P. 1
Zbornik na Veterinaren Fakultet

Zbornik na Veterinaren Fakultet

|Views: 871|Likes:
Published by zoka_o831976

More info:

Published by: zoka_o831976 on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

UNIVERSITY Ss. „CYRIL AND METHODIUS” UNIVERZITET „SV.

KIRIL I METODIJ”

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE – SKOPJE FAKULTET ZA VETERINARNA MEDICINA - SKOPJE

1

MAKEDONSKI VETERINAREN PREGLED Vol. 32 Br.1 str: 86 2009

MACEDONIAN VETERINARY REVIEW Vol. 32 No.1 pages: 86 2009 Journal of the Faculty of veterinary medicine University Ss. "Cyril and Methodius" Skopje, Macedonia Editor in Chief Prof. d-r Vlatko Ilieski vilieski@fvm.ukim.edu.mk Associate Editor: Ass. m-r Lazo Pendovski lpendovski@fvm.ukim.edu.mk Editorial Board: d-r Dine Mitrov, d-r Vladimir Petkov, d-r Ivanco Naletoski, d-r Trpe Ristoski, d-r Romel Velev, d-r Pavle Sekulovski, d-r Blagica Sekovska, d-r Plamen Trojacanec, d-r Goran Nikolovski, m-r Jovana Stefanovska Publication Commitiee: d-r Velimir Stojkovski, d-r Miso Hristovski, d-r Igor Ulcar, d-r Slavco Mrenoski, d-r Toni Dovenski, Published by: Faculty for veterinary medicine - Skopje

Spisanie na Fakultetot za veterinarna medicina Univerzitet ”Sv. Kiril i Metodij” Skopje, Makedonija

Glaven i Odgovoren Urednik Prof. d-r Vlatko Ilieski vilieski@fvm.ukim.edu.mk Tehni~ki Urednik Ass. m-r Lazo Pendovski lpendovski@fvm.ukim.edu.mk Redakciski Odbor: d-r Dine Mitrov, d-r Vladimir Petkov, d-r Ivan~o Naletoski, d-r Trpe Ristoski, d-r Romel Velev, d-r Pavle Sekulovski, d-r Blagica Sekovska, d-r Plamen Troja~anec, d-r Goran Nikolovski, m-r Jovana Stefanovska Izdava~ki Sovet: d-r Velimir Stojkovski , d-r Mi{o Hristovski, d-r Igor Ul~ar, d-r Slav~o Mreno{ki, d-r Toni Dovenski, Izdava~: Fakultet za veterinarna medicina - Skopje

Izleguva dva pati godi{no vo tira` od 300 kopii Adresa: Makedonski veterinaren pregled Lazar Pop Trajkov 5/7, 1000 Skopje Tel: ++389 2 3420 700 Fah: ++ 389 2 3114 619 www. fvm.ukim.edu.mk

Issued twice a year in 300 copies Address: Macedonian veterinary review Lazar Pop Trajkov 5/7, 1000 Skopje Tel: ++389 2 3420 700 Fax: ++ 389 2 3114 619 www. fvm.ukim.edu.mk

2

MACEDONIAN VETERINARY REVIEW
MAKEDONSKI VETERINAREN PREGLED

Skopje, 2009

3

SODR@INA / CONTENT
CIRKOVIRUSNI BOLESTI KAJ SVIWITE (pregleden trud) Ristoski Trpe, Cvetkovi} Iskra, Segales Joaquim PORCINE CIRCOVIRUS DISEASES (review article) Ristoski Trpe, Cvetkovic Iskra, Segales Joaquim ............................................................................................................................................................................5 KOMPARATIVNA VARIJABILNOST NA MIKROSATELITSKA DNA KAJ IZVOREN I IZVORNO SELEKTIRAN SOJ NA [ARPLANINSKIOT OV^ARSKI PES Esmerov Igor, Panov Sa{o, Stojkovski Velimir, Slavkovska Adrijanae COMPARATIVE ANALYSIS OF MICROSATELLITE DNA IN WELL SARHPLANINIAN SHEPHERD AND WELL SELECTED SARHPLANINIAN SHEPHERD Esmerov Igor, Panov Sasho, Stojkovski Velimir, Slavkovska Adrijana ...........................................................................................................................................................................13 NUTRITIVNI EFEKTI NA ANTIDIJABETI^NA DIETA VRZ KONCENTRACIITE NA TKIVNITE ANTIOKSIDANTI KAJ STAORCI SO INDUCIRAN DIABETES MELLITUS ^r~eva-Nikolovska Radmila, Sekulovski Pavle, Prodanov Risto NUTRITIONAL EFECTS OF ANTIDIABETIC DIETS ON CONCENTARTION OF TISSUE ANTIOKSIDANT ON RATS WITH INDUCED DIABETES MELLITUS Crceva-Nikolovska Radmila, Sekulovski Pavle, Prodanov Risto ...........................................................................................................................................................................21 AVTOGENA VAKCINACIJA ZA KONTROLA NA JERSINIOZATA (YERSINIOSIS SALMONIS) VO SALMONIDNATA AKVAKULTURA VO REPUBLIKA MAKEDONIJA Cvetkovi} Aleksandar, Hristovski Mi{o, Stojanovski Stojmir, Mreno{ki Slav~o, Cvetkovi} Iskra AUTOGENOUS VACCINATION FOR CONTROL OF YERSINIOSIS (YERSINIOSIS SALMONIS) IN THE SALMONID AQUACULTURE IN REPUBLIC OF MACEDONIA Cvetkovik Aleksandar, Hristovski Miso, Stojanovski Stojmir, Mrenoski Slavco, Cvetkovik Iskra ..........................................................................................................................................................................29 FAKTORI ZA POJAVA NA VISOK BROJ BAKTERII VO SUROVOTO KRAVJO MLEKO Angelovski Qup~o, Sekulovski Pavle, Jankuloski Dean, Ratkova Marija, Kostova Sandra, Prodanov Mirko FACTORS THAT INFLUENCE HIGH BACTERIAL COUNT IN RAW COW MILK Angelovski Ljupco, Sekulovski Pavle, Jankuloski Dean, Ratkova Marija, Kostova Sandra, Prodanov Mirko ..............................................................................................................................................................37 ISTRA@UVAWE ZA ULOGATA NA OFICIJALNIOT VETERINAR VO VKRSTENATA KONTAMINACIJA NA ORGANITE I TRUPOT NA LINIJA ZA KOLEWE SO PRIMENA NA MARKER MIKROORGANIZMI Jankuloski Dean, Prodanov Mirko, Angelovski Qup~o, Ratkova Marija, Kostova Sandra, Sekulovski Pavle RESEARCH FOR ROLE OF OFFICIAL VETERINARY INSPECTOR IN CROSS CONTAMINATION OF OFFAL AND CARCASS AT SLAUGHTERLINE WITH USE OF MARKER MICROORGANISMS Jankuloski Dean, Prodanov Mirko, Angelovski Ljupco, Ratkova Marija, Kostova Sandra, Sekulovski Pavle ..........................................................................................................................................................................45 ANATOMSKA KLASIFIKACIJA NA SEGMENTALNITE ARTERISKI GRANKI NA A.RENALIS KAJ SVINSKI BUBREZI Pendovski Lazo, Ilieski Vlatko, Petkov Vladimir, Popovska-Per~ini} Florina ANATOMICAL CLASSIFICATION OF THE SEGMENTAL ARTERIAL BRANCHES ON THE RENAL ARTERY IN PIG KIDNEYS Pendovski Lazo, Ilieski Vlatko, Petkov Vladimir, Popovska-Percinic Florina ..........................................................................................................................................................................55 VLIJANIETO NA FLUIDNATA TERAPIJA ZA STABILIZACIJA NA KU^IWA VO SOSTOJBA NA [OK (prikaz na slu~aj) Novakov Todor, Troja~anec Plamen, Matijatko Vesna, Velev Romel, Jurki~ Gabrijela, Ilievska Ksenija INFLUENCE OF FLUID THERAPY FOR STABILIZATION OF DOGS IN SHOCK CAUSED WITH DIFFERENT ETIOLOGY. (case report) Novakov Todor, Trojacanec Plamen, Matijatko Vesna, Velev Romel, Jurkic Gabrijela, Ilievska Ksenija ...........................................................................................................................................................................71 UPATSTVO DO AVTORITE ..............................................................................................................................................................................................81

4

PMWS). Barcelona. Bidej}i virusot ima poseben afinitet kon limfnoto tkivo.09:616. Vo 1998 godina bile napraveni nekolku eksperimentalni istra`uvawa so cel da se predizvika PMWS 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Koga CVS bil doka`an kaj prasiwa zaboleni so Multisistemskiot sindrom na slabeewe kaj odbieni prasiwa (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome . multisistemski sindrom na slabeewe kaj odbieni prasiwa ○ VOVED Cirkovirusot kaj sviwite . Podocna. 41). 5 . Vol.Mak. Virusot koj spored genotipot bil prisuten kaj zabolenite prasiwa bil nare~en Cirkovirus kaj sviwite tip 2 .CVS2 (Porcine circovirus type 2 . neobvitkan.gigantociti). Klu~ni zborovi: cirkovirus kaj sviwite tip 2. promenite se karakteriziraat so namaluvawe na limfocitite vo limfoidnite organi i so naod na granulocitna infiltracija (histiociti i multinuklearni kletki . dijarea i poremetuvawe vo di{eweto. Bolesta e rasprostraneta vo celiot svet. No. Vet. 32.98:578 CIRKOVIRUSNI BOLESTI KAJ SVIWITE (pregleden trud) Ristoski Trpe1. so genom sostaven od ssDNA. Segales Joaquim3 1 2 Katedra po Patolo{ka morfologija. najzna~ajno zaboluvawe e Multisistemskiot sindrom na slabeewe kaj odbieni prasiwa (Postweaning multisystemic wasting syndrome . 32. 2009 UDK:636.1. 29).PCV2).PCV1) (26. 28). Centre de Recera en Sanitat Animal (CReSA).ukim. koj bil nare~en Cirkovirus kaj sviwite tip 1 . Fakultet za veterinarna medicina-Skopje Katedra po Mikrobiologija i imunologija Fakultet za veterinarna medicina-Skopje 3 Department de Sanitat i Anatomia Patologica. a za prvpat vo R.CVS (Porcine circovirus – PCV) prvpat e opi{an kako virusna komponenta na PK15 kleto~na kultura vo 1974 i se smetal kako nepatogen virus za sviwite. Preg. Denes. so sigurnost se znae deka ova zaboluvawe e od multifaktorna priroda. Br.4. Cvetkovi} Iskra2. so cel da se razlikuva od cirovirusot prisuten vo PK15 kultura na kletki.11. odnosno brojni infektivni i neinfektivni faktori mo`at da poslu`at kako aktivatori za pojava na bolesta kaj CVS2-inficiranite sviwi. Virusite od ovaa familija se karakteriziraat kako mal. Vet. 2009 / Mak. Spain e-mail: tristoski@fvm. 1.PMWS). Rew. bilo konstatirano deka doka`aniot cirkovirus kaj zabolenite prasiwa imal razli~na genotipska struktura od virusot prisuten vo PK15 kultura na kletki (28. Makedonija e dijagnosticirana vo 2007 godina. Virusot pri~inuva glavno supklini~ki infekcii.mk ABSTRAKT Cirkovirusot kaj sviwite tip 2 (CVS2) pripa|a na familijata Circoviridae.CVS1 (Porcine circovirus type 1 . Bolesta naj~esto se javuva kaj prasiwa na vozrast od 2 do 5 meseci so znaci na progresivno slabeewe.edu. Od ekonomski aspekt. no brojni zaboluvawa kaj sviwite se povrzani so dejstvuvaweto na ovoj virus (Cirkovirusni bolesti kaj sviwite). Vol. pra{awata povrzani za patogenezata na virusot prodol`ile da se diskutiraat i istra`uvaat (12. 5 .11. sferi~en virus.

kako i nivnata klini~ka sostojba (4. {to poka`uva deka naj~est prenos na bolesta pome|u sviwite e horizontalniot na~in. Postojat razni metodi za dijagnostika na CVS2 i toa od tkivo. Ispituvawata na tkiva so primena na metodite in situ hibridizacijata (in situ hybridisation . 29. CVS2 virusot e infektiven za doma{nite i divite sviwi. 35) se najupotrebuvani metodi za rutinska dijagnostika na CVS2. 40). Isto taka. kako i genetskata predispozicija se glavni temi na koi se temelat ponatamo{nite istra`uvawa za bolesta (40). sferi~en virus. ku~iwata. 16. mukozni ekskreti. kako {to se stimulacija na imónolo{kiot sistem. ovcite. 33) Denes. Kaj divite sviwi. poedini avtori govorat deka istiot vo Evropa mnogu retko se slu~uva.n. pri kontakt na priemlivi sviwi so sviwi koi ve}e bile zaboleni (1. ELISA i so indirektna imunofluorescencija (42). 13. me|utoa. no podatoci za postoewe na bolesta se sretnuvaat vo site zemji kade se sprovedeni istra`uvawa (41). najgolem del od zabolenite sviwi se na vozrast od 2 do 5 meseci. vo Cirkovirusni bolesti kaj sviwite se vbrojuvaat: Sindromot na dermatitis i nefropatija kaj sviwite (Porcine dermatitis and nephropathy syndrome – PDNS). 40). denes ne postojat dilemi okolu povrzanosta na CVS2 i Multisistemskiot sindrom na slabeewe kaj odbieni prasiwa (PMWS). Serolo{kite ispituvawa ja isklu~uvaat mo`nosta za infekcija so ovoj virus na govedata. Specifi~nite CVS2 antitela mo`at da bidat detektirani i so primena na imunoperoksidaza (Immunoperoxidase monolayer assay . 7. dodeka kongenitalniot tremor tip AII denes ne se smeta za cirkovirusno zaboluvawe (14. 35. Zabolenite sviwi. doka`ano e deka virusot se izla~uva vo tekot na aktivnata faza od negovata replikacijata (9. no . ma~kite. Spored uslovite koi se sretnuvaat vo komercijalnite sviwarski farmi. vklu~uvaj}i PCR (15. 38). 6 CVS2 infekcijata e {iroko rasprostraneta vo svetot me|u populacijata doma{ni sviwi. koj e infektiven za ptici. koi se narekuvaat Cirkovirusni bolesti kaj sviwite (Porcine circovirus diseases – PCVD) (40). CVS2 u~estvuva vo pojavata i na drugi patolo{ki sostojbi kaj sviwite. 'rbetnici i rastenija. nezavisno od zdravstveniot status na istite.IPMA). Kompleks na respiratorna bolest kaj sviwite (Porcine respiratory disease complex – PRDC). no i asimptomatskite sviwi dolgo vreme go {irat virusot vo okolinata. seroprevalencijata na CVS2 obi~no e pomala. Spored najnovite istra`uvawa. vo koja spa|a novootkrien mal. 37) i imunihistohemiskiot metod (27. 21. 8). gluvcite i ~ovekot (4. CVS2 bolesta se smeta za enzootska bolest vo sviwarskoto proizvodstvo i zaboluvaat sviwi od skoro site vozrasti (9). Postojat i drugi metodi za detekcija na CVS2 genomot. dosega se opi{ani pove}e formi na Cirkovirusni bolesti kaj sviwite. 3. 30) i qPCR (24). Podatocite za pojavata na vertikalen prenos na bolesta vo prirodni uslovi se mnogu razli~ni. ○ KARAKTERISTIKI I ZNA^EWE NA BOLESTA Vo 1995 godina od strana na Me|unardniot komitet za taksonomija na virusite (International Committee for the Taxonomy of Viruses – ICTV) osnovana e familijata Circoviridae. 40). Vo najgolem del od obidite da se predizvika bolesta izostanal potpolniot spektar na promeni koi se javuvaat na terenot pod prirodni uslovi (2. serum. 29. kowite. neobvitkan.so primena na CVS2 kako edinstven pri~initel. izmet ili urina. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ MULTISISTEMSKI SINDROM NA SLABEEWE KAJ ODBIENI PRASIWA (POSTWEANING MULTISYSTEMIC WASTING SYNDROME . krv. kako i poedini reproduktivni zaboluvawa.ISH) (11. 29. so genom sostaven od ssDNK. se dvi`i vo granici od 33 do 48%.PMWS) Kako {to be{e prethodno izneseno. dodeka podatocite od Korea poka`uvaat deka okolu 13% od abortusite i mrtvorodenite prasiwa pripa|aat na CVS2 infekcija. Horizontalniot na~in na prenesuvawe na bolesta e doka`an i vo eksperimentalni uslovi. kozite. t. 27. ednovremena infekcija. Kofaktorite. Proliferativna i nekrotizira~ka pnev-monija (Proliferative and necrotizing pneumonia – PNP). sé u{te se istra`uva definitivniot patogenetski model koj go objasnuva mehanizmot na koj CVS2 infekcijata kulminira vo PMWS. Pokraj PMWS.

salmoneloza. poedine~ni nekrozi na hepatocitite. `oltica i dijarea. 1. Vol.11. Od PMWS zaboluvaat sviwi od 7 do 20 nedelna vozrast. Isto taka. farmi za odleduvawe na prasiwa). poremetuvawe na centralniot nerven sistem i nenadejno uginuvawe (17. 32. Denes so sigurnost PMWS e definiran kako multifaktorno zaboluvawe koe vklu~uva infekcija so CVS2 kako i vlijanie na drugi infektivni i neinfektivni faktori koi slu`at kako aktivatori za razvoj na klini~kite znaci. Kako vo prirodni. kako i vo farmi koi imaat od 30 do 10 000 matorici (5. kolibaciloza. Spored najnovite istra`uvawa vo oblasta na sviwarstvoto. 14). 35). a se dvi`i vo granici od 4-30% odnosno 70-80% (39). Samo vo eden slu~aj opi{ano e zaboluvawe kaj prasiwa na vozrast od 3 dena (18). nespecifi~ni diarei. taka i vo eksperimentalni uslovi nastanuva namaluvawe na limfocitite vo limfoidnoto tkivo. Vol. Vet. kako i promenite vo menaxmentot na farmata vo pravec na namaluvawe na vlijanieto na PMWS. no zaboluvaweto e opi{ano i kaj sviwi na vozrast od 1 do 6 meseci (17). Proceneto e deka Evropskata Unija godi{no gubi okolu 600 milioni evra kako posledica od cirkovirusnite zaboluvawa. Preg. osobeno PMWS imaat najgolemo vlijanie vrz sviwarskoto proizvodstvo. Rew. Sreden do golem broj PMWS zaboleni sviwi poka`uvaat kranioventralna belodrobna konsolidacija i ulceracii na ezofagogastri~niot del od `eludnikot so profuzni krvarewa i atrofija na mastite (40). Poretko kaj zabolenite sviwi se sretnuva hroni~en intersticijalen nefritis vo koj se zabele`uva golem broj CVS2 antigen (35). se javuva glavno kaj povozrasnite prasiwa i vo ranata faza od tovot. otok i vakuolizacija na citoplazmata od hepatocitite i kariomegalija. PRRS. Direktnite gubitoci nastanuvaat kako posledica na uginuvawe na prasiwata i tovenicite. Kaj niv se zabele`uva supakutna intersticijalna pnevmonija so zgolem broj histiociti i naod na multinuklearni kletki (gigantociti) vo zadebeleniot interalveolaren yid ili vo alveolite.11. po~esto se javuvaat i drugi infekcii i bolesti vo sporedba so farmite koi se slobodni od PMWS. treska. Isto taka. 32. kaheksija i zgolemeni limfni jazli (ingvinalni. parvoviroza kaj sviwite. Pri pojavata na PMWS najgolemi o{tetuvawa nastanuvaat kaj imunolo{kiot sistem kaj sviwite. 20. Vo farmite so PMWS zaboleni sviwi. streptokokniot meningitis. No. Br. Vo hroni~ni slu~ai. 2009 ○ najzna~ajno zaboluvawe od ekonomski aspekt e PMWS koe e rasprostraneto niz celiot svet (40). opi{ani se promeni kako atrofija na limfnite jazli so pojava na multifokalni do difuzni nekroti~ni podra~ja. mezenterijalni i medijastijalni limfni jazli) (17. mo`e da se sretne fibrozen i obliterativen bronhiolitis (40.1. na~inot na ~uvawe na `ivotnite. Patolo{ko-anatomskite promeni za PMWS ne se specifi~ni. te{ko di{ewe. submandibularni. bledilo. Od nelimfoidnite tkiva naj~esti promeni se sre}avaat na belite drobovi. zgolemeni povr{inski ingvinalni limfni jazli. mo`e da se pojavat ka{lica. 5 . glaserovata bolest. promena na kleto~nata suppopulacija vo perifernata krv i promeni vo ekspresijata na citokinite kaj zabolenite sviwi. PMWS e opi{an skoro vo site tipovi sviwarski farmi (farmi za tov. 40). 5 . Vo pote{ki slu~ai kaj sviwite mo`e da se javi bledilo na ko`ata. Ostanati mikroskopski promeni {to se sre}avaat kaj PMWS zabolenite sviwi se mala do sredna limfohistiocitna 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . 32). Naj~estite klini~ki znaci na bolesta se progresivno slabeewe. Kaj odredeni `ivotni se zabele`uva namaluvawe na brojot na limfocitite i histiocitna infiltracija vo BALT (Bronchus-associated lymphoid tissue). kako i od nedovolniot napredok na prasiwata i nivnata nemo`nost da ja dostignat klani~nata te`ina.Mak. 35). Opi{ani se promeni na crniot drob. namalena ili zgolemena slezina so portokalovo `olta boja i ikterus (20. Vo ovie bolesti spa|aat aujeckievata bolest (Pseudorabies). Mortalitetot i morbiditetot se varijabilni i zavisat od farmata. kako i vospalenie na crevata. Indirektnite gubitoci doa|aat kako rezultat na zgolemena upotreba na antibiotici so cel da se kontroliraat sekundarnite bakteriski infekcii. 34). 2009 / Mak. hepatosis dietica kako i bakteriski pnevmonii (6. Vet. konstatirano e deka Cirkovirusnite bolesti kaj sviwite. Promenite na crniot drob se karakteriziraat so limfohistiocitna vospalitelna infiltracija vo portalnata zona.

Multifaktornata priroda na ova zaboluvawe uka`uva deka efektivnite kontrolni merki treba da bidat fokusirani kon razbirawe na kofaktorite i aktivatorite vklu~eni vo odredeni farmi i kontrolata ili otstranuvaweto na nespecifi~nite faktori. Bidej}i niz farmite vo R. himera virus (genot od CVS2 kapsidot kloniran vo genomot na nepatogeniot CVS tip 1). 23). Poradi toa. o~en iscedok i tonzili (10. Dijagnoza na PMWS Kone~na dijagnoza za PMWS se postavuva vrz osnova na tri kiteriumi. kako eden od najdobrite dijagnosti~ki metodi za ovaa bolest. 25. na farmite im se prepora~uva vnimatelno sledewe na sostojbata. no oficijalno za prvpat CVS2 e dijagnosticiran vo 2007 godina (36). Sé u{te so sigurnost ne mo`eme da ja potvrdime to~nata epizootiolo{ka sostojba za ovaa bolest kaj nas. stimulacijata na imunolo{kiot sistem (4. Makedonija ne e vospostavena posebna programa za za{tita od ova zaboluvawe. Vo prviot kriterium vklu~eni se soodvetnite klini~ki znaci (osnoven e slabeewe). feces. izla~uvaweto na virusot i dol`inata na viremijata. Pove}e od polovina milion matorici denes se vakciniraat vo Evropa i Kanada. Kako "zlaten standard" se smeta metodot koj ednovremeno vklu~uva detekcija na CVS2 so konstatirawe na tkivnite promeni. 16. kako i sredno do izrazeno prisustvo na CVS2 vo histolo{ki promenetoto limfoidno tkivo (39). DNK i subedini~ni vakcini. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ SOSTOJBA SO CIRKOVIRUSNITE BOLESTI KAJ SVIWITE VO R. Navremenoto otkrivawe na bolesta. CVS2 mo`e da se dijagnosticira i so primena na PCR metodot kaj PMWS zaboleni i PMWS nezaboleni sviwi. ○ na bolesta ili za{titata od bolesta se odnesuvaat na menaxmentot (17). Vo pogled na dijagnostikata. tekovnite virusni infekcii (39). na t. ishranata i genetikata (31).n. naod na karakteristi~ni patohistolo{ki promeni na limfoidnoto tkivo. in situ hibridizacijata (in situ hybridisation) i imunohistohemiskiot metod se naj~esto primenuvani metodi (27. Razvieni se razni laboratoriski metodi za dijagnostika na PMWS.vospalitelna infiltracija na skoro site tkiva. vakcinite gi namaluvaat leziite na limfoidnoto tkivo. KONTROLNI MERKI I VAKCINACIJA PROTIV CVS2 Imaj}i go vo predvid podatotokot deka CVS2 e ubikvitarno zaboluvawe. Vo site slu~ai. Fakultetot za veterinarna medicina vo Skopje istata ja sproveduva so primena na imunohistohemiskiot metod. 22. vtoriot. kako i prezemaweto soodvetni preventivni merki zna~itelno }e gi namali ekonomskite zagubi vo farmata. Makedonija vrz osnova na klini~kite simptomi poteknuvaat od poodamna. MAKEDONIJA Prvite pokazateli za prisustvoto na Cirkovirusot kaj sviwite tip 2 vo R. Najistra`uvani kofaktori i aktivatori vo odnos na razvojot 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . no dosega bolesta e dijagnosticirana samo vo poedini farmi i toa vo sporadi~ni slu~ai. zemji vo koi e postignato zna~itelno namaluvawe na mortalitetot po odbivaweto na prasiwata. 40). 19. i tretiot. plunka. naod na CVS2 (antigen i/ili nuklenska kiselina) vo mikroskopskite lezii. so primeroci zemeni od nos. urina. 35). merkite koi mo`at da se prezemat za kontrola na bolesta se minimalni. Do denes se opi{ani nekolku vakcini protiv CVS2 koi se bazirani na inaktiviran CVS2 izolat. Najva`no e da se napomene deka najgolemo vlijanie vrz postavuvaweto na kone~nata dijagnoza za PMWS imaat sredni do intenzivni promeni na limfoidnoto tkivo.

and Kennedy S (2000): Experimental infestion of colostrum deprived piglets with porcine circovirus 2 (PCV2) and porcine reproductive and respiratory syndrome virus ( PRRSV) potentiates PCV2 replication. with progressive wasting. L'Hospitalier R. 2. Truong C. Journal of Cpmparative Pathology. Bolin SR. 121: 1 . Amenna N. McNeilly F. Kennedy S. Domingo M. Archives of Virology. Allan GM. PCVD). with a number of infectious and non-infectious factors able to act as disease triggering in PCV2 infected pigs.Duran J (1999): Experimental inoculation of conventional pigs with tissue homogenates from pigs with post weaning multisystemic wasting syndrome. Meehan BM. PCV .94.11. Meehan B. Kennedy S. Mankertz A. Vet. Mc Nair I. 2009 PORCINE CIRCOVIRUS DISEASES (review article) Ristoski Trpe1. The most economically important PCVD is postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS). Veterinary Record. 5 . Krakowka S. Journal of Comparative Pathology. Faculty of Veterinary Medicine .1. Mahé D. Albina E. and PMWS was diagnosed in Macedonia in 2007. Cariolet R.11. Blanchard P. Key words: porcine circovirus type 2. Main PMWS lesions are found in lymphoid tissues. Meehan B. Rosell C. Ellis J. McNeilly F. 7. non-enveloped viruses. 8. 3. 32.171 6. Urniza A and Plana . Segales J. PCVDs are worldwide distributed. Allan GM and Ellis JA (2000): Porcine circoviruses: a review. Vol. Madec F and Jestin A (2001): An experimental model for post . Allan GM. Ellis JA. Allan GM. Ellis JA.303. 4. single-standed DNA genome. 5. McNeilly F. Balasch M.Skopje Department of Microbiology and Immunology:. Meehan BM and Adair BM (1999): Experimental reporoduction of severe wasting disease by co-infection of pigs with porcine circovirus and porcine parvovirus. This virus causes mainly subclinical infections. Walker I. 12: 3 . Faculty of Veterinary Medicine-Skopje 3 Department de Sanitat i Anatomia Patologica. This virus family includes small. Stoffregen WC. Connor TJ.edu. but a number of diseases have been linked to it (porcine circovirus diseases. with a circular. Nayar GPS and Hamel AL (2001): Postweaning multisystemic wasting 9 .Mak. 1. Krakowka S. Rew. PMWS is considered as multifactorial disease. 125: 292 . Vol.11. Le Dimna M. Krakowka S and Kennedy S (2000): A sequental study of experimental infestion of pigs with porcine circovirus and porcine parvovirus: Immunostaining of cryostat sections and virus isolation. Vet. Allan GM. Immunostimulation. Cvetkovic Iskra2. Ellis J and Krakowka S (2000). Hutet E. which are characterized by lymphocyte depletion with granulomatous (histiocytic and multinucleate giant cell) infiltration. diarrhea and respiratory disorders. Barcelona e-mail: tristoski@fvm.14. 2009 / Mak. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 121: 139 . 145: 2421 2429. Foster JC. 147: 170 . Journal of Comparative Pathology. Br. Centre de Recera en Sanitat Animal (CReSA).mk 1 2 ABSTRACT Porcine circovirus type 2 belongs on the family Circoviridae. 5 . Morvan H.ukim. 32. which mainly affects pigs of 2 to 5 months of age. Journal of Veterinary Medicine. Segales Joaquim3 Department of Pathology.weaning multisystemic wasting syndrome ( PMWS ) in growing piglets. Allée C. No. 47: 81 . McNair I. postweaning multisystemic wasting syndrome LITERATURA 1. McNeilly F.2 and PMWS.148. Preg.

