P. 1
E6 Proracuni JS V1

E6 Proracuni JS V1

|Views: 1,275|Likes:
Published by sasnedeljkovicakg

More info:

Published by: sasnedeljkovicakg on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

GLAVNI PROJEKAT EL.

ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA

6. PRORAČUNI
Za proračun jednovremene maksimalne snage, prema internim normama EDBa, koriste se formule A. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada je broj stambenih jedinica malji od 20: 0,75 0,75 - Pmj1 = 8,5 x ( 0,25 + --------) = 8,5 x ( 0,25 + --------- ) = 5,31 kW √n √2

B. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada je broj stambenih jedinica veći od 20:

1 1 Pmj1 = ------- x 5,1 x n 0.88 = ------- x 5,1 x 22 0.88 = 3,52kW n 22 Jednovremena snaga stambenog dela napojenog sa GRT-1: Pjm = Pmj1 x n C. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada se koristi el. grejanje:

1-0,9 1-0,9 - Pmj1 = 8 x ( Keg + ---------- ) = 8 x ( 0,9 + --------- ) = 7,53 kW √n √6 Jednovremena snaga stambenog dela napojenog sa GRT: Pjm = Pmj1 x n = 7,53 x 6= 45,18kW Pošto postoji mogućnost da u prelaznom periodu vlasnici stanova koriste el. grejanje, to je korišćena formula pod C za proračun jednovremene snage objekta. ______________________________________________________________________________________

Izbor glavnog napojnog voda za glavnu tablu i vodova za stanove:

94) Id = 89A x 0.= ----------------------------. PROVERA KABLOVA NA TRAJNO DOZVOLJENU STRUJU (SRPS.752) .Pošto je objekat za tržište to realno postoji mogućnost i povećanja broja apartmana te je izvršeno predimenzionisanje napojnog kabla po zahtevu Investitora. te zadovoljava. kabl osiguran osiguračima 80A.Usvojen presek napojnog voda od KPK do MRO je PP00 4x25mm2 osiguran u KPK sa tri komada osigurača tipa NV nazivne struje 80A .2. 752 za izabrani kabl PP00 Y 4 x 25 mm2 sa PVC izolacijom u zidu u PVC cevi. Napojni vod od MRO do tabli stanova .GLAVNI PROJEKAT EL.94 = 83. (za temp.N.Pj= I x √3 x V = 16x √3x400V=11085W . trajna dozvoljena struja je 89A.8 = 27.94 x 0.64A √3 x V x cos φ √3 x 400V x 0.za način polaganja kabla (C) a prema JUS.= 68. trajna dozvoljena struja je Id = 36A x 0.66A.B2. okoline 35°C K=0.za način polaganja kabla C2 a prema JUS. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Glavni napojni vod od KPK do MRO max. jednovremena snaga objekta je 45180W Maksimalna jednovremena struja je: Pj 45180W . 752 za izabrani kabl PP00 Y 5 x 6 mm2 sa PVC izolacijom u zidu u PVC cevi. . i usvojen presek napojnog kabla 4x25mm2. NB2. .Maksimalna jednovremena snaga apartmana (uslovljena automatskim osiguračima limitatorima tipa “C” nazivne struje 25A).I = ----------------------.95 . te zadovoljava. a isti je osiguran osiguračima 25A.07A. NB2. 6.

