P. 1
Zadaci Za Prijemni Matematika Gimnazija

Zadaci Za Prijemni Matematika Gimnazija

|Views: 1,919|Likes:
Published by Amar Bapic

More info:

Published by: Amar Bapic on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

B O S N A I H E R C E G O V I N A

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U N S K O - S A N S K I K A N T O N
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
.......................................................... ........................................................
IME I PREZIME BROJ OSVOJENIH BODOVA
Z A D A C I Z A P R I J E M N I
I SPIT IZ MATEMATIKE ZA SKOLSKU 2010l11.
BODOVI: Osvqieno I M o g ~
I . lzrafunati: 18 - (9 + [I 5 - (1 7 - 7)] ] =
IZ
..................................................................................................................................
2. Izrafunati: 5 + 8 5 + 5 . (- 4 ) =
..................................................................................................................................
3. Data je funkcija Ax) = 3x- 4 , odrediti
f (2 ) =
/2
....................................................................................................
4. Zaokruii tafnu jednakost:
1
J16 J25
- 1 , d) - = 5 a) J - 3 6 = 6 , b) &%=- 6, c ) --
4 10
I I
....................................................................................................................................
5. Izrafunati: (u' . u s ) : u6=
................................................................................................................................... 1
6. Rastaviti na faktore: 8 1u' - 36h2 =
................................................................................................................................... 1
Okrenite list
7. RjeSit jednatinu: 3(5 - 2x) + 5 = -4
........................................
8. RjeSiti sistem jednatina:
4 x + y = l l
5 x - 2 v = 4
........................................................................................................................
,; , . :;iir;;.<:.. ' . i obim pravougaonika ako je jedna stranica 5 ern i dijagonala 13 em.
)2
k 2 - ' ,
10. Dokazati i odrediti za koje k je - cio broj.
k + 2
UKUPNO:
B OS NA I H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U N S K O - S A N S K I K A N T O N
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
.................................................. ......................................................
IME I PREZIME BROJ BODOVA
Z A D A C I Z A P R I J E M N I
ISPIT IZ MATEMATIKE ZA SKOLSKU 2009110.
BODOVI:, Osvojeno 1 MoguCe
I . Svesti na jedan stepen:
( u3. aJ) 2 =
2. Koja totka leii na pravoj y = -3x + 1 ?
A(3,lO) ili B(-2,7)
..........................................................................................................................
3. Rastavi na faktore:
64x4 - I =
.................................................................................................................................
4. IzraEunaj vrijednosti izraza A i B i uporedi ih:
L
6. Ako 12 radnika zavrSe neki posao za 7 dana, za koliko Ce dana taj isti posao uraditi 2 1
radnik?
7. RijeSi sistem jednatina:
8. Jednakokraki trapez ima duiine osnovica 15 cm i 3 cm, a krak je dug 10 cm. Odredi
visinu trapeza i izraEunaj njegovu povrSinu.
9. PovrSina valjka je 88 n on' .a njegov poluprefnik 4 cm. IzraCunaj visinu i zapreminu
valjka.
B O S N A I H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U N S K O - S A N S K I KANT ON
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
........................ BROJ BODOVA
................................................
IME I PREZIME U~ ENI KA
ZA UPlS U SKOLSKU 20071'08. GODINU
Z A D A C I
ZA PRIJEMNI ISPIT 12 MATEMATIKE
BODOVI:
3. IzraCunaj te i zaokruiite hen rezultat:
I
as - a6
-
4. Svesti na jedan stepen: ------ -
a4
5. IvaEunajte koliko je a + b + c ako je b = 2a, c = 3b i zaokru2ite taCan odgovor:
a) 80,
b) 8a2, c) 9a , d) 90'
( Jedan bod za pogodeno, a dva boda za inatunato.)
................................................................................................................................
Okrenite list!
6. RjeSiti jednacinu:
(x+3)' =(x-2)? +3x-16
7. RjeSiti sistem jednacina:
3x -2y = 10
x + y = 5
8. Ako se nekom broju doda njegova petina i joS broj osam dobveni zbir ima vrijednost
dvadesel(20J. Koji je lo broj?
9. Dat je trapez koji ima duiinu krakova 10 cm i 17 cm, a duiina kraCe osnovice je
