P. 1
SPLOŠNI DEL CIVILNEGA PRAVA - LOVRO

SPLOŠNI DEL CIVILNEGA PRAVA - LOVRO

|Views: 963|Likes:
Published by Manya ஜ Škafar

More info:

Published by: Manya ஜ Škafar on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

SPLO NI DEL CIVILNEGA PRAVA

Splo no o civilnem pravu
Zasebno pravo civilno pravo Splo ni del civilnega prava Obligacijsko pravo Stvarno pravo Dedno pravo Dru insko pravo(?) -Civilno pravo predstavlja panogo zasebnega prava, ki funkcionira kot splo ni del zasebnega prava. Predmet pravnega urejanja so primarno premo enjska pravna razmerja, izjemoma nepremo enjska, kadar imajo ta zvezo s premo enjskimi in zahtevajo civilnopravno varstvo. -temeljni institut civilnega prava so premo enjske pravice to so tiste pravice, ki jih je mogo e ovrednotiti z denarjem (npr. lastninska pravica). Obstajajo pa tudi pravice, ki niso premo enjske narave, so pa z njimi povezane (npr. osebnostne pravice namenjene varstvu osebnosti, osebnost skupek dolo enih psihofizi nih sposobnosti) -Na ela civilnega prava: a) na elo enakopravnosti b) na elo dispozitivnosti c)na elo avtonomije volje -Definicija: Pravna panoga zasebnega prava, ki ureja premo enjska razmerja med enakopravnimi subjekti na temelju avtonomije volje in dis pozitivnosti, ter tista nepremo enjska pravna razmerja, ki u ivajo premo enjsko pravno varstvo.

Splo ni del civilnega prava
-Pravna pravila, na ela in instituti, ki so skupni celotnemu civilnemu pravu + tista pravila, na ela in instituti, ki ne spadajo v n obeno izmed podpanog civilnega prava. -SUBJETKI- fizi ne in pravne osebe -OBJEKTI- pravice civilnega prava + predmeti oblastvenih pravic -PRAVNI POSLI- instrument oblikovanja, spreminjanja in ukinjanja razmerij 1

-OSEBNOSTNE PRAVICE

Viri civilnega prava
¢USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Neke izrecne regulative civilnega prava v ustavi ni, kljub temu pa lahko v njej najdemo nekaj dolo b, ki so klju nega pomena za civilno pravo:

33 . len pravica do zasebne lastnine in dedovanja jedro civilnega prava 35. len varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic 37.,38.,49. len varstvo zasebnosti 42. len pomemben 2. Odstavek svoboda zdru evanja podlaga za vse pravne osebe 53.- 56. len temelj dru inskega prava 60. len avtorske pravice III. poglavje omejevanje lastninske pravice 74. len svobodna gospodarska pobuda iz nje izvira avtonomija volje v zasebnem pravu
¢ZAKON podro ni temeljni zakoni/zakoniki + stranska, dodatna zakonodaja

-Temeljni zakoni: Obligacijski zakonik-OZ, Stvarnopravni zakonik-SPZ, Zakon o dedovanju-ZD, Zakon o zakonski zvezi in dru inskih razmerij -ZZZDR (v prihodnosti Dru inski zakonik?) -Specialna zakonodaja: Zakon o notariatu, Zakon o nepravdnem postopku, Stanovanjski zakon, Zakon o nepremi ninskem posredovanju, Zakon o zemlj i kih zemlji ih, Zakon o zemlji ki knjigi,... - Iz vseh temeljnih zakonov sku amo izlu iti vse kar je splo no in vse to tvori Splo ni del civilnega prava. -Velik vpliv v civilnem pravu imajo pravna na ela, prav tako pa je za civilno pravo klju na analogija, saj je veliko pravnih praznin 3. len Zakona o sodnikih -ODZ Ob i dr avljanski zakonik Uporablja se za pravne praznine, ki jih je povzro ila njegova razveljavitev 1945. Danes v sodni praksi verjetno potreba po uporabi ODZ-ja ne obstaja ve , saj so te pravne praznine ob pregledu sodne prakse sproti zapolnjevali z novimi slovenskimi zakoni.
¢LEX CONTRACTUS V civilnem pravu ima velik pomen dispozitivno urejanje, zato je veliko norm dispozitivnih in prav te nove norme, ki zamenjajo stare so lex contractus e ni kogentnih norm nas v prvi vrsti zanima kaj so se stranke odlo ile,

2

potem lahko preverimo, e to ustreza dolo eni avtonomiji volje oziroma e je to dopustno in e ni ele potem pogledamo kako je to urejeno v zakonski normi.
¢SOFT LAW navodila napotki, ipd., ki jih izdajajo stranke, pravne osebe, ipd., ki dolo ajo kako bodo razlagale dolo ene norme neobvezujo e norme ¢BLANKETNE NORME morala + obi aji-uzance(ti so e posebej pomembni v gradbeni tvu) ¢PREDPISI EU Direktive in uredbe edalje bolj vplivajo na CP, eprav e niso posegle v njegovo jedro. Urejajo bolj obrobne zadeve(varstvo potro nikov ipd.). Nakazujejo se ve ji vplivi.

Kodifikacije civilnega prava
-Kodifikacije v na em pravnem redu nimamo; imamo samo parcialne zakonike(OZ,SPZ,..) -Kodifikacija CP predstavlja ambicijo, da na enem mestu uredimo celoten sistem civilnega prava celotna zdru itev vseh pravil na enem mestu. Inspiracijo za tako po etje predstavlja Justinijanova kodifikacija. -V 19.stoletju pride do izbruha razli nih kodifikacij civilnega prava: * Code civil (1804) V asu I. Francoske republike Napoleon Bonaparte Dojema se ne le kot pravni temve tudi ko civilizacijski dose ek. Ta kodifikacija je pomembna zato, ker ima dualisti ni pristop k ureditvi CP in trgovinskega prava za trgovinsko pravo se sprejme posebna kodifikacija Code commerce. Code civil ima velik vpliv na kasnej e kodifikacije. Veliko dr av ga prenese v svojo zakonodajo in velik del dr av ima e danes podobno ali identi no zakonodajo kot je Code civil (frankofonske dr ave panija, Portugalska, Belgija, Italija, skoraj celotna Srednja in Ju na Amerika, Quebec, Louisiana-edina zvezna dr ava ZDA) romanski sistem
* ODZ/ABGB(1811) V svetovnem merilu ni tako pomemben kot Code civil, vendar je za na e pravo klju nega pomena. Zanj je zna ilno, da je sistematizacija pravnih norm e vedno v izgradnji. Bistveno bolj kot Code civil povzame veljavno rimsko pravo, ki je takrat veljalo ko ob e pravo temelj germanskega sistema ( ve rimskega prava, zakoni so pisani v nem kem jeziku.) ODZ je za nas veljal do 1945, za ogrsko polovico dr ave najprej ni veljal, potem je nekaj asa veljal, leta 1867 pa ga ob uvedbo dualizma Mad ari zopet odvr ejo, Hrvati, ki spadajo pod Ogrsko pa ga obdr ijo. Med 1.sv. vojno se sprejmejo 3 delne novele, da bi ODZ bolj pribli ali modernej emu nem kemu BGB-ju. Te novele so veljale le v avstrijskem delu dr ave in Dalmaciji. Na a zakonodaja na civilnem podro ju je v veliki meri izvirujo a iz ODZja.

* Ob koncu 19.stoletja pride do drugega vala nastajanja kodifikacij civilnega prava. Vmes se v Evropi razvija pandektna ola, ki temelji na ob em rimskem pravu. Razvija se pandektni sistem civilnega prava, za razliko od justnijanovega sistema. Leta 1900 nastane BGB, ki je prav kodifikacija, ki vsebuje posebno knjigo splo nega dela civilnega prava in pa ostala podro ja CP (obligacijsko, dedno, stvarno,..) pandektni 3

sistem. Podobno zakonodajo imajo Kitajska, Japonska, Rusij a, Italija(1942; najprej imajo podobno zakonodajo kot Code civil). Ta zakonik je e danes vzor vsem ostalim kodifikacijam. Posredno je vplival na slovensko zakonodajo 3 novele ODZ-ja, po letu 1945, ko se ODZ odpravi, se v na o zakonodajo prevzemajo koncep ti BGB-ja (objektivna koncepcija posesti, sistem ipso iure prehoda zapu ine na dedi a - ni ve le e e zapu ine tako kot v ODZ-ju.) Tudi pravo RS se je pri reformiranju zgledovalo po BGB-ju, eprav so temeljne predpostavke na ega prava e vedno posnete po ODZ-ju. * Germanski(BGB,ODZ) + romanski sistem(Code civil)= civilno pravo, kot nasprotje common law-u * Codice Civile(1942) Italija * ZGB + OR(1912) vica Po prvi svetovni vojni je to zakonodajo sprejela Tur ija, kjer e danes velja podobna zakonodaja monizem (tudi Codice civile zgled za na OZ) trgovinsko in civilno pravo sta urejeni na enem mestu monizem urejanja CP * NWB(1992) Nizozemska najmodernej a evropska kodifikacija monizem, vsebinsko pa podobno nem kemu pravu nov razvoj sistematizacije CP. 16. len SPZ izvira iz NWB. -Te razli ne kodifikacije povzro ijo to, da v Evropi pride do razli nih pravnih sistemov problem izobrazbe -V drugi polovici 20. Stoletja se postavi vpra anje ali so kodifikacije e sploh smiselne, saj je veliko tevilo parcialnih zakonov dekodifikacija CP -Na drugi strani pa v Evropi isto asno te e projekt za pripravo skupnega evropskega zakonika CZEU.

Civilnopravno razmerje
- pravno razmerje, ki je regulirano s pravili civilnega prava dru beno urejen odnos med subjekti prava in temelji na pravicah in dol nostih - V civilnem civilnopravnem razmerju lahko ima samo ena stranka pravice in ena dol nosti, lahko pa je razmerje vzajemno in sta obe stranki hkrati nosilki pravic in dol nosti. - Ponavadi je civilnopravno razmerje premo e njsko, izjemoma je lahko nepremo enjsko (nepremo enjske pravice in dol nosti, ki so povezane z premo enjskimi ± osebnostne pravice ± nimajo tr ne vrednosti, vendar pa poseg v te pravice pripelje do premo enjskih pravic ± od kodninska terjatev). -Razmerje se lahko nana a na nek subjekt, ravnanje subjektov oz. na prepoved dolo enega ravnanja-- na neko terjatev ± obligacije. -Lahko pa se te pravice nana ajo e vedno na subjekte in na nekatere druge predmete ± stvarne pravice ± zahtevki glede stvari. 4

Objekti ali predmeti civilnega prava
- objekti I. reda * osebe/subjekti jih lahko uporabljajo ± njihova kvaliteta je uporaba. To so: stvari, duhovne stvaritve in opredmeteni izrazi oseb ( specifi na situacija, kadar se elementi osebnosti dolo enega subjekta spojijo z dolo eno stvarjo, tako da jih ni ve mogo e lo iti ± nastane hibrid med stvarno in osebnostno pravico ± npr. umetni ka fotografija dolo ene osebe(stvar, duhovna stvaritev in opredmeteni izraz osebnosti), tonski avdio zapisi love kega glasu, avdio -video zapisi, druge oblike upodabljanja oseb varovano z osebnostnimi pravicami) -objekti II. reda

* Z njimi se lahko razpolaga(mo nost, da se jih lahko prenese, spremeni, obremeni ali ukine). To so pravice. * oblastvene pravice- z njihovo pomo jo se ustvarja pravna oblast nad subjekti I. reda. - tejemo, da pravice ne pripadajo osebi na podlagi neke oblastvene pravice, temve nam pripadajo neposredno na dolo eni pravici nimamo o blastvene pravice.

Pravice CP (objekti II. reda)
= pravno zavarovana mo nost, da lahko od osebe zahtevamo neko ravnanje - Posebna kategorija pravic, ki se regulirajo z civilnopravnimi pravili , primarno se nana ajo na premo enjske pravice - Pravno zavarovani premo enjski interesi dolo enih oseb .

