska viso~ina od 675 m. Debar ima 19542 `iteli. koja e i reljefno dosta karakteristi~na po svojata planinska opkolenost. dodeka srednoto godi{no koli~estvo vrne`i iznesuva okolu 557 mm. razli~ni ekolo{ki uslovi i sekako na vlijanijata na antropogenite faktori. a go zazema Prilepskoto Pole (najniskiot del). Prilep ima 76 768 `iteli. Spored popisot od 2002 god.2oC.. pretstavuva relativno dobro izdiferencirana prostorna celina. no so cel da se dobie pribli`na slika. rasprostraneta vo zapadniot del na R. Vo nego nema locirano meteorolo{ka stanica. Gradot pripa|a vo zonata na toploto kontinentalno podra~je. Vo Prilepskata Kotlina. Gradot Prilep e smesten vo isto~niot del od Prilepskata Kotlina. Prose~nata Makedonsko zdru`enie za bazi~na.

razli~ni ekolo{ki uslovi i sekako na vlijanijata na antropogenite faktori. razli~ni ekolo{ki uslovi i sekako na vlijanijata na antropogenite faktori. 44 Institut za medicina na trudot . iznesuva okolu 632 mm.Kolaborativen centar na SZO . koja e i reljefno dosta karakteristi~na po svojata planinska opkolenost (slika 3). Aeropalinolo{ki istra`uvawa na teritorijata na R. Karaxinska-Bislimovska J. Doktorska disertacija. Cvetanov V. Makedonija i nivnoto zna~ewe za alergizacijata na respiratorniot sistem. Mak. Literatura 1. pregled 1991. Skopje. no vo ovaa Kotlina tie se vo pomal broj. od koi se nastanati i drugi vidovi {umi i pasi{ta. pa so cel da se dobie pribli`na slika. dodeka srednoto godi{no koli~estvo vrne`i. Bugarija.8oC. Spored popisot od 2002 god. Tie se rezultat na regionalnite klimatski uslovi na mestorastewe. Definicija i epidemiologija na naj~estite alergiski zaboluvawa.: Alergiskite bolesti vo R. Kiril i Metodij”. Vo Debarskata Kotlina se registrirani {est klimatsko-vegetacionopo~veni podra~ja. Taa zafa}a delovi od slivnoto podra~je na rekata Bregalnica. Peh~evo ima 5517 `iteli. Peh~evo (Pe) Peh~evskata Kotlina pretstavuva grani~na oblast so R. Gradot Peh~evo e so mal gravitaciski radius. rasprostraneta vo isto~niot del na R. Stikova E. med. Makedonija godi{na temperatura iznesuva 11. so poslabo razvieni sekundarni dejnosti. Skopje. Vo teritorijata na istra`uvawe pripa|aat gradovite Peh~evo i Berovo.Cvetanov V i sor. Univerzitet “Sv. 2002. Vo Peh~evskata Kotlina se registrirani pet klimatsko-vegetacionopo~veni podra~ja (slika 3). Vo nego nema locirano meteorolo{ka stanica. Makedonija. 2. Tie se rezultat na regionalnite klimatski uslovi na mestorastewe. zemeni se podatoci od gradot Berovo. Prirodno-matemati~ki fakultet. dodeka srednoto godi{no koli~estvo vrne`i iznesuva okolu 890 mm. a za svojata neposredna okolina toj pretstavuva funkcionalen centar. Milkovska S.8oC. E`ova N. Ovoj grad pripa|a vo zonata na ladnoto kontinentalno podra~je. Institut za biologija. Prose~nata godi{na temperatura za Berovo iznesuva 8. 5-6: 166-171.

Aeropalinolo{ki monitoring .Poglavje B B.

46 .

raznesuvaweto na polenot. Polenovite zrna (PZ) koi zaedno so drugite delovi na aerosolta kontinuirano se prisutni vo vozduhot vo golem broj denovi od godinata. Vo Institutot za medicina na trudot vo 1993 god. Za vreme na opra{uvaweto. pod dejstvoto na dilucijata i turbulencijata na rastojanija podaleku od izvorot. Makedonija. Evropskiot monitoring sistem preku EPI (European Pollen Information) obezbeduva regionalna. se ozna~eni kako polutanti koi imaat specifi~no vlijanie vrz zdravjeto na lu|eto.2. osobeno za vreme na vozdu{niot polenov period. Nekoi od PZ ostanuvaat vo blizina na zemjinata povr{ina i brzo se sedimentiraat i deponiraat vrz nea. Relevantnata va`nost na vakviot tip podatocite e so {irok dijapazon. neophodni vo procesot na oploduvawe. disperzijata i depozicijata. klini~ka imunologija i alergologija 47 . Aeroalergeni od nadvore{na sredina Monitoringot na polenskiot sostav na vozduhot. Definicija Spored Britanskata aerobiolo{kata federacija “Aeropalinologijata e nau~na disciplina koja go izu~uva transportot na PZ niz atmosferata. Aeropalinolo{ki metodi При аеропалинолошките истражувања од големо значење е изборот на примерокот. naporedno so istra`uvawata na industriskite komponeneti koi zazemaat zna~itelno mesto vo istra`uvawata so ve}e komparativni i relevantni podatoci. odnosno.1. 1. Globalnata podelba. vegetaciskite i topografskite karakteristiki na taa oblast kako i od nejzinata orografija i hidrografija. Vo toj period aeropalinolo{kite opservacii se odnesuvaa samo na teritorijata na gradot Skopje so nedostatok na reprezentativni podatoci za celata teritorija na R.0. 1. No. Potrebata za izrabotka na aeropalinolo{ki kalendar za odredena teritorija proizleguva od razlikite {to postojat vo klimatskite. polenot se osloboduva vo golemi koli~estva od anemofilnite taksoni i se raznesuva nad zemjinata povr{ina vo forma na “polenov do`d”. dr`avna i me|unarodna koordinacija na aeropalinolo{kite centri. Vo pogolem broj evropski zemji. kako i nivnoto vlijanie vrz rastitelnite. aeropalinologijata kako segment na aerobiologijata ja prou~uva polenskata mikroflora vo slobodnata atmosfera. kako etiolo{ki supstrat na polenozite e najdirektno povrzan so evaluirawe na problemot na polenozite i dimenzionirawe na preventivnite aktivnosti. Tie vo sebe sodr`at generativni elementi.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1. nivnoto osloboduvawe vo atmosferata. kako vo biolo{kite i ekolo{kite istra`uvawa. sledej}i ja distribucijata na polenovite zrna i nudej}i predvidlivi modeli. polenskiot monitoring e dolgogodi{na tradicija. Atmosferskiot vozduh se odlikuva so bogato prisustvo na raznovidni industriski i biolo{ki zagaduva~i. Vo R. `ivotnskite i ~ove~kite sistemi”. zasnovana na fizi~kite principi koristeni pri nivnata Makedonsko zdru`enie za bazi~na. taka i vo alergologijata. po~naa da se izveduvaat prvite aeropalinolo{ki ispituvawa. s¢ ponaglasena e neophodnosta od detalen monitoring na biolo{kite zagaduva~i. e od osobeno zna~ewe za razre{uvaweto na pra{awata svrzani so etiologijata na alergiskite zaboluvawa. odnosno aeropalinolo{kata mikroflora. osobeno izvorot. Makedonija.

koi gi delat partikulite na klasi po golemina ili so pomo{ na silen i slab volumenski protok.gravimetriski i volumetriski. a se izveduva so Durham-oviot aparat (slika 1). Gravimetriski Durham . Slika 1. No.Kolaborativen centar na SZO . Vo na{iot slu~aj pri izveduvaweto na aeropalinolo{kiot monitoring e primenet gravimetriskiot metod na Durham. Tie mo`at da bidat fateni na filtri so kaskadni impaktori. Obidite za konstruirawe na poefikasni aparati-sampleri na PZ od vozduhot prodol`uvaat. so upotreba na radioizotopski ozna~eni antitela. S¢ u{te nema kategori~ki mislewa. pri {to nivniot broj od den na den e s¢ pogolem. za i protiv koristewe na eden ili drug metod. Pri paralelnata primena na dvete metodi. a vo Skopje naporedno so nego primenet e i volumetriskiot metod. Makedonija konstrukcija. Dvete metodi imaat svoja va`nost. se doa|a do zaklu~ok deka nema golema razlika pri dobienite rezultati vo zavisnost od toa za kakvi celi se izveduvaat istra`uvawata.ov aerosedimentacionen aparat Volumetriskiot metod e ponov metod so {iroka primena vo svetot koj{to se bazira na prinudnoto talo`ewe na polenot so posredstvo na {mukuva~ki 48 Institut za medicina na trudot . iako i ovoj tip metodi davaat poprecizni rezultati. sepak. poradi slo`enata tehnika s¢ u{te nemaat {iroka primena. mesta bez elektri~na struja). Zasega i dvete metodi se koristat vo aeropalinolo{kata praktika. Gravimetriskiot e postar metod koj{to se bazira na slobodno talo`ewe na “polenoviot do`d”.Cvetanov V i sor. Najnovite istra`uvawa se fokusiraat na fa}awe i imunohemiska kvantifikacija na alergenite od mikronski i submikronski golemini. opfa}a dve grupi .: Alergiskite bolesti vo R. Prednostite na ovoj metod se mo`nosta da se postavi vo razli~ni predeli i uslovi (pr.

so menuvawe na staklata sekoj den. Volumetriski aeropalinolo{ki aparat .Aeroalergeni od nadvore{na sredina (vakuum pumpi) i udarni sili. Obi~no se izveduva so aparatot Lanzoni VPPS 2000 (slika 2).Lanzoni VPPS 2000 1. Identifikacijata i prebrojuvaweto na polenovite zrna se izveduvani na 2 povr{ina od 2 cm so mikroskop Olympus Bx50. Pri aeropalinolo{kite istra`uvawa koristen e sedimentacioniot metod na Durham. Dojran. hortikulturnoto bogatstvo. a vrednostite se prika`ani so standarden stolbest dijagram. Makedonija: Skopje. kako najadekvaten. Metodologija na aeropalinolo{koto istra`uvawe Izvr{eni se aeropalinolo{ki istra`uvawa vo {est gradovi od R. Ohrid. Dinamikata na vkupniot dneven broj polenovi zrna e analizirana i sporedena so meteorolo{kite podatoci dobieni od Republi~kiot hidrometeorolo{ki zavod Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Pokraj osnovnite analizi za kvalitativno-kvantitativnite odnosi vo polenoviot spektar. Aparatot be{e postaven na viso~ina od 8-10 m. Makedonija (slika 3). so isklu~ok vo Dojran. klini~ka imunologija i alergologija 49 . kako i karakteristi~nata lokacija {to tie ja imaat vo R. Rezultatite dobieni so volumetriskiot metod se komparabilni so rezultatite dobieni vo drugite zemji vo svetot. Slika 2.. pa s¢ do krajot na 2000 god. pri celosna ekspozicija od 24 ~asa.3. Debar i Peh~evo. vrz osnova na 10-dnevnite sredni vrednosti na dominantnite taksoni vo polenoviot aerosediment. konstruirani se polenovi kalendari za sekoj od gradovite. Izborot na gradovite e napraven vrz osnova na kriteriumi od nivnite klimatsko-vegetaciono-po~veni karakteristiki. spored preporakite na EPI. Periodot na nabquduvawe e determiniran od po~etokot na mesec januari 1998 god. za da se ovozmo`i slobodna cirkulacija na vozdu{nite masi. nivnoto stopansko i turisti~ko zna~ewe.. Prilep.

Mavrovi Anovi i Berovo). Ova go nametnuva praшaweto za povrzanosta me|u aerozagaduvaweto i polenizacijata vo vozduhot. dodeka podatocite za Debar se zemeni od meteorolo{kata stanica vo Mavrovi Anovi. Vlijanieto na aeropolucijata vrz polenovite zrna Terminot “aeropolucija” podrazbira {irok spektar na hemiski i biolo{ki komponenti vo nadvore{nata i vnatre{nata atmosfera. Ohrid. Statisti~kata analiza e izvedena so analiza na varijanti (ANOVA). a za Peh~evo vo Berovo. Karta na klimatskite podra~ja i lokacija na postavenite aparati za aeropolinolo{kiot monitoring 1. Postojat golem broj na istra`uvawa koi uka`uvaat na povrzanosta meѓu aerozagaduvaweto i pojavata na alergiski zaboluvawa kaj naselenieto. regresiona korelaciona analiza. osobeno vo industriski razvienite zemji.podobruvawe na dijagnosti~kite mo`nosti. Prilep. Aeropolutant pretstavuva sekoja supstancija {to go modificira prirodniot sostav na atmosferskiot vozduh. . Dojran.: Alergiskite bolesti vo R.kvalitativnata i kvantitativnata zgolemena ekspozicija na alergeni. 50 Institut za medicina na trudot . Pri~inite za raste~kata tendencija na alergiskite zaboluvawa ne e sosema jasna. klaster-analiza i t-test. Slika 3.4. Makedonija (meteorolo{kite stanici: Zaj~ev Rid. no naj~esto se naveduvaat nekolku mo`ni objasnuvawa: .Cvetanov V i sor.Kolaborativen centar na SZO . Meteorolo{kata stanica vo Skopje e locirana vo mesnosta Zaj~ev Rid.

Zna~ajna uloga vo nastanuvaweto i evolucijata na alergiskite zaboluvawa igraat i drugi favorizira~ki faktori.zgolemenoto aerozagaduvawe Aerokontaminentite od nadvore{nata i vnatre{nata okolina se rizik faktori koi ja favoriziraat senzibilizacijata i pojavata na alergiskite bolesti kaj genetski predisponiranite osobi. Nespecifi~pite i specifi~pite agensi od nadvore{nata i vnatre{nata Makedonsko zdru`enie za bazi~na.osloboduvawe na odredeni medijatori. . . Polenovite zrna mo`e da aglomeriraat na svojata povr{ina i nekoi te{ki metali (Hg. CO i dr. Alergiskiot rinit e so zgolemen porast kaj osobi koi `iveat vo blizina na avtopat. Ph.iritativno dejstvuvawe na di{niot aparat i bronhijalna reaktivnost. koj se formira pod dejstvo na odredeni hemiski reakcii vo atmosferata. organski isparlivi materii. Za patomehapizmi na dejstvoto na aerozagaduva~ite postojat pove}e studii. no i poradi intenzivniot soobra}aj. CO) ja menuvaat povr{inskata struktura na polenovite zrna. barometarski pritisok. vo sporedba so onie koi `iveat vo ekolo{ki zdrava sredina. pod 5 μm. osobeno vo pomladata vozrast. namaleni imunolo{ki stimulacii poradi parazitarnite infekcii.modelirawe na alergenosta na inhalatornite alergeni. Cd).o{tetuvawe na cilijarniot aparat. Vo nekoi studii se sugerira deka alergiskiot potepcijal pa polenovite zrna mo`e da bide zgolemen koga tie se obvitkani so zagaduva~i. Astmata po~esto se javuva kaj deca koi `iveat vo zagadeni podra~ja. . azoten dioksid i ~esti~ki od (dizel) izduvnite gasovi. dodeka vo sekundarnata emisija . Za vlijanieto na nadvore{nata okolina vrz porastot na alergiskite bolesti govorat brojnite svetski epidemiolo{ki studii. Naj~esti zagaduva~i vo primarnata emisija se YO2 NO. Hospitalizacijata na slu~ai so astma e vo direktna korelacija so atmosferskoto nivo na azotniot dvooksid. zgolemena sklonost kon infekcii na dolnite respiratorni pati{ta. sulfur dioksid. Polutantite vo vozduhot se posledica na industriskite procesi. teorii i objasnuvawa. zaedno so alergenite poka`uvaat posiguren razvoj na alergiska senzibilizacija vo sporedba so onie eksponirani samo na alergeni. vetrovite itn.Aeroalergeni od nadvore{na sredina virusni infekcii. NO2. Pod dejstvo na ultravioletovite zraci vo vozduhot. klini~ka imunologija i alergologija - 51 . . kako {to se klimatskite (temperatura. Stepenot na zagadenosta vo industriski zemji zavisi. metalurgiskata. Pove}e in vitro i in vivo studii so bronhijalna i nazalna lava`a objasnuvaat za pove}e mehanizmi koi me|usebno se isprepletuvaat: . . YO2 ili organski supstaici so submikronska golemina.dodatno dejstvuvawe na sintezata na specifi~nite IgE antitela. aerozagaduva~ite (SO2. vla`nost. pred se. proinflamatorni citokini i kleto~ni athezivni molekuli. pro~istuvaweto. Drugi studii informiraat za korelacija na astmata i polenskiot rinit so ambientalnoto nivo na ozonot. klimata. hemiskata industrija.ozonot (O3). Nekoi istra`uvawa i eksperimenti uka`uvaat deka eksponiranite na ozon. strueweto na vozduhot).o{tetuvawe na respiratorniot epitel. dodeka astmata predizvikana od napor e dvojno pozastapena vo gradovite vo blizina na termo centralite. prerabotuva~kata industrija. pri {to se zgolemuva brojot na citozolskite alergiski proteini so {to polenot stanuva silno imunogen. od stepenot na emisijata. i sekako va`en ~initel . rafinirawe na naftata.

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

sredina vleguvaat vo organizmot glavno preku di{nite organi, pri {to doa|aat vo dipir so epitelnite kletki predizvikuvaj}i o{tetuvawe, zgolemena propustlivost i smaluvawe na cilijarniot klirens. Zabele`ana e pozitivna korelacija me|u stepenot na zagadenosta i srednata vrednost na vkupniot IgE vo serum. Doka`ano e deka ~esti~kite koi nastanuvaat so sogoruvawe na naftenite derivati ja zgolemuvaat sintezata na specifi~nite IgE antitela vo nosnata sluznica. Zgolemenata sinteza na IgE pod dejstvo na zagadenosta vo vozduhot, e eden od patomehanizmits so koj }e mo`e da se objasni porastot na alergiskite zaboluvawa. Ozonot e najjakiot oksidans od site aerozagaduva~i. Ekspozicijata na ozon kaj pacientite koi boleduvaat od alergiski rinit i astma doveduva do potencirawe na inflamatornata reakcija, propratena so infiltracija i aktivacija na neutrofilite, eozinofilite, monociti, a1-antitripsin, interleukin 6 (IL6), interleukin 8 (IL-8), faktor za stimulacija na granulocitno-makrofagni klonovi (GM-CSF) i prostaglandin E2 (PGE2). Glavno mesto na interakcijata pome|u mukozata na di{nite pati{ta i ozonot e epitelot na di{nite pati{ta. Istovremenata ekspozicija na alergen i ozon, {to nastanuva vo letnite meseci, doveduva do vlo{uvawe na alergiskite zaboluvawa na di{nite pati{ta i do nivna zgolemena prevalencija. Pri inhaliraweto na NO2 vo bronhoalveolite registrirana e zgolemena koncentracija na limfociti, lizozim-pozitivpi alveolarni makrofagi i mastociti, a vo nosnata lava`a zgolemena vrednost na eozinofilni katjonski proteini (ESR). Vdi{uvaweto na NO2 i ozonot kaj lu|eto doveduva do zgolemuvawe na propuslivosta vo bronhijalniot epitel i polesno prodirawe na alergenite, o{tetuvawe na kleto~nata aktivnost, zgolemuvawe na sintezata i osloboduvawe na leukotrien S4 (LTC4) i tumor nekrotizira~ki faktor (TNF), kako i solubilni atheziski molekuli (ylSAM-1). Istra`uvawata na Internacionalnata meteorolo{ka organizacija (IMO), на Меѓународниот панел за климатски промени (IPCC) kako i na mnogu ekolo{ki asocijacii ua`uvaat na zgolemenata koncentracija na atmosferskiot SO2, gasovite na “staklenata gradina”, prisustvoto na CFC, kako na faktori koi imaat svoe reflektorno dejstvo vrz polenoviot spektar. Tie predizvikuvaat izmeni vo tajmingot i magnitudite na polenoviot period i imaat golemi implikacii vrz pojavuvaweto na polenozite. 1.4.1. Inicijalni rezultati za utvrduvawe na povrzanosta pome|u aeropolucijata i polenskata mikroflora vo R. Makedonija Vo Republika Makedonija ne postojat mo`nosti za sproveduvawe na fundamentalni istra`uvawa za utvrduvawe na povrzanosta me|u aerozagaduvaweto i alergogenata mo} na polenovata mikroflora. Ottuka i interesot da se utvrdi dali podatocite {to se rezultat na kontinuiraniot monitoring na aerozagaduvaweto vo Republika Makedonija mo`e da se koristat vo procenkata na aeropolenizacijata i eventualno na alergogeniot potencijal na polenovite zrna na odredeni podraчja kaj nas. Vo prodol`enie se prika`ani rezultatite od redovniot monitornig za sledewe na aerozagaduvaweto vo Republika Makedonija koj go realizira Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita на Skopje so mre`ata od deset Zavodi za zdravstvena za{tita. 52
Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Aeroalergeni od nadvore{na sredina

Higienskiot aspekt na kvalitetot na vozduhot vo Republika Makedonija preku rutinsko i kontinuirano sledewe na aerosedimentot se vr{i na 76 merni mesta na 13 razli~ni geografski lokaliteti. Pri toa sekoja godina se analiziрaat preku 870 mese~ni primeroci na aerosediment. Podatocite od kontinuiraniot monitoring se prika`ani na tabela br. 1.
Tabela 1. Higienski kvalitet na vozduhot vo R. Makedonija vo tekot na 2003 god. zagaduva~ka materija aerosediment
Просечна годишна концентрац. (мг/м2) 30 338 182.1 СКОПЈЕ 7 82 176.7 ВЕЛЕС 1 12 191.0 с.Иванковци 5 60 177.45 ПРИЛЕП 2 24 119.5 П.Е.Крушево 3 29 229.9 ОХРИД 2 24 248.86 П.Е. Струга 4 46 114.58 БИТОЛА 4 48 72.67 КОЧАНИ 4 48 135.0 КУМАНОВО 4 47 290.0 СТРУМИЦА 4 47 126.16 ТЕТОВО 6 70 243.9 ШТИП 76 870 177.52 Р.МАКЕДОНИЈA ** МДК - максимум дозволена концентрација (300.0 мг/м2); Заводи за здравствена заштита Број на мерни места Број на примероци Минимум - максимум (мг/м2) 32.1-707.2 0.3-1508.0 6.0-686.1 127.0-229.3 95.75-136.25 26.61-616.62 33.6-818.2 27.15-325.53 11.83-242.08 16.0-457.1 117.0-682.0 11.58-379.40 35.38-659.31 41.56-572.85 Број на примероци над МДК* 42 14 2 13 0 6 10 2 0 3 17 1 60 170

Podatocite poka`uvaat deka koncentracijata na aerosedimentot e pogolema od maksimalno dozvolenata koncentracija kaj pove}e od 20% od ispituvanite primeroci vozduh. Statisti~kata obrabotka na podatocite dobieni vo tekot na aeropalenolo{kiot monitoring, so cel za utvrduvawe na povrzanosta me|u brojot na polenovite zrna i aerozagaduvaweto vo Skopje poka`a signifikantna povrzanost me|u ovie dva parametri, so koeficient na korelacija od 0.97 (grafik br. 1).

Grafik 1. Korelacija pome|u vkupniot mese~en broj PZ i vkupnoto mese~no koli~estvo na aerosedimentot (mg/m2) registriran vo Skopje, 2000 god.

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

53

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

Ovie podatoci se o~ekuvani i sosem logi~ni, a statisti~ki signifikantnata korelacija ovozmo`uva da se napravi procenka na polenizacijata na edno podra~je vrz osnova na podatocite za koli~inata na aerosediment na istoto toa podra~je. Na takov na;in aerosedimentot mo`e da pretstavuva korisen vodi~ kon procenkata na polenskiot potencijal na odredeno podra~je iako ne mo`e da gi zameni komparativnite prednosti na aeropalinolo{kite metodi. Me|utoa, treba da se istakne deka statisti~ki zna~ajna povrzanost ne e utvrdena ne e utvrdena koga stanuva zbor za ambrozijata (grafik 2).

Grafik 2. Korelacija me|u vkupniot mese~en broj PZ na ambrozija i vkupnoto mese~no koli~estvo na aerosedimentot (mg/m2) registriran vo Skopje, 2000 god.

Odgovorot najverojatno le`i vo vkupnata koli~ina na prisustvoto na PZ na ambrozijata vo vkupnata polenska struktura, kako i vo gravimetriskite i drugite karakteristiki na PZ na ambrozijata.

Slika 4. Ambrosia artemisifolia L. (A) i polenovi zrna (B)

A

B

54

Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Aeroalergeni od nadvore{na sredina

Ambrozijata (amerikanski plevel, globi~arka) e s¢ poprisutna na na{ite prostori, a donesena preku severnite granici poradi nepovolnite ekolo{ki parametri. Ovoj aeropolutant ima `estoki alergogeni svojstva {to mnogu jasno se gleda od tabelarniot prikaz broj 9 (vo ponatamo{niot tekst). Anatomijata na nazalnite {uplini ovozmo`uva deponirawe na inhaliranite ~esti~ki koi se pogolemi od 10 mkm. Pri nivnoto patuvawe, niv go zapira nazalniot filter, kade {to doa|a do izraz nivniot efekt, predizvikuvaj}i polenski rinit. Posle silni do`dovi, polenovite zrna osloboduvaat submikronski polenski ~esti~ki (levkoplasti) koi navleguvaat vo dolnite di{ni pati{ta so {to se sozdavaat mo`nosti za pro{iruvawe na alergiskata inflamacija. Pod vlijanie na ultravioletovite zraci, aerozagaduvaweto vo vozduhot (sulfur dioksid, azoten dioksid, ozon) ja menuva povr{nata struktura na polenskite zrna i go zgolemuva brojot na citosolskite alergogeni proteini, so {to polenot dobiva intenzivna alergogena mo}. Problemot so aeropolucijata i nejzinite efekti vrz procesite na alergiskata senzibilizacija i inflamacija e globalen problem koj{to sekako ne ja odminuva i na{ata zemja.

1.5. Rezultati
Visokata prevalencija na alergiskite zaboluvawa vo svetot i kaj nas ja nametnuvaat potrebata od multicentri~na strategija za nivnoto re{avawe. Relevantnata va`nost na multicentri~nosta e fokusirana, pred se od {irokiot dijapazon na raznovidnite industriski i biolo{ki zagaduva~i koi se detektiraat kako alergogeni, kako i nivnoto sinergisti~ko dejstvuvawe. Motivot za izveduvaweto na istra`uvaweto e povrzan so kriti~koto sogleduvawe na nedostatocite na prvite epidemiolo{ki i aeropalinolo{ki ispituvawa kaj nas i so potrebata na nivo na celata zemja da se dobijat reprezentativni podatoci za polenozite. Zatoa, pokraj Skopje, so vklu~uvaweto na gradovite Dojran, Ohrid, Prilep, Debar i Peh~evo, vo na{ite istra`uvawa, polenskiot monitoring i klini~ko-epidemiolo{kite istra`uvawa na nivo na celata zemja go dobivaat svoeto vistinsko zna~ewe kako multicentri~na studija. 1.5.1. Skopje Aparatot vo Skopje be{e postaven na ramen pokriv, na zgradata na Institutot za medicina na trudot, na viso~ina od 7,5 m od povr{inata, so slednive koordinati: λ=21° 27′09′′; ϕ=42° 01′16′′ i Ζ=275 m n.v. Gradot Skopje se karakterizira so bogato hortikulturno raznoobrazie. Vo tekot na istra`uvanite godini, so najgolemi koli~estva od dendroflornite taksoni u~estvuvaat: Betula (breza), Pinaceae (borovi) Cedrus (kedar), Platanus (~inar), Cupressaceae (kiparisi), Quercus (dab) i Fraxinus (jasen); a od zeljestite: Poaceae (`itni rastenija), Urticaceae (koprivi), Plantago (tegavec) i Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (lobodi / {tirovi). Vo ovoj grad vo sporedba so drugite, se registrirani najvisoki koncentracii na Cedrus (kedar), Betula (breza), Platanus (~inar), Acer (javor), Populus (topola), Morus (dudinka) i Fraxinus (jasen), no niski koncentracii na Fagus (buka).

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

55

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija Tabela 2. Sredna godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna na sedum taksona vo gradot Skopje SKOPJE Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Taksoni Drvenesti rastenija Trevi Lobodi Pelin Koprivi Tegavec Ambrozija Polen% 88,4 6,1 1,1 0,2 1,5 1,1 0,2

Najgolema raznovidnost vo Skopje e registrirana vo april - 30 taksoni. 1.5.2. Dojran Aparatot za zemawe primeroci vo Dojran be{e postaven vo dvorot na kasarnata, na slednive koordinati: λ= 22° 42′44′′; ϕ=41°10′42′′ i Ζ=160 m n.v. Gradot Dojran se karakterizira so prisustvoto na taksoni od krajre~nata i blatna vegetacija. Vo tekot na istra`uvanite godini, so najgolemi koli~estva PZ od dendroflornite taksoni u~estvuvaat Cupressaceae (kiparisi), Pinaceae (borovi) (Cedrus- kedar), Quercus (dab), Ulmus (brest), Platanus (~inar) i Juglans (orev); a od zeljestite Poaceae (`itni rastenija), Urticaceae (koprivi), Asteraceae (slo`nocvetni), Plantago (tegavec) i Rumex ({tavej). Vo Dojran, vo sporedba so drugite gradovi, se registrirani povisoki koncentracii na taksonite koi{to se svojstveni samo za ovoj objekt - Ulmus (brest) i Sambucus (bozel), potoa i visoki koncentracii na Rosaceae (rozi), Fabaceae (peperugocvetni), Olea (maslinka), Myrtus (gr~ki ~aj) i Koelreuteria (kelterija), kako i Urticaceae (koprivi), Chenopodiacea /Amaranthaceae (lobodi / {tirovi) i Apiaceae. Vo ovoj objekt se registrirani i najvisoki koncentracii na Morus (crnica), Platanus (~inar), Cupressaceae (kiparisi), Juglans (orev), no niski na Tilia (lipa). Polenoviot period po~nuva porano, a zavr{uva podocna vo sporedba so ostanatite objekti.
Tabela 3. Sredna godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna na sedum taksona vo gradot Dojran DOJRAN Taksoni Drvenesti rastenija Trevi Lobodi Pelin Koprivi Tegavec Ambrozija Polen% 70,9 8,6 4,4 0,9 8,4 0,5 0,1

Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia

Vo polenoviot aerosediment vo Dojran se registrirani vkupno 79 taksoni koi im pripa|aat na 50 familii. 1.5.3. Ohrid Aparatot za samplirawe na PZ vo Ohrid be{e postaven na ramen pokriv od zgradata na Medicinskiot centar, na viso~ina od 8,5 m od povr{inata, so slednive koordinati: λ= 20° 49′20′′; ϕ=41° 06′56′′ i Ζ=705 m n.v Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO 56

Vo ovoj objekt vo sporedba so drugite.4.Aeroalergeni od nadvore{na sredina Vo gradot Ohrid. Plantago (tegavec). Cupressacea (kiparisi). se prezentiran vo polenoviot kalendar za gradot Prilep. kako i bogata zastapenost na zeljestite taksoni. Rumex ({tavej). Sredna godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna na sedum taksona vo gradot Ohrid OHRID Taksoni Drvenesti rastenija Trevi Lobodi Pelin Koprivi Tegavec Ambrozija Polen% 83. Populus (topola).6 1. kako i povisoki koncentracii na PZ od Asteraceae (slo`nocvetni). vo tekot na istra`uvanite godini. Tabela 4. kako i nivnite vremenski i koncentraciski karakteristiki. Betula (breza). vo tekot na istra`uvanite godini. Juglans (orev) i Corylus (leska). so najgolemi koli~estva PZ od dendroflornite taksoni u~estvuvaat: Pinaceae (borovi) Cedrus (kedar).6 4.5 0. Ovoj grad se karakterizira so bogato hortikulturno raznoobrazie. no niski koncentraci na Fagus (buka). Chenopodiaceae/Amaranthaceae (lobodi/ {tirovi).5 m.1 Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Vo polenoviot aerosediment vo Ohrid registrirani se 79 taksoni od 50 familii.1 0.7 16. no i prisustvo na blatna i vodna rastitelnost. Quercus (dab).9 0.8 0. go karakteriziraat povisoki koncentracii na: Corylus (leska). klini~ka imunologija i alergologija 57 . Ovoj grad. a od zeljestite: Poaceae (`itni rastenija). Chenopodiacea/Amaranthaceae (lobodi/ {tirovi) i Plantago (tegavec). Rumex ({tavej) i Urticaceae (koprivi).6 1.3 0. Quercus (dab).9 0. Plantago (tegavec). na slednive koordinati: λ=21° 34′07′′. Najzna~ajnite taksoni registrirani vo Prilep.5. Tilia (lipa). se registrirani i najvisoki koncentracii na Pinaceae (borovi) i Sambucus (bozel). Asteraceae (slo`nocvetni). Sredna godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna na sedum taksona vo gradot Prilep PRILEP Taksoni Drvenesti rastenija Trevi Lobodi Pelin Koprivi Tegavec Ambrozija Polen% 70. Quercus (dab) i Koelreuteria (kelreuterija).1 Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Rumex ({tavej).9 8. Urticaceae (koprivi) i Asteraceae (slo`nocvetni). 1. vo sporedba so drugite.v. Vo gradot Prilep. a od zeljestite: Poaceae (`itni rastenija). na viso~ina od 8. ϕ=41° 20′39′′ i Ζ=660 m n. so najgolemi koli~estva od dendroflornite taksoni u~estvuvaat: Cupressaceae (kiparisi). od koi dominiraat: Poaceae (`itni rastenija). Prilep Aparatot za samplirawe be{e postaven na ramen pokriv na Medicinskiot centarPrilep. Tabela 5.2 0. Pinaceae (borovi). Tilia (lipa) i Corylus (leska).

Ovoj grad. Corylus (leska). Quercus (dab). Vo gradot Debar. odnosno ne se registrirani PZ osven na kedrusot. Ζ= 1000 m n.6 3. Poaceae (`itni rastenija). Sredna godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna na sedum taksona vo gradot Debar DEBAR Taksoni Drvenesti rastenija Trevi Lobodi Pelin Koprivi Tegavec Ambrozija Polen% 70. vo tekot na istra`uvanite godini. Fabaceae (peperugocvetni) i Ericaceae (vo niski koncentracii). Pinaceae (borovi).5.5.koprivi i Plantago. vo tekot na istra`uvanite godini.1 Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Vo Debar najvidliva e korelacijata i dinamikata na brojot na PZ i taksonomskite vidovi vo odnos na temperaturnite priliki.5. Vo gradot Peh~evo. Debar Aparatot za samplirawe na PZ be{e postaven na ramen pokriv od Medicinskiot centar-Debar na 8 m nad zemja (λ= 20° 32′ 03′′. ϕ=41° 31′ 19′′. vo sporedba so drugite. Carpinus (gaber) i Salix (vrba). Urticaceae (koprivi).9 1. Taka.6. Tabela 6.Cvetanov V i sor. Cedrus (kedar). vo sporedba so drugite. so najgolemi koli~estva PZ od dendroflornite taksoni u~estvuvaat: Cupressaceae. Ζ= 675 m n. Carpinus (gaber). Fagus (buka).tegavec). no niski koncentracii na Platanus (~inar). e registrirana povisoka procentualna zastapenost na zeljestite rastenija (Urticaceae.2 0.8 15. 1. a karakteristi~no e i prisustvoto na pogolem broj PZ vo sporedba so drugite gradovi od Cornus (dren). so najgolemi koli~estva od dendroflornite taksoni u~estvuvaat: Pinaceae (borovi).). Plantago (tegavec) i Artemisia (pelin). Peh~evo Aparatot za samplirawe na PZ be{e postaven na ramen pokriv. ϕ=41° 45′ 37′′. 58 Institut za medicina na trudot . Castanea (kosten). na zgradata na Zdravstveniot dom-Peh~evo na viso~ina od 8 m nad po~vata na slednive koti: λ= 22° 52′ 30′′. no niski koncentracii na Tilia (lipa). 1. go karakteriziraat najvisoki koncentracii na. Tilia (lipa) i Quercus (dab). Urticaceae (koprivi). Salix (vrba). dekemvri. Plantago (tegavec) i Asteraceae (slo`nocvetni).: Alergiskite bolesti vo R. Betula (breza). Cupressacea (koparisi).v. Tilia (lipa). Betula (breza) i Alnus (evla).Kolaborativen centar na SZO . kako i Urticaceae (koprivi) i Plantago (tegavec). a od zeljestite: Poaceae (`itni rastenija). Vo ovoj grad. Makedonija Vo polenoviot aerosediment na Prilep registrirani se 71 taksoni koi pripa|aat na 46 familii. Cedrus (kedar) i Larix (lariks). studenite meseci vo godinata (noemvri.3 5.6 0. a od zeljestite. kako i povisoki koncentracii na PZ od Pinaceae (borovi). januari i po~etokot na fevruari) obezbeduvaat “~ist vozduh”. Fagus (buka).v.

5 0. Asteraceae (slo`nocvetni) i Rumex (kiselec).8 3.4 1.3 0. Sredna godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna na sedum taksoni vo gradot Peh~evo PEH^EVO Taksoni Drvenesti rastenija Trevi Lobodi Pelin Koprivi Tegavec Ambrozija Polen% 78. Od vkupno registriranite PZ vo vozduhot na R.5%) i Quercus (dab).0 0.94%).).6% od vkupno registriranite PZ). Srednata godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna od sedum taksoni vo R. najgolemiot broj PZ im pripa|a na taksonite od dendroflorata.39%).1 Inaku dinamikata na vkupnata godi{na koncentracija na osnovnite tri grupi PZ (`itni. Pinaceae (borovi.7.5 2. Makedonija Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Taksoni Drvenesti rastenija Trevi Lobodi Pelin Koprivi Tegavec Ambrozija Polen% 77. klini~ka imunologija i alergologija 59 . od koi 51 takson (27 fam. Betula (breza.1.2 Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Vo polenoviot aerosediment vo Peh~evo registrirani se 57 taksoni od vkupno 41 familija.Aeroalergeni od nadvore{na sredina Tabela 7. a potoa sleduvaat: Urticaceae (koprivi.8 10. a vo Peh~evo najdocna.2 10. Plantago (tegavec.8. poka`uva bogat kvalitativen i kvantitativen sostav. Tie vo vkupniot broj PZ od dendroflornite taksoni u~estvuvaat so pove}e od 60% vo site istra`uvani gradovi.8 1. Makedonija vkupno se registrirani 98 taksoni (59 fam. Vo R. Polenoviot period vo Dojran po~nuva najrano. Tabela 8. Od grupata zeljesti rastenija dominiraat `itnite rastenija (fam.1. Poaceae. drvenesti rastenija) i nivnata procentualna zastapenost vo {este opservirani gradovi vo na{ata zemja dadeni se vo vid na prikazi na slikite 5 i 6 za periodot 1980-2000 godina.7 2. kako odraz na klimatskite karakterstiki.) se pretstavnici na dendroflorata. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. karakteristi~no za gradovite vo koi e sproveduvan aeropalinolo{kiot monitoring e deka polenoviot period vo Dojran po~nuva najrano. Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (lobodi / {tirovi. {to e odraz na klimatskite karakteristiki.1 4.17. 1. zeljesti.4.10.5. a vo Peh~evo najdocna od drugite istra`uvani gradovi.45%).94%). od koi najdominantni se: Cupressaceae (kiparisi) (23. Makedonija (521127 PZ). Makedonija Polenoviot spektar na istra`uvanite objekti.0 0. Zastapenost na PZ vo R. Inaku.25%).

Cvetanov V i sor. Procentualna dinamika na trite grupi PZ vo period od 1998 do 2000 godina 60 Institut za medicina na trudot . DiDinamika na vkupnata godi{na koncentracija na trite grupi PZ vo periodot do 1998 do 2000 godina Slika 6.: Alergiskite bolesti vo R.Kolaborativen centar na SZO . Makedonija Slika 5.

5%. najvisoka prevalencija na senzibilizacijata poka`uvaat alergenite od grupata na pleveli (19. taa u~estvuva so 30.8.5 0. klini~ka imunologija i alergologija 61 . a na grupata drvja 11. Kako najpotenten alergen e registrirana lobodata (Chenopodium sp.0% (tabela 8). a kaj alergiskata astma so 58. Atopija kaj ispituvanata populacija Interesni se komparativnite prikazi za povrzanosta na stepenot na senzibilizacijata (KT %) so procentualnata zastapenost na aeroalergenite vo na{ata zemja. Kaj ispitanicite so manifesten SAR.5.2%).) zastapena so 13. Najvisoka prevalencija na polenskata senzibilizacija be{e registrirana kaj licata so alergiski konjunktivit (87. Prevalencijata na senzibilizacija kon grupata trevi iznesuva 18%.4 7.4%).4 1.9 18.5 4.8 4.2 10.3%. Tabela 9.8% 65.1 Pozitivni KT % 11. Srednata godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna od sedum taksona i pozitivni ko`ni testovi vo R.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1.0 11. no sekako najvisoka e od ambrozijata (tabela 9). Senzibilizacija-povrzanost so PZ Vo odnos na prevalencijata na senzibilizacijata kon polenskite alergeni koja{to kaj vozrasnite ispitanici iznesuva 27.1 Makedonsko zdru`enie za bazi~na.5%. Makedonija Taksoni Dendroflora Drvenesti rastenija Poaceae Trevi Chenopodiaceae Lobodi Artemisia Pelin Urticaceae Koprivi Plantago Tegavec Ambrosia Ambrozija Polen% 77.7 2. Se gleda deka alergizacijata od pelin i lobodi e visoka.0 0.8 3.2% Grafik 4.0 13.9%. Pozitiven KT Negativen KT 34.

3 4.4 0.5 2.2 Pozitiven KT vo % 5.8 7.8 10. Sredna godi{na procentualna zastapenost na polenovite zrna na sedum taksoni i pozitivni ko`ni testovi vo {este istra`uvani gradovi Skopje Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Dojran Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Ohrid Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Prilep Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Debar Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Peh~evo Dendroflora Poaceae Chenopodiaceae Artemisia Urticaceae Plantago Ambrosia Polen vo % 88.3 11.2 1.5 Pozitiven KT vo % 21.9 0.3 5.5 6.2 0.9 1.8 3.1 Polen vo % 70.8 1.9 8.5 6.6 1.6 1.7 3.5 11.5 0.9 1.9 Pozitiven KT vo % 6.3 8.0 0.7 16.2 Polen vo % 70.7 62 Institut za medicina na trudot .3 5.7 11.1 0. Makedonija 1.8 15.5 5.8 7.3 25.Kolaborativen centar na SZO .3 Pozitiven KT vo % 19 10 5 4 8 3 2 Pozitiven KT vo % 9.2 10.5 3.9 Pozitiven KT vo % 9.5 0.7 5.8 11.4 6.3 0.3 17.6 0.1 Polen vo % 78.: Alergiskite bolesti vo R.Cvetanov V i sor.5.5 1.1 1.2 0.1 Polen vo % 70. Senzibilizacija-povrzanost so PZ vo monitoriranite gradovi Tabela 10.1 Polen vo % 83.8 6.8 0.3 35.1 0.6 4.6 3.4 0.1 20.6 4.1 4.5 13 15 15 8.6 27.9 8.1 0.0 8.9 0.9 1.3 0.9 8.9.

6%). za p>0. klini~ka imunologija i alergologija 63 . Analiza na aeropalinolo{kiot monitoring i efektot na senzibilizacija kaj adultnata populacija vo R. Korelacija pome|u srednata godi{na procentualna zastapenost i senzibilizacijata na soodvetnite polenski alergeni za gradovite Dojran. uka`uvaat na vidovite polenski taksoni.7%). evidentno e deka drvenestite taksoni se so najgolema sredna godi{na procentualna zastapenost (77. najvisoka prevalencija na pozitivni ko`ni testovi imaat trevnite taksoni (Poaceae) so 17. Od druga strana. statisti~kata analiza na srednata godi{na procentualna zastapenost na PZ za site 7 taksoni i senzibilizacijata kon niv ne poka`uva statisti~ki zna~ajna korelacija (r=0.4% (vedna{ po drvenestite taksoni). vo nitu eden drug grad ne dominiraat vo prevalencijata na senzibilizacijata. Vo Skopje najvisoka prevalencija na senzibilizacijata imaat Chenopodiaceae i Artemisia so 15.5%). najgolemiot broj PZ pripa|aat na taksonite od dendroflorata i najdominantni se Cupressaceae (kiparisi)-23. a vo Peh~evo najdocna.2%) vo vozduhot. taka i vo tajmingot i magnitudite na polenovite periodi od prisutnite taksoni. a od grupata zeljesti rastenija dominiraat `itnite rastenija (fam.4%. a vo gradot Makedonsko zdru`enie za bazi~na. a vtororangirani se trevite (Poaceae) so rang od 6. I pokraj toa. Registrirano e deka polenoviot period vo Dojran po~nuva najrano. Taksonite Chenopodiaceae. Poaceae) so 10. koi{to vo srednata godi{na procentualna zastapenost vo vozduhot u~estvuvaat so 10. SAR ima najvisoka prevalencija od 29. kako vo kvalitativniot i kvantitativen sostav. kako odraz na klimatskite karakteristiki. Skopje.10. dodeka senzibilizacijata na drvenestite alergeni kaj ispitanicite e samo 18.6%.8%) i Debar (7. Makedonija Pri analiza na polenskata mikroflora i senzibilizacijata kaj ispituvanata vozrasna populacija vo R. Dendroflorata so 51 takson (27 familii) ima dominantno mesto vo vkupniot broj taksoni. Vo odnos na distribucijata po gradovi vo R. So aeropalinolo{kiot monitoring e konstatirano postoewe na bogat polenov spektar. Makedonija (tabela 9). vremeto na nivnoto pojavuvawe i nivnite maksimalni koncentracii. Debar i Peh~evo ne e najdena. Prilep.6% vo Prilep. Artemisia.9%. grafik 6).7%.01) Osnovniot pristap vo ispituvaweto e evaluacija i korelacija na dva povrzani segmenti: aeropalinolo{kiot monitoring i epidemiolo{ko-klini~kite rezultati. Edinstveno vakva korelacija (slika 4) e najdena za gradot Ohrid (r=0. Isto taka.245. Najvisoka prevalencija na senzibilizacija trevestite taksoni (Poaceae) imaat vo Prilep (35.0%. so vkupno registrirani 98 taksoni od 59 familii. se konstatira deka vo gradot Prilep. a potoa sleduvaat: Dojran (25. Urticaceae. Konstruiranite polenski kalendari za sekoj grad oddelno.5.9%.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1. Analizata na srednata procentualna zastapenost na polenovite zrna i pozitivnite ko`ni testovi kaj ispitanicite od oddelnite gradovi poka`uva deka vo site 6 gradovi (tabela 10) najvisoka prevalencija na zastapenost vo vozduhot imaat PZ na drvenestite rastenija (nad 70%). Peh~evo (17. Bugarija Razlikite so polenovite kalendari od mediteranskite i nordiskite predeli se zna~ajni.0% (tabela 10. Makedonija poka`uva sli~nosti so polenoviot kalendar na R. Kako rezultat na klimatsko-vegetaciskite karakteristiki.90. polenskiot kalendar na R. Plantago i Ambrosia imaat povisoki prevalencii na pozitivni ko`ni testovi vo odnos na nivnata zastapenost vo vozduhot. Drvenestite taksoni osven vo Ohrid so 19. Makedonija.05). p<0.1% vo Skopje do 16.

se zabele`uvaat povisoki prevalencii na ko`nite testovi vo odnos na srednata procentualna zastapenost vo vozduhot. Ako se baraat od aeropalinolo{ki aspekt.6%).3%. isto kako i sezonskiot i e so najvisoka prevalencija vo Skopje (10. Populus (topola).8%. Tilia (lipa).5%. Ako se komparira prevalencijata kaj vozrasnite so SAR vo Skopje od 8. Ova se potvrduva i so podatokot deka ako plevelite kako grupa se distribuiraat vo odnos na oddelnite taksoni (Chenopodiaceae.Cvetanov V i sor. Ovie podatoci zboruvaat deka plevelite i trevite imaat najgolema alergogena mo} kaj ispituvanata populacija. Ovoj podatok potvrduva deka alergenata koncentracija ne e edinstven faktor za senzibilizacijata kon polenite.6% . kako i bogata zastapenost na zeljestite taksoni. Chenopodiacea/Amaranthaceae (lobodi/ {tirovi) i Plantago (tegavec).Kolaborativen centar na SZO . aeropalinolo{kite podatoci poka`uvaat deka polenite od drvenestite taksoni se zastapni so najgolemi koncentracii vo R. a najniska vo Debar (4.01) povrzani so SAR. Isto i kaj ispitanicite so SAR plevelite kako grupa se na prvo mesto so 7. i statisti~kata analiza ne poka`uva korelacija na nivo na R. {to se dvi`i vo o~ekuvani vrednosti. a senzibilizacijata kon niv e samo 10.4%. se dobiva vpe~atokot deka SAR za gradot Skopje e pove}e problem na detskata populacija otkolku na vozrasnata.1%. Vo soglasnost so ovie podatoci.5%. Makedonija (77. Mo`no e tokmu vakvata originalna polenska alergogena kompozicija i koncentracii da se eden od faktorite za visokata prevalencija na SAR. Isto taka. alergogenata mo} na polenite od plevelite i trevite kako grupa i pokraj pomalite koncentracii vo vozduhot e mnogu poizrazena vo odnos na polenite od drvenestite taksoni. so istata kaj decata vo Skopje. pri {to mo`ebi i genetskata predispozicija za SAR se manifestira porano komparirano so drugite gradovi vo R. No zatoa pak. gradot Prilep se karakterizira vo sporedba so drugite gradovi so povisoki koncentracii na Corylus (leska). celogodi{niot alergiski rinitis kaj decata e so prevalencija od 8. Quercus (dab) i Koelreuteria (kelreuterija). Evidentno. metereolo{ko klimatskite i geografskite faktori. so najvisoka vrednost vo gradot Prilep. Najvisoka prevalencija na senzibilizacija imaat plevelite kako grupa so 19. od koi dominiraat Poaceae (`itni rastenija). soglasno so podatocite od literaturata.8%). a belodrobnite problemi se statiti~ki visoko zna~ajno (p<0. Makedonija Skopje SAR e komparativno najniska so 8. Artemisia. potoa trevite so 17.2%).8%. Makedonija. Atopijata ima prevalencija od 34. Plantago. Osnova za ova mo`e da se pobara vo ~ustvitelnosta na detskiot organizam na intenzivnoto urbano zagaduvawe vo sklop so aerobiolo{koto zagaduvawe na gradot Skopje. Konstatirano e deka pomladata vozrast i urbanata sredina se favorizira~ki faktori za SAR kaj vozrasnata populacija. 64 Institut za medicina na trudot . Urticacae. Tokmu povrzanosta na belodrobnite te{kotii so sezonskiot alergiski rinitis uka`uva na neophodnosta od integralen pristap pri evalucija na gornite i dolnite di{ni pati{ta. no sekako treba da se zemat predvid i genetskite. ako se komparira ovaa prevalencija za gradot Skopje so rezultatite od epidemiolo{kata studija izvedena vo 1996 god. a potoa trevite so i 6. kade prevalencijata na SAR e 7. evidentno e deka prevalencijata e sosema lesno zgolemena. Ranata senzibilizacija vo detskata vozrast e potkrepuvana i so prisustvo na visoki koncentracii na polenovi zrna koi se `estoki alergeni. Ambrosia).9% kaj vkupnata vozrasna populacija. Pri~inite za razlikite vo prevalencijata na SAR.8%. Rumex ({tavej). ne se sosema jasni.: Alergiskite bolesti vo R.. Od druga strana.

p<0. Visokata koncentracija na dendroflornite Makedonsko zdru`enie za bazi~na. po {to sleduvaat trevite i oddelnite pleveli.01) Vo gradot Ohrid najvisoka e srednata godi{na procentualna zastapenost na polenite od drvenestite taksoni (83.90. so isklu~ok na gradot Ohrid kade vakva korelacija e najdena (r=0. Zo{to gradot Ohrid e isklu~ok ne e dovolno jasno.Aeroalergeni od nadvore{na sredina Makedonija (vo celina i vo pette grada oddelno) pome|u godi{nata procentualna zastapenost na polenovite zrna od 7 taksoni i senzibilizacijata kon niv kaj ispituvanata populacija.9%).90.0%). Procentualna zastapenost na sredna godi{na koncentracija na polenovite zrna i pozitivni ko`ni testovi na sedum taksoni vo Ohrid Grafik 6. no i senzibilizacijat kon niv (19.9077 ** Grafik 5. no unikatnite geografsko-klimatski faktori i aerobiolo{kata mikroflora imaat svoe vlijanie. Korelacija me|u srednata godi{na procentualna zastapenost i senzibilizacijata na soodvetnite polenski alergeni vo Ohrid (r= 0. klini~ka imunologija i alergologija 65 .01). r<0. Ohrid DENDROFLORA 90 80 70 AMBROSIA 60 50 40 30 20 10 0 POACEAE Polen % Pozitiven K Test % PLANTAGO CHENOPODIACEAE URTICACEAE ARTEMISIA r=-0.