k2=0. te zadovoljava Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja Napojni kabl od table RT-4 do el..nazivni napon V=400V . Io (A) 80A 25A 16A trajna struja kabla Ik (A) 89A 36A 21A trajno dozvodljena struja Idoz (A) 83.MRO MRO… RT-4 RT-4….korekcioni faktor za temp.95 .94 Za odabrani kabl PP00 Y 5x6mm2 i tip el.1A>25A.bojler faktor temperatur e okoline Kt 0.64A Trajno dozvoljena struja odabranog kabla je: Idoz=k1 x k2 x Ik= 0.7A Idoz=k1 x k2 x Ik= 1 x 0. S=25mm2.jednovremena snaga Pj=45180W .94 x 36 = 27.instalisana snaga Pi=22000W .94 Za odabrani kabl PP00 4x25mm2 i tip el.64A 25.8 presek napojnig voda mm2 25 6 2.korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 1 .faktor snage cos ϕ = 1 . Io=80A .66A>80A Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja Napojni vod od GRT do ormana stana RT-4 .faktor snage cos ϕ = 1 .94 x 21 = 19.8 . razvoda “C2”.korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Napojni vod od KPK do glavne razvodne table MRO.korekcioni faktor za temp. Io=16A . Prema SRPS N.jednovremena snaga Pn=2000W .8 x 0.94 x 1 x 89 = 83.faktor snage cos ϕ = 0.B2.94 0. okoline 30ºC.741 izvršena je provera zaštite od prekomernih struja .5mm2 i tip el.66A 27.74A 6. okoline 35ºC.94 Za odabrani kabl PP00 Y 3x2. okoline 35ºC. k2=0. dozvoljena struja je Ik=26A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / U x cos ϕ Ijm=2000 / 230 x 1 = 8.korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 1 .0. razvoda “C”.5mm2.3.7A nazivna struja osig.5 projektovana struja kabla Ijm(A) 68.nazivni napon V=230V . bojlera S=2.GLAVNI PROJEKAT EL. dozvoljena struja je Ik=36A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / √3 x V x cos ϕ Ijm=1732 / √3 x 400 x 1 = 25A Trajno dozvoljena struja odabranog kabla je: Idoz=k1 x k2 x Ik= 0.1A 19.korekcioni faktor za temp. dozvoljena struja je Ik=89A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / √3 x V x cos ϕ Ijm=45180 / √3 x 400 = 68.jednovremena snaga Pj=17320W prema osiguračima 3x25A .74A Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja kabl na deonici KPK….0A 8.8 (2) – 0.nazivni napon V=400V .94 0. k2=0.94 faktor paralelnog vodjenja Kp 1 (2) . razvoda “C2”.

stezaljke ili okolinu.1 19.MRO MRO .1 1.45 x Iz gde su : Ib .2 standard IEC 269 VDE 0636 IEC 292 VDE 0636 t.struja za koju je strujno kolo projektovano In .74 15. presek 25mm2 6mm2 2. kolo osvet.66 27.6 1.05A In 80A 25A 16A 10A Iz 83.64A 25.98 I2 128A 43. kolo bojlera str.80A 4.75A 19A 6.struja koja obezbedjuje pouzdano delovanje zaštitnog uredjaja koja je data kao višekratnik nazivne struje uredjaja (I2=k x In) vrednosti za koeficijent k za različite uredjaje su date u narednoj tablici: zaštitni uredjaj topljivi osigurač do 4A topljivi osigurač 6-10A topljivi osigurač 16-25A topljivi osigurač preko 25A motorni zaštitni prekidač za sve In k = l2 / In 2.1 VDE 0660 t. Struja osigurača mora biti manja od stvarno dozvoljene struje koju vod može bez štete da podnese.75 1.GLAVNI PROJEKAT EL.nazivna struja zaštitnog uredjaja Iz .stalno podnosiva struja provodnika ili kabla I2 . Radna karakteristika uredjaja koji štiti električni vod od propterećenja mora da ispuni dva uslova: 1) Ib ≤ In ≤ Iz 2) I2 ≤ 1.75A 17.5mm2 Ib 68. Struja provodnika pri normalnom radu el. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Zašitni uredjaji moraju biti predvidjeni da prekidaju svaku struju preopterećenja koja protiče provodnicima pre nego što prouzrokuje povišenje temperature štetne po izolaciju.104 rezultati proračuna dati su tabelarno: vod KPK . Proračun pada napona: .RT-4 str.5mm2 1.4.0A 8.9 1. instalacije mora biti manja od nazivne struje osigurača ili nazivne vrednosti struje delovanja uredjaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kola provodnika. spojeve.