Jung T. Kusanagi K and Shibuya K (2001): Dual infection with PCV .2 and porcine epidemic diarrhoea virus in neonatal piglets. Journal of veterinary Medical Science. West KH. Journal of Comparative Pathology. Choi C and Chae C (1999): In – situ sybridization for the detection of porcine circovirus in pigs with postweaning multisystemic wasting syndrome. Hamel AL. Willson P and Babiuk LA (2000): Quantitative. Magar R. Thibault S and Lamontagne L (2000): Experimental transmission of porcine circovirus type 2 (PCV2) in weaning pigs: a sequental study. 22. Veterinary Record. Segales J. Sachvie C. Journal of Clinical Microbiology.2 ( PCV ). Toth TE and Meng XJ (2000). Hirai T. Ihara T. Harding JCS and Clark EG (1997): Recognizing and diagnosing postweaning multisystemic wasting syndrome ( PMWS ). Kennedy S and Allan GM (2003): Porcine circovirus-2 and concurrent infrctions in the field. 25. Rings DM and Allan G (2001): Activation of the immune system is the pivotal event in the production of wasting disease in pigs infected with porcine circovirus . Meehan B. 42: 461 – 464. 49: 155 159. Krakowka S. Ellis J. Nunoya T. Meehan B and Walker I (2001): Lack of antibodies to porcine circovirus type 2 virus in beef and dairy cattle and horses in western Canada. Meehan B. Martin K. Gill M. Calsaming M. Lin LL.derived. 38: 2494 – 2503. Clark E. Kreakowka S. 10 ○ ○ ○ ○ syndrome induced after experimental inoculation of cesarean . Rosell C and Domingo M (2002): Detection of porcine circvirus tupes 1 and 2 in serum and tissue samples of pigs with and without postweaning pultisystemic wasting syndrome. Genetic characterization of type 2 porcine circovirus (PCV – 2) from pigs with postweaning multisystemic wasting syndrome in different geographic regions of North America and development of a differential PCR – restriction fragment length polymorphism assay to detect and differentiate between infections with PCV – 1 and PCV – 2. 148: 482 284. 98: 159 – 163. Journal of Comparative Pathology. Veterinary Microbiology. 19. Journal of Veterinary Medicine. Strokappe J. Ringler S. 126: 38 . 11. McNeilly F. Kyriakis SC. 64: 57 . Larochelle R. Quintana J. Miliotis CC. Journal of Clinical Microbiology. 16. Haines D. Ellis J. Ellis J. Han DU and Chae C (2001): Simultaneous detection of porcine circovirus type 2 and porcine parvovirus in pigs with PMWS by multiplex PCR. Swine Health and Production: 5: 201 . Lekkas S. Krakowka S. Canadian Veterinary Journal. Veterinary Pathology. Kim J.62. 18. Veterinary Pathology. 21. 20.263. 37: 254 . 17. 39: 44 – 51.305. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . West K. Canadian Journal of Veterinary Research.1850. 38: 3474 3477. 121: 265 – 270. Kim J. Canadian Veterinary Jpurnal. 64: 44 . microscopic lesions and coexisting microorganisms. Ellis JA. Konoby C. Liu Q. 149: 304 . competitive PCR analysis of porcine circovirus DNA in serum from pigs with postweaning multisystemic wasting syndrome.9. 13: 185 . 13.42.2) infection of pigs in the Czech Republic by semi-nasted PCR. Choi C and Chae C (2002). Willson P. 10. Veterinary Record. McNeilly F. 14. Saoulidis K.194. Papoutsis PA and Kennedy S (2002): The efects of immuno . Allan GM. colostrum deprived piglets with type 2 porcine circovirus. 15. Wang L. Krakowka S. Tood D and Haines D (1998): Isolation of circovirus from lesions of pigs with postweaning multisystemic wasting syndrome. 23. Journal of Clinical Microbiology. Ellis JA. Fenaux M. 24.52. Harding J.modulation on the clinical and pathological expression of postweaning multisystemic wasting syndrome. Celer Jr V and Carasova P (2002) First evidence of porcine circovirus rype 2 (PCV . 38: 31 . Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. Cho WS. 12. Allan G.2 porcine circovirus. Postweaning multisystemic wasting syndrome of pigs in korea: Prevalence. Grudeski E and Nayar GP (2000): PCR detection and characterization of type . McNeilly F and Allan G (2000): Viral wasting syndrome of swinw: experimental reproduction of postweaning multisystemic wasting syndrome in gnotobiotic swine by coinfection with porcine circovirus 2 and porcine parvovirus. Clark E.203. Choi C. 40: 1848 . Halbur PG. Kennedy S. Hassard L. McNeilly F.46. Chung HK.

Haines DM and Allan GM (1998): Characterization of novel circovirus DNAs associated with wasting syndromes in pigs.Arrioja GM.August1. Plana . 5 . Canadian Veterinary Journal. Garcia L. Meehan B.Mak. Nayar GPS. Plana .fixed tissues from pigs with post weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS). Todd D.M (1999): A comparison f in situ hybridization and immunohistochemistry for the detection of a new porcine circovirus in formalin .S and Domingo M (1999): Pathological. Germany. Jewhurst VA. Sorden SD.Arrioja G. Kennedy S.276. 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Munich.384. Steverink PJGM. Volume 134.128.281. Mrenoski S. 35. Kennedy S. 123: 258 269. Ramos-Vara JA.M. 40. Rew. McNeilly F. Segales J. 1. Ohlinger VF.weaning multisystemic wasting syndrome in the Netherlands. 31. Rosell C. Duran CO. Rodriguez . Pasch S. Allan G. p. Kennedy S. Segales J. 79: 2171 . 30. 105-110. Rodríguez . 2009 / Mak. Ramos .G. PlanaDuran J. Wellenberg GJ. 109-124. Opriessnig T.172.2179. 5 . Rosell C.Vara JA. 42. Rosell C. Morgan MK. Journal of Virology.situ Hibridization Studies of Natural Cases of Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) in Pigs. 59 . 149: 357 .Durán J and Domingo M (2001): Clinical and pathological observations of pgs with postweaning multisystemic wasting syndrome. Canal M. Chianini F. Ellis J. 25th ESVP Meeting. Veterinary Quarterly. Balasch M.361. 3232-3239. SegalesJ. Allan G.386.Duran J. Sirinarumitr T. 29.A. Oirschot JT van and Jong MF de (2000): Isolation and characterization of porcine circovirus type 2 from pigs showing signs of post . 32. Wolff D. Adair B. 7 (3): 125 . Segales J. Vol. Halbur PG. Allan G.M. Vorst TJK van der. Journal of General Virology. Segales J. Rovira A.1. 26.M.43.11. 91: 271 . Journal of Comparative Pathology. Veterinary Quarterly. Rosell C. Comp. J. Vet. Animal Health Research Reviews 6 (2): 119 . Veterinary Recor.Arrioja GM. Path. Segales J. 41. Wolf K and Bunk HJ (1998): Identification of a protein essential for replication of porcine circovirus. p.11. 37. Ellis JA. 36: 2535 . Journal of General Virology. Moffet D. Mields W. 29. Issue 1. Balascho M. No. Janke BH and Halbur PG (2006): Cardiovascular lesions in pigs naturally or experimentally infected with Porcine Circovirus Typa 2. 32. 39. Cvetkovic I (2007): First report of Circoviral infection in pigs in Republic of Macedonia. 34. Tischer I. Hassard LE. Mankertz A. Haines D. Vagt M and Griem W (1986): Studies on the pathogenicity of porcine circovirus. Peperkamp NHMT. 123 .C. Bernadsen FW. Ristoski T. Meehan BM. Maldonado J. Mankertz A and Domingo M (2002): Experimental inoculation of conventional pigs with Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome and Porcine Circovirus 2. Calsamiglia M. Mankertz J. Journal of Swine Health and Production 10 (6): 277 . Folch JM. Archives of Virology. Duran CO. 38. Balasch M. 22: 167 . 24(3). 27. Veterinary Record. Vet. Br. Ellerbrok H. Journal of Virological Methods 80. Plana . 33. Latimer K.Duran J and Domingo M (2000): Identification of porcine circovirus in tissue of pigs with porcine dermatitis and nephrophaty syndrome. Hunneman W. Immunohistochemical and In . 79: 381 . Yoon KJ and Pauel PS (1998): Detection of a novel strain of porcine circovirus in pigs with postweaning multisystemic wasting syndrome.2541. 32. Morozov I. Clarke E. 2009 ○ ○ Journal of Comparative Pathology. Rodríguez . Porter A. Foster J. Clark EG. Schippers R.128. 38: 385 . Segales J (2002): Update on postweaning multisystemic wasting syndrome and porcine dermatitis and nephropathy syndrome diagnostic.M. 36. Swine Health Prod. Vol. McNeilly F. Segales J and Domingo M (2002): Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) in pigs.M. September. Hamel A and Lin L (1997): Detection and characterization of porcine circovirus associated with postweaning multisystemic wasting syndrome in pigs.M. Domingo M (2005): Porcine Circovirus diseases. 146: 40 . Quintana J. McNeilly F. Preg. Folch JM.78. Domingo M (1999): Diagnosing infectious disease using in situ hybridization. 120. Journal of Clinical Microbiology. 28.142.

12 .

812). Rew. soglasno sli~nite studii na pogolem broj avtori implicira deka {arplaninecot e relativno ~ista rasa koja pri odgleduvaweto ne e premnogu vkrstuvana so drugi rasi na ku~iwa. kako volkot ili 13 . Informativnosta na DNA mikrosatelitskite lokusi be{e odredena spored (Polymorhism Informativ Content-PIC). koi se fenotipski sli~ni. FH4027 i FH2141).edu.2 KOMPARATIVNA VARIJABILNOST NA MIKROSATELITSKA DNA KAJ IZVOREN I IZVORNO SELEKTIRAN SOJ NA [ARPLANINSKIOT OV^ARSKI PES Esmerov Igor1. FH3023. Prirodno matemati~ki fakultet . FH3489. 1. Vet. {umarstvo i vodostopanstvo. Stojkovski Velimir1. Panov Sa{o2. FH3924. a najniska za lokusot FH3924 (0. Fakultet za veterinarna medicina . karakteristi~ni za dadenata populacija.1. Kaj populaciite na {arplaninci brojot na zaedni~ki aleli be{e najvisok vo lokusot FH2141 i iznesuva{e 49. FH3608.Skopje Katedra za molekularna biologija. Vol.Mak. R. Klu~ni zborovi: ku~e. Intrapopulaciskata genetska varijabilnost be{e utvrdena preku brojot na detektirani aleli za sekoj DNA mikrosatelitski lokus. vremeto na raniot neolit. 13 . Site deset DNA mikrosatelitski lokusi bea visoko polimorfni. Ova soznanie. Preg.mk 2 1 ABSTRAKT DNA mikrosatelitite pretstavuvaa kodominanten genetski marker koj nao|a {iroka primena vo karakteriziraweto na biodiverzitetot na odredeni populacii. DGN10. no tie soznanija se ograni~eni samo na odredeni kanidi. 2009 / Mak.975). Vol.20. so cel podobruvawe na nekoi karakteristiki na rasata. Slavkovska Adrijana3 Katedra za biohemija. 2009 UDK:636. Spored dobienite rezultati od ovaa studija mo`e da se zaklu~i deka postoi relativno niska genetska varijabilnost vo odnos na ispituvanite parametri kaj populacija na {arplaninci.Skopje. skulpturi. Genetskata varijabilnost na populacijata na {arplanincite be{e odredena preku analiza na 10 DNA mikrosatelitski lokusi (FH2361. Brojot na detektirani aleli po lokus kaj {arplaninecot varira{e od 16 kaj lokusot FH2361. 32. 3 Ministerstvo za zemjodelstvo. DNA mikrosateliti. Makedonija e-mail: esmerov@fvm.ukim. Imeno. Br. 32. Vet.113.000 godini. Vo genomot na {arplaninecot najvisoka vrednost za PIC (Polymorphism Informativ Content) be{e determinirana kaj lokus FH3023 (0. pa do 33 kaj lokusite FH3023 i FH3489.74:575.20. od koj {to period postojat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ VOVED ○ zna~ajni arheolo{ki podatoci vo forma na skici. FH3721. FH3287. najranite artefakti poteknuvaat u{te od vremeto na paleolitot. kako i spored brojot na detektirani aleli po lokus. Vo studijata bea vklu~eni 37 izvorni primeroci na {arplaninskoto ov~arsko ku~e (19 nizinski {arplaninci i 18 planinski). No. genetska varijabilnost Prvite kontakti pome|u ~ovekot i ku~eto datirat u{te od pred 15. od koi 35 heterozigoti i 14 homozigoti. crte`i. 13 . prose~niot broj na aleli za site osum DNA mikrosatelitski markeri i vkupniot broj na detektirani aleli.

a zbli`uvaweto i domestikacijata stanala neizbe`na. potrebata od zgolemuvawe na mo}ta. a nekoi se dobieni so delecii na sekvencite koi bile prisutni kaj predcite na ku~eto. istoriskiot razvoj i morfologijata. dodeka pak prvite razli~ni kranialni i mandibularni oblici na ku~e{ki koski datiraat od 5. Sublimiraweto na ovie sostojbi vo koj se nao|ale predcite na dene{niot ~ovek bi mo`ele da se svedat na obi~na evolucija na dve su{testva koi iladnici godini `iveele edno pokraj drugo. no seu{te ne upatuvaat na postoeweto na ku~eto. Negova osnovna upotrebna vrednost pred sè 14 se odnesuva na obezbeduvaweto i za{titata na stadata ovci od razli~nite predatori. a odsustvuvale kaj ~ovekovite predci. Ova implicira deka dokolku nastane vkrstuvawe na odredeni doma{ni `ivotni so nivnite `ivi predci mo`e da dojde do povtorna pojava na odredeni osobini koi bile prisutni i pred domestikacijata. [arplaninski ov~arski pes (Canis lupus domesticus) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Spored nekoi podatoci {arplaninska rasa poteknuva od pred 1600-2000 godini i se smeta za najstara rasa na ovie prostori.400-4. menuvaweto na na~inot na ishrana. dene{na Romanija.○ ~akalot. Kako i da e.5 Gbp pove}e DNA otkolku humaniot (International Human Genome Sequencing Consortium). Komparacijata na razli~nite rasi na ku~iwa poka`uvaat deka postoi razlika od 1 SNP na 1000 bazni para.600 godina pred na{ata era. a nivniot genom sodr`i okolu 0. dodeka vo zimskiot period se spu{ta vo potoplite nizinski predeli. Vo 1957 e pregistriran i vo Jugoslovenskiot kinolo{ki sojuz pod imeto Jugoslovenski ov~arski pes. Kako nejverodostojna se smeta teorijata deka poteknuvaat od nekoi aziski borbeni rasi na ku~iwa(3) Analizite na mitohondrijalnata DNA (mtDNA) sugeriraat deka domestifikacijata asocira na genetski blok vo koj u~estvuvaat samo nekolku predci vo genetskiot pul. Ku~iwata imaat 38 para na avtozomni hromozomi i dva polovi. Pove}e od 150 rasi se identifikuvani samo od American Kenel Club. nadmorska viso~ina od nad 1000 metri. kako sledbenik na golemite ov~i stada (slika 1). Predcite na {arplaninecot sé se u{te kontraverzni. sega{nata granica pome|u Irak i Iran. risovi. No sepak so istra`uvawata na mitohondrijalnata DNA mo`e da se dojde samo do odredeni soznanija bidej}i taa se nasleduva samo od majkata .(4) Postojat dva tipa na SSLP (Simple sequence length polymorphisms-SSLPs)."[arplaninec". Za prv pat rasata e opi~ana vo FCI (Federation Cynologique Internationale) vo 1939 godina pod imeto Ilirski ov~arski pes. Makedonija i Srbija. Sepak najrano otkrienite ku~e{ki koski datiraat od 6. dve zemji se smetaat kako mesto na poteklo na ova ku~e. a se pronajdeni na planinata Jarno. nekoi rimski rasi na ku~iwa i nekoi rasi koi poteknuvaat od turskite stepi. preminuvaweto na ~ovekot vo inteligentno su{testvo. golemiot genetski diverzitet me|u ku~iwata dava mo`nost na ovaa hipoteza.600 godina pred na{ata era. Spored Me|unaronata kinolo{ka federacija (FCI). a se otkrieni vo koritoto na rekata Danube. prete`no vrz baza na sposobnostite so koi se odlikuvaat. minisateliti i mikrosateliti: . lisici. volci. vo sporedba so ~ove~kite 23. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Slika 1. taka i od nau~en aspekt uka`uvaat deka korenite na zbli`uvaweto pome|u ~ovekot i ku~eto treba da se baraat vo postojanoto menuvawe na na~inot na `ivot. koj gi klasificiral vo sedum grupi. odnosno nekoi smetat deka toj poteknuva od Tibetanskiot mastif.(1) Site dosega{ni soznanija kako od sociolo{ko-kulturolo{ki. kako i za drugite rasi na `ivotni (2). potragata po novi izvori na hrana i iznao|awe na na~ini za polesno sovladuvawe na egzistencijalnite problemi. a negovo izvorno `iveali{te pretstavuvaat [arplaninskiot predel. Razlikata vo osnova mo`e da se objasni so postoeweto na nekoku povtoruva~ki segmenti vo genomot. sli~no kako i kaj ~ove~kata populacija(2) [arplaninecot pretstavuva avtohtona rasa na ovie prostori.

Vet. Za amplifikacija na mikrosatelitskite lokusi e koristen Perkin-Elmer GeneAmp PCR System 2400.3μl 1. 1. DNA mikrosatelitskite lokusi bea amplificirani so koristewe na polimeraza veri`na reakcija (PCR-Polymerasis chain reaction) (5). Pro~istenosta na DNA be{e odreduvana preku odnosot i vrednosta od spektrofotometriraweto na 260nm i 280nm. Intaktnosta na dobienata DNA e odreduvana so elektroforeza na 1% agarozen gel vo 1xTBE rastvor (90mM Tris. PCR reakcijata sodr`e{e: -H2O -10xRb pufer -2. Vo 980μl dejonizirana H2O bea dodadeni 20μl na rastvorena DNA. 90mM Borna kiselina. ekstenzija na 72 C°/ 1 minuta. Po homogenizacijata na primerokot.0μl 4μl 23. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Slika 2. No.0 p. 8mM EDTA. 418bp. Vol. 442bp. Vet. 13 . anilirawe na prajmerite na 56 C/ 1 minuta.5mmol dNTP -0. istiot be{e spektrofotometriran na 260nm branova dol`ina na koja molekulata na DNA poka`uva opti~ka aktivnost.0μl 0. isto taka poznati kako varijabilen broj na tandemski povtoruvawa (variable number of tandem repeats VNTRs). be{e odreden so spektrofotometrirawe na 280nm branova dol`ina. Za amplifikacija na mikrosatelitskite lokusi e koristen sledniov program za PCR: po~etna denaturacija na 94 C°/ 10 minuti. vo tekot na izolacijata. Denaturira~ka poliakrilamidna gel elektroforeza od PCR amplifikacii na lokusot FH3287 ○ Vo studijata bea vklu~eni vkupno 37 {arplaninci i toa 18 pretstavnici na Nizinskiot tip na {arplaninci i 19 pretstavnici na Planinskiot tip {arplaninci.0μl 2. Ostatokot na proteini kako rezultat na nedovolnoto pro~istuvawe na DNA. ili ednostavni tandemski povtoruvawa short tandem repeats-STRs) se kratki sekvenci na DNA. 458bp.5mmol MgCL2 -2. Smesa za amplificirawe na avtozomnite mikrosatelitski lokusi be{e praven vo ependorfi od 200μl. Vkupnata koli~ina na izoliranata DNA be{e odredena spored slednava formula ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ MATERIJALI I METODI OD260 x 50 faktor i razreduvawe x 40 =μg DNA/ml.1. so golemina od 16 bp koi se povtoruvaat pove}e pati edno po drugo i se karakteriziraat so visoka informativnost.20. b) Mikrosateliti.5μl 1. 446bp.3).8 se smeta deka izoliranata DNA ima dobar kvalitet. Br.mol primer R/F -DNA -finalniot volumen na reakcijata 14. denaturacija na 94 C°/ 1 minuta. 2009 / Mak. 32. krajna ekstenzija na 72 C°/ 8 minuti. Preg. 426bp. Koncentracijata na izoliranata DNA be{e odredena spektofometriski na 260nm branova dol`ina. 13 . Vol. 370bp. Dokolku odnosot e 1.3μl ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 15 .5μl 1.Mak. Rew. pH=8.5U Ampli Taq Gold -2.20. kade povtoruva~kite edinici dostignuvaat do 25bp. Izolacija na DNA od leukocitnite kletki so proteinaza K. 32. 2009 ○ a) Minisateliti. Izolacijata na DNA be{e napravena so fenol/hloroform ekstrakcija i precipitacija so etil alkohol.

. Od levo kon desno: Marker.1%.. Collie. (slika 2) ○ Brojot na alelite koj DNA mikrosatelitskiot lokus gi poseduva. SD7=422/430bp. kade {to spored soznanijata se u{te postojat nekolku linii na izvorni {arplaninci. Marker. koi mo`ebi bi bile pronajdeni i kaj izvorno selektiraniot soj. genotipizirani so (DNA-PAGE). observiranata i o~ekuvanata heterozigotnost ne naveduvaat na razmisluvawa koi odat vo pravec na mali intervencii vo izvornite linii na {arplaninecot. a ne se prisutni kaj ostanatite ~etiri rasi na ku~iwa. SD126/5. SD109/7 (voeni ku~iwa). Sepak. odnosno determinirani alelnata frekvenca. SD1=418/442bp. SD18=434/444bp... German Shepherd i Shetland Sheepdog mo`e da se sogleda i preku razli~nata distribucija na karakteristi~nite ili sopstveni aleli vo genomot na {este populacii.. koi pred se se odnesuvaat na pomasivnoto telo na izvorno selektiraniot soj na {arplanincite. bi rezultiralo so gubewe na odredeni fenotipski karakteristiki.○ ○ ○ REZULTATI I DISKUSIJA Spored rezultatite od moite istra`uvawa ne proizleguvaat soznanija za specifi~ni aleli koi se detektiraat kaj {arlanincite. SD12=382/ 434bp.. SD3=426/454bp. SD14=382/434bp. SD128/2. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . SD11=418/434bp. SD13=382/446bp. ja poka`uva negovata polimorfnost. pred se od oblasta na Kosovo i Metohija.. Malite razliki vo alelnata frekvenca... so cel da se podobrat eksteriernite osobini na rasata. odnosno da se pareni vo blisko krvno srodstvo. {to asocira na vnesuvawe na eksterierni osobini od fenotipski sli~nite rasi. SD16=446/458bp.. SD4=378/450bp. SD96/ 3. Spored FAO kriteriumite. SD6=430bp. 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Goleminite na sekvencite se ot~itaa na nativna DNA elektroforeza vo poliakrilamiden gel (DNA-PAGE). SD19=386/ 434bp. DNA mikrosatelitskite lokusi koi se upotrebuvaat vo vakov tip na studii treba da poseduvaat najmalku 4 aleli. ovie tvrdewa treba dopolnitelno da se ispitaat. SD10=378/450bp. SD5=430/434bp. Golemina na alelite na lokusot 3287. kako na primer Ruska stra`a.. SD114/4.. za zabele`uva mal broj na karakteristi~ni aleli na site lokusi. postoi mo`nost tie aleli da se prisutni vo nekolku populacii. SD15=370/434bp. dol`inata na vlaknata i goleminata na kraniumot. {to bi rezultiralo so mal broj na pozitivni mutacii i gubewe na odredeni karakteristiki kaj ovie primeroci. dokolku bi se ispituval pogolem broj na individui. Turski Karaba{ i Bernandinec. prose~niot broj na aleli po lokus. SD2=370/ 446bp. Kaj primerocite SD127/1. (8) naveduvaat deka dokolku alelnata frekvenca na unikatnite privatni aleli e pomala od 0. Diferencijacijata na genomite na {arplaninecot. Zabele`itelni se odredeni fenotipski razliki. Dobienite parametri za alelnata golemina i genotipot za sekoja individua bea statisti~ki obraboteni so programot CERVUS (6). SD8=442/462bp. karakteristi~ni za izvornite {arplaninski ku~iwa. Istra`uvawata se odvivaa so cel da se utvrdat genetskite varijacii pome|u populacijata na izvorniot {arplaninec i izvorno selektiraniot {arplaninec so {to bi se do{lo do odredeni soznanija za stepenot na heterozigotnost i alelnata frekvenca.. bidej}i vo ovaa studija ne bea vneseni navedenite rasi na ku~iwa. odnosno negovata informativnost.. kako i menuvaweto na `ivotnata sredina vo podolg vremenski period. pa dokolku se skriniraat pogolem broj na individui. poradi barawata na pazarot. Od dobienite rezultati mo`e da se zabele`i deka razlikite pome|u izvorniot i izvorno selektiraniot soj na {arplaninecot se zanemarlivi. bi se otfrlilo tvrdeweto deka specifi~nite ili privatni aleli se karakteristi~ni samo za odredena populacija. SD17=434/458bp. odnosno se sveduvaat na nekolku karakteristi~ni aleli za soodvetnata populacija. Boykin Spaniel. Sepak. {to asocira na mo`nosta da primerocite poteknuvaat od dve linii.. SD20/6. SD9=426/430bp. Sepak intervencijata so vnesuvawe na linii od drugi rasi vo izvorniot tip na {arplaninecot. Pri toa za razli~nite DNA mikrosatelitski regioni se determiniraat razli~en broj na sopstveni aleli. alelnata golemina i vrednosta na Polymorphism Informativ Content (PIC) (7)... Marker.

Bernese mountain dog 0. a nivnata polimorfnost se dvi`i od 0.684. 32. Sakhalin.718. Rhodesian ridgeback 0.648 (lovni rasi). Pod visoka polimorfnost se podrazbira koga goleminata na PIC>0. Vet.669. American Eskimo dog 0.650.650. No.686 (nesportski rasi).1.829-0. DNA 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . HAD. 2009 Vo studijata be{e vnesen i eden redok primerok na izvoren bel {arplaninec. 1. Papillon 0.581. Jack Russel terrier 0. 2009 / Mak. Doberman pincher 0. Pug 0.647. goleminata na populacijata mo`e da se javi kako faktor koj bi go uslovil i so toa bi go ograni~il brojot na alelite koi se karakteristi~ni za belite izvorni {arplaninci.310-0.657. Vol. Yorkshire terrier 0. Keeshond 0. Golden Retriever 0.387. Weimaraner 0.527. Ovie primeroci vnatre vo izvornata populacija na {arplaninci se mnogu retki. Kabrador retriever 0. Australian shepherd 0. Diferencijacijata na genomite kaj izvorniot i izvorno selektiraniot {arplaninec se sogleduva i preku razli~-nata distribucija na karakteristi~nite aleli vo genomot na dvete populacii.515.758 (9).474.543. 13 . observiranata heterozigotnost iznesuvala 0. Greyhound 0. a koi se baziraat pred se na goleminite na dobienite aleli. Kishy. ○ Informaciite koi se dobieni od ovaa studija. Bull terrier 0. Preg. Akita. Rew. Brittany spaniel 0. Vol.20. koj ja opu{uva informativnosta na genetskite markeri vo populaciskite studii. Shih Tzu. Observiranata heterozigotnost kaj drugi 28 rasi na ku~iwa.474.758 (terieri).666 (sportski rasi). Vet. kako bi dobile posignifikantni rezultati.623. Jindo. Heterozigotnosta. Chow chow 0.666. pa upatno bi bilo dokolku se najdat vo idnina vakvi primeroci da se podlo`at na ispituvawa na istite lokusi. Vo istra`uvaweto na drugi 11 rasi na Isto~no Aziski ku~iwa Sapsaree.750. Dobienite vrednosti. Border collie 0.614. merka za genetskiot diverzitet ja reflektira genetskata varijansa na populacijata.618.566.696 (ov~arski rasi).630. Belgian tervuren 0. Vkupnata heterozigotnost na rasite iznesuva 0. Br. primerok SD9 so golemina na aleli od 370/ 402 i 338/350). pri {to vo ovaa studija ne se zabele`uva signifikantna genetska diferencijacija pome|u populacijata na izvorniot i izvorno selektiraniot {arplaninec.5.605. Shiba.965. normalna polimorfnost koga PIC<0. 13 .698. kako i karakteristi~nite aleli za populacijata ni uka`uvaat deka ne postojat odredeni karakteristi~ni aleli po {to na molekularno nivo bi se izdvoil izvorniot od izvorno selektiraniot tip na {arplaninecot. Bulldog 0. 32. Goleminata na PIC go indicira stepenot na polimorfizmot.642 (rabotni rasi). bidej}i ne bile predmet na oblagodoruvawe so drugi rasi. observiranata i o~ekuvanata heterozigotnost. Miniature bull terrier 0. {to uka`uva na toa deka se raboti za karakteristi~ni aleli za populacijata. istra`uvani so 100 mikrosatelitski markeri e razli~na od ve}e detektiranata kaj [arplaninskoto ku~e i iznesuva kaj Pembroke Welsh corgi 0.387-0. Sepak. Norwegian elkhound 0. Airedale terrier 0. Hokkaido. Pri toa se dobieni opredeleni soznanija za postoewe na karakteristi~ni aleli za odredeni individui vo populacijata na izvornite beli {arplaninci vo dva lokusa (DGN 10 i FH3023.657. vrednostite na polimorfizmot na desette markeri. Taiwan i Average. so sredna vrednost od 0. Boxer 0. Eskimo. PIC (Polymorphic Informtion Content) e va`en pokazatel za polimorfizmot na mikrosatelitskata DNA. Akita 0.25. Brojot na karakteristi~nite aleli vo genomot na ovie {arplaninci mo`e da se smeta za realen. Borzoi 0. Pomeranian 0. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ZAKLU^OCI 1.5 i niska polimorfnost koga PIC<0.580 (10). Spored gorenavedenite dobieni rezultati mo`eme da ka`eme deka site deset markeri kaj izvorniot i izvorno selektiraniot tip na {arplaninecot se visoko polomorfni.20.Mak. Pri toa za razli~ni DNA mikrosatelitski markeri se determinirani razli~en broj na karakteristi~ni aleli. odnosno se dvi`ela vo granicite 0. Populacijata koja bila istra`uvana broela 28-45 edinki. kako i vrednosti za sekoj poedine~no za paremetarot PIC kako i za brojot na detektirani aleli vo genomot na anliziranite populacii uka`uvaat deka DNA mikrosatelitskite lokusi koi bea primeneti vo ovaa studija gi zadovoluvaat kriteriumite koi treba da gi ispolnuvaat mikrosatelitskite markeri pri upotreba vo populaciski studii pri detekcija na alelnata frekvenca i genetskiot diverzitet. Odredeni aleli bea detektirani samo kaj beliot izvoren {arplaninec.

kako i razmno`uvaweto so rasi so sli~en genotip. no i istovremeno bi se spre~ilo razmno`uvaweto vo blisko krvno srodstvo. so {to bi se sprovela mati~na evidencija na izvornite pretstavnici na rasata. preku koristewe na prajmeri koi se ○ upotrebeni vo istra`uvaweto na drugi rasi. Sepak. Ova soznanie.mikrosatelitskite lokusi koi bea odbrani za istra`uvawe na [arplaninskta rasa se visokoinformativni. Vrz baza na vrednostite za genetskata distanca. 5. sporedbata na alelite pome|u planinskiot i nizinskiot {arplaninec so ostanatite ~etiri rasi na ku~iwa uka`uvaat na specifi~ni aleli vo devet od desette ispituvani lokusi. Stepenot na observiranata i o~ekuvanata heterozogotnost se pribli`no sli~ni kaj nizinskiot i planinskiot {arplaninec. Spored dobienite rezultati od ovaa studija mo`e da se zaklu~i deka postoi relativno niska genetska varijabilnost vo odnos na ispituvanite parametri kaj populacija na {arplaninci. 3. o~ekuvanata i observiranata heterozigotnost. 4. soglasno sli~nite studii na pogolem broj avtori implicira deka {arplaninecot e relativno ~ista rasa koja pri odgleduvaweto ne e premnogu vkrstuvana so drugi rasi na ku~iwa. {to se potvrduva preku brojot na detektirani aleli po lokus i vrednostite na Polymorphic information content (PIC) po lokus. Goleminata na populacijata kako i brojot na ispituvani DNA mikrosatelitski markeri go uslovuva brojot na aleli koi se karakteristi~ni za genomite na analiziranite populacii. 2. so cel podobruvawe na nekoi karakteristiki na rasata. Sepak neminovna e potrebata od voveduvawe na mati~na evidencija so strogo specifi~ni visoko informativni DNA regioni. alelnata frekvenca. genetskiot identitet. 18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . kako i PIC-ot na site ispituvani lokusi mo`eme da dojdeme do zaklu~ok deka stepenot na divergentnost na {arplaninecot mo`e da da bide kvantificiran so analiza na DNA nivo. koi se fenotipski sli~ni.