Amarantus sp. zaedno so visokata relativna vla`nost pridonesuvaat od aerobiolo{ki aspekt za brzoto talo`ewe na polenovite zrna od trevite i plevelite.Cvetanov V i sor.4%. Vo polenskata struktura trevite se vtororangirani.5. Makedonija taksoni vo Ohrid. na bogatata alohtona hortikultura. so integrirawe na aerobiolo{kite i epidemiolo{koklini~kite podatoci predlo`ena e lista na alergeni za prakti~na upotreba vo alergolo{kite ordinacii vo na{ata zemja (tabela 11). Salsola kali POLEN OD TREVI Narodni imiwa Livadarka. a so toa i srednata godi{na procentualna zastapenost e najniska komparirana so drugite gradovi. kako rezultat pred s¢.: Alergiskite bolesti vo R. livadska 'R` Troskot. obi~na [tavej Pelin. a potoa i na drvenestite taksoni. obi~na Ru{itelka. bela Lisi~ina opa{ka. No sepak. Tabela 11. Makedonija POLEN OD PLEVELI Narodni imiwa Tegavec. Chenopodium sp. za da se dade odgovor na otvorenite pra{awa. Od prakti~en aspekt. obi~na Latinska terminologija Planatago lanceolata Urtica dioica Parietaria officinalis Rumex sp. obi~no Zlatnica [tir Loboda Solnenka.11. visoka E`ovka. Spored toa niskite koncentracii na polenovite zrna od trevite i plevelite ja namaluvaat procentualnata senzibilizacija kaj ko`nite testovi i pridonesuvaat da se dobie korelaciona zavisnost. obi~en Ambrozija Gluvar~e. obi~en Rajgras. Arrhenatherum elatior Dactylis glomerata Angliski imiwa Smooth-Stalked meadowgrass Wheat Timothy Bent grass Meadow Foxtail Rye Cultivated Bermudagrass Perennial ryegrass Meadow fescue Sweetvernalgrass Brome Tall Oatgrass Cocksfoot Rough Angliski imiwa Plantain Nettle Pellitory Dock (Sorrel) Mugwort (Wormwood) Ragweed Dandelion Golden Rod Pigweed Fat Hen (Orache) Salsola 66 Institut za medicina na trudot . obi~na Klasica Ovsika. livadska P~enica Ma~kina opa{ka. livadska Mirizlika. Taraxacum officinale Solidago sp. od prvenstevno zna~ewe od aerobiolo{ki aspekt e odreduvawe na vozdu{nite koncentracii na trevnite taksoni i plevelite za Republika Makedonija. vedna{ zad drvenestite taksoni so sredna godi{na procentualna zastapenost vo vozduhot so 10. natamo{ni aerobiolo{ki i epidemiolo{ki ispituvawa za gradot Ohrid se potrebni. ako se pravi alergolo{ka-aerobiolo{ka procenka. livadska Polevica. tesnolisten Kopriva. 1. Artemisia vulgaris Ambrosia sp.Kolaborativen centar na SZO . pove}egodi{en Vlasenika. Lista na alergeni za prakti~na upotreba vo alergolo{kite ordinacii vo R. obi~na Latinska terminologija Poa pratensis Triticum sativa Phleum pratense Agrostis alba Alopecurus pratensis Secale cereale Cynodon dactylon Lolium perenne Festuca pratensis Anthoxanthum odoratum Bromus sp. Predlog lista na alergeni za prakti~na primena Od klini~ki aspekt najvisoka prevalencija na senzibilizacija davaat plevelite i trevite. Zatoa.

bela Topola. amerikanski Hmeq Bor.Aeroalergeni od nadvore{na sredina POLEN OD DRVENESTI RASTENIJA Narodni imiwa Buka. obi~na Leska Evla ^inar (platan) Crnica. bela Lipa. Platanus orientalis Morus alba Salix alba Populus alba Tilia cordata Juglans regia Fraxinus excelsior Aesculus hippocastanum Olea europaea Sambucus nigra Robinia pseudoacacia Acer negundo Humulus lupulus Pinus nigra Cupressus sempervirens Angliski imiwa Beech Oak-Common Shanich chesnut Birch (Silver) Hazelnut (Hazel) Alder Planetree Mulberry White Willow White Poplar Lime Walnut Ash Horse -Chesnut Olive Elder False Acacia Maple Common hop Pine black Cypress Makedonsko zdru`enie za bazi~na. klini~ka imunologija i alergologija 67 . ste`er Kosten Breza. pitoma Bozel (bazga) Bagrem Javor. sitnolisna Orev Jasen. crn Kiparis Latinska terminologija Fagus sylvatica Quercus robur Castanea sativa Betula pendula Corylus avellana Alnus sp. evropska Dab. bela (dudinka) Vrba. bel Div kosten Maslinka.

izrabotkata na polenskiot kalendar i modificiranata paleta od alergen-dijagnosti~ki preparati za na{eto podnebje se zna~ajni vo dijagnostikata i lekuvaweto na alergiskite respiratorni bolesti. Polenskiot semafor e na~in za dnevno izvestuvawe za koli~inite od polenski zrna vo atmosferata a se plasira niz pe~atenite i elektronskite mediumi. 68 Institut za medicina na trudot . {to pretstavuva neophodna postapka. polenskata produkcija. Isto taka. voedno.Kolaborativen centar na SZO .EPI) obezbeduva regionalna. sledej}i ja distribucijata na PZ i nudej}i najverojatni predviduva~ki modeli. bolnite od polinozi vo na{ata zemja. Zelenata boja odgovara na koncentracija na PZ koja }e predizvika alergiska simptomatologija kaj pomal broj lu|e. Makedonija 1.6. so izrabotka i publikuvawe na polenski semafor. Eden od mo`nite pati{ta za spravuvawe so ovoj problem e vospostavuvaweto na monitoring-mre`a za sledewe na sostavot i koncentraciite na vozdu{nite alergeni od biolo{ki karakter. Na{ite aeropalinolo{ki istra`uvawa imaat zada~a da gi uto~nat i predvidat maksimumite na glavnite aeropalinolo{ki alergeni so osnovna cel da bidat iskoristeni za kontrola na okolinata. Na{ata zemja poradi svoite specifi~ni klimatski osobenosti. }e pridonesat da se potpolni prazninata vo informaciite na EPI.Cvetanov V i sor. Vo kontekst na ova e i kontinuiranoto sledewe i izvestuvawe za pojavata na polenot vo vozduhot kako dolga tradicija vo mnogu zemji. So ogled na faktot deka vo na{ata zemja s¢ u{te ne se vr{i podgotovka i izrabotka na alergen-dijagnosti~ki preparati.monitoring sistem (European Pollen Information. Dobienite rezultati od izvedenite istra`uvawa vo na{ata Republika. vgradena vo principite za prevencija i terapija na alergiskite zaboluvawa. turistite i stranskite delovni gosti bi trebalo navremeno da bidat informirani za aeropolenskata sostojba vo na{ata zemja. na na~in kako {to toa se pravi za aerozagaduvaweto na `ivotnata sredina i vremenskata prognoza. vlijanieto na razli~nite faktori. proizleguva od razlikite koi postojat vo klimatskite. @oltata ja odreduva koncentracijata koja kaj pogolem broj alergiski bolni predizvikuva simptomatologija. Vrz osnova na izmerenite koli~ini na polenovi zrna se odreduvaat i boite na polenskiot semafor. Evropskiot . kako {to e toa voobi~aeno vo drugite evropski zemji. vegetaciskite i topografskite karakteristiki na taa oblast. dr`avna i me|unarodna koordinacija na aeropalinolo{kite centri. Referiranite rezultati bi mo`ele da se koristat pri teoretskite interpretacii na pra{awata povrzani so fenologijata. a crvenata visoka koncentracija na PZ koja }e predizvika te{kotii so vidliva simptomatologija kaj site ~uvstvitelni osobi. a nivnite polenski kalendari se so zna~itelni razliki i vo oddelnite oblasti.: Alergiskite bolesti vo R. kako i bogatata i specifi~na vegetacija e so posebni aerobiolo{ki karakteristiki. Polenski kalendar(i) Potrebata za izrabotka na aeropalinolo{ki kalendar za odredena teritorija. kako i od nejzinata orografija i hidrografija. Zgolemuvaweto na brojot na objektite za nabquduvawe i upotrebata na sovremeni metodi pri izu~uvaweto na vozdu{nata mikroflora se neophodni za relevantnosta na dobienite rezultati. vrz promenata na sostavot i koli~estvoto na polenoviot spektar.

klini~ka imunologija i alergologija 69 .6.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1.1. Polenski kalendar na gradot Skopje Makedonsko zdru`enie za bazi~na.

zeljesti i `itni rastenija vo mesecite od 2000 godina za gradot Skopje 70 Institut za medicina na trudot .Kolaborativen centar na SZO .Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija Evaluacija na PZ od drvenesti.

klini~ka imunologija i alergologija 71 .6. Polenski kalendar na gradot Dojran Makedonsko zdru`enie za bazi~na.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1.2.

Kolaborativen centar na SZO . zeljesti i `itni rastenija vo mesecite od 2000 godina za gradot Dojran 72 Institut za medicina na trudot .: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija Evaluacija na PZ od drvenesti.Cvetanov V i sor.

klini~ka imunologija i alergologija 73 .3. Polenski kalendar na gradot Ohrid Makedonsko zdru`enie za bazi~na.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1.6.

Kolaborativen centar na SZO . Makedonija Evaluacija na PZ od drvenesti.Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. zeljesti i `itni rastenija vo mesecite od 2000 godina za gradot Ohrid 74 Institut za medicina na trudot .

Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1. Polenski kalendar na gradot Prilep Makedonsko zdru`enie za bazi~na.4.6. klini~ka imunologija i alergologija 75 .

Cvetanov V i sor.Kolaborativen centar na SZO . Makedonija Evaluacija na PZ od drvenesti.: Alergiskite bolesti vo R. zeljesti i `itni rastenija vo mesecite od 2000 godina za gradot Prilep 76 Institut za medicina na trudot .

klini~ka imunologija i alergologija 77 . Polenski kalendar na gradot Debar Makedonsko zdru`enie za bazi~na.5.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1.6.

: Alergiskite bolesti vo R.Cvetanov V i sor.Kolaborativen centar na SZO . zeljesti i `itni rastenija vo mesecite od 2000 godina za gradot Debar 78 Institut za medicina na trudot . Makedonija Evaluacija na PZ od drvenesti.

6. klini~ka imunologija i alergologija 79 . Polenski kalendar na gradot Peh~evo Makedonsko zdru`enie za bazi~na.6.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1.

zeljesti i `itni rastenija vo mesecite od 2000 godina za gradot Peh~evo 80 Institut za medicina na trudot .Cvetanov V i sor.Kolaborativen centar na SZO .: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija Evaluacija na PZ od drvenesti.

Potreben e kontinuiran monitoring so multicentri~en pristap.prestoj nadvor koga koncentraciite se niski. p < 0. smrdlivo drvo). Neophodno e preventivnite merki da se inkorporiraat vo programite na javnoto zdravstvo (merki. Zaklu~oci 1. 9. 10. a potoa trevite so 17. terapijata i prevalencijata na polenozite. Najvisoka prevalencija na senzibilizacija kaj ispituvanata populacija poka`uvaat plevelite kako grupa so 19. So integrirawe na aerobiolo{kite i epidemiolo{ko-klini~kite podatoci utvrdena e lista na alergeni za prakti~na upotreba vo alergolo{kite ordinacii koja od prakti~en aspekt bi pomognala vo dijagnostikata.8%. Makedonija e pogolemo. profesionalna orientacija. osobeno vo mesecite na polenizacija. vremeto na nivnoto pojavuvawe i nivnite maksimalni koncentracii. a kon niv (19%). klini~ka imunologija i alergologija 81 .90. 7. Polenite od drvenestite taksoni se zastapni so najgolemi vozdu{ni koncentracii vo R. i kaj ispitanicite so SAR dominira senzibilizacijata na plevelite (7. koj vklu~uva strategisko sledewe na invazivnite i alergogenite vidovi i restrikciona implementacija na alergogenite i alohtonite vidovi (da ne se sadi breza. potrebno e da se izraboti i polenski semafor koj }e bide periodi~no objavuvan vo pe~atenite i elektronski mediumi. so {to i nivnoto zna~ewe vo aerobiolo{kiot spektar vo R. 6. 2. uka`uvaat na vidovite polenski taksoni.7%. po {to sleduvaat trevite i poedinite pleveli. prenatalna i postnatalna preventiva.01) me|u srednata godi{na procentualna zastapenost na polenite i pozitivnite ko`ni testovi pri {to najvisoka e srednata godi{na procentualna zastapenost na polenite od drvenestite taksoni (83. Registrirano e deka polenoviot period vo Dojran po~nuva najrano. Isto taka. a sledat trevite (6. Za Ohrid e najdena korelacija (r = 0.9%). iritansi ili drugi provocira~ki i favorizira~ki faktori od okolinata. {to sekako e odraz na klimatskite karakteristiki na tie podra~ja.Aeroalergeni od nadvore{na sredina 1. 4. kako i senzibilizira~ki supstanci. itn. Kako rezultat na redovniot aeropalinolo{ki monitoring. 3. lipa. a vo Peh~evo najdocna.6%).8%). Konstruiranite polenski kalendari za sekoj grad oddelno. Alergogenosta na polenite od plevelite i trevite kako grupa.). no i senzibilizacijata. i pokraj pomalite koncentracii vo vozduhot e mnogu poizrazena.7. 8. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 5.4%. principi i sredstva za otstranuvawe ili namaluvawe na kontaktot so alergeni.7%) {to se sovpa|a so visokite koncentracii na PZ od `itnite rastenija. a senzibilizacijata kon niv iznesuva samo 10.2%). Makedonija (77. Pojavata na visokata prevalencija na SAR kaj ispituvanite deca od Skopje sugerira povrzanost na aerozagadenosta i visokite koncentracii na alergogenite i alohtoni PZ. Vo Prilep e registrirana visoka prevalencija na polenozite (SAR 29.

6th International Congress on Agrobilogy. 1997 Yii-Panula E. 1979. Spiksma M Th M. 1-83. Ghanati F. Frankland A. 1991: 1-222. 1-229. Webb T. Milkovska S. 8. Komparativni rezultati na polenskata mikroflora vo Skopje i Sofija. Sof. 303-307. et al.Kolaborativen centar na SZO . Aerobiology in Medicine. 10. 3. (1994): The effects of patterns in climate and pollen abundance on allergy. Oxford. Brussels. Perugia 1998. Emberlin J. 82 Institut za medicina na trudot . Aeropalinological opservations in Skopje for the period 1993-1996. Disertacionen trud. Ristevska-Kuc S. med. 12. Mak. Ânkova R. Bruxelles 1993.F. Bonini S. W. 5. Spieksma F. Mak. Skopje. 4. II Kongres na makedonsko respiratorno zdru`enie. 9.: Alergiskite bolesti vo R. 47:147-151. Davies R. Allergy1994. B. Frenguelli G. Nolard N. 1995: 50. European Allergy White Paper.Cvetanov V i sor. The USB Institute of Allergy. Univerzitet “Sv. Literatura: 1. Qut Res 1975. pregled 1998. Ohrid. 6. Yhe Annual Meeting f the European Acedemy of Allergology and Clinical immunology. Kiril i Metodij”. pregled 1997. Prirodnomatemati~ki fakultet. Birch pollen antigenic activity of settled dust in rural and urban home. The effect of air pollution on pollen grain allergenisity of Pinus elderica (Pinaceae) pollen. Cvetanov V. Mak. 1995: 34. 2. Blackwell. med. 14. 49 (18): 15-20. July 3-7 1999. Makedonski imunolo{ki denovi ’98. 28): 139. Surinyach R. 208-211. 7. Atlas of European Allergenic Pollens. Institut za biologija. 16. Charpin J. Polen calendar os city of Skopje. Allergenic Pollen and Pollinosis in Europe. Majd A. Rantio-Lentimaki A. 51(sup 32): 24-25. Frankland A W.8. Pollens de l’air en Europe. SofiÔ. 50(sup. 13. 2002. Aerpalinolo{ki istra`uvawa na teritorijata na Republika Makedonija i nivnoto zna~ewe za alergizacijata na respiratorniot sistem. Cvetanov V. 1991: 19-23. Makedonija 1. med. Milkovska S. D’Amato G. Belgium. Grana 30. 11. Aeropalinolo{ki karakteristiki na polenskata mikroflora vo Skopje. Povrzanost na aerozagaduvaweto so alergiskite zaboluvawa. Grana. Jankova R. Doktorska disertacija. Cvetanov V. Milkovska S. The contemporary distribution of pollen in eastern North America: A comparison with the vegetation. 15. 3: 395-434. Allergy. Ohrid. Milkovska S. Paris: Sandoz 1974. Uni. pregled 1993. Milkovska S. Aeropalinologi~ni prou~vaniÔ na nÔkoi obekti v B†lgariÔ v†v vr†zka s polenovata alergiÔ.

Makedonija. Tabela 12. koi{to `iveat i vo vnatre{nata sredina.Aeroalergeni od vnatre{na sredina 2. Muvli Muvlite (fungi. na zrnesti proizvodi Muvla naj~esta na ovo{je i leb (na organski materii) Vi{a gaba-pe~urka vo {uma Muvla naj~esta na leb (na organski materii) Ne se sretnuva kaj nas Zastapenost vo R. na prehranbeni produkti Vo vozduh. Optimalno mesto za `ivot na navedenite vidovi muvli pretstavuvaat temnite. zatopluvawe i navla`nuvawe na vozduhot. Aeroalergeni od vnatre{nata sredina 2. Cladosporium i Candida.1. Najgolemo alergolo{ko zna~ewe od muvlite {to `iveat vo vnatre{nata sredina imaat vidovite Penicillium. 5 i 6). isto taka. Aspergillus (slika 4. se pretstaveni najva`nite vidovi muvli i nivnata zastapenost vo R. klini~ka imunologija i alergologija 83 . gabi) mo`at da vireat vo vnatre{nata i nadvore{nata sredina. na prehranbeni produkti Na plodovi . vla`ni i neprovetreni prostorii. zrnesti i prehranbeni produkti Vo vozduh. Voobi~aeno mesto na vireewe Na yid -muvlosan. Od muvlite {to vireat vo nadvore{nata sredina najgolemo alergolo{ko zna~ewe imaat vidovite Alternaria i Cladosporium. Naj~estite vidovi muvli i nivnata zastapenost vo R. tie mo`at da vireat i vo uredite za razladuvawe. Alternaria (slika 7). Makedonija ^esta Naj~esta Naj~esta ^esta Retka Retka ^esta Neurospora sitophila Paecilmyces margundii Cladosporium cladosporoides Penicillium notatum Phoma betae Rhizopus nigricans Sporobolumyces roseus Mnogu retka Mnogu retka ^esta Naj~esta ^esta Naj~esta Mnogu retka Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Na tabelata 1. lozovi i ovo{ni nasadi Ne se sretnuva kaj nas Ne se sretnuva kaj nas Parazit na `itni i trevesti rastenija zatvoreni prostori i silosi so p~enica i p~enka Ne se sretnuva kaj nas Ne se sretnuva kaj nas Na yid -muvlosan. odnosno nivnite alergeni mo`at da bidat vnatre{ni (indoor) i nadvore{ni (outdoor) alergeni. no. Makedonija Vid Alternaria alternata Aspergillus niger Aspergillus fumigatus Botrytis cinerea Chaetomium glabosum Epicoccum purpurascens Fusarium spp.magacini.

osobeno Alternaria (slika 7 A).: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija Slika 4. senzibilizacijata na alergenite od Alternaria pretstavuvaat rizikfaktor za razvoj na te{kata astma.Cvetanov V i sor. A. Alternaria alternata B. izgled pod elektronski mikroskop A. Penicillium notatum Slika 5. Aspergillus fumigatus. 84 Institut za medicina na trudot . Izgled pod svetlosenmikroskop Alergenite od muvlite.Kolaborativen centar na SZO . Tercierna struktura na alergenite B. Slika 7. Spored istra`uvawata vo SAD alergenite od Alternaria se povrzani so rizikot za smrt od astma. Aspergillus fumigatus Slika 6. pretstavuvaat zna~aen triger na astmatskite simptomi. dodeka spored istra`uvawata od Francija.

Aeroalergeni od vnatre{na sredina

2.1.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe Senzibilizacija na Alternaria kaj 722 vozrasni ispitanici obraboteni na na~in i metod kako {to e izneseno na str. 102, se sretnuva kaj 3,6% od ispitanicite (grafik 7).

3,6%

Grafik 7. Senzibilizacija na Alternaria kaj site ispituvani adulti

Kako {to se gleda od grafikot 8, prevalencijata na senzibilizacijata na Alternaria e najvisoka vo Skopje (5,5%), a najniska vo Debar (1,1%). Edna od pri~inite za vakvata sostojba e rasprostranetosta na muvlata vo odredeni podra~ja vo zemjava.
5,5% 5,2% 4,1%

6 5 4
2,1% 2,9%

3
1,1%

2 1 0 Sk Do Oh Pr De Pe

Grafik 8. Senzibilizacija na Alternaria kaj ispitanicite od oddelnite gradovi

Senzibilizacijata na Alternaria se sretnuva kaj 14,9% od pacientite so celogodi{en alergiski rinit, 25,0% od pacientite so astma i 12,8% od pacientite so celogodi{en alergiski konjunktivit (grafik 9).

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

85

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija
120 100 80 60 40 14,9% 20 0 Vkupno Celogod. al. rinitis Celogod. al. konj. Alergiska astma 3,6% 12,8% 25,0%

Grafik 9. Senzibilizacija na Alternaria kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, alergiska astma i celogodi{en alergiski konjunktivit

Senzibilizacija na Penicillium notatum se sretnuva kaj 3,9% od ispituvanite adulti (grafik 10).

3,9%

Grafik 10. Senzibilizacija na Penicillium kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit i alergiska astma

Prevalencijata na senzibilizacijata na Penicillium e najvisoka vo Skopje (5,7%), a najniska vo Debar (2,0%) (grafik 11).

86

Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Aeroalergeni od vnatre{na sredina
5,7% 5,2%

6
4,1% 4,1%

5 4
2,0% 2,1%

3 2 1 0 Sk Do Oh Pr De Pe

Grafik 11. Senzibilizacija na Penicillium kaj ispitanicite od oddelnite gradovi

Senzibilizacijata na Penicillium se sretnuva kaj 14,9% od pacientite so celogodi{en alergiski rinit, 16,7% od pacientiet so astma i 11,2% od pacientite so celogodi{en alergiski konjunktivit (grafik 12).
120 100 80 60 40 14,9% 20 0 Vkupno Celogod. al. rinitis Celogod. al. konj. Alergiska astma 3,9% 11,2% 16,7%

Grafik 12. Senzibilizacija na Penicillium kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, alergiska astma i celogodi{en alergiski konjunktivit

2.2. Doma{ni mikrokrle`i
Alergenite od doma{nite mikrokrle`i (akarini) se najva`nite vnatre{ni (indoor) senzibilizira~ki agensi {irum svetot. Senzibilizacijata na ovie alergeni klini~ki mo`e da se manifestira so astma, alergiski rinit/ rinokonjunktivit i/ili atopiski dermatit. Doma{nata pra{ina pretstavuva smesa od organski i neorganski komponenti, kakvi {to se: vlakna, spori od muvli, insekti i feces od insekti, prvut od doma{ni `ivotni, mikrokrle`i i feces od mikrokrle`i. Doma{nite mikrokrle`i se pajakoliki insekti so mikroskopski dimenzii, odnosno nivnata
Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

87

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

dol`ina iznesuva okolu 0,3 mm. Optimalni uslovi za `ivot i razmno`uvawe na doma{nite mikrokrle`i se temperatura od 22 do 26o C i relativna vla`nost povisoka od 55%. Toplata i vla`na sredina, idealna za `ivotot na mikrokrle`ite, vo domovite se sretnuva vo postelninata (du{eci, ~ar{afi, jorgani i drugi prekrivki), kilimite, tapacirot od mebelot, zavesite, mekite detski igra~ki i dr. Vo 1 g pra{ina od du{ecite od postelata se nao|aat 2 000 do 15 000 doma{ni mikrokrle`i. Najva`ni vidovi doma{ni mikrokrle`i se: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras i Eurogluphus mainei i D. pteronyssinus (slika 8, A i B) e dominantniot mikrokrle` od doma{nata pra{ina {to `ivee vo predelite so konstantno vla`na klima, odnosno dominantniot doma{en mikrokrle` kaj nas i vo drugite zemji vo Evropa i SAD. D. farinae podobro pre`ivuva vo uslovi na poniska vla`nost na vozduhot, odnosno vo predelite so dolgi i suvi zimi.

A
A. Izoliran od S. Milkovska

B

Slika 8. A. i B. Dermatophagoides pteronyssinus

Holandskite alergolozi Voorhorst i Spiksma vo 1967 god. doka`uvaat deka alergenskata mo} na doma{nata pra{ina vo najgolema merka se dol`i na alergenite od Dermatophagoides pteronyssinus. Voedno tie prvi ja vospostavija vrskata pome|u brojot na doma{nite mikrokrle`i i alergenskata mo} na doma{nata pra{ina. Alergenite od doma{nite mikrokrle`i se identificirani i klasificirani vo ~etiri grupi. Alergenite od grupite I, III i IV pretstavuvaat proteoliti~ki enzimi i se nao|aat vo fecesot od doma{nite mikrokrle`i. Alergenite od grupata I (Dermatophagoides pteronyssinus I, Dermatophagoides farinae I i Dermatophagoides microceras) se cistein proteazi; alergenite od grupata III se serin proteazi; dodeka alergenite od grupata IV se amilazi. Alergenite od grupata II se strukturen del od teloto na doma{nite mikrokrle`i. Alergenite od doma{nata pra{ina vo najgolem procent pripa|aat na grupite I i III, dodeka alergenite od grupata II vo doma{nata pra{ina se sretnuvaat vo mnogu mala koncentracija.

88

Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Aeroalergeni od vnatre{na sredina

Koncentracijata na alergenite od mikrokrle`ite vo doma{nata pra{ina od 0,5 mkg/g pretstavuva rizik-faktor za alergiska senzibilizacija kaj predisponiranite lica. Postoi signifikantna korelacija pome|u koncentracijata na mikrokrle`ite vo domovite i dol`inata na eksponiraniot sta` so pojavata na alergiska senzibilizacija kaj predisponiranite lica, kako i so pojavata i stepenot na te`ina na klini~ki manifestna bolest. Senzibilizacijata na alergenite od doma{nite mikrokrle`i ima primarno alergolo{ko zna~ewe, odnosno brojot na licata {irum svetot senzibilizirani na ovie alergeni se procenuva na okolu 100 milioni. Spored rezultatite od European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) alergenite od doma{nite mikrokrle`i se najva`nite alergeni povrzani so bronhijalnata hiperreaktivnost i astmata vo 16 centri od 22 zemji od Evropa, Severna Amerika i Avstralija, a `iveeweto vo vla`ni `iveali{ta e potvrdeno kako rizik-faktor za pojavata na astma. Rezultatite od pove}e studii uka`uvaat deka senzibilizacijata na alergenite od doma{nite mikrokrle`i pretstavuva najva`en rizikfaktor i za pojavata na detskata astma, a rizikot e signifikantno povrzan so stepenot na ekspozicijata. Spored prospektivnite studii koi{to ja istra`uvaat patogenezata na detskata astma, rizikot za pojavata na astma do 11 god. od `ivotot se zgolemuva za pet pati pri ekspozicija vo prvata godina od `ivotot na doma{na pra{ina, koja{to sodr`i koncentracija od alergenite od doma{nite mikrokrle`i povisoka od 10 mkg/g. Spored edna studija za detskata astma vo R. Makedonija, senzibilizacijata na alergenite od doma{nite mikrokrle`i se sretnuva kaj 95,9% od decata so alergiska astma, a koncentracijata na alergenite od doma{nite mikrokrle`i vo doma{nata pra{ina vo `iveali{tata na bolnite deca e signifikantno povrzana so stepenot na nespecifi~nata bronhijalna reaktivnost, te`inata na astmata i nepovolniot evolutiven razvoj na bolesta. Vo istoto istra`uvawe e konstatirana prose~na koncentracija na alergenite od doma{nite mikrokrle`i vo doma{nata pra{ina od spalnata soba na decata od 11,8 mkg/g, odnosno 20 pati povisoka od koncentracijata, za koja{to e potvrdeno deka pretstavuva rizik-faktor za alergiska senzibilizacija kaj predisponiranite lica. 2.2.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe Senzibilizacija na Dermatophagoides pteronyssinus se sretnuva kaj 13,9% od ispituvanite adulti (grafik 13).

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

89

Senzibilizacija na Dermatophagoides pteronyssinus kaj site ispituvani adulti Prevalencijata na senzibilizacijata na Dermatophagoides pteronyssinus e sli~na kaj ispitanicite od site ispituvani gradovi.4% 14.0% 11.5% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 14.4%) e registrirana kaj ispitanicite od Skopje. 90 Institut za medicina na trudot .1% 13.Kolaborativen centar na SZO . Makedonija 13.6% 13. a najniska kaj ispitanicite od Debar (11. na koj{to se senzibilizirani ispitanicite so respiratornite alergiski bolesti (grafik 15.9% Grafik 13.Cvetanov V i sor.6%) (grafik 14).). 14.2% 12. odnosno naj~est aeroalergen voop{to.: Alergiskite bolesti vo R. Ovaa pojava e verojatno vo korelacija so klimatskite priliki vo Skopje i Debar. Najvisoka (14. Senzibilizacija na Dermatophagoides pteronyssinus kaj ispitanicite od oddelnite gradovi Alergenite od mikrokrle`ite od doma{nata pra{ina pretstavuvaat naj~est poedine~en vnatre{en aeroalergen.

ku~e) i ptici (papagal. okularni i/ili astmatski simptomi kaj senzibiliziranite lica.4% Grafik 15. Senzibilizacija na Dermatophagoides pteronyssinus kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit. a mo`e da bide prenesuvan so oblekata na liceto koe{to do{lo vo kontakt so ma~kata i da predizvikuva nazalni. Glavniot alergen (Fel d1) se nao|a na krznoto od ma~kata (osobeno vo facijalniot predel).3. senzibilizacijata na alergenot od ma~ka e signifikantno povrzana so bronhijalnata reaktivnost i astmata. al. Osven visokiot alergenski potencijal. Fel d1 ostanuva vo domot pove}e meseci posle otstranuvaweto na ma~kata. rinitis Celogod. Prevalencijata na senzibilizacijata na ovie alergeni vo na{ata populacija e poniska. Spored rezultatite od istra`uvawata vo [vedska i Holandija vo ramkite na ECRHS. a edna od pri~inite e pomalata zastapenost na doma{nite milenici vo domovite kaj nas vo sporedba so razvienite zemji.Aeroalergeni od vnatre{na sredina 120 100 80 60 40 20 0 Vkupno Celogod. odnosno `ivotni (ma~ka. Alergiska astma 13.1.4% 73. sekretot od lojnite `lezdi i urinata. kanarinec). senzibilizacija na alergenot od ma~ka se sretnuva kaj okolu 6 milioni lica. Doma{ni milenici Vo razvienite zemji e ustanovena visoka prevalencija na senzibilizacijata na alergenite od doma{nite milenici. al. klini~ka imunologija i alergologija 91 . Spored istra`uvawata vo SAD.3.3% 89. Ma~ka Alergenite od ma~ka se potentni senzitizeri na di{nite pati{ta. senzibilizacijata na alergenot od ma~ka pretstavuva prediktor na poniska vrednost na FEV1 nezavisno od pu{eweto i bronhijalnata hiperreaktivnost. 2. alergiska astma i celogodi{en alergiski konjunktivit 2. konj. dodeka spored istra`uvawata vo [panija. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.9% 58. Fel d1 se odlikuva i so golema prodornost vo di{noto steblo so ogled na dimenziite na negoviot nosa~ vo vozduhot na respirabilna ~esti~ka (dijametar < 5 mkm).

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

2.3.1.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe Senzibilizacija na alergenite od ma~ka se sretnuva kaj 5,5% od ispituvanite adulti (grafik 16).

5,5%

Grafik 16. Senzibilizacija na alergenite na ma~ka kaj site ispituvani adulti

Prevalencijata na senzibilizacijata na ma~ka e najvisoka vo Skopje (7,4%), a najniska vo Debar (2,4%), a edna od pri~inite sigurno e prevalencijata na doma{nite milenici vo navedenite gradovi (grafik 17).
7,4%

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sk Do Oh
3,1% 5,1%

6,2%

4,1%

2,4%

Pr

De

Pe

Grafik 17. Senzibilizacija na alergenite na ma~ka kaj ispitanicite od oddelnite gradovi

Prevalencijata na senzibilizacijata na alergenite na ma~ka kaj ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, alergiska astma i celogodi{en alergiski konjunktivit iznesuva 34,0%, 16,7%, odnosno 21,6% (grafik 18).

92

Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Aeroalergeni od vnatre{na sredina
120 100 80 60 34,0% 40 20 0 Vkupno Celogod. al. rinitis Celogod. al. konj. Alergiska astma 21,6% 16,7% 5,5%

Grafik 18. Senzibilizacija na alergenite od ma~ka kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, celogodi{en alergiski konjunktivit i alergiska astma

2.3.2. Ku~e Za ku~iwata se karakteristi~ni dva va`ni alergeni (Can f1 i Can f2), koi{to spored svoite karakteristiki se sli~ni so Fel d1, osven {to imaat ponizok alergenski potencijal. Can f1 i Can f2 se karakteristi~ni za site vidovi ku~iwa, a so Fel d1 postoi nizok stepen na vkrstena reaktivnost. Spored podatocite od literaturata vo razvienite zemji senzibilizacija na alergenite od ku~e se sretnuva kaj okolu 30% od atopi~nite lica. 2.3.2.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe Senzibilizacija na alergenite od ku~e se sretnuva kaj 2,8% od ispituvanite adulti (grafik 19).

2,8%

Grafik 19. Senzibilizacija na alergenite na ku~e kaj site ispituvani adulti

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

93

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

Prevalencijata na senzibilizacijata na alergenite od ku~e e najvisoka vo Skopje (4,2%), a najniska vo Debar (1,0%) (grafik 20). I ovoj grafi~ki prikaz, kako i grafikot 17. go demonstriraat stavot kon doma{nite milenici na `itelite vo pogolemite urbani sredini.
4,2% 3,8% 2,9% 2,1%

5 4 3 2 1 0 Sk

1,9% 1,0%

Do

Oh

Pr

De

Pe

Grafik 20. Senzibilizacija na alergenite na ku~e kaj ispitanicite od oddelnite gradovi

Prevalencijata na senzibilizacijata na alergenite na ku~e kaj ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, celogodi{en alergiski konjunktivit i alergiska astma iznesuva 23,1%, 18,4%, odnosno 10,0% (grafik 21).
120 100 80 60 40 20 2,8% 0 Vkupno Celogod. al. rinitis Celogod. al. konj. Alergiska astma

23,1%

18,4% 10,0%

Grafik 21. Senzibilizacija na alergenite od ma~ka kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, celogodi{en alergiski konjunktivit i alergiska astma

94

Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Aeroalergeni od vnatre{na sredina

2.3.3. Ptici Alergenite od pticite (papagali, kanarinci, gulabi i dr.) obi~no pretstavuvaat alergeni od mikrokrle`ite koi{to `iveat vo nivnite perduvi. Spored podatocite od literaturata, prevalencijata na senzibilizacijata na alergenite od ptici ne e visoka, no ovie alergeni se poznati po sposobnosta da predizvikuvaat seriozni nazalni, okularni i/ili astmatski simptomi. 2.3.3.1. Rezultati od na{eto istra`uvawe Senzibilizacija na perduvi se sretnuva kaj 3,9% od ispituvanite adulti (grafik 22).

3,9%

Grafik 22. Senzibilizacija na perduvi kaj site ispituvani adulti

Prevalencijata na senzibilizacijata na perduvi e najvisoka vo Skopje (4,4%), a najniska vo Debar (1,4%) (grafik 23).
4,4%

5 4 3 2 1 0 Sk Do Oh

3,9%

2,7% 1,9% 1,4%

2,8%

Pr

De

Pe

Grafik 23. Senzibilizacija na alergenite na perduvi kaj ispitanicite od oddelnite gradovi

Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

95

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

Prevalencijata na senzibilizacijata na perduvi kaj ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, celogodi{en alergiski konjunktivit i alergiska astma iznesuva 23,1%, 18,4%, odnosno 10,0% (grafik 24).
120 100 80 60 40 20 0 Vkupno Celogod. al. rinitis Celogod. al. konj. Alergiska astma 14,9% 3,9% 10,0%

10,0%

Grafik 24. Senzibilizacija na perduvi kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit, celogodi{en alergiski konjunktivit i alergiska astma

2.3.4. Lebarka Alergenite od lebarkata (angl. cockroach) (Slika 9, A i B) pretstavuvaat va`en triger na simptomi vo nekoi zemji (SAD, Velika Britanija, Avstralija i dr.). Pove}eto vidovi lebarki `iveat vo tropskite predeli, no so primenata na centralnoto greewe tie se pro{ireni i vo zemjite so studena klima. Naj~esti vidovi lebarki se amerikanskata lebarka (Periplaneta americana), avstraliskata lebarka (Periplaneta australasiae), aziskata lebarka (Blatella orientalis) i dr. Vo Evropa i kaj nas se sretnuva germanskata lebarka (Blatella germanica, nar. buba {vaba).

A.

B.

Slika 9. A. i B. Germanska lebarka (Blatella germanica)

Alergenite od lebarkite pretstavuvaat sostaven del na doma{nata pra{ina. Alergenite od amerikanskata i germanskata lebarka se identificirani 96
Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

klini~ka imunologija i alergologija 97 . Senzibilizacija na alergenite od lebarka kaj site ispituvani adulti Prevalencijata na senzibilizacijata na alergenite od lebarka e najvisoka vo Skopje (4.1.6%. 10.1% 2.0%.9% 1.2% od ispituvanite adulti (grafik 25). 5. celogodi{en alergiski konjunktivit i alergiska astma iznesuva 11.0% (grafik 27). odnosno 10.Aeroalergeni od vnatre{na sredina i mo`at kvantitativno da se odredat vo doma{nata pra{ina so specifi~ni monoklonalni antitela.0% Pr De Pe Grafik 26.2% 2.1% 4.4%). Rezultati od na{eto istra`uvawe Senzibilizacija na alergenite od lebarka se sretnuva kaj 3.4%) (grafik 26). Senzibilizacija na alergenite na lebarka kaj ispitanicite od oddelnite gradovi Prevalencijata na senzibilizacijata na alergenite od lebarka kaj ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit.2% Grafik 25. 2.4% 5 4 3 2 1 0 Sk Do Oh 1.3. 3. a najniska vo Debar (1. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.4.

Brussels 1999.: Alergiskite bolesti vo R. Senzibilizacijata na muvli se sretnuva relativno retko vo adultnata populacija vo R. no i pokraj toa.5.9%) najverojatno e prisutna kaj pove}e od 200 000 lica vo R. Simpson A. 98 Institut za medicina na trudot . National Institutes of Health. konj. 2. Allergies. al.6. 105: 628-632. and Blood Institute 2002. celogodi{en alergiski konjunktivit i alergiska astma 2. Prvite rezultati za senzibilizacijata na alergenite od lebarkata i nejzinata za~estenost kaj bolnite od alergiski respiratorni bolesti uka`uvaat deka se raboti za faktor za koj mora da se vodi smetka vo alergolo{kata obrabotka na bolnite.0% 10.Cvetanov V i sor. p. Risk factors. Custovic A. taa pretstavuva va`en faktor vo nastanokot na alergiskite respiratorni bolesti. Senzibilizacijata na alergenite na Dermatophagoides pteronyssinus (13. Senzibilizacija na alergenite od lebarka kaj site ispitanici i ispitanicite so celogodi{en alergiski rinit. The UCB Institute of Allergy. 53: 115-120. 4. Na{ite podatoci uka`uvaat na ne{to poniska senzibilizacija na alergenite od doma{nite milenici (`ivotni i ptici) vo sporedba so podatocite od istra`uvawata od razvienite zemji. 3. J Allergy Clin Immunol 2000. National Heart. 2.0% Grafik 27. p. 3. 20-29. a se sretnuva kaj okolu 90% od bolnite so celogodi{en alergiski rinit i okolu 60% od bolnite so alergiska astma. al. 2. Lung. Makedonija 120 100 80 60 40 20 3. 4. Zaklu~oci 1.Kolaborativen centar na SZO . Makedonija. The importance of allergens in the development of asthma and the persistence of symptoms. Na{ite rezultati go potvrduvaat alergolo{koto zna~ewe na alergenite na doma{nite mikrokrle`i na {to uka`uvaat i pove}e istra`uvawa od zemjava i od svetot. no pretstavuva va`en rizik-faktor za nastanokot na celogodi{niot alergiski rinit i alergiskata astma. Global Initiative for Asthma.6% 10. Alergiska astma 11.2% 0 Vkupno Celogod. rinitis Celogod. Allergy 1998. 27-39. Woodcock A. Makedonija. Importance of indoor allergens in the induction of allergy and elicitation of allergic disease. Nelson HS. Literatura: 1.

Risk of asthma in the general Spanish population attributable to specific immunoresponse. et al. Exposure to house-dust mite allergen (Der p 1) and the development of asthma in childhood. Abramson M. 162: 920-924. European Community Respiratory Health Survey. Is sensitization to Alternaria alternata a risk factor for severe asthma? A population-based study. Eur Respir J 1999. Asthmatic symptoms and indoor levels of microorganisms and house-dust mites.Aeroalergeni od vnatre{na sredina 5. Risk factros for asthma among young adults in Melbourne. Holgate S. Usmeno soop{tenie. Harrison PT. Individual allergens as risk factors for bronchial responsiveness in young adults. 13. Trandafilovski P. Burge H. 6. Karadzinska-Bislimovska J. et al. Ma~eska-Baxakova G. Platts-Miles TAE. 1993. Creature comfort-living mites and moudls. Skopje: Medis-informatika. 14. et al. 15.41-48. et al. 20. Engl J Med 1990. 18. Cvetanov V. Faktori koi vlijaat vrz evolucijata na astmata vo detskata vozrast. 28: 728-734. Allergy 2000. Soriano JB. Onset and remission of allergic rhinitis and asthma and the relationship with atopic sensitization and smoking. Leynaert B. Sunyer J. Jarvis D. Neukirch C. Janson C. Respiratory symptoms and positive skin prick tests in a prospective asthma study in Republic of Macedonia (initial results). Kiril i Metodij”. Kungulovski \. Spiksma F. Int J Epidemiol 1999. 18:598-611. Chinn S. 21. Voorhorst R. 2002. Sensitization to individual allergens and bronchial responsiveness in the ECRHS. 29: 148149. Ma~eska-Baxakova G. Partti-Pellinen K. Marttila O. Respirology 1996. Thorax 1998. 39: 325-339. Washington: National Academy Press. 53: 662-667. 1999. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Alergiski bolesti-Lekuvawe. Am J Respir Crit Care Med 2000. 14 (30): 78. 19. Astmata i va{eto dete. 1998. et al. Burney P et al. Janson C. Burney P. Plaschke PP. Henry C. 1999. A prospective study. 9. Clin Exp Allergy 1995. 8. Norrman E. J Allergy Clin Immunol 1999. Bitola: Kiro Dandarot. Sporik R. 323: 502-507.Skopje. Occurrence of dog. Karaxinska-Bislimovska J. Medicinski fakultet . Cvetanov V. 16. et al. National Academy of Sciences. Janson C. et al. Clin Exp Allergy 1999. Anto P. 1: 291-297. 7. Pope A. 103: 709-711. 12. Bjornsorn E. 10. Petrovska J. E`ova N. 17. 25: 423-431. Indoor allergens: assessing and controlling adverse health effects. Makinen-Kiljunen S. Sunyer J. Australia. Raven J. 55: 65-68. Varekamp H. Patterson R. 2125. The house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) and the allergens it produces: identity with the house dust allergens. Balabanova M. 14: 876-884. 11. Luczynska C. Kutin JJ. 14. Chinn S. Trandafilovski P. Burney P. Doktorska disertacija. Spanish Group of the European Community Respiratory Health Survey. J Allergy 1967. Anto JM. Norback D. et al. cat and mite allergens in public transport vehicles. et al. klini~ka imunologija i alergologija 99 . Eur Respir J 1999. The European Community Respiratory Health Survey: what are the main results so far? Eur Respir J 2001. Univerzitet “Sv.

100 .

Poglavje V V. Klini~ko-epidemiolo{ki istra`uvawa .

za pozitiven ko`en test e smetana papula so sreden dijametar > 3mm.61 god. Brojot i vidot na alergenite be{e odreden vrz osnova na rezultatite od trigodi{niot aeropalinolo{ki monitoring.56 ± 13. t-test za nezavisni primeroci i linearna regresija) so statisti~kata programa SPSS 11. Ohrid. sredna vozrast 11. Alergenskite ekstrakti se rastvorani vo 31505 QAU (quality assurence units). pelin-Artemisia vulgaris. Testovite se izveduvani na volarnata strana na podlaktot pri {to e vklu~ena pozitivna kontrola so 0. tegavec-Plantago lanceolata. Dijametarot na papulata e presmetuvan so transparenten pleinmetar. Prilep.6% od vkupnata populacija na R. Makedonija. Fisher’s exact-test. loboda-Chenopodiaceae spp. vo Institutot za medicina na trudot se izvedeni spirometriski ispituvawa i nespecifi~en bronhoprovokativen test so histamin. perduv). Penicillinum notatum. Ispituvawata se izvedeni na spirometarot SanoScope-SCHILLER spored preporakite na European Community for Steel and Coal (Official Statement of the European Respiratory Society). kopriva-Urtica dioica. 102 Institut za medicina na trudot . grupen polen-treva. sredna vozrast 39. pri {to od gradovite Skopje.Cvetanov V i sor.01 ± 2. Ambrosia elatior. Od niv 722 se vozrasni (283 od ma{ki i 439 od `enski pol. Alternaria alternata. Pra{alnicite za vozrasnite se popolnuvani od lekar.5god. rang 4 .1% histamin i negativna kontrola so glicerinirana sredina za ekstrakcija. Dojran. Mann-Whitney U-test. a se ~itani po vremenski period od 20 minuti.15 god). odnosno pra{alnik za vozrasni (prilog 2) i pra{alnik za deca (prilog 3).Kolaborativen centar na SZO . Spored preporakite na Evropskata akademija za alergologija i klini~ka imunologija. rang 18 . Dermatophagoides pteronyssinus. Kaj vozrasnata populacija izvedeni se ko`ni prick-testovi so 11 standardni Bencard-ovi alergeni (grupen polen-drvja..44 god so pozitiven odgovor na pra{awata za postoewe na astmatski simptomi i/ili primena na antiastmatski lekovi. lebarka. vo glicerinirana sredina na ekstrakcija. dodeka pra{alnicite za decata se popolnuvani od roditelite spored soodvetni instrukcii.: Alergiskite bolesti vo R. ma~ka. Makedonija Epidemiolo{ko-klini~koto istra`uvawe e izvedeno vo periodot od fevruari do juni 2002 god. Pri sostavuvaweto na pra{alnicite koristeni se standardiziranite pra{alnici primenuvani vo epidemiolo{kite studii za alergiskite bolesti vo svetot. odnosno okolu 0. Debar i Peh~evo po slu~aen izbor se vklu~eni vkupno 1121 ispitanik. Statisti~kata analiza na dobienite podatoci e izvedena so deskriptivni i analiti~ki metodi (χ2-test. kako European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) i International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). ku~e.78 god) i 399 deca (196 od ma{ki i 203 od `enski pol. Kaj adultite od vozrasnata grupa 20 . Primeneti se dva vida pra{alnici dizajnirani za ovaa namena.

1. 1.1. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.4%). Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti Atopijata kaj vozrasnite e definirana kako pozitiven ko`en test na barem eden od op{tite alergeni.Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti 1. Astmata (vo vozrasnata grupa 20 .44 god) e definirana spored postoeweto na eden ili pove}e astmatski simptomi ili primena na antiastmatski lekovi i pozitivniot nespecifi~en bronhoprovokativen test so histamin. Karakteristiki na ispituvanite grupi 1. klini~ka imunologija i alergologija 103 . Distribucijata na ispituvanata grupa spored polot e prika`ana na grafikot 28.1. Sezonskiot alergiski rinit (SAR) kaj vozrasnite e definiran vrz osnova na pozitivnite podatoci na simptomi za rinit asocirani so polenskata sezona i pozitivnata senzibilizacija na polenski alergeni. Alergiskiot rinit kaj vozrasnite e definiran vrz osnova na postoeweto na simptomi za rinit i pozitivnata senzibilizacija na sezonskite ili celogodi{nite alergeni. a celogodi{niot alergiski rinit kaj decata e definiran vrz osnova na podatocite od pra{alnikot za celogodi{ni simptomi za rinit vo kontakt so op{ti celogodi{ni alergeni. odnosno pozitivniot bronhodilatatoren test so sprej Ventolin kaj ispitanicite so reducirana ventilatorna funkcija. konsumirawe odredeni prehranbeni produkti ili ubod od insekt.0. a `eni 439 (61. Sezonskiot alergiski rinit kaj decata e definiran vrz osnova na podatocite od pra{alnikot za povtoruvani sezonski manifestacii na eden ili pove}e od simptomite za rinit vo periodot prolet-leto. Celogodi{niot alergiski rinit (CAR) kaj vozrasnite e definiran vrz osnava na podatoci od pra{alnikot za celogodi{na manifestacija na zaboluvaweto i pozitivnata senzibilizacija na celogodi{nite alergeni. Preosetlivosta na medikamenti.Vozrasno naselenie Od vkupniot broj vozrasni ispitanici (722) ma`i se 283 (38. hrana i ubod od insekti kaj vozrasnite i decata e definirana spored pozitivnite odgovori na pra{awata za pojava na reakcija na preosetlivost posle primena na odreden lek.6%). Alergiskiot konjunktivit kaj vozrasnite e definiran spored postoeweto na simptomi za konjunktivit i pozitivnata senzibilizacija na sezonskite ili celogodi{nite alergeni. Atopiskiot dermatit kaj decata e definiran kako ko`en isip sleden so jade` koj{to se pojavuva i gubi vo tekot na najmalku {est meseci.

1% 22% 11.5 god.0% Grafik 30. dodeka najmalku ispitanici ima od vozrasnata grupa > 70 god (1.3%) (grafik 29). a prose~nata vozrast iznesuva 39.0% 16. Najgolemiot broj vozrasni ispitanici e od vozrasnata grupa 41-50 god (30.Cvetanov V i sor. 15.0% Debar Peh~evo 14. Makedonija 61.7% 13. Distribucija na ispituvanata grupa spored polot Vozrasta na ispitanicite e vo rangot od 18 do 78 god.56 ± 13.Kolaborativen centar na SZO .2% 1.0% Skopje Dojran Ohrid Prilep 13. Distribucija na ispituvanata grupa spored vozrasta Najgolemiot broj ispitanicite e od podra~jeto na Skopje (28%). Distribucija na ispituvanata grupa spored mestoto na `iveewe 104 Institut za medicina na trudot .1%).9% 5.3% > 70 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Grafik 29. dodeka ispitanicite od drugite gradovi se prisutni vo pribli`no ist procent.4% 38.: Alergiskite bolesti vo R.6% ma`i `eni Grafik 28. koj{to se dvi`i od 13% do 16% (grafik 30). 35 30 25 20 15 10 5 0 30.9% 15.0% 28.0% 14.

6% Grafik 32.7%) i Albancite (13. 85.5% Vrab. klini~ka imunologija i alergologija 105 . 18. najbrojni se vrabotenite (70.4% 16. Distribuija na ispituvanata grupa spored mestoto na `iveewe (grad ili selo) Spored stepenot na obrazovanie. 100 80 60 40 20 0 79. Nevrab. Distribucija spored socijalno-ekonomskiot status Makedonsko zdru`enie za bazi~na.8% penzioneri (grafik 33 i 34).7% 13.8% Tur 2.4% grad selo 14.5% Srb 0.4%) (grafik 32).9%).9% 6. Distribucija spored stepenot na obrazovanie Grafik 34. 22.2% dr Mak Alb Grafik 31.9% 70.8% Penz. Distribucija na ispituvanata grupa spored etni~kata pripadnost Spored mestoto na `iveewe.8% 5.5%).6% 2. 70 60 50 40 30 20 10 0 58. najbrojni se Makedoncite (79.6%) (grafik 31). 22. Spored socijalno-ekonomskiot status.9% se nevraboteni i 6. najbrojni se ispitanicite so sredna stru~na podgotovka (58. pogolem e brojot na ispitanici od urbanata sredina (85.7% OSS SSS VSS Studenti Grafik 33.Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti Spored etni~kata pripadnost.1% Rom 1.

2% pu{a~i nepu{a~i Grafik 35.1%).2% 36.6% 34. Distribucija spored na~inot na domuvawe Grafik 38. 70 60 50 40 30 20 10 0 58.6%) (grafik 35 i 36).Cvetanov V i sor.7%).7% 43. Distribucija spored na~inot na zatopluvawe na domot 106 Institut za medicina na trudot . Distribucija na ispituvanata grupa spored navikata za pu{ewe 50 40 30 20 10 0 45.4% 31. 57. a greeweto so drva e naj~est na~in na zatopluvawe na domot (58.Kolaborativen centar na SZO .1%) (grafik 37 i grafik 38).1% ku}a stan 24.9% 29.: Alergiskite bolesti vo R. drva struja Grafik 37.2% parno gr.8% Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 36.6% 25. Distribucija na pu{a~ite spored mestoto na `iveewe Pogolem broj od ispitanicite `iveat vo ku}a (75.6% 28. Najmnogu pu{a~i se sretnuvaat kaj ispitanicite od Skopje (45. Makedonija Kaj ispitanicite e registriran relativno visok procent na pu{a~i (34.7% 12.2%).1% 75. a najmalku kaj ispitanicite od Dojran (25.

3% 66.distribucija vo oddelnite gradovi Zelenilo vo domot odgleduvaat 77.6%) (grafik 46).Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti Prisustvo na zelenilo vo okolinata na domot referiraat 67. Doma{ni milenici kaj ispituvanata grupa Grafik 44. klini~ka imunologija i alergologija 107 . 100 80 67. 50 35. vo najgolem procent ispitanicite od Dojran (45. Zelenilo vo domovite kaj ispituvanata grupa Grafik 42. izduvni gasovi od soobra}ajot i drugo) uka`uvaat 38.4% 61.4% 72.4%) (grafik 42).7% 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 43.1% 40 da ne 30 20 10 64.4% 67.3%) (grafik 40).9%) i Ohrid (84.5% 84.3% od ispitanicite (grafik 43). Makedonsko zdru`enie za bazi~na. a najmalku ispitanicite od Dojran (14. i toa naj~esto ispitanicite od Skopje (44.4% 39.2% 33. Zelenilo vo domot distribucija vo oddelnite gradovi Doma{ni milenici ~uvaat 35.5%) (grafik 44). industrisko zagaduvawe.5% 60 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 39.8% da ne 92.2% 32.9% 60 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 41. Doma{ni milenici distribucija vo oddelnite gradovi Na zagadenost vo okolinata na domot (smet. Zelenilo vo okolinata na domot . i toa naj~esto onie od Peh~evo (85.5% 45.5% 36.2% 64.8% 84.4%) i Skopje (40.3% od ispitanicite (grafik 45).1% 63. Zelenilo vo okolinata na domot kaj ispituvanata grupa Grafik 40. 100 80 77.2% od site ispitanici (grafik 39).8% 24.2% da ne 22.2% 80.5% 85.2% od ispitanicite (grafik 41). Ovaa pojava e naj~esto prisatna kaj ispitanicite od Dojran (92.3% 40.3%) i Peh~evo (84.2%).3% 60.

Distribucija na ispituvanite deca spored polot 108 Institut za medicina na trudot .1% 30. vo ispituvanata grupa bea vklu~eni 399 deca na vozrast 0-15 god. 70 60 50 40 30 20 10 0 57.5%).1. vlaga ili visoka temperatura) referiraat 43.: Alergiskite bolesti vo R.9%).5% 47.2% 43. povtorno vo najgolem procent ispitanicite od Skopje (57.6% 39. mom~iwa se 196 (48. a devoj~iwa 203 (51.2% 37.1% 48. ekspozicija . Zagadenost vo okolinata na domot. 51. hemikalii. a vo najmal procent ispitanicite od Dojran (24.4% da 38.6% ne Pe Grafik 45.3% 61. Makedonija 50 40 44.7% 30 20 10 0 Sk Do Oh Pr De 14.Kolaborativen centar na SZO .1%) (grafik 49).1%) (grafik 48). Zagadenost vo okolinata na domot kaj ispituvanata grupa Grafik 46.8% od ispitanicite (grafik 47). Specifi~na prof. ekspozicija kaj ispituvanata grupa Grafik 48.distribucija vo oddelnite gradovi 1.6% 20.2% 56.2. Deca Vo soglasnost so metodologijata na istra`uvaweto.distribucija vo oddelnite gradovi Postoewe na specifi~na profesionalna ekspoziija na rabotnoto mesto (pra{ina.2% 38. Od vkupniot broj ispituvani deca.5% 25.8% da ne Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 47. Specifi~na prof.9% ma{ki `enski Grafik 49.Cvetanov V i sor.1% 33% 24.

Distribucija na ispituvanite deca spored gradot na `iveewe Spored etni~kata pripadnost na ispituvanite.0% 12. Distribucija na ispituvanite deca spored vozrasta Kako i kaj vozrasnite ispitanici. a vozrasnata grupa > 7 god so 57.5%) (grafik 52). > 7 god.7%) i Albancite (14. Distribucija na ispituvanite deca spored etni~kata pripadnost Makedonsko zdru`enie za bazi~na.0% 9.0% 13.5% 3.Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti Prose~nata vozrast na ispituvanite deca iznesuva 11. 21.1% < 7 god.0% 31.7% 14.1%.8% Rom 0. 100 80 60 40 20 0 78.1% Mak Alb Tur 1.9% 42.61 godini.5% Srb 1.3% dr Grafik 52.0% Peh~evo Grafik 51. Grafik 50. deca najbrojni se Makedoncite (78.01 ± 2.0% Skopje Dojran Ohrid Prilep Debar 14. klini~ka imunologija i alergologija 109 . Vozrasnata grupa ≤ 7 god e zastapena so 42. 57. najgolemiot broj od ispituvanite deca se od Skopje (31%) (grafik 51).9% (grafik 50).

a greeweto so drva e po~est na~in na zatopluvawe na domot (53%) (grafik 54 i grafik 55).6% 17. Najgolem broj majki koi{to pu{ele vo tekot na bremenosta se sretnuva vo Dojran (17.9%. a najmal vo Peh~evo (2%) (grafik 57).9% grad selo 18.distribucija vo oddelnite gradovi Podatocite poka`uvaat deka 91% od ispituvanite deca bile doeni (grafik 58).1% Grafik 56.8%).6% Grafik 54.Cvetanov V i sor.9% da ne 12. Akcentot be{e staven na ekskluzivnoto doewe.Kolaborativen centar na SZO . Distribucija na ispituvanite deca spored mestoto na `iveewe Pogolem broj od ispituvanite deca `iveat vo ku}a (73. Pu{ewe na majkata vo tekot na bremenosta kaj ispituvanite deca Grafik 57. 81. Pu{ewe na majkata vo tekot na bremenosta . a vo selo 18.1% Grafik 53. 20 15. vnimanie zaslu`uva podatokot 110 Institut za medicina na trudot . Na~in na zatopluvawe na domot Navikata za pu{ewe cigari kaj majkite na ispituvanite deca vo tekot na nivnata bremenost e prisutna vo 12.2% 40 30 20 10 0 parno gr. drva struja 18.: Alergiskite bolesti vo R.8% ku}a stan 26.3% 6. a najvisok procent se sretnuva kaj ispituvanite deca od Dojran (86.9%) (grafik 59).8% 19.1% od slu~aite (grafik 56).6%).6% 87. 60 50 53% 73.1% od ispituvanite deca (grafik 53).1% 15 10 5 0 Sk Do Oh Pr De Pe 8.1% 2.6%) i Skopje (15.4% 6. @iveewe vo ku}a ili stan kaj ispituvanite deca Grafik 55. Makedonija Vo grad `iveat 81.

0% da ne 9. do 6 mes.4% 18.6% do 12 mes. Traewe na doeweto vo `ivotot/distribucija vo oddelnite gradovi Rodilnata te`ina kaj najgolemiot broj od ispituvanite deca (78. 22.6% i posle navr{enata prva godina od `ivotot (grafik 60).Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti deka re~isi 35% od ispituvanite deca bile doeni vo tekot na celiot doene~ki period.4% 34. klini~ka imunologija i alergologija 111 .9% 87. Distribucija na ispituvanite deca spored rodilnata te`ina Pove}e od edno dete e prisutno vo semejstvata na 55% od vkupniot broj ispituvani deca nasproti 45% od ispituvanite deca koi{to nemaat brat ili sestra (grafik 62). 100 80 60 40 20 0 < 3000 gr 3-4200 gr > 4200gr 16.5%) iznesuvala 3000 . Doewe vo prvata godina od prvata godina od `ivotot Grafik 60. Distribucija na ispituvanite deca spored doeweto vo prvata godina od `ivotot 100 80 60 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe 88.6% od ispituvnite deca imaat brat ili sestra.0% Grafik 58. 91. Grafik 59. Vo Ohrid duri 66.9% 40 30 20 10 0 do 3 mes.1% 78. a najmalku vo Peh~evo (42.1% 5.5% Grafik 61. > 12 mes.7% 92.4200 g (grafik 61).8%) (grafik 63).6% 93.6% 24. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.3% 98.2% 86. a duri 18.