pad napona od KPK do MRO 138. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA pri proračunu pada napona koišćene su sledeće formule: u% u% u% u% pad napona za trofazni sistem napajanja kada je cos ϕ =1: 100 x P x l = --------------------(pad napona u u%) k x S x V2 pad napona za monofazni sistem napajanja kada je cos ϕ =1: 2 x100 x P x l = --------------------(pad napona u u%) k x S x U2 pad napona za trofazni sistem napajanja kada je cos ϕ <1: 100 x P x l = -----------------------. 925 0.5 0.faktor snage potrošača Pi (kW) Kj Pj (kW) S (mm2) l (m) 5 14 cosϕ provod.0 1 2.pad napona od RT-4 do bojlera 2. 118 + 0. za Cu 56 56 napon (V) 400 400 % pad napona 0.118 0.95 1 15 1 56 230 0.32 6 u%3 .98 0.x (R1 + X1 tgϕ ) (pad napona u u%) U2 x cosϕ gde je: u – pad napona u procentima (%) Pj .5.0 2. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM .481 u%1 .41 što je manje od 3 te zadovoljava 6.81 ukupan pad napona predstavlja zbir gore izračunatih u%= u%1 + u%2 + u%3 = 0.pad napona od MRO do RT-4 22.dužina provodnika (m) S – presek provodnika (mm2) U – fazni napon (V) V – medjufazni napon (V) σ − specifična provodnost (Sm/mm2) (k=1/σ ) R – termogeni otpor provodnika ( Ω ) X – induktivni otpor provodnika Ω) cosϕ .18 25 u%2 .325 45.481 + 0.756 17.81 = 1.GLAVNI PROJEKAT EL.x (R1 + X1 tgϕ ) (pad napona u u%) 2 V x cosϕ pad napona za monofazni sistem napajanja kada je cos ϕ <1: 200 x P x l = ----------------------.jednovremena snaga (kW) L .

4 0.8 0.2 0.induktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona Rn .induktivni otpor petlje (Ω ) Za izračunatu vrednost struje greške.omski otpor pojedinih deonica vodova Xn . nastupa automatsko isključenje napajanja u utvrdjenom vremenu.741 je efikasna ako su karakteristika zaštitnog uredjaja i impendansa strujnog kola takve da u slučaju nastanka kvara zanemarljive impendanse izmedju faznog i zaštitnog provodnika ili izolovanog provodnog dela. Impendansa petlje kvara izračunava se kao: Zs = gde je: Rp + Xp 2 2 (Ω ) Rp .4 0. koje ne prelazi 5s.1 Najveća vremena isključenja data u tabeli zadovoljavaju za krajnja strujna kola koja napajaju priključnice ili direktno-bez priključnice.B2. U0 .GLAVNI PROJEKAT EL. ili prenosive aparate koji se pomeraju rukom tokom upotrebe.OTPORI TRANSFORMATORA Omski i induktivni otpori transformatora sračunavaju se iz obrasca: . dozvoljava se za napojna strujna kola i za strujna kola koja ne zahtevaju vremena isključenja data u tabeli.induktivni otpor pojedinih deonica vodova .impendansa petlje kvara koja obuhvata izvor. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Zaštita od indirektnog dodira prema SRPS N. Ia . n =1 n= n (Ω ) Rt .nazivni napon prema zemlji.omski otpor petlje (Ω ) Xp . provodnik pod naponom do tačke kvara i zaštitni provodnik izmedju tačke kvara i izvora. bilo gde u instalaciji. ručne aparate klase 1.struja koja obezbedjuje delovanje zaštitnog ure|aja za automatsko isključenje napajanja u vremenu utvrdjenom u sledećoj tabeli: U0 (V) 120 230 277 400 >400 td (s) 0. Ovaj zahtev je zadovoljen ako je ispunjen uslov: Zs ⋅ I a ≤ U0 gde je: Zs . sa karakteristike zaštitnog uredjaja (osigurač.omski otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona Xt . prekidač) očita se vreme njegovog isključenja kvara t. Duže vreme isključenja. Ia. Zaštitni uredjaj je dobro izabran ako je ispunjen uslov: t < td b) Ukoliko je napajanje mreže preko transformatora gornje veličine se računaju kao: R p = R t + ∑ R n (Ω ).