Wayne R. 3..812). 1993. R. No. 2.. All ten DNA microsatellite loci were highly polymorphic. Mullis Kary B. 2005.edu. Analysis of Genetic Variation in 28 Dog Breed Populations With 100 Microsatellite Markers J Hered 94: 81-87 19 ○ . Stojkovski Velimir1.mk ABSTRACT DNA Microsatellites are codominant genetic markers and they are widely used in the characterization of biodiversity. 218–224.Skopje Department of Molecular Biology. N. In this study we have included 37 representative individuals from sarplaninian shepherd (19 lowland sarplaninians and 18 mountain sarplaninians). University of Edinburgh press.. 272. FH3721... FH3489. 9. comparative analysis and haplotype structure of the domestic dog.. Number of detected alleles for each locus in the genome of sarplaninian shepherd varies from 16 (FH2361) to 33 (FH3023 and FH3489). FH4027 and FH2141). Taking in consideration the research results from this study a conclusion can be drawn that the genetic variability in Sarplaninian shepherd population is very low.. Faculty of Natural Sciences .0 Edinburgh. Mikkelsen T. Trailovic R. DGN10. .. 1988.975).1.C.Macedonia e-mail: esmerov@fvm. T. 2003. FH3924. Cattle domestication in the NearEast was followed by hybridization with auroch bulls in Europe. 2009 COMPARATIVE ANALYSIS OF MICROSATELLITE DNA IN WELL SARHPLANINIAN SHEPHERD AND WELL SELECTED SARHPLANINIAN SHEPHERD Esmerov Igor1. S. Nature. Vet. mean number of alleles for all eight loci and with number of the characteristic alleles. genetic variability. Vol. 32. Wade M. 7. Polymerase chain reaction (PCR) method. Vol. Genome sequence.Mak. C. 1. 5-6. 32. K. Dimitrievic V.Skopje 3 Ministry of Agriculture. 2005.20. Informativnes of DNA microsatellites loci was determinate with parameter (Polymorphism Informative ContentPIC). Panov Sasho2. 2337-2344.. Jovanovic S. 1. L. Eggleston M. Molecular evolution of the dog family. The Nobel Prize in Chemistry. Famula T. 13 . Schaffer A. 13 . and according to the determinate number of alleles for each locus. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ LITERATURA 4. R.. 803-819. Faculty of Veterinary Medicine . Genetic polymorphism of blood proteins in yugoslav shepherd dog. implicates that the Sarplaninian shepherd is relatively pure breed rarely interbred with phonotypic similar dogs in order to improve the characteristics of the breed. Cervus 1. Kew words: dog. FH3023. 49 (35 heterozygous and 14 homozygous).. Genetic variability of sarplaninian shepherds populations was determinate on the basis of analyses of ten DNA microsatellites loci (FH2361. Gotherstrom A. forestry and water economy.ukim.. In the genome of sarplaninian shepherd loci FH2141 showed highest PIC value (0. 2009 / Mak. Preg. DNA microsatellite.Irion D. Hughes S.K. Trends Genetics. The most common alleles in populations of sarplaninian shepherds were detected in FH2141 loci. Slavkovska Adrijana3 1 2 Department of Biocehemistry. Marshall T. S. 1993.. Proccedings of the Ryal Society. 438/8. FH3287. Br. FH3608. Lindblad K.20.. and Pedersen N. Vet. L. Acta Veterinaria (Beograd). 357-365. 55. and the loci with lowest PIC value was FH3924 locus (0. 5. 2005. Rew. This conclusion and similar stand points in the studies from a significant number of other authors. Intrapopulation genetic variability was determinate according to the number alleles for each locus separately in each population. 6. Savic M.

. Grislis Z.. Tanabe Y. Genetic Variability in East Asian Dogs Using Microsatellite Loci Analysis.. 43-44. and Ha J.. Park C. 21. Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms.. Davis R. Tapio M. 314-331. Veterinarija. 2001. 10.. W. 9. Viinalass H. Skolnick M. Botstein D. 2003. Microsatellite variation in the baltic sheep breeds. K. Miceikiane I... 1980. H.. S. American Journal of Human Genetics 32. White R. Kantanen J.. The Journal of Heredity 92:398-403 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .Kim K. Griagaliunaite I...8..

zgolemeno izla~uvawe na azot vo urinata. Vol. Bolesta mo`e da se pojavi pod dejstvo na eden ili pove}e faktori. Ulogata na dietalnata ishrana pri toa e da obezbedi pravilen balans na site hranlivi materii dodeka pak specijalnite dieti se va`ni za bolnite `ivotni. kako terapija se koristi ishranata.323.53. 2009 UDK:591. 2009 / Mak. ketonurija. Vol. 32. oksidativen stres. hiperglikemija. zgolemena koli~ina na izla~ena urina (poliuria). Osnovno poremetuvawe vo slu~aj na {e}erna bolest e nedostatok na insulin {to doveduva do namaluvawe na sposobnosta na organizmot vo iskoristuvawe na glukozata. Fakultet za veterinarna medicina . neurogeni faktori kako {to se stres. ABSTRAKT Za site zdravi `ivotinski organizmi karakteristi~no e odr`uvaweto na ramnote`ata me|u pojavata na silno reaktivnite slobodni radikali i nivnata razgradba od strana na antioksidantite.063:599. zgolemena `ed (polidipsia). hiperfunkcija na predniot del na hipofizata ili korata na nadbubre`nata `lezda i bilo koj faktor koj predizvikuva ○ degeneracija na Langerhans-ovite ostrovca. Rew. Br.4. masna degeneracija na crniot drob. gubitok na telesnata te`ina i diabeti~na koma (1). Vet. izla~uvawe na glukoza vo urinata (glukosuria).27.mk. No. koj se la~i vo . genetska predisponiranost. 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . So cel da se zaobikoli ili da se namali destruktivniot efekt na oksidativniot stres vrz biolo{kite sistemi. Kompleksnite jagle hidrati i dietalnite vlakna pomagaat vo zabavuvaweto na apsorpcijata na glukozata od intestinalniot trakt i minimizirawe na fluktaciite vo nejzinoto nivo po obrokot. 21 . diabetes mellitus) e hroni~no poremetuvawe na metabolizmot na jagle hidratite kako rezultat na relativen ili apsoluten nedostatok na insulin.1. Rastvorlivite vlakna vo hranata isto taka mo`at da go prodol`at vremeto na zadr`uvawe vo gastrointestinalniot trakt. pankreatitis. i da potpomognat vo sozdavawe na kratko sinxiresti masni kiselini koj ja hranat intestinalnata mukoza. Karakteristi~ni znaci na {e}ernata bolest se: hiperglikemija. crn drob.edu. acidoza. Klu~ni zborovi: dietalna hrana. 1. Vet.kletkite na Langerhans-ovite ostrovca na pankreasot. Kako posledica na naru{uvawe na ovaa homeostaza se javuvaat brojni bolesti. Preg. Sekulovski Pavle. Postojat mnogu zapisi koj uka`uvaat na promeni vo parametrite na oksidativniot stres kaj diabetes mellitus. ketonemija. zgolemena telesna te`ina. 21 .084 NUTRITIVNI EFEKTI NA ANTIDIJABETI^NA DIETA VRZ KONCENTRACIITE NA TKIVNITE ANTIOKSIDANTI KAJ STAORCI SO INDUCIRAN DIABETES MELLITUS ^r~eva-Nikolovska Radmila. VOVED [e}ernata bolest (lat.Mak.ukim. da ovozmo`at pogolema apsorpcija na vodata. zgolemena koncentracija na slobodni masni kiselini vo plazmata. diabetes mellitus. 32.Skopje e-mail: rnikolovska@fvm. Oksidativniot stres vo ovoj moment se pretpostavuva deka e odgovoren za patogenezata na {e}ernata bolest. Prodanov Risto Institut za hrana.27. diabeti~ni staorci.

Vo osnovata na razvitokot na {e}ernata bolest le`i oksidativniot stres kako i na nejzinite komplikacii (3. grupa so dietalna hrana. Nivoto na glukoza vo krvta kaj grupata so induciran diabetes mellitus be{e regulirano edinstveno so upotreba na hranata. nitu pak ima ist stepen na te`ina. kaj koja be{e induciran diabetes mellitus be{e davana komercijalna hrana za staorci i insulin za regulirawe na nivoto na glukozata. Predizvikuvawe na diabetes mellitus Eksperimentalniot diabetes mellitus kaj staorcite be{e predizvikan so ednokratno aplicirawe i. Deutchland). ako ne se kontrolira so aplikacija na insulin. Vo prilog na ova se podatocite dobieni od strana na pove}e avtori koi registrirale namaluvawe na koncentracijata na kataliti~kata aktivnost na enzimite tkiven glutation (GPx) i superoksid dizmutaza (SOD). Eksperimentalniot diabetes mellitus ne se pojavuva kaj site vidovi `ivotni.1% Fosfor 0. Prognozata kaj {e}ernata bolest zavisi od rano dijagnosticirawe i adekvatna terapija. Pokraj insulinskata administracija dietarnoto regulirawe igra va`na uloga vo celosniot re`im. Streptozotocin-ot pred aplikacijata go rastvaravme vo citraten pufer 50 mM (pH 4. Hemiski sostav na suvata hrana DCO formula ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vlaga 12% Surovi proteini 23% Surovi masti 12% Pepel 7% Surovi vlakna 10% Kalcium 1. osobeno kaj {e}ernata bolest. hroni~niot pankreatit i imunata destrukcija na kletkite na pankreasot se najzna~ajni pri~ini za pojava na {e}erna bolest. za zavzemawe na stav vo odnos na opredelena terapija. kowi. podeleni vo pet grupi: kontrolna grupa C. kako i antioksidativnata za{tita. Ovaa hrana ja dobivaa `ivotnite od grupata kaj koja ima{e induciran diabetes mellitus i edna kontrolna grupa za da se zabele`i efektot na hranata.4). Ishrana na eksperimentalnite `ivotni Eksperimentalnite `ivotni se hranea so suva hrana tip Purina Veterinars Diets Colitis Canine Formula DCo proizvedena od NESTLE.p.2). seu{te se nedovolni i donekade kontraverzni. dvapati pove}e se pojavuva za razlika od kaj ma{kite. staorci so induciran diabetes mellitus. GmbH. Postojat podatoci za pojava na {e}erna bolest kaj kravi. Dosega{nite rezultati od brojnite ispituvawa povrzani so oksidativ-niot stres. se javuva kaj ku~iwa i ma~iwa.3% [e}eri 2. 3.○ [e}ernata bolest e ~esta endokrinopatija kaj `ivotnite. 22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . (5) ○ ○ staorci so induciran diabetes mellitus i dietalna hrana i staorci so induciran diabetes mellitus i insulin. poka`uvaat poblagi simptomi i mo`at bez primena na insulin da pre`iveat podolgo vreme. Kaj ku~iwata.0) Pred aplikacijata `ivotnite bea ostavani 12 ~asa da gladuvaat. Kaj `enskite ku~iwa. dodeka pak pre`ivarite se pootporni. na Streptozotocin (Sigma Aldrich Chemie. Kontrolnite `ivotni dobivaa ednakov volumen na citraten pufer. Za da se zabele`i razlikata kaj edna od grupite. sviwi i ovci (2) i ~esto kaj ku~iwa i ma~ki. Kaj nekoj vidovi na ptici isto taka mo`e da se pojavi hiperglikemija (1.E. Tabela 1.1% M. Najgolemiot broj oblici na {e}erna bolest mo`at da se tretiraat so insulin. Kaj mesojadite eksperimentalniot diabetes mellitus e te`ok i zavr{uva smrtno.95% Skrob 31.42 kcal/g Vitamin A 23000 IU/kg Vitamin D3 1500 IU/kg Vitamin E (alpha tocopherol) 220mg/kg MATERIJAL I METODI Wistar staorci od ma{ki pol bea koristeni kako animalen model.

zgolemeno nivo na vitamin E i niacin pomaga vo metabolizmot na glukozata i mastite. (1981). Zgolemuvaweto vo koncentracijata na glukozata go potisnuva prirodnite antioksidanti kako SOD i GSH. Zgolemenoto nivo na dietalni hranlivi vlakna go skratuva vremeto na intestinalniot tranzit. zgolemena koli~ina dietetski hranlivi vlakna i umerenoto nivo na kalorii gi zadovoluvaat zgolemenite specifi~ni potrebi kaj ku~iwa koj boleduvaat od diabetes mellitus i colitis. Umereno nivo na dietetski masti. Opredeluvawe na karbonilni soedinenija po metodot na Levine Za opredeluvawe na sodr`inata na karbonilnite soedinenija be{e koristen metodot na Levine (1990) so mali modifikacii. kalorii i proteini ja zadr`uvaat telesnata kondicija . Al. ○ Analizi za tkivni antioksidanti Aktivnost na superoksid dizmutaza Aktivnosta na SOD vo hepar be{e opredeluvana so set za opredeluvawe na SOD spored metodot na Winterbourn et.e. mnogu se va`ni kaj nekoj formi na diabetes mellitus. Visoko nivo na rastvorlivi vlakna go prodol`uva intestinalniot tranzit. Preg. Rew. Zabele`anoto namaluvawe vo aktivnosta na SOD mo`e da e rezultat na inaktivacijata na H 2 O 2 ili 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . vlaknata mo`at da ja pomognat sporata apsorpcija od intestinalniot trakt i da go reduciraat po jadeweto fluktuiraweto i hiperglikemijata na glukozata vo krvta. Vol. Sodr`ina na tkiven glutation (GSH) Sodr`inata na crnodrobniot glutation be{e merena so set za vkupen glutation spored metodot na Akerboom et al.27.1. be{e zabele`ana vo crniot drob na diabeti~nite `ivotni sporedeni so kontrolnite. Zgolemeno nivo na omega-3-masni kiselini pomagaat vo spravuvaweto so vospalitelniot proces.Mak. potekloto e od ribinoto maslo. 32. i pomaga vo produkcijata na kratko sinxiresti masni kiselini koi ja ishranuvaat intestinalnata mukoza. 2009 Spored proizveduva~ot DCO Diabetes COlitis e formula koja obezbeduva kompletna i izbalansirana ishrana za ku~iwa. Visokoto nivo na kompleksnite jaglenihidrati gi reducira fluktaciite na nivoto na glukoza po obrokot. za vreme na reakcijata so superoksidniot anjon. 21 .27. Br. (1975). Edinicata za aktivnosta na SOD e definirana kako suma od enzimskata aktivnost koja predizvikuva 50% redukcija na bojata. Vet. Aktivnosta na SOD vo hepar se izrazuva vo edinici za SOD na mg protein. Zgolemeno prisustvo na vitamini ovozmo`uva namaluvawe na diabeti~nite komplikacii t. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ REZULTATI I DISKUSIJA Signifikantno namaluvawe vo aktivnosta na SOD i vkupniot glutation (GSH). Vlaknata isto taka ja podobruvaat i normaliziraat podvi`nosta na kolonot. 32. Dietetskata hrana za regulacija na glukozata dostavuva so ponudata visoko nivo na kompleksni jaglehidrati i zgolemeno nivo na rastvorlivi i nerastvorlivi vlakna za da se minimizira promenlivosta na nivoto na glukoza vo krvta. a rezultatite bea izrazeni vo nm na NADPH oksidiran do NADP vo minuta na mg protein. Vol. (1996). 1. 2009 / Mak. Koli~estvoto na AOPP se izrazuva vo nmol chloramin T na mg protein. za pogolema apsorpcija na vodata. Aktivnost na glutation reduktaza Aktivnosta na crnodrobnata glutation reduktaza (GSSG-Red) be{e opredeluvana so set za GSSG-Red po metod na Dolfin et al. No.(1989). za da ja pomogne slabata resorpcija na glukozata i so toa ja kontrolira hiperglikemijata Kaj ku~iwa so diabetes mellitus. Biohemiski metodi za analiza na parametri vo tkivo Opredeluvawe na koli~estvo na oksidirani proteini (AORR) Spektrofotometriski metod spored Witko-Sarsat et al. 21 . Vet. Visokoto nivo na slo`eni jaglehidrati.

001).min -1mg-1) n.01(-51.34%) 24 . Grafikon 1.17%) p<0.48%) GSH (nM/mg) n.GSSG-Red) (* p<0.001(-65. kaj koi poka`uva visoko signifikantna razlika (p<0. zgolemuvaweto vo sozdavaweto na slobodnite kislorodni grupi.glikolizacija na enzimite.76%) p<0. Enzimi koi u~estvuvaat vo antioksidativnata za{tita Hepar Diet. TGSH i GSSG Red) vo uloga na antioksidativna za{tita od kontrolnata grupa `ivotni i grupata pod dietalen tretman se zabele`uva deka na krajot od eksperimentot koncentracijata na SOD kaj ○ `ivotnite pod dietalen tretman ne e promeneta {to ne e slu~aj kaj grupite koj se tretirani so STZ.001).05 (-23. Koli~estvo na enzimi koi u~estvuvaat (SOD.05 (-38.01. Isto takva visoko signifikantna razlika (p<0.67%) p<0.:C STZ+Ins.s. i namaluvaweto na nivoto na antioksidantite kako GSH i SOD. Vrednostite na glutation reduktazata kaj `ivotnite pod eksperimentalen tretman se zgolemeni vo odnos na istite kaj kontrolnata grupa i poka`uvaat visoko signifikantna razlika (p<0.05 (177%) SOD (U/mg) n.s.001(-77. Od prika`anite vrednosti za dobienite rezultati za aktivnosta na tkivnite enzimi (SOD.21%) p<0. koja se zabele`uva pri pojava na diabetes mellitus. poka`uva koncentracijata na vkupniot glutation kaj `ivotnite pod eksperimentalen tretman koj e namalen vo odnos na kontrolnata grupa `ivotni. p<0. ** p<0.001) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vo antioksidativnata za{tita Tabela 2. Mo`en izvor za oksidativen stres kaj {e}ernata bolest ja vklu~uva promenata na redoks balansot rezultat na promenetiot metabolizam na jagle hidrati i mastite. p<0.05.01 (-45.05(177%) p<0.s. p<0.:C GSSG-red (nM NADPH.:C STZ:C STZ+Diet.001) vo odnos na onaa kaj kontrolnata grupa `ivotni. TGSH.05 (139%) p<0. *** p<0.

Mak. Vet. Preg. Vol. 32, Br.1; 21 - 27, 2009 / Mak. Vet. Rew. Vol. 32, No. 1; 21 - 27, 2009

Grafikon 2. Signifikantni promeni vo koncentracijata na oksidativno modificiranite proteinski molekuli vo komparacija so kontrolnata grupa `ivotni (C) (* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001)

AOPP hepar Diet : C n.s. STZ : C p<0.05 (61,76%) STZ+Diet : C p<0.001 (105%) STZ+Ins. : C p<0.01 (67,64%)

Dobienite rezultati za AOPP produkcijata vo hepar kaj staorcite od grupata STZ+Diet. poka`aa signifikantno zgolemuvawe (p<0.001,105%) vo odnos na dobienite rezultati od kontrolnata grupa. Signifikantni rezultati poka`aa i staorcite od grupite STZ+Ins., (67.64%) i STZ (67.76%), kaj koj imame p<0.01 i p<0.05 soodvetno. Goreprika`anite vrednosti za koncentracijata na AOPP treba da se pomno`at so 10nM/mg za da se dobijat vistinskite koncentracii.
Grafikon 3. Signifikantni promeni vo vrednostite za produkcija na karbonilni soedinenija vo komparacija so kontrolnata grupa `ivotni (C) (* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001)

PC- hepar Diet : C STZ : C n.s. p<0.001 (80%) p<0.001 STZ+Diet : C (31,9%) STZ+Ins. : C p<0.05 (20%)

Dobienite vrednosti za produkcija na karbonilni soedinenija vo grupite pod eksperimentalen tretman poka`aa visoko signifikantna razlika vo odnos na vrednostite dobieni od kontrolnata grupa (STZ,STZ+Diet:C,p<0.001) ili 80% kaj STZ i 31.9% kaj STZ+Diet.. Umereno signifikantna razlika vo odnos na kontrolnata grupa dade grupata STZ+Ins.(20%). Kaj `ivotnite koj bea pod tretman so dietalnata hrana nema zabele`itelna razlika vo odnos na kontrolnata grupa `ivotni. 25

ZAKLU^OK Vrz osnova na dobienite rezultati za vlijanieto na dietalnata ishrana (Purina Veterinars Diets Colitis Canine Formula DCo), kaj staorci so induciran diabetes mellitus, sledej}i gi markerite na oksidativen stres, vo na{eto istra`uvawe mo`e da se izvedat slednite zaklu~oci. 1. Sekojdnevnata klini~ka opservacija, za vreme na tretmanot so STZ i dietalnata hrana zabele`ani se karakteristi~ni znaci na diabetes mellitus, kako nakostre{eno krzno, zgolemeno urinirawe, gubewe na telesnata te`ina i katarakta. 2. Dietalniot tretman kaj glikemi~nite `ivotnite, poka`a visoka zavisnost na telesnata te`ina so vremetraeweto na eksperimentot; (`ivotnite tretirani so STZ ja namalija svojata te`ina za razlika od normoglikemi~nite `ivotni).

3. Za vreme traewe na eksperimentot se zabele`uva progresivno, zna~ajno zgolemuvawe vo koncentracijata na glukozata, kaj site grupi osven kontrolna i grupata so dietalna hrana koe e najizrazeno vo poslednata nedela. 4. Dietalniot tretman kaj `ivotnite, predizvika porast vo vrednostite na klu~nite markeri na oksidativniot insult: 1. vrednosta na oksidiranite soedinenija i 2. karbonilnite soedinenija. 5. Dietalniot tretman kaj glikemi~nite `ivotni predizvika namalena antioksidativna za{tita ot~itana preku namalenata kataliti~ka aktivnost na SOD i vkupniot glutation, naporedno so zgolemuvaweto na GSSG-Red koja u~estvuva vo regeneracijata na glutationot. 6. Postoi tesna vrska pome|u hiperglikemija, oksidativen stres i diabeti~ni komplikacii {to e potvrdeno so ovoj trud.

26

Mak. Vet. Preg. Vol. 32, Br.1; 21 - 27, 2009 / Mak. Vet. Rew. Vol. 32, No. 1; 21 - 27, 2009

NUTRITIONAL EFECTS OF ANTIDIABETIC DIETS ON CONCENTARTION OF TISSUE ANTIOKSIDANT ON RATS WITH INDUCED DIABETES MELLITUS Crceva - Nikolovska Radmila, Sekulovski Pavle, Prodanov Risto Food Institute, Faculty of Veterinary Medicine - Skopje e-mail: rnikolovska@fvm.ukim.edu.mk
ABSTRACT Oxidative stress is currently suggested to play as a pathogenesis in the development of diabetes mellitus. There are many reports indicating the changes in parameters of oxidative stress in diabetes mellitus. The role of dietary management in diabetes mellitus is to provide a proper balance of total nutrients while meeting the special dietary needs of the patient. Complex carbohydrates and dietary fiber help to delay the absorption of glucose from the intestinal tract and minimize postprandial fluctuation of glucose. The present study was designated to evaluate the effect of special antidiabetic diet treatment upon oxidative stress parameters in the initial stages of the development of diabetes. The findings of the present study suggest that special diet formula useful for prevention of progressive hyperglycaemia in aged provoked diabetes in dogs could not restore the imbalance of cellular defence mechanism provoked by streptozotocin. Soluble fiber in the diet may also prolong gastrointestinal transit time, allow greater water absorption, and promote the production of short chain fatty acids which nourish the intestinal mucosa. Key words: diet food, oxidative stress, liver, hiperglycemia, diabetic rats, diabetes mellitus.

LITERATURA 1. J.Procos. Annette Schubert and B.J. Briel, Changes in the levels of plasma electrolytes and glucose in severe artificially induced acidoses in merino sheep 2. Kaneko & Rhode, Diabetes mellitus in cow 3. Halliwell, B.and Gutteridge, J.M.C. (1999): Free radicals in biology and medicine. Oxford Science Publications, Oxford. 4. Halliwell B. And Gutteridge (1985), The importance of free radicals and catalytic metal ions in human diseases, Mol. Aspects Med., 8 5. Djuksova fizioliogija domacih zivotinja, (1975) Melvin J. Swenson 6. Akbar-zadeh A., Norou-zian D., -Mehrabi M.R., Jamshidi S., Farhangi A., Allah Verdi, Mofidian

S.M.A and Rad L., (2007): Induction of diabetes by streptozotocin in rats, Indian Journal of Clinical Biochemistry,22(2):60-64 7. Baynes, J.W. (1991): Role of oxidative stress in the development of complications in diabetes. Diabetes. 40:405-412. 8. Oberley, L.W.,(1988): Free radicals and diabetes. Free Radical Biol Med., 5:113-124. 9. Rand, J.S., Fleeman, L.K., Farrow, H.A., Appleton , D.J. Lederer, R. (2004): Canine and Feline Diabetes mellitus: Nature or Nurture? Amer.Soc. for Nutriton. Scien. 2072S-2080S. 10. Rand, J.S., Fleeman, L.K., Farrow, H.A., Appleton , D.J. Lederer, R. (2004): Canine and Feline Diabetes mellitus: Nature or Nurture? Amer.Soc. for Nutriton. Scien. 2072S-2080S

27

28

5 g vo vakcinalnata suspenzija. Stojanovski Stojmir2. a vo Republika Makedonija prva izolacija i identifikacija e napravena od strana na Markic i sor. 2009 UDK:639. Kolonii na Yersinia ruckeri biotip I izolirani od kaliforniska pastrmka so znaci na hemoragi~na septikemija bea kultivirani vo TSB i inaktivirani so formalin. Od tie pri~ini.Skopje. najdobar na~in za preventiva na bolesta e dobrata odgleduva~ka praksa i vakcinacijata na ribite vo ribnicite kade bolesta e endemi~na ili postoi rizik od nejzina pojava (2. Jersiniozata e edna od prvite bolesti kaj ribite za koja e pronajdena efikasna 29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . 32. Fakultet za veterinarna medicina . kaliforniska pastrmka. Preg.1. akutno do hroni~no zaboluvawe koe se manifestira so hiperemija i hemoragii na glavata (12). 1. Vol.ukim. p~eli i dive~. 2 Hidrobiolo{ki zavod. Smrtnosta na kontrolnite ribi be{e 87%. crevna bolest na crvena usta) e edna od najva`nite bolesti kaj farmski odgleduvani i divi salmonidni vidovi ribi nasekade vo svetot. Fakultet za veterinarna medicina . 12. 29 . Rew. Prvo izvestuvawe za pojava na bolesta vo 1955 god. Dvaeset i osum dena po vakcinacijata be{e sprovedena ve{ta~ka infekcija so imerzija na ribite vo infektivna suspenzija od istiot izolat. vakcinacija. Vol. ve{ta~ka infekcija VOVED Jersiniozata (bolest na crveni usni. zna~itelno se poskapuva proizvodstvoto i se javuvaat nedozvoleni ostatoci vo mesoto na konzumnite ribi. Podgotvenata vakcina be{e razredena i aplicirana so imerzija na podmladok od kaliforniska pastrmka so prose~na masa od 4. kaj pomladite kategorii kaliforniska pastrmka vo polnosistemski pastrmski ribnik vo okolinata na Ki~evo.edu. Makedonija.09:615.3.mk ABSTRAKT Celta na trudot be{e da se proizvede avtogena vakcina od izolat na Yersinia ruckeri i da se testira nejzinata efikasnost vo terenski uslovi. Dobieniot relativen procent na pre`ivuvawe od 87. 9. Mreno{ki Slav~o3.4% uka`uva na visok stepen na steknata specifi~na otpornost kaj vakciniranite edinki. No. Hristovski Mi{o1. Cvetkovi} Iskra3 1 Katedra za biologija i patologija na ribi. Vet. Bolesta e ra{irena vo celiot svet kade ima intenzivno odgleduvawe na salmonidni vidovi ribi. 3 Katedra za mikrobiologija i imunologija.R. Br.35. Kako rezultat na nivnata intenzivna primena se javuva se pogolema rezistencija na pri~initelot. Vet.35.371 AVTOGENA VAKCINACIJA ZA KONTROLA NA JERSINIOZATA (YERSINIOSIS SALMONIS) VO SALMONIDNATA AKVAKULTURA VO REPUBLIKA MAKEDONIJA Cvetkovi} Aleksandar1.Skopje e-mail: acvetkovic@fvm.Mak. a na vakciniranite 11%. pri~initelot e nare~en Yersinia ruckeri. Klu~ni zborovi: yersinia ruckeri. 32. dal Rucker (25) i vo negova ~est od strana na Ewing i sor. (10). 2009 / Mak. Prisustvoto na jersiniozata vo pastrmskite ribnici mo`e uspe{no da se dr`i pod kontrola so primena na hemoterapevtici. Pretstavuva bakterisko. 20). 29 . (18) vo 1999 god.

novite istra`uvawa uka`uvaat na postoewe na novi grupi na pri~initelot protiv koi istite ne poka`uvaat efekt. 22. Naseluvawe na podmladokot .7 mg/l. Od tie pri~ini. temperatura na voda 15. MATERIJAL I METODI Podgotovka na vakcinata Za podgotovka na vakcinata bea koristeni kolonii na Yersinia ruckeri biotip I izolirani od kaliforniska pastrmka so znaci na hemoragi~na septikemija. najdobro e vakcinacijata protiv jersiniozata da se izveduva so vakcina dobiena so inaktivacija na dobieniot izolat (2. a ribite vo dolniot del. 20. Uslovite na ~uvawe bea .○ profilaksa so vakcinacija i prva bolest za koja e proizvedena komercijalna vakcina (21.5 g nabaven od ribnik vo koj ne be{e utvrdeno prisustvo na Y. Site izrasnati kolonii bea suspendirani vo 500 ml triptozen soja bujon (TSB. 29). I pokraj postoeweto na komercijalni vakcini. Za da se dr`i pod kontrola. Ishranata be{e so komercijalna ekstrudirana hrana za pastrmki.5OS i koncentracija na kislorod 8. Po istekot na inkubacijata. I vo dvata dela od bazenot bea nasadeni po 120 edinki (vkupno 240). vo ribnikot se koristat isklu~ivo antibiotici koi poka`uvaat varijabilen uspeh (12. za prv pat vo Republika Makedonija. Sterilnosta na dobieniot preparat be{e proverena so inokulacija na 1 ml od 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Slika 1. kontrolnata.ruckeri. Oxoid) i inkubirana na 25OS za vreme od 48 ~asa. Prva uspe30{na eksperimentalna vakcinacija e izvr{ena vo 70-te godini od minatiot vek. 27). da se proizvede vakcina dobiena od na{ izolat na Yersinia ruckeri i da se testira nejzinata efikasnost vo terenski uslovi. Fluka) i inkubirani na 25OS za vreme od 48 ~asa. bakteriskite kletki vo bujonot bea inaktivirani so dodavawe 1. 1792) so prose~na masa od 4. a za metodot za podgotovka na vakcinata izvestuvaat Ross i Klontz (24). 3). 18). Istata postapka e usvoena i vo imunoprofilaksata na jersiniozata (9). Ribite vo gorniot pregraden del ja pretstavuvaa vakcinalnata grupa. Celta na trudot be{e. Denes postojat golem broj proizvoditeli na komercijalni vakcini protiv jersiniozata kaj salmonidite.3% (v/v)) formalin i dopolnitelna inkubacija od 48 ~asa na 25OS. Ribata be{e ~uvana vo bazen na komercijalen pastrmski ribnik pregraden so mre`a na dva dela so volumen od po 1.5 m3. Vo Republika Makedonija jersiniozata e prisutna samo na eden ribnik i nanesuva zna~itelni ekonomski {teti na proizvodstvoto. soglasno upatstvoto na proizvoditelot. Vid na riba i uslovi na ~uvawe Eksperimentot be{e sproveden so podmladok na kaliforniska pastrmka (Oncorhynchus mykiss Walbaum.protok na voda 5 l/s. Croy i Amend (8) prvi uspe{no primenile vakcinacija protiv vibriozata so formalinski preparat i metod na kratkotrajno potopuvawe. Podgotveni bazeni za naseluvawe Slika 2. Najgolem del od niv se bazirani na formalinska inaktivacija na bujonska kultura od pri~initelot i aplikacija na vakcinata so kratkotrajno potopuvawe na ribite vo razredena vakcinalna suspenzija (2. ○ ○ inaktiviraniot bujon na krven i triptozen soja agar inkubirani na 25OS za vreme od 72 ~asa. Od izolatot na Yersinia ruckeri be{e presadena sve`a kultura na triptozen soja agar (TSA.5 ml (0.