7% 23.7% 27.0% 54.distribucija vo oddelnitegradovi Zelenilo vo okolinata na domot e referirano kaj 79.7%) (grafik 69).). Pove}edetstvo kaj isp.7% da ne 20. vo najgolem procent kaj ispitanicite od Dojran (91. Makedonija 100 80 66. Prestoj vo jasli ili gradinka kaj ispituvanite deca Grafik 65.0% 64.0% Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 62. 112 Institut za medicina na trudot .8% da ne 60 40 20 0 46. Spored o~ekuvawata.1% 79.6% 50.8% 55.4% od ispituvanite dea (grafik 68). deca .6% 21. najgolem procent deca so prestoj vo jasli ili gradinka e registriran vo Skopje (57.6% 42. Zelenilo vo okolinata na domot kaj ispituvanite deca Grafik 67.4% 79.4% 47.1% 40.2% 57.9% Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 64.7% od ispituvanite deca (grafik 66.2% 74.: Alergiskite bolesti vo R.Kolaborativen centar na SZO . povtorno vo najgolem broj od decata od Dojran (92. 100 80 90.1%) (grafik 67).0% da ne 60 40 20 0 45.3% 76. Pove}edetstvo odnosno bra}a/ sestri kaj ispituvanite deca Grafik 63. Zelenilo vo okolinata na domot .8% od ispituvanite deca na vozrast 0-6 god prestojuvale vo jasli ili gradinka (grafik 64). 100 80 57.Cvetanov V i sor.1%) (grafik 65).2% 42. Prestoj vo jasli ili gradinka .distribucija vo oddelnite gradovi Odgleduvawe zelenilo vo domot e referirano od 71.distribucija vo oddelnite gradovi Podatocite poka`uvaat deka 42.8% 91.3% 60 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 66.3% 56.

Zelenilo vo domot kaj ispituvanite deca Grafik 69.6% ne 60 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 68.9%) (grafik 75).7% 65.Dijagnosti~ki kriteriumi za oddelnite alergiski entiteti 92. Pasivno pu{ewe kaj ispituvanite deca Grafik 73.2% 60. Zelenilo vo domot distribucija vo oddelnite gradovi Doma{ni milenici (ku~e.3% 71. kanarinec i dr. klini~ka imunologija i alergologija 113 .3% 55.9% 28. Sli~no kako kaj vozrasnite ispitanici. vo najgolem procent doma{ni milenici se sretnuvaat kaj decata od Dojran (62. Sli~no kako kaj vozrasnite ispitanici.6% 34.7% 65.4% 60 da ne 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 72.7% od ispituvanite deca `iveat vo semejstva kade {to eden ili pove}e ~lenovi se pu{a~i (grafik 72).4% da ne 60 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 70.6% 65. Doma{ni milenici kaj ispituvanite deca Grafik 71.3% 60.3% 59.2% 100 80 71. izduvni gasovi od soobra}ajot i dr. 100 80 62. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.8% 55.7% 78.2%). Pasivno pu{ewe-distribucija vo oddelnite gradovi Postoewe na zagadenost vo okolinata na domot (smet.) referiraat 20.7%) (grafik 71).0% 31. Doma{ni milenici distribucija vo oddelnite gradovi Vkupno 60.6% 30.4% 20. procentot e najvisok kaj ispitanicite od Skopje (34.) se ~uvaat vo domovite na 34.1% od ispituvanite deca (grafik 74). 100 80 39.7% 81.6% 67. a najnizok kaj ispitanicite od Dojran (5. industrisko zagaduvawe.4% da 28. Najvisok procent pasivni pu{a~i se sretnuva kaj ispituvanite deca od Peh~evo (81.4% od ispituvanite deca (grafik 70).7% 50.8%) (grafik 73).9% 74. papagal. ma~ka.

1% 80 60 40 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe 34.: Alergiskite bolesti vo R.6% 5. Makedonija 100 79.3% 13.6% Grafik 74.Cvetanov V i sor.2% 19. Zagadenost vo okolinata na domot .Kolaborativen centar na SZO .9% 11. Zagadenost vo okolinata na domot kaj ispituvanite deca Grafik 75.5% 15.9% da ne 20.distribucija vo oddelnite gradovi 114 Institut za medicina na trudot .

AR se deli na sezonski i celogodi{en. kivawe. vrba. kakvi {to se: studen vozduh. loboda.Alergiski rinit 2. kopriva. Najzna~ajni favorizira~ki faktori za pojavata na SAR se nazalnite nespecifi~ni iritansi. trevite (p~enka. dab. 2. eozinofili i dr. Sezonski alergiski rinit 2.2. gabite. osobeno muvlite i nivnite spori. ~e{awe. ^esto pati od vozdu{nite strui mo`e da se prenesuvaat polenovite zrna i vo podale~nite podra~ja i da predizvikuvaat vonsezonski simptomi na SAR.3. ~ad od cigari.1. koga simptomite traat pomalku od 4 dena vo nedelata ili vo tekot na pomalku od 4 nedeli. muvli i nivni spori. prosledeno so vodenikava sekrecija i nazalna opstrukcija poradi hipertrofija na nosnata ligavica.1) se definira kako vospalitelna bolest na nazalnata mukoza so intermitentni simptomi na rinit: ~e{awe.1. Klasifikacija Spored vremeto na pojavuvaweto. Alergiski rinit MKB . Sezonskiot AR (SAR. priliv na krv vo nosnata mukoza. kongestija vo nosot. 2. Celogodi{niot (perenijalniot) AR (CAR. razli~ni mirisi. klini~ka imunologija i alergologija 115 .10. brest. topola. kaj prethodno senzibilizirani lica pri sezonska ekspozicija na oddelni specifi~ni polenski alergeni. tegavec. sulfurniot dioksid. {tavej. Spored te`inata na klini~kite pojavi AR se deli na lesen. kivawe i zatnat nos najmalku 2 nedeli. Spored karakterot na simptomite. koj se karakterizira so prisustvo na mnogu kletki i kleto~ni elementi: mastociti. odnosno perzistenten so simptomi koi traat 4 ili pove}e denovi vo nedelata vo tekot na pove}e od 4 nedeli. prosledeno so kivawe i vodenikava rinorea. Definicija Alergiskiot rinit (AR) e vospalitelna bolest na nazalnata mukoza. no ne pomalku va`ni se emocionalnite faktori i zagaduva~kite agensi od okolinata (ozonot. AR mo`e da bide intermitenten. elka.4 2. Vospalenieto doveduva do zgolemen nazalen odgovor kon razli~ni nespecifi~ni i specifi~ni stimulusi od okolnata sredina i do formirawe klini~ki sindrom so sledni simptomi: hipersekrecija.3. alkohol. bor). napor. p~enica. jasen. iritacija. Pokraj sezonata. dol`inata na polenacijata i Makedonsko zdru`enie za bazi~na. ambrozija. ‘r`. Tipot na alergenot e geografski opredelen so aeropalinolo{kite karakteristiki vo opredelenata oblast.3) se definira kako vospalitelna reakcija na nazalniot epitel so postojano prisutni simptomi na rinit vo vid na ~e{awe.0. Etiopatogeneza Naj~esti predizvikuva~i na SAR se polenite od drvjata (breza. dizel gasovite. gluvar~e). livadarka). umeren i te`ok. J 30. J 30. J 30. azotniot oksid). bazofili. za~ini. plevelite (pelin. lipa.

116 Institut za medicina na trudot . Zna~ajna e i vkrstenata senzibilizacija na polenite od trevi. Prenesenite impulsi do CNS predizvikuvaat odgovor preku eferentni parasimpati~ni nervi so pojava na hipersekrecija. mo`at da ja favoriziraat pojavata na simptomi. serotonin. koi doveduvaat do vazodilatacija. Pri hroni~noto vospalenie eozinofilite preku glavniot alkalen protein i eozinofilnata peroksidaza go o{tetuvaat resestiot epitel na ligavicata i senzornite nervni zavr{etoci stanuvaat dostapni za drazbi od okolinata po {to se nadovrzuva fazata na nespecifi~na hiperreaktibilnost. Toa rezultira so degranulacija na membranata i osloboduvawe na membranski medijatori od tipot na histamin. bradikinini. bradikinin. Makedonija meteorolo{kite uslovi. prostaglandini i hemotakti~ni medijatori. ~adot od cigari. Patogenezata na SAR podrazbira protivgen-protivtelo reakcija koja se javuva vedna{ posle alergiskata provokacija so protivgen-polen koj premostuva dve molekuli na IgE fiksirani protivtela za povr{inata na mastocitite i bazofilite. eozinofili. koe{to se ozna~uva kako “prag na provokacijata”. Raniot odgovor e rezultat na IgEzavisna aktivacija na mastocitite vo nazalnata mukoza. triptaza. bradikinin i drugi) i nivno vrzuvawe za receptorite na senzitivnite vlakna na n. Nervno-refleksniot mehanizam zapo~nuva so osloboduvaweto na medijatorite od ranata faza (histamin. polenot na trevite i plevelite e so pogolem broj antigeni determinanti vo odnos na nekoi drvja. Vo hroni~nata inflamacija uloga imaat i aksonski refleksi so lokalno osloboduvawe na nevropeptidi. Patogenetski CAR vo su{tina pretstavuva inflamacija sostavena od mast kletki.Cvetanov V i sor. Nazalnite nespecifi~ni iritansi kakvi {to se: studeniot vozduh. Celogodi{en alergiski rinit Naj~esti predizvikuva~i na CAR se aeroalergenite od doma{nite `ivotni i ekskretite od mikrokrle`ot Dermatophagoides pteronyssinus. levkotrienite (LTB4 i LTC4).2. pravot. serotonin. levkotrieni. zgolemena vaskularna permeabilnost. Za pojavata na klini~kite simptomi na SAR potrebna e ekspozicija na odredeno koli~estvo polenovi zrna na m3 vozduh. Docnite reakcii se javuvaat 6-12 ~asovi po ekspozicijata i se rezultat na LTB4 i PAF koi predizvikuvaat natrupuvawe na eozinofili vo nosnata ligavica. Emocionalnite faktori.3.Kolaborativen centar na SZO . razli~nite mirizbi. T-li i makrofagi. glandularna sekrecija i stimulacija na aferentnite nervi. Taka. kako i interleukinot 3 (Il3) i stimulira~kiot faktor na granulocitno-makrofagnite kolonii. 2. fizi~kiot napor. Pri toa aktivno u~estvuvaat i citokinite . zna~ajni se i op{tite karakteristiki na polenot.interleukin 5 (Il-5) od T-po (T-po 2) i mastocitite. pri {to se osloboduvaat medijatori: histamin. kakov {to e borot. prostaglandini (PGD2). kivavica i otok. trigeminus.: Alergiskite bolesti vo R. alkoholot i za~inite se va`ni trigeri na simptomite. Vo patogenezata na CAR se razlikuvaat ran i docen odgovor na ekspozicijata na alergeni. faktorot na aktivacija na trombocitite (PAF). isto taka.

Te`inata na simptomite opa|a so vozrasta. po~esto se manifestiraat vo esen i zima.Postoi direktna zavisnost me|u koncentraciite na polenite vo vozduhot i ja~inata na klini~kite simptomi. ka{lica i no}no gr~ewe. Celogodi{en alergiski rinit (CAR) .Se karakterizira so isti simptomi kako SAR so toa {to voobi~aeno nazalnata opstrukcija e poizrazena poradi hipertrofija na nosnata sluznica. Klini~ka slika 2.Simptomite se hroni~ni. . muvlite i nivnite spori. . . o~ite. 2. ko`nite i laboratoriskite testovi. perzistentni. klini~kiot pregled. mo`ni se gastrointestinalni i /ili ko`ni rekcii. sekretot e pove}e sluzav. insekti ili medikamenti. Bolnite di{at preku usta. Dijagnoza Dijagnozata na AR se postavuva vrz osnova na anamnezata. . Vo 10-20% od slu~aite na SAR. rabotnoto mesto. nazalna polipoza. Nosnoto di{ewe e silno ote`nato. . Vo zavisnost od simptomite.4.2.1. a ponekoga{ gust. kako i jade` vo grloto. funkcionalnite.^esto e pridru`en so hroni~en sinuzit.4.5. alergija na hrana. a kako rezultat na slevawe na sekret vo di{nite pati{ta se javuva vla`na no}na ka{lica. Mnogu ~esto anamnesti~kite podatoci uka`uvaat na pridru`ni alergiski manifestacii od tipot na astma. kontaktot so doma{nite milenici i dr. a kivavicata i jade`ot na nosot i o~ite se poretki simptomi. no ne e isklu~eno prv pat da se javat i vo podocne`nata vozrast. kaj CAR se javuvaat dve formi: hipersekretoren tip so kivavica i opstruktiven tip. Kaj okolu 1% od bolnite. hroni~en serozen otit.4. urtikarija. kako i na pozitivna familijarna anamneza za alergiski bolesti i prele`ani zaboluvawa od alergiski tip. 2.Simptomite se manifestiraat sezonski pri ekspozicija na polenskite aeroalergeni. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. koj{to u{te se narekuva polenska treska.1. Sezonski alergiski rinit (SAR) Zaboluvawetoto zapo~nuva so tipi~na simptomatologija: jade` i iritacija vo nosot. klini~ka imunologija i alergologija 117 . toj e pridru`en so astma. u{ite. Anamneza Anamnezata se karaketrizira so pojava i zasiluvawe na simptomite vo zavisnost od godi{nata sezona. 2. edem okolu o~ite i crvenilo na konjunktivite. mestoto na `iveewe.Mo`e da se javat i vonsezonski simptomi na pojava na SAR poradi transportot na polenovite zrna od podale~ni podra~ja. .5.Alergiski rinit 2. kivavica i vodenikava rinorea ~esto pridru`ena so nazalna kongestija. {to predizvikuva bolka i su{ewe na grloto.

otok na uvulata. Funkcionalni testovi 2. dodeka so otoskopijata se dobivaat podatoci za eventualnite promeni na nadvore{noto i srednoto uvo. 2. hipertrofijata na konhite. koli~estvoto.3. vidot i lokalizacijata na nosniot sekret. prisustvoto na septalna devijacija. Makedonija 2.5. testot na dekongestija i specifi~niot nazalen provokativen test so alergeni.5. 118 Institut za medicina na trudot .5. ORL status Osnovni metodi vo evaluacijata na ORL statusot kaj pacientite so nazalni simptomi se prednata i zadnata rinoskopija.3. A. prisustvoto na tumori. prisustvoto na polipi.Kolaborativen centar na SZO . Opstruktiven tip na nazalno di{ewe Slika 10. Ureden i patolo{ki rinomanometriski naod Rinomanometriskite parametri za kvantitativna evaluacija na nazalnata funkcija za Rhinotest MP 500 (slika 11) se: proto~nite parametri. So zadnata rinoskopija se dobiva uvid za eventualno postoewe na adenoidni vegetacii.2. Ureden rinogram B. Rinomanometrija Rinomanometrijata pretstavuva funkcionalen i rutinski primenliv metod za ocenka na nazalnata proodnost so koj se meri nazalnata vozdu{na rezistencija preku kvantitativna evaluacija na nazalniot protok i pritisok (slika 10). bojata na ligavicata.Cvetanov V i sor. tumori itn. proto~nata proporcija (funkcionalnata sporedba na dvete strani od nosot)..1. procentot na zgolemuvawe na protokot pri duplirawe na diferencijalniot pritisok (aerodinamika).: Alergiskite bolesti vo R. faringoskopijata i otoskopijata. geografski jazik i dr. So faringoskopijata se dobivaat podatoci za hipertrofija na tonzilite. tu|i tela i dr. So predna rinoskopija se dobivaat podatoci za proodnosta na nosnite hodnici.

Specifi~nite IgE kon odredeni alergeni pogoden in vitro metod koj se Makedonsko zdru`enie za bazi~na.Alergiski rinit Slika 11. Naj~esto primenuvan e prick metodot. Laboratoriski testovi Odreduvaweto na vkupniot serumski IgE e so niska specifi~nost i poradi toa nema osobena prakti~na vrednost. 2. Faktori {to vlijaat na rezultatite od ko`nite testovi se: lekovite kakvi {to se antihistaminicite i kortikosteroidite.5. So ovoj metod ne se meri vozdu{niot protok i pritisok.3.2. dermografizmot. Akusti~nata rinometrija Akusti~nata rinometrija e tehnika so koja generiran zvu~en impuls (150-10 000 Hz) se propagira preku zvu~na tuba vo nosot. atopiskiot dermatit i dr.5. 2. So niv se dijagnosticira atopijata ili genetskata predispozicija kon alergiski zaboluvawa i pretstavuvaat dokaz koj{to gi potkrepuva anamnezata i klini~kiot naod za postoeweto na AR. a za pozitiven ko`en test se smeta pojavata na papula so sreden dijametar ≥ 3 mm spored preporakite na Evropskata akademija za alergologija i klini~ka imunologija. sezonskite varijacii i patolo{kite sostojbi na ko`ata kakvi {to se urtikarijata. klini~ka imunologija i alergologija 119 . Aparat Rhinotest MP 500 2.5. tuku se odreduva geometrijata na nazalnite kaviteti so mo`nost za kvantifikacija na nazalnite abnormalnosti.5. a reflektorniot signal se detektira preku mikrofon i se analizira. potoa vozrasta (odgovorot e namalen kaj mnogu mladi i povozrasni ispitanici).4. Ko`ni testovi Ko`nite testovi se primarno dijagnosti~ko sredstvo za da se demonstrira IgEposreduvanata alergiska reakcija na ko`ata (reakcija od ran tip).

Zgolemeniot broj eozinofili vo nazalniot bris e karakteristika na AR.: Alergiskite bolesti vo R. iritantniot rinit. medikamentozna terapija. rinitot predizvikan od lekovi.6.6. koja{to pretstavuva relativno skap metod. Makedonija primenuva vo rutinskata dijagnostika poradi svojata korisnost i sofisticiranost. Pri~inata za toa e {to kaj ko`nite testovi se determiniraat tkivnite i ko`nite IgE. hormonalniot rinit. PG. . tumorite. rinitot predizvikan od hrana. Vo odredeni sostojbi potrebni se i drugi ispituvawa. bakteriolo{kite ispituvawa. nosnata polipoza.Vo tekot na kriti~niot period prozorcite da bidat zatvoreni so {to se namaluva mo`nosta za kontakt so inhalacioniot alergen (polenot). za titracija na histamin.6.SAR . devijacijata na nazalniot septum. dodeka kaj in vitro metodot se odreduvaat serumskite IgE. kinini i eozinofilen katjonski protein poradi {to ne se primenuvaat rutinski. rinitot predizvikan od emocii. tu|ite tela vo nosot.5. 120 Institut za medicina na trudot . 2. LTC4/D4/E4. adenoidnite vegetacii i dr. nealergi~niot rinit so eozinofilen sindrom. Diferencijalna dijagnoza Diferencijalnata dijagnoza na AR zavisi od klini~kite karakteristiki na rinitot i od vremenskiot period vo koj se pojavuva t. 2. nazalniot sekret ili urinata se izveduvaat so primena na visoko specifi~ni i senzitivni laboratoriski metodi. primarniot atrofi~en rinit. Kontrola na sredinata Ovaa va`na preventivna merka podrazbira izbegnuvawe ili namaluvawe na kontaktot so inkriminiraniot alergen na site mo`ni na~ini. triptaza. odreduvaweto na medijatorite vo serumot. Kaj okolu 30% od pacientite rezultatite od prick testot i in vitro testovite ne koreliraat. Naj~esto primenuvan vo sekojdnevnata praktika e UniCAP. Naj~esti bolesti od koi treba da se razlikuva SAR se infektivnata treska (virusni infekcii so ili bez pridru`na bakteriska infekcija).1.6.1. audiometrija i drugi. testot na degranulacija na bazofilite. ultrazvuk.Sledewe na polenovata koncentracija vo mestoto na `iveewe so cel da se namali ekspozicijata na visoka koncentracija na polenite. 2. 2. Odreduvaweto eozinofili vo brisot od nos e zna~aen test vo dijagnostikata na AR. Lekuvawe na AR Repertoarot na lekuvaweto na AR vklu~uva kontrola na sredinata. hroni~nata infektivna treska. alergen-specifi~na imunoterapija (ASIT) i drugi vidovi terapija.Kolaborativen centar na SZO . no se sretnuva i kaj nealergiskiot eozinofilen sindrom (NERS).Cvetanov V i sor. rendgengrafija na paranazalnite sinusi. a koga e vo pra{awe CAR idiopatskiot (vazomotoren) rinit.1. kakvi {to se: nazalnata endoskopija so nazalna biopsija.e. Porano {iroko primenuvaniot RAST metod za odreduvaweto na specifi~niot IgE e napu{ten poradi sozdavaweto radioaktiven otpad pri negovoto izveduvawe. sezonski i celogodi{en. Odreduvaweto na eozinofilijata vo perifernata krv.

a nesakanite pojavi se minimalni. CAR . kilimite.Merki protiv razvojot na muvlite so namaluvawe na vla`nosta vo domot i hemiska obrabotka na mestata kade {to ima muvli.Redovno kosewe na trevnite povr{ini. .^istewe na stanot i mebelot od tkaenina so pravosmukalki so vla`en filter i so voden rastvor. .Alergiski rinit .Koristewe na klima uredi vo stanovite i avtomobilite so antialergiski filter.milenici ili ako toa ne e mo`no. . .6.Otstranuvawe na pernicite i jorganite od perduvi.Naj~esto se primenuvaat preparati od tretata generacija antihistaminici koi ne ja minuvaat hematoencefalnata bariera.1. -Eradikacija na lebarkite so primena na hemiski sredstva-insekticidi.2. Medikamentozna terapija Osnovnite zada~i na medikamentoznata terapija na AR: . koristewe na o~ila pri prestoj vo nadvore{nata sredina. kako i izbegnuvawe decata da igraat i spijat so krzneni igra~ki.Otstranuvawe na doma{nite `ivotni .Zabrana za pu{ewe vo domot na bolnite so ogled na toa {to tutunskiot ~ad pretstavuva agravira~ki faktor na bolesta. . . . kako i zadol`itelno perewe na postelninata edna{ nedelno. . -Se primenuvaat preparati za oralna i lokalna aplikacija.da se suprimira razvojot na alergiskata inflamacija. Antihistaminski lekovi .da se namali rizikot od pojava na bronhijalna astma. no pomalo dejstvo vrz zatnatosta na nosot. nemaat izrazen sedativen efekt. .da se obezbedi normalno di{ewe na pacientot t.Ostanuvawe doma koga brojot na polenovite zrna e visok. 2.1. kivaweto i rinoreata. klini~ka imunologija i alergologija 121 . 2.Se vrzuvaat za histaminskite H1 receptori bez da gi stimuliraat (kompetetiven mehanizam) i na toj na~in primarno gi inhibiraat simptomite predizvikani od otpu{tawe na endogenite mehanizmi. . proodnost na gornite di{ni pati{ta.Zatvorawe na prozorcite za vreme na polenskata sezona bidej}i polenite mo`e da ja vlo{at sostojbata na CAR. . hronicitetot i komplikaciite. Vo prilogot 4 se prika`ani naj~esto upotrebuvanite antihistaminici pri lekuvaweto na AR.da se dovede i odr`i bolniot vo klini~ka remisija.2.Najdobri efekti se postignuvaat dokolku se primenat pred ekspozicijata na inkriminiraniot alergen. . . tepisite. tie da se kapat barem edna{ nedelno. pred s¢ od spalnite sobi.e.Imaat blagotvorno dejstvo vrz jade`ot.6.2.6. .Koristewe plasti~ni navlaki za du{ecite i pernicite.da se spre~at recidivite na bolesta. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. . Pri lekuvaweto na AR se primenuvaat slednite grupi lekovi: 2.

122 Institut za medicina na trudot . Makedonija 2. Tie ja suprimiraat inflamacijata na nazalnata mukoza so namaluvawe na brojot na mast-kletkite i eozinofilite i so redukcija na osloboduvaweto na inflamatornite medijatori so {to se reducira hiperreaktivnosta i vaskularnata permeabilnost. gabi~ni infekcii i kaj TBC. no se koristi i kako dolgotrajna terapija na CAR.2. Antiholinergici Kaj bolnite so izrazena rinorea se primenuva Spray Ipratropium bromid koj ja povlekuva hipersekrecijata. astma. Flutikazon propionatot ima visoko specifi~no dejstvo i naglasena antiinflamatorna aktivnost. Potrebna e vnimatelna primena pri virusni.6. Ovoj preparat e osnoven profilakti~ki lek za SAR. kako i topi~nite kortikosteroidi. od strana na Noon i Freeman.Kolaborativen centar na SZO . Kromolinite se primarno indicirani kaj SAR i hipersekretornata forma na CAR. Lekuvaweto so lokalnite kortikosteroidi ne treba da bide podolgo od 2-3 meseci.n. Vo prilogot 4 se prika`ani najva`nite sistemski i lokalni lekovi koi{to se primenuvaat vo terapijata na AR i alergiskiot rinokonjunktivit.6. Ottoga{ ASIT se koristi vo terapijata na pacientite so sezonski i/ili perenialen AR. Poznat kromolinski preparat e dinatrium kromoglikatot kako 4% rastvor vo vid na sprej. povr{inski aktivni i brzo se metaboliziraat.6. Se primenuvaat samo vo isklu~itelni slu~ai. osobeno kaj decata. Dekongestivi Tuka spa|aat alfa-adrenergi~nite agonisti .5.Cvetanov V i sor. Apliciran nazalno dejstvuva lokalno na stabilizirawe na mast-kletkite so {to se inhibira osloboduvaweto na medijatorite.Imaat silen vazokonstriktoren efekt na krvnite sadovi na nosnata ligavica i poradi toa go podobruvaat nosnoto di{ewe. 2.2. osa.6. 2. 2. Vo prilogot 5 e prika`ano dejstvoto na oddelnite lekovi na simptomite na rinit.2. alergii na venomot na Hymenopterae (p~ela.Lokalnite vazokonstriktori ne treba da se primenuvaat podolgo od 3 do 5 denovi poradi mo`nosta od povratna kongestija na nosnata mukoza ili pak nejzina atrofija t.: Alergiskite bolesti vo R.4.2. Preparatite za nazalna primena od redot na beklometazon dipropionat se mo}ni. Preparatite od grupata na budezonidot pobrzo se inaktiviraat vo crniot drob i se so pogolema efikasnost vo odnos na prethodnite. str{en) i drugi atopiski zaboluvawa. Vo nekoi slu~ai tie mo`at da predizvikaat krvavewe od nosot.3. Sistemskite kortikosteroidi se posledno i nepo`elno sredstvo za lekuvawe na AR.2. . rinokonjunktivit. Antiinflamatorni preparati Tuka spa|aat kromolinskite preparati. Specifi~na imunoterapija Alergen-specifi~nata imunoterapija (ASIT) kako metod za prv pat e voveden vo 1911 god. medikamentozen rinit. Topi~nite ili lokalnite kortikosteroidi se prvenstveno indicirani vo lekuvaweto na AR so izrazena opstruktivna komponenta. Vo ovaa grupa lekovi spa|aat i preparatite od grupata na nedokromil natrium.

no spored preporakite na SZO se ~ini deka najadekvaten e terminot alergiska vakcinacija (AV). AV/ASIT e edinstven tretman koj vlijae vrz prirodniot tek na alergiskite bolesti so {to se prevenira transformacijata na AR vo astma. e donesen so u~estvoto na pretstavnici na alergolo{kite asocijacii od Evropa i SAD. no ne i Il-4 ili Il-5. se prezentirani ponovite soznanija za ovoj problem. dodeka T-po 2 kletkite produciraat Il-4. Vo 1992 god. dozata. Idejata za izrabotkata na dokumentot poteknuva od Jean Bousquet i Richard Lockey pretstavena na Simpoziumot za alergiskata imunoterapija vo ^ikago 1995 god. T-po 1 kletkite produciraat interferon γ (IFN γ) i interleukin 2 (Il-2). Osnova na alergiskata inflamacija se IgE-zavisnata aktivacija na mastocititite. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.Alergiski rinit Stavovi na SZO. Poradi toa vo @eneva vo 1997 god. Ponovite studii poka`uvaat deka vo osnova na mehanizmot na AV e vlijanieto vrz T-kleto~niot odgovor kon alergenot. za prvpat kaj nas na seriozen na~in se elaboriraat mehanizmot i site aspekti na ASIT. a obnovena e 1996 god. no ne i Il-2 i IFN γ. imunoterapija. Vo nacionalnite konsenzusi za AR i bronhijalna astma vo 1999 god se inkorporiraat i doktrinite za ASIT. Allergen Immunotherapy: Therapeutic Vaccines for Allergic Diseases koj gi dava standardnite nasoki za imunoterapijata. Postojat seriozni dilemi za efektite od primenata na ASIT vo terapijata na navedenite zaboluvawa. vremetraeweto na imunoterapijata i genetskiot status na doma}inot (slika 11). Vo 1997 god. Il-5 i Il-13. mestoto na manifestirawe na alergijata. Definicija. {to e inaku mnogu ~esta pojava. ASIT kako terapevtska postapka vo R. SZO go izdade dokumentot WHO Position Paper. bazofilite i kleto~na eozinofilija pri {to citokinite igraat glavna uloga. vo San Francisko. Nameneta e za pacientite koi demonstrirale specifi~ni IgE za klini~ki relevantni alergeni. Dokumentot vo 1997 god. Pritoa. me|utoa nau~nata misla za nea intenzivno se razviva poslednive desetina godini. Vo edno monografsko izdanie za imunoterapijata. Makedonija se primenuva verojatno onolku dolgo kolku i vo drugite zemji. Konstatirano e postoewe na dva razli~ni T limfociti vo odnos na nivniot profil na citokini. ASIT ili AV vo praktikata pretstavuva aplicirawe na postojano raste~ki dozi so relevantni alergenski vakcini kaj alergi~ni subjekti dostignuvaj}i ja dozata koja e efektivna vo podobruvawe na simptomite povrzani so ekspozicija na inkriminiranite alergeni. Ovoj termin e naj~esto prifaten i od pacientite. hiposenzibilizacija. no sepak najverojatno mehanizmite se heterogeni i zavisat od prirodata na alergenot. Mehanizam. klini~ka imunologija i alergologija 123 . Voobi~aenite izrazi za ASIT se: desenzibilizacija.

Namaluvaweto na IgE antitelata e vo inverzna korelacija so porastot na t. osobeno na IgE i IgG. Alergenskiot tretman e vo sostojba da gi namali sezonskite varijacii na IgE antitelata zabele`eni kaj pacientite so AR i zaedno so drugata terapija da gi svede vrednostite na IgE pod predtretmanskite. Koncentraciite na serumskite IgE vo tekot na ASIT vo inicijalniot stadium rastat. kako i da go smali inflamatorniot odgovor. blokira~ki IgE antitela koi se vo sostojba da ja blokiraat reakcijata na pasiven transfer.: Alergiskite bolesti vo R. [ematski prikaz na alergoimunolo{kiot aspekt na ASIT Vo tekot na ASIT doa|a do izmena na koncentracijata na antitelata. alergija od Dermatophagoides manifestirana so nazalna inflamacija (CAR) i bronhijalna inflamacija kaj bolni od astma. Makedonija Slika 11. str{en) so pre~isteni venomi (otrovi). posebno na IgG1 i IgG4. Indikacii. p~ela. alergija od venomi Hymenoptera (osa. Cel. Zasega ASIT e edinstven terapevtski modalitet koj ima potencijal da go modificira prirodniot tek na bolesta. ASIT zasega e edinstven tretman. osobeno 124 Institut za medicina na trudot . pri koja{to tretmanot e pouspe{en koga se koristat pogolem broj razli~ni tipovi alergeni pri {to stavot za tretman so eden alergen e skoro napu{ten. a potoa postepeno se namaluvaat. Indikacionoto podra~je e slednovo: alergija na poleni.n.Cvetanov V i sor.Kolaborativen centar na SZO . Mnogu studii poka`ale deka ASIT predizvikuva zna~aen porast na IgG. Glavnite celi na ASIT se da ja reducira osetlivosta kon alergenskite trigeri koi gi predizvikuvaat simptomite.

nazalna polipoza. Kaj bolnite so SAR. Naj~esto vo praksata se koristat supkutani AV.zgolemena koncentracija na specifi~nite IgE i/ili .pozitivni kutani testovi.sezonata na polenskata ekspozicija na bolniot e prodol`ena (3-5 meseci). 2. ASIT e indicirana vo slu~ai koga: . Voobi~aeno se prepora~uva ASIT da se sproveduva 2 do 3 godini. aritmii). ASIT e prvenstveno indicirana kaj bolnite so sezonski (polenski) AR.avtoimuni bolesti.Alergiski rinit kaj decata. No. Uspe{nata imunoterapija zavisi od upotrebata na alergenski vakcini so visok kvalitet. ASIT ne treba da se sproveduva istovremeno so imunosupresivna i antialergiska terapija. So produkcijata na t. alergija od muvla so standardizirani alergeni od Cladosporium i Alternaria. spored odredeni protokoli .{emi. .n.5.terapija so beta blokatori. Ne treba da se izveduva AV so nedefinirani alergopreparati.nekontrolirana astma. alergija od doma{ni milenici (ma~e.2. ku}niot (doma{niot) prav. . ASIT e indicirana koga simptomite na rinit ne se povlekuvaat i posle tri i pove}e meseci so terapija so antihistaminici i lokalni steroidi. . Kontraindikacii. Ponovi oblici na AV Novata strategija za modulacija na imuniot odgovor po pat na kvalitativno novi vakcini .1. .rekombinantni alergeni i nivnata modifikacija se opfateni so terminot rekombinantna vakcinacija-imunoterapija. ku~e). alergoidi se o~ekuva napredok vo ASIT. Vremetraewe.site kontraindikacii za primena na adrenalin (arteriska hipertenzija. klini~ka imunologija i alergologija 125 .nazalni provokativni testovi (koi se osobeno zna~ajni pred zapo~nuvaweto na ASIT). Karakteristikite na ovie alergeni se o~ekuva da ja eliminiraat mo`nosta za anafilakti~kite nesakani efekti. . Kaj bolnite so CAR.vo tekot na polenskata sezona rinitot se komplicira so ka{lica ili astma. osobeno koga toj e edinstven predizvikuva~ na zaboluvaweto. Isto taka.nema efekt od apliciranata medikamentozna terapija so antihistaminici i lokalni kortikosteroidni preparati. . a nejziniot celosen efekt se o~ekuva 3-5 godini po prekinuvaweto na AV. Senzibilizacijata kon alergenite treba da bide dobro potvrdena preku: anamnesti~ki podatoci. . . koi se soodvetno standardizirani i mo`at konzistentno da bidat proizveduvani. dodeka kaj CAR e pomalku efikasna i se aplicira samo vo slu~aite so doka`ana senzibilizacija na Dermatophagoides pteronyssinus. . vo zavisnost od proizvoditelot nekoi AV se davaat ednokratno so ist efekt. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.kaj SAR koga ekspozicijata na specifi~niot alergen (polenot) mo`e da se izbegne ili e kratkotrajna. . kako na pr.bremenost.6. Kontraindikacii za ASIT: .

Anglija 9. [vajcarija 4-8.7%).Kolaborativen centar na SZO . Vo ovaa nasoka. no so signifikantno poniska stapka na nesakani efekti. odnosno depo preparatite na polenskite alergeni so koi{to se postignuva poednostavno i pobezbedno izveduvawe na ASIT. Germanija 8. Ovie SZO oblici gi prepora~uva vo sekojdnevnata klini~ka praktika. Okolu 8-10 lu|e manifestiraat simptomi pred 25 godi{na vozrast. So intradermalna vakcinacija so DNK kodirana so E. Vo sekoj slu~aj.Zastapenost na AR Vo Evropa epidemiologijata na alergiskiot rinit e nevoedna~ena.Cvetanov V i sor. Po postignuvaweto na zadovolitelen terapiski odgovor na ASIT zadol`itelno e na sekoi 12-18 meseci da se pravi uvid vo sostojbata na pacientot. Isto taka. 126 Institut za medicina na trudot .5-1%. modifikacija i formulacija na alergenskite produkti. coli beta galaktozidaza se inducira T-po 1 odgovor. 2. osobeno kaj pacienti so niska komplijansa.6% vo svetskata populacija. dodeka imunizacijata so celiot protein inducira T-po 2 odgovor.6%. fokusot e staven na vrvna inovaciska standardizacija. Denes ve}e gi imame i gi prakticirame sublingvalnite i oralnite vakcini. Makedonija Polenskite alergoidi. i upatstvata na EU za problemite i potrebite koi postojat vo imunoterapijata.8 do 20. se poka`a deka sublingvalnata i oralnata (ORALVAC) imunoterapija mo`e da bide bezbedno primeneta i kaj deca pod 5godi{na vozrast. Toa e alternativen pristap za podignuvawe na za{titniot imunitet. Pokraj supkutanata imunoterapija. Belgija 0. Plazmidna genska vakcinacija e ponov pristap (od 1996 god) i s¢ u{te e vo faza na eksperimenti. Nov pristap vo terapijata na AR i astmata se pravi so alergenprotivtelo kompleks i peptidni epitopi koi }e ja za~uvaat antigenosta. golem napor be{e napraven za da se najdat alternativni pati{ta za aplikacija na ASIT so cel da se nadminat mo`nite rizici od nesakani dejstva. bronhijalna i oralna). lokalno nazalna. poslednive godini.: Alergiskite bolesti vo R. fragmentarna. ve}e se primenuvaat vo tretmanot na pacientite so SAR i alergiska astma so senzibilizacija na polenskite alergeni. Golem broj kontrolirani studii doka`aa deka sublingvalnata imunoterapija e efikasna kako i supkutanata. Vo tekot na ovaa godina (2006 god) e promoviran i alergoidot od Dermatophagoides pteronyssinus so {to zna~ajno }e se unapredi izveduvaweto na ASIT i kaj pacientite so CAR i alergiska astma so senzibilizacija na alergenite od doma{nite mikrokrle`i. osobeno posle objavenite stavovi na SZO od 1997 god. Pacentot treba da gi dobie potrebnite podatoci za poleznosta i mo`nite rizici od metodot i samiot da donese odluka za izveduvaweto na ASIT.4%. a }e ja zagubat alergogenosta. Edukacijata na pacientot e mnogu va`na za uspe{noto sproveduvawe na ASIT. so visok terapevtski efekt. raspolo`ivite podatoci sugeriraat {iroka prevalencija koja varira od 3. SAD 9. Novite oblici na AV deneska opfa}aat alternativni pati{ta na metodot na aplikacija.14% lokalni i nikakvi sistemski reakcii. Su{tinata na genskata vakcinacija e sozdavawe na antigen specifi~ni T-po 1 kletki koi produciraat visoki koncentracii na interferon γ i pritoa doa|a do zgolemuvawe na antitela od izotopot IgG2A. so samo 0.6%. Edukacija na pacientot. Konvencionalnite alergen vakcini se determiniraat so nazivot lokalna alergen vakcinacija (sublingvalna. Vo Evropa i Severna Amerika toj procent iznesuva okolu 10% (Finska 13-15%.7. nevalidna poradi nesoodvetnoto {ifrirawe i klasifikacija na statisti~kite podatoci za prevalencijata na ovoj entitet.

Makedonija e izvedeno vo Institutot za medicina na trudot vo sredinata na devedesettite godini od minatiot vek. Ohrid. no ova ne bilo doka`ano vo edna danska studija. Sli~ni podatoci se dobieni od epidemiolo{kite studii sprovedeni vo Anglija. 2. e potvrdeno i od edna amerikanska studija koja go imala predvid vkupniot godi{en prihod vo semejstvoto. kako i neopfatenosta na drugite gradovi od R. vo Institutot za medicina na trudot.4 na 6. pri {to e dobiena prevalencija na bolesta kaj adultnata populacija od 11.5 na 1. vo Germanija. {to e naj~esto koristeno i vo svetskite epidemiolo{ki studii. Sledea sukcesivni istra`uvawa i prezentirawa vo 1995. Makedonija. vo 6 gradovi vo R. so kriteriumi bazirani vrz Me|unarodniot konsenzus za dijagnoza. 9. Debar i Peh~evo) so {to smetame deka na{eto istra`uvawe go dobiva svoeto vistinsko zna~ewe Makedonsko zdru`enie za bazi~na. potoa otsustvoto na detskata populacija. Makedonija vo korelacija so polenskata mikroflora kaj nas”.4:1. pove}e od 80% stradale od rinit. Vo edna studija izvedena 1989-1991 god. Prvoto epidemiolo{ko istra`uvawe za alergiskiot rinit vo R. Prilep.1. vo [vajcarija e registrirano zgolemuvawe na sezonskiot alergiski rinit (SAR) kaj populacijata na vozrast od 4 do 6 godini vo periodot od 1970 do 1984 godina od 0.5%. a kaj populacionata grupa na vozrast od 15 godini od 4. Kako nov kriterium podocna be{e vklu~en i rinotestot so predna rinomanometrija. klasifikacija i lekuvawe na alergiskiot rinit od 1994 god. kade se vklu~uvani i po 1000 do 5000 ispitanici. Imaj}i gi predvid nedostatocite na prvi~nata studija (mala grupa na ispitanici vo odnos na svetskite studii.Alergiski rinit Familijarnata anamneza e mnogu va`na. Kaj 20% od bolnite so rinit se pojavuvaat simptomi na bronhijalna astma.2% od 988 pret{kolski deca (5-6 godi{na vozrast) imale simptomi na AR.1%.Rezultati od istra`uvaweto od 2003 godina kaj nas Imaj}i gi predvid mnogute podatoci od literaturata za varijaciite vo epidemiolo{kite podatoci za AR. Epidemiolo{kite studii uka`uvaat na zgolemuvawe na prevalencijata na alergiskiot rinit vo poslednive 20-30 godini.0 vo korist na SAR. Taka na primer.. Edna studija vo V. Studijata od 1995 god be{e postudiozen obid za rasvetluvawe na problemot na AR kaj nas. isto taka. od koi 399 deca.7.1%. klini~ka imunologija i alergologija 127 . a nemaj}i studiozni istra`uvawa za ovoj problem vo R. Dojran. od april 1993 godina se zapo~nati prvite aeropalinolo{ki ispituvawa i istata godina se registrirani 556 slu~ai na sezonski alergiski rinit i 127 slu~ai na perenijalen alergiski rinit so proporcija 4. a kaj 21-36% od slu~aite dvete zaboluvawa se javuvaat istovremeno. no samo od gradot Skopje. po slu~aen izbor. Ova. Poradi potrebata za dobivawe na reprezentativni podatoci za polenozite na nivo na celata zemja. Makedonija (Skopje. nie opfativme 1121 ispitanik. Edna britanska studija doka`ala deka prevencijata na SAR e povisoka kaj deca od sredini so podobar standard. Slednoto epidemiolo{ko ispituvawe od 1989 godina kaj populacija od 15 do 24-godi{na vozrast poka`uva kumulativna prevalencija od 96%. Makedonija). Vo metodologijata bea koristeni pra{alnik i prick-test. Vo na{ata studija bea opfateni 113 ispitanici od vozrasnata populacija nad 18 god. Britanija poka`ala deka kaj decata bolni od hroni~en otit vo 1990 godina. 1996 i 1997 godina. bevme motivirani za izrabotka na proektot “Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskiot rinit vo R. Vels i vo [vedska kade e registrirano udvostru~uvawe na prevalencijata na alergiski rinit za edna dekada (1971-1981 god).

Isto taka. Grafik 76. pri {to prevalencijata na alergiskiot rinit (AR) iznesuva 20. a na nealergiskiot rinit (NAR) 9.3% (grafik 77). Hroni~niot rinit kaj site ispitanici e zastapen so 30. Prevalencija na hroni~en rinit.Cvetanov V i sor. Prevalencija na AR.5%. adultnata i detskata populacija.8%. na nivo na op{tata. 25 20.5% (grafik 76). odnosno 7.8% 20 15 13.2%. Rezultatite od na{eto istra`uvawe se posebno statisti~ki evaluirani za alergiskiot rinit. AR i NAR kaj site ispitanici Prevalencijata na SAR i CAR kaj site ispitanici iznesuva 13. sezonskiot i celogodi{niot rinit. Makedonija kako multicentri~na studija.Kolaborativen centar na SZO . SAR i CAR kaj site ispitanici 128 Institut za medicina na trudot .3% 0 AR SAR CAR Grafik 77. no ne i za detskata populacija bidej}i taa ne be{e opfatena vo na{ata studija od 1996 god. a kaj vozrasnite ispitanici se izvedeni i kutani prick alergolo{ki testovi so serija od 11 standardni inhalatorni alergeni. podatocite mo`eme da gi korelirame so na{ite prvi~ni podatoci od 1996 god za site karakteristiki kaj vozrasnata populacija za gradot Skopje.: Alergiskite bolesti vo R. Primeneti se posebno izgotveni pra{alnici za vozrasni i deca popolnuvani od lekar vo mestoto na `iveewe na ispitanicite.5% 10 5 7.

no statisti~ki nesignifikantna.5% od adultite. Treba da se napomene deka ima mnogu pomalku epidemiolo{ki studii so integralen pristap kade celna grupa e op{tata populacija. Sli~na distribucija spored polot kaj ispitanicite so SAR dobivme i vo prvoto istra`uvawe (62. 120 100 80 60 40 23. alergiskiot rinit prevalira dvojno pove}e so 23.4%.5%. a kaj `enite 17. AR e ne{to po~est kaj `enite (24.5% `eni i 37. dodeka prevalencijata na CAR iznesuva 6.Alergiski rinit 2.1%. SAR i CAR kaj vozrasnite ispitanici Spored rezultatite od istra`uvaweto na Centarot za alergija pri Institutot za medicina na trudot od 1995 god.2%. {to zna~i deka alergiskiot rinit se nametnuva kako seriozen problem na na{ata populacija. AR e zastapen kaj 23.2%) (grafik 79).7% Grafik 78.7.2.3%. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. a NAR kaj 11.7%. SAR se sretnuva kaj 16.7% (grafik 78). Varijaciite najverojatno se dol`at na nevoedna~enite kriteriumi vo metodologijata na istra`uvawata vo razli~ni studii vo razli~ni zemji. klini~ka imunologija i alergologija 129 . Vo edna studija vo London izvedena na ispitanici od vozrasnata grupa od 16 do 65 god prevalencijata bila 16%.1%.2%.4% perenijalen alergiski rinit. Prevalencija na AR. Nekoi svetski studii govorat za ednakva prevalencija na SAR kaj dvata pola vo povisokite vozrasni grupi. i toa sezonskiot so 16. Vo studijata od 2003 god. zastapenosta na alergiskiot rinit kaj adultanata populacija vo Skopje iznesuva 11. a kaj `enite 7. prevalencija kaj `enite (nad 60%).4%) vo odnos na ma`ite (21. Evidentna e nagornata linija na prevalencijata za site tri entiteti vo period od 7-8 godini. Globalnite podatoci vo svetski ramki se vo rang 3.6%. kako i SAR i CAR. Spored polot AR vo celina. Prevalencijata na rinitot kaj vozrasnite ispitanici iznesuva 34.5%. a celogodi{niot so 6. ima povisoka.1% sezonski alergiski rinit i 4. dodeka prevalencijata na CAR kaj ma`ite e 6%.5% ma`i). odnosno 7.8-20.5% 6. Vo literaturata se sretnuva podatok za prevalencija na AR od duri 40%. Prevalencijata na SAR kaj ma`ite iznesuva 15.1% 20 0 Vkupno vozrasni ispitanici AR SAR CAR 16.1% od ispitanicite.

1. Distribucija na AR kaj vozrasnite ispitanici spored vozrasta 2.0%) i Skopje (16. 35 30 25 20 15 10 5 0 18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 18. 130 Institut za medicina na trudot . a vo SAD najvisoka prevalencija e registrirana vo 24-ta godina. Podatocite vo literaturata za distribucijata na AR spored vozrasta se razli~ni.2% 20 10 0 ma`i `eni Grafik 79.5%).6% Grafik 80. Zastapenost vo ispituvanite gradovi Najvisoka prevalencija na AR e registrirana kaj ispitanicite od Prilep (35.Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. dodeka prevalencijata na CAR e najvisoka vo Debar (13. verojatno kako rezultat na povisokata alergogenost na polenot vo tie zemji.6%).8% 25.7.4% 21.5% 29.5%).2. Prevalencijata na SAR e isto taka najvisoka kaj ispitanicite od Prilep (29.Kolaborativen centar na SZO .0%) (Grafik 81). Prevalencija na AR kaj adultite spored polot Najvisoka prevalencija na AR se sretnuva vo vozrasnata grupa od 31 do 40 god ili (29.7%).5% 24. a najniska vo Ohrid (1.8% 18.7%) i Skopje (8. a najniska kaj ispitanicite od Debar (9. vo Danska od 10 do 19 god. Prevalencijata na polenskata treska e poniska vo evropskite zemji vo odnos na SAD i Avstralija.4%).5%) (grafik 80).6% 19. Makedonija 30 24. a najniska kaj ispitanicite od Ohrid (20. Najvisokata prevalencija na SAR vo Anglija i Vels e vo vozrasnata grupa od 5 do 15 god.

2% od ispitanicite od Prilep. pri aeropalinolo{kiot monitoring vo Prilep se izmereni najvisoki koncentracii na polenot od trevi i pleveli koi se poka`aa kako najpotentni alergeni.Alergiski rinit 40 30 AR 20 10 0 Sk Do Oh Pr De Pe SAR CAR Grafik 81. Spored senzibilizacijata na poedine~nite aeroalergeni kaj ispitanicite so AR naj~esto se sretnuvaat polenot loboda. SAR i CAR kaj vozrasnite ispitanici vo oddelnite gradovi Vo gradot Prilep e registrirana prevalencija na SAR od 29. Mnogu svetski istra`uvawa uka`uvaat na visokata prevalencija na senzibilizacijata na alergenite od doma{nite mikrokrle`i i nivnata uloga vo pojavata na CAR i astmata vo detskata vozrast. najvisoka senzibilizacija kon grupnite aeroalergeni e registrirana kon alergenite na polenot od plevel. odnosno period na sezonskata polenska aerokontaminacija.2. klini~ka imunologija i alergologija 131 . 2. Pove}e avtori go potenciraat vremenskiot period na istra`uvaweto kako zna~aen faktor za visokata prevalencija na SAR. Zastapenost spored senzibilizacijata na grupnite aeroalergeni Kaj adultite so AR. a na polen od drvja kaj 25. Imeno.7. Se raboti za periodot aprilmaj.4%.5%. Na{ite istra`uvawa ja potvrduvaat visokata senzibilizacija na ispitanicite na ovoj vnatre{en aeroalergen. Poznato e deka rizikot od razvoj na alergija na polen treva e reduciran za 37% kaj decata rodeni vo periodot avgust-januari koga koncentraciite na polen treva vo vozduhot se najniski.7%. na polen od treva (`itni rastenija) kaj 41. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. polenot pelin i alergenite od ma~ka (grafik 82). {to pretstavuva mnogu visok procent i nad svetskiot rang. mikrokrle`i. Pri~inata ja gledame vo taksonomskite karakteristiki na podnebjeto.2. Pri prika`uvaweto na vaka visoka polenska senzibilizacija mora da se ima predvid i periodot vo koj bea izveduvani ko`nite testovi na terenot. Vo alergologijata golemo zna~ewe se dava na proteinite na mikrokrle`ite (akaridite) koi{to pretstavuvaat glaven izvor za produkcija na alergeni vo domot. Senzibilizacijata na polen od plevel se sretnuva kaj 43. Prevalencija na AR.

3% vo 1995 na 16. 2. SAR i CAR kaj adultite vo 1995 i 2003 2.5% 15 11. dodeka kaj ispituvanite deca taa e nezna~itelno povisoka kaj mom~iwata.5% 6. Makedonija Grafik 82.5% vo 2003 god). Prevalencija na AR.7% (grafik 83).5% 10 6.: Alergiskite bolesti vo R.3% 5 5.2. AR i respiratornite simptomi AR kaj vozrasnite ispitanici e signifikantno povrzan so respiratornite simptomi (p < 0. Zastapenost spored polot Prevalencijata na AR kaj vozrasnite ispitanici e nezna~itelno povisoka kaj `enite.Kolaborativen centar na SZO .7% 1995 2003 0 AR SAR CAR Grafik 83.7.01).2. Nesignifikantnata uloga na polot vo nastanokot na AR kaj vozrasnite i decata e potvrdena so pove}e istra`uvawa kaj nas i vo svetot. prevalencijata na AR vo periodot od 8 godini e zgolemena za dva pati i toa za smetka na porastot na prevalencijata na SAR koja{to e zgolemena re~isi tri pati (od 6.5% na 6. Vo istiot period prevalencijata na CAR e zgolemena od 5.7. SAR i CAR vo studiite od 1995 i 2003 god.4.3. Imeno. Statisti~ki signifikantna povrzanost so respiratornite 132 Institut za medicina na trudot .Cvetanov V i sor.1% 20 16. Distribucija na adultite so AR spored senzibilizacijata na oddelni aeroalergeni Zna~ajni se podatocite za prevalencijata na AR. 25 23.

4% 4. AR i atopija Atopijata se definira kako sposobnost na organizmot za produkcija na IgE antitela pri ekspozicija na alergeni od okolinata. Spored na{eto istra`uvawe prevalencijata na atopijata kaj vozrasnite iznesuva 34. kaj decata atopijata ja definiravme vrz baza na anamnesti~kite podatoci od pra{alnikot.8%. i pokraj toa {to ne postoi statisti~ki zna~ajna povrzanost (p>0. Vo klini~kata praktika atopiskiot status ~esto se vrzuva za prisustvoto na odredeni alergiski simptomi spored li~nata anamneza ili pak za potvrden odgovor za familijarnata alergiska dijateza. 35 29.4% 16.5.3% 25 22. a CAR kaj ispitanicite koi{to ~uvaat doma{ni milenici (grafik 84).9% 22. Atopijata opfa}a golem procent od ~ove~kata populacija.3% 6.3% 20 % 15.7. Kaj vozrasnite.8% 7.6% kaj `enite.8% 7 5.4% 20% 19. familijarnata atopija ne e signifikantno povrzana so pojavata na alergiskiot rinit vo celina. Prevalencija na AR.5.7% 30 28.2% 21.1% 24.4% AR SAR CAR 10. SAR i CAR kaj vozrasnite ispitanici.05) treba da se odbele`i podatokot deka prevalenciite na AR i SAR se povisoki kaj ispitanicite koi{to se eksponirani na izduvnite gasovi od soobra}ajot vo sporedba so vkupniot broj na ispitanici.5. odnosno deka AR se javuva po~esto kaj ispitanicite so referirana zagadenost na `ivotnata sredina.3% 15 15. i toa 38. Dobienite rezultati se komplementarni so rezultatite od pove}e istra`uvawa kaj nas i vo svetot.4% 5 0 zelenilo vo zelenilo vo zagadenost industriska domot sredinata na sredinata zagadenost izduvni gasovi doma{ni milenici ma~ka ku~e Grafik 84 .6% 8% 10 7. 2.6% 17.8% 22.3% 12.Alergiski rinit simptomi e registrirana i kaj AR kaj ispituvanite deca. Vo odnos na vlijanieto na faktorite od `ivotnata sredina vrz nastanokot na AR.2.7% 12. Dodeka kaj vozrasnite ispitanici atopijata ja definiravme kako pozitiven ko`en test na barem eden od op{tite alergeni.9% 15.7% kaj ma`ite i 31.7. odnosno 10-50% spored razli~ni epidemiolo{ki studii vo zavisnost od utvrdenata definicija i postavenite kriteriumi. AR i `ivotnata sredina. SAR i CAR kaj vozrasnite ispitanici eksponirani na odredeni faktori od `ivotnata sredina Makedonsko zdru`enie za bazi~na. nitu so SAR i CAR. klini~ka imunologija i alergologija 133 . 2. dodeka kaj decata postoi signifikantna asociranost so familijarnata istorija za alergiski bolesti.

na 18873 ispitanici so vozrast od 20 do 44 god koi `iveat na 13 oblasti od dva razli~ni klimatski regiona (supkontinentalen i mediteranski). dodeka prevalencijata na AR iznesuva 16. Hroni~niot rinit kaj decata e zastapen so 22. Epidemiolo{kite studii koi se izveduvaat vo razli~ni geografski reoni vo svetot poka`uvaat signifikantna i kozistentna asocijacija pome|u ambientalnite nivoa na polutantite vo vozduhot (dizel partikli. Incidencijata na alergiskiot rinit dramati~no e zgolemena vo industrijaliziranite zemji. Na{ata studija poka`uva deka doma{nite milenici se rizik-faktor za pojava na alergiskiot rinit {to n£ dava za pravo da sugerirame izbegnuvawe na kontakt i ~uvawe na doma{nite milenici.: Alergiskite bolesti vo R. pretstavuva va`en rizik-faktor za senzibilizacija i alergiski respiratorni zaboluvawa. Sli~na e sostojbata i kaj nas. alergiskiot rinit vo celina. a danskata vo vozrasnata grupa od 10 do 19 godini zafa}a 15-20% od u~enicite. odnosno angliskata studija govori za najvisoka prevalencija na polenskata treska vo Anglija i Vels vo vozrasnata grupa od 5 do 15 god. registrirano e deka ekspozicijata i senzibilizacijata na alergeni koi poteknuvaat od ku~e ili ma~ka koi{to se ~uvaat vo domot. kako i oddelno SAR i CAR. Makedonija Spored studijata vo Velika Britanija za kvantificirawe na prevalencijata na alergiskite zaboluvawa.6%.. so povisoka prevalencija kaj ma{kite. pri {to go evaluiravme hroni~niot rinit kaj decata.5%. Vo edna studija vo Italija izvedena vo tekot na 1998-2000 god. izvedena na reprezentativen primerok na op{ta populacija od 2000 ispitanici. vozdu{nite polutanti gi vlo{uvaat simptomite na rinit i doveduvaat do zna~ajno zgolemuvawe na potrebata od konsultacii kaj mati~nite lekari pri {to SO2 i O3 se od posebno zna~ewe. Zastapenost na AR kaj decata AR kaj decata za prvpat go vklu~ivme vo istra`uvaweto vo 2003 god.Kolaborativen centar na SZO . Podatocite dobieni so standardniot pra{alnik za deca bea evaluirani so deskriptivni i analiti~ki statisti~ki metodi. ozon-kako predizvikuva~i na inflamatoren odgovor) i zgolemenata prevalencija na rinit simptomite. 134 Institut za medicina na trudot .7. 2. odnosno zgolemenata zagadenost na `ivotnata sredina so izduvni gasovi doveduva do zna~aen porast na za~estenosta na alergiskiot rinit. Vo edno istra`uvawe vo Turcija od 2003 god.3% (grafik 85). Spored edno istra`uvawe vo Velika Britanija. Vo kriteriumite za dijagnoza na AR kaj decata ne bea vklu~eni ko`nite testovi kako kaj vozrasnite od eti~ki pri~ini. Vo pove}e epidemiolo{ki studii se potencira deka prevalencijata na SAR e povisoka kaj decata vo sporedba so vozrasnite. a kako edna od pri~inite se naveduva zna~ajno zgolemenata koncentracija na aeropolutantite koi{to poteknuvaat od motornite vozila. azoten dioksid. doma{nata pra{ina i doma{nite mileni~iwa se naj~esti pri~initeli i triger faktori vo odnos na respiratornite alergiski zaboluvawa. ispituvano e vlijaniteo na klimata i zagadenosta na vozduhot so NO2 i konstatirano e deka klimatskite interakcii so nadvore{nata ekspozicija na NO2 go zgolemuvaat rizikot za alergiski rinit kaj lu|e koi se eksponirani na visoki i stabilni temperaturi.3. Karakteristi~na e ednakvata zastapenost na SAR i CAR kaj ispituvanite deca so 8. nezavisno eden od drug.Cvetanov V i sor.