-LO IMO: 1. abstraktne (zapisane v zakonski normi; pripadajo vsakomur, ki izpolnjuje pogoje za njihovo pridobitev ) in konkretne 2. popolne- civilne (temeljno upravi enje + pravovarstveno upravi enje ) in nepopolne - naturalne (ni pravovarstvenega upravi enja) 192 OZ 3. absolutne (erga omnes u inek- u inkujejo nasproti vsakemu- npr. lastninska pravica reivindikacijska to ba- to ba na vrnitev stvari v neposredno posest ), relativne ( domet u inka je bistveno o ji, u inkujejo samo zoper to no dolo eno osebo- inter partes u inek- med strankami pravnega razmerja - npr. obligacijska terjatev NAJEMNA PRAVICA-lastnik ne more zahtevati najete stvari v posest in uporabo) in kvazi-absolutne (relativne pravice, ki so se zaradi dolo enega dejstva samo v nekaterih pogledih za ele obna at kot 5

-DELITEV PRAVIC GLEDE NA SISTEMSKO UMESTITEV PRAVIL.akcesorne pravice pravna akcesornost : a) akcesorna pravica ne more nastati brez tega. preneha tudi zastavna pravica. l SPZ) ± pravica do prednostnega popla ila za vrednost terjatve iz zastavljene stvari-tipi ni primer akcesorne pravice : *Lahko se ustanovi za bodo e in pogojne terjatve (129. ko glavne pravice e ni izjema od tega. osebna slu nost u itka) 6. akcesorne pravice lahko prenehajo tudi samostojno. samostojne (tiste. ki se izoblikuje na trgu na podlagi ponudbe in povpra evanja .lahko v odnosu do nesamostojnih funkcionirajo kot glavna pravica) in nesamostojne (niso sposobne obstajati same zase in so v svoji obstojnosti odvisne od drugih pravic ± stranske pravice-. in rem(stvarne) --> starej a delitev. in personam(osebne). obligacijske pravice. dolo ene pravice pa so v pravu dolo ene kot premo enjske. razen e zakon dolo a druga e-. da ne omogo a delitve ± npr.posledica tega je. a neprenosljive npr. hipoteka(zastavna pravica na nepremi nini) (138. dednopravne pravice.npr. v sodobni pandektni dogmatiki se ne uporablja 6 . da so prenosljive . l SPZ) preneha ele z izbrisom iz zemlji ke knjige izjema od tega da dogajanje z glavno pravico dejansko prizadene akcesorno . a to ne vpliva na glavno pravico -pravno akcesornost v njeni naj istej i zgoraj navedeni obliki v praksi zelo te ko najdemo. SPZ: e preneha terjatev. predkupna pravica. osebna slu nost u itka) in nepremo enjske (neprenosljive .npr. Primer: ZASTAVNA PRAVICA (128. ki se zapi e v zemlji ko knjigo in pridobi materialno-publicitetni u inek) 4. stvarne pravic e. KI TE PRAVICE REGULIRAJO ZNOTRAJ SISTEMA CP: 1. l) to pomeni. na osebo vezane pravice. katere vrednosti ni mogo e dolo iti v denarju) 5. da bi e prej obstajala glavna pravica b) ves as obstajanja se akcesorne pravice ravnajo po glavni c) e preneha glavna pravica. to prizadene tudi stransko pravico. dru insko pravne pravice 2. saj bi druga e lo za ve pravic ) in nedeljive (narava upravi enj je tak na. l.absolutne pravice. *37. premo enjske ( izra ene v denarni vrednosti. deljive (mo no jih je po vsebini razdeliti na ve oseb ± npr. da nastane v asu. da lahko akce sorna pravica nastane samo e prej obstaja glavna pravica. ki so sposobne obstajati same zase in v svoji obstojnosti niso odvisne od drugih pravic. solastnina delitev je nami ljena.

delijo se na temeljno stvarno pravico (lastninsko pravico) in izvedene stvarne pravice (zastavna pravica. pravice ustvarjalnih.danes lahko podro je. Njihov obstoj je vezan na posameznika katerega osebnost varujejo . a vendar na lastni stvari ne u inkuje -.. pravica zemlji kega dolga. ipd.izjema je zemlji ki dolg.spadajo med oblastvene pravice poleg stvarnih Delijo se na avtorsko in sorodne pravice (pravice iz ustvarjanja umetni kih del + derivati avtorskih pravic. izvedene pravice pa so praviloma stvarne pravice na tuji stvari. lahko se spreminja *Razlike med temeljno in izvedenimi pravicami: y y Lastninska pravica predstavlja najvi jo stopnjo oblasti. ki ureja pravice industrijske lastnine tejemo kot posebno izlo eno panogo zasebnega prava .DELITEV PRAVIC PO VSEBINI: 1. y ZEMLJI KI DOLG pravica zahtevati popla ilo dolo e nega denarnega zneska iz vrednosti nepremi nine b) pravice intelektualne lastnine . Reda: a) stvarne pravice .izumov (patent). slu nosti. stvarno ali realno breme. lahko pride zaradi te kr itve d o od kodninske terjatve. vse druge predstavljajo ni jo oblastvene. ki nastane na lastni stvari. Vse izvedene pravice nastanejo tako. Velja na elo numerus clausus poznamo samo toliko stvarnih pravic.z njimi lahko posameznik pred drugimi zavaruje svoje interese So nepremo enjske in neprenosljive ± lovekove osebnosti ne moremo ovrednotiti v denarju. kot jih dolo a zakon. znanstvenih knji nih del ) ter pravice industrijske lastnine (gre za monopolne pravice izkori anja duhovnih pravic stvaritev. odkritij. ki jo lahko subjekt nad stvarjo ima. da se izvedejo iz lastninske pravice ± z razpolaganjem iz lastninske pravice se odvzame del upravi enj in se jim doda pravovarstveno upravi enje Lastninska pravica je po definiciji pravica na lastni stvari.) OBLASTVENE PRAVICE± predmet pravice je vzpostavljanje pravne oblasti n ad objekti I.varujejo avtorja pred posnemanjem pravice izvajalcev. vendar e so kr ene.pravo intelektualne lastnine). Namenjene varovanju lovekove osebnosti . stavbna pravica ).) OSEBNOSTNE PRAVICE y y y Tako kot oblastvene so absolutne.funkcionirati za ne ele ko je na tuji stvari. znakov razlikovanja (storitvene in blagovne zanmke) .ni ja stopnja monopola. oblikovanja (model). 2. y 7 .

Posebna vrsta oblikovalnih pravic. u inek nastane s pravomo nostjo y y y y y y 5. Z njimi se ustvarjajo in ukinjajo pravice. deliktov in kvazideliktov. pravno razmerje in pravice .) TERJATVE IN ZAHTEVKI MATERIALNEGA PRAVA y y y y y Terjatve so najbolj tipi ni zahtevki mate rialnega prava nastale v meri obligacijskega prava To so pravice na podlagi katerih lahko upnik od druge stranke v pravnem razmerju (dol nika) zahteva.npr. da z enostransko izjavo volje vplivajo na nastanek. pa mu ta sploh ne bi bil kaj dol an. ko pravica nastane in asovni trenutek zapadlosti pravice ( to je trenutek od katerega naprej lahko zahtevamo. Tukaj pa je e trenutek izpolnitve..ta dva trenutka sta lahko isto asna lahko pa sta lo ena z rokom. to ba za razveljavitev zakonske zveze. da mu je A dol an 100 denarnih enot. ni pa nanj absolutno vezan.) OBLIKOVALNE PRAVICE y Svojim imetnikom dajejo mo nost. odkupna pogodba. da nam nekdo neko pravico izpolni) . Vplivajo z enostransko izjavo volje tudi na polo aj druge stranke V asih jih najdemo tudi pod besedo opcije .. da bo sodi e ugodilo procesnemu zahtevku samo e bo ta temeljil na zahtevku materialnega prava npr. Terjatve nastanejo iz kontraktov. bi sodi e to bo zavrnilo kot neutemeljeno ( ni ustreznega materialnega zahtevka) Treba je lo evati trenutek.. da mu nekaj da.. negatorni zahtevek. spremembo ali ukinitev pravice (oblikovanje pravnega razmerja) na svoj ali tuj pravni polo aj.y U ivajo dvojno varstvo kot temeljne lovekove pravice in kot osebnostne pravice 3.npr. Je pa res. da oblikujemo pravno razmerje . Nekaj oblikovalnih pravic: odstopno upravi enje pri pogodbah. to beni zahtevek Procesni zahtevek zelo pogosto temelji na zahtevku materialnega prava.) PRI AKOVALNE PRAVICE 8 . Zahtevki materialnega prava niso isto kot zahtevki procesnega prava zahtevki. A je dol an B-ju 100 denarnih enot in B vlo i to bo.. ipd. pri katerih mora biti enostranska izjava volje podana pred pristojnim dr avnim organom in ele e jo ta prizna in ugotovi. da ta obstaja in o tem izda pravnomo no sodbo. izpodbojna pravica. opusti ali dovoli. Nekaj zahtevkov materialnega prava(ki niso iz obligacijskega prava) : reivindikacijski zahtevek. ki je prav tako lahko od ostalih dveh asovno lo en ali pa z njima isto asen pripelje do prenehanja terjatve y y 4. e bi B vlo il isto to bo proti A-ju. oblikovalne to bene pravice . kvazikontraktov. nastanejo u inki te pravice . ki jih postavljamo v dolo enem postopku pred dolo enimi organi. Oblikovalne pravice so pravice. zagotovi. ki se ti ejo drugih pravic .

obremenitev.. -V grobem je sistem pridobivanja pravic prevzet iz tradicije avstrijske oziroma nem ke pravne tradicije. ne pa nujno zrcalna slika pridobivanja ± nekdo s pravico razpolaga. da bo dobil lastninsko pravico. Tipi ni primer je obro ni kup z pridr kom lastninske pravice kup na obroke prodajalec si pridr i lastnino. je pa v fazi nastajanja in je e tako razvita.to je torej nekak na predstopnja pravice . e ni pri akovalna pravica. 7. ki neko pravico pri akuje. zato je klju no. Pridobivanje pravic -Pridobivanja pravic ne smemo ena iti z razpolaganjem s pravicami (prenos. dokler ni popla ana celotna kupnina tako ima kupec pri akovalno pravico. lahko z njimi zahtevajo povrnitev pri nepridobitnih pravnih osebah V nekaterih pridobitnih pravnih osebah si lani med seboj delijo dobi ek ± pravica do udele be na dobi ku .) LANSKE IN UDELE BENE PRAVICE y y y Pravice lanov pravnih oseb korporacijskega tipa in pravnih oseb societetnega tipa ( npr. ugovor zastaranja. -Razpolaga je lahko.npr.. sprememba. katere nastanek pri akujemo.). ki neko pravico pri akuje prepre i njen nastanek. -Osnovna formula za pridobivanje je TITULUS + MODUS 9 .) UGOVORI MATERIALNEGA PRAVA y y Njihovo temeljno upravi enje je onemogo anje drugih pravic so protipravice Uveljavitev ugovora zadr i u inkovanje nasprotne pravice .y Z njimi se imetnikom teh pravic nudi dodatno varstvo v situaciji. le e bo popla al celotno kupnino) y y 6. da si zaslu i pravno varstvo. a jo bo dobil. drugi pa jo s tem pridobiva . *Ko pa lahko samo tisti. ukinitev. da vsakr no pri akovanje da bomo pravico dobili. da razlikujemo katere pravice so pri akovalne in katere niso: * Kadarkoli lahko kdorkoli drug razen tistega. da lahko sodelujejo v njihovih organih) e so lani vlo ili kaka sredstva. ko dolo ena pravica e ni nastala. Treba je opozoriti. je to pri akovalna pravica. prepre i nastanek te pravice to ni pri akovalna pravica . Temeljno upravi enje nosi tista pravi ca..

