STRUČNI ISPIT ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE VIŠE I SREDNJE STRUČNE SPREME Pripravnički staž je organizirani oblik stručnog osposobljavanja zdravstvenih

radnika za samostalan rad, koji se obavlja pod nadzorom. Pripravnički staž obavlja se po planu i programu pripravničkog staža koji su utvrđeni Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/00;23/01;55/02;35/06). Zdravstvena ustanova, za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika sa završenom višom i srednjom stručnom spremom je dužna uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kantonalnom ministarstvu zdravstva predati i sljedeće dokumente: ovjerenu fotokopiju diplome uredno popunjenu i ovjerenu pripravničku knjižicu lični zahtjev pripravnika

Stručni ispit se polaže najkasnije šest mjeseci nakon obavljenog pripravničkog staža. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita donosi nadležni ministar zdravstva. O datumu i mjestu polaganja stručnog ispita pripravnik se može informisati putem oglasne ploče u prostorijama Ministarstva zdravstva TK i putem tel.: 035/282-446 i 035/282-447. Ako je pripravnik spriječen iz opravdanog razloga pristupiti u zakazanom roku polaganja ispita, dužan je pismeno obavijestiti nadležno ministarstvo zdravstva, najkasnije tri dana prije početka roka određenog za polaganje ispita. Ukoliko pripravnik pravovremeno ne obavijesti nadležno ministarstvo zdravstva o razlozima ili je razlog odsustva neopravdan, smatra se da je ispitu pristupio, te troškovi ponovnog izlaska na stručni ispit idu na teret pripravnika. Zdravstveni radnici sa završenom višom i srednjom stručnom spremom stručni ispit polažu pred ispitnom komisijom nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva. Stručni ispit se sastoji od opšteg i stručnog dijela: I Opšti dio ispita (pravni dio) polaže se usmeno, a obuhvata poznavanje: a) Osnova ustavnog sistema b) Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju c) Propisa vezanih za stručno zvanje pripravnika koji polaže stručni ispit d) Propisa iz oblasti radnih odnosa i penzijsko invalidskog osiguranja e) Kantonalnih propisa iz oblasti zdravstva II Stručni dio stručnog ispita se polaže pismeno i usmeno, po zdravstvenim usmjerenjima pripravnika, navedenih u narednom tekstu - Ispitna pitanja.

ISPITNA PITANJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA ZAVRŠENOM VIŠOM I SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM
A) STRUČNI DIO STRUČNOG ISPITA PO ZDRAVSTVENIM USMJERENJIMA

I VIŠA STRUČNA SPREMA 1. Viši medicinski tehničar - sestra
1.1. Pitanja za pismeni dio – viši medicinski tehničar - sestra 1) Osnovne karakteristike zdravstvenog stanja stanovništva 2) Evidencije u zdravstvu 3) Proces zdravstvene njege 4) Vitalni znaci 5) Kateterizacija 6) Obavezna imunizacija 7) Trijaža unesrećenog 8) Načini zaustavljanja krvarenja 9) Postupak kod gubitka svijesti 10) Načini imobilizacije prijeloma 1.2. Pitanja za usmeni dio stručnog dijela ispita- viši medicinski tehničar – sestra 1) Zdravstvena njega internističkih bolesnika, objasniti kroz primjer 2) Zdravstvena njega hiruških bolesnika, objasniti kroz primjer 3) Zdravstvena njega kod infektivnih bolesti, objasniti kroz primjer 4) Zdravstvena njega bolesnika u ginekologiji i porodiljstvu, objasniti kroz primjer 5) Zdravstvena njega u pedijatriji, objasniti kroz primjer 6) Zdravstvena njega u neurologiji, objasniti kroz primjer 7) Zdravstvena njega u psihijatriji, objasniti kroz primjer 8) Zdravstvena njega u onkologiji, objasniti kroz primjer 9) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – gastroskopija 10) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – bronhoskopija 11) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – laparoskopija 12) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – biopsija jetre 13) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – biopsija bubrega 14) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – punkcije 15) Postupak sa bolesnikom nakon narkoze, praćenje vitalnih funkcija 16) Intravenska terapija 17) Specifičnost zdravstvene njege u ratnim uslovima 18) Uzimanje materijala za dijagnostičke postupke (bris, hemokultura i dr.)

2.2. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Kontrola kvaliteta rad u laboratoriju 2) Promjene koncentracije glukoze u krvi . Viši laboratorijski tehničar 2. kreatinina 8) Određivanje lipida 9) Određivanje Fe i Cu 10) Određivanje K i Na 2.19) Dijagnostički i terapijski zahvati kod akutnih i hroničnih poremećaja prehrane u dječijoj dobi 20) Rad u jedinici intenzivne njege neuroloških bolesnika 21) Rad sestre u jedinici intenzivne njege psihijatrijskih bolesnika 22) Hospis 23) Ishrana bolesnika starije životne dobi 24) Ishrana bolesnika u hiruškim disciplinama 25) Ishrana bolesnika sa dijabetes melitusom 26) Ishrana bolesnika sa hipertenzijom 27) Ishrana bolesnika sa ulkusnim oboljenjem 28) Ishrana bolesnika koji imaju zatvor ili opstipaciju 29) Ishrana bolesnika koji imaju proliv 30) Djelatnost patronažne sestre 31) Zdravstveno vaspitni rad u ambulanti porodične medicine 32) Izvještaji u službi opšte-porodične medicine 33) Knjiga narkotika 34) Sestrinska anamneza 35) Kućna njega hroničnih bolesnika PITANJA IZ OPŠTEG DIJELA (PRAVNI DIO) STRUČNOG ISPITA SU NA KRAJU TEKSTA ZA SVA ZDRAVSTVENA USMJERENJA 2.1. krvi i probavljivosti hrane) 4) Pretrage krvi i seruma-nabrojati i opisati jednu 5) Pretrage puktata 6) Pretrage likvora 7) Određivanje mokraćne kiseline.1. Pitanja za usmeni dio – viši laboratorijski tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 2. Pitanja za pismeni dio – viši laboratorijski tehničar 1) Komplet standardnih pretraga mokraće sa sedimentom 2) Pretrage želučanog soka (određivanje aciditeta i mliječne kiseline te mikroskopske pretrage) 3) Pretrage stolice (žučne boje.