9 cm i duiina visine 8 cm. Odrediti duiu osnovicu i povrSinu tog trapeze.
......................................................................................................................................................
UKUPNO:
Trebate osvojiti najmanje Sest bodova.
B OS NA I H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNS KO- S ANS KI KANT ON
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
N A m , KULTURE I SPORTA
.........................................
IME I PREZIME
BROJ BODOVA ..................
ZA UPIS U SKOLSKU 2007108. G O D N
Z A D A C I
ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE
II
...................................................................................................................................
2. IzraCunati i zaokruiiti tahn odgovor:
.................................................................................................................................
3. IzraEunati:
12
..................................................................................................................................
4. Ispitati da li taEke A ( 2, -6 ) i B ( 1, 4 ) pripadaju grafiku Wc i j e (pravoj )
II
y = - 4 x + 2 .
.................................................................................................................................
Okrenite list!
II
6. RijeSiti sistem jednaeina:
2x+y=5
3 x - 2 y = 4
7. Obim pravougaonika je 84 cm . Duiina duie stranice pravougaonika je za 8 cm duia od M e .
Kolike su stranice tog pravougaonika ?
................................................................................................................................. 2-
8. Osnovne ivice kvadra su a= 8 cm i b = 6 cm . ImEunaj povrSinu kvadra ako mu je
visina jednaka dijagonali osnove (baze) .
.................................................................................................................................
9. Skratiti razlomak:
12
..... I.... ....................................................................................................................... 12
UKUPNO: 115
Trcbatc osvojiti najmanje Sest bodova.
B O S N A I H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINL:
U N S K O - S A N S K I K A L I T O N
KANTONALNO MINISTARSTVO 0 l%l<AZOVAN.J.4,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
.............................................. BKOJ BODOVA ...........................
IME I PREZIME SKOLSKA 2006107. GOD.
Z A D A C I
ZA PRIJEMNI ISPI?' IZ MATEMATIKE
1. IzraEunati:
19-{11+[14-(15-7)]}=
3. Zaokruii taenu jednakost:
JG
a) a = 5 , h) & = 8 , C) T = 2.
4%
(1,-=3
2
90') - 4h2 3u + 2h
4. Za a # 0 i b z 0 dati izraz svesti na jednosravni]i oblik:
- -
uh ( I
7
-
................................................................................................................................. - . .
5. ItjcSiti proporciju: 1 8 : x = 0 : 5
' I
................................................................................................................................. - .
, Okrc~~i t c list!
.............................................._................................................................................
7. RjeSiti sistem jednaEina
.. 12
5 x - 3 y = 9
x - y = l
8. NaCi obim trougla Ciji su vrhovi dati koordinatarna: A(3,2), B(7,S) i C(7,2).
9. Obirnobojenoglikaje 116cm.
IzraCunati povrSinu tog lika.
22
(U zadatku uzeti ~r = -
22
jer je ~r = - )
7 7
UKUPNO: 115
Trebate osvojiti najmanje Sest bodova
B O S N A I H E R C E G O V I N A BOSNI A AND HERZEGOVI NA
FBDERACI JA BOSNE I HERCEGOVINE
PEDKRA~ON OF BQIINIAAND Hmaxmmw
U N S K O - S A N S K I KANTON T H E U N A - S A N A C A N T O N
PEDAGOSKI ZAVOD BIHAC
PEDAGOGICAL INSTITUTE BIHAC
.....................................
IME I PRZIME
BROJ .BODOVA.. .........................
SKOLSKA 2005106. GOD.
Z A D A C I
ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE
6. RjeSiti sistem jednaEina:
2 x + y = 5
............................................................................................................ ..................... i
7. Ako su dui i ne dviju stranica i visine u trouglu kao na slici odredite kolika ja duiina
/2
stranice AB ?
.................................................................................................................................
8. Obim baze kocke je 12 cnt. Kolika je zapremina tc kocke?
