PATOFIZIOLOGIJA VJE BE - EKG

31.7.2011

Farmacija-2011Farmacija-2011-vje be-EKG be-

1

ANALIZA ELEKTROKARDIOGRAMA
(Vektorska analiza)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

2

SPROVODNI SISTEM SRCA

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

3

PUT PRENO ENJA ELEKTRI NOG IMPULSA

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

4

NORMALAN EKG

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

5

SINUSNA BRADIKARDIJA (44/MIN)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

6

SINUS TAHIKARDIJA (115/min)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

7

BOLEST SINUSNOG VORA (nema p talasa)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

8

SUPRAVENTRIKULARNA EKSTRASISTOLA
(QRS kompleks istovjetan, kao kod normalnih kontrakcija, a potom slijedie kompenzatorna pauza)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

9

VENTRIKULARNA EKSTRASISTOLA
(QRS kompleks irok, el. impuls putuje radnom muskulaturom, slijedi kompenzatorna pauza)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

10

VENTRIKULARNA EKSTRASISTOLA

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

11

VENTRIKULARNE EKSTRASISTOLE

BIGEMINIJA

(svaka druga konztrakcija je VES)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

12

BLOK LIJEVE GRANE
(Vodi ritma na ovom EKGu je sinus, QRS kompleksi su iroki, impuls se jednim dijelom prenosi radnom muskulaturom)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

13

BLOK DESNE GRANE

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

14

INFARKT MIOKARDA
(Elevacija ST spojnice, Pardeov talas , znak struje od ozljede)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

15

MEHANIZAM NASTANKA ATRIJALNIH ARITMIJA

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

16

MEHANIZMI NASTANKA PAROKSIZMALNE SUPRAVENTRIKULARNE TAHIKARDIJE

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

17

PAROKSIZMALNA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA (FS oko 180/min, QRS kompleksi normalnog
izgleda)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

18

UNDULACIJA ATRIJA (FLUTTER)
(Izoeketri na linija nazubljena poput pile, ponavljani p talasi, ali ne slije iza svakoga QRS kompleks)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

19

FIBRILACIJA VENTRIKULA
(Haoti no kretanje impulsa, nema sinhronog toga struje, pa ni sinhrone kontrakcije miokarda. U ovom slu aju FV je nastala nakon R na T fenomena)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

20

FIBRILACIJA ATRIJA
(neravna izoelektri na linija, razmaci QRS kompleksa nejednaki)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

21

PAROKSIZMALNA VENTRIKULARNA TAHIKARDIJA
(QRS kompleksi iroki, brzi impuls se ne prenosi Purkinjeovim sistemom)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

22

WPW SINDROM
(Preekscitacija, nakon P talas uo ljiv delta talas , potom QRS kompleks. QRS kompleksi iroki)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

23

AV BLOK III STUPNJA (KOMPLETNI SR ANI BLOK)
(Kompletna AV disocijacija, P talasi imaju svoj ritaT, a QRS kompleksi svoj, obi no spor. Apsolutna indikacija za PACE maker)

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

24

ERGOMETRIJSKI TEST
Izvodi se na biciklergometru ili pokretnoj traci. Optere enje je dozirano, te se pove ava za 30 W svaka 3 minuta. Prate se TA, FS, te stalno EKG. Naporom se dosti e submaksimalna frekvenca (prora unata na dob, visinu i te inu). Prate se promjene na EKG, eventualno spu tanje ST spojnice, to je znak koronarne ishemije. Doziranim naporom se pove ava frekvenca srca (FS), (tj. skra uje se dijastola), te e se insuficijencija koronarnog krvotoka, ako je latentna, u initi manifestnom.

31.7.2011

Farmacija-2011-vje be-EKG Farmacija-2011be-

25