. SPZ). ker je v bistvu pridobivanje pravic na podlagi zakona. akt prilastitve pri okupaciji) . ki mora biti izpolnjeno. posest in as -2 najpomembnej i lastnosti: * pravica. ki jo pridobivamo je izpeljana od nekoga drugega . priposestvovanje (43.to pomeni.Modus pri odlo bi je njena pravnomo nost Lo imo dva velika sistema pridobivanja pravic: originarno (izvirno) pridobivanje pravic in derivativno (izvedeno) pridobivanje pravic Originarno pridobivanje pravic -Temelji na zakonu . predelava nove premi nine. pridobitev pravice ni veljavna ± nedovoljena obogatitev. zaradi katerega se bo aktivirala neka zakonska predpostavka (npr. vpis v zemlji ko knjigo. e so izpolnjeni v zakonu predpisani pogoji modus -Nekatere orginarne pridobitve pravic : okupacija (50 l..ni nova pravica. zakon. ki ga moramo opraviti ali pa samo neko dejstvo.. l.do tak ne pridobitve pravic pride. SPZ). da so vsaj nekateri elementi te pravice obstajali e prej pri drugi osebi . odlo ba pristojnega organa ter pogojno dedovanje (pogojno. ki mora nastopiti -Lahko je nek realen akt. saj prej njemu lastniku pravica ugasne.Titulus ali pravni naslov -Pravni temelj. priposestvovalec pa na novo d obi pravico) * glede te pravice nimamo pravnih prednikov Derivativno pridobivanje pravic -Pravica. da pride do nastanka ali pridobitve pravice pogoj. a vseeno originarno.e pravnega naslova ni. da se lahko neka pravica pridobi Lahko je: pravni posel.. ki mora obstajati. ki jo pridobimo originarno nastane na novo (manj jasno pri priposestvovanju. a v povezavi s pravnim poslom). Modus ali pridobitni na in -Dodatno dejstvo. 10 . Pogoji priposestvovanja: dobrovernost.

ko nekdo. -NA ELO NEMO PLUS IURIS ± Nih e ne more na drugega prenesti ve pravic. saj se tu to no ve katere pravice se prena ajo. zato je ta prenos pravic predviden samo izjemoma v to no dolo enih situacijah .. razpolagalni pravni posel in pridobitni na in pa sta skupaj modus adquirendi (v ir em pomenu) 11 . statusno preoblik ovanje. ki se pridobivajo (npr. -Ta na in pridobivanja pravic delimo e na univerzalno in singularno pridobitev pravic: y UNIVERZALNA PRIDOBITEV ± Pridobitev pravic v skupkih brez posebne individualizacije pravic. kot jih ima sam -Pogosto se zgodi. Pravo v glavnem predvideva singularen prenos pravic pravica mora biti individualizirana ± individualizacijo pravic. da zaradi varstva dolo enih pravic pravni red to na elo presko i to potem ni ve derivativna pridobitev . morda poseben pridobitni na in v o jem pomenu besede -Zavezovalni pravni posel je iustus titulus ali pravni naslov. da prenesemo celotno premo enje) ± tak na oblika prenosa je problemati na iz vidika pravne varnosti. zato je ta pravica izvedena . Zato ta pridobitev pomeni bolj o re itev od univerzalne. pravnoposlovna (temelji na pravnem poslu) in translativna pridobitev pravic -TITULUS + MODUS da lahko pridobimo pravico potrebujemo: 1.. singularno. ki se prena a je posami no individualizirana.Poznamo dve kategoriji derivativnega pridobivanja pravic : * translativni na in ± Situacija. ko nekdo. ki ima neko pravico. ker ne vemo kaj vse ti skupki zajemajo. zavezovalni pravni posel = iustus titulus 2. a je njeno jedro upravi enj e prej obstajalo v drugi pravici. -V tem primeru imamo pravne prednike ± to so tiste osebe od katerih smo te pravice pridobili. ki je pravico e imel. splo en na in prena anja pravic y Pridobitev pravic na podlagi pravnega posla -derivativno. *konstitutivni na in ± Situacija. iz te pravice izvzame dolo ena upravi enja in jih prenese na nekoga drugega in s tem oblikuje novo pravico ± na nek na in je to nova pravica. ki se prena ajo zahteva na elo specialnosti. ko predvideva zakon sukcesija ± primer dedovanja. to pravico prenese na drugega. SINGULARNA PRIDOBITEV ± Vsaka pravica. razpolagalni pravni posel 3..

jih potem proti indosatarju nima ve ). e gre za nepremi nine bomo za prenos lastninske pravice potrebovali pisno obliko zavezovalnega pravnega posla. darilna. nepogojna izjava tistega katerega pravica se prena a ± enostranski pravni posel mora biti v pisni obliki in uverjeno. ki se prena ajo po odredbi y y Cesija. V fazo prenosa pridemo ele v drugi fazi. razpolagalni posel pa enostranski. Glede obli nosti zavezovalnega pravnega posla velja na elo konsenzualnosti. obstaja samo zaveza za prenos. Razpolagalni pravni posel ni nujno pogodba. Lahko je neobli na. Vidimo da je v tem primeru zavezovalni posel dvostranski. ki pa ni obli en.. vendar to ni pridobitni na in v o jem pomenu besede z notifikacijo pride do u inkov cesije cesus ne more ve izpolniti cedentu Indosament ± Razpolagalni posel namenjen prenosu pravic iz vrednostnih papirjev. ki je praviloma nedolo ena in se skriva za tradicijo (konkludentna izjava volje ± s tem ko stvar izro im premi nino izjavim voljo). eprav pa so pogodbe o cesiji navadno zapisane. da elimo prenesti pravice izraz razpolagalne volje. torej dvostranski pravni posel. Raz likujemo razpolagalni pravni posel za nepremi nine in premi nine. Je nujno potreben pogoj za kasnej i prenos pravice.pogodba o cesiji) o prenosu vseh pravic.. Z prenosom se polo aj dol nika poslab a ( e ima ugovore proti indosantu. razen e zakon dolo a druga e.1. 3. Nujno ga rabimo za prenos pravice. s prenosom pa se v tej fazi ne zgodi ni . To pomeni za pravni posel ni potrebna dolo ena oblika. Za premi nine pa je razpolagalni pravni posel inominatna oziroma skrita pogodba. v fazi modus adquirendi (v ir em pomenu) ± razpolagalni pravni posel je izjavljanje volje. Je tisti pravni posel ki ustv arja zavezo k prenosu pravice gre za obligacijske pogodbe o odsvojitvi (kupoprodajna. ki nam bo dal pravno podlago. da pridobimo pravico. Za nepremi nine je razpolagalni pp zemlji koknji no dovolilo oziroma intabulacijska klavzula (23. ki je druga en za nepremi nine + registrske 12 . Zavezovalni pravni posel je pravni naslov. pri prenosu vrednostnih papirjev pa mkora biti v pisni obliki. ki se glasijo na odredbo ± ORDERSKI VREDNOSTNI PAPIRJI ± strogo obli en in enostranski pravni posel Indosant indosatar Indosament za razliko od cesije ne varuje dol nikovega p olo aja. 2. S tem pa se olaj a prometnost trgovanja z vrednostnimi papirji. Prav tako potrebuje kot temelj zavezovalni pravni posel. Cezus mora biti o prenosu terjatve obve en z notifikacijo. Cesija. V asih pa poleg razpolagalnega pravnega posla potrebujemo e pridobitn i na in v o jem pomenu besede. To je izrecna. len SPZ).).razpolagalni pravni posel (dvostranski pravni posel .razpolagalni pravni posel o prenosu terjatev/ Indosament ± namenjen prenosu pravic iz vrednostnih papirjev. Velja na elo nevtralnosti cesionarjevega polo aja ± njegov polo aj se s prenosom terjatve ne sme poslab ati. kadar ni druga e dolo eno (navadno oziroma najve krat terjatev).

da BGB temelji na abstraktnosti. e zakon ne dolo a druga e. Za nepremi nine in registrske stvari(imajo velik gospodarski pomen in vrednost) pa vpis v javni register. ki ureja pridobivanje lastnih delnic ± gospodarska dru ba kupuje lastne delnice . a da bi bil veljaven potrebujemo veljavno kavzo v obliki zavezovalnega pravnega posla ± to pomeni. izro itev na dolgo roko ± Prenos lastninske pravice. to pridobi. 13 . ko se stvar nahaja pri tretji osebi e ima tretji na stvari neko pravico. Za premi nine je pridobitni na in v o jem pomenu besede TRADITIO. ladijski register. ki izklju uje druge do uporabe Vse to kar mi obravnavamo kot zavezovalni pravni posel. -Izjema od kavzalnosti je dolo ena v Zakonu o gospodarskih dru bah. ki je zna ilna tu di za na e pravo ± 40 len SPZ . Odnos med zavezovalnim in razpolagalnim pravnim poslom -2 razli ni re itvi: y y Abstrakten odnos kavza in potrebna (BGB) Kavzalen odnos (na e pravo-ODZ) -Vpra anje ali zavezovalni pravni posel predstavlja kavzo razpolagalnega? Ali razpolagalni pp sploh potrebuje zavezovlanega) Od tod sledi razlikovanje pravnih poslov na abstraktne in kavzalne pravne posle. ki prena a lastninsko pravico. izro itev na kratko roko ± Obratna situacija od posestnega konstituta ± pridobitelj lastninske pravi ce ima e pred njenim prenosom posest nad stvarjo ± z izjavo tistega. in sicer v delu. b) simboli na izro itev ± neko simbolno dejanje. ponavadi v resni nosti sre amo v obliki ene listine. Pri lo je do tega. zemlji ka knjiga. -Razpolagalni pravni posel je klju en za prenos pravice. pri emer eli dosedanji lastnik po prenosu lastninske pravice obdr ati stvar v posesti iz drugega pravnega naslova. ki ima vpliv materialne publicitete (npr. razpolagalni pravni posel in pridobitni na in v o jem pomenu besede. -Za uspe nost prenosa pravic morata biti torej veljavna oba pravna posla . register letal) y TRADITIO: a) dejanska izro itev.stvari in premi nine. Za pridobitev pravice se zahteva veljaven pravni posel Zavezovalni pravni posel je kavza razpolagalnega . ki simbolizira celotno izro itev. -Na to vpra anje se je sku alo odgovoriti z prou evanjem rimskega prava. da neveljavnost zavezovalnega pravnega posla povzro i tudi neveljavnost razpolagalnega pravnega posla. c) izro itve z izjavo ( posestni konstitut ± Prenos lastninske pravice. takrat. ODZ pa na kavzalnosti.

b) prodajalec mora opravljati registrirano dejavnost (s tem se ukvarja poklicno) in c) prodajalec je dobil posest po volji lastnika tako lahko prenese lastninsko pravico tudi tat. e je npr. lena SPZ daje dolo eno varstvo lastniku. .Nepremi nine (8 l. da imamo enega knji nega lastnika in enega lastnika v materialnem smislu tipi ni primer pri priposestvovanju. * 3 pogoji so: a) da gre za premi nino b) da gre za pridobivanje na podlagi odpla nega posla + izro itev in c) da je pridobitelj v dobri veri morajo biti kumulativno izpolnjeni * 3 situacije : a) kup na javni dra bi. odstavek 64. * Gre za orginarno pridobitev na podlagi zakona pravica nastane na novo * vpra anje ukradenih avtomobilov. razen e to p ravico zakon odvzame ste aj. tretja oseba C pa kupi to od domnevnega lastnika A lastninsko pravico dobi C 14 . V ZK je vpisan e prej nji lastnik. upravi en pa priposestvovalec B. l SPZ): * princip 3x3 * Izpolnjeni morajo biti 3 pogoji v eni izmed treh mo nih situacij. zavezovalni pp ni bil veljaven in s tem tudi ne prenos lastninske pravice mo nost izpodbijanja pride do tega. da je neka oseba vpisana v ZK. ki ima razpolagalno upravi enje. ki pa ni ve upravi en do stvari( do priposestvovanja po 10 -ih letih v ZK je vpisan e vedno lastnik A. pa v materialnem smislu ni lastnik. *To kar pi e v zemlji ki knjigi. pono i pa tat * 5.Pridobitev od neupravi ene osebe -Razpolaga lahko samo tisti. ker npr. ZZK -1) : *na elo zaupanja v ZK *Zaradi zaupanja v zemlji koknji ne podatke ne sme biti nih e o kodovan. aki e je ta razpolagalna pravica iz rpana -Na elo Nemo plus iuris -Pri pridobitvi od neupravi ene osebe pravo naredi izjemo od na ela Nemo plus iuris ± v asih se imenuje tudi A NON DOMINO PRIDOBITEV (pridobitev od nelastnika) : -Premi nine ( 64. je izpodbojna domneva obstaja mo nost. podnevi trgovec.