2. vrste imobilizacije 9) Prevencija hidričnih infekcija 10) Dezinsekcija 11) Uzorkovanje hrane na terenu 12) Deratizacija 13) Uzorkovanje vode na terenu 14) Sterilizacija. urina 8) Elektroforeza poteina seruma 9) Konstante eritrocita 10) Skupljanje urina za pretrage 11) Enzimi u serumu 12) Eozinofilni granulociti 13) Greške-slučajne.3) DKS 4) Kontrola sterilizacije 5) Holesterol i frakcije u krvi 6) Retikulociti 7) Priprema pacijenta za uzimanje uzoraka krvi. vrste krvarenja prema sredini 4) Intrahospitalne infekcije 5) Prevencija intrahospitalnih infekcija 6) Ulazna vrata infekcije 7) Hidrične infekcije 8) Imobilizacija. vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 2) Evidencioni obrasci 3) Krvarenje. sistemske.2. grube 14) Patološki sediment urina 15) Određivanje natrija i kalija 16) Kontrolni serum 17) Klirens testovi 18) Željezo i TIBC u krvi 19) Uzimanje materijala za mikrobiološke pretrage 20) Antikoagulansi 21) Određivanje frakcija holesterola 22) Hranjive podloge 23) Pregled likvora 24) Urea i kreatinin u serumu 25) Hematom. vrste . hemoliza i hemokoncentracija 26) Biohemijske pretrage likvora 27) Bilirubin u serumu i urinu 28) Tipovi mikrobiološkog bojenja 29) Hematurija i hemoglobinurija 30) Imunoglobulini 2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Krvarenje.

2. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Radioterapija 2) Lokalna aplikacija izotopa 3) Uloga višeg radiološkog tehničara pri izvođenju kontrastnih radioloških pretraga 4) Abdominalan dijagnostika 5) Torakalna dijagnostika 6) Snimanje kostiju.2. Pitanja za usmeni dio – viši radiološki tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 3. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Sterilizacija.15) Dezinfekcija. Pitanja za pismeni dio – viši radiološki tehničar 1) Zaštita bolesnika i osoblja od zračenja 2) Metode zaštite pacijenata i osoblja od jonizujućeg zračenja 3) Kontrastna dijagnostika 4) Priprema bolesnika pri izvođenju kompjuterizovane tomografije abdomena 5) Priprema bolesnika za izvođenje intravenskih radioloških pretraga 3.2.1. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 3.1.2. vrste i kontola .2.3. vrste 16) Dezificijensi 17) Davanje inzulina 18) Znaci smrti 19) Izlučevine 20) Postupak reanimacije unesrećenog 2. standardne i specijalne snimke 7) Nativni snimak abdomena i urotrakta 8) Mjere zaštite od zračenja 9) Obrada rendgenskog filma 10) Kontrasna sredstva za kompjuterizovanu tomografiju 11) Uloga višeg radiološkog tehničara pri izvođenju dijaskopskih pretraga probavnog trakta 12) Irigoskpija 13) Irigografija 14) Bronhografija 15) Endoskopije 3. Viši radiološki tehničar 3.

1.1. Pitanja za pismeni dio – viši sanitarno-ekološki tehničar 1) Prijavljivanje zaraznih bolesti 2) Faktori okoline koji utiču na ljudsko zdravlje 3) Hidrične infekcije 4) Alimenatrne toksikoinfekcije 5) Sanitarni nadzor 4. buka. Pitanja za usmeni dio – viši sanitarno-ekološki tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 4. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 4.3. prašina. radiološko zračenje i dr.2. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Vođenje evidencije zaraznih bolesti 2) Vođenje evidencije kliconoša 3) Terensko ispitivanje pojave zaraznih bolesti 4) Nadzor nad osobama zaposlenim u prometu živežnih namirnica 5) Uzimanje uzoraka za hemijske i mikrobiološke pretrage 6) Provođenje nadzora nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima 7) Vršenje nadzora nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari 8) Ispitivanje životne i radne sredine (zagađenost zraka. Viši sanitarno-ekološki tehničar 4.2. zaštita pri radu 14) Preparati i oprema koji se koriste za DDD 15) Pretrage vode i živežnih namirnica .3. vrste 3.2) Evidencije u zdravstvu 3) Vitalni znaci 4) Priprema bolesnika za ultrazvučnu dijagnostiku 5) Trijaža unesrećenog 6) Načini zaustavljanja krvarenja 7) Postupak kod gubitka svjesti 8) Načini imobilizacije prijeloma 9) Intravenska terapija 10) Dezinfekcija.) 9) Dezinfekcija 10) Deratizacija 11) Dezinsekcija 12) Sanitarna inspekcija 13) Pravila sigurne primjene pesticida.

2.3.1.4. Pitanja za usmeni dio – viši fizioterapeutski tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 5.2.2. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji neuroloških bolesnika 2) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji traumatiziranih bolesnika 3) Postupci za primjenu ortopedskih pomagala 4) Vježbe (škola) hodanja 5) Vježbe kod skolioza i ostalih deformiteta 6) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji reumatskih bolesnika 7) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji srčanih bolesnika 8) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji dijabetičara 9) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji respiratornih bolesnika 10) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji osoba sa vaskularnim bolestima 11) Hidroterapija 12) Krioterapija 13) Parafinoterapija . Viši fizioterapeutski tehničar 5.1.2. vrste i kontola 3) Evidencije u zdravstvu 4) Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti 5) Kalendar imunizacije 6) Vitalni znaci 7) Načini zaustavljanja krvarenja 8) Postupak kod gubitka svjesti 9) Načini imobilizacije prijeloma 10) Važnost održavanja lične higijene 4.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 5. Pitanja za pismeni dio – viši fizioterapeutski tehničar 1) Kineziterapija 2) Toplinska terapija 3) Hidroterapija 4) Dijatermija 5) Interferentne struje 5. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Vogralikov lanac 2) Sterilizacija.