Vo vaka podgotvenata suspenzija. 2009 / Mak. Vet.35. Ribite od kontrolnata grupa (n=100) bea potopuvani samo vo voda od ribnikot. ribite i vo dvete grupi ne bea hraneti eden den pred eksperimentot. Slika 5. Br.Mak.5 McFarland standard) be{e podgotvena od 48 ~asovna kultura na Y. Vkupno bea vakcinirani 100 edinki. ruckeri so postojana aeracija. Podgotvenata kultura be{e razredena so voda od ribnikot vo odnos 1:20 (1 l kultura + 19 l voda). So cel spre~uvawe na poslabiot imunolo{ki odgovor poradi stresot predizvikan od manipulacijata pri vakcinacijata. Poradi pojavata na nespecifi~na smrtnost kako rezultat na manipulativniot stres i ednostavna kalkulacija na rezultatite. ribite od vakcinalnata grupa bea potopuvani za vreme od 30 sec.procent na uginati ribi od vakcinalnata grupa B. ○ Vo toj period. I vakciniranata i kontrolnata grupa ribi bea potopuvani vo vremetraewe od 60 min. Efikasnosta na vakcinata be{e utvrdena so presmetuvawe na relativniot procent na pre`ivuvawe (RPP) na ribite po ve{ta~kata infekcija spored slednava formula: RPP % = ( 1 – A / B ) x 100 kade e A.procent na uginati ribi od kontrolnata grupa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Slika 3.1. No. vo razredenata kultura na Y. Vol. site uginati ribi i ribite so izrazeni klini~ki simptomi na jersinioza bea otstranuvani od ribnikot i testirani na prisustvo na Y. 32. vo poseben plasti~en sad be{e razredena so 1800 ml voda od ribnikot (1:10). Vakcinacija na podmladokot Testirawe na efikasnosta na vakcinata Ve{ta~kata infekcija be{e sprovedena 28 dena po vakcinacijata. 1.35. Rew. Po infekcijata. Vol. 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vakcinacija na ribite Vakcinacijata be{e sprovedena 21 den po naseluvaweto na podmladokot. Vet. Podgotvenata vakcina vo koli~estvo od 200 ml. Eksperimentalnata infektivna doza (~1-2x10 8 CFU/ml = 0. ruckeri odgledana vo triptozen soja bujon na temperatura od 25OS. Ve{ta~ka infekcija na podmladokot 31 . ruckeri. Razreduvawe na vakcinalnata suspenzija Slika 4. po 20 edinki i od dvete grupi bea otstraneti od eksperimentot. 32. 29 . Preg. ribite bea nabquduvani za vreme od 21 den. 29 .

○ ○ DISKUSIJA Rezultatite od eksperimentot realiziran so cel testirawe na avtogena vakcina kako metod za suzbivawe na jersiniozata gi potvrduvaat naodite na Rodgers (23) za opravdanosta na vakcinacijata vo ribnicite kade bolesta se javuva. za inaktivacija na bakteriskite kletki koristevme samo formalin soglasno preporakite na Austin i sor. a vo kontrolnata grupa 13%. Amend i sor. Ovaa ekspoziciona tehnika najverojatno gi aktivira imunite mehanizmi na povr{inata na teloto i korenspondira na mukozniot odgovor (22). (3) i Johnson i sor.6 g. Ovie avtori vo istra`uvaweto na mo`nostite za vakcinacija na salmonidnite ribi protiv jersinioza primenile i drugi metodi na primena (i/p. 13.4 % Od podatocite vo tabelite 1 i 2. sleduva deka procentot na pre`ivuvawe na ribite vo vakcinalnata grupa iznesuva 89%. Navedenite avtori uka`uvaat deka preparatite podgotveni na vakov na~in se bezbedni za upotreba i davaat odli~ni rezultati kaj ribi pote{ki od 1 g. Odredeni iskustva vo proizvodstvoto na vakcina protiv jersiniozata (24) se steknati i pred pri~initelot da go najde svoeto mesto vo sistematikata na bakteriite pri~initeli na bolesti kaj ribite (10). 19. Rezultati od ve{ta~ka infekcija kaj vakcinalnata grupa Vkupen broj edinki Broj uginati edinki Mortalitet (%) 100 11 11 Tabela 2. 14. Tie utvrdile deka vakcinacijata so potopuvawe dava najdobri rezultati kaj ribite so te`ina 4 . Vo postapkata na podgotovka na vakcinalniot preparat. Tabela 1. 7. (14). Ve{ta~kata infekcija so imerzija na ribite go imitira prirodniot na~in na zarazuvawe i treba sekoga{ da se primenuva pri testirawe na efikasnosta na vakcinata. 17. 16.REZULTATI Rezultatatite od testiraweto na efikasnosta na vakcinata se prika`ani vo tabelite 1 i 2. Rezultatite od ve{ta~kata infekcija odgovaraat na rezultatite na Johnson i sor. 15. 22). po koe sledat opse`ni istra`uvawa za mo`nostite na primena na razni tehniki na podgotovka na vakcinata i testirawe na nejzinata efikasnost (1. Newman i Majnarich (19) i Raida i Buschman (22). tu{irawe i sprej) vo zavisnost od kategorijata i telesnata masa na ribite. (1) vo podgotovkata na preparatot koristele butanol-ekstrahiran LPS antigen od bakteriite i zaklu~ile deka imerzionata 32 ○ vakcinacija so ovoj ekstrakt e isto efikasna kako i inaktivacijata so formalin. Rezultati od ve{ta~ka infekcija kaj kontrolnata grupa Vkupen broj edinki Broj uginati edinki Mortalitet (%) 100 87 87 So zamena na dobienite vrednosti vo formulata za odreduvawe na relativniot procent na pre`ivuvawe se dobiva: RPP = ( 1 – 11 / 87 ) x 100 = 87. 6. Johnson i Amend (16). (15). Primenetiot metod za vakcinacija i ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .

n.4% zna~itelno ja nadminuva dolnata granica od 60% prepora~ana od Johnson i sor. Austin i sor. 29 . Sporedeno so drugite metodi na vakcinacija na ribite.1. (3) vo istra`uvawata sprovedeni vo Velika Britanija utvrdile prisustvo na t. odnosno 70% kako {to naveduva Ward (28) i uka`uva na visok stepen na steknata specifi~na otpornost kaj vakciniranite edinki. Vol. Vol. 29 . navedenite avtori proizvele avtogena vakcina od reprezentativen izolat i postignale relativen procent na pre`ivuvawe na vakciniranite ribi pogolem za 29% vo odnos ○ na komercijalnata vakcina. imerzijata t. 32. najdobro e vakcinacijata da se sproveduva vo ribnik kade se pojavuva zaboluvaweto so izolat dobien od istiot ribnik. Preg. 2009 / Mak.Mak. Vet. potopuvaweto na ribite vo vakcinalna suspenzija e metod na izbor poradi ednostavnata upotreba i minimalniot stres kaj vakciniranite edinki. nova biogrupa na Yersinia ruckeri protiv koja komercijalnite vakcini ne poka`ale zadovolitelen efekt. (15).35. Utvrdenoto pre`ivuvawe na ribite vo kontrolnata grupa vo koja mortalitetot iznesuva{e 87%. potvrdi deka dozata za ve{ta~ka infekcija e pravilno odredena (8. Steknatite iskustva na drugi avtori i visokiot procent na za{titeni ribi vo ova istra`uvawe uka`uvaat deka i pokraj postoeweto komercijalni vakcini za kontrola na jersiniozata. 32. ednostavnosta na izveduvaweto i prirodniot na~in na vleguvawe na antigenot vo organizmot. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33 . Br. Vet. No.e. 28) i ovozmo`i da go presmetame relativniot procent na pre`ivuvawe na ribite kako edinstveno merilo za testirawe na vakcinata. 2009 ○ ve{ta~ka infekcija na ribite so imerzija e opravdan so ogled na telesnata te`ina na ribite vo eksperimentot. Dobienata vrednost za RPP od 87. 15. Za uspe{na imunoprofilaksa.35. Rew. 1.

and McCarthy D. Ross A. Johnson K. and Tanrikul T.Skopje e-mail: acvetkovic@fvm. Salmo gairdneri Richardson. The experimental infection was done 28 days post vaccination by immersing the fry in infectious suspension of the same isolate. Mortality of the control and vaccinated fish was 87% and 11%. (1984) Immunisation against Yersinia ruckeri. Journal of Applied Ichthyology 14. 239-243. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .W. and Amend D. Ellis E. 5.F.A.. Aquaculture 12. 10. 4th ed. The vaccine was diluted and administered by immersion of rainbow trout fry (~ 4. Journal of Fish Diseases 9. P (ed. 27–33. pp. Journal of Wildlife Diseases 23. Robertson P.P.R. Faculty of Veterinary Medicine .. the redmouth (RM) bacterium.A. 9. (1986) Protection against enteric redmouth disease in rainbow trout. cause of enteric redmouth disease. and Fanning G. Amend D. Austin. Republic of Macedonia 3 Department for Microbiology and Immunology. Vaccinated fish showed high level of gained specific resistance to the infection (RPS 87. Ewing E. Stojanovski Stojmir2.AUTOGENOUS VACCINATION FOR CONTROL OF YERSINIOSIS (YERSINIOSIS SALMONIS) IN THE SALMONID AQUACULTURE IN REPUBLIC OF MACEDONIA Cvetkovik Aleksandar1. Colonies of Yersinia ruckeri biotype I isolated from rainbow trout with haemorrhagic septicemia were cultivated in TSB and inactivated with formalin.edu.mk ABSTRACT The aim of this study was to produce an autogenous vaccine from Yersinia ruckeri isolate and to test it’s efficacy in field conditions. Bullock G. 37–44. (1978) Yersinia ruckeri sp. and Ruppenthal T. 3. Austin D. 545–550. London NW1 7DX. vaccination. Croy T. Journal of Fish Diseases 6. D. honey bees and wildlife. 594. Praxis Publishing.R. Walbaum). 127–131. 151–166. Brenner D. pp. and Austin B. Cipriano R. Paris.R..H. Hristovski Miso1. 4. 317-325. Mrenoski Slavco3.5 g BW) in the vicinal suspension. Academic Press Limited. (1988) Fish Vaccination.L. Cossarini-Dunier M.Skopje 2 Hydrobiologcal Institute.. after vaccination with Yersinia ruckeri bacterin. Key words: yersinia ruckeri. 337-344. 7. 6. (2007) Bacterial Fish Pathogens: Disease in Farmed and Wild Fish. 259. 2.J.4%).nov. experimental infection ○ LITERATURA 1. Faculty of Veterinary Medicine . pp. (1987) Immunisation of salmonids against Yersinia ruckeri: significance of humoral immunity and cross protection between serotypes.ukim. In: de Klinkelin. OIE. Cvetkovik Iskra3 1 Department for biology and pathology of fish..) Symposium on Fish Vaccination. International Journal of Systematic Bacteriology 28. Chichester UK. and Anderson D. and Austin. 8. rainbow trout. B. Systematic and Applied Microbiology 26. (1983) Some factors affecting the potency of Yersinia ruckeri bacterin. (2003) Recovery of a new biogroup of Yersinia ruckeri from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss.A. (1998) Testing the effectiveness of a Yersinia vaccine in infected and chemically treated juvenile rainbow trout 34 (Oncorhynchus mykiss). Croy T. Cagirgan H..W. (1977) Immunization of sockeye salmon (Oncorhynchus nerka) against vibriosis using the hyperosmotic infiltration technique.J.A. respectively.F.

Mrenoski S.. 18.J.J. Bulgaria. and Munn B. Oncorhynchus kisutch (Walbaum). 24. with a Yersinia ruckeri bacterin. Vet. Markic Z.. Tobback E. Oxon OX10 8DE. (1982) Direct immersion vaccination of juvenile rainbow trout. 197-205. Vol. Vaccine 26 (8). Journal of Fish Diseases 5. No. 26. 1. and juvenile coho salmon. 47-58. Ames.. 32. UK.. Journal of Fish Diseases 5. Book of Abstracts. 16. Ames. 257-268. of Fish Diseases. Johnson K. 13. 105-125. and Davceva O.C. (1993) Yersinia ruckeri. Hristovski M. ed. Decostere A.Mak.35.J.1. 342. 395–401. Rodgers J. and Amend D. 23.F. Johnson K. (1982a) Duration of immunity in salmonids vaccinated by direct immersion with Yersinia ruckeri and Vibrio anguillarum bacterins. Hermans K. and Amend D.. Journal of Fish Diseases 5. Haesebrouck F. (1999) Health maintenance and principal microbial diseases of cultured fishes. Academic Press. CABI Publishing.A. Skopje. 25. Rodgers C. Ward P.D. 32.C. 50014. Hristovski M. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 22. Journal of Fish Diseases 6. (2005) Biologija. Newmann S.W. and Vandewater R. Nacionalen forum za za{tita na `ivotnite na Makedonija. In: International Symposium on Fish Biologics: Serodiagnostics and Fish Vaccines. (2007) Yersinia ruckeri infections in salmonid fish. 2009 11. Journal of Fish Diseases 14. Bacterial and Fungal Infections. Pejkoski C. 27.J. Furones D. 14.B. (1965) Oral immunization of rainbow trout (Salmo gairdneri) against an etiologic agent of "Redmoutd Disease". 207-213.F. (2000) Immersive vaccination of young rainbow trout (Oncorhynchus mykiss-Walbaum) with Yersinia ruckeri bacterin. West Virginia. Iowa State University Press..35. Developments in Biological Standardisation 49.M. Br. Leetown. (1966) Redmouth disease of rainbow trout (Salmo gairdneri). Noga E. Bulletin del’Office International des Epizooties 65. Salmo gairdneri Richardson.K. and Andjelic D. (1999) Fish Diseases and Disorders Volume 3: Viral.K. the causal agent of enteric redmouth disease (ERM) in fish. 77-82. Woo P.L. and Klontz G. 19. 825–830. (1983b) Efficacy of Vibrio anguillarum and Yersinia ruckeri bacterins applied by oral and anal intubation of salmonids. Plumb J. Microbiologica Balcanica ’99. 2-3. R. Rucker A. and Chiers K. Salmo gairdneri Richardson. Tebbit G. (2000) Fish Disease Diagnosis and Treatment. 874. Jeremic S.. Flynn J. 2009 / Mak. and Amend D. and Bruno D.. 21. 29 . and Buchmann K. pp. 713–719. Annual Rev.K. Iowa. Johnson K. 291–301.F. (1982) The development of bacterial vaccines for fish..G. Preg. Vol. str. (1991) The usage of vaccination and antimicrobial agents for control of Yersinia ruckeri. (1999) First isolation and identification of Yersinia ruckeri in Republic of Macedonia. (1981) Development and use of Yersinia ruckeri vaccines to control enteric redmouth disease. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35 .J. Erikson J.J. 29. Journal of Fish Diseases 6..F. pp. (1982b) Onset of immunity in salmonid fry vaccinated by direct immersion in Vibrio anguillarum and Yersinia ruckeri bacterins. Ross A.A. in Microbial diseases of fish. (2008) Bath vaccination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Yersinia ruckeri: Effects of temperature on protection and gene expression. and Amend D. Raida M. Vet. Flynn J. 331-336.T. 15. 370. 12. Johnson K. Iowa 50014. Blackwell Publishing Professional. 28. Rew. 17. Plovdiv. i Stojanovski S. Journal of Fish Diseases 30.A.J. Acta Veterinaria (Beograd) 50. London. Roberts.D. 29 . (1983a) Comparison of efficacy of several delivery methods using Yersinia ruckeri bacterin on rainbow trout. 1050-1062.A. 473-476. pp.W. Odgleduvawe i Bolesti na Ribite. 22.K. 339-341. and Majnarich J. 20.

36 .

Jankuloski Dean. Vet. Vet. Klu~ni zborovi: TVC. Sekulovski Pavle.12’62. Makedonija vo periodot od januari do mart 2009. 2009 / Mak. nepravilno postapuvawe so mlekoto po molzeweto. 2009 UDK:637. 32.43. Po napravenata sporedba so Evropskata regulativa se poka`a deka samo 18. Vol. Vol.Skopje e-mail: ljangelovski@fvm. heat-treated milk and milkbased products. Za potrebite na ova istra`uvawe bea analizirani 3470 primeroci na surovo kravjo mleko za vkupen broj na bakterii. Toga{nite ispituvawa utvrdija deka vo pogled na brojot na bakterii vo surovoto kravjo mleko 41. 37 . Preg.Makedonija so brojot na bakteriite vo surovoto kravjo mleko koi se eden od elementite koi go definiraat kvalitetot na istoto.1.20% od primerocite. 20) se postaveni osnovnite kriteriumi spored koi se procenuva bezbednosta na surovoto kravjo mleko. Ratkova Marija. Edinstvenata razlika vo navedenite dva dokumenti e preodniot period od ~etiri godini koj e vklu~en vo na{ata regulativa.mk ABSTRAKT Ovoj trud ima{e za cel vo prv plan da ja utvrdi momentalnata sostojba vo R. Za 2009 godina legislativata dozvoluva maksimalniot broj mikroorganizmi vo surovoto kravjo mleko bide do 600. zemeni od laktofrizeri na otkupnite punktovi vo nekolku regioni na R.55% od zemenite primeroci gi ispolnuvaa uslovite dadeni vo doma{37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .8 FAKTORI ZA POJAVA NA VISOK BROJ BAKTERII VO SUROVOTO KRAVJO MLEKO Angelovski Qup~o. 32. a seto toa e rezultat na nedovolnite poznavawa na farmerite za higienata vo primarnoto proizvodstvo na mleko.055:579. Rew.157/2007 (19) i Direktivata na EU 92/46 (Council directive 92/46/EEC laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk. Kostova Sandra. a vo vtor plan da gi opi{e nekolkute faktori koi doveduvaat do zgolemuvawe na brojot na bakteriite vo surovoto kravjo mleko.ukim.000 cfu/ml. Fakultet za veterinarna medicina .Mak. Br. No.edu. Ovoj period opi{an vo Prilog 3 predviduva postepeno namaluvawe na brojot na mikroorganizmite i brojot na somatskite kletki vo surovoto mleko. 37 . vesnik na RM" br. Rezultatite uka`uvaat na nedovolna higiena pri ~uvaweto i iskoristuvaweto na mle~nite kravi. Po napravenite analizi utvrdeno e deka parametrite dadeni vo nacionalnata legislativa gi ispolnuvaat 56. Prodanov Mirko Institut za hrana. kravjo mleko.43. 1. Laboratorijata za ispituvawe na kvalitetot na surovo mleko pri Fakultetot za veterinarna medicina vo Skopje vo 2008 godina izgotvi preliminarna studija za sostojbata so brojot na bakterii i somatski kletki vo surovoto kravjo mleko (16).0% od primerocite gi ispolnuvaat kriteriumite dadeni vo istata. kvalitet na mleko ○ VOVED Vo Pravilnikot za posebnite barawa za bezbednost i higiena i na~inot i postapkata za vr{ewe na slu`benite kontroli na mlekoto i mle~nite proizvodi "Sl.

aureus ne se razvivaat zna~ajno na opremata za molzewe i zatoa nivnoto prisustvo vo zbirnoto mleko se smeta za silen dokaz deka tie poteknuvaat od inficirani `ivotni (3. Vkupniot broj na bakterii naj~esto preminuva i preku 10 81010/g.. Ova se ~ini poverodostojno za Streptococcus spp. Inficiranite grla imaat potencijal da izla~uvaat i preku 10 7 bakterii vo ml (3). 7). aureus. Vimeto i boskite na kravite neizbe`no se zagaduvaat dodeka tie le`at vo {talite ili koga se ~uvaat vo kallivi ispusti. fazata na infekcijata i procentot na zaboleni kravi vo stadoto. agalactiae i Staph. otkolku za Staph. Kontaminacija so mikroorganizmi od vimeto: Surovoto mleko pri molzeweto kaj zdravi kravi normalno sodr`i nizok broj na mikroorganizmi i generalno sodr`i pomalku od 1000 bakterii vo ml (10). Kontaminacija so mikroorganizmi od nadvore{nosta na vimeto: Nadvore{nosta na vimeto i boskite mo`at da bidat naseleni so mikroorganizmi koi prirodno se povrzani so ko`ata na `ivotnoto ili so okolinata vo koja `ivotnoto se ~uva i molze. kravite so mastitis imaat potencijal da izla~uvaat ogromen broj na mikroorganizmi vo zbirnoto surovo mleko. okolinata vo koja se ~uva i molze i procedurite koi se koristat za ~istewe i sanitacija na opremata za molzewe i ~uvawe na mlekoto se klu~ni faktori pri kontaminacijata so mikroorganizmi na surovoto mleko. Ovie potencijalni predizvikuva~i na mastitisi mo`at da se javat vo mlekoto od drugi izvori kako na pr. uberis. Iskoristenata postelka sodr`i ogromen broj na mikroorganizmi. dodeka 10. Od pogolemo zna~ewe se onie mikroorganizmi koi rastat i se razmno`uvaat na vimeto zagadeno so kal. Zgolemuvaweto na brojot na somatski kletki vo mlekoto mo`e da poslu`i kako dokaz deka bakterijata koja predizvikuva mastitis mo`e da predizvikuva i zgolemen broj bakterii vo mlekoto. Samata detekcija na patogenite mikroorganizmi vo mlekoto ne sekoga{ uka`uva deka poteknuvaat od `ivotni so mastitis. koj se izla~uva vo mlekoto vo pomal broj (4). slaba higiena na opremata ili pak lo{o izvedeno ladewe na mlekoto. hrana ili postelka. Faktori koi vlijaat na vkupniot broj bakterii vo surovoto kravjo mleko Mlekoto se sintetizira vo specijalizirani kletki za taa namena vo mle~nata `lezda i vo momentot na sekrecija od alveolite vo vimeto mlekoto e sterilno (17). (1. od nadvore{nosta na vimeto i pri rakuvaweto so mlekoto i od opremata za ~uvawe na mlekoto. agalactiae i S.7% od primerocite odgovaraa na kriteriumite na Evropskata legislativa. Od mikroorganizmite predizvikuva~i na mastitisi utvrdeno e deka najgolemo vlijanie na vkupniot broj imaat bakteriite kako Streptococcus spp. Mora da se napomene i deka Staphylococcus 38 aureus ne se smeta za eden od povlijatelnite faktori iako se utvrdeni i do 60. Direktnoto vlijanie na ovie prirodni inhabitanti se smeta za mal faktor vo kontaminacijata na zbirnoto mleko i poradi pri~inata {to ovie mikroorganizmi ne se razmno`uvaat zna~ajno vo mlekoto. Predizvikuva~ite na enviromentalnite mastitisi (vklu~uvaj}i gi tuka koliformnite bakterii. 18). Mikroorganizmite koi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . 8. ne~isti `ivotni.○ nata legislativa. streptokokite i odredeni koagulaza-negativni stafilokoki) se prirodno povrzani so okolinata vo koja `ivotnite prestojuvaat i mo`e da vlijaat na brojot na bakterii vo zbirnoto mleko (1. Site ovie faktori vlijaat na vkupniot broj i tipot na mikroorganizmi vo zbirnoto surovo mleko. a kako najbitni od niv se S. Zdravstvenata sostojba i higienata na `ivotnoto. Po ovaa faza na produkcija na mlekoto kontaminacijata so mikroorganizmi mo`e da se javi od tri glavni izvori (3) i toa: od samoto vime. 18). Za razlika od zdravoto vime koe doprinesuva vo mal stepen ili nezna~itelno kon brojot na mikroorganizmi vo mlekoto. Sepak S.000 bakterii vo ml pri infekcija so ovoj mikroorganizam (7). feces. 3. Ova vlijanie na mastitisot vrz vkupniot broj mikroorganizmi vo zbirnoto mleko zavisi od sojot na patogenite mikroorganizmi. Podednakvo va`ni na spomenatite se isto taka i temperaturata i vremeto na ~uvawe koi bi dozvolile mikroorganzimite da se razmno`uvaat i da go zgolemat svojot broj.