MVA) 100 ⋅ S nt u x ⋅ V2 (Ω .185 0.115 0.080 0.881 n=n n =1 x(Ω /km) 0.linijski napon (V) Snt .015 0. provodnik = bakar) S(mm2) 1.35 ux(%) 3.082 0.234 0.5 4 6 10 16 25 n= n n =1 r(Ω /km) 16. %.induktivni otpor fazne žile kabla (Ω /km) n .072 5.0026 0.dužina kabla (km) r0 . n R= gde je: l .GLAVNI PROJEKAT EL.snaga transformatora (MVA) ur = 100 ⋅ PCu (%).broj paralelno položenih kablova za napajanje jednog niskonaponskog ormana Za kablove karakterističnih preseka imamo sledeće vrednosti (omski otpori kablova korigovani su na temperaturu od 70°C .635 0.094 0.024 0.0080 0.640 3.omski otpor fazne žile kabla (Ω /km) x0 . ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Rt = Xt = u r ⋅ V2 (Ω .5 2.87 5.732 2. X p = X g + ∑ X n (Ω ) . %.086 S(mm2) 35 50 70 95 120 150 185 r(Ω /km) 0.392 0. R70=1.78 3.15 1.03 1.110 0. gde je uk napon kratkog spoja (%) Za transformatore nekih karakterističnih snaga imamo sledeće vrednosti (10/0.469 0.120 x(Ω /km) 0.083 0.080 c) Ukoliko je napajanje mreže iz generatora direktno (bez transformatora) biće: R p = R g + ∑ R n (Ω ).090 0.83 3.4kV): Snt(kVA) 250 400 630 1000 .2 ⋅ R20.OTPORI KABLOVA Omski i induktivni otpori sračunavaju se po opštim obrascima: uk(%) 4 4 4 6 ur(%) 1.omski otpor nulte žile kabla (Ω /km) rf . gde su PCu gubici u bakru (kW) S nt u x = u k 2 − u r 2 (%).30 1.009 l ⋅ ( rf + r0 ) (Ω ).0022 Xt(Ω /fazi) 0.324 0. kV.151 0.080 0.radnu temperaturu kabla.107 0.083 0.010 0. kV. MVA) 100 ⋅ S nt gde je: V .0060 0. n l ⋅ (x f + x0 ) X= (Ω ).082 0.85 Rt(Ω /fazi) 0.100 0.208 1.induktivni otpor nulte žile kabla (Ω /km) xf .560 9.

za efikasno pregaranje topljivog umetka za propisano vreme t=0. ostvaruje se struja kratkog spoja I1 = 3240. što je manje od I1. te zadovoljava.Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp4= 0.8 A. što je manje od I2. Iz dijagrama osigurača.što je manje od I3. za efikasno pregaranje topljivog umetka za propisno vreme t=0. Iz dijagrama pregaranja osigurača. za osigurač nazivne struje Io=80A u KPK očitava se struja pregaranja Ia= 400A. Xn . Iz dijagrama pregaranja osigurača. za automatski osigurač nazivne struje Io=16A u GRT.GLAVNI PROJEKAT EL.078 Ω .632 Ω . te zadovoljava.157 Ω .što je manje od I4. . očitava se struja pregaranja Ia=1600A.omski otpor namota generatora Xg – induktivni otpor namota generatora Rn .071 Ω .4s. Posledice tog pražnjenja koje mogu biti opasne su: požar. Iz dijagrama aut.otpori kablova (ranije objašnjeno) Provera efikasnosti TN-C/S sistema tj. te zadovoljava.4. za automatski osigurač nazivne struje Io=10 A očitava se struja isključenja Ia= 70A . . struja isključenja je Ia= 110A . .Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp3= 0. osigurača. za osigurač nazivne struje Io=250A u trafo stanici. Odredjivanje nivoa gromobranske zaštite Cilj odredjivanja nivoa zaštite je da smanji ispod najvećeg tolerantnog nivoa rizik od oštećenja usled direktnog atmosferskog pražnjenja u objekat. za efikasno isključivanje za propisano vrema t=0. ostvaruje se struja kratkog spoja I3 = 1468.4s. . za efikasno isključivanje za propisano vrema t=0. ostvaruje se struja kratkog spoja I2 = 2959.4s. te zadovoljava. Videti tabelu proračuna karakteristične petlje na sledećem listu 6. ostvaruje se struja kratkog spoja I4 = 363.6 A. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Rg . petlje (najnepovoljniji slučaj) -Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp1= 0.4s.Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp2= 0.6.