vrste i kontola 6) Načini imobilizacije prijeloma 7) Krvarenje. vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 8) Dezinfekcija.2. vrste 9) Opekotine i stupnjevi opekotina 10) Primjena načela asepse i antisepse 5. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Vitalni znaci 2) Postupak kod gubitka svjesti 3) Trijaža unesrećenog 4) Evidencije u zdravstvu 5) Sterilizacija.14) Masaža 15) Elektroterapija 5. Pitanja za pismeni dio – medicinske sestre . Medicinske sestre-tehničari 1. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja II SREDNJA STRUČNA SPREMA 1.3.2.tehničari 1) Prijem bolesnika u bolnicu 2) Primopredaja dužnosti 3) Proces zdravstvene njege 4) Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom 5) Planiranje zdravstvene njege 6) Provođenje zdravstvene njege 7) Evaluacija zdravstvene njege 8) Važnost održavanja lične higijene 9) Održavanje lične higijene nepokretnih bolesnika 10) Dekubitus 11) Zadaci medicinske sestre u sprečavanju dekubitusa 12) Zadaci medicinske sestre i postupci sa bolesnikom koji ima dekubitus 13) Zadaci medicinske sestre pri sprečavanju tromboflebitisa 14) Sterilizacija 15) Intravenska primjena lijeka 16) Transfuzija krvi 17) Njega umirućeg bolesnika 18) Postupak sa umrlim 19) Vitalni znaci 20) Preoperativna priprema bolesnika .1.2.

kontrola 3) Uloga medicinskog tehničara kod sterilizacije 4) Krvarenje. vrste 17) Dezinsekcija 18) Deratizacija 19) Dezinficijensi 20) Uzorkovanje hrane na terenu 21) Uzorkovanje vode na terenu 22) Porodična medicina-definicija. vrste imobilizacije 15) Uloga medicinara pri imobilizaciji 16) Dezinfekcija. sestrinski proces u porodičnoj medicini 23) Rad medicinara u ambulanti opšte medicine 24) Rad medicinara na recepciji porodične medicine 25) Rad medicinara u intervenciji porodične medicine 26) Edukaciona uloga medicinara u timu porodične medicine 27) Tim porodične medicine 28) Znaci smrti 29) Postupak sa lešom umrlog 30) Promjena donjeg čaršafa kod nepokretnog pacijenta 31) Uloga medicinara kod transfuzije 32) Transfuzija. uloga medicinara . krvni ćelijski elementi 33) Lumbalna punkcija.2. vrste krvarenja prema sredini 6) Uloga medicinara kod zaustavljanja krvarenja 7) Intrahospitalne infekcije 8) Prevencija intrahospitalnih infekcija 9) Uloga medicinara u prevenciji intrahospitalnih infekcija 10) Ulazna vrata infekcije 11) Hidrične infekcije 12) Prevencija hidričnih infekcija 13) Postupak sa bolesnikom oboljelim od hidrične infekcije 14) Imobilizacija. Pitanja za usmeni dio stručnog dijela ispita. vrste 2) Sterilizacija.medicinske sestre .21) Postoperativna njega bolesnika 22) Vještačka ishrana (nazogastrična sonda.gastrostoma. vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 5) Krvarenje.tehničari 1) Sterilizacija.rektalna hranljiva klizma) 23) Organizacija posjete bolesnicima 24) Priprema bolesnika za rektoskopiju 25) Ekg-tehnika uzimanja 26) Zdravstvena njega komatoznog bolesnika 27) Priprema bolesnika i bolesničke sobe 28) Klizma 29) Kateterizacija 30) Inzulin i način aplikacije 1.

liječenje 37) Uloga medicinara u edukaciji pacijenta oboljelog od dijabetes melitusa 38) Uloga medicinara prilikom prijema bolesnika u bolnicu 39) Uloga medicinara prilikom dolaska pacijenta u ambulantu 40) Uloga medicinara u bolesničkoj sobi bolnice 41) Evidencioni obrasci 42) Prevencija akutnih alergijskih reakcija 43) Znaci. terapija alergije na lijekove 44) Uloga patronažne sestre u patronaži 45) Izvještaji patronažne službe 46) Klizma za čišćenje-postupak medicinara 47) Izdavanje. aplikacija i čuvanje narkotika 48) Knjiga narkotika 49) Vitalna statisitika 50) Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti 51) Ishrana i njega bubrežnih bolesnika 52) Ishrana i njega srčanih bolesnika 53) Ishrana bolesnika koji boluju od hipertenzije 54) Ishrana i njega šećeraša 55) Priprema bolesnika ua ultrazvučnu dijagnostiku 56) Priprema bolesnika za CT 57) Izlučevine 58) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije 59) Uloga medicinara u preoperativnoj pripremi pacijenta 60) Uloga medicinara u postoperativnoj njezi pacijenta 61) Krvni pritisak kao vitalni znak 62) Tjelesna temperatura kao vitalni znak 63) Puls kao vitalni znak 64) Respiracije kao vitalni znak 65) Postupak reanimacije unesrećenog 66) Organizacija rada u stanici hitne medicinske pomoći 67) Uloga medicinara u timu hitne medicinske pomoći 68) Prijelomi i vrste 69) Uloga medicinara u zbrinjavanju prijeloma 70) Načini imobilizacije 71) Uzimanje krvi za dijagnostičke pretrage 72) Uzimanje urina za dijagnostičke pretrage 73) Uzimanje stolice za dijagnostičke pretrage 74) Uzimanje brisa nosa i grla 75) Uzimanje brisa rane 76) Kompresivni zavoj 77) Endemija 78) Epidemija 79) Pandemija . uloga medicinara 35) Davanje inzulina 36) Diabetes melitus.34) Pleuralna punkcija. simptomi.