8%) (grafik 87).4%). najvisoka kaj ispituvanite deca od Skopje (10. isto taka.4%).8%) (grafik 86).6%).3% Grafik 85. 20 17. a najniska kaj ispitanicite od Debar (4.6%). a najniska kaj ispitanicite od Debar (3. Prevalencija na AR. 25 20 15 10 5 0 Sk Do Oh Pr De Pe AR SAR CAR Grafik 87. a najniska kaj ispitanicite od Debar (8. Prevalencijata na SAR e. Prevalencija na hroni~niot rinit.3% 15. AR kaj decata e po~est kaj mom~iwata (17. SAR i CAR kaj ispituvanite deca Za razlika od distribucijata spored polot kaj adultite. klini~ka imunologija i alergologija 135 .3% 8. AR.5% 8.Alergiski rinit 120 100 80 60 40 22.1%) i Prilep (20. Prevalencijata na CAR povtorno e najvisoka kaj ispituvanite deca od Skopje (10. SAR i CAR kaj ispituvanite deca vo oddelnite gradovi Makedonsko zdru`enie za bazi~na.3%) vo odnos na devoj~iwata (15.6% 20 0 Vkupno ispituvani deca Hroni~en rinitis AR SAR CAR 16. Prevalencija na AR kaj ispituvanite deca spored polot Najvisoka prevalencija na AR kaj ispituvanite deca e registrirana kaj ispitanicite od Skopje (21.6%).8% 15 10 5 0 mom~iwa devoj~iwa Grafik 86.

Povrzanosta so drugite ispituvani varijabli. so vozrast od 6 do 12 godini vo Obedinetite Arapski Emirati. kakvi {to se: polot.05). Vo edna studija vo [vedska kade se opfateni nad 2000 deca od 7-9 i 12-13 godini.01).n. SAR i CAR kaj decata eksponirani na odredeni faktori od `ivotnata sredina Vlijanieto na ~uvaweto na doma{ni mileni~iwa vrz alergiskite respiratorni simptomi vklu~uvaj}i go i alergiskiot rinit kaj 2200 deca. kaj AR se izdvojuvaat zagadenosta na `ivotnata sredina i prisustvoto na ma~ka vo domot. poka`a deka najvisoka prevalencija e registrirana kaj decata koi imale ili imaat mileni~iwa. prisustvoto na bra}a/sestri vo semejstvoto i prestojot vo jasli ili gradinka. pu{eweto na majkata vo tekot na bremenosta. vozrasta. no i rizikot od alergija kon doma{ni mileni~iwa e dvapati pogolem kaj decata koi ~uvaat doma{ni mileni~iwa. Makedonija AR kaj decata e signifikanto povrzan so familijarnata istorija za alergiski bolesti (p < 0.01) i respiratornite simptomi (p < 0. AR.7. korisni 136 Institut za medicina na trudot . SAR i CAR se javuvaat po~esto kaj decata eksponirani na odredeni aeropolutanti (grafik 88).1. poniska e prevalencijata na SAR.: Alergiskite bolesti vo R.3. Sepak.Cvetanov V i sor. e nesignifikantna. e registrirano deka ~uvaweto doma{ni mileni~iwa vo tekot na prvata godina od `ivotot e povrzano so poniska prevalencija na alergiski rinit i astma. zagadenosta na `ivotnata sredina i prisustvoto na ma~ka vo domot.Kolaborativen centar na SZO . Kaj decata koi `iveat na farmi vo Avstrija. Taka. rodilnata te`ina. So primena na ISAAC protokolot vo Holandija kaj 3000 deca konstatirano e deka ~uvaweto doma{ni mileni~iwa vo prvite dve godini od `ivotot dava samo delumna za{tita od senzibilizacija kon poleni. doeweto i traeweto na doeweto. Grafik 88. Povrzanost na AR kaj decata so aeropolucijata i triger faktorite od doma{nata sredina (doma{ni milenici) Kaj detskata populacija. 2. kaj CAR izduvnite gasovi od soobra}aj vo `ivotnata sredina. SAR i CAR (p>0. astma i alergiska senzibilizacija zaradi ruralnata sredina i izlo`enosta na t. faktorite od `ivotnata sredina ne se statisti~ki zna~ajno povrzani so AR. Prevalencija na AR. a kaj SAR faktorot zelenilo vo `ivotnata sredina .

Ispituvaweto na 317 deca na vozrast od 9 godini koi{to `iveat vo blizina na glavnite pati{ta vo zapadniot del od Germanija. SAR i CAR od 19. Emisijata od motornite vozila e eden od najva`nite izvori na aerozagaduvaweto vo industrijaliziranite zemji.0%. klini~ka imunologija i alergologija 137 ..9%) i vlagata na rabotno mesto (prevalencija na AR. U{te poparadoksalna e sostojbata na alergiskite bolesti kaj decata vo nekoi afri~ki zemji pri {to decata od urbanite sredini zaboluvaat po~esto od alergiskite bolesti vo odnos na decata od poniskite socijalni sloevi kaj koi {to e konstatirana visoka infestacija od nekoi formi na crevni paraziti. Vozdu{nite polutanti koi poteknuvaat od soobra}ajot i toplinata na vozduhot (nadvor od letnata sezona) najverojatno vo kombinacija so izlo`enosta na op{tite alergeni kako {to se mikrokrle`ite se rizik-faktor za nastanokot na alergiskiot rinit kaj sredno{kolskite deca vo Tajvan. kako zapra{enosta na rabotno mesto (prevalencija na AR i SAR od 19.3% od ispitanicite so AR. Bidej}i primenetiot pra{alnik vo na{eto istra`uvawe ne e dizajniran za detekcija na profesionalen rinit. 11. Profesionalen alergiski rinit Vo na{eto ispituvawe faktorite od rabotnata sredina ne se statisti~ki zna~ajno povrzani so AR.4%) (grafik 89). odnosno 7.medicinski misterii#.7. navedenite entiteti po~esto se javuvaat kaj ispitanicite eksponirani na odredeni faktori od rabotnata sredina. Prevalencija na AR. odnosno 12. vo dve urbani oblasti poka`a deka alergiskiot rinit i senzibilizacijata na poleni se signifikantno povrzani so koncentraciite na NO2 (eden od najva`nite pretstavnici na “traffic” aeropolucijata).Alergiski rinit mikroorganizmi vo {talite i `iveali{tata. za vakvata introverzna sostojba nema poseriozni nau~ni objasnuvawa i spa|a vo grupata na nau~nite {pekulacii nare~eni . no ako se Makedonsko zdru`enie za bazi~na. negovata prevalencija vo ova ispituvawe ne mo`e to~no da bide odredena.5%. Grafik 89. 2. SAR i CAR kaj vozrasnite ispitanici eksponirani na odredeni faktori od rabotnata sredina Vlo{uvawe na simptomite na rinit na rabotnoto mesto prijavile duri 33. Zasega.05).4.9%. SAR i CAR (p>0. Sepak.

Kolaborativen centar na SZO . a celogodi{niot alergiski rinit vo Debar (13. isplukuvawe) detektirani se kaj 35% od licata so profesionalen rinit (p<0. Trendot na zgolemuvawe na prevalencijata e poizrazen kaj sezonskiot alergiski rinit vo odnos na celogodi{niot.4%).: Alergiskite bolesti vo R.7-20% kaj razli~nite profesii. a najvisoki vrednosti ima vo farmacevtskata industrija (15. pri {to rabotata so bilki. a kako favorizira~ki faktori za manifestacija na profesionalniot rinit se registrirani vozrasta nad 45 godini zapra{enosta.6%).2%). se procenuva deka realnite prevalencii se povisoki od detektiranite. Ova se vklopuva vo podatocite od drugi zemji za prevalencijata na profesionalniot rinit koja e vo rang 1. Povrzanosta na alergiskiot rinit kaj vozrasnite so drugite varijabli.1% i e ne{to povisoka kaj `enite (24. ima trend na zgolemuvawe. ka{lica. vo Prilep (29. e statisti~ki nesignifikantna. Od poedine~nite aeroalergeni. 6. Makedonija koristi posledniot podatok prevalencijata aproksimativno bi bila 7. Vo ova istra`uvawe. endogeni i egzogeni. svirewe. Makedonija. e subdijagnosticiran entitet.1%. sli~no na profesionalnata astma.2% kaj `enite). 3.7%). Najvisoka prevalencija na alergiskiot rinitis kaj vozrasnite ima vo vozrasnata grupa od 31 do 40 god.5. Prevalencijata na alergiskiot rinit vo R.7% (6% kaj ma`ite i 7. Najvisoka senzibilizacija kaj ispitanicite so sezonski alergiski rinit ima na polenite od plevelite (43. Prevalencijata na alergiskiot rinit kaj vozrasnite ispitanici iznesuva 23.4%) vo odnos na ma`ite (21.Cvetanov V i sor. Najvisoka prevalencija na alergiskiot rinit kaj adultite se sretnuva vo Prilep (35.1% kaj `enite). Vo Institutot za medicina na trudot poslednive godini e raboteno i na problemot na profesionalniot rinit.6% na nivo na adultnata populacija.001). Zaklu~oci 1.7. najzastapeni se polenot od loboda i polenot od pelin.2% kaj ma`ite i 17. ~aevi i za~ini e dominanten etiolo{ki faktor.5%). Prevalencijata na alergiskiot rinit kaj ispituvanata populacija iznesuva 20. Najvisoka prevalencija sezonskiot alergiski rinit ima. selektirani po slu~aen izbor i pri toa koristen e pra{alnik (prilog 6). isto taka. prevalencijata na profesionalniot rinit kaj ispituvanata vkupna populacija iznesuva 10. (29. nejonizira~koto zra~ewe. izvedeni se ko`ni prick alergotestovi i spirometriski testovi. Vo edno istra`uvawe za odreduvawe na prevalencijata na profesionalniot rinit i dominantnite profesionalnoambientalni etiolo{ki faktori. Prevalencijata na sezonskiot alergiski rinit iznesuva 16. ispituvana e populacija od 198 vraboteni ispitanici od grad Skopje. odnosno deka profesionalniot rinit. Belodrobnite te{kotii (nedostatok na vozduh. 5.5%). Vozrasnite ispitanici so alergiski rinitis signifikantno po~esto imaat respiratorni simptomi vo odnos na ispitanicite {to nemaat alergiski rinit. dodeka prevalencijata na celogodi{niot alergiski rinit iznesuva 6. bidej}i simptomite na profesionalniot rinit ponekoga{ ne se povrzuvaat so rabotata. {to e potvrdeno i so mnogu istra`uvawa vo svetot. 2. Sepak.8%. vibraciite i fizi~kiot napor. poslabata ventilacija.5% (15. kako i {irum svetot. te{ko di{ewe. {to odgovara na podatocite objaveni vo literaturata. 138 Institut za medicina na trudot . 2.2%). 4.

Povrzanosta na alergiskiot rinitis kaj decata so drugite endogeni. Principles and Practice of Diagnosis and Treatment of Allergic Disease. E`ova N. 6. Literatura Cvetanov V. primena i osnovni principi. Isto taka. a aproksimativno bi iznesuvala 7. klini~ka imunologija i alergologija. Doki} D. 9. 31-50.Alergiski rinit 7. Evolving Concepts in Management. 5-6: 181-185.8%). Asthma. Karakteristiki na alergiskiot rinitis vo R. 11. Risteska-Ku~ S. Kay AB. Risteska-Ku~ S i sor. Nikolovski Q. \or~ev A. Makedonski medicinksi pregled 2003. Makedonski medicinski pregled 2003. {to odgovara na podatocite objaveni vo literaturata. decata so alergiski rinit signifikantno po~esto imaat respiratorni simptomi sporedeno so decata {to nemaat alergiski rinitis. Makedonija. Cvetanov V. Makedonski nacionalen konsenzus za alergiski rinitis. no se izdvojuva podatokot za mo`noto vlijanie na zapra{enosta i vlagata na rabotno mesto. In: Kay AB (ed). Zagora: Znanie EOOD 1999. Alergiskiot rinit e signifikantno po~est kaj decata so familijarna istorija za alergiski rinit. 4. Asthma and Allergic Rhinitis. Bousquet J. RisteskaKu~ S. CAR i SAR i pokraj toa {to ne postoi statisti~ki zna~ajna povrzanost. ]aev V. 8. kako i so egzogenite faktori e statisti~ki nesignifikantna. Kaj vozrasnata populacija vo odnos na vlijanieto na faktorite od `ivotnata sredina vrz AR. 56: 142-143. klini~ka imunologija i alergologija 1. Skin testing. 10.3%). Alergi~en rinit. E`ova N. Cvetanov V. Oxford: Blackwell Science Ltd. Milkovska S.5% i e ne{to po~est kaj mom~iwata (17. Rinomanometrija: zna~ewe. Milkovska S i sor. Skopje: MEDIS-informatika 1998. SofiÔ: Znanie EOOD 2003. Vignola AM. Sezonskiot i celogodi{niot alergiski rinit kaj decata imaat ista prevalencija (8. European Respiratory Society: European Respiratory Monograph 2003.7.6. 7. 163-173. 1997. Faktorite od rabotnata sredina kaj vozrasnata populacija ne se statisti~ki zna~ajno povrzani so entitetite na alergiskiot rinit. Karaxinska-Bislimovska J. 56: 140-141. E`ova N.6% na nivo na adultna populacija. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 8 (23): 211-220. Pepys J. NarÝ~nik na obçopraktikuvaçiÔ lekar. E`ova N. 10. Cvetanov V. Mileva @. sepak se izdvojuva podatokot za mo`noto vlijanie na izduvnite gasovi od soobra}ajot. Dokic D. Demoly P. Cvetanov V. 9. 139 . Alergiski bolesti-lekuvawe. 2022. Prevalencijata na profesionalen rinit ne mo`e da bide to~no detektirana. 142-148. editors. 3. 2. Mileva @. 474-476. Allergic inflammation of the upper and lower airways: a continuum of disease? In: Chung F.3%) vo odnos na devoj~iwata (15. Trandafilovski P. 14: 412-417. 5. zagadenosta vo `ivotnata sredina i prisustvoto na doma{ni milenici. Fabbri LM. Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskite bolesti vo R. Micajkov I. Mileva @ i sor. St. Balabanova M. 1999. Prevalencijata na alergiskiot rinit kaj detskata populacija iznesuva 16. Summer School Sofia 2002. 2. Br J Hosp Med 1975. Sъvremenno le~enie na alergi~nite bolesti. Milkovska S. 8. Vo: Na{ev G. The upper airways: The guardian of the lower airways. Mak med pregled 1994. Skopje: Zdru`enie za bazi~na. Makedonija.

\or~ev A. Haines A. Cromwell O. 2002 . 1999 Sep.32(10):1405-12 21. Dokic D. Atkinson RW. Narkus A. ed. de Marco R et al. Frank E. 18. Association between air pollution and daily consultations with general practitioners for allergic rhinitis in London. 55 (suplement 47): 1-83. XXVI 2. Allergy Asthma Proc. Hytonon M. 14: 337343. Cromwell O. 337-338. Koskenvuo M. Skopje: EDIT 1992. 51(28): 23. Clinical effects of specific immunotherapy: A two-year double-blind placebo controlled study with a one year followup. 2003 Mar-Apr. Dokic D. 20-30. 14. Hajat S. 113-129. 25. and respiratory infections among young adults Thorax 2001. 2001 Apr 1. Gavrilovski M. Brown CW. Cvetanov V. Celik G. Helenius H. Home dampness. Allergy prevalence and causal factors in the domestic environment: results of a random population survey in the United Kingdom.56:462-467. Scand J Work Environ health 1988. Allergo J 2005. Ann Allergy Asthma Immunol. Kanerva L.: Alergiskite bolesti vo R. Contributions. Occupational skin and respiratory diseases among hairdressers. et al. Allergen immunotherapy: Therapeutic vaccines for allergic diseases. Skopje: 1999.Cvetanov V i sor. Terho EO. 26. Misirligil Z. 13. Simpozium specifi~na imunoterapija. Evropa 92. Sofia: Znanie 2001. Clin Exp Allergy. Makedonija 12. Kilpeläinen M. 16.153(7):704-14 22. Macedonian Academy of Sciences and Arts. Imunoterapija. Frank E. 20. Am J Epidemiol. pregled 2001. Doki} D. Cvetanov V. 17.med pregled 1997. Bazi~ni principi za sproveduvawe na alergiska specifi~na imunoterapija. Makedonski nacionalen konsenzus za dijagnoza i lekuvawe na astma i hroni~na obstruktivna belodrobna bolest. Klini~ka alergologija. Sec Biol Med Sci. Doki} D. Hawkins L. Profesionalen alergiski rinit. Vo: II Kongres na makedonskoto respiratorno zdru`enie. Narkus A.24(5):398-406 23. 64(8):565-8. Trandafilovski P. Schnitker J. Vo: Mileva @. Stefanovski T. WHO position paper. Mak. 140 Institut za medicina na trudot . current allergic diseases.24(2):137-42 19. Vaheri E. United Kingdom. Mungan D. Geneva 1997. Objektivizacija na primenata na specifi~nata imunoterapija. Dimitrovski M. The impact of climate and traffic-related NO2 on the prevalence of asthma and allergic rhinitis in Italy. 15. Int Arch Occup Environ Health 1993. Nikolovski Q.83(3):240-4. Pet allergy: how important for Turkey where there is a low pet ownership rate. Spezifische Immuntherapie mit einem neu entwickelten Hausstaub-milbenallergoid (AcaroidR). Cvetanov V. Mak. Cvetanov V.Kolaborativen centar na SZO . et al. med. Bavbek S. occupational allergic rhinitis in Finland. Schnitker J. Leino T. 24. Tammilehta L.

Bolesta obi~no se javuva kaj ma`i na vozrast od 20 do 50 god. Etiopatogeneza na AK. 3. Sezonskiot AK se javuva vo akutna forma vo odreden period od godinata (prolet i/ili leto). Pridru`no atopisko zaboluvawe se sretnuva kaj okolu 75%. sekret. bolka i fotofobija). obi~no se smiruva vo pubertetot i retko perzistira na vozrast nad 25 god. AK pretstavuva hipersenzitivna reakcija tip I spored Coombs i Gell. Klasifikacija i definicii Spored standardnata klasifikacija se razlikuvaat pet suptipovi na alergiskite bolesti na o~ite. klini~kite manifestacii. dodeka celogodi{niot AK ima kontinuiran karakter vo odnos na periodot na pojavata i te`inata na klini~kite manifestacii na bolesta. jade`. Sezonskiot rinokonjunktivit (polenska treska.0. Tie se razlikuvaat spored patogenetskite mehanizmi. alergiski rinit i astma. Kaj bolnite se sretnuva eozinofilija i zgolemena vrednost na vkupniot IgE vo krvta. Pokraj niv. Gigantopapilarniot konjunktivit (H 10. Alergiski konjunktivit MKB . kako i spored ~estotata na javuvaweto.8 Alergiskite bolesti na o~ite pretstavuvaat alergiski odgovor na konjunktivata ili ro`nicata na ubikvitarnite alergeni od okolinata. klini~ka imunologija i alergologija 141 . pri {to sezonskiot i celogodi{niot alergiski konjunktivit obi~no se grupiraat zaedno. Sezonskiot i celogodi{niot AK naj~esto se javuvaat istovremeno so alergiskiot rinit kako alergiski rinokonjunktivit. vernalniot keratokonjunktivit. H 10. ozna~eni kako alergiski konjunktivit. H 16.. a pozitivna familijarna istorija za atopiski bolesti kaj okolu 60% od bolnite so vernalen keratokonjunktivit. pri {to po~esto se javuva pri primenata na mekite vo odnos na tvrdite kontaktni le}i. Atopiskiot keratokonjunktivit (H 10. delovite od okoto koi{to se zafateni so alergiskata inflamacija. Incidencijata na bolesta se zgolemuva so {irokata primena na kontaktnite le}i.1.Alergiski konjunktivit 3. solzewe. Bolesta obi~no se javuva kaj ma{kite deca na vozrast pogolema od 5 god. Antigenite vneseni vo senzibiliran organizam predizvikuvaat produkMakedonsko zdru`enie za bazi~na.2.2) e redok oblik na keratokonjunktivit so sezonski egzacerbacii koi{to uka`uvaat na alergiska osnova. 3. Vernalniot (proletniot) keratokonjunktivit (H 16. prisutna kaj 15-20% od populacijata {irum svetot. AK e naj~estata forma na alergiska bolest na o~ite koja{to spored vremeto na pojavata se klasificira na sezonski i celogodi{en. kako posebni entiteti se izdvojuvaat atopiskiot keratokonjunktivit.8) pretstavuva alergiska inflamacija na konjunktivata pri koja{to antigenot e atherentniot sloj na kontaktnite le}i.10.1. hay fever) e naj~estata alergiska bolest voop{to. Alergiskiot konjunktivit (AK) pretstavuva primarna inflamacija na konjunktivite predizvikana od IgE-posreduvana reakcija so tipi~ni simptomi (crvenilo. i gigantopapilarniot konjunktivit.2) e retka alergiska bolest na konjunktivata i korneata pridru`ena so drugi manifestacii na alergiski zaboluvawa od tipot na atopiski dermatit.

4. Tipi~no. Vidnata ostrina ostanuva normalna. Pri zemawe biopsija od povr{nite sloevi na konjunktivata. Klini~ki AK se izrazuva so akutni. tranzitorni napadi na ~e{awe. odnosno vo prolet koga dominiraat aerogenite alergeni kakvi {to se polenite od drvja i/ili vo leto koga dominiraat polenite od treva i plevel. Glavna razlika me|u sezonskiot alergiski konjunktivit (SAK) i celogodi{niot alergiski konjunktivit (CAK) e vremeto na pojavuvaweto i simptomite. Kaj SAK simptomite se javuvaat vo definirano vreme. Tie direktno ili so posredstvo na proteoliti~ni enzimi go o{tetuvaat yidot na mast kletkite i od granulite se osloboduvaat proinflamatorni medijatori (histamin.Kolaborativen centar na SZO . Se sozdavaat imunokompleksi na membranata na mast-kletkite od substantia propria na konjunktivata na okoto.: Alergiskite bolesti vo R. Dijagnoza. odnosno se sostojat od ~e{awe. Va`en podatok vo anamnezata e postoewe na atopiski zaboluvawa vo li~nata i familijarnata anamneza. levkotrieni i dr. eozinofili se prisutni samo kaj mnogu te{ki Slika 12.Cvetanov V i sor. odreduvawe na nivoto na IgE vo solzite i konjunktivalna biopsija. Pokraj toa. kako i izrazena papilarna reakcija na konjunktivata. Dijagnozata se postavuva so zemawe na iscrpna anamneza i vnimatelna klini~ka opservacija. Ro`nicata nikoga{ ne e zafatena so patolo{ki proces (slika 12). Alergiski konjunktivit formi na AK.3. otsustvoto na eozinofili pri konjunktivalnata biopsija ne ja isklu~uva dijagnozata na AK. aeroalergenite od nekoi muvli i dr. Makedonija cija na specifi~ni antitela (IgE). odnosno nezategnata. a vo tekot na celata godina kaj CAK. ko`ni prick testovi. Poradi toa. lu|eto so SAK nemaat simptomi vo zimskite meseci i vo postudeni klimatski uslovi poradi namalenata aerogena transmisija na ovie alergeni. Pri pregled na predniot o~en segment so biomikroskop se gleda izrazena konjunktivalna hiperemija i hemoza.). Ovie supstancii predizvikuvaat zgolemena vaskularna permeabilnost i migracija na eozinofili i neutrofili {to doveduva do pojava na klini~kite manifestacii na inflamacijata. ku~e i dr. Klini~ka slika Klini~kite manifestacii na AK ne se razlikuvaat od onie kaj konjunktivitot od nealergiska etiologija. 3. 142 Institut za medicina na trudot . Naj~esti aeroalergeni vo ovie slu~ai se Dermatophagoides pteronyssinus. prisuten e i edem na o~nite kapaci. solzewe i otok na o~nite kapaci vo sezonite bogati so poleni vo vozduhot kaj SAK. solzewe i crvenilo na o~ite i otok na o~nite kapaci.). 3. simptomite se javuvaat vo tekot na cela godina. eozinofili se prisutni vo podlabokite sloevi od substantia propria na konjunktivata. crvenilo. Kaj CAK. aeroalergenite od doma{nite milenici (ma~ka. Inaku. prostaglandini.

No. Ko`nite prick testovi se od golema va`nost pri postavuvaweto na definitivnata dijagnoza. klini~ka imunologija i alergologija 143 . Kontrola na sredinata Merkite na prevencija na AK ne se razlikuvaat od onie kaj na alergiskiot rinit. Najva`ni antiinflamatorni lekovi vo terapijata na AK se dinatrium kromoglikatot i nedokromil natriumot. poradi svoite nesakani sporedni efekti kako {to se pojavata na sekundarni infekcii. Najva`nite lekovi i nivnite komercijalni preparati {to se primenuvaat vo sistemskata i lokalnata terapija na AK se prika`ani vo prilogot 4. Farmakolo{kata terapija na AK se sostoi od primena na antihistaminici. treba da se prepi{uvaat samo za kratkotrajna terapija kaj te{kite slu~ai koi{to ne reagiraat na konvencionalnata terapija. 3. odnosno izbegnuvaweto na kontaktot so prethodno identificiraniot alergen. kako i kaj drugite alergiski bolesti vo pogolem broj slu~aite toa e te{ko izvodlivo. Tie gi ubla`uvaat klini~kite simptomi so blokirawe na histaminskite receptori. Prevalencijata na AK iznesuva 5-22% od op{tata populacija vo Velika Britanija i SAD. pri ispituvawa na AK primenuvaat i odreduvawe na nivoto na IgE vo solzite. 3. 3. Nefarmakolo{kata terapija se sostoi od merkite na kontrola na sredinata (ekspoziciona profilaksa) koi{to vo pove}eto slu~ai imaat ograni~eni efekti.6. preku stabilizirawe na membranata na mastocitite.Alergiski konjunktivit Mnogu istra`uva~i. Ra{irenost na AK Epidemiolo{kite istra`uvawa za AK naj~esto se izveduvaat vo ramkite na istra`uvawata za alergiskiot rinit. no ne dejstvuvaat na drugite proinflamatorni medijatori.7. Spored pove}e istra`uvawa. tuku se koristat profilikati~ki za da se prevenira degranulacijata na mast kletkite vo slu~aj na ekspozicija na alergeni. poka~en intraokularen pritisok i katarakta. obi~no se koristat lokalni antihistaminici kombinirani so vazokonstriktorni sredstva. Sistemskite i lokalnite antihistaminici se naj~esto primenuvanite lekovi vo terapijata na AK. Kortikostereoidite. Tie. so ogled na {irokata prisutnost na alergenite vo nadvore{nata i vnatre{nata sredina. ja spre~uvaat nivnata degranulacija i osloboduvaweto na histaminot i drugite proinflamatorni medijatori. Lekuvawe Tretmanot na AK e nefarmakolo{ki i farmakolo{ki. Stabilizatorite na mast kletkite ne gi ubla`uvat postojnite simptomi. Se procenuva deka pove}e od 22 milioni lica vo SAD boleduvaat Makedonsko zdru`enie za bazi~na.5. a odredena uloga ima i primenata na antiinflamatornite sredstva. Najdobra merka na sekundarnata prevencija e ekspozicionata profilaksa. Za namaluvawe na konjuktivalnata hiperemija. Antiinflamatorni efekti imaat i nesteroidnite antiinflamatorni lekovi preku inhibiraweto na produkcijata na prostaglandinite. kako i vo odreduvaweto na alergenite koi se predizvikuva~i na zaboluvaweto. simptomi na konjuktivit se sretnuvaat vo okolu 70% od slu~aite na alergiskiot rinit.

Rezultati od na{eto istra`uvawe Vo ramkite na Proektot e izvedeno i epidemiolo{ko istra`uvawe na AK kaj adultnata populacija. nitu na nivo na celata zemja. Neal. vo smisla na negovata za~estenost i favorizira~ki faktori za negoviot nastanok. nadvore{na i vnatre{na. vo poslednite triesetina godini. 3. Primenet e pra{alnik za simptomite na konjunktivit vo poslednite 12 meseci i izvedeni se ko`ni prick testovi na standardnite aeroalergeni. Prevalencija na simptomite na konjunktivit.9% (grafik 90).Kolaborativen centar na SZO .8.2% od slu~aite na AK kaj na{ite ispitanici (grafik 91). Na CAK otpa|aat 58. odnosno za prevalencija od 60-70% na alergiskiot rinit vo soodvetnoto podra~je.3%). {to e komplementarno so na{ite rezultati. Epidemiolo{ki istra`uvawa za AK. vo studijata ne e evaluiran alergiskiot konjunktivit kaj decata. 30. 800 600 400 200 0 Vkupno Konjunkt. a prevalencijata na AK iznesuva 12. a od osobeno zna~ewe se polutantite od soobra}ajot i industrijata. Pojavata na SAK i PAK ne e povrzana so vozrasta i rasata. Kako i kaj drugite alergiski. spored pove}e epidemiolo{ki istra`uvawa aeropolucijata. dosega ne se izveduvani kaj nas. 144 Institut za medicina na trudot .9% Grafik 90. Dobienite podatoci se statisti~ki obraboteni so deskriptivni i analiti~ki metodi. Makedonija od AK. a odgovorite na pra{awata od pra{alnikot ne se dovolni za potvrda na alergiskata etiologija na bolesta. Simptomi na konjunktivit vo poslednive 12 meseci referiraat 30. Al.Cvetanov V i sor. Isto taka. kako i na drugite alergiski bolesti. dejstvuva favorizira~ki vo nastanokot na AK. Po~esto se javuva vo regioni so potopla klima kade prisutnosta na aeroalergenite e pogolema. Isto taka. Rezultatite od drugi istra`uvawa govorat za prevalencija od 5 do 22% vo razli~ni delovi od SAD i Velika Britanija. a na SAK 41.1% 17. nealergski i alergiski konjunktivit vo adultnata populacija Za razlika od alergiskiot rinit kaj adultite kade {to e najdena povisoka prevalencija na sezonskiot alergiski rinit.: Alergiskite bolesti vo R. bolesti prevalencijata na AK e povisoka kaj `enite. nitu na nivo na oddelni gradovi i regioni. So ogled na toa {to kaj detskata populacija ne se izvedeni ko`nite prick testovi na standardnite aeroalergeni. konj.1% od ispitanicite.7%. podatocite od drugite istra`uvawa govorat za raste~ka prevalencija na AK. konj.2% 12.8%) vo sporedba so SAK (5. kaj AK povisoka e prevalencijata na CAK (7.

Sezon.0% Grafik 92. Podatocite od literaturata. SAK i CAK kaj ispituvanite adulti 3. isto taka.1. Zastapenost spored polot i vozrasta Prevalencijata na AK e ne{to povisoka kaj `enite (13.Alergiski konjunktivit 100 80 60 40 20 0 Al.8. 500 400 300 200 100 0 ma`i `eni 12. kaj `enskiot pol. Vo na{ata studija najvisokata prevalencija se sretnuva vo vozrasnata grupa od 21 do 30 godini (19.2% 58. uka`uvaat na povisoka prevalencija na AK.3% 16. Distribucija na ispitanicite so AK spored polot Vo odnos na vozrasta spored istra`uvawata vo svetot prevalencijata na AK e povisoka vo pomladite vozrasni grupi.1% 5. 41. konj. Distribucija na ispitanicite so AK spored vozrasta Makedonsko zdru`enie za bazi~na.6%) so nejzino postepeno namaluvawe vo povozrasnite grupi (grafik 93). Prevalencija na AK. kako i alergiskiot rinit.7% Grafik 91.1% 10. Celogod.8%) (grafik 92).6% 11.4% Grafik 93.6% 13. 250 200 150 100 50 0 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 > 60 19.0%) vo sporedba so ma`ite (12. klini~ka imunologija i alergologija 145 .0% 13.

odnosno prevalencijata na alergiskiot rinokonjunktivit iznesuva 7. Zastapenost spored senzibilizacijata na oddelnite aeroalergeni.3%.Cvetanov V i sor.7%) i polenot od pelin (31. 100 80 60 40 20 0 Poleni D. Dobienite podatoci se komplementarni na rezultatite od drugite istra`uvawa objaveni vo literaturata (grafik 96). odnosno polenot od loboda (37.1%). Povrzanost so alergiskiot rinit i bronhijalnata astma. e najvisoka vo Prilep (26.3% 8. Dermatophagoides pteronyssinus (31.0% 8. 31. Senzibilizacija so oddelnite aeroalergeni kaj ispitanicite so AK 3. 200 150 100 50 0 Sk Do Oh Pr De Pe 11. Makedonija 3.5% Grafik 94. a najniska vo Peh~evo (8.0% 26.9% 19. Prevalencija na AK kaj ispitanicite od oddelnite gradovi vo R.8.1%) (grafik 95).: Alergiskite bolesti vo R. Prevalencijata vo Skopje iznesuva 8.Kolaborativen centar na SZO .3% 22.9%) i alergenite od doma{nite milenici (19. kako i prevalencijata na alergiskiot rinit.2.1% od slu~aite.1% 87. Zastapenost vo oddelnite gradovi Prevalencijata na AK.0%).2% Grafik 95. najvisoka prevalencija kaj ispitanicite so AK imaat polenite od plevelite (47.4.3%). Kaj ispitanicite so AK naj~esta e senzibilizacijata na polenite (87. Makedonija 3.8.8%). Od polenite. Dom. 146 Institut za medicina na trudot .7% 8.2%).5% (grafik 94). AK e pridru`en so alergiskiot rinit vo 76. pt. `iv.8.3.

odnosno 62. Astma 1. kakvi {to se polot i familijarnata istorija za alergiski bolesti. Prevalencija na AK. fam. konj.5.5% od ispitanicite so AK imaat pozitivna familijarna istorija za AR (grafik 98). klini~ka imunologija i alergologija 147 . 12. Al. e nesignifikantna.so ast. astma i AK so astma 3.8. Povrzanosta so drugite endogeni faktori.5% AK so pozit. rin. Zna~eweto na endogenite faktori vo nastanokot na AK.3% Grafik 96. Ispitanici so AK so pozitivna familijarna istorija za AR Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 120 100 80 60 40 20 0 Vkupno AK 62.Alergiski konjunktivit 23.4% 12. Prevalencija na AR. Sli~ni se i rezultatite od na{eto istra`uvawe kade {to prevalencijata na AK so pridru`na astma iznesuva 1. 15 10 5. ist.05).9% 7. vo na{ata studija e potvrdeno so signifikantnata povrzanost so familijarnata istorija za alergiski rinitis (p < 0. AK i endogeni faktori.5% Al.1% 25 20 15 10 5 0 Al.9% 5 0 Al. Grafik 97. Al.5% (grafik 97). za AR Grafik 98. konj. AK i alergiskiot rinokonjunktivit Podatocite od literaturata uka`uvaat na poretka pridru`enost na AK so astmata vo sporedba so pridru`enosta so AR. uka`ano vo pove}e istra`uvawa. rinokonj. konj.

a 17. Makedonija 3. Spored aktuelnite istra`uvawa.9% 17.Cvetanov V i sor. Spored podatocite od aktuelnoto istra`uvawe 68. 20 14. i procesot na alergiska inflamacija na konjunktivata. 80 60 40 20 0 Pra{ina ^ad [tetnosti od rab. prisustvoto na doma{ni milenici vo domot i specifi~nata profesionalna ekspozicija na ispitanicite.8. zeleniloto vo domot i negovata okolina. 36.6. Signifikantna povrzanost na AK e utvrdena so `iveeweto vo urbana sredina (p < 0.2% Grafik 100.9% na ~ad.: Alergiskite bolesti vo R. mesto 36.3% 68. AK i `ivotna i rabotna sredina Raste~kata prevalencija na alergiskite bolesti vo poslednite decenii delumno se objasnuva so vlijanieto na faktorite od okolinata vrz procesot na inicijacija i odr`uvawe na alergiskata inflamacija na soodvetniot target-organ.7. domot vo blizina na glavnite soobra}ajnici.8% 15 10 5 0 Grad Selo 7. osobeno zna~ewe vo patogenezata na AK ima vlijanieto na ekspozicijata na izduvni gasovi od soobra}ajot (dizel partiklite).1% od ispitanicite so AK se eksponirani na pra{ina.Kolaborativen centar na SZO .3% na {tetnosti od rabotnoto mesto (grafik 99). odnosno prevalencijata na AK kaj ispitanicite od urbanite sredini e dvojno povisoka vo odnos na ispitanicite od ruralnite sredini (14. kako i ekspozicijata na industriskata aeropolucija. Ispitanici so AK eksponirani na aeropolutanti od `ivotnata i rabotnata sredina 3. Prevalencija na AK kaj ispitanicite od urbana i ruralna sredina 148 Institut za medicina na trudot .05). se smeta deka navedenite faktori go favoriziraat procesot na alergiska senzibilizacija.8. Imeno. AK i mesto na `iveewe Vlijanieto na egzogenite faktori vo nastanokot na AK vo na{eto istra`uvawe e evaluirano so pra{awata za mestoto na `iveewe (selo/grad). navedenite faktori gi vlo{uvaat simptomite na postoejniot AK. Osven toa.2%) (grafik 100). aktivnoto i pasivnoto pu{ewe.1% Grafik 99.8% i 7.

Alergiski konjunktivit Spored pove}e istra`uvawa `ivotot vo urbana sredina e rizik-faktor i vo nastanokot na alergiskiot rinitis i bronhijalnata astma. 7. utvrdeno vo pove}e istra`uvawa vo Evropa i svetot. eksponiranost na izduvni gasovi od motornite vozila. doma{ni milenici vo domot i specifi~na profesionalna ekspozicija) vo nastanokot na AK e statisti~ki nesignifikantno. e nesignifikantno. isto taka. naj~esta e senzibilizacijata na poleni. Makedonija iznesuva 12. Od polenite dominiraat onie od plevelite. Za razlika od sezonskiot alergiskiot rinit. Prevalencijata na alergiskiot konjunktivit kaj adultite vo R. odnosno polenot od loboda i polenot od pelin. 8. Povrzanosta so drugite alergiski bolesti. kako bronhijalnata astma i alergijata na medikamenti. 4. Makedonija i mo`nost za organizirana i koordinirana akcija za negovata polesna dijagnostika. Zaklu~oci 1. terapija i prevencija. Dermatophagoides pteronyssinus i doma{ni milenici. Alergiskiot konjunktivit e mnogu ~esto pridru`en so alergiskiot rinit. zeleniloto vo domot i okolinata. {to se sovpa|a so rezultatite od sli~nite istra`uvawa vo Evropa i svetot. Vo odnos na vozrasta. najvisoka prevalencija na alergiskiot konjunktivit se sretnuva vo Prilep. {to e. prisustvo na doma{ni milenici vo domot i ekspozicijata na zapra{enost vo rabotnata sredina. Vlijanieto na drugite nadvore{ni faktori. klini~ka imunologija i alergologija 149 . hrana i insekti e statisti~ki nesignifikantna.8. Kaj ispitanicite so alergiski konjunktivit. Makedonija. 2. alergiskiot konjunktivit ima najvisoka prevalencija vo vozrasnata grupa od 21 do 30 god.9%. 5.8. 3. isto kako i kaj alergiskiot rinit. dodeka povrzanosta so polot i familijarnata istorija za alergiski bolesti e nesignifikantna. So na{eto istra`uvaweto se dobivaat prvi~nite podatoci za epidemiolo{kite karakteristiki na alergiskiot konjunktivit kaj nas. Od endogenite faktori alergiskiot konjunktivit e statisti~ki signifikantno povrzan so familijarnata istorija za alergiski rinit. sezonskiot alergiski konjunktivit ima poniska prevalencija od celogodi{niot alergiski konjunktivit. Vlijanieto na drugite navedeni faktori od okolinata (aktivno i pasivno pu{ewe. 3. no takva asociranost vo na{eto istra`uvawe ne e potvrdena. za~estenosta na alergiskiot konjunktivit e ne{to povisoka kaj `enite vo odnos na ma`ite. kakvi {to se: pu{eweto. Istite poleni naj~esto se sretnuvaat i kaj ispitanicite so polenska senzibilizacija so alergiski rinit i alergiska astma. {to e vo rang na podatocite objaveni vo literaturata. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. @iveeweto vo urbana sredina ima signifikantno vlijanie vrz nastanokot na alergiskiot konjunktivit. `iveewe vo sredina bogata so zelenilo. ekspozicijata na izduvni gasovi. Vo odnos na oddelnite gradovi vo R. Od niv se dobiva uvid za serioznosta na problemot na alergiskiot konjunktivit vo R. 6. Kako i kaj alergiskiot rinit.

Vivian Wells J. Kanski JJ.Cvetanov V i sor. Holgate ST. Canonica GW. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Hourihane JO’B. D’Amato G. Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskite bolesti vo R. 56: 140-141. 435-455. 12. 4. 6. 10. Stobo J. Inhibitory effects of ketotifen on eotaxin-dependent activation of eosinophils: consequences for allergic eye diseases. Osnovna i klinicka imunologija. 3. Makedonski medicinski pregled 2003. Loiseau S.9. The increasing trend of seasonal respiratory allergy in urban areas. Stites D.8. Ruffili A. 71 (57): 35-36. 15. Allergy 2002. Milkovska S. Bousquet J et al. Woerly G. Suspectibility genes for allergy and asthma. Liccardi G. D’Amato G. 56: 142. Clinical Ophthalmology. Alergijske bolesti. Prevalencija na alergiskiot konjunktivitis vo R. Bielory L. Allergy 2003. Schäfer T. 9. Karaxinska-Bislimovska J i sor. Groneberg DA. Makedonija 3. Oxford: Butterworth-Heinemann International Edition 1997. 5. Allergy 2002. Allergy/Immunology August 2001. 8. 7 (21): b-c. Allergy 2003. Bonini S. American Academy of Allergy. Animal models of allergic and inflammatory conjinctivitis. Cvetanov V. Beograd : Savremena administracija 1989. Risteska-Ku~ S i sor. Johanson SOG. Makedonski medicinski pregled 2003. Eur Resp Mon 2002. Allergy 1997. Allergy 1997. Allergy Statistics. Loyens M et al. 52: 256273. Introduction. 83-86. Literatura 1. Fischer A et al. National Institute of Health January 2002. 58 (5): 397395. 58 (11): 1101-1110. 14. 56 (9): 813-822. 150 Institut za medicina na trudot . 52 (38): 14-22. 75 (57): 5-7. Cvetanov V. A revised nomenclature for allergy.. 7. Expanding the Anti-Allergy Therapeutic Horizon.: Alergiskite bolesti vo R. Ring J. 11. 13. 2. Epidemiology of allergic diseases. Makedonija.Kolaborativen centar na SZO . Allergic conjunctivitis Referral Guideline. Allergy 2001. The Allergy Report: Science Based Findings on the Diagnosis & Treatment of Allergic Disorders 1996-2001. Makedonija i negovata asociranost so drugite alergiski zaboluvawa. Spasovska O. Asthma and Immunology (AAAI).

4. etni~kata pripadnost. 4. nadvore{nata i vnatre{nata aeropolucija. 45 4. Bronhijalna astma MKB .3. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. alergeni Nadvor.2.1. Genetski osnovi na astmata Vo patogenezata na astmata se vklu~eni pove}e geni ili grupi na geni so golemo modulatorno vlijanie na nadvore{nite faktori. gu{ewe. 6r21.10. Astmata e hroni~na inflamatorna bolest na di{nite pati{ta. Ovie epizodi se povrzani so rasprostraneta.1. 1995) Endogenite rizik-faktori (vrodeni ili ste~eni) za astmata se atopijata. faktori Hrana. Najva`ni egzogeni rizik-faktori se: ekspozicijata na aeroalergeni. Predisponira~ki faktori Kauzalni faktori Pridonesuva~ki faktori Vlo{uva~ki faktori Atopija Pol Vnatr. faktori Resp.2. polot. familijarnata istorija za atopiski bolesti. Na {emata 3 se prika`ani najva`nite rizik faktori za pojavata na astmata (GINA 1995). Etiologija. vo koja pove}e kletki i kleto~ni elementi imaat svoja uloga. aditivi Lekovi [ema 3. kako hromozomskite regioni 5q31-33. utvrdena e povrzanosta na nekoi fenotipski karakteristiki na astmata so regioni na 16 od 22 avtosomni hromozomi. spontano ili so terapija (Global Initiative for Asthma . Nastanokot na astmata se javuva kako rezultat od interakcijata na endogenite faktori i faktorite od okolinata. no varijabilna opstrukcija na di{nite pati{ta koja e obi~no reverzibilna. Definicija. profesionalnata ekspozicija. infekcii Alergeni Fizi~ki napor Klimat. Hroni~nata inflamacija predizvikuva porast vo reaktivnosta na di{nite pati{ta {to doveduva do rekurentni epizodi od svirewe vo gradite.0. J. alergeni Aspirin Profesion. Rizik-faktori za astma (Sheffer. Spored dosega{nite istra`uvawa.Bronhijalna astma 4. taka {to nivnata ekspresija e promenliva i so razli~ni fenotipski manifestacii. infekcii Ishrana Aeropolucija Pu{ewe Prematuritet Resp. aktivnoto i pasivnoto pu{ewe.GINA 2004). osobeno no}e ili rano nautro. 14q11 i drugi. na~in na ishrana vo doene~kata vozrast) i respiratornite infekcii vo detstvoto i adultniot period. navikite vo ishranata i konsumacijata na alkohol. na~inot na `ivot. rizik faktorite od ranoto detstvo (prematuritet. a koi faktori se pottiknuva~i (trigeri) na astmatskite simptomi. klini~ka imunologija i alergologija 151 . pri {to s¢ u{te ne e sosema jasno koi faktori se pri~ina za razvoj na bolesta. stegawe vo gradite i ka{lica.

Se odlikuva so deskvamacija na epitelot. infiltracija na yidot vo koja dominiraat CD4 T-li (T- 152 Institut za medicina na trudot . grade`nite materijali (formaldehidot i drugi isparlivi organski komponenti) i vnatre{nite aeroalergeni se najva`nite vnatre{ni aeropolutanti so {tetni efekti na respiratorniot sistem. polot i nadvore{nite faktori. trevi i pleveli) i nekoi muvli. a pretstavuva li~na ili familijarna predispozicija za produkcija na IgE antitela kako odgovor na niski dozi od alergenite. Prevalencijata na atopijata vo svetski razmeri e varijabilna i se dvi`i od 10 .2. odnosno doma{nata (indoor) atmosfera vo odredeno geografsko podra~je.Cvetanov V i sor. a se smeta deka se dol`i na adjuvantnoto dejstvo na polutantite vo procesot na senzibilizacijata i odr`uvaweto na hroni~nata inflamacija na di{noto steblo. dodeka najva`ni indoor aerolergeni se alergenite na mikrokrle`ite (Dermatophagoides pteronyssinus).4.45% od op{tata populacija vo zavisnost od rasata. obi~no proteini. Atopija Atopijata e eden od majornite endogeni rizik-faktori za razvoj na astmata. koja{to patohistolo{ki pretstavuva hroni~en eozinofilen deskvamanten bronhit. Spored multicentri~nata epidemiolo{ka studija na Institutot za medicina na trudot od 1995 god prevalencijata na atopijata kaj adultnata populacija vo R. vozrasta.2. Makedonija iznesuva 38%. azotniot dioksid. i razvivawe na tipi~ni simptomi kako astma. pri~initeli na respiratornite alergiski bolesti. Aeropolucija Aeropolutantite mo`at da predizvikaat o{tetuvawe na respiratorniot sistem dejstvuvaj}i kako senziteri (alergeni) ili iritansi.2. Najva`ni outdoor aeroalergeni se polenite (od odredeni drvja. rinokonjunktivit ili egzem/dermatitis. Alergeni Inhalatornite alergeni. izduvnite dizel ~esti~ki i nadvore{nite aeroalergeni. sulfurniot dioksid. Tutunskiot ~ad.3. dodeka profesionalnite alergeni se specifi~no povrzani so rabotnoto mesto. Se smeta deka edna od pri~inite za golemiot porast na prevalencijata i te`inata na respiratornite alergiski bolesti vo industrijaliziranite zemji vo poslednite tri decenii e zna~ajniot porast na koncentracijata na nadvore{nite (karakteristi~ni za urbanite sredini) i vnatre{nite aeropolutanti so iritantno dejstvo na respiratorniot sistem. 4. Standardnite inhalatorni alergeni se sretnuvaat vo nadvore{nata (outdoor) i vnatre{nata.3.Kolaborativen centar na SZO . Posebno zna~ewe ima golemata grupa aeropolutanti specifi~ni za rabotnoto mesto. 4. se klasificiraat na voobi~aeni ili standardni i profesionalni.2. Makedonija 4. Patogeneza i klasifikacija Astmata e bolest na golemite i malite di{ni pati{ta. Interakcijata pome|u ovie dve pojavi e s¢ u{te nedovolno poznata. ozonot. Najzna~ajni nadvore{ni aeropolutanti so {tetni efekti na respiratorniot sistem se azotniot dioksid. 4. muvlite i doma{nite milenici.: Alergiskite bolesti vo R. sredstvata za ~istewe.

serumskite vrednosti na vkupniot i specifi~niot IgE se normalni. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Vo 80-90% od slu~aite na detska astma i 40-50% od slu~aite na adultna astma. doma{nite `ivotni. Vo preostanatite slu~ai se raboti za nealergiska astma (J 45. a ko`nite testovi se negativni. imunolo{kata kaskada e inicirana so inhalacija na detektibilen alergen (alergenite od mikrokrle`ite.0). eozinofili i mast kletki.1) pri koja kaskadata ne e inicirana so inhalacija na detektibilen alergen i ne e IgE-posreduvana. Slika 13. Drugite patolo{ki promeni. zgolemuvawe na maznomuskulnata masa. polenite i muvlite) i IgEposreduvana aktivacija na inflamatornite kletki. Mehanizmot na nastanokot i odr`uvaweto na hroni~nata inflamacija se s¢ u{te nedovolno poznati.imunolo{ka kaskada#) i osloboduvawe na medijatori od niv. edemot na sluznicata i aktivacijata na senzitivnite nervi. sledena so zgolemeni serumski vrednosti na vkupniot i specifi~niot IgE i pozitivni ko`ni prick testovi. kako i od strukturnite kletki od yidot na di{nite pati{ta. odnosno nivno remodelirawe (slika 13). slika 14). Bronhiolus so yid zafaten so hroni~na alergiska inflamacija i bronhiolus so intakten yid Vo hroni~nata inflamacija kaj astmata se vklu~eni pove}e inflamatorni kletki i pove}e od 100 inflamatorni medijatori koi predizvikuvaat multipni efekti od koi najva`ni se bronhokonstrikcijata. klini~ka imunologija i alergologija 153 . Ovie promeni doveduvaat do zadebeluvawe na yidot i zna~ajno reducirawe na lumenot na di{nite pati{ta. a se sostoi od kaskadno aktivirawe na inflamatornite kletki (. makrofagite i T-po 2 se involvirani vo hroni~nata inflamacija {to ja predizvikuva bronhijalnata hiperreaktivnost (docna astmatska reakcija). hiperplazija na peharestite kletki i karakteristi~na subepitelna fibroza. dodeka eozinofilite. vaskularna kongestija. mukusnata hipersekrecija.Bronhijalna astma po 2). Ovoj tip na astma e ozna~en kako alergiska astma (J 45. hipertrofija na mukusnite `lezdi. Se smeta deka mast kletkite imaat glavna uloga vo predizvikuvaweto na akutnite simptomi (rana astmatska reakcija.. kako i klini~kite karakteristiki se mnogu sli~ni kaj dvata tipa na astma.

se infekciite. osobeno virusnite (odgovorni za okolu 80% od akutnite egzacerbacii kaj decata i okolu 40% kaj vozrasnite). fizi~kiot napor. odnosno astmatski trigeri. Klini~ka slika Astmata e bolest so hroni~en tek koja{to se manifestira so povtorlivi akutni ili subakutni epizodi od ka{lawe so oskuden iska{lok. koja spored patolo{kite. Astmatskite simptomi kaj eden bolen obi~no se pottiknati od nekolku trigeri. β blokeri i dr. Najva`ni pottiknuva~i na astmatskite simptomi. kako alergiskata. gastroezofagealniot refluks.: Alergiskite bolesti vo R. sinuzit i sinonazalna polipoza). 154 Institut za medicina na trudot . a kaj pomal del od niv simptomite perzistiraat postojano so periodi na vlo{uvawa. taka i nealergiskata.Cvetanov V i sor. funkcionalnite i klini~kite karakteristiki ne se razlikuva od neprofesionalnata astma. potoa ekspozicijata na alergeni. gu{ewe. Degranulacija na mastocit predizvikana od reakcijata alergen/antitelo (IgE) Kako poseben tip astma se izdvojuva profesionalnata astma. Makedonija Slika 14. so svoite dve formi. astmata predizvikana od napor (exerciseinduced asthma-EIA) i dr. Kako poseben tip astma se izdvojuva astmata povrzana so rabotnoto mesto (work-related asthma – WRA). a karakteristi~na e nivnata pojava vo tekot na no}ta ili nautro pri budeweto. e ~esto pridru`ena so bolesti na gornite di{ni pati{ta (rinit. aspirinskata astma. Intenzitetot i frekvencijata na simptomite se razli~ni. primenata na nekoi lekovi (aspirin i drugi nesteroidni antiinflamatorni sredstva. kako polenskata (sezonska) astma. aeropolucijata. Kako posebni formi na astmata se izdvojuvaat slu~aite so poizrazeno ili dominantno dejstvo na eden triger. svirewe vo gradite (wheezing) i stegawe vo gradite.4. Astmata. Candida astmata. odnosno profesionalnata astma (occupational asthma – OA) i astmata {to se vlo{uva na rabota (work-aggravated asthma). odnosno astmata predizvikana od specifi~en agens od rabotnata sredina. 4.). astmata na doma{na pra{ina.Kolaborativen centar na SZO . Pogolem broj od bolnite se ~uvstvuvaat dobro. emocionalniot stres i drugi.

nivoto na eozinofilniot katjonski protein vo krvta i sputumot. 4. histamin. Markeri na hroni~nata inflamacija Svoe mesto vo dijagnostikata na astmata ima i odreduvaweto na markerite na hroni~nata eozinofilna inflamacija na di{nite pati{ta. fizi~ki napor. odnosno varijabilnata.4. Terapija Tretmanot na astmata se deli na nefarmakolo{ki i farmakolo{ki.5.Bronhijalna astma Spored te`inata na klini~kata slika astmata se klasificira na intermitentna.3. 4.5. umerena perzistentna i te{ka perzistentna astma.5. kako i odreduvaweto na markerite na hroni~nata eozinofilna inflamacija. acetil holin). studen vozduh i dr. Poradi slo`eniot protokol i mo`nosta od nesakani reakcii pri nivnoto izveduvawe ovie testovi ne se primenuvaat vo rutinskata dijagnostika. reverzibilna opstrukcija se primenuvaat bronhodilatatorniot test.2. gu{ewe. seriskata spirometrija i seriskata peak flow-metrija.5. reverzibilna opstrukcija i bronhijalnata hiperreaktivnost. Dijagnozata na astmata se bazira vrz anamnesti~kite podatoci i funkcionalnite belodrobni ispituvawa so koi{to se detektiraat dvata osnovni patofiziolo{ki belezi na astmata. Vo evaluacijata na varijabilnata.5. tuku nekolku testovi so odredena senzitivnost i specifi~nost. 4. kako odreduvaweto na brojot na eozinofilite vo krvta i sputumot. Va`no mesto vo dijagnostikata na astmata ima alergolo{kata evaluacija na bolniot. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. odnosno perzistentnite simptomi so periodi na nivno vlo{uvawe. Bronhijalnata reaktivnost vo rutinskata rabota se evaluira so nespecifi~nite bronhoprovokativni testovi so farmakolo{ki agensi (metaholin.1. klini~ka imunologija i alergologija 155 . 4. 4. svirewe i stegawe vo gradite.6. Funkcionalni belodrobni ispituvawa Ne postoi edinstven metod za detekcija na varijabilnata. itn. 4. {to ima osobeno zna~ewe za terapiskiot pristap kon bolesta. lesna perzistentna. Zlaten standard vo dijagnozata na alergiskata i profesionalnata astma pretstavuvaat specifi~nite bronhoprovokativni testovi so alergenot. odnosno profesionalniot agens na koj{to bolniot e senzibiliziran. nivoto na azoten oksid vo ekspiriraniot vozduh. reverzibilna opstrukcija i bronhijalnata hiperreaktivnost. Alergolo{ka evaluacija Atopiskiot status na bolniot se evaluira so in vivo (ko`ni prick testovi) i/ili in vitro testovi (vkupen i specifi~en IgE vo serum). Dijagnoza. Anamnesti~ki podatoci Anamnesti~ki podatoci koi{to sugeriraat astma se: epizodite od ka{lawe so oskuden iska{lok.