br . Mehanička i termička dejstva atmosferskog pražnjenja (silazni i uzlazni udar groma) definiše se temenom vrednošću struje. ukupnom količinom naelektrisanja.04 ⋅T d 1 25 . Ako se na rastojanju d nalazi najbliži branjeni objekat visine hs. ranjavanje ljudi. Najmanja ekvivalentna prihvatna površina je projekcija samog objekta na tle. Usvaja se da ima 10% pozitivnih i 90% negativnih udara groma. Faktori u vezi sa analizom objekta dati su koeficijentima Tip konstrukcije: C1 Sadržaj objekta:C2 Namena objekta: C3 Posledice udara: C4 Usvojena učestanost udara jedata izrazom: NC = 3 ⋅ 10−3 C 1 ⋅C 2 ⋅C 3 ⋅C 4 Učestanost direktnog udara groma u objekat biće odredjena iz izraza: N d = N g ⋅ Ae ⋅10−6 br . i ako je d manje od 3(h+hs) okolni objektat utiče na ekvivalentnu prihvatnu površinu smanjujući je na rastojanje: XS = gde je d + 3( hs − h ) [m] 2 d – horizontalno najkraće rastojanje izmedju dva objekta Ako je učestalost direktnih udara u objekat veća od usvojene učestalosti: Nd > Nc Gromobranska instalacija je POTREBNA Konačno efikasnost gromobranske instalacije je data izrazom: E r = 1− Nc Nd . ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA mehanička oštećenja.udara god gde je: Ng – prosečna godišnja učestanost udara groma po km2 za regiju u kojoj se nalazi štićeni objekat Ae – ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta u m2 Ae = ab + 6h( a + b ) + 9πh 2 ravan krov kos krov Prosečna godišnja učestanost udara groma može se odrediti na sledeći način: Ae = 9h 2π + 6hb N g = 0.GLAVNI PROJEKAT EL. oštećenja električne i elektronske opreme itd.udara km 2god gde je: Td – broj grmljavinskih dana u toku godine dana (izokeraunički nivo) za posmatranu regiju Ekvivalentna prihvatna površina objekta je površina tla koja ima istu učestanost direktnih udara groma kao i objekat i zavisi od konfiguracije terena (kos ili ravan) i do tipa krova (ravan ili kos) i data je na skicama u prilogu. Polaritet odnosa udara groma zavisi od prirode zemljišta. impulsnog naelektrisanja i specifičnom energijom udara. Najveće vrednosti ovih karakteristika javljaju se u pozitivnim udarima groma. Štetna dejstva koja izazivaju indukovani naponi (strmina čela izmedju 30% i 90% temene vrednosti struje) moraju se uzeti u obzir prilikom proračuna jer se upravo najveće vrednosti indukovanog napona javljaju pri negativnom povratnom pražnjenju (većina negativnih udara groma u objekat).