izguba pravice do uveljavljanja procesnih sredstev). 5. ki so namenjene temu. pri prekluziji tak nih motenj ni. da pravica preneha neposredno na podlagi prekluzivnega roka. da preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti.) Zastaranje u inkuje samo na terjatve in zahtevke materialnega.) Zastaranje je urejeno generalno (splo na ureditev v zakonu. v asih pa jih uporabimo tudi v postopkih pred dr avnimi organi kot procesne ugovore. ki imajo naravo. l. Zastaranje v ir em pomenu je institut.) Zastaranje je institut materialnega prava. prekluzija pa u inkuje tudi na druge pravice. da zadr i njeno u inkovanje. Prekluzija u inkuje tako. da prekludira in pa specialno dolo en rok).* e tretja oseba kupi stvar od knji nega lastnika in je pri tem v dobri veri. 15 . -Zastaranje je proces. 4. -Ni enako kot zastaranje. ki prekludira mora biti dolo eno. 2. da z njimi trajno zadr imo u inkovanje nasprotne pravice. pos ledica tega pa je naturalna pravica. 3. V o jem pomenu pa je pogoj za nastanek ugovora zastaranja.) Pri zastaranju originarno pridobivamo ugovor. razen e zakon ne dolo a druga e). *2. -Ugovor zastaranja ureja OZ od 335. -Zastaranja in ugovora zastaranja pa ne smemo ena iti z prekluzijo ± prenehanjem pravice: 1. na samo terjatev pa ne vpliva ele z ugovorom zastaranja postane obveznost naturalna. odstavek 8. prekluzija je prav tako institut materialnega prava. ki vsebuje tudi ugovor zastaranja. prekluzija pa specialno (za vsako pravico. -Ugovori materialnega prava so naperjeni proti materialnim pravicam. lena ZZK-1: Kdor ne poskrbi za vpis svoje lastninske prav ice v ZK. ki pripelje do ugovora zastaranja. sam nosi posledice tega ravnanja. da zastarajo. potem ta pridobi lastninsko pravico na tej stvari po zakonu isto velja za hipoteko.) Pri zastaranju imamo generalno dolo ene motnj e. ki se lahko dogajajo v teku zastaralnih rokov (zadr anje in pretrganje). vendar e pogosteje institut pro cesnega prava (npr. -Zastaranje u inkuje tako. dalje. -Ugovor zastaranja u inkuje na nasprotno pravico tako. ki velja za vse pravice. Ugovor zastaranja -Je pravica materialnega prava sodi v kategorijo protipravic. saj banka verjame ZK .

v primeru prekluzije pa bo to beni zahtevek zavr en to pomeni. da sodi e ni me ritorno odlo alo o zadevi sploh se ni spustilo v odlo anje ali obstaja pravni temelj za to beni zahtevek. To pomeni. subjektivni rok pa je rok znotraj objektivnega roka zaradi katerega lahko pride do zastaranja. izjema: subjektivni in objektivni rok ± subjektivni rok je vezan na subjektovo vedenje o nekem dejstvu. 1. Tak no tetje se zgodi v primeru komunalnih terjatev. da za ne zastaralni rok te i prvi dan po zapadlosti terjatve in se kon a ob poteku zadnjega dne zastaralnega roka. Subjektivni rok pa je 3 leta in za etek tega roka nastopi v prvem letu teka objektivnega roka. da pravica skozi dolo en as ni bila uveljavljena. izjema: Tek zastaralnega roka je od samega za etka zadr an . terjatev zastara. ampak ele ko odpade ovira. l. Terjatev in zastavna pravica u inek zastaranja je tak en. l. se je za glavnico terjatve iz nje mo no popla ati. e jo ima v rokah ali e je njegova pravica vpisana v javni knjigi. *Primer: Objektivni zastaralni rok je 5 let in ko se izte e ta rok. 16 .( Ko prete e as zastaranja. igar terjatev je zavarovana z zastavo ali s hipoteko. eprav je bila terjatev zastarana.) e pride do zastaranja bo sodi e to beni zahtevek zavrnilo. vendar pa zakon omogo a. OZ): *344. da zastavna pravica kot tak na ni prizadeta. 2. -Zastaranja ni mogo e izlo iti z dogovorom. lahko popla a le iz obremenjene stvari. -Temeljni pogoj za zastaranje je. ko bi akcesorna pravica po svojem zastaralnem roku zastarala kasneje kot glavna in takrat e glavna pravica preneha. subjektivni roki pa te ejo znotraj objektivnega roka.) Ra unanje zastaralnih rokov -Splo no pravilo je. zastara tudi akcesorna terjatev. l. 3. Ko zastara glavna terjatev. letu teka objektivnega roka *Objektivni rok je neke vrste maksimalni rok znotraj katerega mora priti do zastaranja. se upnik. Zastaranje je zaradi tega subjektivnega roka nastopilo v 4. Ve inoma je postavitev objektivnega roka skladna s splo nim pravilom. da zastaralni rok ob zapadlosti ne za ne te i. zastaranje pa nastane z zadnjim dnem zastaralnega roka.izjema: Zastaralni rok za nemo teti ele prvi dan naslednjega leta . da se zastaranju odpovemo (tudi ugovoru zastaranja) -Posebnosti zastaranja se pojavijo pri akcesornih pravicah (343 in 344.6. To pride v po tev samo takrat. *343. objektivni pa je vezan na neko objektivno dejstvo. ki mu to prepre uje.

Objektivni rok pote e po 5 letih od nastanka kode. dru tva).) ali pa e koda nastane z spolnim nasiljem nad mladoletniki V zadnjih dve primerih traja subjektivni rok 5. OZ dejstva zaradi katerih nastopi zadr anje (nepremagljive ovire. kadar nimamo kak nega specialnega zastaralnega roka 5 let *POSEBNI: razli ni zastaralni roki za razli ne kategorije terjatev.-V izte eni zastaralni rok se v tevajo tudi izte eni zastaralni roki na ih univerzalnih prednikov. ki jih sklepajo tudi negospodarski subjekti. len OZ 2 kriterija za gospodarske pogodbe: 1. med mobilizacijo.) subjektivni kriterij: pogodbe. Tukaj pa je e specialno pravilo : 1. l. objektivni pa 15 let *Poslovne terjatve nastanejo zaradi kr itev pogodb. -2 dejstvi. *SPLO NI. OZ) ± 10 let f) komunalne terjatve(355. zastaralna doba se izni i in po prenehanju dolo enega dejstva za ne te na novo. *Pri deliktnih poznamo subjektivni in objektivni rok. neposredno vojno nevarnostjo. kadar so registrirani za opravljanje pridobitnih dejavnosti in sklepajo pogodbo v okviru te pridobitne dejavnosti (npr. l. d) terjatev na izstavitev ZK listine ± 10 let e) judikaturne terjatve (356.odvisno od tega kdaj zapade terjatev Motnje v teku zastaralnih rokov ZADR ANJE. c) od kodninske terjatve ± delijo se na deliktne in poslovne .) e se koda povzro i s kaznivim dejanjem. Uporabi pa se tak en rok kot se uporabi za terjatve iz pogodbe. ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti. Obe situaciji se lahko kumulirata.Zastaranje zaradi nastopa dolo enega dejstva sploh ne za ne te i in za ne te i pozneje ali pa se v teku zaradi dolo enega dejstva ustavi in za ne ponovno te po prenehanju tega dolo enega dejstva in sicer od tiste to ke kjer se je ustavilo. ki to povzro ita: 17 . Subjektivni rok pa te e od trenutka ko izvemo za nastalo kodo in je 3 leta. 2. a) ob asne terjatve ± 3 leta b) terjatve iz gospodarski pogodb ± 3 leta 13.pride v po tev vedno takrat. -358 ± 363 l. eprav do tega praviloma ne prihaja. 2. -V asu zadr anja zastaralni rok ne te e. Zastaralni roki se v CP delijo na splo nega in posebne . OZ) ± 1 leto* .) e koda nastane zaradi korupcije 3. da je dalj i uporabi kazenskopravni rok.) objektivni kriterij: pogodbe. se v primeru. za terjatve oseb v voja ki slu bi) -Z vlo itvijo to be za uveljavitev terjatve nastopi zadr anje zastaralnega roka PRETRGANJE ± Zaradi dolo enega dejstva zastaranje preneha te i.

da temu ravn anju odvzame kaznivost in od kodninsko odgovornost ± pri skrajni sili je o kodovanec. kjer z lastnim ravnanjem posku amo zavarovati lastne ali tuje dobrine.) oprava ustreznega dejanja za uveljavitev terjatev pred pristojnim organom ( npr. V takem primeru torej za izvr bo ne potrebujemo izvr ilnega naslova. ki v tem primeru nadome a sodbo. Sodba lahko sama ustvari elene u inke ali pa funkcionira kot izvr ilni naslov.ki je lahko dajatvena . urejena pa je v Zakonu o izvr bi (ZIZ). izvr ilni postopek) Pravdni postopek se za ne na podlagi to be . Pravo pa nam omogo a bli njico. -To je ravnanje. ki 18 . da je to ba in posledi no sodba dajatvena. da na podlagi verodostojn e listine vlo imo predlog za izvr bo. ki mu sledi izvr ilni postopek.i. Sodba funkcionira kot izvr ilni naslov samo v primeru. oblikovalna ali ugotovitvena in tak ne so potem posledi no tudi razli ne sodbe. pri emer pravni red temu ravnanju daje legitimacijo s tem.) posredno uporaba postopkov. saj v drugih dveh primerih e sama po sebi ustvarja elen u inek. to ba) Varstvo pravic -Varstvo pravic lahko razdelimo v tri sklope in sicer na dr avno varstvo .) neposredno varstvo pravic v t. da zavaruje na e pravice v zakons ko predpisanem postopku -Lahko je : 1. dovoljeno samopomo in avtonomno varstvo DR AVNO VARSTVO -Od dolo enega dr avnega organa zahtevamo. ki primarno niso namenjeni varstvu civilnih pravic (javno pravo ± adhezijski postopek v kazenskem pravu) DOVOLJENA SAMOPOMO -Samopomo je dovoljena samo v dolo enih primerih in je strogo pravno regulirana. Verodostojna listina je listina na katero se lahko to nik in ki dokazuje obstoj terjatve. da presko imo to bo in pridemo neposredno do izvr ilnega naslova in sicer tako. saj sodi e verjame verodostojni listni in izda sklep o izvr bi na podlagi verodostojne listine. 2. s katero pravdni postopek praviloma rezultira. civilnopravnih postopkih : pravdni in nepravdni postopki (npr.) pripoznava dolga ± dol nik svoj dolg pripozna z izjavo ali konkludentnim ravnanjem (da nekaj pla a na ra un) 2.1.