Najdobri antiinflamatorni efekti poka`uvaat inhalatornite kortikosteroidi preku inhibirawe na ekspresijata na citokinite i medijatorite i redukcija na eozinofilnata inflamacija na di{nite pati{ta.1. Najdobri rezultati pri hroni~niot tretman se postignuvaat so individualniot i skalestiot pristap so prethodno odreduvawe na stepenot na te`inata na bolesta. kako i merki 156 Institut za medicina na trudot . Primarnata prevencija Primarnata prevencija. Osnovni se dve grupi na lekovi. odnosno spre~uvaweto na pojavata na bolesta se sostoi od merki na prenatalna profilaksa (pu{ewe vo tekot na bremenosta). Farmakolo{kiot tretman Farmakolo{kiot tretman se sostoi od hroni~en tretman na astmata i tretman na akutnite egzacerbacii. Skalestiot pristap podrazbira zgolemuvawe na dozite i brojot na lekovite i frekvencijata na nivnata primena pri zgolemuvawe na te`inata na bolesta.1. koi{to se primenuvaat kaj site bolni so astma. dozite na IKS i aktuelnite kombinirani preparati se prika`ani vo prilogot 7. Prevencija 4.1. Makedonija 4.2.: Alergiskite bolesti vo R. inhalatornite i sistemskite kortikosteroidi i antileukotrienite. pokraj redovnata primena na kontrolerite.Cvetanov V i sor. prilogot 8 i prilogot 9. kako i retardnite formi na teofilinot vo kombinacija so inhalatornite kortikosteroidi se primenuvaat za kontrola na bolesta kaj licata so umerena i te{ka astma. Najbrzo bronhodilatatorno dejstvo imaat kratkodejstvuva~kite β2 agonisti. antiholinergicite i teofilinot. se sostoi od povtorliva primena na kratkodejstvuva~ki β2 agonisti i sistemska (oralna ili parenteralna) primena na kortikosteroidi.6.7.2. Lekovite koi{to se primenuvaat vo terapijata na astmata (antiinflamatorni i simptomatski). 4. 4. kako i redukcija na terapijata pri vospostavena i odr`ana kontrola na bolesta. Antiinflamatorni lekovi Vo ovaa grupa lekovi spa|aat kromolinite. Simptomatski lekovi Vo ovaa grupa lekovi spa|aat kratko i dolgodejstvuva~kite β2 agonisti.6. 4. kako i specifi~na imunoterapija koja{to se primenuva kaj selektirani bolni so alergiska astma. Regularnata primena na antiastmatskata terapija ovozmo`uva dobra kontrola na bolesta kaj najgolem broj od bolnite so astma.Kolaborativen centar na SZO .2.6. dodeka dolgodejstvuva~kite β2 agonisti.2. Terapijata na akutnite egzacerbacii.6. odnosno bronhodilatatornite (simptomatski sredstva ili riliveri) i antiinflamatornite lekovi (preventivni sredstva ili kontroleri). Nefarmakolo{kiot tretman Nefarmakolo{kiot tretman se sostoi od edukacija na bolnite i merki za kontrola na sredinata (ekspoziciona profilaksa). 4. Raniot prekin na ekspozicijata (vedna{ po postavuvaweto na dijagnozata) e od posebno zna~ewe kaj profesionalnata astma.7.

dijagnostika. 4. Terciernata prevencija Terciernata prevencija se odnesuva na licata so manifestna bolest i za cel ja ima nejzinata dobra kontrola i spre~uvawe na komplikaciite. Prose~niot direkten (prevencija. Isto taka. klini~ka imunologija i alergologija 157 . kontrola na `ivotnata i rabotnata sredina). lekuvawe i rehabilitacija) i indirekten (apsentizam od rabota i u~ili{te. and Blood Institute e donesena Globalnata inicijativa za astma (GINA) vo1995 god. redukcija na vnatre{nata aeropolucija. 2002 i 2004 god vo soglasnost so novite soznanija. profesionalno orientirawe kon profesii so pomala ekspozicija na alergeni i dr. se najefikasen na~in za standardizirana dijagnostika i terapija na bolesta. a istata e revidirana od 1998. slu~ajno odbranite ispitanici odgovaraat na screening pra{alnik sostaven od 10 pra{awa (za eventualni astmatski simptomi. invalidnost. ishrana bogata so antioksidansi i Ω-3 masni kiselini) i adultniot period (prekin na pu{eweto. European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) e edna od pogolemite multinacionalni epidemiolo{ki studii izveduvana na po~etokot i sredinata od devedesettite godini. Vo osumdesetite i devedesettite godini od XX-ot vek se izvedeni pove}e nacionalni i multinacionalni epidemiolo{ki studii koi ja istra`uvaat astmata vo op{tata populacija ili odredeni vozrasni grupi.8. belodroben Makedonsko zdru`enie za bazi~na. naru{en kvalitet na `ivotot) godi{en tro{ok za astmata po pacient vo zemjite na Evropskata unija se procenuva na 2000-3000 evra. odnosno konsenzusi. a se sostoi od merkite za kontrola na sredinata. Makedonskiot nacionalen konsenzus za dijagnoza i lekuvawe na astma i hroni~na opstruktivna belodrobna bolest e donesen 1999 god. Sekundarnata prevencija Sekundarnata prevencija se odnesuva na senzibiliziranite asimptomatski lica. tretman na atopiskiot egzem/ dermatit sindrom i alergiskiot rinokonjunktivit. 4. Vo vtorata faza pomal broj suspektni ispitanici se evaluirani so detalen intervju pra{alnik. amerikanski i drugi) konsenzusi za astmata.7. a epidemiolo{kite istra`uvawa so standardizirana metodologija stanuvaat neophodni. Vo ramkite na SZO i amerikanskiot National Heart. Vo prvata faza od istra`uvaweto. Severna Amerika i Avstralija. skandinavski.Bronhijalna astma vo doene~kata vozrast i detstvoto (doewe do 6-ot mesec. a vo nekoi zemji i alarmantni razmeri. Vo istra`uvaweto od tipot na cross-sectional studija se opfateni pove}e od 140 000 lica na vozrast od 20 do 44 godini od 48 centri od 22 zemji od Evropa.7. astmatski napadi i primena na anti-astmatska terapija) ispraten po po{ta.2. vo istiot period se doneseni i revidirani pove}e nacionalni (britanski. Nacionalnite i internacionalnite koordinirani akcii. a se sostoi od nefarmakolo{ki i farmakolo{ki tretman na bolesta. dobiva golemo socijalno i ekonomsko zna~ewe. osobeno pasivnoto pu{ewe. Navedenite podatoci uka`uvaat deka bolesta. Lung. Spored podatocite na SZO od januari 2000 god 100-150 milioni lu|e {irum svetot boleduvaat od astma. 4. pokraj medicinskoto.3. Epidemiolo{ki studii za astmata vo svetot Za~estenosta na astmata vo poslednive decenii {irum svetot dobiva zagri`uva~ki.

porast na prevalencijata na bolesta so vozrasta. Rezultatite dobieni so obrabotkata na podatocite se objaveni na krajot od devedesettite godini od minatiot vek i prvite godini od ovoj vek. odnosno 6.8% od ispitanicite so astma. ^ile. se dobivaat osnovnite epidemiolo{ki podatoci i mo`nite rizikfaktori. Veles. Po primerot na ECRHS.19%. Makedonija Prvoto epidemiolo{ko istra`uvawe na astmata vo R. Ki~evo. Kumanovo. kaj rabotnicite vo prerabotka na oriz 5.ramnomerna zastapenost na bolesta spored polot. Spored rezultatite od tie istra`uvawa prevalencijata na profesionalnata astma kaj melni~arite na `ito iznesuva 5. Vo prvata faza e primenet pra{alnik za astmatskite. Makedonija. a se planira i ~etvrtata faza. Ohrid i Bitola) odbrani po metodot na slu~aen izbor.prevalenija na astmata od 3. kako kaj nas. International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) e golema multinacionalna studija za detskata astma {to vklu~uva deca od vozrasnite grupi 6-7 god i 13-14 god zapo~nata na sredinata od devedesettite godini vo 56 zemji od svetot. . Tretata faza e zapo~nata vo januari 2001 god. Izvedena e multicentri~nata studija so 556 ispitanici (302 ma`i i 254 `eni.Cvetanov V i sor.1%). Najva`nite rezultati dobieni od istra`uvaweto se: . Dosega se izvedeni tri.2% od ispitanicite so astma so najvisoka za~estenost na senzibilizacijata na ku}en prav (61. 158 Institut za medicina na trudot . . dodeka vo zemjite vo koi za prvpat se izveduva. So toa vo zemjite vo koi e izvedena prvata faza se dobivaat podatoci za trendot na alergiskite bolesti i mo`nite rizik faktori. Kavadarci. nespecifi~en bronhoprovokativen test so metaholin i in vivo i in vitro alergiski testovi na standardnite inhalacioni alergeni. Prilep. nespecifi~en bronhoprovokativen test so karbahol i in vivo i in vitro alergolo{ki ispituvawa. nazalnite i kutanite simptomi.2%. ko`ni prick testovi na 11 standardni inhalatorni alergeni i nespecifi~en bronhoprovokativen test so acetil holin spored indikaciite. . Makedonija (Skopje. Dosega se objaveni pove}e od 100 trudovi od razli~ni avtori od razli~ni zemji.9. Manisa (Turcija). . izvedeni se pove}e nacionalni i regionalni epidemiolo{ki studii vo drugi zemji.atopi~ari se 72.2% kaj rabotnicite vo ko`arskata industrija. Vo Institutot za medicina na trudot se izvedeni i nekolku epidemiolo{ki studii za profesionalnata astma vo oddelni stopanski granki vo R.navika za pu{ewe kaj 38. se izveduva so pra{alnikot od prvata faza dopolnet so ekolo{ki pra{alnik. a vo vtorata faza e izvedena klini~ka evaluacija so funkcionalen belodroben monitoring. Sankt Petersburg (Rusija) i drugi. Struga. vozrast 1874 god) od 11 gradovi vo R.7%. Vo istra`uvaweto se primeneti pra{alnik za respiratorni i alergiski simptomi. Tetovo. [tip. Makedonija funkcionalen monitoring. 4. kako vo Bugarija. Makedonija na nivo na celata zemja e izvedeno od Institutot za medicina na trudot vo sorabotka so Slu`bite za medicina na trudot vo dr`avata vo tekot na 1995 god. Epidemiolo{ki studii za astmata vo R. funkcionalen belodroben monitoring.: Alergiskite bolesti vo R.Kolaborativen centar na SZO . Astmata e definirana so registriraweto na bronhijalnata hiperreaktivnost kaj licata so astmatski simptomi/napadi i/ili primena na anti-astmatska terapija. so ili bez odredeni otstapuvawa vo protokolot vo zavisnost od mo`nostite.

Vo istra`uvaweto e primenet protokolot na ECRHS so {to dobienite rezultati stanuvaat komparabilni so onie od ovaa golema multinacionalna studija za astmata. popolnuvan od lekar.10. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Distribucija na ispitanicite od vozrasnata grupa 20-44 spored mestoto na `iveewe Vo prvata faza (fevruari .) izvedeni se anketa so pra{alnik i ko`ni prick testovi na 11 standardni aeroalergeni kaj site ispitanici.Bronhijalna astma Vo na{ata zemja se izveduvani i epidemiolo{ki studii za detskata astma. Od vkupniot broj vozrasni ispitanici od Proektot (1121).8% 13. Makedonija od 2003 god Kontinuitet vo klini~ko-epidemiolo{ko sledewe na astmata kaj nas.1% 27.juni 2002 god. Epidemiolo{ko istra`uvawe na astmata vo R. kako i dobivawe podatoci za nea na nivo na celata zemja koi{to }e bidat komparabilni so podatocite od drugi zemji vo svetot.8%.7%. Za pozitiven se smeta histaminskiot test pri koj padot na vrednosta na FEV1 se javuva pri PC20 ≤ 4 mg/mL. Primenetiot pra{alnik (intervju). 4. odnosno 368 lica.7% 16. FEV1. kriva flow/volume i bronhodilatatoren test so Ventolin) i nespecifi~en bronhoprovokativen test so histamin.6% Grafik 101. uka`uvaat deka prevalencijata na astmata dijagnosticirana bilo koga vo `ivotot (asthma ever) iznesuva 1. gi sodr`i pra{awata od screening pra{alnikot na ECRHS dopolneti so pra{awa za hereditetot. Spored rezultatite od istra`uvaweto na astmata kaj u~ili{nite deca (7-18 god) vo Skopje prevalencijata na bolesta iznesuva 2. 120 100 80 60 40 16.0% 20 0 Sk Do Oh Pr De Pe 13. a na svirewe vo gradite (vizingot) vo poslednite 12 meseci 8. Tiffeneau index. 138 ma`i i 230 `eni (grafik 101). MEF parametri. raboteno vo ramkite na ISAAC studijata. `ivotnata i rabotnata sredina i navikite na ispitanicite. obrabotena e vozrasnata grupa od 20 do 44 godini. e motiv za izveduvawe na nova studija vo ramkite na Proektot. klini~ka imunologija i alergologija 159 .0% 13. Rezultatite od istra`uvaweto na u~ili{ni deca (13-14 god) od Skopje.75%. Vo vtorata faza (oktomvrinoemvri 2003 god) kaj ispitanicite so pozitiven odgovor za astmatski simptomi i astmatski napadi na Institutot za medicina na trudot e izveden funkcionalen belodroben monitoring (VC.

10. a vizing vo poslednite 12 meseci 12.6% Vkupno Astma 5.4% Grafik 103. SAD. astmatski napadi 4. a primena na antiastmatski lekovi 2. primenata na anti-astmatska terapija i astmata vo vozrasnata grupa 20-44 94.4% Vkupno V/D12 Ast.1%. Prevalencija na astmatskite simptomi.1% 2.2% od ispitanicite. Prevalencija na respiratorni simptomi i astma Respiratorni simptomi vo poslednite 12 meseci referiraat 22%. Vizing so dispnea vo poslednite 12 meseci (V/D 12) referiraat 6. 160 Institut za medicina na trudot . Prevalencija na astmata kaj ispitanicite od vozrasnata grupa 20-44 god Dobienata prevalencija na astmata e vo rang na sosednite zemji i zemjite od ju`na i centralna Evropa. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 6. astmatskite napadi.8% 4. Makedonija 4.Kolaborativen centar na SZO . nap. a prevalencija na astmata iznesuva 5.2% od ispitanicite.1. Antiast. Avstralija i Nov Zeland) (tabela 15). a poniska otkolku vo skandinavskite zemji i zemjite od angliskoto govorno podra~je (Velika Britanija. bronhodilatatorniot test so sprej Ventolin kaj licata so reducirana belodrobna funkcija kaj 0.Cvetanov V i sor. Astma Grafik 102.5% od ispitanicite. povisoka od zemjite na Azija i Afrika.9%. Nespecifi~niot bronhoprovokativen test so histamin e pozitiven kaj 4.2% 5.8%.4% (grafik 102 i grafik 103).: Alergiskite bolesti vo R.

Navedenite podatoci uka`uvaat na visoka primena na simptomatskite vo odnos na antiinflamatornite lekovi.1% 5.8 .15% Prevalencijata na vizingot.0% 58.10. vo Norve{ka 47%.5% 4.1 . odnosno na nedovolno implementirawe na prepora~anite sovremeni terapiski modaliteti za astmata. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Germanija i SAD 58%. Prevalencija na astmata vo vozrasnata grupa 20-44 vo oddelni dr`avi Dr`ava Al`ir Indija Grcija Bugarija Italija Makedonija Portugalija [panija SAD [vedska Nov Zeland Velika Britanija Prevalencija na astma 3. Toj procent vo Estonija iznesuva 30%.2% 5.2% od site ispitanici.0% 2. vo Italija 54%.0 . a oralni bronhodilatatori (teofilin) 14. klini~ka imunologija i alergologija V .12. a primenata na istite lekovi vo evropskite zemji se dvi`i od 17% vo Italija do 49% vo Velika Britanija.4% 4.Bronhijalna astma Tabela 15. vizingot so dispnea. 100 80 60 40 20 0 80. Inhalatorni bronhodilatatori (salbutamol) primenuvaat 33.3 .8%. [vedska i Velika Britanija (85%) (grafik 104). Prevalencija na licata so astma {to primenuvaat antiastmatska terapija kaj na{ite ispitanici i ispitanicite od drugite zemji Inhalatorni kortikosteroidi primenuvaat 20% od ispitanicite so astma.1 .5% 2. Antiastmatska terapija (antiinflamatorna i/ili simptomatska) vo poslednite 12 meseci primenuvaat 2.6.5 .8% 8.3 .0% 3.7% 3.0% 54.10. astmatskite napadi i primenata na antiastmatski lekovi vo poslednite 12 meseci e isto taka vo rang na zemjite od jugoisto~na i centralna Evropa.B ri t E I an ij a li j S A 161 .0% 30. a 2 do 3 pati poniska otkolku vo zemjite od angliskoto govorno podra~je.6.5.4.3% od ispitanicite so astma. a najvisok e vo Avstralija (80%).0% 39. Nov Zeland (83%). Istoto toa se potvrduva i so visokata za~estenost na simptomite {to ja referiraat ispitanicite so astma (grafik 105).0 . odnosno 39% od ispitanicite so astma.0% on ij a D a tr al ij a A vs on ij a st ak ed ta M Grafik 104.5% 7.3% 6.0% 85.

spored UCB Institutot od Belgija. Porastot na za~estenosta na astmata ne e javno-zdravstven problem samo vo razvienite zemji tuku toj se bele`i i vo zemjite od Azija. 4.2. Pri~inite za vakviot porast na za~estenosta na astmata ostanuvaat s¢ u{te nedovolno poznati. Zastapenost spored polot Prevalencijata na astmata vo na{eto istra`uvawe e nesignifikantno povisoka kaj ma`ite (6.4% Grafik 106.9%) (grafik 107). 162 Institut za medicina na trudot .4%).0% 20.0% Retko Grafik 105. Vo zemjite od zapadna Evropa.: Alergiskite bolesti vo R.2% 5. Nedelno Mese~no 10. na~inot na `ivot i ishrana. prevalencijata na astmata se duplira za 10 godini. infekciite vo ranoto detstvo i dr. Centralna i Ju`na Amerika.10. Treba da se odbele`i deka vo istra`uvaweto od 1995 god bea vklu~eni ispitanici od vozrasnata grupa od 18 do 74 godini (grafik 106). Frekvencija na simptomite kaj ispitanicite so astma Prevalencijata na astmata vo aktuelnoto istra`uvawe komparirana so rezultatite od istra`uvaweto od 1995 god. Pove}e nacionalni i regionalni studii za astmata uka`uvaat na porast na prevalencijata na bolesta vo poslednive decenii. Vo SAD brojot na licata so astma e zgolemen za pove}e od 60% vo poslednive 20 godini. Makedonija vo 1995 i 2004 god. bele`i trend na zgolemuvawe (od 3. a so ogled na relativno kratkiot vremenski period vo koj se registrira se smeta deka se primarni efektite na faktorite od okolinata kako nadvore{nite i vnatre{nite aeropolutanti. Prevalencija na astmata vo R. 6 5 4 3 2 1 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 3.0% 30.Cvetanov V i sor.4%) vo odnos na `enite (4.2% na 5. Afrika. Makedonija 40.Kolaborativen centar na SZO .0% Sekojdn.

0% 3. kaj ispitanicite od Prilep 4. 8 6 4 2 0 Sk Oh De Pr Pe Do 6.9%.4% 4. {to se sovpa|a so na{ite rezultati od prick testovite. Spored pove}e istra`uvawa prevalencijata na bronhijalnata hiperreaktivnost vo detstvoto i mladosta e povisoka kaj ma{kite. Prevalencijata na astmata kaj ispitanicite od drugite gradovi se dvi`i pome|u tie dve vrednosti. a vo podocnite godini e ednakva kaj dvata pola.9% 5.3. vo srednata vozrast taa e povisoka kaj `enite. {to se gleda i Makedonsko zdru`enie za bazi~na. prevalencijata na senzibilizacijata na standardnite aeroalergeni i vkupniot IgE se povisoki kaj ma`ite spored pove}e istra`uvawa vo ramkite na ECRHS.10. 4. Zastapenost vo oddelnite gradovi Prevalencijata na astmata kaj ispitanicite od oddelnite gradovi vo R.8% 4.3% 5.Bronhijalna astma 250 200 150 100 50 0 ma`i `eni 6. a najniska kaj ispitanicite od Dojran (3.3%).8%. Od druga strana.9% Grafik 107.9% 4. Makedonija e prika`ana na grafikot 108. a kaj ispitanicite od Peh~evo 4%.3% Grafik 108.3%). najgolemata koncentracija na industriski kapaciteti i motorni vozila i visokoto nivo na aeropolutanti. Prevalencija na astmata kaj ispitanicite od oddelnite gradovi vo Makedonija Najvisokata prevalencija na astmata e najdena kaj ispitanicite od Skopje (6. odnosno kaj ispitanicite od Ohrid i Debar iznesuva 5. Distribucija na ispitanicite so astma spored polot Golem broj istra`uvawa vo svetot uka`uvaat na razliki vo prevalencijata na astmata i bronhijalnata hiperreaktivnost kaj dvata pola vo razli~ni periodi od `ivotot. Pri~inite za najvisokata prevalencija na astmata vo Skopje najverojatno se na~inot na `ivot vo glavniot grad. klini~ka imunologija i alergologija 163 .

kako kaj vkupniot broj ispitanici. Skopje e vo rang na gradovite od ju`na i centralna Evropa (Tabela 17). a vo 40% za nealergiska astma (grafik 109). isto taka.5% 5. Alergiskata senzibilizacija e po~esta kaj ma`ite.1% 7.Cvetanov V i sor. Makedonija od podatocite od Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita za koncentracijata na najva`nite aeropolutanti vo podra~jeto na Skopje vo 2003 god.1 3.Kolaborativen centar na SZO .5 0.2550 MDK* Broj na primeroci nad MDK* 42 56 4 219 30 338 Aerosediment (mg/m2) 4 168 CO (mg/m3) 7 2485 SO2 (mg/m3) 7 2506 ^ad (mg/m3) *MDK: maksimalna dozvolena koncentracija 300. 32.5% 6.3% 7.0166 0. prika`ani na tabelata 16.050 Spored prevalencijata na astmata.5% 4. podatoci dobieni od pove}e istra`uvawa vo svetot. 182.0% 6.0006-0.0205 Min . {to se. Zastapenost spored atopiskiot status i senzibilizacijata na standardnite aeroalergeni Spored atopiskiot status na ispitanicite so astma vo na{eto istra`uvawe vo 60% od slu~aite se raboti za alergiska. taka i kaj ispitanicite so astma.1% 11.2 0.8 0 . 164 Institut za medicina na trudot .150 0.3% 6. Prevalencija na astmata vo oddelni gradovi vo svetot Grad Al`ir Bombaj Torino Bazel Bordo Koimbra Skopje Huelva Portland Stokholm Kembrix Ouklend Velington Melburn Prevalencija na astma 3% 3. {to e vo soglasnost so rezultatite od na{eto istra`uvawe od 1995 god.0 3 0.6% 8.1 . Koncentracija na najzna~ajnite aeropolutanti vo podra~jeto na Skopje vo 2003 god Aeropolutant Broj na merni mesta Broj na primeroci Pros.10.2649 0.9% 4. Tabela 16.4. Tabela 17.707.0.2-13.4% 5.max koncentr.: Alergiskite bolesti vo R.3% 11.4% 10. kako i od rezultatite od ECRHS dobieni od pove}e centri. konc.

potoa polen od pelin (50%). Naj~esta senzibilizacija na mikrokrle`ite od doma{nata pra{ina kaj ispitanicite so alergiska astma e najdena vo 16 centri kade {to e izveduvan ECRHS.0% 60.0% Grafik 110. pelin. Nealerg. isto taka. tegavec) se. Loboda Pelin Tegavec Alternaria 33.3% od ispitanicite so alergiska astma. kako kaj vkupniot broj na ispitanici. a Alternaria se sretnuva ~esto i kaj na{ite ispitanici so alergiska astma (25%). klini~ka imunologija i alergologija 165 . Distribucija na ispitanicite so astma spored atopiskiot status Naj~esti alergeni na koi se senzibilizirani ispitanicite so alergiska astma se Dermatophagoides pteronyssinus i pelin loboda. Polenite od plevelite {to rastat kaj nas (loboda.5.0% Alerg.4% od ispitanicite so astma.0% 58. pt.10. prisutni kaj 58. taka i kaj ispitanicite so astma. potentni alergeni.Bronhijalna astma 40. Povrzanost so hroni~niot rinit (alergiski i nealergiski) Pridru`en rinit e registriran kaj 70.1%) e dobiena i pri na{eto istra`uvawe od 1995 god. polen od tegavec (33.3%) i Alternaria (25%) (grafik 110). odnosno astma so rinit e registrirana kaj 3.3% 50. {to verojatno se dol`i na pomaliot broj milenici {to `iveat vo doma{en ambient kaj nas. Prevalencija na senzibilizacijata so poedine~nite aeroalergeni kaj ispitanicite so alergiska astma Pribli`no ista senzibilizacija na Dermatophagoides pteronyssinus (61. 4. 70 60 50 40 30 20 10 0 D.8% od site ispitanici od vozrasnata grupa od 20 do 44 Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Grafik 109. Senzibilizacijata so alergenite od doma{nite milenici poretko se sretnuva kaj nas.3% 58.3% 25.

poretko se javuva istovremeno so nea (21%) ili se javuva posle pojavata na astmata (8%) (grafik 112). 71. go publikuva{e prira~nikot .Allergic rhinitis and its impact to asthma# – ARIA).0% Pred Istovr. taka i pome|u nealergiskata astma i nealergiskiot rinit. Makedonija godini (grafik 111). 4.Kolaborativen centar na SZO . Vo brojni epidemiolo{ki istra`uvawa vo svetot e utvrdena ~estata pridru`enost na astmata i hroni~niot rinits. Postoi visoka povrzanost kako pome|u alergiskata astma i alergiskiot rinit. dodeka prevalencijata na astmata kaj pacientite so hroni~en rinit iznesuva 20 . Prevalencija na hroni~niot rinit. Ekspertski tim od SZO ja povede inicijativata za podobra kontrola na astmata i vo 2001 god..: Alergiskite bolesti vo R. astmata i astmata so hroni~en rinit Pridru`niot rinit kaj astmata obi~no £ prethodi na nejzinata pojava (71% od slu~aite na astma so rinit).0% 21.6. koga pridru`enosta na alergiskata i nealergiskata astma so rinitot iznesuva{e 73. odnosno 63.90%. Pojava na rinitot vo odnos na pojavata na astmata Sli~ni rezultati dobivme i od na{ata studija za povrzanosta na astmata so bolestite na gornite di{ni pati{ta od 2002 god. 33. Astmata e prisutna kaj 166 Institut za medicina na trudot . Posle Grafik 112.Cvetanov V i sor.1%.4%. Spored svetskite istra`uvawa..Alergiskiot rinit i negoviot udel vo astmata# (. prevalencijata na rinitot kaj pacientite so astma iznesuva 50 .1% 5. 400 300 200 100 0 Vkupno Rinitis Astma Ast/rin.4% 3.0% 8.40%.8% Grafik 111.10. Povrzanost so endogenite faktori Vo na{eto istra`uvawe statisti~ki signifikantna povrzanost na astmata e utvrdena so familijarnata istorija za astma i atopijata.

zagadenosta od izduvni gasovi od soobra}ajot vo mestoto na `iveewe. familijarnata istorija za alergiski bolesti i familijarnata istorija za alergiski rinit e statisti~ki nesignifikantna.8% Grafik 113. Spored meta-analizata od istra`uvawata vo ramkite na ECRHS rizikot za pojava na astma kaj licata ~ij eden roditel ima astma e dva do tri pati povisok vo odnos na licata kaj koi{to ne postoi astma kaj eden od roditelite. Signifikantna povrzanost (p < 0.Bronhijalna astma 13. kako i zapra{enosta i vlagata vo rabotnata sredina. pu{ewe. odnosno prevalencijata na astmata ne e signifikantno povisoka kaj licata koi{to se eksponirani na navedenite faktori vo sporedba so neeksponiranite lica.7. a dokolku astmata e prisutna kaj dvata roditela rizikot se zgolemuva sedumkratno. 120 100 80 60 40 20 0 Vkupno Pozit. Kaj 54. Isto taka. etni~kata pripadnost. famil. vo istra`uvawata na detskata astma vo SAD odredena e povisoka prevalencija kaj crnata vo odnos na belata populacija.8% od ispitanicite so astma. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 4. prisustvoto na doma{ni milenici. bra}a i sestri. deca) (grafik 113). Povrzanost so nadvore{nite faktori Vlijanieto na egzogenite faktori vrz pojavata na astmata vo na{eto istra`uvawe e analizirano vrz osnova na odgovorite na pra{awata za mestoto na `iveewe (urbana ili ruralna sredina). bolesta se sretnuva kaj rodninite od prvoto koleno (roditeli. poniskiot standard.10. kaj Evreite vo odnos na Arapite. Poedine~no niedna od navedenite varijabli ne e statisti~ki signifikantno povrzana so astmata (p > 0.05). razli~nata golemina na semejstvoto. Pozitivna familijarna istorija za astma (rodnini od prvoto koleno) kaj ispitanicite so astma Sli~ni rezultati se navedeni vo golem broj drugi istra`uvawa. pu{eweto.2% od atopi~arite od vozrasnata grupa 20-44 god. pristapnosta kon zdravstvenite slu`bi itn. odnosno 60% od ispitanicite so astma se atopi~ari. Razlikite se objasnuvaat so genetskite faktori. odredena e pogolema prevalencija na astmata kaj deca od vozrasnata grupa od 13 do 14 god. Vo na{eto istra`uvawe ne se najdeni signifikantni razliki vo prevalencijata na astmata kaj oddelnite etni~ki grupi. klini~ka imunologija i alergologija 167 . zelenilo i vlaga vo doma{nata sredina. na~inot na zatopluvawe na domot. Vo istra`uvawata vo ramkite na ISAAC studijata vo Izrael. eksponiranost na izduvni gasovi od soobra}ajot i zelenilo vo okolinata na domot). Na grafikot 114 e prika`ana prevalencijata na astmata kaj ispitanicite eksponirani na nekoi egzogeni faktori.05) e dobiena od zdru`enoto dejstvo na del od niv (`iveewe vo urbana sredina. Povrzanosta na astmata so polot. istorija 54.

Prevalencijata na astmata povrzana so rabota (work-related asthma .WRA) iznesuva 1.8% 4.Kolaborativen centar na SZO . Prevalencija na astmata kaj ispitanicite od urbana sredina. heterogena po sostavot i nivoto vo razli~ni zemji vo svetot. Prevalencija na astmata povrzana so rabot 168 Institut za medicina na trudot . Grafik 115.: Alergiskite bolesti vo R.4%.10.). 5. ulogata na aeropolucijata. odnosno vlo{uvawe na astmatskite simptomi na rabotnoto mesto referiraat 24.Cvetanov V i sor. okol. sitnite i ultrasitnite ~esti~ki i dr. vo razvojot na astmata e kompleksna i nedovolno jasna. no nivnoto zdru`eno vlijanie e signifikantno. Makedonija 10 8 6 4 2 0 Grad Pu{ewe Izduvni gasovi Dom. 4. no so zgolemeno nivo na aeropolutantite od tipot na azotnite oksidi. Povrzanost so ekspozicijata na rabotnoto mesto. Vo sekoj slu~aj. vo nastanokot i tekot na astmata kaj dvata pola i razli~nite vozrasni grupi se evaluira so brojni istra`uvawa {irum svetot.9% 5. jagleroden monoksid i dr.2% Grafik 114. ispitanicite eksponirani na izduvni gasovi od soobra}ajot. Vo na{eto istra`uvawe oddelnata asociranost na varijablite {to sugeriraat `iveewe i rabota vo uslovi na kvalitativno i kvantitativno zgolemeno nivo na aeropolutanti e statisti~ki nesignifikantno.7% od ispitanicite so astma (grafik 115). dizel partiklite.9% 6.9% 5. pu{a~ite. ispitanicite so doma{ni milenici vo domot i zelenilo vo okolinata na domot Ulogata na aeropolucijata. Najgolemiot porast na prevalencijata na astmata vo zemjite od zapadna Evropa se javuva vo periodot na zna~ajno reducirawe na nivoto na klasi~nite aeropolutanti (sulfur dioksid. milenici Zelen. nadvore{na i vnatre{na.8.

kancelariskite rabotnici i rabotnicite so specifi~na profesionalna ekspoziija Najvisoka prevalencija na astmata se sretnuva kaj rabotnicite vo farmacevtskata industrija (8. hemiski {tetnosti i visoka temperatura na rabotnoto mesto.6% 6.4% 5. a kaj ispitanicite so specifi~na profesionalna ekspozicija (kako rabotnici vo farmacevtskata i tekstilnata industrija. visoka ili niska temperatura) e statisti~ki nesignifikantna (p > 0.8% 4. vlaga.8% Site ispitanici Kanc.5% 3.Bronhijalna astma Povrzanosta na astmata so poedine~nite nepovolni faktori od rabotnoto mesto (pra{ina.2%) (grafik 118). Nivnoto zdru`eno vlijanie vo nastanokot na astmata. e nesignifikantno (p > 0.7%).8% 8 6 4 2 0 Pra{ina Vlaga Hemiski {t.05). Makedonsko zdru`enie za bazi~na.8% (grafik 117). rabotnici Grafik 117. tekstilnata industrija (7. hemiski {tetnosti. 7.8%. proizvodstvoto na mebel. rabotnici Eksp. Temp. proizvodstvoto na boi i lakovi. vlaga.2%) i proizvodstvoto na boi i lakovi (6. isto taka.5% 5. Grafik 116. Prevalencija na astmata kaj site ispitanici. Zastapenost na astmata spored eksponiranosta na nepovolnite faktori od rabotnoto mesto Prevalencijata na astmata kaj kancelariskite rabotnici iznesuva 4. grade`ni{tvoto i komunalnite rabotnici) 5.05). Na grafikot 116 e prika`ana prevalencijata na astmata kaj licata eksponirani na pra{ina. 7 6 5 4 3 2 1 0 5. klini~ka imunologija i alergologija 169 .

Grcija. Podatocite od [panija uka`uvaat na povisoka prevalencija na profesionalnata astma (4-6%).9% kaj `enite).3%). [panija i Portugalija. Makedonija bele`i trend na zgolemuvawe. Prevalencijata na astmata vo vozrasnata grupa od 20 do 44 godini iznesuva 5.: Alergiskite bolesti vo R.2% Farm. rabotata so sredstva za ~istewe i dezinfekcija i rabotata na farma. Najvisoka prevalencija na astmata e registrirana vo Skopje (6. Makedonija e vo rangot na sosednite i drugite zemji od ju`na Evropa.4% 8.2% 6. Toa zna~i deka vo R.9. ind. Zaklu~oci Od rezultatite od na{eto istra`uvawe doa|ame do slednive zaklu~oci: 1. 2. Makedonija 10 8 6 4 2 0 Site ispitanici 5. Boi i lakovi Grafik 118. kako Italija. vo poslednite decenii stana naj~estata belodrobna bolest povrzana so rabotnoto mesto. Prevalencijata na astmata povrzana so rabotata spored razli~ni istra`uvawa vo svetot iznesuva 10-15-20% od site slu~ai na astma. mo`eme da ka`eme deka prevalencijata na astmata vo R.Kolaborativen centar na SZO . Bordo. profesionalnata astma i astmata {to se vlo{uva na rabotnoto mesto. 170 Institut za medicina na trudot . Prevalencijata na astmata vo Skopje e vo rangot na gradovite od ju`na i centralna Evropa (Torino. Prevalencija na astmata kaj site ispitanici i rabotnicite vo farmacevtskata i tekstilnata industrija i proizvodstvoto na boi i lakovi Astmata povrzana so rabotata so svoite dve formi. Tekstil. 3. Sporedena so rezultatite od na{eto prethodno istra`uvawe od 1995 god.7% 7. (6. {to pretstavuva svetski trend vo poslednite triesetina godini.3%). Na profesionalnata astma otpa|aat pove}e od 50% od slu~aite na site profesionalni belodrobni bolesti.10. a najniska vo Dojran (3. laboratoriskite rabotnici i rabotnicite vo proizvodstvoto na guma i plastika. 4.Cvetanov V i sor.). Makedonija najverojatno pove}e od 100 000 lica boleduvaat od astma. a vo norve{kata studija 28%.4% kaj ma`ite i 4. ind. Huelva i dr. a najgolem rizik za nejziniot nastanok e najden kaj farmerite. Bugarija. Prevalencijata na astmata vo R. Vo ramkite na ECRHS vlijanieto na profesionalnata ekspozicija vrz nastanokot na astmata e istra`uvano vo centrite vo Nov Zeland i [panija. Bazel.4%. Spored rezultatite na istra`uvaweto vo centrite vo Nov Zeland prevalencijata na profesionalnata astma iznesuva 1-3%. Koimbra. a visokorizi~ni profesii za nejziniot nastanok se proizvodstvoto na boi i plastika. izvedeno na adulti od po{iroka vozrasna grupa.

a kaj 40% za nealergiska astma.united airways disease#). Astmata e signifikantno povrzana so atopijata i familijarnata istorija za astma. Rezultatite od mnogubrojnite istra`uvawa vo svetot za vlijanieto na egzogenite faktori vo nastanokot i tekot na astmata se kontroverzni. Kaj sekoj vtor ispitanik so astma. Senzibilizacijata so alergenite od mikrokrle`ite kaj pacientite so alergiska astma e naj~esta i vo na{eto prethodno istra`uvawe. {to se rezultati komplementarni so onie od pove}e svetski istra`uvawa. 7. Vo na{eto istra`uvawe povrzanosta na astmata so oddelnite egzogeni faktori e nesignifikantna. Kaj ispitanicite so alergiska astma naj~esta e senzibilizacijata so alergenite na Dermatophagoides pteronyssinus i polenot od loboda. alergiskata i nealergiskata. so {to na{eto istra`uvawe ja potvrduva teorijata za . Britanija). kako i za poefikasen i poorganiziran pristap kon astmata. {to e komplementarno so rezultatite od pove}e istra`uvawa so istata vozrasna grupa. Prevalencijata na astmata e povisoka kaj industriskite vo odnos na kancelariskite rabotnici. {to e komplementarno so rezultatite od nekoi istra`uvawa vo svetot. Astmata. Primenata na antiinflamatornite lekovi vo terapijata na astmata e relativno niska (okolu dva i pol pati poniska od nivnata primena vo V. Zaklu~ocite od dobienite rezultati od na{eto istra`uvawe mo`at da poslu`at kako osnova za idnite istra`uvawa. etni~kata pripadnost. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. kako i vo najgolem broj od studiite od vakov tip vo svetot. a najvisoka za~estenost se sretnuva vo farmacevtskata i tekstilnata industrija i proizvodstvoto na boi i lakovi. rinitot £ prethodi na pojavata na astma.4%..edinstvena bolest na di{nite pati{ta# (. 9. bolesta se sretnuva kaj rodninite od prvoto koleno. e pridru`ena so rinit vo okolu 70% od slu~aite.Bronhijalna astma 4.. Rezultatite se vo rang na podatocite objaveni vo literaturata. koja{to zaedno so drugite alergiski bolesti pretstavuva eden od najgolemite javno-zdravstveni problemi vo R. Sekoj vtor atopi~ar od vozrasnata grupa od 20 do 44 godini ima alergiski rinit. 8. Prevalencijata na astmata povrzana so rabota iznesuva 1. 6. Signifikantno e zdru`enoto vlijanie na faktorite {to sugeriraat `iveewe vo uslovi na kvalitativno i kvantitativno zgolemeno nivo na aeropolutanti. 10. klini~ka imunologija i alergologija 171 . 5. Makedonija.7% od ispitanicite so astma. a sekoj osmi alergiska astma. Povrzanosta na astmata so polot. Kaj 60% od ispitanicite so astma se raboti za alergiska. Vo najgolem broj od slu~aite. familijarnata istorija za alergiski bolesti i familijarnata istorija za alergiski rinit e statisti~ki nesignifikantna. odnosno taa e prisutna kaj 24.

Definition. Bitola: Kiro Dandaro. Prevalencija i te`ina na astma. Vlijanieto na bra{nenata pra{ina vrz pojavata i prevalencijata na opstruktivna belodrobna bolest. Asthma: an inflammatory mediator soup. Helleday R. Skopje: Medis-informatika. Blomberg A. 4.. Astmata i va{eto dete.: Alergiskite bolesti vo R. Karaxinska-Bislimovska J. Mak spi med 2005. Sv. 6065. Karaxinska-Bislimovska J. Vla{ki E. Se~kova L i sor.Cvetanov V i sor. 1:1-7.10. Ma 13. Anto P. 8 (23): 1-19. Cvetanov V. Petrovska J et al. 8182. 14. Eur Respir Mon 2000. \or~ev A. 17. 9. Makedonija 4. Barnes PJ. E`ova N. Definirawe stepenot na alergiskata preosetlivost i pojavata na belodrobni zaboluvawa so alergiska etiologija kaj rabotnici vo prerabotkata na oriz. Medicinski fakultet. Eur Respir Mon 2003. Medicinski fakultet. The European Community Respiratory Health Survey: what are the main results so far? Eur Respir J 2001. National Heart. Eur Respir Mon 2002. Brown JL. Air pollution and asthma: experimental studies. Literatura Global Initiative for Asthma. Lung. 1998. Makedonski nacionalen plan i programa za dijagnoza i lekuvawe na bronhijalna astma-realnost ili vizija. National Institutes of Health. Magisterski trud. 11.. Univerzitet . Eur Respir Mon 2003. Burney P et al. Burney P. alergiski rinitis i egzema kaj {kolski deca vo Skopje (Internacionalna studija za astma i alergii vo detstvoto-faza 3). Skopje: Biro . Cvetanov V. Global Initiative for Asthma. Allergy & Clin Immunol News 1994. Stavri} K. The role of pollutants in allergic sensitization and the development of asthma.Kolaborativen centar na SZO 1. Beghe B et al. 18. Eur Respir Mon 2003. 1990. Lung. Parnia S. 20. Eur Respir J 1999.. 18:598-611. 172 Institut za medicina na trudot . Patophysiology of asthma. . Prevalence of asthma among school children in the territory of Skopje. Eur Respir Mon 2003.Kiril i Metodij# Skopje. Doktorska disertacija. Mechanisms of asthma. 3. Kay AB. 8 (23): 26-48. Karaxinska-Bislimovska J. Jordanova R. 15. Univerzitet . 57 (12): 1111-1117. Sandström T. Balabanova M. Cypcar DM.. Jacovski Lj. The genetics of asthma. et al. 51 (1-2): 1223. Jongepier H. 8(23): 126134. Allergy 1999. 6. Frew AJ. Allergy 2002. Heart. 54 (49): 55-61. and Blood Institute 2004.10. Profesionalna bronhijalna astma kaj rabotnici vo ko`arska industrija. 19. 8.Kiril i Metodij# Skopje.M & M# . 10. tteelli G. Medicinski fakultet. Bjornsdottir US. 8 (23):84-104. 1985. Asthma.5-6. 21. and Blood Institute 2004. Alergiski bolesti-Lekuvawe. Ma~eska-Baxakova G. Maneva M. 2005. 4:49-54. Chronic inflammation in asthma. Humbert M. 5. Viegi G. Janson C. 14 (30): 78. National Institutes of Health. Holloway JW. Magisterski trud. 2: 609. 2002. 16. Karadzinska-Bislimovska J. Respiratory symptoms and positive skin prick test in a prospective asthma study in Republic of Macedonia (initial results). 7 (21): 52-64. 2. Trandafilovski P. 12. Kiril i Metodij# Skopje. 5 (15): 48-65. Trandafilovski P. Trandafilovski P. 1996. Epidemiology of asthma. Univerzitet . Annesi I. 7.

Cvetanov V. Cvetanov V. Eur Respir Mon 2003. 151: 1770-1777. Variation in bronchial responsiveness in the European Community Respiratory Health Survey. Vo: Na{ev G. 1996. 56: 143-144. 1999. Viegi G et al. Morbidity and Mortality: 1996 Chartbook on Cardiovascular. 468-470. 41-51. 36. European Community Respiratory Health Survey. 34. Chung KF. 37. Variations in the prevalence of respiratory symptoms. Prevalence of asthma in adults in Busselton. Doki} D. National Institute of Health. Carrozzi L. 7-15. 32. In: Ljaljevic J. Expert Panel Report 2: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. and level of pulmonary function. 31. 38. Cvetanov V. 8 (23): 180189. Minov J. and Blood Institute. 35. 56: 156. Eur Respir Mon 2003. 29. 2022. National Hearth. Makedonski medicinski pregled 2003. Makedonija. Beograd: S. Jarvis D. Minov J. Bethesda. 1999. Tanurdzic S. Makedonski nacionalen konsenzus za dijagnoza i lekuvawe na astma i hroni~na obstruktivna belodrobna bolest. Spijker J et al. Pharmacological agents used to treat asthma. SofiÔ: Znanie EOOD 2003. 10: 2495-2501. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Diagnosis and assessment of asthma. \or~ev A. Risteska-Ku~ S i sor. Doki} D. Nikolovski Q. Burney P. 28. 14: 288-294. Tanurdzic 2004. 23. Chanez P. \or~ev A. and use of asthma medications in the European Community Respiraory Health Survey (ECRHS). Epidemiolo{ki karakteristiki na bronhijalnata astma vo R. Karaxinska-Bislimovska J i sor. Lung. Mileva @. Clinical Immunology. klini~ka imunologija i alergologija 173 . Luczynska C. Haby M. 27. 39. Mileva @. Karadzinska-Bislimovska J. Milkovska S. Distribution of bronchial responsiveness in a general population: effect of sex. Trandafilovski P. Makedonski medicinski pregled 2003. Makedonija. Bronhialna astma. Eur Resp J 1999. Povrzanost na alergiskiot rinitis so respiratornite simptomi kaj adultnata populacija vo R. 9: 687-695. Bronhijalna astma. Paoletti P. Am J Respir Crit Care Med 1995. National Institutes of Health. Cerveri I. 25. 305: 1326-1329. MD. Peat JK. Zoia MC et al. Immunoallergic aspects of professional allergic disorders. Chinn. NarÝ~nik na obçopraktikuvaçiÔ lekar. Eur Respir J 1999. 8 (23): 339-363. Skopje: Mitkovski M & M. Dimitrovski M. Stefanovski T.Bronhijalna astma 22. klini~ka imunologija i alergologija. 33. Western Australia. Cvetanov V. 1997. age. Lung. 2002: 709-733. Milkovska S. Pearce N. Eur Respir J 1997. ]aev V. Locatelli F. Lung and Blood Diseases. Karaxinska-Bislimovska J i sor. International variations in asthma treatment compliance: the results of the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS). 56: 140-141. Makedonski medicinski pregled 2003. self-reported asthma attacks. 24. 30. Pekkanen J. Bel EH. 26. Beograd: European Center of Peace and Development. editor. 14: 951-957. Nikolovski Q. RisteskaKu~ S. and Blood Institute. BMJ 1992. 33-38. Makedonski nacionalen konsenzus za alergiski rinitis. Defining asthma in epidemiological studies. Skopje: Zdru`enie za bazi~na. E`ova N. Makedonija. Cvetanov V. O’Byrne PM. smoking. Eur Respir J 1996. National Heart. Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskite bolesti vo R.

Karaxinska-Bislimovska J. Lancet 1999. Milkovska S i sor. 47. The upper airways:The guardian of the lower airways. 45. D’Souza W et al.Kolaborativen centar na SZO . Cacciola RR. Allergic inflammation of the upper and lower airways: a continuum of disease? Eur Respir Mon 2003.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonski medicinski pregled 2003. Sarva M. Godi{en izve{taj za realizacija na programata za preventivna zdravstvena za{tita. Makedonija 40. Bousquet J. Fishwick D. Anto JM. 44. Vasilevska K i sor. Vignola AM. E`ova N. Makedonija. Minov J. 42. Dokic D. 41. Karakteristiki na alergiskiot rinitis vo R. Polosa R. Demoly P. Allergy 2002. Astma i bolesti na gornite di{ni pati{ta. Makedonski medicinski pregled 2002.Cvetanov V i sor. Republi~ki zavod za zdravstvena za{tita Skopje. 2004. 43. 353: 1750-1754. 5-6: 248-252. 57 (4): 281-285. Summer School Sofia 2002. Pearce N. Sunyer J et al. Adverse respiratory effects and allergic suspectibility in relation to particulate air pollution: flirting with disaster. Occupational asthma in Europe and other industrialised areas: a population-based study. Cvetanov V. Kogevinas M. 8 (23): 211-220. 174 Institut za medicina na trudot . 56: 142-143. Occup Environ Med 1997. 46. Occupational asthma in New Zealenders: a population based study. 54: 301-306.

zna~eweto na imunolo{kite mehanizmi vo patogenezata na AD s¢ u{te ne e dovolno jasno. L 20.0. Genetskata predispozicija e najsilniot poedine~en rizik faktor za pojavata na AD. I pokraj toa. Definicija Atopiskiot dermatit (AD) pretstavuva inflamatorna bolest na ko`ata so hroni~en. Zaedno so alergiskiot rinokonjunktivit i bronhijalnata astma spa|a vo grupata atopiski bolesti. bolesta e ozna~ena so terminot atopiski egzem/dermatit sindrom (AEDS). klini~ka imunologija i alergologija 175 . Podobrite poznavawa na imunolo{kite mehanizmi sekako deka }e ovozmo`at podobro definirawe na formite na AD vo idnina. polenskata sezona). vo stru~nite krugovi i literaturata terminot AEDS s¢ u{te ne e za`ivean.povrzan AD (AEDS). emocionalnite faktori i dr.2. Spored revidiranata nomenklatura na alergiskite bolesti od 2001 god. 5. prurigo Besnier. a se javuva vo dve formi. IgE-povrzaniot AD (so ogled na nedovolno jasnata uloga na IgE vo negovata patogeneza se koristi terminot povrzan. recidivira~ki tek koja{to se manifestira so karakteristi~na distribucija na ko`nite promeni. Sepak. a vo otsustvo na IgE senzibilizacija. intenziven jade` i suva ko`a. klimatskite faktori (sezonata esen-zima. se raboti za genetski predisponirana bolest predizvikana od imunolo{ki mehanizmi kade pove}e faktori imaat svoja uloga so intenzitet {to varira kaj oddelnite pacienti. Nealergiskiot AD (AEDS) pretstavuva AD predizvikan od neimunolo{ki mehanizmi. Vo pojavata i razvojot na bolesta. astma-egzema ili polenska treska-egzema.1. Od posebna va`nost e ulogata na AD kako prv ~ekor na alergiskiot mar{. koi{to gi reflektiraat insuficientnite poznavawa na patogenezata na ovaa bolest. Alergiskiot AD ili AEDS pretstavuva AD predizvikan od imunolo{ki mehanizmi. a spored sega{nite soznanija bolesta se klasificira na alergiski i nealergiski AD. bakteriskite (stafilokoki) i virusnite superinfekcii. intrinsic alergiski dermatit. svoja uloga imaat i nadvore{nite faktori kako ekspozicijata na alergeni (inhalatorni i/ili nutritivni).Atopiski dermatit 5. Atopiski dermatit MKB 10.9 5. Spored nekoi istra`uvawa rizikot za pojava na AD e 3 do 6 pati povisok kaj deca kaj koi{to eden od roditelite ja ima istata bolest vo odnos na decata so negativna istorija za bolesta kaj roditelite. eczema flexurarum. naod na alergenspecifi~ni T-li vo perifernata krv ili ko`nata biopsija. odnosno negovata eventualna uloga na prediktor za razvoj na drugi alergiski Makedonsko zdru`enie za bazi~na. kako i kaj eden ist pacient vo razli~ni periodi od `ivotot. konstitucionalen neurodermit.8-L20. Vtorata forma na alergiskiot AD e ozna~ena kako T-li . a ne posreduvan) se bazira na kriteriumite na Hanifin i Rajka “familijarna atopija ili simultana pojava na simptomite na atopija”. Se karakterizira so pozitiven patch test na nekoj od inhalatornite ili nutritivnite alergeni. so {to se prepora~uva napu{tawe na mnogubrojnite termini. odnosno i ponatamu se primenuva terminot atopiski dermatit. kako atopiska egzema. endogena egzema.Etiopatogeneza Spored aktuelnite poznavawa na patogenezata na AD.

Pra{aweto za efikasnosta vo prevencijata na drugite alergiski bolesti so energi~en tretman na AD e predmet na pove}e studii. odnosno nizok prag za jade` koj{to go predizvikuvaat mnogubrojni trigeri.3. Po pubertetot dominantna eflorescencija e prurigo-papulata so sli~na predilekciona lokalizacija (slika 16).Kolaborativen centar na SZO . Vo prvite dve godini od `ivotot dominantni se eksudativnite. Bolesta ima hroni~en tek. dominantni eflorescencii se lihenoidnite papuli obi~no lokalizirani na fleksornite povr{ini od golemite zglobovi na ekstremitetite koi{to se pridru`eni so silen do nepodnosliv jade`. rinokonjunktivit) vo natamo{niot tek na `ivotot. egzematozni promeni (papulo-vezikuli) lokalizirani na liceto i glavata. Makedonija bolesti (astma. AD kaj adult . grbot. Klini~ka slika AD obi~no se javuva vo ranoto detstvo.cirkumskripten multilokularen oblik 176 Institut za medicina na trudot . so periodi na podobruvawa i periodi na vlo{uvawa so razli~en intenzitet. a vo 85% od slu~aite do pettata godina od `ivotot. a rezultatite se kontroverzni. Slika 15. Slika 16. Morfologijata na ko`nite promeni e prili~no varijabilna vo razli~ni periodi od detstvoto i adultniot period.promeni na liceto i ekstremitetite Po vtorata godina od `ivotot.: Alergiskite bolesti vo R. gluteusite. 5. stomakot i ekstenzornite povr{ini od ekstremitetite (slika 15). Bolnite imaat suva ko`a so zgolemena iritabilnost. Kaj okolu 70% od decata so AD po pubertetot doa|a do smiruvawe na simptomite.Cvetanov V i sor. odnosno vo okolu 60% od slu~aite po~etokot na bolesta e vo prvata godina. AD kaj bliznaci .

sklonosta kon ko`ni infekcii. klini~ka imunologija i alergologija 177 . Sporedni dijagnosti~ki kriteriumi se kserodermijata. navremena profesionalna orientacija so izbegnuvawe na profesii so visok stepen na ekspozicija na alergeni i iritansi.4. preparati na γ-linolenskata kiselina i dr. . Spored Rajka i Hanifin. Sistemskata primena na kortikosteroidite e retka. Najva`ni sistemski lekovi vo terapijata na AD se antihistaminicite.2.hroni~niot i recidivira~kiot tek na bolesta . Glavni dijagnosti~ki kriteriumi se: . hrana so visoka sodr`ina na konzervansi i dr. Epidemiolo{ki istra`uvawa za AD Epidemiolo{kite istra`uvawa na AD se prili~no te{ki za izveduvawe poradi nedostatokot na edinstven marker na bolesta. Dijagnoza So ogled na toa {to ne postoi specifi~en klini~ki ili laboratoriski marker na bolesta. Lekuvawe Tretmanot na AD se deli na nefarmakolo{ki i farmakolo{ki.5. a se primenuvaat i sedativi. ciklosporin). tie se delat na glavni i sporedni. pozitivnite ko`ni testovi na inhalatornite i nutritivnite alergeni. 5.Atopiski dermatit 5. Nefarmakolo{ki tretman Vo nefarmakolo{kiot tretman spa|aat merkite za higiena i nega na ko`ata. Spored Schäfer “misleweto na iskusen dermatolog e zlaten standard vo dijagnozata na bolesta”. no nivnata efikasnost e s¢ u{te nedovolno poznata. a za postavuvawe na dijagnoza AD potrebno e da se ispolneti 3 glavni i 3 sporedni kriteriumi. dijagnozata se postavuva spored dijagnosti~ki kriteriumi. 5.1.5.pozitivnata li~na i/ili familijarna anamneza za atopija. 5. za~ini. 5. Vo lokalnata terapija dominantno mesto imaat kortikosteroidnite masti i kremi so razli~ni terapiski modaliteti vo zavisnost od vozrasta na bolniot i te`inata na bolesta. Epidemiolo{kite istra`uvawa za AD obi~no se izveduvaat kaj detskata populacija ili kaj oddelni vozrasni grupi od detskata populacija.5. dietetskite merki (se prepora~uva izbegnuvawe alkohol. noseweto obleka od mek pamuk {to ne ja iritira ko`ata. antibiotici.pruritusot. Vo poslednive dve decenii vo terapijata na AD se vovedeni i lokalnite imunosupresivni sredstva (pr. odnosno nedostatokot na generalno prifateni dijagnosti~ki kriteriumi za epidemiolo{ki studii.karakteristi~nite eflorescencii so tipi~na lokalizacija. antimikotici. a se sostoi od sistemski i lokalni preparati koi{to ~esto se primenuvaat paralelno.6.). zgolemeniot totalen IgE. kako i profesii kade {to se potrebni ~esti miewa i dr. Podatocite Makedonsko zdru`enie za bazi~na. . Framakolo{ka terapija Framakolo{kata terapija se prsposobuva kon fazata i serioznosta na bolesta. sklonosta kon nespecifi~en dermatit na dlankite i tabanite i dr. odnosno vo slu~ai na akutni i ekstenzivni egzacerbacii.