koe go prevenira rastot na ostanatite mikroorganizmi vo isto vreme gi pre- ferira psihrofilnite bakterii koi mo`e da se najdat vo mlekoto poteknuvaj}i od ne~isti `ivotni. 37 . 2009 ○ poteknuvaat od postelkata i go kontaminiraat vimeto se naj~esto: streptokoki. Ovie bakterii ja zgolemuvaat i kiselosta na mlekoto. so koristewe na poniski temperaturi i/ili bez hemisko sredstvo za ovaa namena doveduva do zgolemen rast na poneotporni. Ovoj tip na bakterii se osetlivi na termi~ki tretman i ne ja pre`ivuvaat pasterizacijata. Ako pri ova zaostane pomala koli~ina na mleko toga{ se javuva rast na ovie mikroorganizmi. Makedonija. Ovie primeroci bea zemeni i dostaveni vo plasti~ni sterilni ~a{ki vo koli~ina od 50 ml vo koi ima{e konzervans Azidiol (0. Streptokokite naj~esto se povrzuvaat so slaboto ladewe na mlekoto. Site primeroci bea analizirani po akreditirana metoda vo soglasnost so ISO 17025 spored referenci od IDF Standard 161A:1995 Milk-Quantitative determination of bacteriological quality. Minimiziraweto na nivoto na kontaminacija na mlekoto od ovie izvori }e go namali i brojot na psihrofilnite bakterii i nivnoto pozna~ajno u~estvo vo vkupniot broj bakterii. Odredeni soevi se odgovorni i za pojavata na neprijaten miris kaj mlekoto. stafilokoki. Vlijanieto na odr`uvaweto na opremata i procedurite za sanitacija: Stepenot na higienata na sistemot za molzewe vlijae na vkupniot broj bakterii najmnogu od site drugi navedeni faktori (13). 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Neefikasna sanitacija i ~istewe. 37 . Ovie povr{ini se idealni za razvojot na mikroorganizmi koi poteknuvaat od okolinata (od postelkata. Ostatocite od mleko na kontaktnite povr{ini na opremata go podr`uvaat rastot na ogromen broj na mikroorganizmi. od okolinata i od slabo odr`uvana oprema. 32. Pri uslovi na lo{o izvedeno ladewe na mlekoto na temperaturi povisoki od 6°C. Br. Vol.25 ml). 32. Temperaturata na ~uvawe na mlekoto nad 15°C ovozmo`uva razvoj tokmu na ovie bakterii (6). Rew. Nepravilnite proceduri za ~istewe i sanitacija mo`at da vlijaat na stepenot na bakteriski razvoj na povr{inite na sistemot za molzewe. hranata.1. koliformni.43. Starite gumeni i napuknati delovi od opremata se smetaat za dobar izvor na ovie termofilni bakterii. Vol. Ova se odviva ili so zaostanuvawe na mleko vo sistemot vo koe ponataka se razvivavaat mikroorganizmi ili so vospostavuvawe na uslovi pri koi se razvivaat samo odredeni grupi na mikroorganizmi. Vet. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ MATERIJAL I METODI Za opredeluvawe na vkupniot broj mikroorganizmi bea analizirani 3470 primeroci vo periodot od januari do mart 2009 zemeni od proizvoditeli niz razli~ni regioni vo R. |ubreto). Na vimeto mo`e redovno da se pronajdat i termofilni (bakterii koi ja pre`ivuvaat pasterizacijata) i psihrofilni soevi na bakterii (bakterii koi rastat na niski temperaturi) naveduvaj}i deka kontaminacijata od nadvore{nosta na vimeto mo`e da ima ogromno vlijanie vrz vkupniot broj na bakterii (3).43. sporogeni bakterii i drugi Gram-negativni mikroorganizmi. Sepak tipot na bakterii koi se razvivaat i preovladaat vo vkupnata bakteriska populacija najmnogu zavisi od inicijalnata mikroflora na surovoto mleko (3). brzo razmno`uva~ki Gram-negativni mikroorganizmi (koliformni i Pseudomonas spp.Mak. No. Preg. 1. potrebno e pogolemo vnimanie pri transportot na mlekoto so kanti. Primerocite po zemaweto bea transportirani na temperatura od 4ºC do Laboratorijata za ispituvawe na kvalitetot na surovo mleko pri Fakultetot za veterinarna medicina vo Skopje.) i mle~ni streptokoki (13). Vet. Porezistentni-te i/ili termofilnite bakterii mo`at da pre`iveat vo pomal broj na povr{inite na opremata za koi se smetalo deka se dobro is~isteni so topla voda. 2009 / Mak. ovozmo`eni se uslovi za razvoj i na drugi mikroorganizmi osven na psihrofilnite. Temperatura i vreme na ~uvawe na mlekoto: ^uvaweto na niska temperatura. Iako vakvi incidenti se poretko se slu~uvaat. Instrument koj se koriste{e za ispituvawata e Bactoscan 8000S (Foss Electric.

tenok film od primerokot mleko nanesen na rotira~ki disk pominuva pod objektivot na fluoroscenten mikroskop.0 100. Ovoj rezultat mo`e da se okarakterizira kako slab. Toa zna~i deka doma{nite proizvoditeli na mleko gi prifa}aat sovremenite normi i metodi vo pogled na higienata. Rezultati za vkupniot broj na mikroorganizmi klasificirani spored Council Directive 92/46 EEC Kategorija primeroci koi gi ispolnuvaat kriteriumite dadeni vo Council Directive 92/46 EEC primeroci koi ne gi ispolnuvaat kriteriumite dadeni vo Council Directive 92/46 EEC Vkupen broj na mikroorganizmi % 0-100.000 18.000 cfu/ml iznesuva{e 10.61 15.000 cfu/ml do 100.0%.Denmark).7%.001 i pove}e 82.72 8.001 cfu/ml do 600.20%. Vo odnos pak na Evropskata Tabela 1.000 cfu/ml do 400. po boeweto na bakteriite. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ DISKUSIJA Procentualnoto u~estvo na primeroci koi gi ispolnuvaa kriteriumite dadeni vo doma{nata legislativa iznesuva{e 56. Brojot na ispitanite primeroci koi gi ispolnuvaat kriteriumite od Evropskata regulativa (Council Directive 92/46 EEC) za vkupniot broj bakterii iznesuva 626 primeroci ili 18. Ovoj aparat raboti na princip na boewe na bakteriite so fluoroscentna boja.0 Tabela 2.55% od primerocite gi ispolnuvaa zadadenite kriteriumi.000 cfu/ml Vkupno: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Broj na primeroci 1517 299 543 485 626 3470 % 43. Vo postapkata. no sepak i vo ovaa kategorija ima podobruvawe od minatogodi{nite rezultati kade u~estvoto na primeroci koi sodr`ea do 100.65 13. ishranata i ~uvaweto na molznite kravi.98 18.04 100.0 40 . REZULTATI Od dobienite rezultati (Tabela 1) mo`e da se zaklu~i deka spored doma{nata regulativa 56.20% od primerocite gi ispolnuvaat zadadenite kriteriumi. molzeweto. Rezultati za vkupniot broj na mikroorganizmi klasificirani spored Pravilnikot 157 Godina Von pravilnik 2009 2010 2011 2012 Vkupen broj mikroorganizmi nad 600.000 cfu/ml do 200. Ova e zna~itelno podobruvawe za kratok period od na{ata minatogodi{na studija vo koja samo 41. Ovoj mikroskop gi broi oboenite bakterii kako svetlosni pulsirawa koi se konvertiraat po elktronski pat i se prika`uvaat kako numeri~ki rezultat.

0%.43. 2009 / Mak. Rew. Vet. Iako naj~esto postoi eden va`en izvor za visokiot broj bakterii vo zbirnoto mleko. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41 . 32.55% odnosno 10. Vol. doktorite po veterinarna medicina koi rabotat vo praksata.1. iskoristuvaweto i hraneweto na molznite kravi. 1.7%. Kontaminacijata so mikroorganizmi na surovoto mleko mo`e da bide so razni vidovi na bakterii od mnogu izvori. Poradi ova odreduvaweto na pri~inata za pojavata na visok broj bakterii ne e sekoga{ lesno. Makedonija seu{te se na nisko nivo. Preg.43. ne~ista oprema i slabo ladewe). 2009 legislativa ova u~estvo iznesuva 18. Vol. No.Mak. pogolemiot del od niv ne gi po~ituvaat dosledno procedurite za higiena vo ~uvaweto. So isklu~ok na mal broj na farmeri. Br. 37 . 37 . 32. Vet. nau~niot kadar od obrazovnite institucii kako i licata zadol`eni za ovaa problematika vo mlekarite. ○ ZAKLU^OK Po napravenite ispituvawa i sumirawe na rezultatite zaklu~okot e deka higienskite normi vo primarnoto proizvodstvo na kravjo mleko vo R. Postoi podobruvawe vo ovaa kategorija vo odnos na minatogodi{nata studija (16) kade u~estvoto iznesuva{e 41. Ova sigurno deka ja naglasuva potrebata od dopolnitelno anga`irawe na licata koi se vklu~eni vo celiot proces na mlekoproizvodstvo tuka vklu~uvaj}i gi farmerite. ova mo`e da bide rezultat i na kombinacija od pove}e faktori (na pr.

J. Robinson. 163-208 In Dairy Microbiology. Bandler. J. 1980.J. Compared with the EU legilsative it was noted that only 18. Med. of Macedonia. P.) Elsevier Science Publishers. G. L. 7.L.S. Shuster.C. and T. Assoc. and J. D. and M. D. International Dairy Federation Bulletin. Hoblet.L. (ed. 1. J.0% of the samples meet the given criteria. 49:369.M. 1973. Wilson. Gehringer. 1984. 5. Busse. Jeffrey. Galton. R.E. Multiplication of bacteria during farm storage.. cow milk. Farber. R.ukim. Vet. Dairy Sci. J. C.H. W. A.D. J. taken from milk cooling tanks in several regions in R. 67:2580. A.T. D. Bramley. L. The effect of udder infection on the bacterial flora of the bulk milk of ten dairy herds. 1986. Simpkin. and J.L. 1987.G. Dairy Sci. Staker and D. which is one of the elements that define the raw milk quality. 2.E. After the tests were finished it was identified that 56. Bramley. and D.E. Prodanov Mirko Department for food safety. J. R. J. Sekulovski Pavle. 1989. Busnell. 1984. R. Hogan. Dairy Technol. McKinnon. 57:317. 1995.Skopje.B. 1990.mk ABSTRACT This paper had two aims.FACTORS THAT INFLUENCE HIGH BACTERIAL COUNT IN RAW COW MILK Angelovski Ljupco. sediment and iodine residue in milk. 15th ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . 189:442. G. Bacteriol. Total count and microflora of freshly drawn milk.N. Petersson. 1985.N.J. Kostova Sandra. Jankuloski Dean.K. W. 4. D. Conrad. 11. milk quality LITERATURA: 1. R.G.. London. Schoenberger. D. 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6. 151:17. Wilson. e-mail: ljangelovski@fvm. Soc. and C.L. of Macedonia were taken in the period from January .. D. The results obtained clearly indicate at the insufficient hygiene in the breeding of the milk cows and incorrect milk handling after the milking as a result of the unsatisfactory farmers knowledge for the hygiene procedures in the primary milk production.. D.K.H. Merrill. In Factors influencing the bacteriological quality of raw milk.B.H. Smith. Logue.R. Gunn. pp. Vet. Appl.S.. Effects of premilking udder preparation on bacterial counts. Sources of Streptococcus uberis in the dairy herd I. Effect of mastitis-related bacteria on the total bacteria counts of bulk milk supplies. D.. R. For the purposes of this study 3470 milk samples.A.. Bramley. A study of mastitis bacteria and herd management practices to identify their relationship to high somatic cell counts in bulk tank milk. Jasper. Brockett and H. Vol. Richardson. Document 120.March in 2009 year. K. G.E. The second aim was to describe several factors that influence the most the bacterial count in the raw cow milk. Isolation from bovine feces and from straw bedding of cattle. 8. Milchwissenschaft 28:427. Ratkova Marija. Fenlon. Todhunter.H. Brit. Bowman. Kurweil. The microbiology of raw milk. 1982. 40(2):23. Faculty of Veterinary Medicine . McKinnon. J. Heider. The first one was to evaluate the current situation with the bacterial count in the raw cow milk in R.W. Hueston. 3. Standard Methods for the Examination of Dairy Products. Bacterial counts in bedding materials used on nine commercial dairies. K.20% of the samples fulfill the criteria given in the national legislative.R. 72:250. 9. 10.J.edu. Dairy Res. J. B. Key words: TVC. Relationship between mastitis pathogen numbers in bulk tank milk and bovine udder infections. A. Gonzalez. Pritchard. Amer.

Pravilnik za posebnite barawa za bezbednost i higiena i na~inot i postapkata za vr{ewe na slu`benite kontroli na mlekoto i mle~nite proizvodi. N.W.europa. Preg. 2004 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 .A.1. 2007 22.A. K. Growth of environmental mastitis pathogens in various bedding materials. Christion. J. Dairy Sci.H. Q. Zehner.eurlex.C. Jankuloski.31. 2008. and J. Bryan..Mak. F. Guidelines for monitoring bulk tank milk somatic cell and bacterial counts. McKinnon. In Microbial Ecology of Foods. vesnik na RM" 157/2007 20.P.). J. 1980. p 4. NY. and T.D.J. Mocquat.H.. Sawant.43. 2009 / Mak.C. International Dairy Federation Bulletin. D. A.1. Washington D. Pillai.L. Clark. M. J. Babak.eu. G. In Factors Influencing the Bacteriological Quality of Raw Milk. 2009 ed. Rysanek. D. Vol. A. and Zouharova. Doc. Dairy Sci. EU 92/46/EEC Council directive laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk.. 1. Larntz. "Sl. 18. 1980. J. 87:3561–3573. 37 . Vol.. 1980. 32. Kostova. 21. The effect of udder preparation before milking and contamination from the milking plant on the bacterial numbers in bulk milk of eight dairy herds.M. Dairy Res. Farnsworth. The microflora of the udder. Ratkova.. Erakovi}-Tokali}. Veterinarni medicina 52:223-230. Pankey. I. Contamination of milk from the milking environment. Sekulovski. Br.... Olson. Silliker. V. American Public Health Association. 32.J. and Hegde. Palmer. A. R. S. Dairy Sci.. 37 . Makedonski Veterinaren Pregled Vol.M. Baird-Parker. Premilking udder hygiene. 1990. 12. Vol. 1986. C. heat-treated milk and milk-based products. D. Wolfgang. J. 57:307. 16..43. Jr. 69:1932. J. S.. and G. Jayarao. Milk and Milk Products. D.H. P. Roberts (eds. 17. Appleman.J. and A.A.C. 19.. Elliott. Document 120. New York.S. International Dairy Federation Bulletin. J. 120. R. J. No. P. II.C. No. Bramley. B. 72:1308. J. Bulk tank milk somatic cell count and sources of raw milk contamination with mastitis pathogens. www. Kvalitetot na surovoto kravjo mleko vo Republika Makedonija sogledan preku ispituvawe na brojot somatski kletki i brojot mikroorganizmi. Angelovski. M. Vet. M. Tolle.R.470. In Factors Influencing the Bacteriological Quality of Raw Milk. 1989.R. 15.V. 14. J. Academic Press. Rew. R. Springer. 13. Rowlands. Vet. Olson.

44 .

ili lezii detektirani pri inspekcijata postmortem (1). 1. Od brisevite zemeni od opremata i od racete na pregleduva~ot po mieweto se zabele`uva deka i pokraj mieweto na opremata ostanuvaat marker mikroorganizmi. Prodanov Mirko. {to pretstavuva rizik za vkrstena kontaminacija. Vet. coli. Fakultet za veterinarna medicina . organi i na mesta kade e neophodno na trupot od zaklanite `ivotni na linijata za kolewe.edu.Mak. palpacija i incizija na limfni jazli. Sekulovski Pavle Institut za hrana. kako i od racete na OV pred pregledot i po pregledot na organite.ukim. e. Pregledot na organite e vr{en od primerok 1 do primerok 6 vo tri razli~ni proceduri: 1) bez miewe na racete i sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok. Ulogata na oficijalniot veterinar (OV) vo transferot na kontaminentite e isklu~itelno zna~ajna. Od dobieniot broj marker mikroorganizmi se zabele`uva deka vo procedurata kade ne e vr{ena sanitacija ima najgolem transfer na marker mikroorganizmite. 45 .Skopje e-mail: djankuloski@fvm.8:614. 4). oficijalen veterinar. Kostova Sandra. deka vo tekot na raboteweto manipulira so golem broj organi i trupovi. Potoa.mk ABSTRAKT Mesoto od cica~i i `ivina e predmet na posebnite propisi pretstaveni vo Aneks IV od Regulativata 852/2004/EEC. Izve{taite uka`uvaat deka pri inspekcijata post-mortem na `ivotni koi pri pregledot ante-mortem ne poka`ale klini~ki znaci mo`no e da se detektiraat edinstveno 20% od site makroskopski patolo{ki promeni koi vsu{nost pretstavuvaat samo 1%. 2009 UDK:637. Organite bea podeleni vo tri grupi po 6 primeroci i istite bea numerirani. Angelovski Qup~o. Od druga strana. Rew. imaj}i vo predvid.31 ISTRA@UVAWE ZA ULOGATA NA OFICIJALNIOT VETERINAR VO VKRSTENATA KONTAMINACIJA NA ORGANITE I TRUPOT NA LINIJA ZA KOLEWE SO PRIMENA NA MARKER MIKROORGANIZMI Jankuloski Dean.53.53. prosledeno so klini~ki znaci detektirani pri pregledot ante-mortem. Preg. Ratkova Marija. ili pomalku od brojot na `ivotnite (1. `ivotnite za kolewe mo`at da bidat i nositeli na patogeni 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Vet. od sekoj komplet organi be{e odreden brojot na marker mikroorganizmite i zemeni brisevi od opremata koja se koriste{e za pregled. Potencijalno patogenite agensi prisutni na trupot i organite preku fizi~kiot kontakt (palpacija i incizija) gi kontaminiraat racete i opremata na pregleduva~ot. 2009 / Mak.055:579. 3) so miewe na racete i so sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok. 2) so miewe na racete i bez sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok.1. 32. pseudomonas fluorescens VOVED @ivotnite dostaveni za kolewe mo`at potencijalno da bidat inficirani so mikroorganizmi. 45 . Vol. Regulativata se bazira na principot na individualen pregled i ako e neophodno. Br. No.5. Klu~ni zborovi: regulativa 852/2004/EEC. Za da se utvrdi vlijanieto na OV vo kontaminacija na trupovite pri pregledot na meso vo ovaa studija zemavme 12 komleti govedski i 18 kompleti ov~i organi i gi inokuliravme so dva laboratoriski marker mikroorganizmi E. 32. dodeka vo procedura kade ima sanitacija kontaminacijata e prekinata i ne se prenesuva ponatamu. Vol. coli K12 i Pseudomonas fluorescens.

Kolonijata ja suspendiravme vo epruveta so 10 ml HBI (heart brain infusion broth. fucidin i cetrimide antibiotski dodatok) od povr{inata na predhodno zaseana plo~a CFC agar (Pseudomonas C-F-C Selective Agar. ○ iskusen oficijalen veterinar i negovoto vlijanie vrz induciranata vkrstenakontaminacija. Germany) i go inkubiravme na 30 0C. Ulogata na OV vo transferot na kontaminentite e isklu~itelno zna~ajna. Germany) i ja inkubiravme na 37°C. ako se procenat i prekinat. so pove}e od 30 godi{no rabotno iskustvo. a pritoa pri inspekcijata ante mortem da ne poka`uvaat klini~ki znaci ili patolo{ki promeni koi podocna }e bidat vidlivi pri inspekcijata post-mortem (1. Merck. Aplikacijata na inicijalniot inokulum ja vr{evme so isturawe na MRD suspenzijata po povr{inata na organite i temelno ja razma~kavme so dlankite so primena na sterilni rakavici. za 24 ~asa. 1 ml od rabotnata kultura prefrlivme vo epruveta so 10 ml MRD (maximum recovery diluents.mikroorganizmi vo razli~ni tkiva. i so samata manipulacija na trupot i organite pri postmortem pregledot. Regulativata se bazira na principot na individualen pregled. 2). Marker mikroorganizmi Koristevme dva laboratoriski marker mikroorganizmi E. fakt koj be{e od isklu~itelno zna~ewe vo procenkata na vlijanieto na rutinskoto rabotewe na 46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . patogenite mikroorganizmi mo`at direktno ili indirektno da bidat preneseni na mesoto ili organite na koi prethodno ne bile prisutni. coli K12 So eza zedovme edna potvrdena kolonija E. i ako e neophodno. Oxoid. coli K12 (200 μl rezistentna na Nalidiksi~na kiselina) od povr{inata na prethodno zaseana plo~a so nutritiven agar i inkubirana na temperatura od 37°C za 24 ~asa vo aerobni uslovi. Germany) inkubirana na 30 °C. Merck.98 log E. deka vo tekot na raboteweto manipulira so golem broj organi i trupovi. Edna od najva`nite celi na post-mortem inspekcijata na mesoto e da se prevenira prenesuvawe na zoonotskite infekcii kon potro{uva~ot odnosno mesoto i organite koi ne se bezbedni da ne stignat vo lanecot na hranata (6. coli K12 i Pseudomonas fluorescens koi se rezistentni kon antibiotici. Potencijalno patogenite agensi prisutni na trupot i organite preku fizi~kiot kontakt (incizija i palpacija) gi kontaminiraat racete i opremata na OV {to pretstavuva zna~aen rizik za vkrstena kontaminacija. 5). 5). mo`e da nastane dopolnitelna kontaminacija (3. za 24 ~asa. E. odnosno za podgotovka na rabotna kultura. Prevencijata na vkrstenata kontaminacija pri pregledot na mesoto e mo`na samo ako se identifikuvaat pati{tata na transfer. Merck. Mesoto od cica~i i `ivina e predmet na posebni propisi pretstaveni vo Aneks IV od Regulativata 852/2004/EEC za organizacija na vnatre{niot nadzor na proizvoditelite na proizvodi od animalno poteklo nameneti za ishrana na lu|eto (1. Po predvidenata inkubacija. Kulturata ja suspendiravme vo epruveta so 10 ml TBS (Tryptic Soy Broth. imaj}i vo predvid. Vo tekot na koleweto i obrabotkata na trupovite. Mikroorganizmite ne se vidlivi za OV vo tekot na sproveduvaweto na konvencionalnata inspekcija na trupot. fluorescens (rezistenten na cephaloridine. 8). palpacija i incizija na limfnite jazli. Pseudomonas fluorescens So eza zedovme edna potvrdena kolonija Ps. UK) za podgotovka na inicijalen inokulum za kontaminacija na organite i 1 ml prefrlivme vo 9 ml MRD so ponatamo{ni decimalni razreduvawa za opredeluvawe na brojot na bakterii vo ml inokulum. 7. coli K12/ml bea koristeni i za kontaminacija na organite od dvata `ivotinski vida koristeni vo eksperimentov-goveda i ovci. Inokulumite vo volumen od 10 ml bakteriska suspenzija vo MRD koja sodr`i 7. organite i kade e neophodno na trupot od zaklanite `ivotni na linijata za kolewe. za 24 ~asa za zbogatuvawe. Po predvidenata inkubacija 1 ml od rabotnata kultura prefrlivme vo epruveta so 10 ml MRD za podgotovka na inicijalen inokulum za kontaminacija na organite i 1 ml MATERIJAL I METODI Oficijalen veterinar Sekoj od primerocite vo studijata be{e predmet na oficijalna post-mortem inspekcija izvedena od OV.

32. bifurcations sinister. Ov~i organi Bea upotrebeni 18 kompleti ov~i organi od gradnata praznina sostaveni od dvete belodrobni krila i srce povrzani so prirodnite vrski. Za da ja izbegneme mo`nosta od kontaminacija na primerokot vo tekot na procedurata na zemawe primeroci. 47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Vol. ov~ite organi od procedurata 1. HIB ili TSB). Potoa stomaher kesite silno gi me{avme so race 1 minuta. i za govedskite od procedurata 2 so dodavawe 75 ml TSB. Ednoto belodrobno krilo be{e ispituvano na E. 45 . eparterialis. Organite bea podeleni vo 6 grupi sostaveni od 3 kompleti organi. Potoa. Izvr{ivme injektirawe vo Ln. 32. Go inokuliravme samo prviot organ od sekoja grupa so prethodno podgotveniot inokulum so marker mikroorganizmi. Organite po pregledot gi stavavme vo stomaher kesa prethodno ozna~ena so brojot na grupata i brojot na primerokot. Govedski organi Bea uporebeni 12 govedski beli drobovi sostaveni od dvete belodrobni krila podeleni vo dve grupi od 6 organi. No. bez miewe na racete i sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Procedura 2: Organite od vtorata grupa gi pregleduvavme so palpacija i incizija od primerokot broj 1 kon primerokot broj 6 so miewe na racete i bez sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok Procedura 3: Organite od tretata grupa gi pregleduvavme so palpacija i incizija od primerokot broj 1 kon primerokot broj 6 so miewe na racete i so sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok Potoa sekoj komplet organi gi vnesovme vo sterilna stomaher kesi i go tretiravme kako edna proba i gi testiravme na marker mikroorganizmi E.53. 45 . 2009 / Mak. Ln.1. Organi od zaklani `ivotni Koristevme organi od goveda i ovci neposredno zaklani vo klanica. Rew. coli marker. Procedura 1: Organite od prvata grupa gi preleduvavme so palpacija i incizija od primerokot broj 1 kon primerokot broj 6 bez miewe na racete i sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok Procedura 2: Organite od vtorata grupa gi pregleduvavme so palpacija i incizija od primerokot broj 1 kon primerokot broj 6 so miewe na racete i so sanitacija na no`ot pome|u sekoj poedine~en primerok Po pregledot govedskite belodrobni krila so no` gi podelivme po nadol`nata oska-medijana na levo i desno belodrobno krilo. Procedura 1: Organite od prvata grupa gi pregleduvame so palpacija i incizija od primerokot broj 1 kon primerokot broj 6. mediastinales craniales. 2 i 3 i govedskite od procedurata 1 gi plaknevme so dodavawe 75 ml MRD. 2009 prefrlivme vo 9 ml MRD so ponatamo{ni decimalni razreduvawa za opredeluvawe na brojot na bakterii vo ml inokulum. drugoto na Ps. Br. bifurcationis dexter. Inokulumot vo koli~estvo od 10 ml bakteriska suspenzija vo MRD koja sodr`i 7. Inukolacijata se vr{e{e vo najkratok mo`en rok po egzenteracijata najdocna po 15 minuti. Ovoj inokulum be{e iskoristen vo testiraweto edinstveno za govedskite organi. Lnn. prestilkata i no`ot na OV Brisevite bea zemeni od razli~ni delovi na opremata i od prestilkata na OV i toa. ispirocite od organite bea zemeni vo obraten redosled od redosledot na pregledot zapo~nuvaj}i so organot broj 6 kon organot so broj 1 za sekoja grupa poedine~no. mediales et caudales. Zemawe primeroci od organite Primerocite od site organi gi zemavme individualno so plaknewe so soodveten mikrobiolo{ki rastvoruva~ ili bujon (MRD. frulorescens/ml be{e apliciran vo limfnite jazli so injektirawe.69 log Ps. Vet. Organite gi podelivme vo grupi. vo tekot i po raboteweto. 1. — Brisevi od dlankite.53. Belodrobnite krila bea ozna~eni so brojot na grupata i brojot na primerokot vo sekoja grupa poedine~no. Preg. Vol. Postapka so govedskite organi Vrz dvete grupi govedski organi primenivme dve razli~ni proceduri. coli K12. lateks rakavici na racete. Istite so nalepnica bea ozna~eni so broj na grupata i broj na primerokot. fluorescens.Mak. Postapka so ov~ite organi Vrz trite grupi ov~i organi primenivme tri razli~ni proceduri. Ln. nametka vo vreme pred. Vet.

2 i 3 pri pregledot post-mortem pri pregled na ov~ite organi izrazeni vo log Primerok 1 Primerok 2 Primerok 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Primerok 4 Primerok 5 Primerok 6 grupa 1 grupa 2 grupa 3 4. dobivaj}i razreduvawa od 10-1 do 10-3. Tabela 1. Detekcija na test mikroorganizmi od brisevi.Ispirokot od organite go prefrlavme vo 180 ml plasti~ni sterilni ~a{ki ozna~eni so broj na primerok i broj na organot i vedna{ gi ispora~uvavme vo laboratorija na testirawe. Rezultati od procedurite 1. 48 . fluorescens. coli K12 razleavme vrz plo~ata so suspenzija 20 ml VRBG inkorporiran so 200 mg/ml nalidiksi~na kiselina. HIB be{e inkubiran 37°C.21 4. oprema i pribor na OV Brisevite bea zemeni so primena na metodot na vla`en i suv bris. i kratko vreme po zemaweto bea odneseni vo laboratorija za obrabotka. Istoto go napravivme i za sekoj ispirok za test na prisustvo na Ps. Od sekoe razreduvawe vo prazna petrieva plo~a prefrlavme po 1 ml. so eza bea inokulirani na povr{inata na VRBG i CFC mediumi inkorporirani so antimikrobni supstancii koj go inhibiraat rastot na site mikroorganizmi. coli i Ps. Za E. 1 ml od sekoj bris be{e premesten vo epruveti koi sodr`at 10 ml TSB i HIB za detekcija na prisustvo na marker mikroorganizmite E. coli K12. a TSB be{e inkubiran na 30°C vo vreme od 24 ~asa. Site bujoni za zbogatuvawe. So vakvata postapka kontaminacijata e prenesena do primerokot broj 5. Organite ozna~eni so primerok 1 vo trite grupi se inokulirani so test mikroorganizmi. i se dadeni vo tabela 1. Po me{aweto na brisevite vo epruvetata so vorteks. fluorescens CFC agar koi sodr`i antibiotski dodatok zagreani na 47°C. Brisevite bea vneseni vo epruveti so 10 ml MDR. a za testirawe na Ps.3 1. procedurata 3 vo koja OV gi mie racete i go mie i sanitira no`ot vedna{ po prviot kontaminiran organ kontaminacijata e prekinata. Po inkubacijata.25 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Se zabele`uva deka procedurata 1 vo koja OV ne gi mie racete i no`ot e pri~ina za najgolem transfer na marker mikroorganizmite. Laboratoriska postapka Broewe marker mikroorganizmi od sekoj primerok Od sekoj ispirok podgotvivme decimalno razreduvawe so prefrlawe 1 ml vo epruveta koja sodr`i 9 ml MRD. REZULTATI Rezultati od pregledot na ov~ite organi Rezultatite od istra`uvaweto se pretstaveni vo log/ml od ispirokot.2 0 2. so eza so metod na iscrpuvawe be{e inokuliran vrz povr{inata na petrieva plo~a so VRBG koja sodr`i 200 μg/ml Nalidiksi~na kiselina. Za testirawe koristevme metod na razleani plo~i. koj po inkubacijata vo TSB za 24 ~ na 300C be{e inokuliran so eza vrz povr{inata na CFC agar koi sodr`i antibiotski dodatok. Grafi~ki prikaz na dobienite rezultati e pretstaven vo grafikon 1. fluorescens. osven marker mikroorganizmite koristeni za testot.74 4. odnosno ne se prenesuva ponatamu. Detekcija na prisustvo na test mikroorganizmi vo ispirokot od sekoj primerok Mililitar od ispirokot prefrlivme vo epruveta koja sodr`i 10 ml HIB vo inkubator za 24 ~asa na 370C za zbogatuvawe i kontrola na prisustvo na E.32 3.27 3. Sprotivno na ova.