e ima nasproti njemu neporavnano terjatev. ki je izena ena z sodbo sodi a in je tudi izvr ilni naslov. da lahko dol nik predlaga. -Ta na in se uporablja na temelju avtonomije volje in na ela dispozitivnosti -Zajema tri oblike. Med najbolj znan imi oblikami so mediacija (lahko poteka na sodi u ali izven sodi a).ni povzro itelj upravi en do od kodnine ± e pa je povzro ena koda ve ja od groze e kode bo odgovarjal tudi ta. pridr na (retencijska pravica). Vpra anje je. reda 19 . ali lahko zadr imo neko stvar proti volji dol nika? V na em pravu izrecne dolo be o tem ni. koncilidacija ter zgodnja nevtralna ocena spora 3.) ARS ± alternativno re evanje sporov Skupno ime za eno paleto sorodnih situacij. ki jo ima v posesti. v katerih obstaja nevarnost. da je nevarnost neposredna. da lahko Vsako zadr anje presojamo posebej po pogojih za dovoljeno samopomo . ki funkcionira kot izvr ilni naslov) 2. Arbitra a je enostopenjski postopek brez pravnih sredstev. Posebnost pri tej pravici je. Najve krat so predmet arbitra e dejanska stanja.) pogajanja poravnava Ima naravo materialne pogodbe. da to pridr ano stvar zamenja z drugo njegovo stvarjo. Pogoj pa je. da je samopomo takoj nja in nujna ter da na in samopomo i ustreza okoli inam. skrajna sila. Poravnava ima tudi mo nost. ki neupravi eno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. ki sta v njem udele ena sama ali pa re itev prepustita tretji osebi. ko je za na in odvra anja ustreza okoli inam ita nujna in pa e -silobran. ki so zelo zapletena in sodniki nimajo zadostnega znanja za re evanje tak nih sporov. kar pomeni da je hitrej i postopek od sodnega. -Dovoljena je takrat ko grozi neposredna nevarnost . Objekti I. da postane izvr ilni naslov (notarski zapis o poravnavi. AVTONOMNO VARSTVO -Varstvo pri katerem se dogovorita o re itvi spora subjekta. -Retencijska pravica upnik lahko zadr i drugo dol nikovo stvar. len SPZ) Posestnik ima pravico do samopomo i proti tistemu. vendar lahko re emo.) arbitra a oblika nedr avnega sojenja Arbitra ni senat (tribunal) izda arbitra no odlo bo. varstvo posesti(31. ki pripeljejo do re itve spora. ki je povzro il to kodo z institutom skrajne sile. kjer s ciljem nekega kvaziprocesa elimo za ititi svojo pravico: 1.

v civilnem pravu imajo najve jo vlogo -Kaj stvar sploh je? SPZ (15. Ta zahteva je lahko relativna ampak vsaj neka stopnja verjetnosti do tega. vendar v dvomu delijo usodo glavne stvari. ki jih brez tega. odst. se obravnavajo kot njena sestavina. 20 . ki ga lovek lahko obvladuje 3 lastnosti: 1. torej izgubi sovjo naravo samostojnega predmeta in tako deli posledi no isto usodo kot glavna stvar (npr. 16. ki je naknadno vgrajen v avtomobil. l. SPZ-ja nam pove. da so stvari tudi energija in razli na valovanja. avtoradio. Primarno se razumejo kot naravni produkti dolo ene stvari. l. -Stvar je mo no deliti na enostavne in sestavljene stvari.Stvari . 15. ko pride do lo itve od stvari. Sestavljene pa imajo ve razli nih delov glavna stvar + njeni sestavni deli (sestavine) -1. . pohi tvo v stanovanju pod pogojem. ki slu i obdelovanju kmetijskih zemlji .Sestavina je vse kar se v skladu s splo nim prepri anjem teje za del druge stvari -2 odst. l. spoji z glavno stvarjo. katere produkt plod je. Dokler so ti plodovi spojeni z stvarjo katere produkt so. ni mogo e razdeliti na manj e dele. -2. ki po splo nem prepri anju slu i polep anju a li gospodarski rabi druge stvari.odst. dokler se ne lo i od glavne stvari. ki jih je mogo e obvladovati. Pritikline sicer so samostojni predmeti oblastvenih pravic. e nekdo vgradi tujo stvar v svojo glavno stvar pridobi na tej sestavini lastninsko pravico) ± Accessio cedit principali -pritikline (Ne zamenjuj z sestavinami!!!) Premi na stvar. -plodovi 2 fazi obstoja. 16. Tipi ni primeri: okrasni pokrov na kolesih avtomobila. ipd. da bi jih uni ili ali po kodovali. mehanizacija. da ni spojeno (v smislu monta e) z stanovanjem. Te plodove imenujemo naravni plodovi . Je samostojna stvar in ni spojena z glavno stvarjo ± gre za funkcionalno povezavo in ne fizi no. Z tistim trenutkom. l. ta zahteva prevzeta iz nem kega prava samostojen telesni 3. Enostavne so tiste. ±(Sestavina ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic.) obvladljivost Za pravo niso zanimivi predmeti nad katerimi ni mogo e vzpostaviti lovekove oblasti. vrtni pal ki. da je stvar obvladljiva mora obstajati. izgubi svojo samostojnost.) Ko se neka stvar vgradi.) samostojnost 2.skoraj identi en 90. BGB) predmet. postane le ta samostojna stvar. len .) telesnost stvari so deli narave.

l. 256. Kot prostorsko odmerjen del povr ine se smatra parcela kot enota zemlji kega katastra. kar pa stavbna pravica je. ki ima 2 identifikatorja: katastrska ob ina in parcelna tevilka. ko je pla an prej je sestavina druge stvari. l. -Najpomembnej a je delitev stvari na nepremi nine in premi nine. Ta problem se re uje z akcesorno solastnino z solastnino ne moremo razpolagati neodvisno od posebnega dela. Zemlji e. da lahko traja ta pravica najve 99 let Zato je to navidezna izjema. a samo za as dokler traja stavbna pravica. na katerem stoji zgradba. zato ker po tej delitvi delimo tudi celotno stvarno pravo dolo ene stvarne pravice lahko obstajajo samo na nepremi ninah ( zemlji ki dolg. zato stavba funkcionira kot samostojna stvar. l. ki jih ustvarjamo z nekimi stvarmi analogno imenujemo civilni plodovi. pravica realnega bremena) in te sodijo v okvir nepremi ninskega stvarnega prava 1. poleg tega pa vsebuje e vlo no tevilko. daje po na elu Superficies solo cedit last lastnika zemlji a. z eno izjemo. odst. je treba vzpostaviti eta no lastnino To se naredi tako. SPZ dolo a. SPZ definicija: Prostorsko odmerjen del dolo ene povr ine skupaj z svojimi sestavinami. Stavbna pravica pa se vrine med zemlji e in stavbo u inek na ela Superficies solo cedit je pretrgan. SPZ. Skupni deli ne morejo pripadati samo enemu posebnemu delu. 21 . l. da lastninska pravica ne more biti oro ena. Gre za situacijo.) Eta na lastnina: Gre za poseben pravno reguliran re im (SPZ l. Vendar 2. Stavbno pravico je mogo e obremeniti. 105 in slede i). Denarne terjatve. Da se v stavbi vzpostavi ta re im. *Kaj pa sestavine zemlji a? 8. za katero bi sklepali. Izjeme od tega na ela: 1. stavbna pravica. Civilni plod se najve krat osamosvoji. Imetnik stavbne pravice ima enaka upravi enja kot lastnik. Zemlji ka knjiga temelji na teh dveh podatkih. ki postane glavna stvar. Pri eta ni lastnini je ta posebni del stavbe glavna stvar.) Stavbna pravica ± navidezna izjema: Definicija stavbne lastnine je podana v 256. Skupni deli stavbe postanejo sestavine posebnega dela.Poleg naravnih plodov pa poznamo v pravu tudi civilne plodove . Vse kar je nad in pod zemlji em in je po namenu trajno spojeno z njim. 2. SPZ na elo povezanosti objekta in zemlji a Superficies solo cedit Kar je po namenu trajno spojeno z nepremi nino je del le te. ki jo je mogo e razdeliti na posebne dele ± eta e.zemlji a *18. Kot samostojni predmet nastopi vsak ta posebni del.) NEPREMI NINE . da se na elo Superficies solo cedit obrne na glavo. ko se na zemlji u nahaja stavba.

Zamenljive in nezamenljive stvari : Ta delitev je pomembna kadar je stvar predmet dolo ene izpolnitve obveznosti. v praksi so last dr ave ali lokalnih skupnosti (vodna zemlji a. oro je) Posebne kategorije stvari 1. To pomeni.2. nedeljive pa ne. da so to deli subjekta prava. stvari izven pravnega promet (npr. Deli lovekovega telesa se lahko tretirajo kot objekt. 22 . -Ocenljive in neocenljive : Ocenljive se dajo oceniti v denarni vrednosti. -Stvari v pravnem prometu (npr. Deli lovekovega telesa tudi po lo itvi od telesa ostanejo pod varstvom osebnostnih pravic.) PREMI NINE *Premi nina je dolo ena z negativno definicijo premi nina Vse kar ni nepremi nina je -Pravo priznava. . zato tudi ta zgradba posredno slu i javni koristi. -Nikogar nje stvari : Lahko so izvorno nikogar nje ali pa to postanejo po opusti tvi. Za preostale pa velja. da vsaka najdena stvar ni nikogar nja stvar. vendar ker ob ina zagotavlja neko splo no korist za vse svoje ob ane. -Potro ne in nepotro ne : Potro ne se ob enkratni uporabi potro ijo. da niso stvari v smislu civilnega prava. e se e po svoji naravi lahko lo ujejo od lovekovega telesa (lasje. evlji) in kot skupen predmet lastninske pravice. so izven p ravnega prometa.cest. Za njih je zna ilno.) Deli lovekovega telesa ± Problem je v tem. da se ve samostojnih stvari pove e v funkcionalno povezavo in delujejo kot ena stvar (npr. nepotro ne pa ne. izlo ki. -Deljive in nedeljive : Deljive se lahko delijo brez bojazni za njihov obstoj.«) . oro je. Ob ina je lastnik neke zgradbe. nohti. da jih lahko okupiramo. neocenljive pa ne. ki ne potrebuje dovoljenja).) v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splo na raba) JAVNE STVARI slu ijo posredno splo ni koristi. voja ko oro je) in stvari v omejenem pravnem prometu (npr. parki. So v lasti dr ave ali lo kalnih skupnosti npr. ipd. -Izgubljene stvari: Za njih ni mogo e vedeti ali komu pripada ali ne. ki slu ijo javnemu interesu : JAVNO DOBRO namenjene splo ni rabi. -Stvari.

reda. ki ima denar lastnik samo abstraktne denarne vrednosti te stvari od tod sled prepoved uni evanja denarnih bankovcev ali kovancev. ker mu civilno pravo v preteklosti ni posve alo dovolj pozornosti. da bi se ivalim priznal e pravice. zato jim nudi posebno za ito. tako da za ne delovati kot stvar. kartice. tisti. de lege lata (po sedanjem pravu) ivali nimajo subjektivitete. Zakon o za iti ivali. Po na em pravu so stvari.«) Problem je tudi. ki predstavlja denarno vrednost (bankovec. Tisti. na drugi stra ni pa neko pravico. 23 . Pravni red pa priznava. ki predstavlja to denarno vrednost. eprav obstajajo pritiski. da ivali niso identi na drugim stvarem. Nekatere dr ave pa priznavajo lastniku denarne vrednosti. ki potrebujejo cesijo so imenski vrednostni papirji. Denarju njegovo avtoriteto daje dr ava s tem. ki je varovana z osebnostnimi pravicami. ko ima monopol nad izdajanjem le tega marsikje ima dr ava lastninsko pravico nad stvarjo. ki omejuje lastninsko pravico imetnika ivali 4. Popolni ± takrat. Gre za spoj objekta I. Mogo e jih je deliti na popolne in nepopolne. ki predstavlja denar (bankovci. ampak je potrebe n e poseben pravni posel ± cesija oziroma indosament.2.) ivali ± Vse skupaj je povezano z vpra anjem o obstoju pravic ivali. Ves pravni promet s to pravico bo potekal tako kot promet z lastninsko pravico nad papirjem. Nepopolni ± pravica se je sicer spojila z papirjem. tudi lastninsko pravico nad stvarjo. ± To so prenosni oziroma imetni ki vrednostni papirji. da se pravica in stvar zdru ita v neko celoto.) Vrednostni papirji ± Problem je v tem. kovanci) in denar v netelesnem pomenu besede (elektronsko ban ni tvo. Problem je v tem. torej je tisti. kovanec) . Denar pa je tudi abstraktno merilo na ega premo enja ipd. 3.) Opredmeteni izrazi oseb in materializirana avtorska dela Opredmeteni izrazi oseb ± spoj stvari in delov lovekove osebnosti. ko se pravica popolnoma spoji z stvarjo. ki pa za uspe en prenos potrebujejo indosament pa so orderski vrednostni papirji. Avtorska dela ± spoj materiala in duhovne stvaritve knjiga 5. Na eni strani imamo papir. Imenski vrednostni papirji pa se prena ajo po imenu in se glasijo na imetnika pravice.) Denar ± Problemati na stvar. torej da se jim da subjektiviteta. Orderski vrednostni papirji se prena ajo po odredbi in so bolj primerni za gospodarski promet. in II. da je pri denarju mogo e razlikovati med stvarjo. Denarna vrednost pa je abstraktno menjalno sredstvo. vendar za prenos pravice ne zado a sama izro itev vrednostnega papirja. ker bankovci in kovanci predstavljajo denarno vrednost. ki se na ta medij prilepi.