Pove}e epidemiolo{ki studii vo zapadnoevropskite zemji uka`uvaat na trend na zgolemuvawe na prevalencijata na AD vo poslednive decenii. Makedonija za bolesta naj~esto se dobivaat so pra{alnik koj sodr`i pra{awa za tipot i lokalizacijata na ko`nite promeni. spored razli~nite avtori se javuvaat kaj 56-92% od ispitanicite so AD. 2. Vo ramkite na epidemiolo{koto istra`uvawe na drugite alergiski bolesti vo R. Makedonija obraboten e i AD. “Follow-up” studiite izvedeni vo Velika Britanija. Sli~ni rezultati se dobieni vo nekoi mediteranski i srednoevropski zemji (Turcija.1% vo 1964 god. 10. povisoka prevalencija na bolesta kaj `enskiot pol i decata od urbanite sredini i familii so povisok socioekonomski status. e kontroverzna. Taka. tekot i traeweto na bolesta. Spored epidemiolo{kite istra`uvawa na detskata populacija izvedeni vo sredinata i vtorata polovina od devedesettite godini od minatiot vek. na 10. Toa najverojatno se dol`i na interakcijata na genetskite karakteristiki na taa populacija so faktorite od okolinata (na~inot na `ivot i ishrana.4% vo Avstralija i 20. vo smisla na nivnoto dejstvo kako nespecifi~ni iritansi i imunomodulatori vo procesot na alergiskata senzibilizacija.2% vo Velika Britanija. Prevalencijata na AD vo detskata populacija spored na{ite istra`uvawa iznesuva 3.Cvetanov V i sor. Epidemiolo{kite studii za AD uka`uvaat na signifikantna asociranost na bolesta so familijarnata istorija za AD i drugite atopiski bolesti (alergiski rinokonjunktivit. {to e slu~aj i so drugite atopiski bolesti. so vlo{uvawa vo periodot esen-zima ili polenskiot period.7% vo Tanzanija. ^e{ka). bronhijalna astma). Prevalencijata na AD vo skandinavskite zemji i zemjite od angliskoto govorno podra~je e povisoka.6. vo studijata ne e izvedena evaluacija na AD kaj vozrasnite ispitanici. Rezultati od na{eto istra`uvawe Epidemiolo{ki istra`uvawa na AD na nivo na celata zemja kaj nas dosega ne se izveduvani.).1. 7% vo Danska.2% vo 1989 god. a primenet e pra{alnik dizajnirani spored model od zapadnoevropskite epidemiolo{ki studii. Germanija. 3. prevalencijata na AD se dvi`i od 0.Kolaborativen centar na SZO . do 4% vo Turcija. 5. prevalencijata na AD vo Velika Britanija e zgolemena od 4. Rezultatite od epidemiolo{kite istra`uvawa za ulogata na nadvore{nite i vnatre{nite aeropolutanti vo pojavata i razvojot na AD. Italija. itn. Pomal broj epidemiolo{ki istra`uvawa se temelat vrz primena na pra{alnik so dopolnitelni alergolo{ki i drugi ispituvawa na ispitanicite ili lekarski izve{tai od dermatolozite. SAD.3% vo Germanija.8% vo Italija.5-8. niskiot procent na crevni infekcii vo detstvoto. na primer. Sezonskite varijacii na bolesta. So ogled na toa {to dijagnozata na AD dobiena so odgovori od pra{alnik kaj vozrasnite e prili~no nesigurna. efektite na navore{nite i vnatre{nite aeropolutanti i dr. 9% vo SAD. visokiot stepen na imunizacija za detskite zarazni bolesti. familijarnata istorija za AD i drugite alergiski bolesti.8% (grafik 119). 5. Nekoi epidemiolo{ki studii uka`uvaat na zgolemen rizik od pojava na AD kaj decata ~ii majki pu{ele vo tekot na bremenosta i decata eksponirani na pasivno pu{ewe.: Alergiskite bolesti vo R. [vedska i [vajcarija uka`uvaat na zna~itelen porast na prevalencijata na AD vo poslednive decenii.3% vo ^e{ka. 178 Institut za medicina na trudot . Istra`uvaweto e izvedeno na detskata populacija.9-6.

odnosno spored podatocite od literaturata pove}e od 70% od decata zaboluvaat vo prvata godina od `ivotot.3% 5 4 3 2 1 0 <7 >7 3.2% 3.4% Grafik 121. {to e vo soglasnost so istra`uvawata na pove}e stranski avtori. Prevalencija na AD spored polot 4.Atopiski dermatit 96.1% 50 0 ma{ki `enski 4. a prevalencijata na bolesta e najvisoka kaj predu~ili{nite deca.4%) (grafik 120). a spored Schäfer `enskiot pol pretstavuva nezavisen rizik-faktor za pojavata na AEDS. AD e hroni~na i recidivira~ka dermatoza karakteristi~na za ranata detska vozrast. Prevalencija na AD kaj decata pomladi i postari od 7 godini Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 250 200 150 100 3. Prevalencija na AD vo detskata populacija Prevalencijata na AD e ne{to povisoka kaj devoj~iwata (4. klini~ka imunologija i alergologija 179 . Povisokata prevalencija na AD kaj `enskiot pol e dobiena vo pove}e epidemiolo{ki istra`uvawa.4% Grafik 120.1%) vo odnos na mom~iwata (3. Rezultatite od na{eto istra`uvawe uka`uvaat na povisoka prevalencija na AD kaj decata pod 7-godi{na vozrast vo odnos na decata postari od 7 godini (grafik 121).8% Grafik 119.

zna~ajno e da se odbele`i deka AD e signifikantno asociran so alergiskiot rinit (p < 0.01) (grafik 124).Cvetanov V i sor. lekovi i insekti). Povrzanost so AR i drugi alergiski entiteti Sezonski vlo{uvawa na bolesta se javuvaat kaj 60.0% Grafik 123. Prevalencija na decata so AD so sezonsko vlo{uvawe na bolesta Inaku. Prevalencijata na AD kaj ispitanicite od Ohrid.Kolaborativen centar na SZO . najniska kaj ispitanicite od Dojran (1. dodeka za~estenosta na AD kaj ispitanicite od Skopje iznesuva 3. 6.8% 2.: Alergiskite bolesti vo R.2%). vlo{.2% 3. prolet) se javuva i kaj 90% od bolnite. odnosno 53. kako i belodrobnite simptomi e nesignifikantna. Spored nekoi avtori egzacerbaciite na bolesta vo odredena sezona (esen-zima.9% 8 6 4 2 0 Sk Do Oh 3.0% od ispitanicite so AD (grafik 123).6.3%.3.2. dodeka asociranosta so drugite alergiski bolesti (alergija na hrana.3% od ispitanicite so AD imaat i alergiski rinit. Zastapenost na AD vo oddelni gradovi Najvisoka prevalencija na AD e dobiena kaj ispitanicite od Prilep (6.4% Pr De Pe Grafik 122.1% 2.1%.3% 1. Makedonija 5. Debar i Peh~evo iznesuva 3. Prevalencija na AD kaj detskata populacija vo oddelni gradovi vo R. 60. 120 100 80 60 40 20 0 AD AD so sezon. Makedonija 5. 2. 180 Institut za medicina na trudot .8%).9% i 2.4% (grafik 122). {to e komplementarno so podatocite od literaturata.6.

6. Ispitanici so AD so pozitivna familijarna istorija za alergiski bolesti 5.001) (grafik 125). 120 100 80 60 40 20 0 Ispitanici so AD Isp. Povrzanost so na~inot na `iveewe Vo na{eto istra`uvawe e potvrdena signifikantno po~estata pojava na AD kaj decata od gradovite (p < 0.0% Grafik 125. 120 100 80 60 40 20 0 AD AD so pozit. Kaj 73% od ispitanicite so AD. so AD od urb. klini~ka imunologija i alergologija 181 . Asociranost na AD so alergiskiot rinit Rezultatite od na{eto istra`uvawe ja potvrduvaat ulogata na hereditetot vo nastanokot na AD. 60. fam.Atopiski dermatit 120 100 80 60 40 20 0 AD 53.05) (grafik 126) na {to uka`uvaat i nekoi epidemiolo{ki istra`uvawa od Evropa i SAD. 73.0% Grafik 126. postoi pozitivna familijarna istorija za alergiskite bolesti (p < 0. Povrzanost na AD so `iveeweto vo urbana sredina Makedonsko zdru`enie za bazi~na. ist.4. sred.3% AD so al. rinitis Grafik 124.

6% 3. ishrana Doewe < 6 mes.1% 2. ve{ta~ka ishrana vo prvata godina od `ivotot i doewe pokratko od 6 meseci 5.7% Grafik 127. Rezultatite od na{eto istra`uvawe ne uka`uvaat na signifikantna povrzanost na AD so navedenite varijabli. Prevalencijata na AD kaj decata ~ii{to majki pu{ele vo tekot na bremenosta i decata eksponirani na ~ad od tutun vo domot e sli~na so prevalencijata na AD kaj decata ~ii{to majki ne pu{ele vo tekot na bremenosta. 120 100 80 60 40 20 0 < 3000 g Ve{t. odnosno ne se eksponirani na ~ad od tutun vo domot (grafik 128). Prevalencija na AD kaj decata ~ii{to majki pu{ele vo tekot na bremenosta i decata eksponirani na ~ad od tutun i kaj decata ~ii{to majki ne pu{ele vo tekot na bremenosta i decata koi{to ne se eksponirani na ~ad od tutun 182 Institut za medicina na trudot .9% 97.3% da ne 4. a nivnite rezultati se kontroverzni.6.Kolaborativen centar na SZO .7% da ne Grafik 128. Pasivno pu{ewe 4. Nekoi studii uka`uvaat na signifikantna povrzanost na AD so pu{eweto na majkata vo tekot na bremenosta i eksponiranosta na deteto na ~ad od tutun (pasivno pu{ewe). nadvore{ni i vnatre{ni. 95. Makedonija Statisti~kata obrabotka na podatocite ne poka`a zna~ajna povrzanost pome|u pojavata na AD i rodilnata te`ina i na~inot na ishrana vo doene~kiot period.9% 3.5% 95. treba da se istakne faktot deka AD po~esto se javuva kaj decata so rodilna te`ina pomala od 3000 g. Sepak. Povrzanost so aerozagaduvaweto Pove}e epidemiolo{ki istra`uvawa ja ispituvaat povrzanosta na AD so aeropolutantite.: Alergiskite bolesti vo R.6.Cvetanov V i sor.5% 4. Prisutnost na AD kaj decata so niska rodilna te`ina. kako i kaj decata koi{to bile na ve{ta~ka ishrana vo novorodene~niot i doene~kiot period (grafik 127).0% 3. 5 4 3 2 1 0 Pu{ewe/brem.

Makedonija. Johansson SGO.8. Najvisoka e prevalencijata na AD vo Prilep. 6. Klini~ka dermatologija so praktikum za studenti i lekari. Wüthrich B.8%. Allergy 2001. and immunology of the “intrinsic” (non IgE-mediated) type of atopic dermatitis (constitutional dermatitis). 4. 2. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Povrzanosta na AD so alergijata na medikamenti. clinical features. 56 (9): 841-848. a najniska vo Dojran. 5. ne e registrirana statisti~ka zna~ajnost pome|u AD i pu{eweto na majkata vo tekot na bremenosta i eksponiranosta na ~adot od tutunot vo domot. act globally”. Allergy 2003. Allergy as a global problem: “Think globally. Kalyoncu AF et al. 83: 464-470. Zaklu~oci 1. Allergy 2002. Semin Dermatol 1983. Cvetanov V. Ring J. a signifikantno ~esto e pridru`uvan so alergiskiot rinit. Allergy 1997. 2: 5-19. Bousquet J et al. 3. E`ova N. Schäfer T. St. Mileva @. Wollenberg A. Sъvremenno le~enie na alergi~nite bolesti. Girolomoni G. 57: 661-662. 9. 53: 731-739. ne{to povisoka kaj devoj~iwata (4. 56 (9): 813-824. 13. 160-164. Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskite bolesti vo R. Bieber T. The skin as a target for allergic diseases. Clinical aspects. Clinical and basic aspects of atopic dermatitis. 7. Skopje: HIB DRESKO 1998. Allergy 2001. Epidemiology. hrana i insekti e nesignifikantna. Masini C et al.1%) vo odnos na mom~iwata (3. 11. Allergy 2000. 14. Starova A.7. Turkey. A revised nomenclature for allergy. The epidemiology of atopic dermatitis in Italian schoolchildren. 49: 485-488. Zagora: Znanie EOOD. Makedonski medicinksi pregled 2003. 58 950: 420-425. 2. AD se javuva signifikantno po~esto kaj decata so pozitivna familijarna istorija za alergiski bolesti. Risteska-Ku~ S i sor. Ann Allergy Asthma Imminol 1999. Karaxinska-Bislimovska J. 52 (38): 14-22. Isto taka. Povrzanosta na AD so rodilnata te`ina i na~inot na ishrana vo prvata godina od `ivotot ne e statisti~ki zna~ajna. Skopje: Medis-informatika 1998. 5. 8. Hanifin JM. Makedonija iznesuva 3. 56: 140-141. Abeni D. klini~ka imunologija i alergologija . Trandafilovski P. 4. Prevalence of childhood asthma and allergic diseases in Ankara. Sezonski vlo{uvawa na bolesta se javuvaat kaj 60% od ispitanicite so AD. Novak N. Bieber T. 12. Hourihane JO’B. Allergy 2000. 5. 131-135. Cvetanov V. 183 3. Balabanova M. Milkovska S. AD se javuva signifikantno po~esto kaj decata od urbanata sredina vo odnos na decata od ruralnata sredina. V’l~kova-La{koska M. epidemiology and prognosis of atopic dermatitis. 55: 103-107. 6. 10.Atopiski dermatit 5. Atopic dermatitis: from the genes to skin lesions. ur. Schmid P et al. Bousquet J. Allergy 1994. 291-294. Prevalencijata na AD kaj detskata populacija vo R.4%). Alergiski bolesti-Lekuvawe. Epidemiology of allergic diseases. Literatura 1.

Vo: Na{ev G. Finland.Kolaborativen centar na SZO . 18. American Academy of Allergy. Respiratory symptoms and atopy in Aberdeen schoolchildren: evidence from two surveys 25 years apart.: Alergiskite bolesti vo R. NarÝ~nik na obщopraktikuvaщiÔ lekar. Varjonen E. SofiÔ: Znanie EOOD 2003. Atopi~en dermatit. Lammintaausta K.Cvetanov V i sor. Mileva @. Br Med J 1992. Nikolova K. Kalimo K. Russell G. 16. 449-450. Cankov N. 47: 243-248. Makedonija 15. 17. 304: 873-875. Prevalence of atopic disorders among adolescents in Turku. The Allergy Report: Science Based Findings on the Diagnosis and Treatment of Allergic Disorders 1996-2001. Ninan T. 184 Institut za medicina na trudot . Allergy 2002. Kazand`ieva @. Asthma and Immunology (AAAAI).

no vo nivnata patogeneza le`at neimunolo{ki mehanizmi (tabela 20). posreduvani so protivtela ili aktivirani T-li.Preosetlivost na lekovi 6. T 88. IgM i komplemen T-li Klini~ki manifestacii Anafilakti~en {ok Urtikarija/angioedem Bronhospazam Citopenija Glomerulonefrit Serumska bolest Glomerulonefrit Vaskulit Kontakten dermatit Nealergiskite hipersenzitivni reakcii na lekovi se spored svojata pojava i klini~ki manifestacii sli~ni na alergiskite. Etiopatogeneza Imunolo{kite mehanizmi pri medikamentoznata alergija gi vklu~uvaat site ~etiri tipovi imunolo{ki reakcii spored Coombs i Gell (tabela 19). sulfonamidi i dr. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.). Definicija Spored revidiranata nomenklatura za alergiskite bolesti od Evropskata akademija za alergologija i klini~ka imunologija (European Academy of Allergology and Clinical Immunology – EEACI) od 2001 god.1. AKE inhibitori). klini~ka imunologija i alergologija 185 .7 6. pojavata na objektivni i reproducibilni simptomi ili znaci inicirani od ekspozicija na lek vo doza tolerirana od drugi lica se ozna~uva kako preosetlivost na lekot (T 88. IgG. Dokolku vo patogenezata na navedenata pojava se doka`ani imunolo{ki mehanizmi. Tabela 19. eden ist lek kaj razli~ni lica mo`e da predizvika razli~ni tipovi na imunolo{ka reakcija (pr. taa se ozna~uva kako medikamentozna alergija. Preosetlivost na lekovi MKB . mastociti i bazofili IgG. III i IV) ili da predizvikuva imunolo{ki i neimunolo{ki reakcii (pr.7).0. Vo nekoi slu~ai na preosetlivost na lekovite se javuva kombinirawe na imunolo{kite mehanizmi od dva tipa (pr. Dokolku vo patogenezata e doka`ana ulogata na IgE protivtelata. IgM.2.10. β laktami. Imunolo{ki reakcii spored Coombs i Gell Tip na imunolo{ka reakcija spored Coombs i Gell Tip I Tip II Tip III Tip IV Imunolo{ki mehanizam IgE. 6. komplement i fagocitoza CIK. penicilinot mo`e da predizvika reakcija tip I. preosetlivosta na lekot se ozna~uva kako IgE-posreduvana medikamentozna alergija. Slu~aite na preosetlivost na lekovi so klini~ka simptomatologija sli~na na alergiskite reakcii {to se predizvikani od neimunolo{ki mehanizmi se narekuvaat nealergiska preosetlivost na lekovi. Isto taka.

odnosno variraat od organ ili sistem-specifi~no zasegawe. do multiorgansko zasegawe (anafilakti~en {ok. Klini~ka slika Klini~kite manifestacii na medikamentoznata alergija se raznovidni. serumska bolest.2. Iskustvata od oddelni centri se razlikuvaat. belodrobni eozinofilii). Za unificirawe na dijagnosti~kiot pristap ENDA ima izgotveno pra{alnik. krvnite kletki (citopenii). vankomicin AKE inhibitori Rendgenski kontrasti. crniot drob (intrahepati~na holestaza.4. Se dobivaat podatoci za vidot na simptomite.Cvetanov V i sor. hipersenzitiven alveolit.: Alergiskite bolesti vo R. 6. a test-koncentraciite se slabo valorizirani za 186 Institut za medicina na trudot . glomerulonefrit). in vivo i in vitro alergolo{kite ispituvawa i dozno-provokativnite testovi. belite drobovi (astma. Vo ramkite na EAACI funkcionira European Network of Drug Allergy (ENDA) ~ija zada~a e etablirawe na pragmati~en i standardiziran pristap kon problemot na medikamentoznata alergija vo sekojdnevnata praktika. Dijagnosti~ka vrednost na ko`nite testovi Dijagnosti~kata vrednost na ko`nite testovi ne e potpolno evaluirana.Kolaborativen centar na SZO . Patogenetski mehanizmi i lekovi {to predizvikuvaat nealergiski hipersenzitivni reakcii Patogenetski mehanizam Nespecifi~no osloboduvawe na histamin Akumulacija na bradikinin Aktivacija na komplement Indukcija na sinteza na leukotrieni Bronhokonstrikcija Lek Opijati. dozno-provokativnite testovi i in vitro alergolo{kite ispituvawa. primena na drugi lekovi (vo vremeto na pojavata na reakcijata.3. Validni dijagnosti~ki metodi ima malku. hepatocelularno o{tetuvawe) i bubrezite (tubulointersticijalen nefrit. Dijagnoza Dijagnosti~kiot pristap kon hipersenzitivnite reakcii na lekovite se sostoi od anamnesti~kite podatoci. 6. 6. kontakt dermatit). prethodnata primena na ist ili sroden lek) i alergolo{kiot background na pacientot (istorija za prethodni medikamentozni ili drugi alergiski reakcii).4. kako zasegawe na ko`ata (egzantemi. urtikarija/angioedem. efekti od prekinot na primenata na lekot).4. klini~kite manifestacii. protamin Aspirin i drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi Lekovi {to sodr`at sulfiti (SO2) 6. Makedonija Tabela 20. kako i preporaki za izveduvawe na ko`nite testovi. vaskuliti). sindrom na sistemski lupus eritematodes. periodot od poslednata primena doza na lekot do pojavata na simptomi. a i tie ne se potpolno evaluirani.1 Anamnesti~ki podatoci Anamnesti~kite podatoci se od golema va`nost vo dijagnosti~kata postapka. rendgenski kontrasti. nivnata hronologija (prethodna ekspozicija.

6. protamin. hormoni. Dozno-provokativni testovi (DPT) Dozno-provokativnite testovi (DPT) imaat najvisoka senzitivnost.3. miorelaksansi. bolesti na crniot drob. a nivnata senzitivnost i prediktivna vrednost varira od odli~na (penicilini.4. no vo najgolema merka tie ne se potpolno valorizirani i treba vnimatelno da se interpretiraat. izbegnuvaweto na polipragmazijata i dr. koja{to se primenuva kaj site bolni. no ne i za drugite lekovi. klini~ka imunologija i alergologija 187 . kako i penicilinot koga ko`nite testovi se negativni.4. enzimi) preku zadovolitelna (vakcini. 6. lokalnite anestetici. RAST i drugi) so pozitivnata anamneza govorat za tip I reakcija na penicilin. Odreduvaweto na nivoto na sulfidopeptidnite leukotrieni vo krvta pri alergiski i nealergiski hipersenzitivni medikamentozni reakcii e s¢ u{te nedovolno evaluiran test so nedovolno poznata senzitivnost i specifi~nost. opijati) do nezadovolitelna ili nejasna (lokalni anestetici.1. so {to nivnata primena e ograni~ena. nivoto na frakciite od komplementot. 6. Laboratoriski testovi Vo dijagnostikata na medikamentoznite alergii se primenuvaat i in vitro testovite. heterologni serumi. Prick testovite i intradermalnite testovi se od posebna va`nost vo doka`uvaweto na I i III tip na imunolo{ka reakcija. Prevencija 6. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. kako i testot na odreduvawe na koncentracijata na metilhistamin vo urinata mo`at da se izvedat vo slu~ai na akutni reakcii pri primena na miorelaksansi.). no trba da se izveduvaat vo uslovi na odredena kadrovska i tehni~ka ekipiranost. miorelaksansi i tetanusniot toksoid. Vo slu~aite na suspektna medikamentozna alergija od tip II i III (citopenija.Preosetlivost na lekovi pove}eto lekovi. Ovie testovi se od posebna va`nost vo evaluacija na hipersenzitivnite reakcii na aspirinot i drugite nesteroidni inflamatorni sredstva. Testot na bazofilna degranulacija vo prisustvo na inkriminiraniot lek pove}e ne se izveduva poradi niskata senzitivnost.5. sulfonamidi. Patch testovite so soodvetniot lek se primenuvaat za doka`uvawe na docnite alergiski reakcii. Primarna prevencija Merkite na primarnata prevencija. Zgolemuvaweto na koncentracijata na histamin vo krvta vo prisustvo na lekot e vo dobra korelacija so prick testot i nivoto na specifi~en IgE za miorelaksansite. drug-induced sistemski lupus eritematodes i drugi) se odreduvaat nivoto na specifi~niot IgG ili IgM. hroni~ni bolesti so dolgotrajna primena na nekolku lekovi i dr.4. kako i od poznavaweto na nesakanite dejstva na ordiniraniot lek/lekovi. Doka`uvawe na specifi~nite IgE antitela (so metodite UniCap. se sostojat od identifikacijata na rizik faktorite za eventualnata pojava na medikamentozna preosetlivost kaj bolniot (prisutnost na drugi alergiski bolesti. nepenicilinskite antibiotici. paracetamol. Istiot test. Coombsoviot test i drugi. nesteroidni antiinflamatorni lekovi. kinoloni i drugi). jodni kontrasti. nivoto na cirkulira~ki imunokompleksi.5.

Makedonija 6. 188 Institut za medicina na trudot .7. projavenata reakcija i prezemenata terapija. isto taka vo SAD. prevalencijata na medikamentoznata preosetlivost kaj vozrasnite bolni~ki lekuvani ispitanici iznesuva okolu 5%.5% od pacientite {to se tretirani so tetraciklini. Relativno po~esta e preosetlivosta na sulfonamidite koja se javuva kaj 3-6% od pacientite {to gi primenuvaat. uka`uvaat deka kaj samo okolu 10-20% od licata so istorija za penicilinska alergija. 6. Penicilin Penicilinot e naj~est predizvikuva~ na alergijata na lekovi. dodeka case-control studiite i studiite kade pokraj pra{alnikot se izveduvani i soodvetnite alergolo{ki ispituvawa se poretki. dodeka drugi istra`uvawa. Referiranata preosetlivost na lekovi. Sekundarna prevencija Sekundarnata prevencija se primenuva kaj licata so registrirana medikamentozna preosetlivost. naj~esto se manifestira so ko`ni promeni.Kolaborativen centar na SZO .2. dodeka spored istra`uvawata vo Francija taa iznesuva 2-3%.Cvetanov V i sor. Spored istra`uvawata na hospitalizirani bolni vo SAD. kako i na poznavaweto na lekovite so mo`na vkrstena preosetlivost so inkriminiraniot lek. kaj okolu 0. Spored istra`uvawata vo SAD. kaj 5-10% se raboti za alergiski reakcii. bez alergolo{ka potvrda. Drugi antibiotici i sulfonamidi Reakciite na preosetlivost na drugite antibiotici vo odnos na penicilinot e mnogu poretka.7. e mnogu povisoka i se dvi`i okolu 15% i e po~esta kaj `enite. Rezultatite na edna studija referiraat deka okolu 10% od op{tata populacija vo SAD ima anamneza za penicilinska alergija. Zadol`itelna merka na sekundarnata profilaksa e registrirawe vo medicinskata dokumentacija na liceto so medikamentozna preosetlivost na soodvetniot lek. Ponovite istra`uvawa za anafilakti~nite reakcii na penicilin uka`uvaat deka tie se pri~ina za smrt na okolu 400 lica godi{no vo SAD. nesakani dejstva na lekovite se javuvaat kaj okolu 25% od licata {to gi primenuvaat. taa e potvrdena so in vivo i in vitro alergolo{kite ispituvawa.: Alergiskite bolesti vo R.5% od pacientite tretirani so makrolidnite antibiotici i kaj 0. Epidemiolo{ki istra`uvawa Mnogubrojni se epidemiolo{kite istra`uvawa za medikamentoznata preosetlivost vo SAD i Zapadna Evropa.5. Spored pove}eto istra`uvawa. 6.1-0. a ko`nite promeni se nivnata naj~esta manifestacija (70-80% od slu~aite).1-2% od pacientite tretirani so gentamicin. a se sostoi od prekin na primenata na lekot/lekovite. Vo pogolem broj slu~ai se raboti za cross-sectional studii i studii izveduvani so pra{alnik kade ispitanicite gi referiraat alergiskite reakcii na lekovite i nivnite klini~ki manifestacii. prevalencijata na penicilinskata alergija iznesuva 2.5%.7. Reakcii na preosetlivost se javuvaat kaj 0.2.1. Vo site ovie slu~ai mo`no e da se vklu~eni razli~ni imunolo{ki i neimunolo{ki mehanizmi. 6. a mo`e da bide predizvikana od site ~etiri tipovi na imunolo{ki reakcii.

6. Mehanizmot na ovie reakcii e neimunolo{ki. koe{to pretstavuva prvo istra`uvawe za medikamentoznata preosetlivost na nivo na celata zemja. 6. bronhospazam) kaj 0. no nivnata pojava i titar ne se vo korelacija so klini~kite manifestacii na reakciite na preosetlivost. no ne i kaj drugite {to go primenuvaat lekot. predizvikana od namaleno razgraduvawe na bradikininot koj ima stimulativno dejstvo na receptorite za ka{lica vo di{noto steblo. kaj 10-15% od licata so sinonazalna polipoza i kaj okolu 20% od licata so hroni~na urtikarija.Preosetlivost na lekovi 6. a okolu 6% od niv se fatalni. Mnogu poretko AKE inhibitorite kaj senzibiliziranite lica mo`at da predizvikaat IgE-posreduvana alergiska reakcija (angioedem). a obi~no se javuvaat kaj `eni vo srednite godini. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.7.7. Ne e poznato {to e pri~inata za ovaa pojava kaj odredeni lica.4% od licata so alergiski rinit.4. 6.5% od op{tata populacija. Reakciite na preosetlivost na aspirin se ~esto pridru`eni so preosetlivost na drugite NSAI. Miorelaksansi Miorelaksansite se naj~esti pri~initeli (70-80%) na alergiski reakcii vo tekot na op{tata anestezija. se javuvaat antiaspirinski antitela. Kaj eden del od licata {to go primale aspirinot. a mo`ni pri~ini se zgolemenata sinteza na leukotrieni. zgolemenata osetlivost na leukotrienskite receptori. kaj okolu 1.5. {to e vo ramkite na podatocite objaveni vo litaraturata (grafik 129). Zastapenost na preosetlivosta na lekovi Referiranata prevalencijata na preosetlivost na medikamenti kaj site ispitanici (vozrasnite i decata) iznesuva 10.3-0. 6. AKE inhibitori AKE inhibitorite (obi~no enalaprilot. kolapsi) so nejasen mehanizam kaj 2-3% od licata {to gi primile.8. namalenata sinteza na prostaglandini.1. Se raboti za IgE-posreduvani alergiski reakcii so za~estenost kaj 1/4500 op{ti anestezii. naru{uvawata vo sintezata na trombocitnite medijatori i dr. e izvedeno so pra{alnicite za vozrasni i deca sostaveni spored preporakite na European Network of Drug Allergy (ENDA). 6.5%. Lokalni anestetici Lokalnite anestetici predizvikuvaat reakcii na preosetlivost (vrtoglavici. Aspirin i drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAI) Aspirinot i drugite nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAI) predizvikuvaat reakcii na preosetlivost (ko`en isip. poretko lizinoprilot) predizvikuvaat neproduktivna ka{lica kaj okolu 10% od licata {to gi primenuvaat.3. angioedem. Rezultati od na{eto istra`uvawe Epidemiolo{koto istra`uvawe za preosetlivosta na lekovi. 6. kaj okolu 4% od licata so astma.8. klini~ka imunologija i alergologija 189 .7.7. a vo 80% od slu~aite se javuvaat kaj `enite.

8% 13. 1200 1000 800 600 400 200 0 vkupno ma{ki `enski 10.5% 8. kako i kaj drugite alergiski bolesti. 20 15 10 5 0 Sk Do Oh Pr De Pe 3.: Alergiskite bolesti vo R.7% 9.2% Grafik 131.2.Cvetanov V i sor.6% 4.1% 4.9% 12.9% 17. Prevalencija na medikamentoznata preosetlivost kaj site ispitanici od oddelnite gradovi 190 Institut za medicina na trudot . e povisoka kaj `enite vo odnos na ma`ite (12. Preosetlivost na lekovi kaj site ispitanici Medikamentoznata preosetlivost kaj site ispitanici. Zastapenost vo oddelni gradovi Medikamentoznata preosetlivost kaj site ispitanici e najvisoka vo Skopje (17.9%) (grafik 130).7%. dodeka vo Prilep iznesuva 13.9% i vo Peh~evo 4.2% (grafik 131). vo Ohrid 4. Makedonija Grafik 129. Distribucija na medikamentoznata preosetlivost kaj site ispitanici spored polot 6.4% sprema 8. vo Debar 9.4% Grafik 130.8%). a najniska vo Dojran (3.Kolaborativen centar na SZO .6%.1%).8.

1.Preosetlivost na lekovi 6. od 41 do 50 i postari od 60 god iznesuva 10.3%). odnosno 8.7%.1.8.4%) vo odnos na ma`ite (7.8%) (grafik 132).2%.7%). a najniska vo vozrasnata grupa od 21 do 30 god (9. 800 600 400 200 0 vkupno ma{ki `enski 11. a prevalencijata kaj adultnite ispitanici od Debar i Peh~evo iznesuva 15. Medikamentozna preosetlivost referiraat 12% od ispituvanite adulti od Skopje.8. klini~ka imunologija i alergologija 191 .5%.1.3.8. Prevalencija na medikamentoznata preosetlivost kaj adultite i distribucija spored polot Najvisoka prevalencija na medikamentoznata preosetlivost se sretnuva vo vozrasnata grupa od 51 do 60 god (14.9%). Distribucija na medikamentoznata preosetlivost kaj adultite spored vozrasta 6.4% (grafik 134).4% Grafik 132.1%. 8% od ispituvanite adulti od Ohrid.3.3%).8% 13. i ne{to povisoka kaj `enite (13. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Prevalencijata vo vozrasnite grupi od 31 do 40. a najniska kaj ispitanicite od Dojran (4. Vozrasni Prevalencijata na medikamentoznata preosetlivost kaj vozrasnite ispitanici iznesuva 11. odnosno 11. 20 15 10 5 0 21-30 31-40 41-50 51-60 > 60 Grafik 133. Zastapenost spored vozrasta 6.3.7% (Grafik 133).2% 7. Zastapenost vo oddelni gradovi Preosetlivosta na lekovi kaj adultite e najvisoka kaj ispitanicite od Prilep (16. 12.

pri {to za pravi alergiski reakcii se raboti vo 10-20% od referiranite slu~ai.2.30.3%) (grafik 135).8.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija 20 15 10 5 0 Sk Do Oh 12% 8% 4.8%).3% 16. Prevalencija na medikamentoznata preosetlivost kaj adultite od oddelnite gradovi 6.4%). najvisoka prevalencija ima penicilinskata alergija (6.9% 15.3% 4. najvisoka prevalencija e registrirana za preosetlivosta na antibiotici (73. Preosetlivost na aspirin i/ili nekoj drug sroden nesteroiden antiinflamatoren lek referiraat 0. a sledat nesteroidnite antiinflamatorni lekovi-NSAI (17. anesteticite (4.3.9%).Kolaborativen centar na SZO . Preosetlivost na penicilin (priroden i polusintetski) referiraat 6.6% od adultite (grafik 136). Preosetlivost na oddelni lekovi kaj adultite Vo odnos na preosetlivosta na odredeni vidovi lekovi kaj adultite.4% Pr De Pe Grafik 134.Cvetanov V i sor.4% drugi Grafik 135.1. 73. Za~estenosta na ovoj tip na nealergiska preosetlivost vo istra`uvawata vo svetot iznesuva 0.5% 8. Zastapenost spored oddelni lekovi Kaj ispitanicite so referirana medikamentozna preosetlivost.9% antibiotici NSAI anestetici 4. 192 Institut za medicina na trudot . Za~estenosta na penicilinskata alergija vo referira~kite istra`uvawa vo svetot iznesuva okolu 10%.3% 17.5% vo op{tata populacija.8% od site vozrasni ispitanici.3%) i drugite lekovi (4.

0% od adultite so medikamentozna preosetlivost.9%) (grafik 138). klini~ka imunologija i alergologija 193 .1.8%.7%) i gubeweto svest (15. a poretko se sretnuva gu{eweto (18.8. naj~esta manifestacija na medikamentoznata preosetlivost se ko`nite promeni.Preosetlivost na lekovi 120 100 80 60 40 20 0 Vkupno Penicilin Aspirin 6. Deca Prevalencijata na preosetlivost na medikamenti kaj decata iznesuva 9.8% 0. Naj~esti simptomi pri reakciite na medikamentozna preosetlivost kaj adultite 6.2. Prevalencija na preosetlivosta na medikamenti kaj decata i distribucija spored polot Makedonsko zdru`enie za bazi~na.7%) vo sporedba so devoj~iwata (8.0% + 23.8% 10. Vo na{eto istra`uvawe ko`nite promeni (ko`en isip i angioedem. 400 300 200 100 0 vkupno ma{ki `enski 9. Prevalencija na preosetlivosta na penicilin i aspirin kaj ispituvanite adulti 6.6%) (grafik 137).6%) se sretnuvaat kaj 64.3.9% Grafik 138.6% 18. odnosno 41.3.0% ko`en osip angioedem gu{ewe 15. so ne{to povisoka prevalencija kaj mom~iwata (10.6% Grafik 136. Naj~esti simptomi na preosetlivost na lekovi Spored podatocite od literaturata. 41.0% 23.8.3.7% gubitok na svest Grafik 137.7% 8.

6%) vo sporedba so vozrasnata grupa od 7 do 15 god.7% <7 >7 Grafik 139.7%) (grafik 139). 23.6% 6. odnosno 3. 1.9%. polusintetskite penicilini (37.3.8. Zastapenost spored oddelni lekovi Naj~esti lekovi ~ija{to primena predizvikala reakcii na preosetlivost kaj decata se antibioticite. odnosno prirodnite penicilini (48.2. Ohrid. Referiranata preosetlivost na penicilinskite preparati kaj decata iznesuva 8.7% 10. vo Peh~evo ne e registrirana medikamentozna preosetlivost kaj ispituvanite deca.Cvetanov V i sor. 194 Institut za medicina na trudot .2.6% (grafik 140). Zastapenost vo oddelni gradovi Najvisoka prevalencija na preosetlivost na lekovi kaj decata e registrirana vo Skopje (23.4%.7%) (grafik 141).4%.6% 0% Grafik 140. Prilep i Debar iznesuva 1. i medikamentoznata preosetlivost kaj decata e po~esta kaj decata od vozrasnata grupa od 0 do 7 god. Preosetlivost na lekovi kaj ispituvanite deca vo oddelnite gradovi 6.2. (11. Makedonija Sli~no kako i kaj preosetlivosta na hrana. a prevalencijata vo Dojran. 14 12 10 8 6 4 2 0 11.7%.5% 25 20 15 10 5 0 Sk Do Oh Pr De Pe 1.5%).9% 1. Distribucija na preosetlivosta na lekovi kaj ispituvanite deca spored vozrasta 6.2% od decata so preosetlivost na medikamenti).1. (6.4% 3.9%) i sulfonamidskite preparati (13.3. 10.Kolaborativen centar na SZO .: Alergiskite bolesti vo R.8.

odnosno medikamentozna preosetlivost referiraat 11. dodeka drugi reakcii (gu{ewe.Preosetlivost na lekovi 48.2.0% 18. Povrzanost na preosetlivost na lekovi so drugi alergiski manifestacii. penicilini sulfo preparati Grafik 141. Preosetlivosta na lekovi kaj adultite (Grafik 143) e signifikantno po~esta kaj ispitanicite so preosetlivost na hrana.7%) (grafik 142). 80 60 40 20 0 70. Preosetlivost na oddelni lekovi kaj decata 6.2. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.7% Ko`en osip i/ili angioedem Dijarea Drugo Grafik 142.8.8.1% od ispitanicite koi{to ne referiraat takva preosetlivost (p < 0.3. klini~ka imunologija i alergologija 195 .7% prirodni penicilini polusint.1% od ispitanicite so preosetlivost na nekoj vid hrana i 4. Povrzanosta so drugite alergiski bolesti e statisti~ki nesignifikantna.3%). Isto taka.3.3.3% 11.) se poretki (11. Naj~esti simptomi pri reakciite na medikamentozna preosetlivost kaj decata 6.9% 13.4.05).2% 37. onesvestuvawe i dr. Naj~esti simptomi Naj~esti simptomi pri reakciite na medikamentoznata preosetlivost kaj decata se ko`niot osip i angioedemot (70%) i dijareata (18. nesignifikantna e povrzanosta i so drugite ispituvani endogeni i egzogeni faktori.

vremetraeweto na doeweto i eksponiranosta na pasivno pu{ewe) e statisti~ki nesignifikantna (p > 0. Prevalencija na preosetlivosta na lekovi kaj decata so i bez alergiski rinit i familijarna istorija za alergiski bolesti 6. Naj~esti pri~initeli na medikamentoznata prevalencija kaj adultite se penicilinite i nesteroidnite antiinflamatorni lekovi. za al. ist. odnosno familijarnata istorija za alergiski bolesti e negativna (grafik 144). {to zna~i deka okolu 200 000 lica od R. Makedonija imaat istorija za medikamentozna preosetlivost (so ili bez alergolo{ka potvrda).8%) i kaj `enite (12.6% 5. Preosetlivosta na lekovi e povisoka kaj vozrasnite (11.05).5% od site ispitanici. `ivotot vo urbana sredina. kako i so drugite ispituvani varijabli (familijarnata istorija za medikamentozna preosetlivost.Kolaborativen centar na SZO .9.5% Al.9%). bol. Povrzanosta so drugite alergiski bolesti. Prevalencija na preosetlivosta na lekovi kaj adultnite ispitanici so i bez preosetlivost na hrana Preosetlivosta na medikamenti kaj decata e signifikantno povrzana so familijarnata istorija za alergiski bolesti i alergiskiot rinit (p < 0. 2. rinitis 14. Medikamentoznata preosetlivost se sretnuva pet pati po~esto kaj decata so alergiski rinit.4%) vo odnos na ma`ite (8. Preosetlivost na eden ili pove}e lekovi referiraat 10.Cvetanov V i sor.1% so bez Grafik 143. Makedonija 11.2%) vo odnos na decata (9. Grafik 144.7% 4. odnosno dva i pol pati po~esto kaj decata so familijarna istorija za alergiski bolesti vo odnos na decata kaj koi ne e registriran alergiski rinit. a kaj decata penicilinite i sulfonamidite.: Alergiskite bolesti vo R. 30 25 20 15 10 5 0 so bez 28.1% 12 10 8 6 4 2 0 4. Zaklu~oci 1. 196 Institut za medicina na trudot . rodilnata te`ina.8% Fam. pu{eweto na majkata vo tekot na bremenosta.05).

9. 5. Allergy 2001. Pichler WJ. Clin Exp Allergy 1998. Medikamentozni egzantemi. Kendall MJ. Bousquet J et al. Allergy 2002. Blanca M. Skopje: HIB DRESCO 1998. 477-480. golemiot broj na lekovi na pazarot i ~estata primena na pove}e lekovi kaj licata so hroni~nite bolesti. Medikamentozna alergiÔ. 57 (72): 41-44. 24: 793-799. 197 11. The connection between basic research and clinical practice.8% od adultite i 8. Drug allergy diagnosis work up. Brockow K. 297-302. Eur Surg Res 2002. Adverse drug reactions: Mechanisms and assessment. Demoly P. Mileva @. Literatura 1. 6.10.Klini~ka dermatologija. 2. 8. 14. a kaj decata so familijarnata istorija za alergiski bolesti i alergiskiot rinit. Ko`nite promeni (ko`en isip i/ili angioedem) se naj~esti klini~ki manifestacii na preosetlivost na lekovi i kaj vozrasnite i kaj decata. 28 (4): 87-91.4% od decata. 10. Johanson SOG. Kiril i metodij” Skopje. Univerzitet “Sv. Adverse drug reactions with an immunological basis: from clinical practice to basis research. 7. 57: 45-51. Mayorga C et al. V’l~kova-La{koska M. General considerations for skin test procedures in the diagnosis of drug hypersensitivity. Aberer W. 105: 637-644. referirana od 6. Demoly P. 3. 4. Deciphering the immune pathomechanism of cutaneous drug reactions. Drug provocation testing in the diagnosis of drug hypersensitivity reactions: general considerations. When is re-challenge acceptable? Drug Safety 2001. Allergy 2003. 6. Position paper. 57 (72): 34-36. Brockow K. Balabanova-Stefanova M. Bircher A. Blanca M et al. Makedonija i pretstavuvaat osnova za negovoto organizirano i unificirano re{avawe. 5. Hipersenzitivni kutani reakcii na betalaktamski antibiotici. J Allergy Clin Immunol 2000. Lopez C et al. Pichler WJ. 4. Doktorska disertacija. Hourihane JO’B. 34: 170-175. Canto G. Gruchalla R. Sanchez E. Bircher A. 1996. Penicilinska preosetlivost e naj~est tip na medikamentozna preosetlivost. Vo: V’l~kovaLa{koska M. Li Wan Po A. Rezultatite od na{eto istra`uvawe pru`aat globalna slika za ovoj problem vo R. 13. Allergy 2002. SofiÔ: Znanie Eood 2003. klini~ka imunologija i alergologija .Preosetlivost na lekovi 3. Starova A. Allergy 1999. Zna~eweto na preosetlivosta na lekovi pretstavuva seriozen problem kaj nas i vo svetot so ogled na nejzinata za~estenost. Understanding drug allergies. Kropf R. Drug hypersensitivity questionnaire. 12. Bousquet J. A revised nomenclature for allergy. Vo: NarÝ~nik na obÈopraktikuvaÈiÔ lekar. Torres MJ. Allergy 2002. 6. Causality assessment of adverse effects. Starova A. Allergy 2002. 58 (9): 854-861. Romano A. Romano A et al. Ring J. Preosetlivosta na aspirinot i srodnite lekovi kaj adultite iznesuva 0. 54: 999-1003. Problemot e potenciran so s¢ u{te nepoznatata patogeneza na preosetlivost kaj golem broj lekovi i maliot broj standardizirani postapki vo nejzinata dijagnostika. 56 (9): 813-822. Preosetlivosta na lekovi kaj adultite e signifikantno asocirana so polot i alergijata na hrana.6%. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 57 (72): 37-40.

16. Makedonski medicinski pregled 2003. Corey PN. 1: 305-310. Is this patient allergic to Penicillin? JAMA 2001. 26. 24. Borrego F. 18. Gadde J. 19. Clinical experience with penicillin skin testing in a large inner-city STD clinic. Journal of the American Medical Association 1993.Kolaborativen centar na SZO . Foxworth JW. 21. 56: 144-145. Gruchalla RS. Cvetanov V. 25. Marseni} M. 28. Bousquet J. 22. Allergy & Asthma Advocate Spring 2000. 61 (1): 15-21. Anaphylaxis in schools and other childcare settings. 29. Makedonija. CDC National Center for Health Statistics. Curr Opinion Allergy Clin Immunol 2001. Vervloet D. Pomeranz BH. Archives of Internal Medicine 2001. Penicillin allergy. Ghatak AT. Wozniak J et al. Asthma and Immunology (AAAAI). 20. Karaxinska-Bislimovska J i sor. Neugut AL. Pradal M. Shepherd GM. AAAAI Board of Directors. Drug Allergy. Referirana preosetlivost na lekovi vo R. 102 (2): 173-176. Kowalski ML. Lazaru J. Anaphylaxis in the United States: An investigation into its epidemiology.Cvetanov V i sor. Cvetanov V. 27. 101: 97108. 161: 391-398. Milkovska S. Risteska-Ku~ S i sor. 198 Institut za medicina na trudot . 279: 1200-1205. Gleckman RA. Am J Resp Crit Care Med 2000. Pawliczak R. Demoly P. Postgrad Med 1997. Differential metabolism of arachidonic acid in nasal polyp epithelial cells cultured from aspirin-sensitive and aspirin-intolerant patients. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients. Epidemiology of drug allergy. 1992. 56: 140-141. Miller RL. Vital and Health Statistics Series 1996. JAMA 1998. American Academy of Allergy. Lancet 2000. Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskite bolesti vo R. Makedonija 15. 270: 2456-2463. 23. Salkind AR. 285 (19). 13 (134). The Allergy Report: Science Based Findings on the Diagnosis & Treatment of Allergic Disorders 1996-2001. Makedonski medicinski pregled 2003. Clinical assessment of drug-induced disease. 28: 1505-1511. Adverse reactions to antibiotics. 17.: Alergiskite bolesti vo R. Sundbyberg Sweden. Makedonija. Journal of Allergy and Clinical Immunology 1998. Cuddy PG.

Makedonsko zdru`enie za bazi~na.1.2. odnosno neIgE-posreduvana alergija na hrana dokolku vo nejzinata patogeneza se vklu~eni drugi imunolo{ki mehanizmi. Hranata {to sekojdnevno ja konsumirame sodr`i golem broj potencijalni alergeni koi kaj senzibiliziranite lica mo`at da predizvikaat alergiski reakcii. odnosno sredstva za boewe.0 7. Taa se narekuva IgE-posreduvana alergija na hrana dokolku vo nejzinata patogeneza se doka`e ulogata na IgE. Slu~aite na preosetlivost na hrana so simptomi sli~ni ili isti kako i kaj alergiskite reakcii na hrana koi{to se predizvikani od neimunolo{ki mehanizmi (direktno osloboduvawe na medijatori. T 78. dijagnostikata. kako i odredeni supstancii koi{to kaj nekoi lica predizvikuvaat nealergiski reakcii na preosetlivost. Dokolku taa e predizvikana od imunolo{ki mehanizmi {to mo`at da se doka`at se ozna~uva kako alergija na hrana. Nealergiskite reakcii na preosetlivost gi predizvikuvaat prehranbenite produkti {to sodr`at pogolemi koli~ini histamin ili predizvikuvaat negovo osloboduvawe pri nivnata razgradba vo digestivniot trakt (nekoi vidovi riba. jagodite. tartrazinot. bra{noto. glutamatite. terapijata i prevencijata kompleksniot problem na preosetlivost na hrana s¢ u{te ostanuva nedovolno poznat.) se narekuvaat nealergiska preosetlivost na hrana. kako tunata i sku{ata. Etiopatogeneza. klini~ka imunologija i alergologija 199 .Preosetlivost na hrana 7. 7. azorubinot. sulfitite.0. L 27. kikiritkite. L 25. Alergogenosta na oddelni sostojki od hranata mo`e da se promeni vo procesot na nejzinoto prigotvuvawe. Patogenetskite mehanizmi na alergiskite i nealergiskite reakcii na preosetlivost na hrana se prika`ani na tabelata 21. ju`noto ovo{je i drugi). kako {to e nepodnoslivosta na mleko kaj licata so laktazen deficit vo crevata. ribata. konzervansi (benzoatite. belkata od jajce.2. Naj~esti prehranbeni produkti koi{to kaj senzibiliziranite lica mo`at da predizvikaat alergiski reakcii se: kravjoto mleko. Definicija Spored revidiranata nomenklatura na alergiskite bolesti preosetlivosta na hrana se definira kako pojava na objektivni i reproducibilni simptomi ili znaci inicirani od ekspozicija na nekoj/nekoi vidovi hrana vo doza tolerirana od drugi lica. {kolkite. kako kaj site alergiski bolesti. sredstva za podobruvawe na vkusot.4. Preosetlivost na hrana MKB 10. enzimski deficit i dr. kako i pri razgraduvaweto na konsumiranata hrana vo digestivniot trakt. Isto taka. L 23. Reakcii na preosetlivost mo`at da predizvikaat i pove}e supstancii koi{to se upotrebuvaat kako aditivi vo hranata.6. Od osobeno zna~ewe. eritrozinot) i drugi. orevite i drugi. sojata. Preosetlivosta na hrana so svojata postojano raste~ka prevalencija poslednive decenii prerasnuva vo seriozen zdravstven problem {irum svetot. I pokraj evidentniot napredok vo poznavaweto na patogenetskite mehanizmi. e standardiziraweto i unificiraweto na dijagnosti~kata postapka so {to za ovoj problem }e se dobie globalna i objektivna slika. nealergiski reakcii na preosetlivost mo`at da bidat predizvikani od nekoi enzimski deficiti vo digestivniot trakt.

atopiski dermatit. se zgolemuva so vozrasta. gastrointestinalni manifestacii se: dispepti~en. Od osobeno zna~ewe e tekot na bolesta. kako {to se kravjoto mleko i belkata od jajce. urtikarija/ angioedem Dijarea. Vo na{ata stru~na literatura e opi{an slu~aj na anafilakti~na reakcija na susam. urtikarija/angioedem. okolu 50% od licata senzibilizirani na alergenite od jabolkoto istovremeno se alergi~ni i na polenot od brezata.Cvetanov V i sor.Kolaborativen centar na SZO . vaskuliti Glutenska enteropatija Kontakten dermatit Klini~ki manifestacii Anafilakti~en {ok. digestivniot i respiratorniot sistem (okolu 20%) i kardiovaskularniot sistem (10-15%). odnosno “decata ja nadrasnuvaat svojata alergija”. uridil transferaza) 7. Klini~ka slika Klini~kite manifestacii na preosetlivost na hrana naj~esto se javuvaat na ko`ata (okolu 50% od site reakcii na preosetlivost na hrana). kako {to se ribata i kikiritkite. alergijata na hrana mnogu ~esto (vo 70-80% od slu~aite) e pridru`ena so medikamentozna alergija. kontakten dermatit i dr. so ogled na toa {to se raboti za bolest po~esta kaj decata otkolku kaj vozrasnite.: Alergiskite bolesti vo R.. Tolerancijata kon odredeni prehranbeni produkti. malapsorptiven sindrom IgG/IgM-posreduvani IgA-posreduvani Kleto~no posreduvani Nealergiski reakcii Osloboduvawe na medijatori Enzimski deficiti (laktaza. Kaj 4050% od licata so alergija na hrana postoi visok rizik od razvoj na anafilakti~en {ok pri konsumirawe na hranata na koja {to se senzibilizirani. Taka na primer. atopiski dermatit. galaktokinaza. koliti~en ili enterokoliti~en sindrom. Patogenetski mehanizmi na reakciite na preosetlivost na hrana Alergiski reakcii IgE-posreduvani Klini~ki manifestacii Anafilakti~en {ok. urtikarija/ angioedem. 200 Institut za medicina na trudot .3. Od nepoznati pri~ini toa ne se slu~uva so drugi prehranbeni produkti. Najte{ka reakcija na preosetlivost na hrana e `ivotno-zagrozuva~kiot anafilakti~en {ok. dijarea Serumska bolest. Isto taka. Poseben problem pri alergijata na hrana pretstavuva sindromot na vkrstena reaktivnost na alergenite od hranata so drugi alergeni. astma. Ko`ni manifestacii se: makulopapulozen egzantem. a respiratornite simptomi se simptomite na rinit i astmatskite napadi. dispepsija. Makedonija Tabela 21.