1 0. Rew.Mak. 45 . Vol.53. odnosno nivniot log/ml bil 0. Br. Vet. coli K 12 se pretstaveni vo log/ml od ispirokot i se dadeni vo tabela 3. No.53.1. 45 . Rast na E. Vol. Preg. Rezultatite za detekcija na E. izvr{ivme ponatamo{na detekcija na nivno prisustvo vo organite koj dadoa negativni rezultati.2 4. Coli K 12 po zbogatuvawe na ispirokot vo HIB na VRBG Primerok 1 Primerok 2 Primerok 3 Primerok 4 Primeork 5 Primeork 6 grupa 1 pozitivno grupa 2 pozitivno grupa 3 pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno negativno pozitivno pozitivno negativno pozitivno negativno negativno pozitivno negativno negativno Rezultati od pregledot na govedskite organi Marker mikroorganizam E. Tabela 3. coli K 12 Rezultatite od istra`uvaweto za prisustvo na E.69 0. Rezultati od procedurite 1. Tabela 2. 32.0 2. Pritoa utvrdivme deka kontaminacijata e prisutna i vo eden do dva organi vo sekoja grupa vo koja ne sme utvrdile marker mikroorganizmi. 1. Vet. 32. 2009 Grafikon 1. 2009 / Mak. coli K 12 vo ispirokot od ov~ite kompleti organi se dadeni vo tabela 2. I pokraj toa {to so metodot na broewe na marker mikroorganizmite vo ispirokot ja utvrdivme granicata na kontaminacija na organite za sekoja grupa. 2 i 3 pri pregledot post-mortem. Organite ozna~eni so primerok 1 vo dvete grupi se inokulirani so test mikroorganizmi.92 0 0 0 0 0 0 0 49 . Rezultati od procedurite 1 i 2 pri pregledot post-mortem na govedskite organi izrazeni vo log Primerok 1 Primerok 2 Primerok 3 Primerok 4 Primerok 5 Primerok 6 grupa 1 grupa 2 4.

Rezultati od procedurite 1 i 2 pri pregledot post-mortem na govedskite organi izrazeni vo log Primerok 1 Primerok 2 Primerok 3 Primerok 4 Primeork 5 Primeork 6 grupa 1 grupa 2 4. so primena na procedurata 2 vo koja OV gi mie racete i go mie i sanitira no`ot vedna{ me|u sekoj pregledan organ kontaminacijata se prenesuva za eden organ pove}e vo sporedba so ov~ite organi me|utoa so nezna~itelno nivo na kontaminacija od 0. Za sporedba. fluoresces Rezultatite od istra`uvaweto za prisustvo na Ps.24 1. coli K 12 vo ispirokot od govedskite belodrobni krila se dadeni vo tabela 4. Grafi~ki prikaz na dobienite rezultati e pretstaven vo grafikon 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 . Rast na E. Pri primena na procedurata 1 vo koja OV ne gi mie racete i no`ot utvrdivme transfer samo do tretiot primerok. Rezulatatite od detekcijata na E. I vo ovoj slu~aj utvrdivme deka kontaminacijata e prenesena vo dva sledni organa vo sekoja grupa vo koi ne sme utvrdile marker mikroorganizmi odnosno nivniot log/ml bil 0. Pri~inata za toe verojatno e masata i pogolemata povr{ina na govedskite organi. coli K 12 po zbogatuvawe na ispirokot vo HIB na VRBG Primerok 1 Primerok 2 Primerok 3 grupa 1 pozitivno grupa 2 pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno Primerok 4 Primeork 5 Primeork 6 pozitivno negativno negativno negativno negativno negativno Marker mikroorganizam Ps. Grafikon 2. Organite ozna~eni so primerok 1 vo dvete grupi se inokulirani so test mikroorganizmi. Rezultati od procedurite 1 i 2 pri pregledot post-mortem Identi~no kako i vo slu~ajot so ov~ite organi i kaj govedskite organi pristapivme kon detekcija na prisustvo na marker mikroorganizam E.69 log/ml. Tabela 4. Tabela 5. coli K12 vo ispirokot od negativnite organi.36 4. fluoresces se predstaveni vo log/ml od ispirokot i se dadeni vo tabela 5.Se zabele`uva deka transverot na kontaminacija e zna~itelno pomal vo sporedba so ov~ite organi pri pribli`no isto koli~estvo inicijalni inokulumi.

Rezultati od procedurite 1 i 2 pri pregledot post-mortem Pri testovite za detekcija na prisustvo na marker mikroorganizmot Ps. Vet. 2009 / Mak. fluorescens vo ispirokot od govedskite belodrobni krila se dadeni vo tabela 5. Grafi~ki prikaz na dobienite rezultati e pretstaven vo grafikon 3. Rast na E. Grafikon 3. kaj tri dopolnitelni tri organi od dvete grupi vo koj log/ml za marker mikroorganizmot bil 0 detektiravme Ps. Rezulatatite od detekcijata na Ps. coli K12 + + + + + + 51 .53. Primerok 1 Primerok 2 Primerok 3 Primerok 4 Primeork 5 Primeork 6 grupa 1 pozitivno grupa 2 pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno pozitivno negativno negativno negativno Rezultati od brisevite zemeni od OV Brisevite pri pregledot na ov~ite organi gi zemavme od oprema i pribor na OV i istite gi testiravme na detekcija na E. Preg. fluorescens. No. Vol. po zbogatuvawe na ispirokot vo TSB inokuliran na CFC. Tabela 6. Br. coli K12 na VRBG agar (od HIB) po pregledot na govedskite organi Primerok No` na po~etokot na pregledot No` na krajot od pregledot na prvata grupa No` na krajot od pregledot na vtorata grupa Prestilka na po~etokot na pregledot Prestilka na krajot na prvata grupa Prestilka na krajot na vtorata grupa Race so lateks rakavici D i L na po~etokot Dlanka L so lateks rakavici po mieweto po zavr{uvawe na pregledot Dlanka D so lateks rakavici po mieweto po zavr{uvawe na pregledot E. Rezultatite od procedurata 2 poka`uvaat prekin na kontaminacijata vedna{ po kontaminiraniot organ. 45 . Dobienite rezultati se pretstaveni vo tabela 6. 32. Vet. coli K12. fluorescens koj zavr{uva pri procedurata 1 vedna{ po vtoriot primerok. 32. Vol. Rew. fluorescens. coli K12. fluorescens zabele`avme najgolem prenos na kontaminacija vo sporedba so markerot E.1. Pri~ina za toa se merkite na miewe i sanitacija na racete i no`ot.Mak. 45 . Rast na Ps. Tabela 5. Pri~ina za toa verojatno e na~inot na aplikacija na inicijal~nata suspenzija na marker mikroorganizmite so injektirawe vo site limfni jazli na belite drobovi koi zadol`itelno se zasekuvaat pri standardniot pregled post-mortem. 2009 Od tabelata mo`e da se zabele`i mnogu kratok prag na transfer na kontaminacija za Ps.53. odnosno organ. Odnosno. 1.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Poz. Dobienite rezultati mo`e da se primenat vo podobruvaweto na higienskite praktiki vo tekot na sekojdnevnite proceduri pri postmortem pregledot izveduvan od OV. Spored toa. fluorescens. so momentalnite standardi za procedurite na sanitacija na racete i prestilkata i sterilizacija na no`ot i ostanatata oprema. i po zavr{noto miewe po rabotata. Pri pregledot na govedskite organi zememnte brisevi gi testiravme na dvata marker mikroorganizmi E. Tabela 7. Zna~i. Poz. 1.Zabele`livo e deka kontaminacijata od organite se prenesuva bez razlika na toa dali inspektorot gi mie i sanitira racete i no`ot. no ne i dr{kata koja ostanuva nad nivoto na vodata zagreana na 810C. 52 4. no pozitivni rezultati se dobivaat duri i po sekoe miewe so voda na 450S. OV pri standardnoto rabotewe ne ja mie dr{kata i no`ot nitu ja mie koga istata e kontaminirana so vidliva ne~istotija. Poz. coli K12 na dlankite na OV po miewe na racete uka`uva na mo`nosta za otstranuvawe na kontaminacijata so pravilno sproveduvawe na postapkata na miewe so te~en sapun i voda zagreana na 450C. Poz. no za `al ne mo`e da bide eliminirana. Prisustvoto na markerot Ps. Brisevite zemeni od lateks rakavici od dlankite na OV vo tekot na raboteweto bea pozitivni. odnosno ne e vozmo`no da se oslobodi od site mikroorganizmi. odnosno deka istite prakti~no i ne mo`at da se otstranat. Rast na Ps. fluorescens zemen od istata povr{ina na dlankata e pokazatel za mo`nosta nekoi mikroorganizmi pocvrsto da se prilepat. coli K12 i Ps. Dobienite rezultati se pretstaveni vo tabela 7. ○ ZAKLU^OK Ova istra`uvawe go poka`uva zna~ajnoto mesto na pati{tata pri prenesuvaweto na komtaminacijata koja e predizvikana od OV pri post-mortem pregledot. Postojat nedostatoci vo standardnata procedura za sanitacija na no`ot. Legislativata ne gi poso~uva na~inite za izbegnuvawe na kontaminacija na nekontaminiranite organi so patogeni i drugi kontaminenti koi ne mo`at da bidat makroskopski identifikuvani. Isto taka od testot za detekcija se gleda deka metodot na miewe i sanitacija na no`ot ne e dovolen za otstranuvawe i na dvata marker mikroorganizmi. Od dobienite rezultati mo`e da se izvedat slednive zaklu~oci. Prakti~no ne e vozmo`no OV vo tekot na rabotata da ostane nekontaminiran. fluorescens na CFC agar (od TSB) po pregledot na govedskite organi Primerok VRBG agar (od HIB) Pred perewe Po perewe i sanitacija Poz. bidej}i nalo`uva OV samo da go potopi se~ivoto na no`ot vo vodenoto kupatilo. 2. Neg. 5. Poz. vkrstenata kontaminacija pri rabotata na OV mo`e da bide reducirana. I pokraj toa {to OV gi implementira site preventivnite merki koi se na sila. No` Dlanki L i D Otsustvoto na marker mikroorganizmot E. Iako prestilkata e miena so voda zagreana na 45 0 C. CFC agar (od TSB) Pred perewe Po perewe i sanitacija Poz. ne e vozmo`no da se izmijat mikroorganizmite ili celata vidliva ne~istotija/kontaminacija. glavnata pri~ina za neposakuvanoto rasprostranuvawe na kontaminentite na sterilnoto meso i organi e pregledot na mesoto i organite post-mortem. 3. Toa zna~i deka kontaminacijata ne mo`e da se otstrani bez razlika na brojot na pregledanite organi so primena na procedurite 1 i 2. ako inicijalnata kontaminacija na povr{inata na mesoto/organite ne e vidliva za OV i taa ne mo`e da se izbegne.

1993).G. J. food. After that from each set of offal the number of marker microorganisms were determined and swabs were taken from the equipment that have been used in examination and surface of the hands of OV before and after the examination. ( w w w. 2. Rome. 225-234. having in mind that during his work he manipulates with large number of offal and carcasses. B. Harbers. Regulation is based on principle of individual examination and if necessary. Ratkova Marija. Vet. and& Severini.M. official veterinarian. Hinton and C.M. 1-49. and van Logtestijn. Examination of the offal is performed from sample number 1 to sample 6 using three different procedures: 1) without washing of hands and knife sanitation between each sample. 133. (1994. Eds.A. UK. EC (European Community). Thesis. Bell. 2009 RESEARCH FOR ROLE OF OFFICIAL VETERINARY INSPECTOR IN CROSS CONTAMINATION OF OFFAL AND CARCASS AT SLAUGHTERLINE WITH USE OF MARKER MICROORGANISMS Jankuloski Dean. 3) with washing of the hands between each individual sample. 5..1. Angelovski Ljupco. J. M. 81. o rg / d o c r e p / 0 0 3 / t 0 7 5 6 e / T0756E01. Faculty of Veterinary Medicine . 1.H. pseudomonas fluorescens.53. and man in the European Union and Norway in 2001. Vet.H. Cenci Goga. 8. coli K12 and Pseudomonas fluorescens. A. Rec. Potentially pathogenic agents present on the carcass and offal through physical contact (palpation and incision) are source for contamination of the palms and equipment of meat examiner that pose risk for cross contamination. Swabs token from the equipment and hands of examiner after washing it can be noticed that despite washing there are still markers microorganisms present on the equipment. The hygienic efficiency of conventional and inverted lamb dressing systems. 2) with washing of hands and without sanitation of the knife between each individual sample.htm) 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . M. (Eds. M.C. Concerted Action CT 941456: Factors affecting the microbial quality of Meat 3. R. Rew. Br. Snijders. 7.Mak. 411-415.. (1996). (1993. Journal of Applied Bacteriology. 45 . Slaughter and Dressing. The EFSA Journal (2004) 54. From achieved number of marker microorganisms it can be noticed that in procedure where sanitation is not performed there is highest transfer of contamination marker microorganisms. Rowlings. B. 32.ukim. 32.G. To estimate the role of OV in carcass contamination during meat examination in this study we use 12 cattle and 18 sheep sets of organs and afterwards we inoculate them with two laboratory marker microorganisms E. No. (1996. 6.53. Berends. Preg.mk ABSTRACT Red meat and poultry meat is subject of legislation presented in Annex IV of Regulation 852/2004/EEC. University of Bristol Press. In: Hinton. Opinion of the scientific panel on biological hazards on the request from the commission on meat inspection procedures for lamb and goats. 136 (quoted by Snijders and van Knapen.) Pelt removal and lamb carcass contamination.). (1991. and Hathaway. coli.R. f a o .) Manual of meat inspection for developing countries. M. e. ○ Rowlings. Utrecht University. A.. 45 . C.) Efficacy of current EC meat inspection procedures and some proposed revisions with respect to microbiological safety and quality assurance – A critical review. offal and where necessary carcass from slaughtered animals at the slaughter line. Vol.. FAO.Skopje e-mail: djankuloski@fvm. ○ LITERATURA 1.edu. Sekulovski Pavle Food institute. pp.) Aspects of meat inspection in an integrated quality control system for slaughter pigs. Anonymous (2001. palpation and incision of lymph nodes. Vol. 4.H. S. Trevisani. 2009 / Mak. 3. Herenda. feedingstuffs. 145-148. Kostova Sandra. while in procedure where sanitation is performed transfer of contamination have been disrupted and isn’t going further. Loschi. The role of official veterinarian (OV) in transfer of contaminants is extremely important. Offal were divided in groups composed from 6 samples and they were numerated.T. Vet. Prodanov Mirko. Key words: regulation 852/2004/EEC.R. D.) European Commission: Trends and sources of zoonotic agents in animals.

54 .

segmentalni arteriii. i 10. Poznavaweto na postavenosta na segmentalnite arterii vo bubrezite i nivnata distribucija vo parenhimot e osobeno va`no pri primenata na nekoi hirur{ki intervencii kako {to se vaskularnata rekonstrukcija na bubrezite.54% kaj rasata landras/jork{ir i 89. 15.09:611. b.51% kaj rasata landras/jork{ir i 6. bubre`na arterija(a.69. 55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . c). sekoj bubreg ima edna bubre`na arterija koja se deli na kranijalna i kaudalna primarna granka (93.27). bubre`na artrija. 25).renalis vo burezite e analizirana na 3-dimenzionalni korozivni silikonski S10 odlivki vo koi arteriite se prika`ani zaedno so karli~no-~a{keniot sistem. klini~kata transplantacija i ksenostransplantacija (7-12.97% kaj rasata dalland) koj e visoko varijabilen i se javuva vo tri podtipovi (I-a.64% kaj rasata dalland)(p>0.05) Vo svinskite bubrezi utvrdeni se tri tipovi na arteriski sistemi klasificirani kako: tip I (79. 55 . 32. Kaj dvete rasi. Spored rezultatite. Vet. 2009 UDK:636. Fakultet za veterinarna medicina . Denes. Vol.136. 30. Vol. 3-5. Kaj nekoi vidovi kako ma~kite (18. la~nite i interlobularnite arterii (3-5).1. 1. Vet.03% kaj rasata landras/jork{ir i 82. Intrarenalnata distribucija na zavr{nite granki na a.05).46% kaj rasata landras/jork{ir i 10.36% kaj rasata daland) odnosno na dorzalna i ventralna primarna granka (6.Skopje e-mail: lpendovski@fvm. potoa tip II (14. vaskularnata postavnost na arteriite vo svinskiot bubreg ovozmo`uvaat krvosnabduvaweto da e podeleno na regioni {to e preduslov za primena na beskrvna segmentalna resekcija na organot i negova upotreba vo klini~kata eksperimentalna medicina. 32. ku~iwata(3. Rew.edu. 35). 18.69. Bubre`nata arterija e krven sad koj izleguva od bo~nata strana na abdominalnata aorta(1. korozivni odlivki.64% kaj rasata dalland)(p>0.ukim.46% kaj rasata landras/jork{ir.RENALIS KAJ SVINSKI BUBREZI Pendovski Lazo. Preg. 55 . 2009 / Mak. Ilieski Vlatko.7 ANATOMSKA KLASIFIKACIJA NA SEGMENTALNITE ARTERISKI GRANKI NA A.39% kaj rasata dalland) i tip III(6. 29). No. segmentalnata arteriska struktura na bubrezite e predmet na intezivni istra`uvawa kaj cica~ite.mk ABSTRAKT Celta na trudot e anatomska klasifikacija na segmentalnite artrii vo svinski bubrezi vrz osnova na nivnata postavenost i distribucija vo bubre`niot parenhim.4. Popovska-Per~ini} Florina Katedra za Funkcionalna morfologija. Petkov Vladimir. Na samiot vlez vo hilusot na bubregot se deli na zavr{ni segmentalni granki koi vo parenhimot na bubregot gi davaat interlobarnite.renalis) gi vaskularizira bubrezite(1). klasifikacija ○ ○ VOVED Kaj cica~ite. Br. Vkupno se analizirani 109 bubrega zemeni od dve hibridni rasi na sviwi (62 bubrega od rasa landars/jork{ir i 47 bubrega od rasa daland) so prose~na te`ina od 95 kg i prose~na starost od 5 meseci. Klu~ni zborovi: svinski bubrezi.Mak.

Preku katetrite. Materijalot koristen za izrabotka na ovoj trud opfa}a 109 bubrega zemeni od dve hibridni rasi na sviwi (62 bubrega od landars/jork{ir i 47 bubrega od daland) so prose~na te`ina od 95 kg i prose~na starost od 5 meseci. arteriskite krvnite sadovi se injektirani so 50ml fizilo{ki rastvor vo 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ zajacite(32). Potoa bubrezite se izmivaat so ladna proto~na voda vo vremetraewe od 12 ~asa. Vaskularnata postavenost na primarnite granki kaj ovoj tip na razgranuvawe e transverzalna.renalis vo burezite e analizirana na 3-dimenzionalni korozivni odlivki vo koi arteriite se prika`ani zaedno so karli~no-~a{keniot sistem.renalis vo bubrezite e dobro prou~ena. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ REZULTATI Kaj dvete rasi. Iako vaskularnata anatomija na svinski bubrezi intezivno se istra`uva vo poslednata dekada(15. bubre`nata arterija se deli na dorzalni i ventralni granki koi dospevaat do dorzalnata odnosno ventralnata povr{ina na bubregot. Korozivnite odlivki od vaskularniot i sobir~kiot sistem na bubrezite se podgotveni so injektirawe na me{avina na silikon-S10 i izdol`uva~-S3 vo soodnos 100:1 a kako zcvrsnuva~ na silikonskata masa upotreben e S6-zacvrstuva~ vo soodnos 0. odnosno 10.renalis). Vo ostanatite 6.○ MATERIJAL I METODI Studijata e izvedena na Katedrata za funkcionalna morfologija pri Fakultetot za veterinarna medicina . utvrdeno e deka sekoj bubreg ima edna bubre`na arterija(a. Postapkata zapo~nuva koga vo lumenot na a.46% kaj landras/ jork{ir. a. kozite i ovcite(4-6).e/l NaCl) za da se spre~i koagulacijata na zaostanatata krv vo bubre`nite kapilari(27.05) (tabela 1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .renalis so pomo{ na {pric i kontinuiran blag pritisok se injektira 58ml silikonska masa vo koja e dodaden crven pigment(BIODUR Paste Red AC50) dodeka preku ureterot se injektira 10-15ml silikon. govedata(22). Vo analiza se vklu~eni bubrezi bez patolo{ki promeni na bubre`niot parenhim. majmunite(21) i nekoi divi `ivotni(20) distribucijata na segmentalnite granki na a. vo silikonot kaj odredeni primeroci e dodaden `olt pigment(BIODUR Paste Yellow AC53). 30.54% kaj landras/jork{ir odnosno vo 89. Kaj vaka podgotvenite bubrezi.Skopje. koj e dodaden heparin(250 i. Tokmu zatoa celta na ovoj trud e anatomska klasifikacija na segmentalnite artrii vo svinski bubrezi vrz osnova na nivnata postavenost i distribucija vo bubre`niot parenhim. 35) se u{te postoi nedostatok na podatoci za razgranuvaweto na segmentalnite arterii vo bubre`niot parenhim.36% kaj daland. Taka vo 93.cava caudalis) so cel da se za~uva sadovno-urinarnata petelka intaktna.renalis i ureterot se postaveni fleksibilni kateteri so dijametar od 3mm.renalis se deli na zavr{ni kranijalni i kaudalni granki koi se dvi`at kon kranijalniot odnosno kaudalniot pol na bubregot.renalis ne postoi.64% kaj daland. krvnite sadovi na bubrezite povtorno se ispirat so dopolnitelni 50ml fiziolo{ki rastvor so {to celosno se odstranuva zaostanatata krv od nivniot lumen(34).(p>0. Statisti~ki signifikantna razlika pome|u dvete rasi vo odnos na primarnata podelba na a.5% od injektiranata masa. Korozijata e napravena so komercijalna koncentrirana HCl do potpolno razgraduvawe na organskata materija ostavaj}i gi tri-dimenzionalnite vnatre{ni odlivki na sistemite koi se injektirani. Kaj ovoj na~in na razgranuvawe. Bubrezite se zemeni randomizirano za vreme na kolewe na `ivotnite vo klanica. Za podobra vizuelizacija na karli~no~a{keniot sistem. primarnite granki na a. Izvadeni se vo par zaedno so golemite krvni sadovi (aorta i v. 34).renalis vo bubregot imaat sagitalna (longitudinalna) postavenost. vo stebloto na a. Pred injektirawe na polimerot. Intrarenalnata distribucija na zavr{nite granki na a. Bubre`nata arterija na samiot vlez vo hilusot na bubregot ili vo nego se deli na dve primarni arteriski granki.

1.3470 Spored na~inot na razgranuvawe na bubre`nata arterija vo bubregot. 2009 / Mak. (79. Procentualnata zastapenost na razli~nite tipovi arteriski sistemi kaj ispituvanite rasi e grafi~ki prika`ana vo grafikon 1. Vet. utvrdeni se tri tipovi na arteriski sistemi koi se klasificirani kako tip I. primarnite granki na a.69.36% (42/47) 10. Preg.97% kaj dalland)(p>0. Vol. Rezultati za primarnata podelba na a.renalis) landras/jork{ir (%) broj/vkupen broj 93. No. Procentualna zastapenost na razli~nite tipovi na arteriski vaskularni sistemi vo bubrezite kaj dvete rasi Kaj tipot I. 32. 57 .54% (58/62) 6. 55 . Grafikon 1. 2009 Tabela 1. 1. Vet.64% (5/47) p-level kranijalni i kaudalni zavr{ni granki dorzalni i ventralni zavr{ni granki 0.4652 0.03% kaj landras/jork{ir i 82.Mak.renalis (ramus cranialis et ramus caudalis) preku bubre`niot sinus dospevaat vo kranijalniot odnosno kaudalniot pol na bubregot i potoa gi davaat zavr{nite segmentalni arterii koi se razgranuvat vo tri podvarijacii ozna~eni kako: Ia.46% (4/62) dalland (%) broj/vkupen broj 89. Rew. Br. Ib i Ic.69.renalis vo svinski bubrezi BUBRE@NA ARTERIJA (a. 32.05). Vol. tip II i tip III. 55 . oblastite koi se vaskularizirani od zavr{nite segmentalnite arterii kako i nivnata vaskularna postavenost.

(slika 1 i 2) Ventralnata segmentalna arterija od kranijalnata polarna granka (a. 58 ○ Vo podtipot Ia kranijalnata i kaudalnata polarna granka na bubre`nata arterija se pribli`no ednakvi po dol`ina arteriski krvni sadovi koi vo polovite na bubregot gi davaat zavr{nite dorzalni i ventralni segmentalni arterii (aa.segmenti caudalis dorsalis) na kranijalnata i kaudalnata polarna granka. Arteriski tip Ia.segmenti cranialis dorsalis i a. segmentales dorsales et aa.segmenti caudalis ventralis) ja vaskularizira ventralnata povr{ina od kaudalniot pol na bubregot. Dorzalnata povr{ina na kranijalniot i kaudalniot pol na bubregot e vaskularizarana od dorzalnite segmentalni arterii (a. Ventralna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od lev bubreg na sviwa. Bubre`nata artrija(AR) se deli na kranijalna polarna granka(RCR) i kaudalna polarna granka(RCD) koi potoa gi davaat dorzalnite segmentalni arterii(beli strelki) i ventralnite segmentalni arterii(crni strelki). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .segmentales ventrales).segmenti cranialis ventralis) ja vaskularizira ventralnata povr{ina na kranijalniot pol ○ od bubregot dodeka ventralnata segmentalna arterija od kaudalnata polarna granka (a.Slika 1.

segmenti cranialis ventralis) za kranijalniot pol na bubregot(slika 3). Slika 3. kratka arterija(nekolku mm) koja vo bubre`niot hilus gi dava dorzalnata segmentalna arterija(bela strelka) i ventralnata segmentalna arterija(crna strelka). Vet. Kaudalnata polarna granka(ramus caudalis) ima identi~no razgranuvawe kako vo tipot Ia. 59 . Vo podtipot Ib. Bubre`nata artrija(AR) se deli na kranijalna polarna granka (RCR) i kaudalna polarna granka (RCD). Vol.Mak. kranijalnata polarna granka(ramus cranialis) e kratka arterija (nekolku mm) koja neposredno posle nejzinoto oddeluvawe od a. Bubre`nata arterija(AR) ja dava kranijalnata polarna granka(RCR). Rew. 55 . 2009 Slika 2. Dorzalna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od desen bubreg na sviwa. Vol. Vet. 32. pribli`no ednakvi po dol`ina arteriski krvni sadovi koi vo polovite na bubregot gi davaat dorzalnite segmentalni arterii(beli strelki) i ventralnite segmentalni arterii(crni strelki). vo bubre`-niot hilus gi dava dorzalnata i ventralnata segmentalna arterija(a. Ventralna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od lev bubreg na sviwa. No. 1. Kaudalnata polarna granka(RCD) se razgranuva vo kaudalniot pol na bubergot. 32. Br. 2009 / Mak.1. Arteriski tip Ia. Arteriski tip Ib.69.69.renalis. 55 .segmenti carnialis dorsalis et a.apicalis)(kusa bela strelka). Preg. Od ventralnata segmentalna arterija izleguva apikalna artrija(a.

renalis. 60 . Od bubre`nata artrija(AR) izleguva kranijalnata polarna granka(RCR) koja potoa vo karnijalniot pol gi dava kranijalnata dorzalna segmentalna arterija(kusa bela strelka) i kranijalnata ventralnata segmentalna arterija(bela strelka). Posle nastanokot.apicalis)(AP). Dorzalnata segmentalna arterija dava dopolnitelna granka(crni strelki) za kaudalniot pol na bubregot. Arteriski tip Ic.segmenti carnialis dorsalis i a.segmenti caudalis ventralis) koja e prodol`etok na kaudalnata granka na a. Stanuva zbor za arterija koja spored regionot na vaskularizacija e zamena na a.segmenti caudalis ventralis) dava u{te edna dopolnitelna granka. pokraj kranijalnite segmentalni arterii (a. Kaudalnata polarna granka(RCD) ja dava ventralnata segmentalna arterija(kusa crna strelka)za ventralnata povr{ina na kaudalniot pol. ventralnata povr{ina od kaudalniot pol e vaskulariziran od kaudalnata ventralna segmentalna arterija(a.segmenti caudalis dorsalis. se dvi`i vo kaudolateralna nasoka preku dorzalnata povr{ina na ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ bubre`nata karlica i dospeva do dorzalnata povr{ina na kaudalniot pol ~ija povr{ina ja vaskularizira. no ~esto izleguva i vo zaedni~ko steblo so dorzalnata segmentalna kranijalna arterija. (slika 4 i 5) Kaj vakviot tip na razgranuvawe. Dorzalna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od desen bubreg na sviwa.Kranijalnata polarna granka(ramus cranialis) vo podtipot Ic. Ovaa arterija izleguva od ramus cranialis na mestoto kade se oddeluvaat segmentalnite arterii za kranijalniot pol na bubregot. Slika 4. Od ventralnata segmentalna arterija izleguva apikalna artrija(a.

Kranijalnata polarna granka(RCR) gi dava kranijalnata dorzalna segmentalna arterija(kratka bela strelka) i kranijalnata ventralnata segmentalna arterija(bela strelka) za kranijalniot pol na bubregot. ○ Kaj bubrezite od tipot II postojat dve dolgi arterii koi odvoeno izleguvaat od a. 1.renalis(AR). Ventralnata povr{ina od kaudalniot pol e vaskulariziran od kaudalnata ventralna segmentalna arterija(kusa crna strelka) koja e prodol`etok na kaudalnata polarna granka(RCD) od a. Ovie arterii spored vaskularnata postavenost i regionot na vaskularizacija koj go opfa}aat se dorzalnata i ventralnata kranijalna segmentalna arterija (a. Prodol`etokot od a. Preg.69. Vol. 32.39% kaj dalland. Od ventralnata segmentalna arterija izleguva apikalna artrija(a.(slika 6 i 7) Vakov tip na razgranuvawe pronajdovme vo 14. 55 .renalis ja formira kaudalnata granka(ramus caudalis) koja sli~no kako vo tipot I(a-b) se deli na dorzalna i ventralna segmentalna kaudalna arterija (a. Br. naj~esto vo hilusot na bubregot i preku bubre`niot sinus se dvi`at kon dorzalnata i ventralnata povr{ina na kranijalniot pol. 2009 / Mak. Vet. 32. 55 . (p>0. Rew.segmenti ventralis caudalis) i go vaskularizira kaudalniot pol na bubregot.1.05) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 61 . Arteriski tip Ic.51% kaj landras/jork{ir i vo 6.69.renalis.segmenti carnialis dorsalis et a.segmenti dorsalis caudalis et a. Ventralna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od desen bubreg na sviwa.apicalis)(AP). No. Vet.Mak. 2009 Slika 5.segmenti cranialis ventralis). Vol.