broj svetiljki ∅ .90 ≥ Er>0.naelektrisanja Impulsno naelektrisanje Specifična energija Srednja strmina čela struje Srednje rastojanje odvoda Širina okca mreže Prihvatni sistem Fe/Zn Spusni provodnici Fe/Zn Sistem uzemljenja Fe/Zn Nivo I sa dod.koeficijent prostorije S = (a x b) površina prostorije ( a-širina.= (Lx) gde je: S n . Er>0.600kJ/Ω 150kA/µ s 15m 10m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo III 0.povratnog pražnjena Rastojanje pražnjenja Temena vrednost struje Ukupna kol. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Nivo zastit e III Obje kat Obje t ka Td 36 h a b (m (m (m ) ) ) 3. 95 2.500kJ/Ω 100kA/µ s 25m 20m 50mm2 50mm2 80mm2 6.stepen iskorišćenja ν . b-dužina ) 2a + 8b K = -----------. Proračun srednjeg osvetljaja proračun srednjeg osvetljaja izvršena je za karakteristične prostorije a prema dole primenjenom obrascu: nx∅xη xν E = -------------------------.5kA 45m 100kA 150C 50C 2.GLAVNI PROJEKAT EL.500kJ/Ω 100kA/µ s 20m 10m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo IV 0. 90 5. 80 9.95 ≥ Er>0.98 Nivo I 0.2kA 30m 150kA 225C 75C 5.8kA 20m 200kA 300C 100C 10.svetlosni fluks η .7ka 60m 100kA 150C 50C 2.0 C1 C2 C3 C4 1 1 1 1 N c 0 0 .80 ≥ Er>0 14.9 Karakteristike Računska efikasnost Er Prva str.5 7 10 12 11 2 Ng Ae (m ) 2 4324 N d 0 15 . mera.0 3 Neop Instal DA Er 0 0 .98 ≥ Er>0.(koeficijent prostorije) 10h gde je h visina od svetiljke do radne površine Proračun srednjegosvetljaja prostorija dat je tabelarno na sledećem listu Provera efikasnosti sistema zaštite od indirektnog dodira delova pod naponom primenom ZUDS (zaštitni uredjaj diferencijalne struje) za priključak veš mašine .7.000kJ/Ω 200kA/µ s 10m 5m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo II 0.8 E 0.

ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA S obzirom da se priključnica za napajanje veš mašine nalazi u prostoru kupatila za koji propis zahteva isključivanje zaštitnog uredjaja za vreme t=0. to je primenjen prekidač diferencijalne struje .03A. br.= ---------------. Da bi sistem bio efikasan i omogućio efikasno isključivanje.84m . projektant . poslovne zajednice Elektroprivrede Srbije. Godine.7 Ω Ia 0.84 Decembar 2009.= 1666.GLAVNI PROJEKAT EL. temeljni uzemljivač se smatra kao površinsko – zrakasti uzemljivač i otpor rasprostiranja je dat izrazom: ρ Rr = -----------2xd ρ − specifični otpor tla d – prečnik ekvivalentnog kruga površine koja pokriva objekat .Specifični otpor tla ρ = 100 Ω m ρ 100 Rr = -------------. Proračun prelaznog otpora temeljnog uzemljivača .Površina konture temeljnog uzemljivača iznosi: Ak = a x b = 11 x 10 = 110m2 D = √ (4 x Ak/π ) = √ (4 x 110/3.2 Ω zajedno sa izračunatom petljom Zp2 + Zp3 + Zp4 = 0.03A Prema dole izračunatoj vrednosti prelaznog otpora temeljnog uzemljivača. te se obezbedjuje efikasno isključuvanje primenjenog diferencijalnog prekidača 6.8.Prema preporuci.067 Ω .14) = 11. iznosi R = 5.= ---------.867 Ω . 5/2/1978. mora da bude ispunjen uslova da izmerena vrednost otpora petlje za konkretan slučaj bude jednaka ili manja od dole izračunate: Ud – dozvoljena vrednost napona dodira Ia – struja aktiviranja diferencijalnog prekidača Rp – otpor petlje Ud 50V Rp = ---------.03s.= 4. god.FID 16A/0. izračunati prelazni otpor Ru = 4.2 Ω 2xD 2 x 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->