Akušerska sestra 2. Pitanja za pismeni dio – akušerska sestra 1) Medicinska dokumentacija u akušerstvu 2) Načela asepse i antisepse 3) Obrada trudnice 4) Prijem rodilje u rađaonicu 5) Načini davanja terapije 6) Priprema bolesnice na operaciju 7) Priprema trudnice za pregled 8) Patronažna posjeta. prevencija 84) Liječenje dekubitusa 85) Načini mjerenja tjelesne temperature 86) Čuvanje sterilnog materijala 87) Podjela hranljivih materija 88) Važnost proteina za organizam 89) Važnost ugljenih hidrata za organizam 90) Važnost masnoća za organizam 91) Značaj pregleda urina 92) Značaj pregleda stolice 93) Postupak sa psihotično nemirnim bolesnikom 94) Podjela vitamina 95) Zdravstveno vaspitni rad u ambulanti porodične medicine 96) Opekotine i stupnjevi opekotina 97) Uloga medicinara u liječenju opekotina 98) Njega bolesnika oboljelog od žutice 99) Njega bolesnika oboljelog od meningitisa 100) Njega bolesnika oboljelog od kolitisa 101) Simptomi i znaci trovanja hranom. uzročnici 102) Uloga medicinara kod trovanja hranom 103) Patronažna dokumentacija 104) Načini primjene lijekova 105) Primjena načela asepse i antisepse Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 2.1. znaci dekubitusa 83) Predilekciona mjesta na tijelu za nastanak dekubitusa.80) Uloga medicinara u ispiranju vanjskog zvukovoda 81) Kateterizacija mokraćne bešike 82) Dekubitusi. Pitanja za usmeni dio – akušerska sestra Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela . uloga sestre 2.2.

Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Dijagnoza trudnoće 2) Antenatalna zaštita 3) Trudnička obrada 4) UZ kontrola u trudnoći 5) EPH gestoze 6) Eklampsija 7) Promjene u trudnoći 8) Ishrana u trudnoći 9) Higijena u trudnoći 10) Dojenje i priprema za dojenje 11) Prednosti dojenja 12) Porođaj 13) Prvo porođajno doba 14) Drugo porođajno doba 15) Treće porođajno doba 16) Četvrto porođajno doba 17) Anemija u trudnoći 18) Lijekovi u trudnoći 19) Spontani pobačaj 20) Prvi pregled u trudnoći 21) Rano okrivanje genetskih anomalija 22) Prijevremeni porođaj 23) Placenta previja 24) Ablacija placente 25) Blizanačka trudnoća 26) IVF 27) Psihofizička priprema za porođaj 28) Njega i higijena porodilje 29) Građa karlice 30) Građa genitalnih organa žene 31) Menstrualni ciklus 32) Poremećaji menstrualnog ciklusa 33) Upalne bolesti male karlice 34) Amenorea 35) Bolesti vulve i vagine 36) Rano otkrivanje Ca grlića materice 37) Kolposkopija 38) Papa test 39) Rano okrivanje malignih bolesti 40) Endometrioza 41) Planiranje porodice 42) Vrste kontracepcije 43) Hormonska oralna kontracepcija .1.2.2.

terapija alergije na lijekove 2.3. vrste 9) Ulazna vrata infekcije 10) Krvarenje.2. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja . simptomi. vrste kravrenja prema sredini 11) Postupak reanimacije unesrećenog 12) Značaj pregleda urina 13) Intrahospitalne infekcije 14) Opekotine i stupnjevi opekotina 15) Postupak s lešom umrlog 16) Dezificijensi 17) Znaci smrti 18) Izlučevine 19) Priprema bolesnika za CT 20) Migracije i zdravstveni problemi vezano za migracije 21) Uloga medicinara u timu hitne medicinske pomoći 22) Uloga medicinara pri imobilizaciji 23) Promjena donjeg čaršafa kod nepokretnog pacijenta 24) Gordonov trijas 25) Kateterizacija mokraćne bešike 26) Priprema bolesnika za UZ dijagnostiku 27) Liječenje dekubitusa 28) Uloga medicinara prilikom dolaska pacijenta u bolnicu 29) Znaci. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Respiracija kao vitalni znak 2) Načini imobilizacije 3) Uloga medicinara u posoperativnoj njezi bolesnika 4) Prijelomi.2.44) UZ u ginekologiji 45) Priprema pacijentice za UZ pregled 46) Priprema pacijentice za kolposkopiju 47) Priprema pacijentice za ginekološki pregled 48) Miomi 49) Perimenopauza 50) Menopauza 51) Namjerni prekid trudnoće 52) Spad i prolaps uterusa 2.2. vrste 5) Kompresivni zavoj 6) Liječenje dekubitusa 7) Evidencioni obrasci 8) Sterilizacija.

Pitanja za usmeni dio – pedijatrijska sestra Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 3. kalendar vakcinacije 20) Poremećaji ishrane djeteta (vrste poremaćaja.1. klinički znaci i sestrinska trijaža pacijenata 30) Osnovni principi zaštite djece ometene u razvoju. Pitanja za pismeni dio – pedijatrijska sestra 1) Medicinska domumentacija u pedijatriji 2) Kalendar vakcinacije 3) Uloga patronažne sestre u pedijatriji 4) Ishrana dojenčeta 5) Priprema dojenčeta za pregled 3. karakteristike.3.2. elektrolita i acidobazne ravnoteže 5) Dehidracija. primjena inhalatorne terapije 25) Klinički znaci dijabetične ketoacidoze 26) Klinički znaci hipoglikemije u djeteta 27) Ishrana djece oboljele od dijabetesa 28) Inzulin i njegova primjena 29) Akutni laringitis u djece. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Podjela razvojne dobi 2) Faktori rasta 3) Pubertet. djece s posebnim potrebama . prevencija) 21) Prolivi u dječijem uzrastu 22) Povraćanje u dječijoj dobi 23) Kontrola i praćenje vitalnih funkcija u djece u Odjeljenima intenzivne njege 24) Bronhitis i astma u djece. Pedijatrijska sestra 3. rani i kasni pubertet 4) Poremećaji metabolizma vode.1.2. klinički znaci i način zbrinjavanja pacijenata 6) Rahitis i profilaksa rahitisa 7) Ishrana zdravog djeteta u prvoj godini života 8) Prirodna ishrana i njene prednosti nad vještačkom ishranom 9) Tehnike dojenja i prvi podoj 10) Kontraindikacije za dojenje 11) Vještačka ishrana i dijetalna ishrana djeteta 12) Infekcije pupka i obrada pupka 13) Procjena vitalnosti novorođenčata (Apgar score) 14) Poremaćaji disanja novorođenčeta i njega respiratorno ugroženog djeteta 15) Fiziološka žutica u novorođenčeta 16) Patološke žutice u djece 17) Njega djeteta u inkubatoru 18) Konvulzije u djece 19) Prevencija dječijih zaraznih bolesti.