Slika 6.renalis ja formira kaudalnata polarna granka(RCD) koja go vaskularizira kaudalniot pol na bubregot. Dorzalnata segmentalna artrija(bela strelka) i ventralnata segmentalna artrija(bela kusa strelka) izleguvaat direkno od a. Arteriski tip II. Od kaudalnata polrana granka izleguva arteriska granka(a. Arteriski tip II. Slika 7.renalis ja formira kaudalnata polarna granka(RCD) koja go vaskularizira kaudalniot pol na bubregot. Prodol`etokot od a.ventropyelica) koja se dvi`i horizontalno po venralnata povr{ina na sredi{niot del od bubre`nata karlica(crna strelka).renalis(AR) i potoa se naso~uvaat kon dorzalnata i ventralnata povr{ina na kranijalniot pol. Ventralna povr{ina karli~no-~a{ken sistem i arterii od lev bubreg na sviwa. Dorzalnata segmentalna arterija(bela strelka) i ventralnata segmentalna arterija(bela kusa strelka) izleguvaat odvoeno od a. Dorzalna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od lev bubreg na sviwa. Prodol`etokot od a.renalis(AR) i se naso~uvaat kon dorzalnata i ventralnata povr{ina na kranijalniot pol. 62 .

segmenti caudalis dorsalis). Br. No.Mak.renalis koja preku ventralnata segmentalna kranijalna artrija (a. Vol. Bubre`nata arterija(AR) se deli na dorzalna granka(RD) i ventralna granka(RV). Vet. Arteriski tip III. Ventralnata povr{ina na bubregot e ○ vaskularizirana od ventralnata granka (ramus ventralis) na a. Dorzalnata grnka gi dava dorzalnata segmentalna arterija za kranijalniot pol(bela strelka) i dorzalnata segmentalna arterija za kaudalniot pol(crna strelka). renalis se deli na dorzalna(ramus dorsalis) i ventralna granka(ramus ventralis) koi dospevaat do dorzalnata odnosno ventralnata povr{ina na hilusot od bubregot.46% kaj rasata landras/ jork{ir i vo 10.69. Bubrezi koi imaat vakov tip na arteriski sistemi utvrdeni se vo 6. Dorzalnata granka ja vaskularizira celosno dorzalnata povr{ina na bubregot. 1. 55 . segmenti caudalis ventralis) koja ja krvosnabduva ventralnata povr{ina na kaudalniot pol. (p>0.segmenti cranialis dorsalis) dodeka drugata arterija ja vaskularizira dorzalnata povr{ina na kaudalniot pol(a. Dava dve segmentalni arterii od koi ednata ja vaskularizira dorzalnata povr{ina na kranijalniot pol(a. Preg. vo tipot III. Vol. 2009 / Mak. Dorzalna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od desen bubreg na sviwa. 32.64% kaj rasata dalland. a.05) Slika 8. 2009 Razli~no od predhodnite dava tipa. Vet. 32. Rew. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63 .69. 55 .1. (slika 8 i 9).segmenti cranialis ventalis) ja nosi krvtta vo ventralnata povr{ina na kranijalniot pol kako i ventralnata kaudalna segmentalna arterija (a.

dorsopyelica odnosno a.Slika 9. Segmentalnite arterii prestavuvaat terminalni krvni sadovi koi vaskulariziraat to~no opredelen region odnosno segment od bubregot. Ventralna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od desen bubreg na sviwa. Ventralnata granka(RV) na bubre`nata arterija(AR) gi dava ventralnata segmentalna arterija za kranijalniot pol(bela strelka) i ventralnata segmentalna artrija za kaudalniot pol (crni strelki) . pome|u segmentalnite arterii ne postojat anastomozi. 64 . (slika 3. (slika 10. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Pokraj navedenite arterii. 5. Stanuva zbor za terminalni (segmentalni) arterii koi spored regionot na vaskularizacija se imenuvani kako: a. Vo vaka izgradenata arteriska mre`a na svinskiot bubereg postoi jasna odvoenost na vaskularizacijata vo kranijalnata i kaudalnata polovina od bubregot. III). 11) Kaj site ispitani korozivni preparti. 4.apicalis) koja se dvi`i kon najodale~enata to~ka na kranijalniot pol na bubregot . vo kranijalniot pol na bubrezite postoi arteriski krven sad koj izleguva od mestoto kade dorzalnite i ventralnite segmentalni arterii se oddeluvaat od kranijalnata polarna granka(tip I) kako i od po~etniot del na dorzalnata odnosno po~etniot del na ventralnata segmentalna granka(tip I.ventropyelica.renalis. vo sredi{niot del od dorzalnata i/ili od ventralnata povr{ina na hilusniot del od bubregot kade se nao|a bubre`nata karlica kaj korozivnite preparati utvrdeni se krvni sadovi koi izleguvaat od kranijalnata i/ili kaudalnata polarna granka na a. Isto taka. Stanuva zbor za apikalna segmentalna arterija(a. II. 10). Arteriski tip III.

32. Vodeni~arov A. 20. 55 .19.64% kaj rasata dalland) postoi transverzalna vaskularnata postavenost na primarnite granki na bubre`nata arterija. lisicata i me~kata (20). 2009 ○ DISKUSIJA Rezultatite vo ovaa studija poka`aa deka sekoj bubreg kaj ispituvanite rasi na sviwi dobiva edna bubre`na arterija(a.renalis) koja ima visok prdiktiven na~in na razgranuvawe. 21). 2009 / Mak.renalis ima t. i kade se potvrduva deka kaj sviwata vaskularnata postavenost na arteriite vo buberzite e longitudinalna dodeka kaj lu|eto e transverzalna (33).Mak.46% kaj rasata landras/ jork{ir. Razgranuvaweto na a.renalis vo bubre`niot parenhim prika`an vo ovaa studija poka`a deka distribucijata na segmentalnite arterii vo svinskite bubreze mo`e da se sledi {to e klu~no za nivna primena vo eksperimentalnata medicina. Ovoj naod se sovpa|a so publicirnite literaturnite podatoci (14.n dihotomen tip na podelba i se razgranuva na kranijalna i kaudalna granka odnosno dorzalna i ventralna granka dodeka vo ostanatite 30% postoi t.6% (30). Klasifikacijata na segmetalnite arterii kaj sviwi. Imeno. Bubre`nata arterija se deli na kranijalna i kaudalna granka odnosno dorzalna i ventralna granka.1.renalis vo zavisnost od polo`bata na teloto kako {to e toa prika`ano vo na{ite naodi {to prestavuva va`en indikator dokolku svinskite bubrezi se upotrebuvaat vo klini~kata ksenotransplantacija. dorzalnata i ventralnata granka na a.renalis naj~esto se deli na anteriorna i posteriorna polarna granka (13. 55 . Vol. 29. Vo ovaa studija utvrdeno e deka kaj bubrezite koi imaat sagitalna postavenost na primarnite granki (93. 35).69. Razli~no od bubrezite kaj sviwa.renalis na kranijalna i kaudalna granka vo 93.24). (2004) koi izvestuvaat za primarna podelba na a.16.renalis se deli na dorzalna i ventralna granka (6. Vol. posebno se va`ni vo klini~kata transplantacija bidej}i ~esto pati nivnoto prisustvo ne mo`e da se predvidi i predizvikuva komplikacii za vreme na hirur{kata intrevencija. Rew. koja ima bubreg so 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Naodot od ovaa studija. 32). vo bubrezite kaj lu|eto i kaj nekoi drugi cica~i utvrdeni se multipni(akcesorni) ili u{te poznati kako aberentni bubre`ni arterii koi se posebni granki koi vleguvaat zasebno i direkno vo parenhimot na bubregot pritoa beza da navlezat vo hilusot na bubregot (7. Naodite se vo koalizija so studijata vo koja kompartivno se anlizirani organskite sistemi kaj sviwa i ~ovek. (1987) utvrdil e deka vo 70% a.54% kaj rasata landras/jork{ir i vo 89.14.36% kaj rasata dalland) bubre`nata arterija se deli na kranijalna i kaudalna granka dodeka kaj bubrezite kade a. No. Preg. i 10.n diseminiran tip vo koj bubre`nata arterija se deli na tri granki od koi dve se kranijalni i edna kaudalna (35).renalis isto taka se delat na segmentalni arteriski granki koi se sli~ni na segmentalnite arterii kaj sviwata no pome|u niv postojat anastomozi poradi odsustvoto na multipni medularni piramidi.4% odnosno na dorzalna i ventralna granka vo 6. Kaj ku~eto i glu{ecot (17). Vo slu~aj kade pove}ebrojnite arterii vleguvaat vo bubregot preku negoviot hilus mo`e da dojde do kompresija na ureterot i do ote`nato istekuvawe na urinata {to vodi kon dilatacija na bubre`nata karlica i bubre`nite ~a{ki odnosno hidronefroza (29). Vakvite naodi ne ja prika`uvaat vaskularnata postavenost na zavr{nite granki na a. Vet. bidejki sekoja akcesorna arterija e terminalen krven sad i nejzina povreda predizvikuva segmentalna ishemija na bubregot propratena so sistemska hipertenzija (2). Prisustvoto na multipni bubre`ni arterii. Sli~no razgranuvawe postoi i kaj nekoi `ivotni kade naj~esto bubre`nata arterija se deli na dorzalna i ventralna granka(3-6. Kaj sviwata. sekoja polarna arterija vo bubre`niot hilus se razgranuva na segmentalni arterii koi se terminalni arterii (19). Br. 32. deka vo svinskiot bubreg ne postojat akcesorni (multipni) bubre`ni arterii kako i arterii koi ekstrahilarno navleguvaat vo bubre`niot parenhim prestavuva va`na informacija za klini~arite-urolozi dokolku svinskite bubrezi se upotrebuvaat vo eksperimentalnata vaskularna hirurgija. Vet. Pojavata na multipnite (prekubrojni) arterii vo klini~kata praksa e va`no. 1. 30. 23. se zasnova vrz prthodno utvrdenta klasifikacijata opi{ana kaj nekolku vidovi na `ivotni i lu|eto. Vo bubrezite kaj lu|eto. Isto taka rezultatite i procentualno se sovpa|aat so naodite na na Sampaio M. kaj lu|eto a. vo medicinskata literatura.A et al.69.

horizontalno po ventralnata povr{ina na bubre`nata karlica. Od kaudalnata polarna arterija izleguvaat dve arterii koi se dvi`at vo lateralna nasoka.Slika 10. horizontalno po ventralnata povr{ina na bubre`nata karlica(dvojna crna strelka). Kaudalnata polarna arterija(RCD) ja vaskularizira ventralnata povr{ina na kaudalniot pol na bubergot. Arteriski tip Ib. Pred da se podeli na segmentalnite arterii.apicalis)(kratka bela strelka). Slika 11. Kaudalnata polarna artreija(RCD) go vaskularizira kaudalniot pol na bubregot so kaudalnata dorzalna segmentalna arterija(bela strelka) i kaudalnata ventralnata segmentalna arterija(crna strelka). Od kranijalnata polarna arterija izleguva apikalna artreija(a. Ventralna povr{ina( na karli~no-~a{ken sistem i arterii od lev bubreg na sviwa. Od bubre`nata artrija(AR) izleguva kranijalnata polarna granka(RCR)koja ja dava kranijalnata dorzalna segmentalna arterija(bela strelka) i kranijalnata ventralnata segmentalna arterija(crna strelka). Ventralna povr{ina na karli~no-~a{ken sistem i arterii od lev bubreg na sviwa. Dorzalnata povr{ina na kaudalniot pol e vaskularizrana od krven sad(crna strelka) koj poteknuva od dorzalnata segmentalna arterija na karnijalnata polarna granka. 66 . Arteriski tip Ic. Od bubre`nata artrija(AR) izleguva kranijalnata polarna granka(RCR) koja gi dava kranijalnata dorzalna segmentalna arterija(kratka bela strelka) i kranijalnata ventralna segmentalna arterija(bela strelka). od kranijalnata polarna granka izleguvaat dve arterii(dvojna crna strelka) koi se dvi`at vo lateralna nasoka.

30.renalis. Kaj vtoriot tip na razgranuvawwe (tip II) dorzalnata i ventralnata segmentalna kranijalna arterija izleguvaat odvoeno od a. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ kranijalna i kaudalna segmentalna arterija od ventralnata granka (ramus ventralis). Vakov vaskularen tip e konstatiran i od drugi istra`uva~i(15. No. I vo sredi{niot del od dorzalnata i/ili od ventralnata povr{ina na hilusniot del od svinskiot bubreg kade e smestena bubre`nata karlica utvrdeni se krvni sadovi koi izleguvaat od kranijalnata i/ili kaudalnata polarna granka na a. 32. Tipot III vo na{ata studija e edinstveniot koj sli~no na ~ove~kiot bubreg ima transverzalna postavenost na primarnite zavr{ni polarni arterii. Vol. 55 . vo ovaa studija primeneta e nomenklatura koja se bazira na postoe~kata vo humanata medicina no e adaptirana na veterinarnata medicina.renalis se deli na superiorna i inferiorna polarna granka koi potoa vo polovite na bubregot se delat na anteriorni i posteriorni segmentalni arterii. Ovie arteri se utvrdeni i od ostanatite istra`uva~i(30.segmentales craniales et caudeles ventrales) kako i dorzalnite segmentalni artreii za kranijalniot i kaudalniot pol(aa. Vet. Stanuva zbor za apikalna segmentalna arterija (a.69. 55 . Bidej}i vo Nomina Anatomica Vetrinaria. Ovie krvni sadovi avtorite gi imenuvale spored nomenklaturata koja voobi~aeno se koristi za krvnite sadovi vo humanata medicina. pome|u ispituvanite rasi ne pronajdovme signifikantna razlika vo procentualnata zastapenost na razli~nite tipovi na vaskularni arteriski sistemi. ima razli~no poteklo i voobi~aeno izleguva ili od anteriornata ili od posteriornata arterija ili direkno od bubr`nta arterija i ektrahilarno navleguva vo bubre`niot parenhim (19. Kaj ovoj tip postoi vaskularna podelnost na dve longitudinalni polovini na bubregot od koi ednata e dorzalna i e vaskularizirana od dorzalnata kranijalna i kaudalna segmentalna arterija na dorzalnata granka (ramus dorsalis) dodeka drugata polovina e ventralna i e vaskularizirana od ventralnata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ multipapilarna arhitektura so prisustvo na brojni mali i golemi bubre`ni ~a{ki. Vo na{ite naodi kaj razgranuvaweto vo arteriskiot tip I utvrdivme kranijalna polarna granka(ramus cranialis) i kaudalana polarna granka(ramus caudalis) koi vo polovite na bubregot gi davaat ventralnite segmentalni arterii za kranijalniot i kaudalniot pol (aa. Ovie arterii spored na{ite analizi se terminalni (segmentalni) krvni sadovi koi zavr{uvaat vo navedenite regioni na bubregot. Vet. 2009 [to se odnesuva do distribucijata na arteriite vo bubreg kaj sviwa najgolem pridones dale Evan et al.dorsopyelica odnosno a. 35 ). se u{te ne e usvoena nomenklatura za segmentalnite arterii vo svinski bubrezi. II. Imenuvani se kako: a. 2009 / Mak. 67 .apicalis) koja se protega kon najodale~enata to~ka na kranijalniot pol na bubregot.segmentales craniales et caudeles dorsales). 35). Tipot I vo na{ite naodi e visoko varijabilen i spored na~inot na razgranuvawe na a.29. 32. sli~no kako vo svinskiot bubreg.1.(1996) koi prvi izvestuvaat za postoewe na regionalna podelba na svinskiot bubregot koja se temeli na segmentalnite arterii (15). sekoj krven sad vaskularizira strogo opredelen region od bubergot (15) {to i se potvrduva vo rezultatite na ovaa studija. vo arteriskite sistemi od bubrezite kaj ispituvanite rasi utvrden e arteriski krven sad koj izleguva od mestoto kade {to dorzalnite i ventralnite segmentalni arterii se oddeluvaat od kranijalnata polarna granka(tip I) kako i od po~etniot del na dorzalnata odnosno po~etniot del na ventralnata segmentalna granka(tip I. III).69. Vol. Isto taka.ventropyelica. Rew.renalis ima tri podtipa (a.b. Vakvata vaskularna postavnost na arteriite vo svinskiot bubreg ovozmo`uvaat krvosnabduvaweto da e podeleno na regioni i e preduslov za primena na beskrvna segmentalna resekcija na organot i negova upotreba vo klini~kata eksperimentalna medicina. Sporedbeno.Mak. Spored toa mo`eme da zaklu~ime deka vo svinski bubrezi bubre`nata arterija se deli na dve primarni granki koi potoa davaat razli~en broj na sekundarni segmentalni arterii koi se distribuiraat vo bubre`niot parenhim.renalis. Apikalna segmentalna arterija vo bubregot na ~ovek. 30). 1. Taka a.c) koi detalno se elaborirani vo oddelot rezultati. Br. so taa razlika {to nie pravime obid za nivno imenuvawe vospostavuvaj}i anatomski termini koi se zasnovaat na nivnata topografska pozicija i vaskularen region {to go opfa}aat. Preg.

Indian Veterinary Journal.mk ABSTRACT The aim of this article is to present a classification of pig kidneys segmental arterial system based of the distribution on the segmental arteries inside the renal parenchyma. c). A total of 109 pig kidneys taken form two adult breeds (62 kidneys form hybrid breed landrace/yorkshire and 47 kidneys form hybrid breed dalland) sslaughtered at age of 5 months and weignining of 95 kg (mean) were investigated. (1979) Lesions of the dorsal renal artery in surgery of renal pelvic calculus. the regions of their visualisation as well their position inside the renal parenchyma.05). According the results.64% dallnad) (p>0. There was one artery per kidney in all investigated specimens that primary branched into two arteries. Dalmas BV.. Arnautovic I. Yigit B... The anatomy of arterial vessels was studied on three-dimensional silicone S10 corrosion casts prepared together with the kidney collecting system.ANATOMICAL CLASSIFICATION OF THE SEGMENTAL ARTERIAL BRANCHES ON THE RENAL ARTERY IN PIG KIDNEYS Pendovski Lazo. 78. a potential cause of renovascular hypertension.. Columbia Gent.. 139–143. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .03% landrace/yorkshire vs. (1983) Nephroliythotomy in Urologic Surgery. one cranial and the one caudal branch in a 93.. 2. Andersson I. Benoit G. Edited by J. Arnautovic I. Anat Clin. Nazli M. 7. 6(4): 239245 9. Bioloski Glasnik. Gillot. segmental arteries. Linell F. (1959) The distribution of the renal artery of the dog.edu..54% in a hybrid breed landrace/yorkshire and in the 89. (1984)Anatomical bases of kidney transplantation in man.. BMS Surgery 4: 1-3 8.. the vascular positions of segmental arteries in pig kidneys allow blood supply inside in kidnes to be divided into separate regions witch is necessary condition for segmental resection of kidneys during vascular partial nefroctomy as well for their use in clinical experimental medicine. Faculty of Veterinary Medicine-Skopje e-mail: lpendovski@fvm. classification ○ LITERATURA 1. British Veterinary Journal 115466 4. 10.05) According the way of witch the secondary segmental arteries were branching. Altaca G. corrosion casts.. Aydin C. b.. Titiz I.64% hybrid breed dallnad the renal artery was branched into one dorsal and one ventral primary branch. Key words: pig kidneys. Eur Urol. Aslan K. Boyce WH. (1962) Grananje arterijalnog sistema u bubrezima domacih zivotinja.ukim. Bevandic M. Ilieski Vlatko. type II (14.36% hybrid breed dallnad. 82.46% hybrid breed landrace/yorkshire and 10.F. Hureau. Boijesen E.(p>0. 6. (1964) Prilog nomenklaturu arteriajlnog sistema bubrega domacih zivotinja. Popovska-Percinic Florina Department of Functional Morphology.46% landrace/yorkshire vs. Bereber I. Arnautovic I.51% landrace/yorkshire vs. Sapporo.39% dallnad) and type III(6. In the rest of 6. 5: 343346 3. Hellsten S.. three different arterial systems were classified as: type I(79. Veterinaria 13:389-396 6. 3rd edition.15:55-88 68 5. (2004) The outcome of kidney transplants with multiple renal arteries. International committee on veterinary Gross anatomical Nomenclature. renal artery. Hanover.97% dallnad ) witch was wery variable and can be found in three subtypes(Ia. Petkov Vladimir. Anonymous (2005): Nomina Anatomica Vetreinaria. (2001): A comparative macro-anatomic investigation on the intrarenal segmentation of the renal artery in goats and Morkaraman sheep..

55 . Singh B.. 183-194 ○ of renal arterial supply. Utraravichien A. Clinical Anatomy. 246. Graves FT. (2004) Anatomy ○ ○ Glenn. (1971)The blood vessels of the kidney Oxford: Blackwell Scientific Publication 18. 86–88.A. Vet. Journal of anatomy.F. Haffejee AA. Surg Radiol Anat. (1975): Blood vessels and excretory apparatus of the kidney in some wild animals. 22.. (1956): Variations in the pattern of renal vessels and their relation to the type posterior vena cava in the dog (Canis familiaris). Schiavaini J. 32.N. (2004) Pig kidney: Anatomical relationships between the itrarenal arteries and the kidney collecting system. Hadziselimovic H. No. Acta anatomica 113:145-150 25.M. 217–223... Danchev S. Edinburg and London. The C.. (1987): Vascularization of kidneys in bovine calves. Br. Reis R. Nerantsiz C. (1982) Surface projection of arterial segments in the human kidney. Breimer ME.. 133. 19. 91. Moffat D.. E. Acta Anatomica. Vet. Vet Med Nauki. Journal of Anatomical Society India. (1996) Extracorporeal (ex vivo) connection of pig kidneys to humans.. 99.. Favoritio L.69... 13:3-6 BJU International.. Evan A. 1:1-3 34. (1987) Arterial vessels of the kidney in domestic swine. Gilmore J. Urol Res.. 27. 1. (1993) Proportional analysis of the kidney arterial segments. 276-286 15.P. 31– 40.. (1966) The arteries of the human kidney. Kaliden JM(2001)... Cascalho M. 516–522. Applied study for the urological research and surgical training.P. Journal of Anatomy. Journal of Urology 172: 2007-2081 31. Earle A. (2004) Xenotransplantation and the future renal replacement.E. Sripaoraya K. 2003... Mosby Co. (1990): Renal arterial system of the domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus): Corrosion cast study...1. Saint Louis. Acta Anatomica.. Saxena SK. 64. (1954) The anatomy of the intrarenal arteries and its application to segmental resection of the kidney. Xenotransplantation. (2005) Xenotransplantation: an update on recent progress and future perspectives. (2000) Animal organs for human transplantation: How close are we? BUMC proceedings.. Connors B.. Fuller P. (1988): Microvasculature of the feline renal medulla. 28. Rew. Marlon F. Willis L. Singh Y. Keen. Avgaustakis D. (1963) Arterial segmentation of kidney. Ogle BM. and S.. Blomgren P. Swindle M. 84. Bucher P. 21. (1970)Urinary system in synopsis anatomy. Lingeman J.R. Di Dio LJA. Tompset D. Svalander CT.. . 123–137. Sampaio FJB. Nguyen-Huu. 100: 881894 17.. SRC. 29. Transparent international 18:894-901 12. Fourman J. 1059– 1062. 23. Fine H. j Am Soc Nephrol. Ucar Y. Gupta.Mak. 3:328 11. 39.M.. CD. 153. 21:371-374 30. Additional renal arteries: incidence and morphometry. Tong-un T. Prachaney P. 42:132-139 20.. Jain R. 71–82.. 17:334-336 24. 32. Longia GS. Horacek M. Vodenicarov A. Rabbs JV.. 2nd ed.. Khamanarong K. 2009 ○ 10.A. Ramsaroop L. Cordier G. st Edition. Morel P. Cus M. 15:1106-1112 13. Press medical 72: 2433-2438 14. 35. Livingstone. Philadelphia. Sindel M. Kumar V. 55 . Anatomical Record. Bjorck S.. Bui-Mong H.J.16.H. chapt. (1987): The renal vascular system of the monkey: A gross anatomical description. Satypal KS. British Journal of Surgery. 2009 / Mak. The American Journal of Anatomy.L. Anatomical Record. Buhler L. Pereira-Sampaio MA. JB. Clinical data and studies of platelets destruction. Vol.. 191. Huelke D. Favorito LA. (1996): Branching patterns of the renal artery of the pig.. (1970): Anatomical Techniques. Lappincot Co. 92: 607-609 26. cat and dog. Tepe P. E. (1973): Kidney vascular supply in the rat... (1978): A new corrosion casting technique.. Acta Anatomica.. 16.69. Indian Veterinary Journal.L. Ozkan.H. 321–325. Vol. 32. Platt JL.. Vodenicarova I. Marais J. 24:70-77 69 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Preg. O.K. Antonakis E. 1–15. Sampaio FJB. (2002) Comparative anatomy of the pig. 23:33-38 33.V..

70 .

Ku~iwata pod reden broj 5.09:615. So na{eto istra`uvawe se poka`a pozitiven efekt od primenata na HAES i fiziolo{ki rastvor. koj{to so ogled na dijagnozata i klasifikacijata na {okot bil podlo`en na druga terapija. 1.Mak. so isklu~ok na pacientot so broj eden. Troja~anec Plamen2. Po vremenski interval od 18 ~asa sogledavme zna~ajna promena na ovie vrednosti: T. 3 Klinika za vnater{ni bolesti kaj mali `ivotni. CRT 4 sekundi. me|utoa etiolo{kata situacija dovede do egzacerebacija na sostojbata i letalna zavr{nica. Ku~iwata 3. Vol. CRT i frekvencijata na pulsot. Fakultet za Veterinarna medicina . Osnovnoto ne{to pri terapiraweto vo sostojba na {ok e korekcija na hipovolemijata so adekvatna te~nost. Po terapijata. Br.80. Katedra po hirurgija. Rew.4. i frekvencija na pulsot od 222. 71 .edu. postaven e venski pat i sledeni se klini~kite parametri vo tekot na terapiraweto.1 VLIJANIETO NA FLUIDNATA TERAPIJA ZA STABILIZACIJA NA KU^IWA VO SOSTOJBA NA [OK (prikaz na slu~aj) Novakov Todor1. e-mail: todornovakov@fvm. 32. Vol.Zagreb.Skopje. So ova istra`uvawe se poka`a deka site prifateni `ivotni se nao|ale vo sostojba na {ok. koe e primeno so T. CRT 3 sekundi i frekvencija na pulsot od 180 ot~ukuvawa vo minuta.451. Zaklu~ivme deka va`na uloga vo uspe{nosta na terapijata ima vremeto na aplikacijata vo obidot za stabilizacija na sostojbata. Na site `ivotni e sprovedeno op{to klini~ko prebaruvawe. Veterinarski fakultet . 2. 71 .Skopje. kaj ku~iwata so broj 1. 40. 6 pozitivno reagiraa na protokolot za stabilizacija na sostojbata na {ok. 38. 4. Preg.9. so fiziolo{ki rastvor vo doza od 10 do 50 ml/kg.80.7. 7 i 8 inicijalno pozitivno izreagirale vo nekoi parametri. Ilievska Ksenija2 Katedra po farmakologija i toksikologija.). 2009 UDK:636. Dobri rezultati se mo`ni edinstveno dokolku le~eweto e sprovedeno pravovremeno i adekvatno (kombinacija na koloidi i kristaloidi). No. ortopedija i oftalmologija. aplicirana intravenski i vo najbrzo mo`no vreme. Vet. Klu~ni zborovi: fluidna terapija. So ova istra`uvawe se opfateni vkupno 8 ku~iwa. Vet. Jurki~ Gabrijela3. Matijatko Vesna3.T. 2009 / Mak. Site pacienti primija fluidna terapija vo oblik na ednokraten ili pove}ekraten bolus od koloiden rastvor Hydroxyethyl Starch-a 6% (HAES) vo doza od 3 do 15ml/kg. Fakultet za Veterinarna medicina . ku~e 71 . ozna~eni so broevite od 1 do 8. Najrelevanten primer pretstavuva ku~eto pod reden broj 2. Site pacienti primija fluidna terapija za da go nadopolnat i odr`at izgubeniot volumen.T.ukim. stabilizacija. Velev Romel1.1.T. {ok.mk 2 1 ABSTRAKT Celta na ovoj trud e prikaz na slikata na {okot vo malata praksa i negovo adekvatno i pravovremeno tretirawe. 32. 5 i 6 sogledavme stabilizacija na telesnata temperatura (T.

terapija e intraosealna (4). a naj~esto koristeni veni kaj ku~iwa se V. isklu~ok pravi kardiogeniot {ok (4). pa zatoa se narekuvaat i plazma ekspanderi. zatajuvawe na organite i uginuvawe na pacientot (2). CRT (na ang. Koloidno onkotskiot pritisok e va`en za odr`uvaweto na fluidniot balans me|u intravaskularniot i intrasticijalniot prostor. srceva frekvencija i kvalitet na puls (1). Primarnata podr{ka na cirkulacijata pri site sostojbi na {ok e fluidna terapija. zatoa samo intravenskata aplikacija na fluidna terapija pretstavuva adekvaten izbor vo situacija na {ok (3).Saphena.Cephalica i lateralnata V. Kaj pacienti pod 2 kg telesna te`ina i pedijatriski pacienti dokolku nemo`e da se izvr{i intravenska aplikacija na fluidite. Koloidite se grupa na fluidi koi sodr`at golemi molekuli i se dizajnirani da se zadr`at podolgo vreme vo intravaskularniot prostor. boja na mukozni membrani. Kaj pacienti so normalna renalna funkcija. Tie navleguvaat vo ekstracelularniot prostor i vr{at regulacija na telesniot fluiden balans. Vo sostojba na kardiogen {ok mo`e da se izvr{i kateterizacija i na V. 72 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ VOVED ○ ○ Slika 1: Prikaz na veni za intravenska aplikacija kaj ku~iwata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Kristaloidite se grupa na fluidi koi sodr`at elektroliti na natrium i puferi so mala molekulska masa. kade najva`en uslov za uspe{na terapija e brza restitucija na izgubeniot volumen. Primarniot izvor na onkotskiot pritisok vo intravaskularniot prostor go . [okot pretstavuva naj~est sindrom koj se sretnuva vo intenzivnata veterinarna medicina. apliciranite kristaloidi brzo se izla~uvaat so urinata. Te~nostite koi se koristat vo intravenskata fluidna terapija se klasificiraat vo tri grupi: kristaloidi. vreme na kapilarno polnewe).Jugolaris so cel aplikacija na golemo koli~estvo fluidi za brzo vreme. Apliciraweto na golemi volumeni na kristaloidi rezultira so namaluvawe na onkotskiot pritisok pri {to se zgolemuva ekstravazacijata na kristaloidi vo intersticijalniot prostor. Osnovata na fluidnata terapija e vo nadopolnuvaweto i odr`uvaweto na izgubeniot volumen i vospostavuvaweto na elektroliten balans koj e potreben za normalna funkcija na organitena pacientot. Perifernata venska kateterizacija e ednostavna. koloidi i polna krv so krvni produkti (3). Koga koncentracijata na natrium vo kristaloidnite te~nosti e ista so onaa vo kletkite na organizmot stanuva zbor za izotoni~ni ili fiziolo{ki rastvori. vklu~uvajki alteracii vo mentalnata sostojba. Zatoa kristaloidnite te~nosti ne go odr`uvaat intravaskularniot volumen i ne ja podobruvaat tkivnata perfuzija koga se apliciraat zasebno (5). Tie dosta efikasno go zgolemuvaat i odr`uvaat vaskularniot volumen.[ok e sindrom koj se karakterizira so nekolku klini~ki znaci. Nedostatokot na te~nost vo intravaskularniot prostor se narekuva {ok i dokolku toj nedostatok brzo i adekvtno ne se koregira doa|a do smrt na kletkite. Tonicitetot na kristaloidnite te~nosti e vo koorelacija so koncentracijata na natrium. Nevrohormonaliot odgovor na slabiot srcev udaren volumen rezultira so periferna vazokonstrikcija i slaba resorpcija na te~nosti koi se administrirani supkutano ili intraperitonealno. capillary refill time.