Predstavlja tudi varovalo pred posegom v na o osebnost. temeljno premo enje za popla ilo upnikov pa je osebno premo enje. 24 . ki jo predstavlja. reda avtorska dela izumi znaki razlikovanja opredmetena osebnost -POSEBEJ! Premo enje (osebno + skupno) Je skupek premo enjskih pravic. skupno premo enje dedi ev. ki spadajo pod skupen premo enjski re im v pravnem prometu zagotavlja jamstvo. Vsak od nas jam i za svoje obveznosti z osebnim premo enjem. ipd. Izvenzakonska zveza je v tem pogledu izena ena z zakonsko. Drugi objekti I. e smo nekaj dol ni nih e ne sme biti zaprt zato ker ne izpolni svoje obveznosti. Z tak no pravico sami ne moremo razpolagati. tedaj ko bi stranke to elele ni dopustno. ki jih pridobivamo z delom tekom zakonske zveze. temve je skupek objektov I. prav tako pa je ta domneva izpodbojna. Zakonci lahko tekom zakonske zveze s pravnimi posli delijo skupno premo enje. da se to premo enje razdeli. saj lahko z njo razpolagamo samo skupaj z soimetniki te pravice. upniki to storijo s to bo. tako da dele i niso razdeljeni. za kar je potreben notarski zapis ali s sodnim postopkom. Nastajanje skupnega premo enja s pravnim poslom. saj morajo najprej dose i. V ta premo enjski re im sodijo predvsem tiste pravice. saj tak no premo enje skriva osebno premo enje pred upniki. da denar lahko funkcionira tudi kot numi zmati na stvar denar se obna a kot navadna stvar oziroma ima dvojno vrednost numizmati no in tisto. Isto asno upniki ne morejo pose i v te pravice. reda. ki spadajo pod skupne premo enjske re ime. Gre za na e premo enjske pravice.Ni pa mogo e ukiniti posebnega premo enjskega re ima. Poleg osebnega premo enja lahko ima posameznik tudi skupna premo enja. da bodo upniki lahko popla ani iz premo enja.Problem pa je tudi to. reda. ki e ni razdeljeno. Tekom ivljenja lahko imamo ve skupnih premo enj. ki pa isto asno pripadajo e drugi osebi. zato je tak no skupno premo enje dopustno samo pod pogoji ki jih dolo a zakon. Zakon predvideva kriterij za razdelitev premo enja med zakoncema in sicer 50:50. Ni poseben objekt I. kar pa ne pomeni. da je premo enje e od za etka razdeljeno.

ki jim pravni red predpisuje pravne posledice 25 . da je pri lo do smrti. -Osebna stanja se evidentirajo v razli nih evidencah kot so mati ni register.Subjekti civilnega prava -Enaki kot subjekti prava nasploh. -Zanimajo nas kot nosilci pravic in dol nosti in kot stranke civilnopravnih razmerij. register dru tev) FIZI NA OSEBA -To je iv lovek kot pravni subjekt. v vojni). ki je pravno kvalificiran kot dokon an porod ivega otroka. da subjekt prava opravlja dejanja. Kadar pa iz dolo enih vzrokov potrditev medicinske stroke ni mogo a. zato lahko samo zdravnik ugotovi . Kljub temu pa otrok pridobi pravno sposobnost ele z rojstvom. s katerim se to ugotovi( npr. -Glavni elementi osebnega stanja za fizi ne osebe so: ime. Smrt je potrebno evidentirati. Fizi na oseba s tem trenutkom tudi pridobi pravno sposobnost. a e nerojenemu otroku. ena izmed teh lastnosti je kraj bivanja. V izjemnih situacijah lahko smrt ugotovijo tudi druge osebe (npr. -fizi ne(pravna personifikacija loveka) in pravne osebe (dolo ena skupin a oseb ali namensko izlo eno premo enje. -Fizi na oseba preneha z smrtjo. prebivali e. SPOSOBNOST ZA DEJANJA Sposobnost. za pravne osebe pa: ime(firma)... Izjemoma pa je lahko pravna sposobnost priznana e spo etemu. l ZD) nasciturus. dr avljanstvo. v kolikor gre za njegove koristi (125. potrem je potreben pravni postopek. ki mu pravni red priznava subjektiviteto) -Za njihovo sodelovanje v pravnem prometu so najpomembnej e SPOSOBNOSTI: pravna sposobnost ± sposobnost biti nosilec pravic in dol nosti kdor jo ima. je subjekt prava sposobnost za dejanja (poslovna opravljati posle v pravu in deliktna) sposobnost biti stranka. pripadnost. ki nastane z rojstvom. sede . evidenca dr avljanstva in register pravnih oseb (sodni register. procesna sposobnost in postulacijska sposobnost subjektom omogo ajo da sodelujejo v(sodnem postopku) pravnem prometu OSEBNO STANJE (STATUS) -Skupek individualnih lastnosti.. razglasitev pogre an ega za mrtvega). po katerih se oseba civilnega prava lo i od druge in na katere pravni red ve e pravne posledice npr. razglasitvijo pogre anega za mrtvega ali s potrditvijo smrti.

letom) ± sposobnost sklepanja manj pomembnih pravnih poslov. e oseba mlaj a od 15 let sklene kak en pravni posel. ZNP. samo odvzem sposobnosti opravljati posle z nepremi ninami) ali popoln b) deliktna sposobnost ± sposobnost od kodninsko odgovarjati za d elikte (OZ) protipravnemu ravnanju se prepi ejo posledice 26 . ki prena a voljo svojega zakonitega zastopnika). . katere posledica je. leta starosti fizi na oseba nima nobene poslovne sposobnosti. tretja mo nost pa je s pomo jo obogatitvenih zahtevkov .Do 15. V takem primeru obseg odvzema dolo i sodi e lahko je delen(npr. katerega posledica je. Mo na re itev bi bila konstrukcija sla (otrok je samo sel star ev medij. da v realnosti otroci mlaj i od 15 let sklepajo razli ne pravne posle (kupujejo v trgovinah. . nepomembne posle pa se re uje z obogatitvenimi zahtevki. druga mo nost je.«). ki sploh nimajo ali pa nimajo potrebne poslovne sposobnosti za opravo nekega pravnega posla morajo imeti svojega zastopnika za opravl janje pravnih poslov. letom ne pridobi poslovne sposobnosti ali odvzem poslovne sposobnosti. specialna ( s 15. ki ga na a zakonodaja ne ureja je. letom in zaposlitvijo) ± 112.Mo en je postopek pred sodi em za podalj anje roditeljske pravice. Osebe s tak no sposobnostjo so dol ne prispevati k stro kom za svoje pre ivljanje in izobra evanje. pod pogojem da se subjekt zaveda posledic svojega ravnanja.Poleg popolne poslovne sposobnosti poznamo tud i ni je stopnje poslovne sposobnosti: delna ( s 15. -Problem. l ZZZDR. OZ) . pogodbo o zaposlitvi. z ostankom pa lahko prosto razpolagajo. da se odvzame e pridobljena poslo vna sposobnost ker bi lahko kodovali sebi ali drugim. . je ta posledi no ni en (to je dolo ila sodna praksa).Pridobi se 18 letom ali z sklenitvijo zakonske zveze pred 18 letom ter po odlo bi z roditeljstvom (117. da so pravni posli sicer ni ni vendar konvalidirajo (nepomembni pravni posli). da so glede svoje pla e popolno poslovno sposobne ± limitirana popolna poslovna sposobnost . To pomeni. da oseba z 18. razpolaganja z nepremi nim premo enje m.Osebe. ki ne predstavljajo ve jih posledic ali te jih finan nih obveznosti. l ZZZDR). Subjekt s tak no sposobnostjo lahko sklene npr. lahko pa tudi sestavi oporoko ± 117. razpolaganja z ve jim premo enjem. l ZZZDR.a) poslovna sposobnost ± sposobnost za opravljanje in sklepanje pravnih poslov in sposobnost pravno relevantnega izra anja p oslovne volje (ZZZDR. Tega problema ne ureja tudi predvideni novi Dru inski zakonik.

l OZ). c )postulacijska sposobnost . dru ba civiln ega prava ± societas). l OZ).Sposobnost samostojnega nastopanja pred dr avnim organom. V angle ke m pravu vse osebe nimajo postulacijske sposobnosti.7-14 let ± pogojna deliktna sposobnost. da z 14 letom dobimo tak no stopnjo zavedanja o posledicah svojega ravnanja.Kdor te sposobnosti nima je zastopan po zakonitem zastopniku. Do 7. da je bil subjekt pri povzro itvi kode zmo en razsojati.136. .Oseba z motnjo v du evnem razvoju.Razlogi za odvzem postulacijske sposobnosti so odvisni od dojemanja sodstva v odnosu do dru be. e je otrok zaupan komu drugemu v varstvo odgovarjajo star i za slabo vzgojo. ki niso pravne osebe (npr. ZPP) . te avami v du evnem zdravju ali nerazsodnostjo ni deliktno sposobna (odgovarja oseba z dol nim nadzorom).. (142/III OZ Star i ne odgovarjajo. -To sposobnost imajo tisti. po 7. e je koda nastala medtem. . letu pa krivdno (142. . eprav se ve jem delu prekriva z njo. l. . l OZ). in e je ta zanjo odgovoren) . leta odgovarjajo star i objektivno.Domneva se.Sposobnost pravno relevantno izra ati voljo v CP postopku. voljo za opravo procesnih dejanj. da nam pravni red pripi e popolno deliktno sposobnost.Imajo jo fizi ne in pravne osebe + podeljena sposobnost Lahko jo pridobijo nekatere zdru evalne oblike.Sposobnost biti subjekt pravnega razmerja sposobnost biti stranka (delno se prekriva s pravno sposobnostjo . . 27 . e se doka e. To sposobnost jim podeli sodi e in v tem se ta sposobnost razlikuje od pravne sposobnosti.Ne poznamo delne procesne sposobnosti. l. ki imajo popolno poslovno sposobnost ± v celoti se prekriva z njo. ko je bil otrok zaupan drugemu. Tudi. SPOSOBNOSTI PROCESNEGA PRAVA a) sposobnost biti stranka (76. . ZPP) .Prehodna nerazsodnost ( actio libera in causa .Relevantna za obstoj od kodninske odgovornosti Gre za krivdno od kodninsko odgovornost. b) procesna sposobnost (77. . Lahko zadeva samo fizi no nastopanje pred sodi em ali pa pisno naslavljanje sodi a.do 7 let ± deliktna nesposobnost (137.