2.2.2. terapija alergije na lijekove 3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 4.2.3.1.1. vrste 16) Krvarenje. Pitanja za pismeni dio – laboratorijski tehničar 1) Pretrage krvi i seruma 2) Pretrage urina 3) Pretrage stolice 4) Pretrage likvora 5) Pretrage punktata 4. vrste kravrenja prema sredini 17) Ishrana i njega bubrežnih bolesnika 18) Primjena asepse i antisepse 19) Uloga medicinara pri imobilizaciji 20) Podjela hranjivih materija 21) Znaci.3. Pitanja za usmeni dio – laboratorijski tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 4. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Vitalna statistika 2) Sterilizacija. vrste 14) Izlučevine 15) Dezinfekcija. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Uzimanje uzoraka krvi i njihovo centrifugiranje 2) Glukoza u krvi i urinu . kontrola 3) Davanje inzulina 4) Evidencioni obrasci 5) Intrahospitalne infekcije 6) Znaci smrti 7) Prijelomi i vrste 8) Puls kao vitalni znak 9) Opekotine i stupnjevi opekotina 10) Tjelesna temperatura kao vitalni znak 11) Uloga medicinara u postoperativnoj njezi pacijenta 12) Podjela vitamina 13) Sterilizacija.2. simptomi. Laboratorijski tehničar 4.

Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije 2) Prijelomi i vrste 3) Načini imobilizacije 4) Uzimanje krvi za dijagnostičke pretrage 5) Uzimanje urina za dijagnostičke pretrage 6) Endemija 7) Epidemija 8) Opekotine i stupnjevi opekotina 9) Podjela vitamina 10) Značaj pregleda stolice 11) Važnost masnoća u organizmu 12) Načini mjerenja tjelesne temperature 13) Značaj pregleda urina 14) Primjena načela asepse i antisepse 15) Pandemija .3) Sediment urina 4) Kontrola sterilizacije 5) Analiza urina 6) Urea u krvi 7) Priprema pacijenta za uzimanje uzoraka krvi. urina 8) Fizikalni pregled urina 9) Fibrinogen 10) Puna krv.2. serum. hemoliza i hemokoncentracija 26) Makroskopski pregled likvora 27) Vrste hranjivih podloga 28) Metode bojenja mikroorganizama 29) Hematurija i hemoglobinurija 30) DKS 4. plazma 11) Pregled urina test-trakom 12) Lipidi u krvi 13) Tehnike uzimanja kapilarne krvi 14) Krvna slika 15) Mikrobiološke pretrage urina 16) Kontrolni serum 17) Sedimentacija eritrocita 18) Kvalitativna analiza urina 19) Uzimanje materijala za mikrobiološke pretrage 20) Bijela krvna loza 21) Holesterol i triglicerid 22) Hranjive podloge 23) Crvena krvna loza 24) Proteinogram 25) Hematom.2.

Pitanja za pismeni dio – sanitarno-ekološki tehničar 1) Evidencija zaraznih bolesti 2) Prijavljivanje zaraznih bolesti 3) Imunizacija 4) Terensko ispitivanje pojave zaraznih bolesti 5) Vođenje evidencije kliconoša 5.16) Načini primjene lijekova 17) Krvarenje.2. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 5.2.2.3.2.1. Sanitarno-ekološki tehničar 5. vrste 4. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Epidemija 2) Pandemija 3) Endemija .1. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Hidrične infekcije 2) Alimentarne toksikoinfekcije 3) Dezinfekcija 4) Dezinsekcija 5) Deratizacija 6) Kalendar imunizacije 7) Uzimanje uzoraka za hemijske pretrage 8) Uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage 9) Nadzor nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima 10) Nadzor nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari 11) Propisi za nadzor nad osobama zaposlenim u prometu živežnih namirnica 12) Ispitivanje zagađenosti zraka 13) Sanitarna inspekcija 14) Hladni i topli lanac 15) Vitalna statistika 5.2. vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 18) Uzimanje brisa nosa i grla 19) Uzimanje brisa rane 20) Sterilizacija. Pitanja za usmeni dio – sanitarno-ekološki tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 5.

nabrojati metode i jednu opisati 4) Masaža. nabrojati metode i jednu opisati 2) Krioterapija. Pitanja za pismeni dio – fizioterapeutski tehničar 1) Hidroterapija. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Kineziterapijski postupci kod oštećenja perifernih živaca 2) Kineziterapijski postupci kod progresivne mišićne distrofije 3) Kineziterapijski postupci kod multiple skleroze 4) Kineziterapijski postupci kod Parkinsonovog sindroma 5) Kineziterapijski postupci kod cerebrovaskularnog inzulta-hemiplegija 6) Kineziterapijski postupci kod djece sa cerebralnom paralizom (Vojta.2. Fizioterapeutski tehničar 6.3. Kabat.4) Evidencije u zdravstvu 5) Vogralikov lanac 6) Gordonov trijas 7) Sterilizacija.1. nabrojati metode i jednu opisati 5) Elektroterapija. vrste i kontrola 8) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije 9) Važnost održavanja lične higijene 10) Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti 5.1. Bobat) 7) Testovi aktivnosti svakodnevnog života neuroloških bolesnika 8) Kineziterapijski postupci u rehabilitaciji bolesnika sa ozljedama lokomotornog sistema (rani postupak i postupak u kasnijoj fazi) 9) Kineziterapijski postupci u rehabilitaciji bolesnika sa ozljedama glave 10) Kineziterapijski postupci u rehabilitaciji bolesnika sa ozljedama kralježnične moždine (paraplegije.2.2. Pitanja za usmeni dio – fizioterapeutski tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 6. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 6. nabrojati metode i jednu opisati 3) Parafinoterapija. nabrojati metode i jednu opisati 6. tetraplegije) 11) Vježbe kod lošeg držanja tijela i deformacija kralježnice 12) Vježbe za ravna stopala 13) Škola hodanja – način učenja hodanja osoba sa amputacijama 14) Postupci za primjenu ortopedskih pomagala 15) Kineziterapijski postupci kod reumatoidnog artritisa 16) Kineziterapijski postupci kod ankilozatnog spondilitisa 17) Kineziterapijski postupci kod degenerativnih bolesti kralježnice i zglobova .

