Diplomski rad

Zagañivanje hrane i zaštita hrane od zagañivanja

20

Literatura

1. Anñić Jovan: OSNOVI MEDICINSKE BIOHEMIJE, Beograd, 1988.
2. Grupa autora: HRANA KAO LEK, Beograd, 1998.
3. Grupa autora: MEDICINSKI LEKSIKON 2 ¨Vuk Karadžić¨Larousse, (urednik: Radomir Ječinac, Beograd, 1983.
4. Savić Ivo i Terzija Veljko: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE
SREDINE, Beograd, 2000.
5. Tuhtar Dinko, ZAGAðIVANJE VODE I VAZDUHA, Zagreb, 1986.

Diplomski rad
Zagañivanje hrane i zaštita hrane od zagañivanja

21

Sadržaj
Uvod........................................................................................................ 1
Zagañivanje hrane i zaštita hrane od zagañivanja............................ 3
Hrana i životne namirnice ............................................................... 3
Izvori zagañivanja hrane ................................................................. 3
Zaštita hrane od zagañivanja ........................................................... 6
Dodaci ishrani.................................................................................. 8
Klasifikacija aditiva u hrani .......................................................... 11
E-brojevi i njihovo značenje ......................................................... 11
Opasni nenavedeni dodaci............................................................. 12
Zamke u deklaracijama ................................................................. 13
Konzervansi i njihovo delovanje................................................... 13
Opasnosnosti od genetski modifikovane hrane............................. 16
Zaključak ............................................................................................. 18
Literatura............................................................................................. 20