12_
.................................................................................................................................. &-
9. 'I'atka Mi-2.3) pripada grafiku funkcijct ( m - 2 ) s - 2 1. + 111 - 1 = 0.Odl.ctciiri
\!riiednost paramctra ni.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
PEDAGOSKI ZAVOD BIHAC
.............................................................................
IME I PREZIME
.............................................................................
UKUPNO BODOVA
Z A D A C I
za prijemni ispit iz matematike, 2004. godine
TaEno rjegenje prvog zadatka donosi jedan bod a ostali zadaci donose dva boda. Za
vrijeme rada nije dozvoljeno koriStenje ud%benika, formula, digitrona ili drugih
pomagala osim geornetrijskog pribora.
1. IzraEunati:
( -8 + 3 ).( -6 ) - ( -4 )
(-5 ) =
2. IzraEunati vrijednost izraza:
4 2
m - m +m- 6 = za m=- 2.
4. Rastaviti na faktore pa skratiti izraz:
3a-3b a+b
-
.--
a' - h2 6
5. RjeSiti jednaEinu:
6. RjeSiti jednarinu:
1 x +7 1 =2
7. RjeSiti sistem jenafina:
3 ~ - 5 ~ = 6
x+1: = 10
8. Odrediti zapreminu kupe Eiji je poluprijefnik baze 5 cm i
duiina borne izvodnice 13 cm.
I'r-ijem izrude je dva Sklska suru
Kundidat rreba du ima obezbjeden prostor zu samostulan rad
BOSNA l HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKOSANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSNO OBRAZOVANJA,
NAUKE l KULTURE
.......................................................
IME I PREZIME
........................................................
UKUPNO BODOVA
Z A D A C I
za prijemni ispit iz matematike, 2003. godine
TaCno rjeSenje prvog zadataka donoskjedan bod a ostali zadaci donose po dva boda.
Za vrijeme rada nije dozvoljeno koristenje digitrona, udibenika, formula ili drugih pomagala
osim geometrijskog pri bora.
1. IzraCunati:
2. IzraCunati:
3. IzvrSi naznakene opracije sa racionalnim izrazima:
4.
Kad se nekom broju doda njegova polovina i od tog oduzme njegova treCina dobije se 7.
Koji je to broj?
( )
6. Cijena koSulje nakon pojeftinjenja od 20% iznosi 56 KM. Kolika je prvobitna cijena
kosulje?
( )
7. PovrSina pravougaonika je 420 cm2 a jedna mu je stranica 35 cm. Koliki je poluprijeknik
opisane kruinice?
8. IzraCunati povrSinu i zapreminu pravilne ketverostrane piramide kojoj je osnovna
ivica (brid ) a = 10 cm, a boCna visina h = 13 cm.
BOSNA l HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE I KULTURE -
.......................................................
IME I PREZIME
.......................................................
UKUPNO BODOVA
Z A D A C I
za prijemni ispit iz matematike, 2003. godine
Tatno rjeSenje prvog zadataka donosi jedan bod a ostali zadaci donose po dva boda.
Za vrijeme rada nije dozvoljeno koriStenje digitrona, udibenika, formula ili drugih pomagala
osim geometrijskog pribora.
1. Izratunati:
( 3 - 9 ) .(-5)-(-6).(-4)=
3. Ne koristeti pribliine vrijednosti izraCunati:
4. Rastaviti i svesti na najprostiji oblik slijedeki izraz (za a # k3):
6. RijeSiti sistem jednakina:
( )
7. Odrediti obim pravouglog trougla kod koga je kateta b = 10 cm i
hipotenuza 26 cm.
( )
8. Kolika je povrSinu kocke ako je njena zapremina V= 216 cm3
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKOSANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSNO OBRAZOVANJA,
NAUKE l KULTURE
.......................................................
IME I PRnlME
........................................................
UKUPNO BODOVA
Z A D A C I
za prijemni ispit iz matematike, 2003. godine
Taho jeSenje prvog zadataka donosi jedan bod a ostali zadaci donose po dva boda.
Za vrijeme rada nije dozvoljeno koristenje digitrona, udibenika, formula ili drugih pomagala
osim geometrijskog pribora.
2. Rastaviti na faktore:
3. Dati su polinomi: P( x ) = 4 2 -5 x + 3, Q ( x) = - 3 2 - 8 x + 7 odrediti:
a) P (XI + e ( XI
b) P ( x) - Q (XI
4. RjeSiti jednaeinu:
5. Od 6 m Stofa krojaC saSije tri odijela. Koliko se odijela moie saSiti od
20 m istog Stofa?
6. RjeSiti sistem jednaena:
(. ....... .)
7. luahnajte obim i powSinu pravuglog trougla ako je zadano b = 12 cm,-. a : c = 3 : 5
8. PovrSina pravilne trostrane prizme iznosi P = 20&&, a ivica na osnovi a = 4 cm.
IzraCunajte visinu prime.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO - SANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA Irne i prezime
NAUKE I KULTURE Broj bodova