vrste krvarenja prema sredini 19) Pandemija 20) Endemija 6.3. sauna 36) Manuelna masaža 6. vrste imobilizacije 7) Krvarenje. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja . vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 8) Tjelesna temperatura kao vitalni znak 9) Postupak reanimacije unesrećenog 10) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije 11) Respiracija kao vitalni znak 12) Intrahospitalne infekcije 13) Vitalna statistika 14) Predilekciona mjesta na tijelu za nastanak dekubitusa. kriooblozi.2. raspršivači sa isparavanjem) 31) Infracrveno zračenje 32) Ultraljubičasto zračenje 33) Sjedeće kupke (Hauffeove kupke.2.2. uzročnici 3) Dekubitusi. vrste 18) Krvarenja. znaci dekubitusa 4) Evidencioni obrasci 5) Puls kao vitalni znak 6) Imobilizacija. prevencija 15) Epidemija 16) Postupak reanimacije unesrećenog 17) Sterilizacija. Hubbardov tank) 34) Podvodna masaža ili hiromasaža (Škotski tuševi) 35) Tretman u terapijskom bazenu. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Primjena načela asepse i antisepse 2) Simptomi i znaci trovanja hranom.18) Kineziterapijski postupci kod infarkta miokarda 19) Vježbe disanja i drenaže kod plućnih bolesnika i bolesti dišnih puteva 20) Galvanizacija 21) Iontoforeza 22) Dijadinamske struje 23) Interferentne struje 24) Dijatermija 25) Terapijski ultrazvuk – ultrasonoforeza 26) Elektrostimulacijska terapija – funkcionalno električno podraživanje 27) Transkutana električna živčana stimulacija (TENS) 28) Magnetoterapija 29) Parafinoterapija 30) Krioterapija (kriomasaža.

1. vrste 4) Intrahospitalne infekcije 5) Deratizacija 6) Evidencioni obrasci . Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Vrsta i izrada radnih modela 2) Specijalna pravila postave zuba u totalnim protezama 3) Faze izrade fasetiranog mosta 4) Podjela zubnih proteza 5) Zaštita rubova funkcionalnog otiska 6) Odnos tijela mosta prema sluznici i sidrima 7) Funkcionalni otisak 8) Reparatura protezne baze 9) Redosljed faza u izradi totalnih proteza 10) Podjela krunica (navlaka) 11) Izrada individualne kašike za totalnu protezu 12) Vrste kašika za otisak 13) Dodatak zuba u protezu 14) Opšta pravila postave zuba u totalnu protezu 15) Izbor vještačkih zuba za postavu 16) Vrste kukica i njihov značaj 17) Podlaganje totalnih proteza 18) Anatomski otisak 19) Postavljane prednjih i bočnih zuba u totalnim protezama 20) Krilni most (apendiks) 7. načini zaustavljanja krvarenja (u stomatologiji) 5) Postupak kod gubitka svijesti 7. Pitanja za usmeni dio – zubni tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 7.7. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Dezinfekcija.2. Zubni tehničar 7. vrste 2) Vogralikov lanac 3) Sterilizacija.2.1.2.2. Pitanja za pismeni dio – zubni tehničar 1) Osnovne karakteristike zdravstvenog stanja stanovništva 2) Obavezna imunizacija 3) Evidencije u zdravstvu 4) Krvarenje.

7) Imobilizacija.1. Pitanja za pismeni dio – stomatološka sestra 1) Osnovne karakteristike zdravstvenog stanja stanovništva 2) Obavezna imunizacija 3) Evidencije u zdravstvu 4) Krvarenje. simptomi. načini zaustavljanja krvarenja (u stomatologiji) 5) Postupak kod gubitka svijesti 8. terapija alergije na lijekove 7. vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 10) Epidemija 11) Pandemija 12) Prijelomi i vrste 13) Primjena načela asepse i antisepse 14) Znaci. Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Organizacija rada stomatološke službe 2) Način rada u stomatološkom-rentgen kabinetu 3) Način rada u odjeljenju za protetiku 4) Način rada odjeljenja za bolesti zuba i usta 5) Amalgam i njegova upotreba 6) Pulpiti.3. Stomatološka sestra 8.2. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 8. vrste imobilizacije 8) Gordonov trijas 9) Krvarenje.1.2.2. Pitanja za usmeni dio – stomatološka sestra Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 8. vrste punjenja-uloga sestre 7) Instrumenti za pregled-održavanje 8) Fluorizacija zuba 9) Plombiranje. priprema-uloga sestre 10) Gangrena-zadaci sestre 11) Kliješta za ekstrakciju i poluge-održavanje 12) Alginati – priprema za otiske 13) Vrste kašika za otiske i njihovo održavanje 14) Anatomski otisak – rad sestre 15) Gips u protetici-vrste i rad sestre .

2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Dezinfekcija 2) Sterilizacija instrumenata 3) Zdravstveno prosvjećivanje u školama 4) Intrahospitalne infekcije 5) Znaci.2.2. Farmaceutski tehničar 9.2. prostor i oprema 4) Farmakopeja 5) Prostor. Pitanja za pismeni dio – farmaceutski tehničar 1) Organizacija rada u apoteci.3. oprema i organizacija rada u galenskom laboratoriju 6) Doze i doziranje lijekova 7) Recept 8) Pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa 9) Izbor ambalaže za izrađene lijekove 10) Sterilizacija i postupci sterilizacije . Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Lijekovi i vrste lijekova 2) Ispitivanje lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 3) Apoteka. namjena. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja 9.2. dužnost farmaceutskog tehničara 2) Vođenje rokovnika lijekova 3) Vođenje laboratorijskog dnevnika 4) Evidencije u zdravstvu 5) Administrativni poslovi u apoteci – zadaci tehničara 9. simptomi. Pitanja za usmeni dio – farmaceutski tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 9. terapija alergije na lijekove 6) Zaštita osoblja od zaraznih bolesti 7) Vogralikov lanac 8) Primjena načela asepse i antisepse 9) Epidemija 10) Evidencioni obrasci 11) Putevi prenošenja i širenja zaraze 12) Protivepidemijske mjere 13) Zaustavljanje krvarenja-tamponada 14) Ulazna vrata uzročnika u organizam 8.8.1.1.