Rew. plazma) i sintetski (dekstrani. packed cells volume). Vol. perzistencijata na fluidite vo "tretata telesna {uplina". hipoalbuminemija. Vol. 32. Varijaciite vo soodnosot na kristaloidi i koloidi zavisat od renalnata funkcija na pacientot. CRT i kvalitet na pulsot) (11). pad na kalciumot (pri brza nadoknada) i razvoj na tumori (4). Br. HAES) e sozdaden so hemiska modifikacija na amilopektinot i pretstavuva jaglehidratna molekula sli~na na glikogenot (6). 2009 / Mak. Preg. Fluidnata terapija mora da bide detalno proceneta za sekoj pacient zasebno.e. No. Tie se delat na biolo{ki (polna krv. Tabela 1: Karakteristiki na naj~esto koristenite koloidi vo intenzivnata mala praksa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Koloid Dekstran 40 Dekstran 70 Prose~na mol. albumini. Vet. hipovolemi~en {ok HAES 6% 200-450 kD 25. PCV (na ang. Vo sve`ata polna krv se nao|aat site faktori za koagulacija i aktivni trombociti. 71 .9 hipovolemi~en {ok SIRS (Sindrom na sistematski vospalitelen odgovor). 32. povredi na mozokot i belite drobovi. Koloidnite rastvori imaat sli~na ili pogolema molekulska masa od albuminite so {to u~estvuvaat vo odr`uvawe na koloidno-onkotskiot pritisok. Hidroksietil skrobot (sin.80.5 5. 71 .Mak.: hetastarch. imeno dokolku hematokritot padne pod 20% neophodna e transfuzija na polna krv (3). Kako mo`ni komplikacii pri transfuzija mo`at da se javat imunolo{ki reakcii (se koristi alogeni~na krv). Slika 2: Koloiden rastvor (HAES) Polnata krv so krvnite produkti se apliciraat pri jaki krvarewa i gubewe na golem volumen krv koe {to rezultira so namaluvawe vo hematokritot t. pentastarch). 1. boja na mukozni membrani. srcevi zaboluvawa i zatajuvawa i razli~ni vidovi hemoragii. krven pritisok. Celnata restitucija se ot~ituva po prefuzioniot status (srceva frekvencija. Planot za fluidnata restitucija na pacient vo sostojba na {ok vklu~uva nekolku ~ekori: 1) odreduvawe na mestoto na fluidniot deficit 2) selekcija na fluidna terapija specifi~na za sekoj pacient 3) determinacija na celnata restitucija i 4) determinacija na restituciskata tehnika (7). Vet. Ne postoi efektivna „standardna„ formula za kristaloidna i/ili koloidna infuzija koja }e garantira kompletna restitucija na intravaskularniot volumen. 2009 ~inat albuminite so molekulska masa od 69 KD koi obezbeduvaat od 75% do 80% od vkupniot koloidno-onkotski pritisok na plazmata. centralen venski pritisok.80. masa 40 kD 70 kD Polu`ivot ~asa 3 6 Ph Indikacii hipovolemi~en {ok 4.1.5 73 . hidroksietil skrob.

Hrvatska. se dodeka ne se postignat celnite parametri Sreden arteriski pritisok 60-80 mmHg Sreden arteriski pritisok 80-90 mmHg CTR 1-2 sek CTR 1-2 sek najmaliot mo`en fluiden volumen koj }e ovozmo`i uspe{na restitucija na intravskularniot volumen i }e ja minimizira ekstravazacijata na fluidite vo intersticiumot (3). pol i vozrast na pacientite opfateni so istra`uvaweto Pol Ku~e 1 Ku~e 2 Ku~e 3 Ku~e 4 Ku~e 5 Ku~e 6 Ku~e 7 Ku~e 8 74 ma`jak ma`jak ma`jak `enka ma`jak ma`jak ma`jak ma`jak Vozrast (meseci) 96 60 180 24 8 72 60 24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Rasa Bernandinec Zapadno-{kotski terier Rotvajler Ramnovlaknest retriver Bokser Germanski ov~ar Staroangliski ov~ar Labrador retriver . Tabela 2: Rasa. Supranormalnata restitucija za krajna to~ka go ima nivoto nad normalniot limit. pol i vozrast se prika`ani vo tabelata 2.Postojat dva vida na restitucija: supranormalna i hipotenzivna. Celta na hipotenzivnata restitucija e da se administrira ○ CEL NA ISTRA@UVAWETO Celta na ovoj trud e prikaz na efiksnosta na fluidnata terapija za pravovremeno i soodvetno le~ewe na sostojbite na {ok kaj ku~iwata vo malata praksa. ~ija rasa. MATERIJALI I METODI So ova istra`uvawe se opfateni vkupno 8 ku~iwa vo sostojba na {ok od razli~na etiologija doneseni vo klinikata za mali `ivotni na Veterinarniot fakultet vo Zagreb. Vo edno celta e da se uka`e na pravilniot izbor. ozna~eni so broevi od 1 do 8. se dodeka ne se postignat celnite parametri Supernormalna nadoknada ku~e 5-15 ml/kg koloidi 20-50 ml/kg kristaloidi Da se povtoruvaat na sekoi 30 min. Administracijata na HAES kako kontinuirana infuzija (constant rate infusion .CRI) ovozmo`uva permanentno snabduvawe so golemi molekuli so cel odr`uvawe na koloidno-onkotski pritisok kaj hipoalbuminemi~nite pacienti (8). dodeka hipotenzivnata se primenuva za postignuvawe na krajni to~ki na restitucija koi se pod normalniot limit. stabilizacijata na ovie pacienti vo sostojba na {ok. dozata kako i na~inot na aplikacija na fluidite vo Grafikon 1: Na~in na nadopolnuvawe na fluidi kaj ku~e vo sostojba na {ok Po~etni perfuzioni parametri Da Krvarewe vo telesna {uplina Tkiven edem Edem na beli drobovi Edem na mozok Zatajuvawe na bubrezite Zatajuvawe na levoto srce ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ne Hipotenzivna nadoknada 3-5 ml/kg koloidi 10-15 ml/kg kristaloidi Da se povtoruvaat na sekoi 30 min.

kako blokator na H2 .t. Kalifornija. od Temecula. 1. Ketocef. Vet. Br.80. 2009 ○ Terapijata na sekoj pacient e individualno odredena vo zavisnost od sostojbata i izmerenite klini~ki parametri kaj pacientot. No.histaminskite receptori Peptoran. Vet. 2009 / Mak. Isklu~ok e pacientot broj 1 kaj koj dijagnosti~ki i klasifikaciski {okot se tretira so diuretici bez primena na fluidna terapija (kardiogen {ok). Vol. Augmentin i Lendacin.Mak. kako antiaritmik Lidokain.d. Rew.80. kako sedativi Apaurin. Dormicum. kako kortikosteroidi Solu Medrol. Mereweto na odredeni klini~ki parametri se izvr{i so aparat za taa namena (PM-9000 Vet Veterinary Portable Multi-Parameter Patient Monitor) na proizvoditelot Grady Medical Systems.d. 71 . Preg. kaj sekoj pacient utvrdena e sostojba na {ok (tabela 3) predizvikana od razli~na etiologija. kako centralen antiemetik Torecan. 32. a od vitaminski preparati be{e primenuvan Konakion i Biodyl vo prepora~anite dozi. kako hemoterapevtici Cefobid. 71 . SAD.1. Penbritin. po {to se postaveni intravenski kanili (slika 3) i se prateni klini~kite parametri vo tekot na terapiraweto. Kako fluidnata terapija se koristeni komercialni rastvori za intravenska primena i toa HAES-Steril 6%. Baytril. Trimetosul. fiziolo{ki rastvor Ringer i dvata na proizvoditelot Braun Medical L. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ REZULTATI I DISKUSIJA Po izvr{eniot op{t klini~ki pregled i izmerenite klini~ki parametri.9% na proizvoditelot Pliva d. Inc. 75 . Slika 3: Venepunkcija na pacientite koristeni vo istra`uvaweto ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Kaj site ispituvani `ivotni pred po~etokot na tretmanot e sproveden op{t klini~ki pregled. 32. Vol. Cefalotaksim. Site ostanati pacienti primaa fluidna terapija vo oblik na ednokraten ili pove}ekraten bolus na koloiden rastvor na HAES vo doza od 3 do 5 ml/kg zaedno so kristaloiden fiziolo{ki rastvor (Ringer ili NaCl) vo doza od 10 do 50 ml/kg. po {to bea podlo`eni na fluidna terapija za nadopolnuvawe na izgubeniot volumen i druga simptomatska terapija. i fiziolo{kiot rastvor NaCl 0. no vo glavno se koriste{e: kako diuretik Furosemid. Imizol. Heptanon.

rentgenska snimka krven razmaz na periferna krv HAES 5 ml/kg + GDV(gastric dilataion et volvulus) Ringer 15 ml/kg babesiosis HAES 3 ml/kg + Ringer 10 ml/kg. povolen NaCl 40 ml/kg (CRI) letalen 3 septi~en babesiosis histiocitom fibros malign 4 distributiven 5 hipovolemi~en klini~ki parametri. 4. biohemiski profil na krv krven razmaz na periferna krv rentgenska snimka. letalen HAES 20 ml/kg/den (CRI) HAES 3 ml/kg + Ringer 10 ml/kg. za razlika od pacientite so broj 3. ultrazvu~na pretraga HAES 3 ml/kg + povolen Ringer 10 ml/kg HAES 2 ml/kg + Ringer 10 ml/kg letalen HAES 3 ml/kg + Ringer 10 ml/kg. povolen HAES 20 ml/kg/den (CRI) HAES 3 ml/kg + Ringer 10 ml/kg. NaCl 40 ml/kg (CRI) 8 septi~en letalen Po pravovremenoto sproveduvawe na fluidna terapija kaj pacientite so broj 2. dijagnozata. Kaj pacientite pod broj 2. Najrelevanten primer za povolniot ishod po fluidnata terapija e pacientot so reden broj 2 (tabela 4) kaj koj mnogu brgu (ve}e po 12 ~asa) dojde do stabilizirawe na gore spomenatite parametri. 76 . 5 i 6 konstatiran e povolen ishod. hematolo{ki status gastroetheritis haemorrhagica 6 opstruktiven rentgenska snimka volvulus intestini 7 opstruktiven sondirawe. i/v Ishod povolen 2 distributiven klini~ki parametri. 7 i 8 kade i pokraj sprovedenata terapija ishodot be{e letalen. CRT i frekvencijata na pulsot. 5 i 6 po fluidnata terapija e zabele`ana stabilizacija na telesnata temperatura. terapijata i ishodot kaj pacientite koristeni vo istra`uvaweto Pacient Vid {ok 1 kardiogen Metoda na dijagnosticirawe rentgenska ultrazvu~na pretraga Kone~na dijagnoza DCM (dilatative cardiomiophaty) siriasis Fluidna terapija Furosemid 4 mg/kg.Tabela 3: Zbiren prikaz na vidot na {ok.

Vet.Mak. Vet.0 sek 1.1 39. Rew.0 sek Hipotermijata koja e zabele`ana vtoriot den od po~etokot na terapijata kaj pacient so broj 5 ja poistovetuvame so popu{tawe na kompenzatorniot mehanizam na organizmot na pacientot.0 37.4 36. Tabela 5: Dvi`ewe na klini~kite parametri kaj pacientot broj 5 po primenata na fluidna terapija Den 1 2 3 4 Vreme 10:00 11:00 12:00 13:00 17:00 18:00 23:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 18:30 21:00 09:00 10:00 11:30 08:00 16:00 18:00 Temperatura 37.0 sek 1.8 38.4 38.3 37.6 37.4 38. Vol.7 Puls 222 220 210 210 200 200 200 180 160 160 170 Di{ewe 78 70 64 58 54 54 48 42 36 36 40 CRT 4.0 sek >3.2 36.0 sek < 1.0 sek >3.5 sek 2.0 sek 3. Br.1 37.80.0 sek Kaj pacientot so broj 5 poradi dijagnosticiranata hipoalbuminemija be{e potrebno prodol`uvawe na terapijata so HAES vo oblik na kontinuirana infuizija.0 sek < 1.0 sek >3. 32.8 37.0 sek 3. Korekcija na hipovolemijata i hipotenzijata kaj hipotermi~ni pacienti rezultira so normalna ili zgolemena telesna temperatura (10) {to mo`e{e da se zabele`i i kaj pacientite so broj 5 i 6 (tabela 5 i 6). 71 .4 38. 2009 / Mak. Vol.6 37.6 37.1 37.0 sek 3.0 sek < 1.0 sek 2.3 36. 77 .0 sek 2.0 38.0 sek < 1.5 38. Kaj ovoj pacient po povtorenata terapija zabele`ano e namaluvawe vo varijacijata na telesnata temperatura (tabela 5).0 Puls / / / / / / / 64 64 60 / / 60 70 / / 124 105 100 / / / Di{ewe / / / / / / / / / / / / / / / / 20 20 20 20 20 20 CRT < 1.0 sek 2.0 sek / 2.80.5 sek 3. 2009 Tabela 4: Dvi`ewe na klini~kite parametri kaj pacientot broj 2 po primenata na fluidna terapija Vreme 4:00 4:30 5:00 6:00 7:00 8:00 8:45 9:45 12:45 15:00 16:00 Temperatura 40.9 40.0 38.6 36.6 37.0 sek 1.0 sek 3.0 sek < 1. No. 71 . Preg.0 sek 1.0 37.8 39.4 36.8 36.0 sek 1.0 sek 2.0 sek / / 3.0 sek 1.0 38. Imeno hipovolemijata i hipotenzijata posledi~no predizvikuvaat hipotermija (9) kaj pacientite vo sostojba na {ok.1 37. 32.0 sek 3.1. 1.0 sek >3.0 38.7 38.0 37.

0 sek Realnite podatoci za telesnata temperatura mo`eme da se dobijat duri po korekcija na hipovolemijata (9) {to e primer i kaj prika`anite pacienti. 4.2 39. Pacientite so reden broj 3. Kaj pacientite so broj 2. 78 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . ZAKLU^OK Od seto pogore izlo`eno mo`e da se zaklu~i deka va`na uloga vo efikasnosta na terapijata na {okot igra vremeto na aplikacija na fluidnata terapija. 5 i 6).3 38. 7 i 8 iako po apliciranata fluidna terapija inicijalno reagiraa pozitivno vo pogled na merenite parametri. Osnovna terapija pri sostojba na {ok e brzata korekcija na hipovolemijata pri {to dobri razultati se mo`ni samo dokolku le~eweto e adekvatno sprovedeno (intravenska aplikacija na kristaloidni i koloidni rastvori). no vo isto vreme se namaluva cirkulacijata vo splanhnikusot. muskulite i ko`ata (1).2 Puls 173 180 160 Di{ewe 35 30 35 CRT 3.Tabela 6: Dvi`ewe na klini~kite parametri kaj pacientot broj 6 po primenata na fluidna terapija Vreme Pri priem (12h) 14h 18h Temperatura 37.0 sek 1. Hipotenzijata predizvikuva vazokonstriktiven odgovor (klini~ki se ot~ituva so skratuvawe na CRT) koj go poddr`uva `ivotot na pacientot na kratko vreme. Sepak etiologijata na {okovata sostojba so vreme dovede do egzacerbacija na procesot {to rezultira{e so letalen ishod.0 sek 2. Monitoringot na pacientot vo sostojba na {ok i pravovremenata simptomatska terapija pretstavuva su{testven del vo procesot na stabilizacija na istiot. So ovoj odgovor poddr`ana e perfuzijata vo mozokot i koronarniot krvotok. 5 i 6 po sprovedenata fluidna terapija koregirana e hipoperfuzijata i hipotenzijata pri {to zabele`ana e posledi~na normalizacija na CRT i pulsot (tabela 4.

Research showing that all animals were received in shock. fluid therapy was occured to update and maintain lost volume. (2006): Fluid. 25:2728. 71 . Dogs 1.. Emergency and Critical Care. Faculty of Veterinary Medicine . Dogs (5. Boag A. Vet. (2004): Critical Care: Shock and Resustitation. Dogs 3.. intravenous applied in the fastest possible time.9. Br. Kirby R. All patients received fluid therapy in the form of one or multiple bolus colloid fluids Hydroxyethyl Starch 6% (HAES-a) dosage of 3-15 ml/kg with a physiological solution in the dosage of 10-50 ml/kg. vet. (2007): BSAVA Manual of Canine and Feline. and are accompanied by clinical parameters during treatment.ukim. which the value for 18 hours changed to TT 38. LITERATURA 1.1. In all our study patients. (2001): Hitna stanja u veterinarskoj medicini-III. and the frequency.Mak. Aldrich J. No.. 4. 71 .80. King L. 1. In all animals was performed complete general clinical index. 7 and 8 have an initial positive reactions in some parameters. 2. Significant results are possible only if treatment is timely and adequately (a combination of colloids and crystalloid). ophthalmology and orthopiedy. Kiš I. 32. the venous route was applyed.Skopje.4. Trojacanec Plamen2..Skopje. Jurkic Gabrijela3. Faculty of Veterinary Medicine . dogs. 2009 / Mak. Electrolyte and Acid-Base Disorders vo Small Animale Practice. CRT 4 seconds. Vol. 2009 INFLUENCE OF FLUID THERAPY FOR STABILIZATION OF DOGS IN SHOCK CAUSED WITH DIFFERENT ETIOLOGY (case report) Novakov Todor1. shock. 3 Department of internal disease of small animals. Matijatko V. Second ed. The most relevant example is the dog number 2. but etiological situation has led to deterioration and mortalities. Department by surgery. Key words: fluid therapy. 5 and 6 after therapy was stabilize body temperature (TT). G.edu. CRT 3 seconds and the frequency was 180th. We have concluded that the time of applications and attempt have significant role in the successible treatment to stabilize a patients. 29 th World Congress of the WSAVA.30. Our study showed a positive response after applications of bolus HAES and physiological solutions. Ilievska Ksenija2 1 2 Department of pharmacology and toxicology. 4. This study included a total of 8 dogs that are numbered from 1 to 8. DiBartola S. The basis of shock therapy is the correction hipovolemia appropriate liquid. and the frequency was 222. stabilization. 32. CRT.mk ABSTRACT The aim of this work is the portrayal of shock in a small practice and its timely and proper treatment. Matijatko Vesna3. exception makes patient number one wich with respect to the diagnosis and classification of shock succumb on other therapy. vjesn. Hrv. Septièni pacijent u jedinici intenzivne skrbi. Vet. who received value of TT 40. Veterinary Faculty of Zagreb e-mail: todornovakov@fvm. Rew. Vol. Velev Romel1. P. 2. Preg.80. 6) gave a positive response to the protocol to stabilize shock. 3. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 79 . 17 .

Crit.. 777 . Nelson R. Hauptman J. (1998): The systemic inflammatory response syndrome: definitions and aetiology. Chemother. K. 41. 540564. 118-120. 567-583. Radostits O. Fluid and electrolyte therapy.780.. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis.○ Day T. 5. 80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . 7.. Feldman E.M.G. M. 1-7. & Bateman S. In: Radostits O. Suppl. 91-124. Houston D. Ettinger S. Couto C.. Houston D.O. Curr. Bagshaw S.B. (2000): Textbook of Veterinary Internal Medicine diseases of the dog and cat. 10. M..389. (2008): The use of plasma in the critical patient.M. (2006): Fluid resuscitation and the septic kidney. (Eds.). 387. W. pp. Opin. 527-530. Nyström P. (2003): Small Animal Internal Medicine. London. Antimicrob. J. Fifth ed.C. G. A. 8.. 403-419. Care. 9. Mayhew I. Bellomo R. Hopper K. 325-347. 14th International Veterinary Emergency and Critical Care Symposium. (1996): Fluid Balance and Therapy. W. (2000): The Clinical Examination. 325-391. Saunders..M. 11.... Third ed. 6. 12.

abstraktot. Pregledni trudovi: Preglednite trudovi i monografii koi gi vklu~uvaat site aspekti od vetrinarnata nauka se prifatlivi za MVP. se ~ukaat so dvoen prored na A4 format ( 21 h 28 sm) so margini od najmalku 2. Vo niv se prika`uvaat va`ni pra{awa od klini~ki i biomedicinski istra`uvawa. Imiwa na avtorite (vklu~uvaj}i gi imiwata. Se ~uka so golemi bukvi so 81 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ . Rakopisite podneseni za objavuvawe vo Makedonskiot veterinaren pregled stanuvaat postojana sopstvenost na spisanieto i nemo`at da bidat objavuvani na drugo mesto bez potpi{ana dozvola od avtorot i od spisanieto.UPATSTVO DO AVTORITE Makedonski veterinaren pregled e stru~no spisanie koe go objavuva Fakultetot za Veterinarna Medicina od Skopje. kratki soo{tenija i prikazi na slu~aj. faks i e-mail adresa. Sekoja strana treba da bide numerirana. Makedonija i nadvor od nea. ○ TIPOVI NA PUBLIKACII Vo Makedonski vetrinaren pregled se objavuvaat originalni trudovi. prikazi na slu~ai. i drugi vraboteni vo dr`avnite i privatnite organizacii vo R. NASLOV Naslovot treba da bide karatok i informativen. adresa. Dokolku postojat pove}e avtori. FORMA NA PODNESOK Trudovite dostaveni za objavuvawe vo Makedonski veterinaren pregled se podnesuvaat na makedonski jazik so abstrakt na angliski jazik podgotveni spored upatstvoto za podgotovka. kako i toa dali e fikansiran od nekakov proekt ili institucija (so brojot na proektot i kompletniot naslov na institucijata i mestoto). Vo spisanieto se objavuvaat izvorni nau~ni trudovi. magisteriumi i drugi prilozi od site oblasti na veterinarnata medicinata i srodnite nauki. posle imeto na avtorot se apostrofira mala arabska brojka koja ja ozna~uva adresata na institucijata kade {to e pripa|a. Site tabeli i sliki se numeriraat posledovatelno so koristewe na arabski broevi. rabotnata pozicija.5 sm od sekoja strana. klini~ki i laboratoriski iskustva. Vo poseben oddel kako blagodarnost se vnesuvaat i podatoci ako trudot e nekade referiran. telefon. srednite imiwa i prezimiwata) se bez akademski stepeni. pregledni trudovi. Naslovot. celosnite imiwa na avtorite po~nuvaj}i so nivnoto prezime kako i institudcijta kade pripa|aat. Originalni trudovi: Originalnite trudovi pokrivaat celosni izve{tai od istra`uva~ka rabota napi{ani spored zadadeni upatsvo na podgotovka so precizen opis i celosna interpretacija na teoretska i eksperimentalna rabota. Na poseben paragraf se dodava adresa za korespodencija koja go vklu~uva imeto na korespodentniot avtor. referencite. Avtoritativen i kriti~ki pregled na momentalnata sostojba i odli~no poznavawe na problamatikata koja e predmet na analiza e potrebno za preglednite trudovi. Pravo na objavuvawe imaat site doktori po veterinarna medicina. Trudovite zaedno so tabelite so nivnite naslovi i slikite so legendi. sekoja tabela ili slika zapo~nuva so novata strana. Eksperimentite na `ivotni treba da bidat izvedeni vo soglasnost so ve}e prifatenite principi za odgleduvawe i upotreba na `ivotnite. reviski trudovi. NASLOVNA STRANA Naslovnata strana na trudot treba da go sodr`i naslovot na trudot. Kratki soop{tenija i prikazi na slu~aj: Kratkite soop{tenija i prikazi na slu~aj se nameneti za promocija na novi idei i rezultati vo novi ili razvojni oblasti na vetrinarnata nauka. Rakopisot treba da e so font mac c times za makedoskiot tekst ili times new roman za angliskiot abstrakt so golemina na fontot od 12.

London: Imperial College Press. van der Geest.. http:// www1. (2005). Se prepora~uva vo nego da se sodr`at zborovi koi {to se neophodni za identifikacija na predmetot na istra`uvawa.nsf/all/ sg11071/$FILE/lacombe_sensory_trial.L.W. Buttery.. S. & Hill. Eisen (Ed. Fijter. R. Jones. COMA (1984). L. PODNESUVAWE NA RAKOPISOT So sekoj podnesen trud treba da bide dostavena potpi{anata izjava za prenos na avtorskite prava.G. ABSTRAKT Izvadok od 100 do 250 zborovi za originalnite trudovi i 100 zborovi za prikaz na slu~aj se ~uka na poseben list so dvoen prored i se dostavuva kako vtora stranica od trudot. 2. Rakopisite se ispra}aat na slednava adresa: Fakultet za veterinarna Medicina Makedonski Veterinaren pregled Lazar Pop Trajkov 5/7 1000 Skopje R. REFERENCI Literaturnite podatoci vo tekstot se citiraat so arapski brojki vo zagradi. USB) ili po elektronska po{ta. Goleminata na fontot e 10. Hoekstra. Bardsley. ako ne e daden vo naslovot. pred literaturnite podatoci. Hemiski formuli..ca/$department/deptdocs. Diet and Cardiovascular Disease (Department of Health and Social Security). A.gov.ab. CD. Genetics of body composition and metabolic rate. The Effects of Terminal Sire Breed on Carcass Quality and Sensory Traits of Lamb. slika ili literaturen podatok se citira vo tekstot so arapski brojki. J. Se pora~uva upotreba na simbolite na osnovnite i izmerenite merni edinici vo makedonskiot jazik kako i na prefiksite na kirilica Blagodarnostite se pi{uvaat na krajot od tekstot. J.). Makedonija Se podnesuvaat vo elektronski zapis (disketa. Literaturata se pi{uva na poseben list hartija. 17–25.M. J.nih. ili na veb stranata: www.Q. Wasser. 131–160). 82 . spored redosledot na spomenuvaweto vo tekstot. 69. G. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TABELI I SLIKI Tabelte se prilo`uvaat na posebna strana... C. Report of the Panel on Diet in Relation to Cardiovascular Disease. P. Potrebno e da se vnese vidot na `ivotnite upotrebeni za ispituvawe. Da ne se vnesuvaat drugi kratenki osven standardnite edinici za merkite i nivnite izvedeni edinici. Sekoja tabela. Redosledot na pojavuvaweto vo tekstot go opredeluva nivniot broj.L. (2006). The relationship between slow and fast myosin heavy chain content. Radiology 236: 189–195. & Byrbidge-Boyd. so dvoen ○ prored.J. 5.nlm. Tekstot se iznesuva vo pasivna forma (bez nie ili na{ite).W. S. vo ista linija so tekstot.. The Mouse in Animal Genetics and Breeding Research (pp. vidovite na `ivotni na koi se praveni eksperimenti. (2005). Bunger. latinski kratenki od imiwa se dozvoleni vo naslovot.. materijal i metodi. so dvoen prored i sekoja tabela treba da vklu~uva naslov vo JPG ili TIFF format so rezolucija 300 dpi. W. Sazili. calpastatin and meat tenderness in different ovine skeletal muscles. 3. G. KLU^NI ZBOROVI Pod tekstot se vnesuvaat do 5 klu~ni zborovi. Vo trudovite treba da se upotrebuvaat edinici od internacionalniot sistem na edinici (SI).W.gov SODR@INA NA TRUDOT Tekstot se deli na: voved. L. A final report to the Alberta Sheep and Wool Commission. 4. M.J. Sodr`inata vo izvadokot treba da e nezavisna celina a ne da opi{uva {to e izneseno vo trudot.N. rezultati i diskusija. 1. In E. T. Croken.font 12. R. London: The Stationary Office. Za izbor na klu~ni zborovi se prepora~uva MeSH vo Index Medicus/Medline. Sensky. Parr. Gibson. (2005).. P. van den Dool. Trudot go podnesuva korespodentniot avtor.agric. rakopisite pri prigotvuvaweto ili drugite neobjaveni podatoci ne se citiraat vo literaturata no mo`at da se spomenat vo tekstot vo zagrada.. Li~nite prepiski. Goleminata na tekstot e so font 10. Meat Sci. Poinakov redosled mo`at da imaat reviskite trudovi i prikazite na slu~aj. Functional renal volume: quantitative analysis at gadolinium-enhanced MR angiography – feasibility study in healthy potential kidney donors.

osven izvadok (abstrakt) od 400 zborovi ili pomalku SOGLASNOST ZA PRENOS NA PE^ATARSKITE PRAVA Pe~atarskite prava na trudot so naslov: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ koj }e se objavi vo spisanieto Makedonski veterinaren pregled se prenesuvaat na spisanieto.EKSKLUZIVNA IZJAVA ZA OBJAVUVAWE NA AVTORITE KOI PODNESUVAAT TRUD Potvrduvam deka nieden material vo ovoj rakopis ne e objaven porano i nieden materijal ne e daden nikade za objavuvawe od bilo koj vid. no avtorite go zadr`uvaat slednovo: Site prava na sopstvenost osven pe~atarskite. kako pravoto na patent Pravoto za upotreba na del ili site delovi od ovoj trud za svoja li~na rabota. prezime i ime potpis 83 .

84 .

85 .

SKOPJE 86 .FACULTY OF VETERINARY MEDICINE – SKOPJE FAKULTET ZA VETERINARNA MEDICINA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->