4. li~nata istorija na pacientot za drugite alergiski bolesti. frakciite na komplementot i dr. In vivo alergolo{ki ispituvawa In vivo alergolo{kite ispituvawa se sostojat od kutani i intradermalni testovi na odredeni alergeni od hranata.2. 7. a se sostojat od podatoci za vidot na simptomite.3. Prevencija Merkite na primarna prevencija vo doene~kata vozrast se sostojat od ishrana so maj~ino mleko. 7. Osnovna terapiska merka pri alergijata na hrana e identificiraweto i eliminiraweto na inkriminiraniot vid/vidovi hrana i primena na soodvetna dieta (dieta bez kravjo mleko. Isto taka.1. Anamnesti~ki podatoci Anamnesti~kite podatoci se od golema va`nost vo dijagnosti~kata postapka. eliminacionite i provokacionite testovi na inkriminiraniot vid/vidovi na hrana i in vivo i in vitro alergolo{kite ispituvawa. 7.4.5.4. 7. Pozitivnite in vivo testovi na odredenite alergeni od hranata i/ili naodot na alergenspecifi~nite IgE ili IgG vo otsustvo na simptomi ne govori vo prilog na alergija na hrana bidej}i tie mo`at da se sretnat i kaj zdravi lica. Zlaten standard vo dijagnostikata na alergija na hrana ima dvojno slepiot placebokontroliran provokativen test (double-blind placebo-controlled food challenge test – DBPCFC). potrebno e tie da se izveduvaat zadol`itelno vo hospitalni uslovi. efekti od prekinot na konsumacija na toj vid hrana). 7.4. familijarnata istorija za alergija na hrana i drugi alergiski bolesti i dr. klini~kata relevantnost na pozitivnite testovi i kaj simptomatskite lica vo otsustvo na provokativen test e diskutabilna.Preosetlivost na hrana 7. dieta bez gluten i dr. Sekundarnata prevencija se sostoi od primenata na prepora~anata dieta (ekspoziciona profilaksa). So ogled na mo`nosta od razvoj na anafilakti~en {ok kaj ovie testovi. Laboratoriski ispituvawa Se pravat in vitro ispituvawata za odreduvawe na specifi~niot IgE. a vo nekoi slu~ai uspe{na e profilaksata so oralna primena na dinatrium Makedonsko zdru`enie za bazi~na.4. nivnata hronologija (prethodna konsumacija na odredeniot prehranben produkt. belka od jajce i dr. cirkulira~kite imunokompleksi.) do krajot od prvata godina na `ivotot i dr. klini~ka imunologija i alergologija 201 .). periodot od konsumacijata do pojavata na simptomi. Dijagnoza Dijagnosti~kata postapka vo evaluacijata na reakciite na preosetlivost na hrana se sostoi od anamnesti~kite podatoci. Testovi so postepeno isklu~uvawe i voveduvawe na odredeni prehranbeni produkti vo ishranata Testovite so postepeno isklu~uvawe i voveduvawe na odredeni prehranbeni produkti vo ishranata se va`en element vo dijagnosti~kata postapka. IgG.4. izbegnuvawe na potentnite nutritivni alergeni (riba.

le{nici i dr.: Alergiskite bolesti vo R. a na neIgE-posreduvanata alergija na hrana 1. Akutnite alergiski reakcii na hrana se lekuvaat spored principite na lekuvawe na projaveniot vid reakcija (urtikarija. Prevalencijata na alergijata na hrana kaj op{tata populacija vo Berlin iznesuva 3.6.6% kaj `enite i 39. Prevalencijata na alergijata na hrana vo SAD vo poslednive 5 godini e zgolemena za okolu 55%. Brojot na smrtni slu~ai predizvikani od anafilakti~na reakcija na nekoj vid hrana vo evropskata populacija iznesuva okolu 200 godi{no. Najte{kite alergiski reakcii obi~no se predizvikani od alergijata na kikiritki i srodni plodovi (orevi. a kaj adultite okolu 2. odnosno 13%. osobeno vo SAD i zemjite od zapadna Evropa. odnosno hranata koja{to ne gi sodr`i poznatite alergogeni proteini. Spored istra`uvawata vo SAD. Mislewata za efikasnosta na oralnata specifi~na imunoterapija (desenzibilizacija) vo prevencijata na alergijata na hrana se kontroverzni.5%. vospituva~i i nastavnici.) od koja{to stradaat okolu 3 milioni Amerikanci. osobeno izrazena kaj predu~ili{nite i u~ili{nite deca. belkata od jajce i ribata. prete`no deca. Alergijata na hrana e pri~ina za 33% od slu~aite na anafilaksa vo SAD. Prevalencijata na alergijata na hrana vo op{tata populacija vo Francija iznesuva okolu 3. Spored istra`uvawata vo Velika Britanija i skandinavskite zemji. a kaj decata kravjoto mleko.5% i vo site vozrasni grupi e po~esta kaj `enskiot pol. Alergijata na hrana vo SAD predizvikuva okolu 30 000 anafilakti~ni epizodi so okolu 150 smrtni slu~ai godi{no.Kolaborativen centar na SZO . 7. prevalencijata na alergijata na hrana kaj decata do 3 godini iznesuva okolu 8%. Kako novi mo`nosti na prevencija na alergijata na hrana se nametnuvaat primenata na anti-IgE terapijata i imunoterapijata so polen od breza (so ogled na ~estata vkrstena reaktivnost so nutritivnite alergeni). alergija na hrana imaat pove}e od 5% od decata i okolu 2% od vozrasnite.Cvetanov V i sor. So ogled na raste~kata prevalencija na alergijata na hrana. kikiritkite. Epidemiolo{ki istra`uvawa na preosetlivosta na hrana So ogled na raste~kata prevalencija na alergijata na hrana i javno-zdravstvenoto zna~ewe {to go dobiva. kravjoto mleko. dodeka alergijata na ubod od insekti i medikamenti se odgovorni za 14%. ribata i sojata) se odgovorni za okolu 90% od site slu~ai na alergija na hrana. anafilaksa i dr. Va`na uloga vo prevencijata na alergijata na hrana dobiva i proizvodstvoto na hipoalergizira~ka hrana.4% kaj ma`ite). nivnite roditeli. belkata od jajce. a {est vidovi prehranbeni produkti (belkata od jajce. [est do sedum milioni Amerikanci. kikiritkite. kaj u~ili{nite deca 6-8%. stradaat od alergija na hrana.6% (60. bronhospazam.5% i e povisoka kaj decata. 202 Institut za medicina na trudot . vo SAD i Kanada postojat pove}e zdru`enija za pomo{ na licata {to stradaat od ovaa bolest. Makedonija kromoglikat. taa intenzivno epidemiolo{ki se istra`uva. bra{noto. prete`no deca. po pat na genetska modifikacija.1%. pri {to prevalencijata na IgE-posreduvanata alergija na hrana iznesuva 2. Naj~esti predizvikuva~i na alergijata na hrana kaj vozrasnite se ribata. sojata i kravjoto mleko.).

Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Zastapenost vo oddelni gradovi Prevalencijata na preosetlivost na hrana e najvisoka kaj ispitanicite od Dojran (8.2% od site ispitanici (grafik 145). dodeka kaj ispitanicite od Skopje iznesuva 3.7.1% Grafik 146. 95.8% 4.7.1% (grafik 147). Distribucija na preosetlivost na hrana kaj site ispitanici spored polot Na{ite rezultati se komplementarni so podatocite od literaturata za povisoka prevalencija na preosetlivosta na hrana kaj `enskiot pol vo site vozrasni grupi. 7.Preosetlivost na hrana 7.2% 2. Preosetlivost na hrana referiraat 4.3% 5. 1200 1000 800 600 400 200 0 vkupno ma{ki `enski 4.9%). Rezultati od na{eto istra`uvawe Vo ramkite na Proektot.1%) vo sporedba so prevalencijata kaj ma`ite (2.1. Podatocite se dobivani so pra{alnici za vozrasni i deca sostaveni spored preporakite na EAACI. pokraj drugite alergiski bolesti istra`uvana e i alergijata na hrana. Preosetlivost na hrana kaj site ispitanici Preosetlivosta na hrana kaj site ispitanici ima dvojno povisoka prevalencija kaj `enite (5. klini~ka imunologija i alergologija 203 .2% Grafik 145. ne e referirana kaj ispitanicite od Ohrid.3%) (grafik 146).

1 8.3 0 Do Oh Pr De Pe Grafik 147.3% Grafik 148. Preosetlivost na hrana kaj adultite e referirana dva i pol pati po~esto kaj `enite (4.7%) (grafik 149). Distribucija na preosetlivost na hrana kaj adultite spored vozrasta 204 Institut za medicina na trudot . 5 4 3 2 1 0 21-30 31-40 41-50 51-60 > 60 2.7% 4. Makedonija 10 8 6 4 2 0 Sk 3. (1.3% 1.5 2.Cvetanov V i sor.3%) vo odnos na ma`ite (1.0% 3.7% 2.3% Grafik 149. Vozrasni Prevalencijata na preosetlivosta na hrana kaj adultite e poniska vo odnos na decata i iznesuva 3.8) (grafik 148). Prevalencija na preosetlivost na hrana kaj adultite Preosetlivosta na hrana kaj adultite e najvisoka vo vozrasnata grupa od 21 do 30 god (4%).Kolaborativen centar na SZO . a najniska kaj licata postari od 60 god.9 5.2 3. 800 600 400 200 0 vkupno ma{ki `enski 3.2.0% 1.: Alergiskite bolesti vo R.3%.7. Distribucija na preosetlivost na hrana kaj site ispitanici vo oddelnite gradovi 7.8% 4.

8%) vo sporedba so mom~iwata (3.4%) (grafik 152). voop{to ne e referirana od ispitanicite od Ohrid. vo odnos na decat na vozrast od 7 do 14 god (4. Deca Kaj detskata populacija prevalencijata na preosetlivost na hrana iznesuva 5%.2% 5. Distribucija na preosetlivost na hrana kaj adultite od oddelnite gradovi 7.1%) (grafik 151).7.3. dva pati e povisoka kaj devoj~iwata (6.5% 6.5% (grafik 150).Preosetlivost na hrana Preosetlivosta na hrana kaj adultite ima najvisoka prevalencija kaj ispitanicite od Prilep (7. klini~ka imunologija i alergologija 205 . 7. 400 300 200 100 0 vkupno ma{ki `enski 5. 10 8 6 4 2 0 <7 >7 4.6%). Preosetlivost na hrana kaj detskata populacija Preosetlivosta na hrana e dvojno povisoka kaj decata so vozrast do 7 god (9%).8% 1.4% 9.0% Grafik 152. a kaj ispitanicite od Skopje iznesuva 0.6% 8 6 4 2 0 Sk 0.0% 3.1% 6.8% Grafik 151.9% 0% Do Oh Pr De Pe Grafik 150. Distribucija na preosetlivost na hrana kaj decata spored vozrasta Makedonsko zdru`enie za bazi~na.

Prevalencija na preosetlivost na hrana kaj decata od oddelnite gradovi 7.9% 1. hrana so medik. ne e referirana kaj ispitanicite od Ohrid. odnosno se dvi`at vo ramkite na podatocite izneseni vo literaturata (okolu 50%) (grafik 154).7. Kutani manifestacii na preosetlivost na hrana kaj vozrasnite i decata Preosetlivosta na hrana kaj vozrasnite se javuva signifikantno po~esto kaj licata so referirana medikamentozna preosetlivost.7% (grafik 153).8% od decata so referirana preosetlivost na hrana.3% 2.Cvetanov V i sor.7% 1.2% 2.4% 5.3% od vozrasnite ispitanici koi{to referiraat preosetlivost na hrana referiraat i preosetlivost na nekoj lek (p < 0.5% 10. a kaj ispitanicite od Skopje iznesuva 5. Adulti so preosetlivost na hrana i adulti so preosetlivost na hrana i referirana preosetlivost na lekovi 206 Institut za medicina na trudot . preoset. 5% 5 4 3 2 1 0 vozrasni deca 3. Makedonija Prevalencijata na hrana kaj decata e najvisoka kaj ispitanicite od Dojran (11. hr.: Alergiskite bolesti vo R.Kolaborativen centar na SZO .5% Grafik 154.4. 120 100 80 60 40 20 0 Vkupno preoset. Naj~esti klini~ki manifestacii Naj~esti klini~ki manifestacii na preosetlivosta na hrana se ko`nite promeni koi{to se javuvaat kaj 46. 15 10 5 0% 11.7% 0 Sk Do Oh Pr De Pe Grafik 153.05) (grafik 155).5%). Grafik 155. 56.3% Preoset.2% od vozrasnite i kaj 58. odnosno 56.

001).1% 20. ist.8. doewe i traewe na doeweto.2%. odnosno najverojatno okolu 80 000 lica vo R. Prevalencijata na preosetlivost na hrana vo op{tata populacija iznesuva 4. Preosetlivosta na hrana e najvisoka vo vozrasnata grupa od 0 do 7 god. 3. a kaj decata vo Dojran. odnosno taa e referirana od 20% od decata so pozitivna familijarna istorija za alergiski bolesti i samo kaj 3. a najniska kaj licata postari od 60 godini. Zaklu~oci 1.Preosetlivost na hrana Povrzanosta na preosetlivosta na hrana kaj vozrasnite ispitanici so drugite alergiski bolesti.3%). 4. 2. fam.05). prestoj vo jasli ili gradinka) e statisti~ki nesignifikantna (p > 0. Deca so preosetlivost na hrana i pozitivna i negativna familijarna istorija za alergiski bolesti Povrzanosta na preosetlivosta na hrana kaj decata so drugite alergiski bolesti. Preosetlivosta na hrana kaj adultite e signifikantno po~esta kaj licata so preosetlivost na nekoj lek ili lekovi. 25 20 15 10 5 0 Pozit. prevalencijata na preosetlivost na hrana e povisoka kaj `enite vo odnos na ma`ite. Preosetlivosta na hrana e po~esta kaj decata (5%) vo sporedba so vozrasnite (3. Makedonija stradaat od preosetlivost na nekoj vid/vidovi hrana. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. dodeka preosetlivosta na hrana e signifikantno po~esta kaj decata so pozitivna familijarna istorija za alergiski bolesti. mesto na `iveewe. a se javuvaat kaj okolu 50% od licata so referirana preosetlivost na hrana. fam. 3. Kaj decata so preosetlivost na hrana (grafik 156) taa se javuva signifikantno po~esto kaj onie so familijarna istorija za alergiski bolesti. 5. Kako i kaj drugite alergiski bolesti. kako i so drugite ispituvani varijabli (familijarna anamneza za alergiski bolesti.1% od decata so negativna familiarna istorija za alergiski bolesti (p < 0. Preosetlivost na hrana kaj vozrasnite e najvisoka vo Prilep. eksponiranost na pasivno pu{ewe. klini~ka imunologija i alergologija 207 .05).0% Grafik 156. kako i so drugite ispituvani varijabli (familijarna anamneza za alergiski bolesti. 7. mesto na `iveewe. atopiski status. pu{ewe) e statisti~ki nesignifikantna (p > 0. prisustvo na bra}a/sestri vo semejstvoto. ist Negat. rodilna te`ina. pu{ewe na majkata vo tekot na bremenosta. Ko`nite manifestacii se naj~estite klini~ki manifestacii na preosetlivosta na hrana kaj vozrasnite i decata.

htm. 6 (8): 20-28. Literatura 1. 23. 7. 56: 1172-1179. Food Allergy Guideline. Pediatr Allergy Immunol 1995. Anaphylaxis in the United States: An investigation into its epidemiology. Vieths S.. Alergiski bolesti . 2001. 1127-1130.. Pediatr Allergy Immunol 1995. 446-456. Environ Health Perspect 2003. Ghatak AT. Zagora: Znanie EOOD 1999. Stoneham MD. Munoz-Furlong A. 7. Information provision for allergic consumers – where are we going with food allergy labelling? Allergy 2004. Prevalence of peanut and tree nut allergy in the US determined by a random digit dial telephone survey. Prevalence and severity of food allergy – need to control. 2. who. The UCB Institute of Allergy. Burks AW et al. Moneret-Vautrin DA. Hranitelna alergi®. 22. Archives of Internal Medicine 2001. 53: 84-88. Future therapeutic options in food allergy. 20. Mileva @.: A population study of food intolerance. Huijbers GH.. Petruckevitch A. 343. Food allergy. 1994. J Allergy Clin Immunol. 15. Kardinaal AFM. Baumgartner S.. 6. Allergies. Allergy testing in children: why. Host A. Mileva @. Eigenmann PA.Kolaborativen centar na SZO 11. SofiÔ: Znanie EOOD 2003.. 481-483. 93. St. et al. 58 (12): 12171221. Adverse reactions to foods: Epidemiology and risk factors. Charkin S et al. E`ova N. 1994. 16. c/o UCB Center 1999. 111: 540-547. Koch P. 61 (1): 15-21. Young E. 10.: Alergiskite bolesti vo R. A revised nomenclature for allergy. Allergy 2003. Miller RL.9. when and how? Allergy 2003. Nar√~nik na obçopraktikuvaçiÔ lekar. Food allergy: an overview. 56 (9): 813-824. EAACI Newsletter 2004. Hourihane JO’B. J Allergy Clin Immunol. ur. Available from: http://www. 58(7): 559-569. Neugut AL. 14.windhamsd. Skopje: MEDIS-informatika 1998. Allergy 2001.org/allergy. Lancet. Crespo JF. Sampson HA. 21. Sicherer SH. Böhler E. et al. 19. Institut za medicina na trudot .Cvetanov V i sor. 9. Cvetanov V. 4. Bousquet J et al. 133-140. 40-45. 103: 559-562. Frewer L. 12. 145-150. 3. 17. J Allergy Clin Immunol 1999.lekuvawe. Valovirta E. Karaxinska-Bislimovska J. Allergy 2001. Ruhdorfer S et al.: Prevalence of food allergy and intolerance in the adult Dutch population. American Academy of Allergy. Et al. Epidemiology of food allergy/food intolerance in adults: associations with other manifestations of atopy. 58(2): 114-120. 13. Kanny G. Rodriquez J. SÝvremenno le~enie na alergi~nite bolesti. The Allergy Report: Science Based Findings on the Diagnosis and Treatment of Allergic Disorders 1996-2001. Sampson HA. 6 (8): 29-37. Mileva @. Allergy 1998. 5. Niestijl Jansen JJ. 4: 12-15. Staevska M. Mills ENC. Schäfer T. Allergy 2003. Crevel RWR. J Allergy Clin Immunol 2003. Trandafilovski P. 8.: Population study of food allergy in France. Flabbee J. New perspectives in treating food allergy. Kagan RS. 108. Makedonija Rezultatite od na{eto istra`uvawe se prvi~nite podatoci za preosetlivost na hrana na nivo na celata zemja i pretstavuvaat osnova za narednite istra`uvawa koi so podetalen pristap }e go evaluiraat ovoj alergiski entitet kaj nas. Host A. Hourihane JO’B. 59: 1262-1267. 18. 132-136. Vo: Na{ev G.. Clinical manifestations of adverse food reactions. Food allergy in adulthood. 208 . Balabanova M. Anklam E. Andrae S. Johanson SGO. Taylor SL. Asthma and Immunology (AAAAI). 111: 223-226. Madsen C.

Basel: Karger. 26. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Monogr Allergy. (59): 338-345. Allergy 2004. Edenharter G. 1996: 1-254. Worm M et al.Preosetlivost na hrana 24. Highlights in food allergy. 50: 96-99. Prevalence of adverse reactions to food in Germany – a population study. Makedonski medicinski pregled 1996. klini~ka imunologija i alergologija 209 .prikaz na slu~aj. 25. Baxakova G: Anafilakti~na reakcija na hrana . Wütrich B. Zuberbier T.

210 .

Alergija od insekti

8.0. Alergija od insekti MKB 10; T 63.4 X 23
8.1. Definicija i klasifikacija
Alergiskite reakcii predizvikani od insekti se klasificiraat vo dva suptipa: reakcii predizvikani od ubod ili kasnuvawe od insekti i reakcii predizvikani od inhalacija na partikli od insektite vo vozduhot. Alergiskite reakcii predizvikani od ubodot od insektite od rodot Hymenoptera, odnosno Cipokrilci (stinging insect allergy) se naj~estite i najte{kite alergiski reakcii predizvikani od insekti, pa natamo{niot tekst se odnesuva na niv. Alergiski reakcii mo`at da se javat kaj senzibiliziranite lica na salivarnite proteini od insektite {to kasnuvaat (biting insect allergy), kako komarcite, kowskite i drugite muvi, pajacite i dr., no tie se poretki i poblagi po svojot klini~ki tek (ograni~eni samo na ko`ni manifestacii), a se javuvaat obi~no kaj decata. Respiratorni alergiski reakcii se javuvaat kaj licata senzibilizirani na inhalativnite partikli od nekoi insekti vo vozduhot (inhalant insect allergy). Od procenetite 12 milioni lica so astma vo SAD, okolu 40% se alergi~ni na aeroalergenite od lebarkata. Toj procent, spored rezultatite od na{eto istra`uvawe, kaj nas e ponizok i iznesuva 10% od pacientite so alergiska astma.

8.2. Insekti od redot Hymenoptera i alergeni od nivniot venom
Redot Hymenoptera e najgolemiot red insekti i se sostoi od nad 100 000 vidovi. Od alergolo{ki aspekt se zna~ajni desetina vidovi, a za na{ata zemja toa se vidovite: medonosna p~ela (Apis mellifera), obi~na osa (Vespula spp.), “kni`na” osa (Polites spp.) i str{en (Vespa spp.) (slika 17).

A.

B.

V.

Slika 17. A. Medonosna p~ela (Apis mellifera), B. obi~na osa (Vespula spp.) i V. str{en (Vespa spp.)

Medonosnite p~eli se dolgi okolu 1,5 sm, po boja se svetlokafeavi so umereno zabele`livi abdominalni prugi. Obi~nite osi imaat sli~ni dimenzii kako medonosnite p~eli, a se odlikuvaat so karakteristi~nite `olti i crni prugi na abdomenot. Kaj nas se sretnuva i i t.n. kni`na osa (Polistes spp.) koja{to e sli~na na obi~nata osa, no so pomali dimenzii. Str{enot e sli~en na osata po izgledot, no e pogolem od nea (2,5-3 sm). Ubodite od navedenite insekti naj~esto se slu~uvaat vo leto i rana esen, obi~no vo blizinata na nivnite gnezda. Insektite gi privlekuvaat intenzivni boi (obleka i obuvki) i mirisi (hrana, pijaloci, parfemi, lakovi za kosa, losioni za son~awe i dr.), nagli dvi`ewa itn. Osite i str{enite
Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

211

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

mo`at da go povle~at osiloto posle ubodot, odnosno mo`ni se povtorlivi ubodi, dodeka p~elata go gubi osiloto posle ubodot i uginuva. Pri ubodot od ovie insekti doa|a do inokulacija na nivniot venom vo ko`ata na `rtvata. Venomot se sostoi od nekolku vazoaktivni supstancii, od koi nekoi se prili~no potentni alergeni, koi kaj senzibiliziranite lica mo`at da predizvikaat blagi do `ivotno-zagrozuva~ki alergiski reakcii. Venomite na ovie insekti i alergenite {to gi sodr`at se definirani vo docnite sedumdesetti godini od minatiot vek. Venomot od p~elata i osata razli~en, odnosno sodr`i razli~ni majorni alergeni. Dvata venoma sodr`at hijaluronidaza; venomot od p~elata sodr`i melitin i fosfolipaza A2, dodeka majorniot antigen na venomot od osata e antigenot 5 (slika 18). So ogled na razli~niot antigenski sostav vkrstenite alergiski reakcii se retki, ne{to po~esti kaj osata i str{enot. Sli~no kako kaj lekovite, pri ubod od ovie insekti licata se odedna{ eksponirani na nekolku mikrogrami od majorniot alergen, koli~ina {to odgovara na godi{nata doza od vdi{en polenski alergen. Toa e verojatno pri~inata {to kaj licata senzibilizirani na alergenite od venomot na Hymenoptera Slika 18. Tercierna struktura na insektite, prevalencijata na atopijata e na antigenot 5 od venomot na osata nivo na op{tata populacija.

8.3. Klini~ka slika
Normalnata reakcija posle ubodot od ovie insekti se manifestira so lokalna bolka, crvenilo i otok so pre~nik do 1 cm. {to se gubi za 24-48 ~asa. Kaj senzibiliziranite lica pri povtoren ubod mo`at da se javat lokalni ili generalizirani alergiski reakcii, koi vo pove}e od 90% od slu~aite se IgE-posreduvani.

8.3.1. Lokalni alergiski reakcii
Lokalnite alergiski reakcii se manifestiraat so otok i crvenilo na mestoto na ubodot so pre~nik pogolem od 10 sm, {to se razvivaat za 24 do 48 ~asovi, a se povlekuvaat za dva do sedum denovi (slika 19). Lokalnite alergiski reakcii se naj~esto docni IgE-posreduvani reakcii.

Slika 19. Lokalni alergiski reakcii posle ubod od osa

212

Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Alergija od insekti

8.3.2. Sistemski alergiski reakcii
Sistemskite alergiski reakcii spored svojata te`ina se klasificiraat na pove}e na~ini. Spored Müller, se razlikuvaat 4 stadiumi na sistemskite reakcii: I - jaka lokalna reakcija na mestoto na ubodot; II - jaka lokalna reakcija pridru`ena so generalizirana ko`na reakcija; III - navedenite ko`ni promeni pridru`eni so sistemska organska reakcija (lariengealen edem, astmatski napad i/ili abdominalna bolka); IV - {ok so naru{uvawe na svesta.

8.3.3. Tek i prognoza
Kaj licata so sistemska alergiska reakcija, rizikot za pojava na ista takva ili pote{ka reakcija pri povtoren ubod od istiot vid insekt iznesuva okolu 60%. Kaj eden del od licata so istorija za sistemska alergiska reakcija (20 do 80% spored razli~ni istra`uvawa) pri povtoren ubod ne doa|a do razvoj na sistemska reakcija, odnosno mo`ni se i spontani podobruvawa. Ne postoi na~in da se predvidi eventualnata idna reakcija, a faktori od koi taa zavisi se: periodot od posledniot ubod (podolg period go namaluva rizikot od druga sistemska reakcija), dozata od inokuliraniot venom, mestoto na ubodot, zdravstvenata sostojba na liceto i dr.

8.4. Dijagnoza
Dijagnozata na alergiskite reakcii posle ubod od insekti se postavuva vrz osnova na anamnesti~kite podatoci i naodot na specifi~niot IgE, odreden so in vivo i/ili in vitro metodi. Ko`nite prick testovi se posenzitivni vo odnos na in vitro tehnikite za odreduvawe na specifi~en IgE. Naodot na specifi~en IgE vo otsustvo na anamnesti~ki podatoci za alergiska reakcija posle ubod od insekt e bez pogolemo zna~ewe bidej}i pozitivniot test se sretnuva i kaj licata {to ne razvile alergiska reakcija posle ubodot. Te`inata na alergiskata reakcija posle ubod od insekt ne e vo korelacija so nivoto na specifi~niot IgE vo serumot.

8.5. Prevencija
Prevencijata na site alergiski reakcii posle ubod od insekti vklu~uva pove}e ednostavni i korisni soveti i preporaki za namaluvawe na rizikot od mo`en sleden ubod (ekspoziciona profilaksa), kako {to se odbegnuvawe na : - nagli dvi`ewa koga insektite se vo blizina; - parfemi, silno mirizlivi sapuni i lakovi za kosa; - {iroka, intenzivno oboena i {arena obleka i obuvki; - jadewe na otvoren prostor i vo blizina na padnato prezreano ovo{je; - prestoj vo priroda, osobeno vo letniot period, vo blizina na p~elini ku}i~ki i osini gnezda; - son~awe so koristewe kremi ili losioni za son~awe koi{to gi privlekuvaat insektite; - proverka na voziloto pred vozewe za prisustvo na p~eli ili osi i vozewe so zatvoreni prozorci; - otstranuvawe na gnezdata od osite okolu ku}ite, dokolku gi ima. Prevencijata na eventualnite idni sistemski reakcii kaj licata so te{ka sistemska reakcija i nekoi lica so umerena sistemska reakcija posle ubod od
Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

213

Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R. Makedonija

insekt se sostoi vo primena na specifi~na imunoterapija ili nosewe na set za samopomo{ kaj licata kaj koi od odredeni pri~ini ne e primeneta specifi~nata imunoterapija. Setot za samopomo{ se sostoi od adrenalin vo posebna brizgalka koja go injektira lekot intramuskulno ili supkutano so pritisok na kop~eto, ampula so antihistaminik, tampon natopen vo alkohol i gumeno crevo {to se stava nad mestoto na ubodot.

8.6. Lekuvawe
Terapijata kaj lokalnite alergiski reakcii se sostoi od primena na oralni antihistaminici i lokalni oblozi. Kaj licata so lokalna alergiska reakcija rizikot za ista takva reakcija pri povtoren ubod okolu 60%, dodeka rizikot od razvoj na sistemska reakcija se procenuva na okolu 5%. Vo terapijata na blagite sistemski reakcii se primenuvaat antihistaminici oralno ili intramuskulno. Umerenite reakcii se tretiraat so antihistaminici i kortikosteroidi intramuskulno i inhalatorni β2 agonisti pri astmatski napad, odnosno inhalirawe na adrenalin pri laringealen edem. Pri silnite/ serioznite sistemski reakcii, neophodna e primena na adrenalin intramuskulno, antihistaminici i kortikosteroidi intramuskulno ili intravenski, a vo nekoi slu~ai se potrebni i plazma ekspanderi i oksigenoterapija.

8.7. Specifi~na imunoterapija (SIT)
Hiposenzibilizacijata ili alergiskata vakcinacija e indicirana kaj licata so sistemska reakcija od 3. i 4. stadium spored Müller so pozitivni in vivo i/ili in vitro testovi na specifi~nite venom-alergeni. Se izveduva so aplicirawe na raste~ki koncentracii na soodvetniot venom spored odreden protokol (brzi ili hospitalni i konvencionalni ili ambulantni protokoli). So specifi~nata imunoterapija kaj senzibiliziranoto lice se konvertira proalergiskiot T-po 2 imun odgovor vo T-po 1 imun odgovor so s¢ u{te nedovolno poznati mehanizmi. Efikasnosta na specifi~nata imunoterapija iznesuva 95-98%. Kaj okolu 10% od licata kaj koi se sproveduva specifi~nata imunoterapija se javuvaat nesakani sistemski reakcii. Klini~koto podobruvawe pri specifi~nata imunoterapija, vo smisla na protekcija pri slednite ubodi, se javuva mnogu pobrgu vo odnos na serolo{koto podobruvawe. Ko`nite prick testovi se negativiziraat za 5 godini kaj okolu 20% od pacientite na specifi~na imunoterapija, a za 7-10 godini kaj 50-60% od niv. Vo prilozite 10 i 11 se prika`ani protokolite za brza i konvencionalna hiposenzibilizacija na Döring i sor. spored koi se izvedeni hiposenzibilizacii kaj okolu 600 lica so preosetlivost na ubod od p~ela, osa ili str{en.

8.8. Epidemiolo{ki istra`uvawa za alergijata na ubod od insekti
Vo literaturata ne se sretnuvaat mnogu podatoci za epidemiologijata na insektnata alergija. Mnogu po~esti se studiite za protokolite i efektite od specifi~nata imunoterapija kaj licata so insektna alergija. Prevalencijata na alergiskite reakcii na ubod od insekti vo SAD iznesuva 0,5-5% od op{tata populacija, odnosno okolu dva milioni lica se alergi~ni na ubod od insekti. Okolu 500 000 hospitalizacii 214
Institut za medicina na trudot - Kolaborativen centar na SZO

Alergija od insekti

godi{no vo SAD se dol`at na sistemski alergiski reakcii na ubod od insekti, a brojot na smrtni slu~ai iznesuva 40-150 godi{no. Prevalencijata na sistemskite alergiski reakcii vo SAD iznesuva 1-2% vo op{tata populacija, odnosno okolu 3% za vozrasnite i okolu 1% za decata. Alergiskite reakcii posle ubod od insekti kaj decata se poblagi, odnosno obi~no se ograni~eni na lokalni ili sistemski ko`ni manifestacii. Brojot na smrtni slu~ai od alergiski reakcii posle ubod od insekti vo Velika Britanija iznesuva ~etiri godi{no, no se smeta deka toj e mnogu pogolem so ogled na toa {to pri pogolem broj od ovie slu~ai kako pri~ina za smrtta se naveduva kardiorespiratornata insuficiencija. Spored nekoi avtori ne postoi signifikantna asociranost na sistemskite reakcii so familijarnata istorija za sistemski alergiski reakcii posle ubod od insekt. Isto taka, sistemskite alergiski reakcii ne se vo korelacija so nivoto na specifi~niot IgE vo serumot.

8.9. Rezultati od na{eto istra`uvawe
Vo ramkite na Proektot istra`uvana e i preosetlivosta na ubod od insekti, a podatocite od ispitanicite se dobieni so pra{alnik. Prevalencijata na alergijata od insekti od rodot Hymenoptera vo na{eto istra`uvawe kaj site ispitanici iznesuva 3,1%. Toa zna~i deka verojatno okolu 60 000 lica od R. Makedonija se alergi~ni na ubod od insekti, {to e komplementarno so podatocite od literaturata (grafik 157).
96,9%

3,1%

Grafik 157. Prevalencija na alergijata od insekti kaj site ispitanici

8.9.1. Vozrasni
Prevalencijata na alergijata od insekti kaj ispituvanite adulti iznesuva 2,5%. Taa e tri i pol pati po~esta kaj `enite (3,8%) vo odnos na ma`ite (1,1%) (grafik 158).
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Vk. adulti ma`i `eni
1.1% 2,5% 3.8%

Grafik 158. Prevalencija i distribucija spored polot na alergijata od insekti kaj ispituvanite adulti Makedonsko zdru`enie za bazi~na, klini~ka imunologija i alergologija

215

5 0 3. Distribucija na alergijata od insekti kaj adultite spored vozrasta 8. 4.6% 2. odnosno 3.9%.7% (grafik 159).9.2% 2. dodeka vo postarite vozrasni grupi (51-60 i > 60) prevalencijata e poniska i iznesuva 2. Vo Skopje taa iznesuva 2%.: Alergiskite bolesti vo R.6%. 10 8 6 4 2 0 Sk 2.5 3 2.5 1 0.7% 21-30 31-40 41-50 51-60 > 60 Grafik 159. Vo vozrasnite grupi od 21 do 30 i od 31 do 40 prevalencijata iznesuva 2. odnosno 2.1.3%. Makedonija Prevalencijata na alergijata od insekti kaj adultite e najvisoka vo vozrasnata grupa 41-50 (3.1% kaj mom~iwata (grafik 161).0% 8.7% (grafik 160).1% 1. 3.5 2 1.2%).9. Zastapenost vo oddelni gradovi Prevalencijata na insektnata alergija kaj adultite e najvisoka vo Dojran (8. Kaj ispitanicite od Debar i Peh~evo prevalencijata na alergijata od insekti iznesuva 1.7% 1.5%). Deca Prevalencijata na alergijata od insekti kaj decata iznesuva 3.2. a kaj ispitanicite vo Ohrid i Prilep ne e registriran nitu eden slu~aj na alergijata od insekti.1%.1. 216 Institut za medicina na trudot . Prevalencija na alergijata od insekti kaj adultite od oddelnite gradovi 8.8%.Cvetanov V i sor.5% 3.9% 0% Do Oh 0% Pr De Pe Grafik 160.4% kaj devoj~iwata i 3.3% 2.Kolaborativen centar na SZO . odnosno 1.

1% 4.3%) (grafik 162).9.1% 10 8 6 4 2 0 Sk Do Oh Pr De Pe 0% 4.2% 1.1%). 9.2.5% Grafik 163. Distribucija na alergijata od insekti kaj decata spored vozrasta 8. Debar i Peh~evo 4. Prevalencija i distribucija spored polot na alergijata od insekti kaj decata Alergijata od insekti e po~esta kaj u~ili{nite (prevalencija 3.8% 3.2%.2% 5. 5 4 3 2 1 0 <7 2.4% `enski Grafik 161.9%). vo Skopje iznesuva 4.Zastapenost vo oddelnite gradovi Prevalencijata na alergijata od insekti kaj decata e najvisoka vo Dojran (9.3% 3. Prevalencija na alergijata od insekti kaj decata od oddelnite gradovi Makedonsko zdru`enie za bazi~na.1%. a vo Prilep. Kaj ispituvanite deca vo Ohrid ne e registriran nitu eden slu~aj na alergija od insekti (grafik 163). odnosno 5. vo sporedba so predu~ili{nite deca (2. klini~ka imunologija i alergologija 217 .2%. 1.Alergija od insekti 5 4 3 2 1 0 Vkupno deca ma{ki 3.9% >7 Grafik 162.5%.1.1% 4.

4. pu{eweto i `ivotot vo urbana sredina (p > 0. odnosno samo 2.3%.9. Taka. Ko`ni manifestacii posle ubod od insekt referiraat 24.Cvetanov V i sor. Tie uka`uvaat na povisoka prevalencija na sistemskite reakcii kaj vozrasnite vo odnos na decata. Klini~ki manifestacii pri alergija od insekti Na{ite podatoci vo odnos na klini~kite manifestacii na alergijata od insekti se sovpa|aat so podatocite od literaturata. Distribucija na ko`nite i sistemskite alergiski reakcii posle ubod od insekt kaj vozrasnite i decata 8. Prevalencija na alergijata od insekti kaj adultite so i bez preosetlivost na hrana 218 Institut za medicina na trudot .05). 25 20 15 10 5 0 so bez 2.9. Kaj vozrasnite signifikantna e povrzanosta so polot i preosetlivosta na hrana.7% od vozrasnite so alergija od insekti. Povrzanost so drugite alergiski manifestacii Alergijata od insekti ne e signifikantno povrzana so familijarnata istorija za alergijata od insekti nitu kaj vozrasnite.5% od decata so alergija od insekti posle ubod na insekt se javuvaat ko`ni promeni. a kaj 54. 80 60 40 20 0 Vozrasni Deca 24.5% Ko`na reakcija Sistemska reakcija Grafik 164. a sistemska reakcija 75. Statisti~kata analiza ne poka`uva zna~ajna povrzanost na alergijata od insekti so familijarnata istorija za alergiski bolesti.2% od ispitanicite so preosetlivost na hrana. Makedonija 8.3% 54.7% 75.2% Grafik 165.05) (grafik 165).: Alergiskite bolesti vo R.5% se razviva sistemska reakcija (grafik 164).8% 22. nitu kaj decata. atopiskiot satatus. alergija od insekti referiraat 22.3.Kolaborativen centar na SZO .5% 45. Kaj 45.2% od ispitanicite koi ne referirale preosetlivost na nekoj vid hrana (p < 0. {to se sovpa|a so rezultatite od istra`uvawata na Golden vo SAD.

1%).4%) otkolku kaj mom~iwata (3. povisoka e kaj `enite (3. alergijata od insekti se javuva signifikantno po~esto kaj onie deca so pozitivna familijarna istorija za alergiski bolesti (p < 0. Zaklu~oci 1. doeweto i vremetraeweto na doeweto. 5.05) (grafik 166). pu{eweto na majkata vo tekot na bremenosta. `ivotot vo urbana sredina. dodeka povrzanosta so atopiskiot status i drugite ispituvani endogeni i egzogeni faktori e nesignifikantna. polot. Prevalencija na alergijata od insekti kaj decata so i bez pozitivna familijarna anamneza za alergiski bolesti 8. Alergijata od insekti kaj vozrasnite e signifikantno po~esta kaj licata so alergija na hrana.5%. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.8%) vo odnos na ma`ite (1. klini~ka imunologija i alergologija 219 .1%. rodilnata te`ina. 7. 3.1% so bez Grafik 166. 2. Visokata prevalenija na alergijata od insekti kaj ispitanicite od Dojran (vozrasnite i decata) mo`ebi se dol`i na pogolemata mo`nost za kontakt i senzibilizacija na ubod od insekti so ogled na klimatskite karakteristiki na toa podra~je.1%).8% i e nezna~itelno povisoka kaj devoj~iwata (4.9%) vo odnos na ma`ite (1. prisustvoto na bra}a/sestri vo semejstvoto. Pojavata na alergijata od insekti ne poka`uva statisti~ki zna~ajna povrzanost so familijarnata istorija za alergijata od insekti nitu kaj vozrasnite ispitanici.Alergija od insekti Nasproti ovie rezultati utvrdeni kaj vozrasnite ispitanici. prestojot vo jasli ili gradinka i eksponiranosta na pasivno pu{ewe ne poka`uva statisti~ka zna~ajnost (p > 0. Ohrid) ja ostava mo`nosta za nerealno prika`uvawe na sostojbata {to ne se isklu~uva pri epidemiolo{kite studii {to se baziraat na samoreferirawe na simptomite. taa signifikantno povisoka kaj `enite (3.3% 2. 14 12 10 8 6 4 2 0 13. Prevalencijata na alergijata od insekti kaj detskata populacija iznesuva 3. 6. Prevalencijata na alergijata od insekti kaj adultnata populacija iznesuva 2. Od druga strana. 4. Povrzanosta so drugite alergiski bolesti. nitu kaj decata. Prevalencijata na alergijata od insekti vo op{tata populacija iznesuva 3.10.9%). sporedbata so prevalencijata so drugite gradovi (pr.05). Sistemskite reakcii posle ubod od insekt se po~esti kaj vozrasnite so alergija od insekti vo odnos na decata.

2. Alergiski bolesti-lekuvawe. Gavrilovski M. 163-173. Miller RL. Mileva @. 20-30. 14.gov/nchs/fastats/allergies. cdc. The Allergy Report: Science Based Findings on the Diagnosis & Treatment of Allergic Disorders 1996-2001. 124: 447-453. Series 10. 58 (11): 1176-1180. Literatura 1. Safety of rush insect venom immunotherapy. a povrzanosta so drugite ispituvani faktori e statisti~ki nesignifikantna. ur. Am Fam Physician 2003. Ilgner M. Meissner-Kraemer M. Der Deutsche Dermatologe 1994. 13. Karaxinska-Bislimovska J. Golden DB. Balabanova M. Brusic V. 12. 56: 140-141. 7. Hourihane JO’B. Asthma and Immunology (AAAAI). Skopje: EDIT 1992. 8. Wenzel J. Makedonija pretstavuvaat pojdovna osnova za globalno i organizirano re{avawe na problemot na alergijata od insekti vo na{ata zemja. Gendej SM. Vo: NarÝ~nik na obçopraktikuvaçiÔ lekar. AAAAI Board of Directors: Anaphylaxis in schools and other childcare settings. Fact Stats A-Z. Alergijata od insekti se javuva signifikantno po~esto kaj decata so pozitivna familijarna istorija za alergiski bolesti. Sъvremenno le~enie na alergi~nite bolesti.. 3.: Alergiskite bolesti vo R. 67: 2541-2546. 42 (9). Vital and Health Statistics. Trandafilovski P. American Academy of Allergy. 6. Allergy 2003. Int Arch Allergy Immunol 2001. 220 Institut za medicina na trudot . Skopje: MEDIS-informatika 1998. The results of a retrospective study in 178 patients. No 13. Bousquet J et al. Stinging Insect Allergy. Müller UR. Petrovsky N. 142-148. kako i za idnite epidemiolo{ki studii za ovoj alergiski entitet. Allergy 2003. 56 (9): 813-824. 10.. Risteska-Ku~ S i sor. Milkovska S. Imunoterapija. AlergiÔ kÝm insekti. CDC. Mileva @. Allergy 2001. Insektengifthyposensibilisierung beim niedergelassenen Dermatologen – Rückblick auf die Erfahrungen von vierzehn Jahren.11. SofiÔ: Znanie EOOD 2003. Cvetanov V. E`ova N. Döring HF.Kolaborativen centar na SZO . Cvetanov V. et al. 61(1): 15-21. Tüttenberg HW. Epidemiolo{ki karakteristiki na alergiskite bolesti vo R. New development in the diagnosis and treatment of Hymenoptera venom allergy. 5. 8. Makedonski medicinski pregled 2003. Makedonija. Bauer R et al. Doki} D. 4. 483-485. 15. Ghatak AT. 102 (2): 173-176. St. Makedonija 8. 1999. 11. Web: http://www. Johansson SGO. 58: 1083-1092. Zaklu~ocite od dobienite rezultati od na{eto istra`uvawe.Cvetanov V i sor. Anaphylaxis in the United States: An investigations into its epidemiology. Computational tools for the study of allergy. Archives of Internal Medicine 2001. Zagora: Znanie EOOD 1999.htm. Neugut AL. Journal of Allergy and Clinical Immunology 1998. A revised nomenclature for allergy. 9. prvo od vakov tip za alergijata od insekti vo R.

Finansiska evaluacija na tro{ocite za lekuvawe na nekoi alergiski entiteti .Poglavje G G.

222 .

ambulantskoto i bolni~koto lekuvawe. e procenet na 2. Se procenuva deka vo istata godina alergiskiot rinitis e odgovoren za 10 milioni izgubeni denovi na rabota ili u~ili{te.1. Vo sekoj slu~aj. Skoro dvojniot porast na procenetiot vkupen tro{ok vo odnos na prethodnata godina. no ima zna~aen socioekonomski impakt so ogled na negovata visoka i raste~ka prevalencija i golemite direktni i indirektni tro{oci {to gi predizvikuva. koi{to vo golema merka se predizvikani od ekstenzivnata primena na sistemskite antihistaminici i nivnoto zna~ajno vlijanie na psihomotornite funkcii. Indirektnite tro{oci gi vklu~uvaat efektite na bolesta. odnosno gi vklu~uvaat tro{ocite za lekovite. na `ivotnite i rabotnite aktivnosti. Spored istra`uvawata vo Velika Britanija tro{okot za farmakolo{kiot tretman na bolniot so astma se procenuva na 5. 1. Sezonski alergiski rinit vo R. kako i za op{testvoto vo celost. Direktnite tro{oci za alergiskite bolesti se odreduvaat polesno vo sporedba so indirektnite.14. Rezultatite od nekoi studii za tro{ocite predizvikani od tretmanot na alergiskiot rinit uka`uvaat deka ASIT sprovedena vo tekot na tri godini e ekonomski poprifatliva za pacientite senzibilizirani na polenite i doma{nite mikrokrle`i. 1.1. Makedonija Vo R. odnosno pretstavuva su{tinski del od semejniot buxet. klini~ka imunologija i alergologija 223 . ekspertite od javnoto zdravstvo go objasnuvaat primarno so zgolemuvaweto na indirektnite tro{oci. koi{to ~esto go pridru`uvaat alergiskiot rinitis. Direktnite i indirektnite tro{oci za nivnoto dijagnosticirawe.1. Vo navedeniot iznos ne se vklu~eni tro{ocite za sinuzitisot i astmata.5 .Finansiska evaluacija na tro{ocite za lekuvawe na nekoi alergiski entiteti 1. a izborot na terapiskiot modalitet zavisi od negovata efikasnost bazirana na dokazi i ekonomskata prifatlivost. odnosno negativnite ekonomski efekti na poedine~no i op{testveno nivo. Vkupniot tro{ok za alergiskiot rinitis vo SAD vo 1995 god. e procenet na 5.0.7 milijardi dolari.3 milijardi dolari. Makedonija dosega nemame soznanija za objaveni podatoci za direktnite i indirektnite tro{oci predizvikani od alergiskiot rinit. Vkupniot tro{ok za alergiskiot rinitis vo SAD vo 1996 god.5% od vkupniot prihod vo semejstvoto. Tro{oci za lekuvawe na alergiskiot rinit i bronhijalnata astma Golemiot porast na za~estenosta na alergiskite bolesti vo poslednive tri decenii predizvikuva seriozni socioekonomski implikacii i go potvrduva predviduvaweto deka XXI vek }e bide vek na alergiskite bolesti. kako i izgubenite rabotni i u~ili{ni denovi i vlo{eniot kvalitet na `ivotot pretstavuvaat zna~aen finansiski problem za bolnite i nivnite semejstva. tretman i rehabilitacija. ]e se Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Alergiski rinit Alergiskiot rinit ne e `ivotno-zagrozuva~ka bolest. a ~ii simptomi se neadekvatno kontrolirani so farmakolo{kata terapija. podatocite za ra{irenosta na alergiskiot rinit i od nego predizvikanite tro{oci uka`uvaat na negovoto javnozdravstveno zna~ewe. odnosno 28 milioni denovi so reducirani rabotni i u~ili{ni aktivnosti.

12 god (tabela 25). so lekovite registrirani vo R. Tabela 22. 224 Institut za medicina na trudot . Celogodi{en alergiski rinit vo R.5 €) 1. so lekovite registrirani vo R. Spored rezultatite od pove}e studii SAR e naj~estata alergiska bolest kaj vozrasnite i kaj decata vo mnogu zemji vo svetot.00 den (5 €) 1. Makedonija obideme dosta segmentirano da odredime samo del od direktnite farmakolo{ki tro{oci. Cetirizin (1. isto taka se temelat na preporakite na Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma Workshop Report od 2001 god.: Alergiskite bolesti vo R. Mese~en tro{ok za farmakolo{kiot tretman na SAR kaj vozrasni Tip na SAR spored te`inata na bolesta Lesen Srednote`ok/te`ok Terapiski modalitet Tbl.12 god (tabela 23). Vo mese~niot tro{ok ne e vklu~en tro{okot za medikamentite za tretmanot na konjunktivit-simptomite vo slu~aite na alergiski rinokonjunktivit. Makedonija Na Tabela 24 se prika`ani tro{ocite za farmakolo{kiot tretman na CAR kaj vozrasnite i decata na vozrast 4 .5 sk) Sprej Flutikazon 50 mkg (1 sk) + Tbl. odnosno od 3. Makedonija. Rezultatite od na{eto istra`uvawe uka`uvaat deka SAR e naj~estata alergiska bolest i vo R. kako i tro{okot za dopolnitelnite medikamenti (na pr.5 sk) Mese~en tro{ok 300.100.00 den (19 €) Tabela 23.000. {to sekako deka nitu oddaleku ne dava jasna slika za finansiskoto optovaruvawe na edno na{e semejstvo vo koe ima zabolen od astma ili alergiski rinit.1. Na tabela 22 se prika`ani tro{ocite za farmakolo{kiot tretman na SAR kaj vozrasnite i decata na vozrast 4 . Terapiskite modaliteti za lekuvaweto na oddelnite tipovi na SAR se temelat na preporakite na Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma Workshop Report od 2001 god. Makedonija koi{to se prika`ani vo prilog 4.2.Cvetanov V i sor. Terapiskite modaliteti za lekuvaweto na oddelnite tipovi na CAR. Mese~en tro{ok za farmakolo{kiot tretman na SAR kaj deca na vozrast 4 -12 godini Tip na SAR spored te`inata na bolesta Lesen Srednote`ok/te`ok Terapiski modalitet Sir.00 den (3.5 do 17 evra kaj decata.Kolaborativen centar na SZO . 1. kratok kurs na oralni kortikosteroidi) koi{to se primenuvaat vo tretmanot na SAR vo nekoi slu~ai.00 den (17 €) Podatocite od tabela 22 i 23 uka`uvaat deka mese~niot tro{ok za farmakolo{kiot tretman na SAR se dvi`i od 5 do 19 evra kaj vozrasnite. Cetirizin (1 sk) Sprej Flutikazon 50 mkg (1 sk) Mese~en tro{ok 200. Makedonija koi{to se prika`ani vo prilog 4. Cetirizin (1.

2.7 milijardi 225 Makedonsko zdru`enie za bazi~na.641 milioni 9. vo mese~niot tro{ok ne e vklu~en tro{okot za tretmanot na sinuzitisot koj{to vo golem broj slu~ai go pridru`uva CAR.900. Cetirizin (1.00 den (30 €) Srednote`ok/te`ok Tabela 25. kratok kurs na oralni kortikosteroidi).5 sk) ili Sprej Flutikazon 50 mkg (1 sk) Sprej Flutikazon 50 mkg (2 sk) + Tbl. iznesuval 17. Cetirizin (1 sk) Mese~en tro{ok 200. Tabela 26. Mese~en tro{ok za farmakolo{kiot tretman na CAR kaj deca na vozrast 4 . kako i tro{okot za dopolnitelnite medikamenti koi{to se primenuvaat vo tretmanot na CAR vo nekoi slu~ai (na pr. Cetirizin (1 sk) ili Sprej Flutikazon 50 mkg (1 sk) Sprej Flutikazon 50 mkg (2 sk) + Sir.5 €) ili 780.00 den (3.5 do 17 evra kaj decata. Norve{ka i [vajcarija Vid na tro{oci Ambulantsko lekuvawe Bolni~ko lekuvawe Medikamenti Izgubeni rabotni denovi Vkupen tro{ok Iznos (€) 3. Bronhijalna astma Spored podatocite od Evropskata bela kniga za belite drobovi (European Lung White Book) vkupniot tro{ok za astmata vo toga{nite 15 zemji-~lenki na Evropskata Unija. Vo mese~niot tro{ok ne e vklu~en tro{okot za medikamentite za smiruvawe na konjunktivit-simptomite vo slu~aite na alergiski rinokonjunktivit. 1. Cetirizin (1. Norve{ka i [vajcarija vo 2000 god.000. klini~ka imunologija i alergologija .754 milioni 17. odnosno od 3. Isto taka.00 (13 €) 1.12 godini Tip na CAR spored te`inata na bolesta Lesen Terapiski modalitet Sir.5 sk) Mese~en tro{ok 300. Mese~en tro{ok za farmakolo{kiot tretman na CAR kaj vozrasni Tip na CAR spored te`inata na bolesta Lesen Terapiski modalitet Tbl.00 den (5 €) 780.7 milijardi evra (tabela 26).00 (13 €) 1.Finansiska evaluacija na tro{ocite za lekuvawe na nekoi alergiski entiteti Tabela 24. indirektni i vkupen tro{ok za astmata vo 2000 god vo 15 zemji od Evropskata Unija.765 milioni 507 milioni 3. Direktni.00 den (17 €) Srednote`ok/te`ok Podatocite od tabelite 24 i 25 uka`uvaat deka mese~niot tro{ok za farmakolo{kiot tretman na CAR se dvi`i od 5 do 30 evra kaj vozrasnite.

8 milijardi dolari. 1.Kolaborativen centar na SZO . a na Tabela 28 mese~nite tro{oci kaj decata na vozrast pomala od 5 god. od {to 9. 226 Institut za medicina na trudot . Makedonija Podatocite od godi{nite izve{tai na SZO od poslednata decenija na minatiot vek uka`uvaat deka tro{ocite predizvikani od astmata {irum svetot gi nadminuvaat tro{ocite predizvikani od tuberkulozata i steknatiot imunodeficienten sindrom (AIDS) zaedno. na 7 milioni vo 1992 god. istra`uvawata od SAD uka`uvaat deka okolu 30% od decata so astma poka`uvaat nekoj stepen na ograni~uvawe na fizi~kata aktivnost {to se sretnuva kaj okolu 5% od decata koi{to nemaat astma. odnosno dvojno pove}e izgubeni u~ili{ni denovi vo sporedba so decata koi{to nemaat astma. Makedonija koi{to se prika`ani vo prilog 7 i prilog 8. so lekovite registrirani vo R.6 milijardi dolari.9 milijardi dolari indirektnite mortalitetni tro{oci. Na tabela 27 se prika`ani mese~nite tro{oci za farmakolo{kiot tretman na astmata kaj vozrasnite i decata na vozrast pogolema od 5 god. Astmata pretstavuva naj~esta pri~ina za otsustvo od rabota vo Velika Britanija i Avstralija. Makedonija Vo na{ata zemja dosega ne se objaveni podatoci za direktnite ili indirektnite tro{oci predizvikani od astmata.9 milijardi dolari indirektnite morbiditetni tro{oci.: Alergiskite bolesti vo R. a vo Avstralija okolu 460 milioni dolari. Se smeta deka vo zvani~nite izve{tai za otsustvo od rabota vo navedenite zemji slu~aite so astma pomalku se prika`uvaat vo odnos na vistinskiot broj so ogled na tendencijata na vrabotenite akutnite egzacerbacii na astmata da gi pretstavuvaat kako respiratorni infekcii poradi strav od gubitok na rabotnoto mesto. Terapiskite modaliteti za lekuvaweto na oddelnite tipovi na astma se temelat na preporakite na Global Initiative for Asthma (GINA) od 2004 god. vo {to ne se vklu~eni tro{ocite na licata so privatno zdravstveno osiguruvawe. 1.8 milijardi dolari se direktnite tro{oci. Godi{niot tro{ok za lekuvawe na astmata i odsustvuvaweto od rabota i u~ili{te vo Velika Britanija iznesuva okolu 1. Bronhijalna astma vo R. Spored podatocite od Velika Britanija brojot na recepti za inhalatornite kortikosteroidi e zgolemen od 1.2 miliono vo 1980 god. Godi{nite tro{oci za astmata vo SAD iznesuvaat 12. a 0. Poseben problem vo toj pogled pretstavuva astmata povrzana so rabotata (work-related asthma) kade {to rabotnoto mesto e pottiknuva~ot ili predizvikuva~ot na simptomite. Podatocite od istra`uvawata vo SAD uka`uvaat na okolu 10 milioni izgubeni u~ili{ni denovi kaj decata so astma.Cvetanov V i sor.2. Podatocite od zvani~nite godi{ni izve{tai uka`uvaat deka tro{ocite za farmakolo{kiot tretman na astmata vo Francija i Velika Britanija vo poslednite dve decenii se nekolkukratno zgolemeni. Isto taka.1.

Zaklu~oci 1. Vo tro{ocite ne se vklu~en tro{ocite za medikamentite koi{to se primenuvaat vo tretmanot na akutnite egzacerbacii na astmata (antibiotici.1300 evra po pacient kaj vozrasnite i kaj decata na vozrast pogolema od 5 god. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.Finansiska evaluacija na tro{ocite za lekuvawe na nekoi alergiski entiteti Tabela 27. Mese~en tro{ok za farmakolo{kiot tretman na hroni~nata stabilna astma kaj vozrasni i deca > 5 godini Tip na astma spored te`inata na bolesta Lesna perzistentna Terapiski modalitet Sprej Flutikazon 125 mkg (1 sk) Mese~en tro{ok 1. Dobienite podatoci za mese~nite tro{oci za farmakolo{kiot tretman na alergiskiot rinit i bronhijalnata astma uka`uvaat na zna~ajno finansisko optovaruvawe na bolnite. Dobienite podatoci se vo rang na podatocite od istra`uvawata spored koi prose~niot vkupen (direkten i indirekten) godi{en tro{ok godi{en tro{ok za astmata po pacient vo zemjite od Evropskata unija se procenuva na 2000-3000 evra 1. sistemski kortikosteroidi.00 den (110 €) Tabela 28.00 den (15 €) 1800. Mese~en tro{ok za farmakolo{kiot tretman na hroni~nata stabilna astma kaj deca < 5 godini Tip na astma spored te`inata na bolesta Lesna perzistentna Srednote{ka perzistentna Te{ka perzistentna Terapiski modalitet Sprej Flutikazon 50 mkg (1 sk) Sprej Flutikazon 125 mkg (1 sk) Mese~en tro{ok 950.3. godi{niot to{ok za farmakolo{kiot tretman na astmata mo`e da se proceni na 360 .00 den (30 €) Sprej Flutikazon 125 mkg (2 sk) + Sprej Salmeterol (2 sk) 5. bronhodilatatori i dr). klini~ka imunologija i alergologija 227 . kako i na op{testvoto vo celina. Spored toa.000.800. odnosno na 180 .1000 evra po pacient kaj decata na vozrast pomala od 5 god.200.00 den (30 €) Srednote{ka perzistentna Sprej Flutikazon 125 mkg (2 sk) + Sprej Salmeterol (2 sk) Sprej Flutikazon 125 mkg (3 sk) + Sprej Salmeterol (2 sk) 5.200. odnosno od 15 do 85 evra po pacient kaj decata.00 den (85 €) Podatocite od tabela 27 i 28 uka`uvaat deka mese~niot tro{ok za farmakolo{kiot tretman na astmata se dvi`i od 30 do 110 evra po pacient kaj vozrasnite.00 den (85 €) Te{ka perzistentna 7.