vrste krvarenja prema sredini 19) Krvarenje. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja . terapija alergije na lijekove 9. djelovanje i upotreba 22) Prašci za posipanje – conspergentia 23) 1% rivanol.2.11) Paste 12) Čajevi 13) Farmaceutsko. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Podjela hranjivih materija 2) Čuvanje sterilnog materijala 3) Dezinfekcija 4) Načini zaustavljanja krvarenja 5) Dezificijensi 6) Prijelomi i vrste prijeloma 7) Sterilizacija. vrste imobilizacije 16) Važnost proteina za organizam 17) Prijelomi i vrste 18) Krvarenje. izrada i upotreba 16) Rastvori 17) Aromatične vode 18) Kapi za oči – oculoguttae 19) Infuzi – infusa 20) Ljekovite masti i podloga za njihovu izradu 21) Ricinusovo ulje. priprema i upotreba 24) Podijeljeni prašci 25) Knjige koje se vode u apoteci 26) Destilacija 27) Infuzione otopine 28) Eterična ulja 29) Tečni puderi.pastae aquosae 30) Izdavanje lijekova na recept 9. vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 20) Znaci.3.2.tehnološke operacije 14) Voda u izradi farmaceutskih preparata 15) 3% hidrogen peroksid. simptomi.2. kontrola 8) Izdavanje. aplikacija i čuvanje narkotika 9) Intrahospitalne infekcije 10) Uloga ugljikohidrata u organizmu 11) Podjela vitamina 12) Tjelesna temperatura kao vitalni znak 13) Važnost masti za organizam 14) Postupak reanimacije unesrećenog 15) Imobilizacija.

Specijalni dio stručnog dijela ispita 1) Diabetes melitus.1.2. znaci dekubitusa 5) Predilekciona mjesta na tijelu za nastanak dekubitusa. Pitanja za usmeni dio – psiho-gerijatrijska sestra-tehničar Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela 10. liječenje 2) Uloga medicinara u edukaciji pacijenta oboljelog od dijabetes melitusa 3) Kateterizacija mokraćne bešike 4) Dekubitusi. Pitanja za pismeni dio – psiho-gerijatrijska sestra-tehničar 1) Prijem bolesnika u bolnicu 2) Primopredaja dužnosti 3) Proces zdravstvene njege 4) Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom 5) Planiranje zdravstvene njege 6) Provođenje zdravstvene njege 7) Evaluacija zdravstvene njege 8) Važnost održavanja lične higijene 9) Održavanje lične higijene nepokretnih bolesnika 10) Dekubitus 11) Zadaci medicinske sestre u sprečavanju dekubitusa 12) Zadaci medicinske sestre i postupci sa bolesnikom koji ima dekubitus 13) Zadaci medicinske sestre pri sprečavanju tromboflebitisa 14) Sterilizacija 15) Intravenska primjena lijeka 16) Transfuzija krvi 17) Njega umirućeg bolesnika 18) Postupak sa umrlim 19) Vitalni znaci 20) Preoperativna priprema bolesnika 21) Postoperativna njega bolesnika 22) Vještačka ishrana (nazogastrična sonda.1.10. prevencija .rektalna hranljiva klizma) 23) Organizacija posjete bolesnicima 24) Priprema bolesnika za rektoskopiju 25) Ekg-tehnika uzimanja 26) Zdravstvena njega komatoznog bolesnika 27) Priprema bolesnika i bolesničke sobe 28) Klizma 29) Kateterizacija 30) Inzulin i način aplikacije 10. Psiho-gerijatrijska sestra-tehničar 10.gastrostoma.2.

vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda 5) Krvarenje. uloga sestre kod oboljelih od depresije 9) Šizofrenija.2. vrste krvarenja prema sredini 6) Uloga medicinara kod zaustavljanja krvarenja 7) Intrahospitalne infekcije 8) Prevencija intrahospitalnih infekcija . Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita 1) Sterilizacija. vrste 2) Sterilizacija. kontrola 3) Uloga medicinskog tehničara kod sterilizacije 4) Krvarenje. uloga sestre kod oboljelih od šizofrenije 10) Opisati odnos psihički bolesnik i zdravstveni radnik-sestra 11) Grupna terapija 12) Zdravstvena njega bolesnika sa ICV-om 13) Zdravstvena njega bolesnika sa epilepsijom 14) Parkinsonova bolest 15) Demencija 16) Njega pacijenata sa paraplegijom 17) Njega pacijenata sa hemiplegijom 18) Njega pacijenata sa kvadriplegijom 19) Njega pacijenata sa opekotinama 20) Njega reumatičnih bolesnika 21) Njega pacijanata poslije prijeloma kičme 22) Njega pacijenata sa lumboišijalgijom 23) Kućna njega starih i izmemoglih 24) Ishrana osoba treće životne dobi 25) Hospis 26) Uloga patronažne sestre u zaštiti starih i nemoćnih 27) Zbrinjavanje starih i nemoćnih. socijalno ugroženih 28) Zdravstveno odgojni rad sa pacijentima 29) Rad u ambulanti porodične medicine 30) Načini-putevi unosa lijekova u organizam 31) Definicija gerijatrije 32) Psihološke promjene kod starijih 33) Najčešće bolesti lica treće životne dobi 34) Njega kardiovaskularnih bolesnika 35) Njega pacijenata sa oboljenjima respiratornig sistema 36) Njega bolesnika sa oboljenjima probavnog sistema 37) Njega bolesnika sa oboljenjima lokomotornog sistema 38) Njega bolesnika sa poremećajem metabolizma 39) Najčešće bolesti sluha i vida u trećoj životnoj dobi 40) Najčešće bolesti urogenitalnog trakta starijih osoba i njega istih 10.6) Liječenje dekubitusa 7) Postupak sa psihotično nemirnim bolesnikom 8) Depresija.2.