-Kriteriji lo evanja pravnih oseb javnega in zasebnega prava: * ustanovni akt * obvezen obstoj * izvajanje javnih pooblastil * prenos dr avnih oblastnih nalog * obvezno lanstvo (v zbornicah zdravnikov v zdravni kih zbornicah) * uporaba prisilnih sredstev * javno financiranje in dol nost javnih naro il 28 . V najve ji meri v CP razmerja vstopa dr ava. da dolo imo substrat) in dejavnost ( aktivnost. ki je urejena z ustavo. -Obstajajo pravne osebe javnega in zasebnega tipa. s pravnim aktom ustvarjen pravni subjekt. Za njih veljajo pravila javnega prava. kapital (mater ialni) ali oboje skupaj b)namen (cilj. PRAVNA OSEBA -umetno. ki niso lani). vendar pa ne predstavljajo CP razmerij. razen za tiste z izrednimi pravnimi sredstvi zastopanje po zakonitem zastopniku. ki imajo popolno poslovno sposobnost. Vsi.ampak jo imajo samo posebni odvetniki (baristers). -Pravne osebe javnega tipa imajo posebno nalogo izvr evanja javnopravnih nalog. zato ker: * so lahko stranke CP razmerij * pravne osebe zasebnega tipa e same po sebi predstavljajo CP razmerje (med lani korporacij) -Pravne osebe javnega tipa lahko vstopajo v CP razmerje. klju en za to. ki je sposoben biti nosilec pravic in dol nosti -ELEMENTI: a)substrat: ljudje (personalni). ki jo pravna oseba izvaja za doseganje namena) c)organizacijska struktura ± organi. ki upravljajo z pravno osebo navznoter (poslovodstvo) in navzven (zastopanje). jo imajo za vse civilne postopke. Organi so lahko avtonomni (sami lani) ali heteronomni (osebe. V slovenskem pravnem redu je postulacijska sposobnost postavljena zelo iroko. Nas zanimajo predvsem pravne osebe zasebnega tipa.

)zagotovitev substrata 3.Temeljna na ela.) 2. . Pri nas se na ta na in ustanavljajo ustanove. ki ustanavljajo pravno osebo nastane pravno razmerje 3. torej je konstitutivni akt pravne osebe odlo ba tega organa. ko je sprejet ustanovni akt na podlagi tega med osebami. To ug otavlja poseben organ. ki se sprejme po posebnem postopku (zasebni pravni akt pravni posel pravne osebe zasebnega prava.) faza pred sprejemom ustanovnega akta 2. l. ki se pojavljajo v tem obdobju so: vpra anja v zvezi z odgovornostjo za prevzete obveznosti.) faza.) faza po vpisu v register oziroma po pridobitvi soglasja za ustanove pravna oseba e obstaja -Vmesno obdobje med sprejemom ustanovnega akta in vpisom v register oziroma pridobitvijo soglasja (pred pridobitvijo pravne sposobnosti) je najbolj problemati no: * pomembna vpra anja.)vpis v register (normativni registracijski sistem) ali soglasje (koncesijski sistem) -obdobja ustanovitve : 1. Pri nas se po tem sistemu ustanavlja ve ina pravnih oseb zasebnega prava b) koncesijski Temelji na tem. V normativnem registracijskem sistemu pa je ta odlo ba ele podlaga za vpis v javni register. pri pravnih osebah javnega tipa je to lahko tudi splo en pravni akt. ipd.elementi za nastanek pravne osebe : 1. ki veljajo za pravne osebe zasebnega tipa Na elo numerus clausus ± omejeno tevilo tipov pravnih oseb Na elo enakopravnosti pravnih subjektov (na temelju 14. da pravna oseba nastane z dovoljenjem dr avnega organa. in 22. da na podlagi avtonomije volje dispozitivno urejajo razmerja med njimi.) ustanovitveni akt. 29 . Ustanovitev pravne osebe zasebnega tipa: -SISTEM: a) normativni registracijski Za vse normativne sisteme je zna ilno. da morajo biti izpolnjeni zakonski pogoji za ustanovitev pravne osebe. vpra anja pripadnosti pravic. Konstitutivni naravo ima dovoljenje tega organa. URS) nasproti fizi nim osebam na elo avtonomije volje in dispozitivnosti Treba je priznati lanom korporacije.. k ima diskrecijo.

so odgovorne solidarno. -dav na tevilka mati na tevilka ± pridobi jo z registracijo . ter za kak en namen je bila ustanovljena ustanova oziroma katero dejavnost opravlja) ter drugo (fantazijski dodatki) da se e bolj lo i id drugih oseb -sede ± kraj -poslovni naslov ± Naslov na katerem se nahaja sede pravne osebe.* v tem vmesenem obdobju tak ne tvorbe imenujemo s posebnimi imeni (preddru ba.) Sposobnosti pravne osebe -pravna -poslovna (lastne nimajo. preddru tvo. ZGD). ni pa e soglasja oziroma e ni bilo vpisa v ustrezen register *Korporacije se v takem primeru presojajo kot societas (analogno 5. predustanova. predzadruga) ko je e sprejet ustanovni akt. e je teh oseb ve . e pri takem nastopanju dru beniki pridobijo kak ne pravice. razen e dru ba nasprotuje prevzemu. je odgovoren osebno z vsem svojim premo enjem. jih morajo po vpisu dru be v register prenesti na dru bo. ZGD/II in III ( e kdo pred vpisom dru be v register nastopa v njenem imenu. l. zato se le ta presoja po organih in zastopnikih) -deliktna (prav tako se presoja po organih in zastopnikih po organih in zastopnikih ± odgovornost za organ ali zaposlene ± 147 in 148 OZ) -Sposobnost biti stranka -Procesna: po organih in zastopnikih -Postulacijska: po organih in zastopnikih Identifikacija pravne osebe -ime oziroma firma ± Praviloma statusna oblika in namen/dejavnost (ime mora izra ati za katere vrste pravno osebo gre.tevilka sodnega registra (Srg tevilka) podobna EM O fizi ni osebi Prenehanje pravne osebe -Razloge dolo a zakon ali ustanovni akt -Na ini prenehanja: a) ex lege b) odlo ba pristojnega organa prisilno prenehanje 30 . sodna praksa pa iri uporabo na druge pravne osebe 5 l.

vrtci.d. cilj. neodgovornost lanov za obveznosti (dru tvo.c) samoprenehanje Avtonomna odlo itev lanov.o. Tudi tu je potrebna odlo ba pristojnega organa... kar je lahko v dolo enih situacijah problemati no zato si je. da pravna oseba preneha. 31 . Po eni strani so podobni korporacijam (potrebujejo lane). da je veliko dru tev politi ne narave. -Je samostojno in nepridobitno zdru enje. dav na dru ba. d. heteronomni organi. Zakon o zavodih pa dopu a ustanovitev tudi zasebnikom in sice r na podro jih.d.o. drugo PO. kot javni organ omejuje to avtonomijo volje in dispozitivnost. -Posledice prenehanja: izguba pravne sposobnosti. ki sicer sodijo v javno sfero.. pravna osnova v dru bi CP (d. avtonomni organi (zbor lanov). izbris iz registra.. -Deluje nepridobitno.) -pravne osebe ustanovnega tipa : namembno premo enje. ki jih korporacije imajo -Nadzorujejo jih upravne enote (ministrstvo za notranje zadeve.«) pravne osebe javnega prava.potrebno premo enje za udejanjanje namena. d. prenos obveznosti Vrste pravnih oseb zasebnega prava -korporacije : prosta fluktuacija lanstva. k.. ole. V praksi je to lahko problemati no. zgodovinsko gledano. ki ga ustanovitelji skladno z zakonom (ZDru-1) ustanovijo zaradi uresni evanja skupnih interesov.. da ne sme biti dobi konosno. ni lanov (ustanove) so samo prejemniki koristi. po drugi strani pa ustanovam . uprava na eloma od ne lanov. da upravna enota. osebna odgovornost lanov. saj dru tvo kot pravna oseba zasebnega prava temelji na na elu dispozitivnosti in avtonomiji volje... To je posledica tega. -Namen. zato Zakon o dru tvih ureja le temeljne zadeve.d. dejavnost in na in delovanja se dolo ijo v temeljnem aktu dru tva. prenos premo enja (prej se e popla ajo upniki) na lane. Izjemoma je pridobitna dejavnost lahko ena od pomo nih dejavnosti za doseganje namena dru tva. uprava od lanov. dr ava vedno elela imeti nadzor nad njimi. poleg tega dru tva nastanejo z zdru evanjem oseb. Velik del nevladnih organizacij funkcionira kot zasebni zavodi. DRU TVO -Dru tvo je temeljna korporacija. kar pomeni. zadruga) -pravne osebe societetnega tipa : fluktuacija lanstva vpliva na obstoj pravne osebe. Zavodi so pravzaprav neke me ane tvorbe.n. Problemati no je predvsem to. -zasebni zavodi: Ta oblika je unikum slovenskega prava. V veliki meri vsebuje vse tiste prvine. Primarno so zavodi urejeni kot javni zavodi (univerza.o..

temeljni akt dru tva in potrebno je izvoliti zastopnika dru tva. da je delna poslovna sposobnost -Na ustanovnem zboru je potrebno sprejeti sklep o ustanovitvi.lanstvo je osebno. za dokon en nastanek dru tva pa je potreben e vpis v register pridobitev subjektivitete lani dru tva -Ustanovni so najmanj 3 poslovno sposobne fizi ne oz. . -Vse to pripelje do tega. da nastane preddru tvo. vendar to ni pravi dobi ek. pravno osebo v dru tvu pa zastopa poobla ena oseba. . ki mora biti popolnoma poslovno sposobna fizi na oseba (ki bo vodil posle in jo zasopal). letom.-Dru tvo lahko ima neke vrste dobi ek. Temeljni akt dru tva -Ime in sede -Namen in cilj ter dejavnost in naloge -Pogoji in na in v lanitve ter preneh anje lanstva -Pravice in obveznosti lanov -Na in zastopanja dru tva -Financiranje dru tva ter nadzor poslovanja -Na in zagotavljanja javnosti dela -Spremembe in dopolnitve akta 32 . s katerim je bilo dru tvo ustanovljeno prese ek dohodka nad odhodkom -Za obveznosti odgovarja dru tvi.lanske pravice uresni ujejo z delom v organih. -Samostojen vstop v dru tvo je mogo z dopolnjenim 15. pravne osebe. ampak se mora ta denar porabiti v skladu z namenom. zastopnik pa za zakonitost poslovanja .ima lane prostovoljnost in enakopravnost pristopa (vsak lahko vstopi pod enakimi pogoji) Ustanovitev dru tva -Za ustanovitev dru tva so potrebne najmanj tri poslovno sposobne fizi ne ali pravne osebe (razen gospodarske dru be za enako dejavnost kot je njihova) dovolj. kadar ima ve prihodkov kot pa odhodkov. -Kasneje lahko pod enakimi pogoji pristopi vsakdo. saj lani nimajo pravice z njim razpolagati.

kolena. -Imeti mora razlikovalni u inek -Ne sme biti zavajajo e in aljivo. mora biti na eloma v slovenskem jeziku. -Vsebovati mora besedo dru tvo. sestava. gospodarske dru be. e je bila izkori ena prito ba.) sklic zbora obstajajo razli ni na ini za sklicevanje zbora l anov 2. odgovornost.) ugotavljanje sklep nosti sklep nost dolo i temeljni akt dru tva. e jih ni pa star i in potomci do 3. 33 . ahovsko dru tvo Teka ). -Za uporabo imena dr avnega/ob inskega organa. pravne osebe ali osebnega imena znamenite osebe je potrebno dovoljenje ± za umrlo osebo da dovoljenje zakonec ali otrok.lani dru tva imajo pravna sredstva proti odlo itvam organov: * prito be: uredi jih temeljni akt. Organi dru tva -Dolo ijo se s temeljnim aktom (vrsta. sicer prito ba na zbor lanov (dolo a zakon) odlo itev je dokon na * Mo na je tudi to ba. -Ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija.e dru tvo nima sede a na dvojezi nem obmo ju.«) delno to ureja zakon o dru tvih -Lo imo jih lahko na mandatorne (nujne za obstoj dru tva) in fakultativne (dru tvo jih lahko ima. zdru enje ali klub in iz imena mora biti razvidna dejavnost dru tva. ni pa nujno) -Mandatorni: zastopnik dru tva in zbor lanov -Fakultativni: po lastni izbiri (npr.« . Poleg tega lahko ima dodatek (npr. absolut na dvotretinjska. komisija.-Na in prenehanja in razpolaganje s premo enjem Ime dru tva . kvalificirana. ipd.) -Odlo anje zbora lanov: 1. Tukaj gre za civilnopravno razmerje med lani dru tva in iz tega razmerja izhaja tudi to ba. sicer pa se zahteva navzo nost ve kot polovice vseh lanov z veljavnim odlo anjem ve ine navzo ih sklep nost je klju na za odlo anje. pristojnosti.) ve ina navadna. blagajnik. 3.