European Lung White Book.Cvetanov V i sor. vo zavisnost od te`inata na klini~kata slika. 2: 285–290.000. National Institutes of Health. Action against asthma. 1989/1990 National Health Survey: asthma and other respiratory conditions. 13.00-7.00 den. 17: 3752. Allergy 2002. 2000. a vo zavisnost od te`inata na bolesta. social. Action asthma: the occurrence and cost of asthma. Verojatno ovoj aspekt nema da bide izostavuvan u{te dolgo vreme. Australian Bureau of Statistics. DC: Department of Health and Human Services. isto taka vo zavisnost od te`inata na klini~kata slika.00 den. WHO Fact Sheet No 206. 3. 75: 5-7. Washington. Lausanne 2003.00-1. 9. Pharmacoeconomics 2000. Bronchial asthma. 1.00-1. Lung. Za celosna procenka na vkupnite . The costs of allergic rhinitis. Am J Managed Care 1996. Canonica GW.int/inf-fs/en/fact206. 1994. 2: 11-26. 10. Vo R. Expanding the Anti-Allergy Therapeutic Horizon.100. mese~no. and Blood Institute 2004. 1991. 7.direktni i indirektni tro{oci povrzani so tretmanot na naj~estite alergiski zaboluvawa.00 den. West Sussex. A strategic plan for the Department of Health and Human Services. 11.000. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma Workshop Report 2001 in collaboration with the World Health Organisation. 8 (23): 125. Matteelli G.800. 5. 4. Direktnite tro{oci za farmakolo{kiot tretman na SAR kaj vozrasni iznesuvaat 300. Epidemiology of asthma. World Health Organization (WHO). United Kingdom: Cambridge Medical Publications.005. 4. Schaedlich PK. neophodno e da se sprovedat dopolnitelni istra`uvawa so koi }e se definira efektivnosta i efikasnosta na neophodnite postapki i dijagnosti~ko-terapevtski protokoli. 228 . Brecht JG. and economic evaluation. Integrated care for asthma: a clinical..00-1. Mak med pregled 2001. Bazi~ni principi za sproveduvawe na alergiskata specifi~na imunoterapija. Grampian Asthma Study of Integrated Care (GRASSIC). Makedonija zasega ne postojat poseriozni studii za visinata na tro{ocite i ekonomskiot aspekt vo vrska so alergiskite bolesti. Economic evaluation of specific immunotherapy versus symptomatic treatment of allergic rhinitis in Germany.200. Literatura 1.. Annesi I. Global Initiative for Asthma. a za SAR kaj deca 200. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. iznesuvaat 1. tie iznesuvaat 950.00 den.0. Institut za medicina na trudot . a za CAR kaj deca 200. Direktnite tro{oci za farmakolo{kiot tretman na CAR kaj vozrasni iznesuvaat 300.900.who.00 den. Viegi G. 6. 5.Kolaborativen centar na SZO 8. 14. International Consensus Report on the Diagnosis and Management of Rhinitis.00 den.4. Kaj decata na vozrast pogolema od 5 god. 308: 838-842. mese~no. Direktnite tro{oci za farmakolo{kiot tretman na hroni~nata stabilna astma kaj vozrasni. National Heart. Revised January 2000. 3. Makedonija 2. Australian Cat No 4373. European Respiratory Society Journals & European Lung Foundation.00-1.000.: Alergiskite bolesti vo R. 12. Allergy. Ross RN. Burden of Asthma. 1990. Cvetanov V. 2. BMJ 1994. http:// www.html. 55 (Suplement 47): 15-17. Simpozium Specifi~na imunoterapija. 6. 49 (Suppl 19) :5-34. Eur Respir Mon 2003.

Taylor WR. 18. 2005. No 1. School functioning of US children with asthma. London. Risteska-Kuc S. The Stationery Office. 14: 605-609. London. Karadzinska-Bislimovska J. Pediatrics 1992. 1996. Where next in basic asthma research? A National Asthma Campaign consultation on basic asthma strategy. Common Data Set 1995. 19. Institute of Public Health. klini~ka imunologija i alergologija 229 . Occupational Lung Diseases as a Public Health Problem.Finansiska evaluacija na tro{ocite za lekuvawe na nekoi alergiski entiteti 15. In: Georgieva L. Pediatrics 1992. Global Initiative for Asthma. A cost analysis on the pattern of asthma prescribing in the UK. Eur Respir J 1999. Neville RG. 7: 93-133. 20. 21. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Impact of childhood asthma on health. Minov J. 90: 657-662. Richards N. 17. Davenport MG. Fowler MG. 1998. Lung. Series MB6. Key Health Statistics from General Practice 1996. Asthma Enterprises Ltd. National Institutes of Health. Newacheck PW. National Heart. 16. Burazeri G (ed): Health Determinants in the Scope of New Public Health. Asthma Management Program. Office of National Statistics. Sofia. National Asthma Campaign. London. Pearson MG. Dept of Health. Grag R. 2001. et al. and Blood Institute 2004. 90: 939-944. 22.

230 .

Poglavje D D. Dodatoci .

232 .

Vo R. Go ima vo ju`na Evropa. {iroko raspostraneto vo Evropa i kaj nas. Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na dabot obilno se zastapeni.30 m. {iroko razgraneta. a vo R. a potoa stanuva jajcevidna. a se sre}ava vo bukoviot region. Makedonija ja dostignuva ju`nata granica od svojot areal. so horizontalno zaramnet vrv. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Makedonija e zastapen na nadmorska viso~ina od 1000 . klini~ka imunologija i alergologija 233 . Polenovite zrna se karakteriziraat so vozdu{ni meuri. Bor (Pinus nigra) Bor Polenovi zrna Crniot bor e zimzeleno drvo visoko do 40 m.1800 m.Prilozi Dab (Quercus petraea) Dab Trikolpatno polenovo zrno Dabot gorun e listopadno drvo visoko 25 . Kaj mladite stebla kro{nata e piramidalna. Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na borot obilno se zastapeni.

40 sm. Vo R. Polen od pleveli Kiselec (Rumex sp. {iroko raspostraneto vo svetot i kaj nas.Kolaborativen centar na SZO . Makedonija e prisutno vo site kotlini. Makedonija Smreka (Juniperus sabinoides) Smreka Inaperturatno polenovo zrno Planinskata smreka e zimzelena grmu{ka ili nisko drvo. visoko do 6 m. osobeno zna~ajna vo Severna Amerika.Cvetanov V i sor. Kaj nas e zastapena po varovni~kite kamewari i karpi vo zapadniot del na Makedonija.) Kiselec Trikolpatno polenovo zrna Obi~eniot kiselec ({tavej) e ednogodi{no rastenie visoko 10 . Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na familijata kiparisi-smreki obilno se zastapeni. Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na kiselecot obilno se zastapeni.: Alergiskite bolesti vo R. 234 Institut za medicina na trudot . II.

Vo R. Buka (Fagus sylvatica) Buka Triporatno polenovo zrno Obi~nata buka e listopadno drvo visoko do 30 m so kro{na bogata so lisna masa.Prilozi Prilog 1: Izgled i rasprostranetost na nekoi rastenija i na polenovite zrna I. a se sre}ava vo bukoviot region. Vo R. {iroko raspostraneto vo Evropa i kaj nas. klini~ka imunologija i alergologija 235 . Makedonija ja dostignuva ju`nata granica od svojot areal. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.50 mkm).30 m. koi se istaknuvaat so svojata golemina (dijametar od 40 . raspostraneto vo sredna i zapadna Evropa. Makedonija e zastapeno po site planini na nadmorska viso~ina od 800 . Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na brezata obilno se zastapeni. Polen od drvenesti rastenija Breza (Betula pendula) Breza Triporatno polenovo zrno Brezata e listopadno drvo visoko 25 .2000 m. Vo vozduhot na site istra`uvani gradovi se registrirani polenovi zrna na bukata.

: Alergiskite bolesti vo R. Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na koprivata obilno se zastapeni. Makedonija prisuten vo site kotlini.130 sm. [tir (Amarantus sp. {iroko raspostraneto vo svetot i kaj nas. 236 Institut za medicina na trudot . Ovie polenovi zrna se zna~ajno pomali od drugite.Kolaborativen centar na SZO . Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na {tirovite obilno se zastapeni. {iroko raspostraneto vo svetot i kaj nas. Makedonija e prisutno vo site kotlini.Cvetanov V i sor.) [tir Mnoguporatni polenovi zrna [tirot e ednogodi{no rastenie visoko 30 . Makedonija Obi~na kopriva (Urtica dioica) Kopriva Poratni polenovi zrna Obi~nata kopriva e mnogugodi{no rastenie visoko do 2 m. Vo R. Vo R.

Poaceae) pretstavuvaat edna golema grupa monokotilni rastenija vo koja se opfateni ednogodi{ni i pove}egodi{ni trevesti rastenija. Makedonija e prisutno vo site kotlini. Monoporatno polenovo zrno od fam. Vo vozduhot na istra`uvanite gradovi polenovite zrna na gluvar~eto se zastapeni kratok vremenski period. III.40 sm. {iroko raspostraneto vo svetot i kaj nas. klini~ka imunologija i alergologija 237 . Vo R. Poaceae) Livadska livadarka (Poa pratensis) Ma~kina opa{ka (Phleum prаtense) Trevestite rastenija (Fam. Trevi (fam.Prilozi Gluvar~e (Taraxacum officinale) Gluvar~e Polenovi zrna Gluvar~eto e ednogodi{no rastenie visoko 10 . Poaceae Makedonsko zdru`enie za bazi~na.

Dali problemite so nosot se manifestiraat so: a) zatnatost 1... ne.ne#.ne#. drva 3.. 2. 2. drugo__________ 8.Kolaborativen centar na SZO . Koe e va{ato rabotnoto mesto?________________Kolku godini rabotite tuka ?______ 10 Dali na rabotnoto mesto ima : a) pra{ina 1. ne 2. ne.Cvetanov V i sor. ne. 2 da: _______________________________________________________________________________________ za onie {to ne rabotat.parno 2. 2. Vo koj mesec zapo~nuvaat problemite so nosot-------------Do koj mesec traat ?------------- 238 Institut za medicina na trudot . da: g) te~ewe 1. vraboten (kade?______________________) 2. selo 2. ma~e 3. struja 4. da: 1. penzioner Vkupen rab. preminete na pra{awe broj 18 15. Koi doma{ni milenici? 1. 2.ne#. Kakov vid na zatopluvawe koristite? 3. 2. drugo_________ 1. ne. da: v) jade` 1. zra~ewa itn):__________________________ 1. b) kivawe 1. nevraboten 3. preminete na pra{awe br 11 9. preminete na pra{awe br 8 7. ne. stan 2. ne. ne 2. preminete na pra{awe br 22 12. ne. Dali pu{ite? 1. tatkovo ime i prezime _________________________ Pol: ma{ki `enski Data na ra|awe _________________ Mesto na `iveewe______________________ Adresa:__________________________ Tel. ne.Kade `ivete? 1. reden broj ---------INSTITUT ZA MEDICINA NA TRUDOT data_____________ -Centar za alergija PRA[ALNIK Ime. Dali vo `iveali{teto ima doma{ni milenici? ako e . preminete na pra{awe br 6 5. grad 1. Dali imate problemi so nosot 1. 2. da: ako e . da g) drugo (hemiski {tetnosti . da b) vlaga 1. da. da ______________________________________________________________________________________ 11. ne 2. da: ako e . Makedonija Prilog 2.Dali ima zelenilo vo: 1. : _____________Stru~na podgotovka: ________________ Dali ste: 1. 2. ku}a 2. Kakov zagaduva~ postoi ? 1. ne. ne. da 6. 2.Dali okolinata vo koja `iveete e zagadena ? ako e .smet 2. izduvni gasovi 4. sta`: _____________ Tel.ne#. da: 13. Dali problemite so nosot se povtoruvaat vo opredelena sezona -prolet-leto 1. ku~e 2.. da v) visoki temperaturi 1. drugo________ a) `iveali{teto 1. 2. Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite ___________ 14 .: Alergiskite bolesti vo R. ne. rabota:_______________________ Etni~ka pripadnost_______________ 1. ne 2.papagal 4. da 4. industriski zagaduva~i 3. da: b) okolinata: 1. 2.

Dali problemite so nosot se prisutni preku cela godina 1. Dali imate problemi so o~ite? 1. ne. da: b) trevi 1. da: b) o~ite 1. 2. da: _ Makedonsko zdru`enie za bazi~na. da: 19. Dali problemite so o~ite se povtoruvaat sezonski prolet . 2. da: b) crvenilo 1.ne#.. 2. . 2. ne.ne#. ne. sekojdnevno 2.ne#. 2. ne. da: 18. 2. ne. 2. ne. 2. Dali problemite so ko`ata se povtoruvaat sezonski prolet. ne. 2. Dali se poizrazeni zimno vreme ili na studeno 1. 2. da: b) svirewe vo gradi 1. prolet. 2. ne. Dali problemite so belite drobovi se povtoruvaat pove}e pati 1.. 2. da: v) ko`ata 1. 2. ne. da: v) jade` 1. 2. preminete na pra{awe broj 28 26. ne. ne. da: ako e . 2. 2. Dali se poizrazeni vo kontakt so: a) pra{ina 1. preminete na pra{awe broj 33 30. da: v)veter 1. Dali zaedno so problemite na nosot imate i problemi skoro istovremeno so: a) belite drobovi 1. ne. 2. ne. Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite so belite drobovi ___________ 25. da: v) otoci 1. ne. 2.retko 28. preminete na pra{awe broj 29 23. da: v) na rabota 1. da: ako e . ne. 2. da: c) stegawe 1. Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite so o~ite_________ 32. ne. ne. ne. da: 24. da: g) drugo: _________ 1.leto? 1. da: 20. da: b) za~adeni prostorii 1. da: 17. Dali imate problemi so belite drobovi? 1. da: g) iska{luvawe 1.Dali problemite na o~ite se manifestiraat so: a) solzewe 1. da: __________________________________________________________________________________ 29. da: b)studen vozduh 1. ne. da: 35. da: 31. 2. 2. da: b) jade` 1. da: _________________________________________________________________________________ 33 Dali imate problemi so ko`ata? 1. ne.Kolku ~esto se javuvaat problemite: 1. 2.Dali problemite se provociraat od: a) fizi~ki napor 1. ne. 2. da: v) ka{lica 1. ne. 2. 2.. nekolku pati nedelno 3. ne. ne. da: 21. ne. 2. ne. da: g) drugo________ 1. da: g) otoci 1.Prilozi 16. 2. Dali tie se povtoruvaat: 1. ne. Dali se povtoruvaat sekoja godina 1. Dali se poizrazeni vo lokacii so a) drvja 1. Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite so ko`ata? _________ 36. 2.. 2.ne#prejdete na pra{awe broj 38 34. ne. 2. nekolku pati mese~no 4. 2. ne. 2. ne. Dali problemite na belite drobovi se manifestiraat so: a) nedostatok na vozduh 1. 2.leto? 1. ne. klini~ka imunologija i alergologija 239 . preku celata godina 27. ne. ne. da: ako e .leto 2. ne. da: ako e . da: g) drugo_________ 1. da: __________________________________________________________________________________ 22. 2. Dali problemite so ko`ata se manifestiraat so: a) isipi 1. 2. ne.

alergiska kivavica 3. Dali sega koristite lekovi? 1. isipi 2. Makedonija 37. 2. da v) materii od rabotno mesto_________ 1. isipi 4. da __________________________________________________________________________________ 38. Dali vo familijata (krvna vrska) imate bolni od alergiski zaboluvawa: 1.: Alergiskite bolesti vo R. 2.alergija na lekovi 6. proliv 5.. alergija na insekti 5. da g) drugo_______ 1. ne. Dali pri primawe na nekoi lekovi kaj vas se javile: 1. ne. ne. 240 Institut za medicina na trudot .Kolaborativen centar na SZO . Dali problemite so ko`ata se povrzani so a) hrana:__________ 1. gu{ewe 4.da# navedete go lekot 39. ne. ne. da b) ubod od insekti____________ 1. astma 2. 2. da __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 40. otoci 3. onesvestuvawe 6. drugo______________ navedete go lekot________________________________ ako e . 2. 2.Cvetanov V i sor.

selo 2. da 10. da 2. 2. ne. na majkata_______________2.Dali okolinata vo koja `ivee deteto e zagadena ? ako e . 2.ne#. da 4. ne. vakuum 4. grad 1. ne. da (od koja hrana?________________________) 8. 2. Kakov vid na zatopluvawe se koristi? 1. Dali vo tekot na bremenosta majkata a) pu{ela b) zemala lekovi v) bila izlo`ena na stres g) imala zdravstveni problemi 1. ne.parno 2. da: 1. ne. Apgar indeks pri ra|awe _____________ 4. izduvni gasovi 4. jasli 2. drugo________________ Makedonsko zdru`enie za bazi~na. drugo__________________ 9. ne. na tatkoto________________ reden broj ---------data_____________ 1. 2. ne. : _____________ Stru~na podgotovka: 1 na majkata_______________2 na tatkoto_________________ Rabotno mesto: 1. vospalenija na ko`ata 6. da b) pri voveduvawe na nov vid hrana 1. da 2. ne. drva 3.Dali pri ishranata deteto imalo problemi: a) od mlekoto 1. Te`ina pri ra|awe ______________dol`ina pri ra|awe_________ 5.Kade `ivee deteto? 12. ku}a 1.ka{lici 2.Dali ima zelenilo vo: a) `iveali{teto b) okolinata: 15. preminete na pra{awe br 7 6. Kako e rodeno deteto? 1. tatkovo ime i prezime _________________________ Pol: ma{ki `enski Data na ra|awe _________________ Mesto na `iveewe______________________ Adresa:__________________________ Tel.ne#. ne. 2.. na tatkoto_________________ Etni~ka pripadnost 1. ne. ne. klini~ka imunologija i alergologija 241 . 2. 2. Dali ima vlaga vo `iveali{teto 1. preminete na pra{awe br 17 16. drugo________ 1. 1. vospalenie na belite drobovi 3. Dali deteto bilo doeno 1. pred vreme 1. prolivi 5. 1. na vreme 2. struja 14. normalno 2. Dali deteto odelo vo 1. industriski zagaduva~i 3. gradinka ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ 11. stan 2. Kakov zagaduva~ postoi ? 1. da 2. da 2.Dali vo prvata godina od `ivotot deteto bilo bolno od 1. da ako e . vospalenie na nosot 4.Kolku vreme bilo doeno____________ 7..Prilozi Prilog 3 INSTITUT ZA MEDICINA NA TRUDOT -Centar za alergija PRA[ALNIK (ZA DECA) Ime. ne. 1. carski rez 3.na majkata_______________2. forceps 3. 2. da: 1. 2. smet 2. Dali deteto `ivee vo familija so pove}e deca 1. da 13.

ne.. ne. da: b) kivawe 1. 2. ku~e 2. ne. da 2. da g) visoka temperatura 1. da: 2. ne.. Koi doma{ni milenici? 1. Dali deteto ima problemi so belite drobovi 1. Dali deteto ima problemi so nosot 1. ne. 2. ne. da: 31 Dali se poizrazeni zimno vreme ili na studeno 1. da: d) stegawe 1. da: b) o~ite 1. ne. 2. ne.: Alergiskite bolesti vo R. ne. Dali problemite so nosot se povtoruvaat vo opredelena sezona -prolet-leto 1. Dali se poizrazeni vo lokacii so a) drvja 1. ne. da 20. ne. Makedonija 17. 2. da: 29. Dali se povtoruvaat sekoja godina 1. Dali pri izvr{uvawe na rabotata vo domot se sozdava i ima: a) pra{ina 1. Vo koj mesec zapo~nuvaat problemite so nosot________ Do koj mesec traat ?_______ 27. ne. 2. da: v) jade` 1. 2. Dali problemite na belite drobovi se manifestiraat so: a)nedostatok na vozduh 1. ako e . Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite ___________ 25. da: b) za~adeni prostorii 1. ne. da: v) ka{lica 1.ne#. ne. da v) hemiski materii 1. da: g) te~ewe 1.Dali pu{at vo domot na deteto: a) majkata b) tatkoto v) drug 1. 2 da: 2. ma~e 3. 2.. ne.papagal 1. 2. 2. ne.ne#. drrugo. 2. da: 32. da 21. Dali se poizrazeni vo kontakt so: a) pra{ina 1. da: 242 Institut za medicina na trudot . 2. Dali problemite so nosot se manifestiraat so: a) zatnatost 1. 2. da d) buka 1. da 4. ne.ne#. Dali zaedno so problemite na nosot deteto ima i problemi skoro istovremeno so: a) belite drobovi 1. ne.ne#. 2.Kolaborativen centar na SZO . da: b) trevi 1. ne. ne. Dali vo `iveali{teto na deteto ima doma{ni milenici? ako e . da: b)svirewe vo gradi 1._____ 19. da: __________________________________________________________________________________ 33. 2. 2. 2.. da: ako e . ne.ne#. 2. ne. da: 30. ne. preminete na pra{awe br 33 23. 2. da b) vlaga 1. ne. da |) drugo____________________ 1. 2.. da: ako e . ne. da: g) iska{luvawe 1. da: g) drugo: _________ 1. ne. 2. ne. ne. da: 28. da __________________________________________________________________________________ 22. ne. ne. preminete na pra{awe broj 29 26. 2. preminete na pra{awe br 22 1. 2. preminete na pra{awe br 19 18. 2. 1. 1. 2.Cvetanov V i sor. ne. da: v) ko`ata 1. Dali roditelite ili ~len na familijata rabotivo domot kade {to `ivee deteto? ako e . 2. 2. da: 24. preminete na pra{awe broj 40 34. Dali problemite so nosot se prisutni preku cela godina 1. 2. ne. ne. ne. 2. 2. 2.

nekolku pati nedelno 3. Dali problemite so ko`ata se povrzani so a) hrana:__________ 1. 2. da: g) otoci 1. Dali problemite so o~ite se povtoruvaat sezonski prolet . ne. ne. 2. gu{ewe 4. da: 46. ne. da: g) drugo________ 1. Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite so o~ite_________ 43. da: v)veter 1. preminete na pra{awe broj 49 45.Dali problemite se provociraat od: a)fizi~ki napor 1.leto? 1. alergija na insekti 5. Dali pri primawe na nekoi lekovi kaj deteto se javile: 1. ne. ne. da: g) drugo_________ 1. da: ako e . 2. 2. da: 48. da: 42. isipi 2. ne. ne. ne. da g) drugo_______ 1. Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite so ko`ata? _________ 47. drugo________ Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 2. sekojdnevno 2. ne. Dali sega deteto koristi lekovi? 1. 2..Kolku ~esto se javuvaat problemite: 1. alergiska kivavica 3. isipi 4. ne. Dali deteto ima problemi so ko`ata 1. Dali problemite na o~ite se manifestiraat so: c) solzewe 1. ne. 2. 2. 2. 2. ne.Prilozi 35. da: ____________________________________________________________________________________ 40. da: d) jade` 1.onesvestuvawe 6.ne#. ne. 2. da __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 51. Dali problemite so belite drobovi se povtoruvaat pove}e pati 1.. Na koja vozrast se pojavija prvpat problemite so belite drobovi ___________ 36. preminete na pra{awe broj 40 37. ne.da# navedete go lekot 50. nekolku pati mese~no 4. 2. klini~ka imunologija i alergologija 243 . ne.ne#.ne#.leto? 1. 2. Dali vo familijata na deteto (krvna vrska) ima bolni od alergiski zaboluvawa: 1. ne. astma 2. proliv 5. 2. otoci 3. ne. 2. ne. da: __________________________________________________________________________________________ ______________ 44. da: ako e . ne. da: v) jade` 1. 2.. da b) ubod od insekti____________ 1. 2. ne. da: b) crvenilo 1. ne. 2. da __________________________________________________________________________________ 49.. 2.leto 2. da: v) otoci 1. Dali problemite so ko`ata se povtoruvaat sezonski prolet. Dali deteto ima problemi so o~ite? 1. Dali tie se povtoruvaat: 1.retko 39. preku celata godina 38. da ako e . drugo_______________ navedete go lekot________________________________ _______________________________________________________________________________________ ako e . Dali problemite so ko`ata se manifestiraat so: a) isipi 1. 2. 2. prolet. preminete na pra{awe broj 44 41. da: b)studen vozduh 1.alergija na lekovi 6.

5 mg/ml Tbl. 1x1 dn. 1x1 dn.Kolaborativen centar na SZO . 1 mg/ml Tbl. 3x1 dn.00 183. nadvore{no 3x1 dn. 30x10 mg Tbl.00 55. 10x10 mg Sir. 20x10 mg Sir. Tbl.00 Loratadin Loratadin* (Alkaloid) Loratadin* (Lek) Loratadin* (Replekfarm) Rinolan** (Pliva) Desloratadin Levocetirizin Aerius*** Xysal*** Tbl.00 118. 10 x 20 mg/2 ml mast 1% 20gr. 1x1 dn. Tbl.00 179. 10x10 mg 1x1 dn.: Alergiskite bolesti vo R.00 Difenhidramin Dimidril* (Pliva) H1 blokatori bez izrazeno sedativno dejstvo Cetirizin Cetirizin* (Replekfarm) Letizen* Tbl.00 240. 1 mg/ml Tbl. 5 mg/ml Tbl.Cvetanov V i sor. 1x1 dn.00 205.00 169. 1x1 dn. 10x10 mg Sir. 5 mg/ml Tbl.00 161. 20x10 mg Tbl. 1x1 dn. 244 Institut za medicina na trudot .00 242.00 68. 10 mg/5ml 1-2/dn.00 384. 1x1 dn. 1x1 dn. 10x10 mg Sir. 1x1 dn. Makedonija Prilog 4 Lekovi {to se primenuvaat vo terapijata na alergiskiot rinitis i alergiskiot rinokonjunktivitis Generi~ko ime Komercijalno ime Galenska forma Dozirawe Cena (denari) Sistemski antihistaminici H1 blokatori so sedativno dejstvo Hloropiramin Sinopen* (Pliva) Amp. 183.00 103.00 196. 1x1 dn. 10x10 mg Sir.00 74.00 120. 25 mg Sir. 1x1 dn. 1x1 dn. 271.

00 Levokabastin Azelastin Livostin** Allergodil*** 2x2 inh. Makedonija ***Lekot ne e registriran vo R. vo nos 3x1 kapka vo o~i Ipratropium Atrovent*** Sprej za nos Kortikosteroidi Beklometazon Budezonid Flutikazon Bekonaze* (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals) Gnadion** (Pliva) Tafen nazal* (Lek) Alerzin* (Replekfarm) Fliksonaze* (GlaxoSmithKline Pharmaeuticals) Sprej za nos 2x2 inh.00 427. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. va`at zaklu~no so 31. se dinami~na kategorija.00 38.00 82. Makedonija ** Lekot ne e na Pozitivnata lista na Fondot za zdravstveno osiguruvawe na R.00 * Lekot e na Pozitivnata lista na Fondot za zdravstveno osiguruvawe na R.05. vo nos 385. Navedenite ceni na lekovite od Pozitivnata lista.Prilozi Preparati za lokalna aplikacija Kromolini Natrium kromoglikat Dinatrium kromoglikat Asmatal** (Replekfarm) Lomudal*** Cromohexal*** Nedokromil Cromoglicin*** Vividrin*** Sprej za nos 3-4-6x1 inh. Makedonija Cenite na lekovite.00 Sprej za nos 2x2 inh. kako i samata Pozitivna lista na lekovi. vo nos 230.2006 god. kako i Pozitivnata lista na lekovite.00 413. vo nos 3x1 kapka vo nos 3x1-2 kapki vo nos 3x1 kapka vo nos 85. vo nos Sprej za nos 2x1 inh.00 Sprej za nos Kapki za o~i Sprej za nos Kapki za o~i Sprej za nos Kapki za o~i Sprej za nos Kapki za o~i α agonisti Oksimetazolin Operil** (Lek) Operil P** (Lek) Edil** (JAKA 80) Edil P** (JAKA 80) Sprej za nos Kapki za nos Kapki za nos Kapki za nos Antihistaminici Sprej za nos Kapki za o~i Sprej za nos Kapki za o~i Antiholinergici 3x1-2 inh. vo nos Sprej za nos 785.00 33. vo nos 2x2 inh. klini~ka imunologija i alergologija 245 . vo nos Sprej za nos 1x2 inh.

Efikasnost na oddelnite lekovi vo smiruvaweto na simptomite na AR Lek ^e{awe i kivawe +++ + Rinorea ++ ++ Zatnat nos +/+ H1 antihistaminici Kromolini Lokalni α agonisti Antiholinergici (ipratropium) Lokalni kortikosteroidi Oralni kortikosteroidi - - +++ - +++ - +++ +++ ++ +++ +++ +++ 246 Institut za medicina na trudot . Makedonija Prilog 5.Cvetanov V i sor.: Alergiskite bolesti vo R.Kolaborativen centar na SZO .

Prilozi Prilog 6 INSTITUT ZA MEDICINA NA TRUDOT -Centar za alergija reden broj ---------data_____________ PRA[ALNIK ZA PROFESIONALEN RINIT Ime i prezime____________ Pol: 1. 7. Dali e va{ata rabota: 1) no}e. Dali vo tekot na rabotata go koristite ~esto glasot (peewe. 2. Vid na rabotno anga`irawe: 1. vibracii. 12.podolgo sedewe ili stoewe.kancelariska rabota. Dali ste rabotno anga`irani: 1. ne 2. dimovi. klini~ka imunologija i alergologija 247 . provev. Dali va{ata rabota e: 1) prete`no sede~ka so lesno anga`irawe na muskulite na racete 2) sede~ka so sredno optovaruvawe na muskulite na racete 3) stoe~ka so lesno anga`irawe na muskulite na racete 4) stoe~ka so pogolemo muskulno napregawe na racete 5) stoe~ka so pogolemo anga`irawe na muskulite na racete i teloto 6) so stoewe. ne 2 da ______________________________________________________________________________ Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 4. 3. rastitelni produkti______________________ 1 ne 2 da v) zarazni bolni i zarazen materijal____________________ 1 ne 2 da 8. intenzivno napregawe na muskulite na celoto telo 7) druga____________________________________________________________ 3.vlaga. 2. postojano 2. vikawe) 1. Dali tie se manifestiraat kako: a) zatnatost 1 ne 2 da b)kivawe 1.visoki temperaturi.ma{ki 2. ne 2 da d) drugo_______ 1. odewe. promeni vo atmosferskiot pritisok 15. 3. hemiski materii 14. drugo__________ 2.da ____________________________________________________________________________ 9.pra{ina. 5) vo voda 6) individualna 7) kolektivna 8) drugi posebni karakteristiki na rabotata_____________________ 5.parei. Dali imate problemi so nosot? 1. nema 2.slaba ventilacija. drugo______________________________ 3. 6. ne 2 da g) te~ewe 1.fizi~ki napor. 3) terenska 4) na otvoren prostor.jonizira~ko zra~ewe 10 nejonizira~ko zra~ewe 11.niski temperaturi. 5. 13. 2) vo smeni.gasovi. `enski Vozrast______________ Adresa________________________ Etni~ka pripadnost______________ ______________________________________________________________________________ Vraboten vo:______________________ na rabotno mesto______________ Kolku vreme?_______________ 1. da 10. uslu`ni dejnosti 4. 5. ne 2.te~nosti. 8. 7.proizvodstvena rabota 3. [tetni noksi od rabotno mesto: 1. povremeno 4. Koi hemiski agensi gi ima na rabotnoto mesto: ______________________________________________________________________________ 6.4. ne 2 da v) jade` 1. Dali vo tekot na rabotata imate kontakt so: a) `ivotni.Oblik na hemiskite agensi: 1. 9.pra{ina. `ivotinski produkti______________________ 1 ne 2da b) rastenija.

Dali boleduvate od nekoja druga bolest?________________________________ 23. ne 2 da 13. 12. hroni~en bronhit) 1 ne 2 da v) alergiski zaboluvawa 1 ne 2 da ______________________________________________________________________________ 29. 7. Po kolku meseci/godini raboten sta` prvpat se pojavija problemite?_________ 19.Cvetanov V i sor.Dali se problemite prisutni: 1. hemiski materii 14. pu{a~ (sekojdnevno bar edna cigara na den) 2. Od {to?_________________________________________________ 14. boleduvawe 1. provev. ne 2.vlaga.Kolku piete_________ 28. da 2. ne 2. drugo) 31. ne 2. da ______________________________________________________________________________ 17.ne 2 da 32. pove}epati godi{no 5.4. Dali piete alkohol sekojdnevno pove}e od edna ~a{a 1.podolgo sedewe ili stoewe.jonizira~ko zra~ewe 10 nejonizira~ko zra~ewe 11. vikend 1. da 3. pove}epati mese~no 4. Dali istovremeno so problemite na nosot imate i problemi so belite drobovi? 1. 9. ne 2. 8. da 16. porane{en pu{a~ 3. sinuzit. 5. ne 2 da 27. Vkupno raboten sta`________________ 30. ne 2. ponekoga{ ________________________________________________________________________ 21. Prethodni rabotni mesta: 1____________________god: ____ {tetni noksi: __________ 2____________________god: ____ {tetni noksi: __________ 3____________________god: ____ {tetni noksi: __________ 4____________________god: ____ {tetni noksi: __________ 5____________________god: ____ {tetni noksi: __________ (1. Dali nekoga{ ste lekuvani od zaboluvawa na nosot i sinusite? 1.Kolaborativen centar na SZO . prinuden odmor ili godi{en odmor 1. vibracii. Dali zaradi rabotnoto anga`irawe ~uvstvuvate zamor ? 1 ne 2 da 3 ponekoga{ 24.slaba ventilacija. nema 2. 3. Dali se vlo{uvaat vo tekot na rabotniot den? 1. da 3.pra{ina. sekojdnevno 2.fizi~ki napor.promeni vo atmosferskiot pritisok 15. Koga se javuvaat vo tekot na rabotniot den?__________________ 15. 13. Dali ovie problemi prvpat se pojavija otkako se vrabotivte? 1 ne 2 da 12. Makedonija 11.nepu{a~ 25. samo vo odredeni situacii___________ 20.: Alergiskite bolesti vo R.visoki temperaturi.pove}epati nedelno 3.Dali nekoj vo najbliskoto semejstvo (krvna vrska) ima: a) problemi so nosot (rinit. Koga posleden pat?____ 248 Institut za medicina na trudot . ne 2.Na koja vozrast prvpat se pojavija problemite?______ 18. Dali se vr{eni preventivni medicinski pregledi: 1.da 33. Dali se povlekuvaat vo tekot na: 1.Kolku cigari na den pu{ite? _________Kolku vreme ve}e_______ 26. polipoza) 1ne 2 da b) problemi so belite drobovi (astma.Dali ste: 1. 6. ne 2 da 22. retko 6. Dali se provocirani od rabotnoto mesto? 1.niski temperaturi. Dali koristite li~ni za{titni sredstva 1.

Tbl. 68.00 68.00 802. klini~ka imunologija i alergologija 249 . Bicromat*** Tilade** Inhalatorni kortikosteroidi Esteri Bekotide 50 mkg* (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals) Bekloforte 250 mkg** (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals) Fliksotide 50 mkg* Flutikazon (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals) propionat Fliksotide 125 mkg* (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals) Asmanex*** Mometazon furoat** Beklometazon dipropionat Acetonidi Flunizolid Budezonid Ciklozonid** Inhacort** Tafen *(Lek) Pulmicort** Alvesco*** Sistemski kortikosteroidi Prednizon Prednizon 5 mg* (JAKA 20) Prednizon 20 mg* (JAKA 20) Pronizon 5 mg* (Galenika) Pronizon 20 mg* (Galenika) Nizon 5 mg** (Bosnalijek) Solu-dekortin H 25 1 mL Solu-dekortin H 25 5 mL (Merck kGaA) Dekortin 5 mg* Dekortin 20 mg* Dekortin 50 mg* (Merck kGaA) doziran aerosol 250. Tbl.00 doziran aerosol doziran aerosol 950.00 119. Amp. Amp. Tbl.00 1800. Tbl.00 Makedonsko zdru`enie za bazi~na.00 Prednizolon 195.00 103.00 107. Tbl.00 doziran aerosol Tbl.Prilozi Prilog 7 Lekovi {to se primenuvaat vo terapijata na astmata Generi~ko ime Komercijalno ime Preventivni (antiinflamatorni) lekovi Kromolini Galenska forma Cena (denari) Dinatrium kromoglikat Nedokromil natrium Intal***. Tbl. Tbl.

Tbl. 179.Cvetanov V i sor. Tbl. 135. Makedonija Lemod Solu 20 mg Lemod Solu 40 mg Lemod Solu 500 mg Lemod depo 40 mg Lemod 4 mg* (Hemofarm) Deksametazon 4 mg/mL Deksametazon 0. Kaps. no nedoka`ano antiinflamatorno dejstvo Dolgodeluva~ki β2 agonisti Inhalatorni Salmeterol Formoterol Oralni Bambeterol Teofilini so bavno osloboduvawe Teofilin Serevent** Foradyl*** Doziran aerosol Doziran aerosol Bambec*** Tbl. Kaps.: Alergiskite bolesti vo R. Tbl. Teotard retard 200 mg** (Krka) Teotard retard 350 mg** (Krka) Durofilin retard 125 mg** (Zdravqe) Durofilin retard 250 mg** (Zdravqe) Aminofilin R 350 mg* (JAKA 80) Kaps.5 mg (Galenika) Maksideks 5 ml (Alkon) Metil prednizolon Amp. Deksametazon 40.00 Amp. Lekovi so mo`no. Antileukotrieni Receptorni antagonisti Zafirlukast Montelukast Inhibitori na sintezata Accolate*** Singulair*** Zileuton*** Tbl. Amp. Amp. Amp.5 mg* (Krka) Deksazon 4 mg/mL Deksazon 0. Tbl.Kolaborativen centar na SZO . Tbl.00 Aminofilinum retard 350 mg (Lek) 250 Institut za medicina na trudot . Amp. Tbl.00 Kenalog 40 mg/mL (Krka) Triamcinolon Amp. Tbl. Amp. Kaps.

Sir.00 Terbutalin Terbutalin*** Bricanyl*** Berotec*** Fenoterol Brgudeluva~ki teofilini Teofilin Aminofilinum 500 mg/2 ml (Pliva) Aminofilinum 250 mg/10 ml (Pliva) Aminofilin 250 mg/10 ml (Alkaloid) Aminofilin 350 mg* (Alkaloid) Aminofilin 100 mg** (Alkaloid) Aminofilin 100mg* (JAKA 80) Odinal 100 mg* (Replekfarm) Aminofilinum 100 mg* (Lek) Tbl. Amp. Tbl. Tbl.00 79. Aminofilin 100 mg** (Famfarm) Amp. Makedonija Cenite na lekovite. Doziran aerosol Tbl.05. Makedonija ** Lekot ne e na Pozitivnata lista na Fondot za zdravstveno osiguruvawe na R. Makedonsko zdru`enie za bazi~na.) Ventolin 2 mg/5 ml** (GlaxoSmithKline Production) Ventolin 100 mkg* (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals) Salmo 2 mg** (Pliva) Salmo 2 mg/5 ml** (Pliva) Salmo 100 mkg** (Pliva) Salbutamol 2 mg** (Alkaloid) Salbutamol 2 mg/5 ml** (Alkaloid) Aloprol 2 mg* (Replekfarm) Aloprol 2 mg/5 ml* (Replekfarm) Tbl. Sir. va`at zaklu~no so 31. Tbl.00 * Lekot e na Pozitivnata lista na Fondot za zdravstveno osiguruvawe na R. Makedonija ***Lekot ne e registriran vo R.2006 god. 230. Sir. klini~ka imunologija i alergologija 251 .Prilozi Bronhodilatatori (simptomatski lekovi) Kratkodeluva~ki β2 agonisti Salbutamol Ventolin 2 mg** (GlaxoSmithKline GmbH&Co. Navedenite ceni na lekovite od Pozitivnata lista.00 122. Tbl.00 92. Tbl. Sir. 110. kako i samata Pozitivna lista na lekovi. se dinami~na kategorija.00 Doziran aerosol Tbl. Tbl. Amp. Tbl. kako i Pozitivnata lista na lekovite. Doziran aerosol Doziran aerosol 110.00 113. Amp.

200. 1000-1250 mcg 4-5 inh./dn./dn. 250-500 mcg 5-10 inh. 500-1000 mcg 2-4 inh./dn./dn./dn./dn./dn./dn. > 800 mcg > 3 inh. 400 mcg/doza Flunisolide 250 mcg/doza Fluticasone propionate 50 mcg/doza 125 mcg/doza 200-500 mcg 4-10 inh./dn./dn. 2-3 inh./dn./dn. 2-4 inh./dn./dn./dn. > 1250 mcg > 5 inh. > 800 mcg > 4 inh. Deca Beclomethasone dipropionate 50 mcg/doza 250 mcg/doza Budesonide 100-200 mcg/doza Flunisolide 250 mcg/doza Fluticasone propionate 50 mcg/doza 125 mcg/doza 100-400 mcg 4-8 inh./dn. 1-2 inh. 500-750 mcg 2-3 inh. > 400 mcg > 2 inh./dn. 100-250 mcg 2-5 inh./dn. > 500 mcg > 4 inh. Makedonija Prilog 8./dn. 400-800 mcg 8-16 inh./dn 200-400 mcg 1-2 inh. 200-400 mcg 1-2 inh. > 500 mcg > 4 inh./dn. 1000-2000 mcg 4-8 inh./dn. 1-2 inh.Cvetanov V i sor./dn.Kolaborativen centar na SZO ./dn./dn. > 2000 mcg > 8 inh. 400-800 mcg 2-4 inh. Sredna doza Visoka doza 100-200 mcg 1 inh. 100-200 mcg 2-4 inh.: Alergiskite bolesti vo R. > 1000 mcg > 4 inh./dn. Dozi na IKS koi{to se primenuvaat vo antiinflamatornata terapija na astmata (spored GINA 2004) Preparat Niska doza Vozrasni Beclomethasone dipropionate 50 mcg/doza 250 mcg/doza Budesonide 100. 500-1000 mcg 2-4 inh./dn./dn. 252 Institut za medicina na trudot . > 2 inh. 200-500 mcg 4-10 inh./dn.

5. 125. 250. Dozirawe (24 ~asa) 2 x 1-2 inh.Prilozi Prilog 9 Aktuelni kombinirani preparati za tretman na astmata Preparat Seretide doziran aerosol Sostav Salmeterol + Fluticasone Salmeterol + Fluticasone Formoterol + Budesonide mcg vo edna inh. 250 50 100. klini~ka imunologija i alergologija 253 . 160 2 x 1-2 inh. 9 80. 500 4. Seretide diskhaler Symbicort turbhaler Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 2 x 1 inh. 25 50.

Makedonija Prilog 10 Brza hiposenzibilizacija Venomil p~ela / Venomil osa Voved vo terapijata Po~etok na terapijata kaj mnogu osetlivi pacienti* Den (1) [i{e (μg otrov od insekti/ml) 0.8 0.2 0.4 0.001 0.8 0.1 0. 4.1 0.01 0.1 0.02 0.4 0.001 [i{e (μg otrov od insekti/ml) 0.1 0. 3.00004 0.0001 0.002 0.8 μg otrov od insekti na inekcija 0.1 0.8 1 2 4 8 10 20 40 50 60 80 90 100 (2) Po~etok na terapija kaj normalno osetlivi pacienti Den 1 (3) ml 0.4 0.01 0.5 0.00001 0.1 0.2 0.01 0.8 0.0008 μg otrov od insekti na inekcija 0.Kolaborativen centar na SZO .0001 0.01 0.2 0.4 0.4 0.Cvetanov V i sor.0002 0.2 0. interval na injektirawe: 7 dena interval na injektirawe: 14 dena interval na injektirawe: 21 den interval na injektirawe: 28 dena Terapijata se sproveduva do kraj vo 4 nedelen interval.008 0.6 0.8 0.1 0.2 0.0 2 (4) 3 (5) 4 (6) 5 (7) 6 (8) 7 (9) Terapija za odr`uvawe Prodol`uvawe na tretmanot so 100 μg otrov od insekti 1.0001 0.4 0.01 0.1 0.0001 0.: Alergiskite bolesti vo R.8 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 ml 0.8 0.004 0.08 0. 2.04 0.00002 0.2 0.9 1.001 0.4 0.0004 0.2 0.001 0.** 254 Institut za medicina na trudot .001 0.4 0.2 0.1 0.0001 0.00008 0.

Makedonsko zdru`enie za bazi~na.001 μg otrov od insekti na inekcija 0.1 (15) 0.01 0.2 0. interval na injektirawe: 7 dena interval na injektirawe: 14 dena interval na injektirawe: 21 den interval na injektirawe: 28 dena μg otrov od insekti na inekcija 0.1 8 (36) 0.1 22 (50) 1 0.8 106 (134) 100 1.05 71 (99) 100 0.6 99 (127) 100 0.5 1 2 4 5 10 20 40 60 80 100 Terapijata se sproveduva do kraj vo 4 nedelen interval. klini~ka imunologija i alergologija 255 .4 36 (64) 1 0.4 92 (120) 100 0. **Terapijata na odr`uvawe se sproveduva vo tekot na 3 godini.05 43 (71) 10 0.1 (22) 0.00001 0.4 64 (92) 10 0.00001 0.05 0.2 57 (85) 10 0.1 50 (78) 10 0.01 0.2 85 (113) 100 0.0 Terapija za odr`uvawe Prodol`uvawe na tretmanot so 100 μg otrov od insekti 5. 8.1 0. 7.1 78 (106) 100 0.0001 0.Prilozi Prilog 11.0001 0.1 0.001 0.1 0.05 15 (43) 1 0.000001 0.4 0.1 (8) 0.2 29 (57) 1 0.** * Stepenot na osetlivost se utvrduva pred po~etokot na terapijata spored anamnezata i rezultatite od testiraweto so ko`en prick test so koncentracija 1μg/ ml. Konvencionalna hiposenzibilizacija Venomil p~ela / Venomil osa Voved vo terapijata Po~etok na terapijata kaj mnogu osetlivi pacienti* Den [i{e ml (μg otrov od insekti/ml) (1) 0. 6.1 Po~etok na terapija kaj normalno osetlivi pacienti Den [i{e (μg otrov od insekti/ml) ml 1 (29) 0.

256 .

angiotenzin-konvertira~ki enzim AR .European Allergy White Paper (Evropska bela kniga za alergija) ECP – Eozinofilni katjonski proteini ECRHS .imunoglobulin G IgE .metar MBP .Lista na kratenki Lista na kratenki AV .inhalatorni kortikosteroidi Il .alergen-specifi~na imunoterapija B-li .majoren bazi~en protein MEF .European Academy for Allergology and Clinical Immunology (Evropska akademija za alergologija i klini~ka imunologija) EAWP .alergiski konjunktivit AKE .eozinofilen katjonski protein ENDA .European Pollen Information (Evropski informacii za polenite) GM-CSF .dozno-provokativen test EAACI .atopiski dermatit AK .alergiski rinit ARIA .alergiska vakcinacija AEDS .interleukin ISAAC .exercise-induced asthma (astma predizvikana od fizi~ki napor) EKP .vital capacity (vitalen kapacitet) V/D 12 .Debar dn .imunoglobulin E IgM .Dojran DPT .International Study of Asthma and Allergies in Childhood (Me|unarodno istra`uvawe za astmata i alergiite vo detstvoto) IFN .gram GINA .kilogram LT .imunoglobulin M IKS .Global Initiative for Asthma (Globalna inicijativa za astma) god .godina DBPCFC .atopiski egzem/dermatit sindrom AD .double-blind placebo-controlled food challenge test (dvojno slep placebokontroliran provokativen test so hrana) De .European Community Respiratory Health Survey (Istra`uvawe za respiratornoto zdravje vo Evropskata Unija) EIA .dnevno Do .maximal expiratory flow (maksimalen ekspiratoren protok) Makedonsko zdru`enie za bazi~na.European Network of Drug Allergy (Evropska mre`a za alergija na lekovi) EPI . klini~ka imunologija i alergologija 257 .Faktor na stimulacija na granulocitno-makrofagni klonovi IgA .levkotrien m .B limfocit VC .vizing so dispnea vo poslednite 12 meseci g .interferon kg .Allergic Rhinitis and Its Impact to Asthma (Alergiski rinit i negovoto vlijanie na astmata) ASIT .imunoglobulin A IgG .

miligram mg/m2 .10 .prostaglandin Pe .canis (ku~e) CAR .chlorofluorocarbon (hlorofluorojaglerodni soedinenija) QAU . .milimetar NAR -nealergiski rinitis n.T limfocit T-po .mikrogrami na gram mkm.sezonski alergiski rinitis Sk .mikrogram mkg/g .protivgen-prezentira~ka kletka Pr .cirkulira~ki imunokompleksi CNS .santimetar T-li .celogodi{en alergiski rinitis CIK .Peh~evo PZ .forced expiratory volume in 1 sec (forsiran ekspiratoren volumen vo prvata sekunda) C .T pomaga~ki limfocit Fel .sezonski alergiski konjunktivitis SAR .: Alergiskite bolesti vo R.profesionalna astma PG .Ohrid PA .nesteroidni antiinflamatorni lekovi Oh .Desetta revizija mkg . Makedonija mg .centralen nerven sistem CD (CD) .Celziusov stepen CAK .Me|unarodna statisti~ka klasifikacija na bolestite i na srodnite zdravstveni problemi .Skopje sm .Prilep PC20 .felix (ma~ka) FEV1 .mikrometar (mikron) mL .Cvetanov V i sor.work-related asthma (astma povrzana so rabota) 258 Institut za medicina na trudot .provocative concentration 20 (koncentracija na provokativniot agens {to predizvikuva namaluvawe na vrednosta na FEV1 za 20%) SAK .polenski zrna PPK .miligram na kvadraten metar mg/m3 .Makedonsko lekarsko dru{tvo mm .Kolaborativen centar na SZO .celogodi{en alergiski konjunktivitis Can .nadmorska viso~ina NSAI .miligram na kuben metar MKB .quality assurance units (standardizirani edinici) WRA .cluster of differentiation (odbele`uva~ kaj T limfocitite) CFC .v.mililitar MLD .

152. 236 alergen-specifi~na imunoterapija. 152 indoor (vnatre{ni) aeroalergeni. 165 doma{ni mikrokrle`i. 152. 66. 189 antibiotici. 113. 103. 124. 48 G gluvar~e. 53 akarini. 89. 52. 195. 103. 29. 55. 175 alergija od insekti. 50. 146. 67. 185. 87. 67. 26 alergiska senzibilizacija. 213 anestetici. 115. 200. 48 D Dab. 28. 234. 52. 164 atopiski ekcem/dermatit sindrom. 103. 152. 186. 24. 116. 23. 141. 151. 67. 182 aerosediment. 34. 164 alergiski atopiski dermatit. 132 anafilaksa. 61. 24. 165 aeropalinologija. 30. 185. 23. 66. 51. 141 alergiski rinit. 186. 35. 200 imunoglobulin M. 116. 27. 28. 242. 197 atopija. 177. 24 imunoglobulin A. 153. 146. 218 alergiska astma. 47. 152. 37. 116. 165 ambrozija. 84. 156 Alternaria alternata. 29. 119. 142. 237 gravimetriski aeropalinolo{ki metod. 213 259 Makedonsko zdru`enie za bazi~na. 189. 200 imunoglobulin E. 25. 225 ko`ni prick testovi. 200 insekti. 28. 124 bor. 167 I imun odgovor. 141. 131. 175 atopiski dermatit. 67. 103. 61. 152. 123. 165 alergiski konjunktivit. 24. 35. 155 buka. 87 alergeni. 132. 211 izduvni gasovi od soobra}ajot. 168. 24. 103. 28. 165 doma{na pra{ina. 187 drvenesti rastenija (dendroflorni taksoni). 107. 24 imunoglobulini. 123. 239. 61. 52. 147. 142. 199 aeroalergeni. 27. 201 Dermatophagoides pteronyssinus. 196. 155. 165 dozno-provokativen test. 129. 165. 61. 63. 25. 102. 115. 212 imunoglobulin G. 116. 168 K Kiselec. 115. 103. 188 aspirin. 115. 115. 38. 115. 51. 152 J jaglen monoksid. klini~ka imunologija i alergologija . 67 E eozinofilen katjonski protein. 27. 115. 175 B bazofilni leukociti. 143. 223 bronhijalna astma. 199. 234 dvoen slep placebo-kontroliran provokativen test so hrana. 27 alergija na hrana. 153. 83. 131. 224 breza. 119. 211. 88. 146. 156 alergiska preosetlivost. 102. 175. 28. 233 V volumetriski aeropalinolo{ki metod. 152 alergija. 199. 83. 63. 153 @ `ivotna sredina. 27. 178. 155 eozinofilni leukociti. 244 alergiska vakcinacija. 243 bronhijalna hiperreaktivnost. 87.Indeks na poimi Indeks na poimi A aditivi na hranata. 141. 120 blokira~ki protivtela. 28. 201. 63. 120. 39. 119. 146. 103. 33. 185. 115. 24. 47 aeropolucija. 24.

199 nesteroidni antiinflamatorni lekovi. 116. 66. 115. 141 preosetlivost. 125 medikamentozna alergija. 86 perduvi. 195 sulfur dioksid. 211. 167 p~ela. 34. 66. 153 trevi. 155 H hipersenzitivnost. 152 P pelin. 142 260 protivgen. 168 T tegavec. 115. 28. 37. 61. 33. 116. 33. 211 sulfonamidi. 37. 28. 93. 211 C celogodi{en alergiski konjunktivit. 103. 137. 35. 244 R rabotna sredina. 152. 63. 25 protivtelo. 124. 29. 197 Penicillium notatum. 137. 103. 110. 115. 142 O osa. 103. 141 sezonski alergiski rinit. 47. 83. 115.: Alergiskite bolesti vo R. 142. 206 preosetlivost na hrana. 38.Cvetanov V i sor. 141 celogodi{en alergiski rinit. 27 profesionalen alergiski rinitis. 24. 165 penicilin. 95 pleveli. 29. 113. 115. 153. 29. 27. 26 Hymenoptera. 106. 29. 166 nealergiski atopiski dermatit. 28. 28. 52. 131. 152 polenovi zrna 47. U Urtikarija. 235 str{en. 188. 28. 41. 144 nealergiski rinit. 185. 125. 61. 108. 237 profesionalna astma. 165 M majoren bazi~en protein. 24. 152 [ {tavej. 66. 113. 29. 26 preosetlivost na lekovi. 154 ma~ka. 115. 102. 164. 66. 125 L Lebarka. 115. 168 S sezonski alergiski konjunktivit. 124. 199. 36. 81 polenski kalendar. 27 protivgen-prezentira~ka kletka. 116. 115 {tir. Makedonija kopriva. 200 F funkcionalni belodrobni ispituvawa. 188. 96 Limfociti. 236 Institut za medicina na trudot . 128. 185 nealergiska preosetlivost na hrana. 236 ku~e. 254 outdoor (nadvore{ni) aeroalergeni. 141 smreka. 115. 41. 189 neutrofilni leukociti. 218 prostaglandini. 124. 165 N nealergiska astma. 131. 51. 24. 165 T limfociti. 175 nealergiski konjunktivit. 26 nealergiska preosetlivost na lekovi. 116. 170 pu{ewe. 166 nealergiska preosetlivost. 103. 63. 68 polenska treska. 124. 154. 115.Kolaborativen centar na SZO . 185 muvli. 68 polenska karta. 211. 116 T pomaga~ki limfociti. 66. 141 ^ ~ad. 66. 25 mastociti. 24 Loboda. 91.

7)(047. Struga Avtorite im zablagodaruvaat.31) ALERGISKITE bolesti vo R. Skopje 616-056. Skopje Alkaloid.Skopje : Institut za medicina na trudot. . Skopje VIA In`enering. CIP . Skopje ReplekFarm.MK-ID 65667082 Tira`: 500.Katalogizacija vo publikacija Narodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Skopje ProCredit Bank. Pe~ati: "Evropa 92#. Ko~ani . 2006. Makedonsko zdru`enie za bazi~na. Primerokot e besplaten.260 str. . Kliment Ohridski#. : ilustr. Skopje Pliva.3(497. Skopje-Kolaborativen centar na SZO (IMT). klini~ka imunologija i alergologija (MZBKIA)..Makedonija .Ovaa publikacija finansiski ja pomognaa: Ministerstvo za obrazovanie i nauka pri Vladata na R. 24 sm Registar ISBN 9989-2571-0-8 (IMT) ISBN 9989-2570-0-0 (MZBKIA) a) Alergiski bolesti .Istra`uvawa COBISS. Makedonija GlaxoSmithKline Pharmaceuticals.Makedonija / vo redakcija na Vladimir Cvetanov.

262 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->