9) Uloga medicinara u prevenciji intrahospitalnih infekcija 10) Ulazna vrata infekcije 11) Dezinfekcija. simptomi. terapija alergije na lijekove 25) Klizma za čišćenje-postupak medicinara 26) Ishrana i njega bubrežnih bolesnika 27) Ishrana i njega srčanih bolesnika 28) Ishrana bolesnika koji boluju od hipertenzije 29) Ishrana i njega šećeraša 30) Priprema bolesnika ua ultrazvučnu dijagnostiku 31) Priprema bolesnika za CT 32) Krvni pritisak kao vitalni znak 33) Tjelesna temperatura kao vitalni znak 34) Puls kao vitalni znak 35) Respiracije kao vitalni znak 36) Kompresivni zavoj 37) Prijelomi i vrste 38) Uloga medicinara u zbrinjavanju prijeloma 39) Načini imobilizacije 40) Uzimanje krvi za dijagnostičke pretrage 41) Uzimanje urina za dijagnostičke pretrage 42) Uzimanje stolice za dijagnostičke pretrage 43) Uzimanje brisa nosa i grla 44) Uzimanje brisa rane 45) Endemija 46) Epidemija 47) Pandemija 48) Načini mjerenja tjelesne temperature 49) Čuvanje sterilnog materijala 50) Podjela hranljivih materija 51) Važnost proteina za organizam 52) Važnost ugljenih hidrata za organizam 53) Važnost masnoća za organizam 54) Značaj pregleda urina . vrste 12) Dezinsekcija 13) Deratizacija 14) Dezinficijensi 15) Znaci smrti 16) Postupak sa lešom umrlog 17) Promjena donjeg čaršafa kod nepokretnog pacijenta 18) Davanje inzulina 19) Izlučevine 20) Postupak reanimacije unesrećenog 21) Uloga medicinara prilikom prijema bolesnika u bolnicu 22) Uloga medicinara prilikom dolaska pacijenta u ambulantu 23) Uloga medicinara u bolesničkoj sobi bolnice 24) Znaci.

) Do koje godine djeca osiguranika imaju pravo na zdravstveno osiguranje (član 22. Iz kojih izvora se osiguravaju sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 80. broj: 30/97. 7/02 i 70/08) 1.) 6. Struktura kantonalne vlasti 11.) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službene novine FBiH».) 3. Zdravstveno osiguranje – pojam i vrste (član 1.) 5.) . Ustav Federacije BiH. Općinska vlast Zakon o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH». 3.) Koja lica se smatraju članovima porodice osiguranika (član 20. 4.3. broj: 29/98. Izvršna vlast u BiH 6. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (član 2.73/05. Sudska vlast Federacije – sudovi u Federaciji 10. Dejtonski sporazum 2. Koja pitanja su utvrđena Ustavom Federacije BiH 8. i 2. uspostava Federacije i sastav 7.) Na kojim načelima se zasniva zdravstveno osiguranje (član 6.) 2. VIŠE I SREDNJE STRUČNE SPREME Osnove ustavnog uređenja 1. Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju (član 30.32/01.2. Ljudska prava i osnovne slobode po Ustavu BiH 5. Struktura Federalne vlasti 9.) 7.59/06) 1.61/02. 2. Ko može ostvariti pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 53. Definicija Ustava i Ustavni sistem u BiH 3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva zdravstvena usmjerenja B) OPŠTI DIO STRUČNOG ISPITA (PRAVNI DIO) ZA SVA ZDRAVSTVENA USMJERENJA. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 31.40/00. i 3.55) Značaj pregleda stolice 56) Podjela vitamina 57) Opekotine i stupnjevi opekotina 58) Uloga medicinara u liječenju opekotina 59) Načini primjene lijekova 60) Primjena načela asepse i antisepse 10. Struktura vlasti u BiH 4. Uslovi za sticanje prava na invalidsku penziju (član 52.

) 2. Načela zdravstvene zaštite (član 10.pojam (član 3. Apoteka (član 64. Forma otkaza ugovora o radu (član 94.) 7. Poslodavac.) 9. Zaštita žena i materinstva (član 52.) 8. Skraćeno radno vrijeme (član 31.) 4.) Zakon o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine FBiH».) 19. Odmori (član 37.) . Zdravstvena zaštita građana – pojam (član 1. pojam (član 101.) 2. i 134. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (član 19.) 4. Zdravstveni radnici. Trajanje otkaznog roka (član 95. Dom zdravlja (član 59.) 6. broj:29/97) 1.) 3. Organizacija rada i radno vrijeme u zdravstvenim ustanovama (član 96.) 17. Privremeni i povremeni poslovi (član 136.) Zakon o radu («Službene novine FBiH».) 24. Podjela bolnica po namjeni (član 71.) 10. Šta obuhvata bolnička djelatnost (član 70. do 71.) 16. Noćni rad maloljetnih zaposlenika (član 36.) 22.) 12. Godišnji odmori (član 41. Prekovremeni rad (član 32.) 9. Neplaćeno odsustvo (član 47.) 5.) 11.) 21. Radna knjižica (član 133. Ugovor o radu na određeno vrijeme (član 19.) 12. i 137.) 15. Volonterski rad (član 27. Zdravstvena djelatnost – podjela (član 6. Zaštita prava iz radnog odnosa (član 103. 51. Plaće (član 68. do 63. Pravilnik o radu (član 107.) 3. Način prestanka ugovora o radu (član 86.) 13. Ko obavlja zdravstvenu djelatnost na području Federacije (član 35.) 8. Statut zdravstvene ustanove (član 57.) 7.) 20. do15. 39) 13. Plaćeno odsustvo (član 46. do 91. do 45. Organi upravljanja i rukovođenja u zdravstvenim ustanovama (član 50.) 14. Zasnivanje radnog odnosa (član 2.) 11. Sadržaj ugovora o radu (član 21.) 26. Radno vrijeme (puno i nepuno) (član 29.) 10. Prijem pripravnika (član 26. Odobrenje za samostalan rad zdravstvenih radnika (član 107.) 6.) 18.) 23. Otkaz ugovora o radu (član 87. i 30. i 4.) 5. 38.) 25. broj: 43/99. Koja lica mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju (član 60. Naknada plaće (član 72. zaposlenik . 33/20 i29/03) 1.4.