Sk. 200212003.godina
ZADACI
za prijemni ispit iz matematike
1. Popuniti tabelu :
2
2. IzraEunati - izraza :
3
A = ( 9 : 1. 5- 3 - 0. 4) - l o 2
4. IzraCunati ukupnu povrSinu osjenCenih dijelova na sl. 1 .ako je stranica kvadrata a = 4 cm.
Za broj ~s uzeti njegovu pribliinu vrijednos 3. 14.
Mjesto za izradu :
sl. 1
a
BQSNA I HERCEGOVINA
FEDERACLIA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKOSANSKI W N
m N A L N 0 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE I KULTURE
Imcipraime
Broj boQoM
Sk 2000/2001.@na
ZADACI
za prijemni ispit iz matematike
.......................................................................................................................... L
2. Svesti na jedan stepen:
4. Srediti polinom po opadaju6im eksponentiima:
............................................................... ( & - 3 x + 6 ) ( 2 ~ - 3 ) + ( 5 ~ - 2 ) ' =
5. Ako je a ?t 1, skratiti razlomak:
ha" - 4 - -
..........................................................................
.Zaz- 4 4, +z
L
7. RijeSiti sistem jednaeina:
2x+3v= 12
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKOSANSKI KANTON
KANTONALNO m - 0 OBRAZOVANJA,
NAUKE I KULTURE
Ime i prczime
Broj bodova
Sk 2000/200 1 .godina
ZADACI
za prijemni ispit iz matematike
..........................................................................................................................
2. Svesti na jedan stepen:
4. Srediti polinom po opadaju6m eksponentima:
( 4 ? - 3 ~ + 6 ) ( 2 ~ - 3 ) + ( 5 ~ - 2 ) ~ = ...............................................................
I
5. Ako je a ;t 1, slcratiti razlomak
kct" - 4 - -
lZcLL-4 a +2 ....... .................................................................
7. RijeSiti sistem jednaEina:
2 x +3 y = 12
4x- 2y= 8
L
8. Postaviti i rij&ti proporciju:
Neki posao urade ktiri radnika za 21 dan, za koliko de dana to obaviti 7 radnika?
L
9. Kad se polovini nekog broja doda njegova treCia i njegova dvanaestina, a oduzrne
njegova ktvrtina dobije se 10. Koji je to broj?
L
10. Odrediti uglove u Worougl u ako je prvi ugao 50°, dmgi dvostruko v&i, a treCi i
& m i su medusobno jednaki.
11. Odrediti obim i povrSmu pravouglog trapeza ako su osnovice a = 9 cm, c = 6 cm i
visina h = 4 cm.
12. IzraEunati zapreminu kupe (stoica), ako je visina H = 12 cm a izvodnica
s = 13 cm.
Vrijeme za izradu je dva Skolska sata. Svaki primjer je vrednovan sa 1 bod, Sto j e
ukupno 15 bodova. Za Mijeme rada nije dozvoljeno koriStenje pomagala osim Sestara i
leniira.
BOSNA 1' HERCECSVINA
FEDERACIJA BOSNE i HERCECOMNE
UNSKO - SANtim KANTON
PIEDAGO~KI ZAVOD
BJ' I I AC
2. Svesti na jedan stepen:
3. Rastaviti na faktore 9x2 - 16 = -
. - - --___-I _ -
4. Srediti polinom po padajucim ekponeritima
-
( ;
5. .&jegiti sistem j e d n a i
10. Jedna stranica pravougaot-&a je 4cm a dijagon:da mu je 5cw. IzraCunati
povdinu pravougaoniLa ( 1
11. Pr* baze uspravnog val;.ia j e i 3cq 'a visM vdjka je 6cm. Ixdunai i
povrSinu valjka
BOSNA 1 HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, VJERE I SPORTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IME I PREZl ME
Sk. 1999.12000. god.
Z A D A C I
za prijemni ispit i z matematike
I S KOR
2. Svest i na j edan st epen:
a) (a3 . a 4 l 2 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . Rastaviti na faktore:
a)
1 6a2 - 49b2= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L
b) 25a2 + 30ab + 9b2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L
4. Srediti pol i nom:
3 x ( 2 x + 4 ) + 5 x 2 - 2 x + 4 =
5. RijeSiti jednaEi ne:
a) 1 2 : x = 4 : 3
6. RijeSiti s i s t em jednaEi ne:
7. Kol i ko s edmougao ima di j agonal a?
8. Odredi ti povrSinu j ednakokrakog trougl a ako j e vel i Ei na os nove
a = 8 cm i vel i Ei na kraka h = 5 cm
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE,VJERE I SPORTA
Z A D A C I
za prijemni ispit iz matematike
1. IzraEunaj vrijednost brojnog izraza:
[+ 1 -(3- 3J]+(125-52dz)=
8 4
Ime i prezirne
Sk. 1998199.godina
SKOR
3. Reduciraj polinom
4. Kroz 5 jednakih cijevi bazen se napuni za 14 sati. Za koje vrijeme bi se bazen napunio kroz 7
takvih cijevi .Postavi proporciju!
5. Rastavi na faktore
a) 12&+ gab + 6abz
b) 25az- I=
6. Zbir dva unutraSnja ugla u trough je 82bi 30 minuta.IzraEunaj ugao .
8. Promjer baze valjka je 5 cm, a visina mu je 6,63 cm.IzraEunaj zapreminu valjka !

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->