-po volji lanov (sklep. . razpihovanje sovra tva. kultura. vendar ni poimensko dolo en ali omejen na lane dru ine Ustanovitev ustanove -Ustanovi jo lahko doma a ali tuja fizi na ali pravna oseba -Pravni posel inter vivos (notarski akt) ali mortis causa (oblika oporoke) -Vsebina ustanovitvenega akta: ime in sede /prebivali e ustanovitelja. kjer velja prior tempore. « *dobrodelen: za osebe. e dru tvo opravlja prepovedano dejavnost ali pa opravlja prepovedane politi ne dejavnosti ru enje ustavne ureditve.lane uprave lahko dolo i tudi organ za imenovanje. ipd). ker prese ka prihodkov ne uporablja za namen dru tva) USTANOVA -Na dolo en namen vezano premo enje -Namen mora biti splo nokoristen ali dobrodelen *splo nokoristen: znanost. ki poleg prenehanja dru tva uredi tudi prenos premo enja prenesti se mora na neko druge nepridobitno organizacijo ne sme se razdeliti med lane dru tva) preneha ele z izbrisom iz registra ne s samim sklepom -ste aj (univerzalna izvr ba) eli se vzpostaviti enakopravni polo aj upnikov. navedba premo enja in vrednost. na in imenovanja pa pravila ustanove -Notarski akt notar v 15 dneh predlo i pristojnemu organu skupaj z dokazili. poimenska navedba lanov prve uprave. ki so pomo i potrebne -Pogoj: krog oseb je lahko omejen. port. izobra evanje. za razliko od prisilne (individualne izvr be). Fakultativno tudi druge dolo be. na in in postopek imenovanja lanov uprave. . potior iure upniki vlo ijo izvr bo(kdor je prej ima prednost pred izpla ilom pred drugim) -sodna prepoved (Dru tvo preneha prisilno na podlagi odlo be sodi a. 34 . namen ustanove.na temelju zakona ( e je v asu 5 let 2x kaznovano. pozivanje k vojni. oporoko pa takoj vro i zapu insko sodi e.Prenehanje dru tva -pripojitev (dru tvo A se pridru i dru tvu B in s tem preneha obstajati) ali spojitev z drugim dru tvom (dru tvo A in B se zdru ita in nastane dru tvo C). O tem odlo i upravno sodi e na podlagi predloga d r avnega to ilca. ime in sede ustanove.

da lahko ustanova z njim prosto razpolaga -Premo enje mora biti izro eno tako. zagotovljeno ustanovitveno premo enje (zadostno in primerno!) in ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom organ ima diskrecijo. namen splo no -koristen in dobrodelen. v katerega delovno podro je sodi namen ustanove ali vsaj prete en namen. -Soglasje se na stro ke ustanove objavi v Urad nem listu -Ustanova je ustanovljena z dnem izdaje soglasja. e tako predvideva akt ali s soglasjem organa odlo i uprava. Ustanova za tipendiranje mariborskih tudentov) -Sede ustanove mora biti v RS in ga dolo i ustanovitelj Sprememba ustanovnega akta -Ustanova nima lanov! -Uprava lahko v skladu z aktom o ustanovitvi spremeni ime. Zmanj anje premo enja je mo no le. -Za nedenarno premo enje je potrebna cenitev sodnega cenilca izro eno tako. za katerega je bila ustanova ustanovljena. -Prihodki se lahko porabijo le za namen. -Organ izda soglasje: e je akt o ustanovitvi veljaven. e ga ni mogo e ugotoviti je to MNZ. -Premo enje se lahko pove a v skladu z aktom o ustanovitvi in pravili ustanove (donacije. ko je enkrat nakazan. da lahko organ/skrbnik/ustanova z njim prosto razpolaga -Premo enje mora biti primerno namenu ustanove. investicije). Ime in sede ustanove -Ime mora vsebovati besedo ustanova. Pridobitev subjektivitete ustanove -Pristojni organ je ministrstvo.Ustanovitveno premo enje -Temelj vsake ustanove -To je lahko: denar. Soglasje je potrebno tudi za razpolaganje z nepremi nino. Soglasje pa MNZ vpi e tudi v evidenco ustanov. sede ali namen ustanove. dodana pa mora biti ozna ba namena. premi nine in nepremi nine ter premo enjske pravice -Denar mora biti nakazan na poseben ra un ± ne da se dvigniti nazaj. upo teva pa voljo in namen ustanovitelja in dol nost ravnanja s premo enjem s skrbnostjo dobrega gospodarja 35 . ustanovitelja ali druga ozna ba z razlikovalnim u inko m (npr.

zastopanje. Biti morajo poslovno sposobni. ki izvaja enak na men. ki izvede likvidacijo.-Spremembe so veljavne. -Uprava zastopa ustanovo in opravlja druge naloge ter upravlja premo enje s skrbnostjo dobrega gospodarja. ki pa nima pristojnosti uprave.lane uprave razre ijo na predlog ustanoviteljev ali donatorjev ali po uradni dol nosti z aktom pristojnega organa. da ni pogojev za obstoj ustanove ali e se namen ustanove izpolni -O prenehanju odlo i uprava s soglasjem organa ali sam pristojni organ ob upo tevanju volje in namena ustanovitelja. . e da soglasje pristojen organ. Akti ustanove -Pravila/statut. pravilnik o tipendiranju Organi ustanove -Ustanovo upravlja neprofesionalni organ uprava ± vr i poslovodstvo.lani uprave imajo pravico do nagrade in povrnitve stro kov po merilih. e pa take ni pa tisti. e premo enje ne zado a za namen. -Odlo a z ve ino ali po pravilih. -Uprava ima najmanj 3 lane. ne smejo biti zaposleni v ustanovi ali nadzornemu organu . razpolaganje s prihodki -Soglasje da pristojni organ ± za predlo itev v treh mesecih po soglasju k ustanovitvi odgovarja uprava. upravljanje in zastopanje. e je ve ivih/obstoje ih u stanoviteljev se lahko oblikuje »skupni organ ustanoviteljev . O tem se obvesti sodi e. Prenehanje -Ustanova preneha. -Preostanek premo enja se dodeli drugi ustanovi. ki izvaja podoben namen. organi. e organ ugotovi. imenovanje novih lanov uprave. na in odlo anja. e namen postane nemogo . ki jih sprejme ustanovitelj ali uprava: organizacija. Lahko ima tudi skrbnika. -Ostali organi so fakultativni. ki jih sprejme uprava in potrdi pristojni organ. ki jo lahko pristojni organ sicer razre i -Lahko ima tudi druge akte ± npr. -Prenehanje se objavi v uradnem listu in ustanova se izbri e iz evidence Splo ni del civilnega prava 36 .

l. lahko pa tudi druga pravna oseba. skupno premo enje zakoncev (51. l OZ). civilna (prodaja in razdelitev premo enja) Societeta dru ba civilnega prava -990. ki so ustanovljene v splo nokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. l.FUNDACIJA -Pravne osebe. -Lahko je golo pogodben o razmerje (tudi konkludentno) ali pa temelji na skupnosti (po dele ih) dru beniki nimajo premo enja societete brez premo enja 37 . skupnost dedi ev (145. npr. prisilna (sodba). l. dejanska oz. -Skupnoro ne: skupna lastnina (72. ki temeljijo na (praviloma naklju ni) skupnosti premo enja -Lo imo: *a) po dele ih solastnina *b) skupnoro ne skupnopremo enjski re im -Po dele ih: solastninske (65. SPZ). tako kot je dolo eno s pogodbo. l. ZZZDR). da si bodo s svojimi prispevki prizadevale dose i z zakonom dopustni skupni namen. OZ: Z dru beno pogodbo se dve ali ve oseb zave e. SPZ). -Pod temi pogoji se lahko v imenu oz. zavod. OZ) itd. l. firmi uporablja pristavek fundacija. l. solidarnost upnikov (406. RAZVOJNE PREDOBLIKE Skupnosti so pravna podlaga -So zdru evalne oblike. pri b pa to ni mo no -Prenehanje z razdelitvijo premo enja: pravnoposlovna (dogovor). -To je lahko ustanova. naklju ne (1003. ZD) pravica pripada lanom skupnosti na skupno roko pravica ne pripada nobenemu posebej -Pravica pripada ve osebam hkrati -Upravljanje s stvarjo: redna in izredna uprava -Razlika med a in b je v mo nosti razpolaganja s pravicami a lahko prosto razpolaga s svojim dele em.

sicer bo npr. dolo en s pogodbo. ki jih mora ele prenesti na ostale dru benike -Pridobljeno premo enje pripada po dru benikom po dele ih. izdelava nove stvari) volja ni bistvena. l.-Po namenu je lahko trajna ali prilo nostna (za opravo dolo enega posla ko je kon an preneha obstajati) -Uprava je na eloma naravnana po dru benikih (upravljajo jo dru beniki) ± sprememba dru benikov pomeni spremembo identitete. A pridobi pravice in dol nosti. v kak en namen naj uporablja to premo enje) lahko so nevarne. da bo premo enje uporabljal le v namen. ker se lahko upniki fiduciarja popla ajo iz fiduciarnega premo enja -Pogodba s katero se ena oseba drugi zave e. ta pa se A -ju zave e. razen fiducio cum creditore (201. -Dru ba je lahko notranja ali zunanja. « -Vse izjave volje niso pravni posli pravni posli niso: *realna ravnanja (materialni akti) ni potrebna izjava volje (npr. pravni red pa lahko kot pogoj za nastop pravne posledice predpi e tudi druge predpostavke. Fiduciarna pogodba fiduciarno prenesemo premo enje na drugo osebo (lahko ji dolo imo. pogodba prenehala veljati in bo premo enje pre lo nazaj na osebo A PRAVNI POSLI -Def: voljno izjavno dejanje na katerega pravni red navezuje pravno posledico -Osnova pp je izjava volje. da bo ravnala v skladu z njenimi navodili in na temelju medsebojnega zaupanja. na drugi strani pa pogodbeno razmerje -Primer: A prenese lastninsko pravico na B. SPZ). a e ni pravna oseba (upniki zato ne morejo pose i po njem). -brez izjave poslovne volje (konsenza) pp sploh ni -Posledica je lahko nastanek pravic. razpolaga.   iducija -Pravni posel na podlagi zaupanja zahteva vi je stopnje skrbnosti -Inominaten kontrakt strogo osebne narave. Zunanja pravice in obveznosti dobivajo vsi lani dru be solidarna odgovornost. -Trust: vmesna stopnja med fiducijo in ustanovo: premo enje se osamosvoji. Notranja npr. bistveno je ravnanje 38 . Pri zunanji dru bi se odgovarja za obveznosti dru be.

druga e pa na poseben predpisan na in -Poslovna sposobnost -Spo tovanje predpisane oblike -Dopustnost. poziv k pla ilu ± zapadlost) *notifikacije (npr. grajanje stvarne napake) obvestimo prodajalca zaradi napake in da naj jo odpravi tak na izjava volje ni pp *izjave volje z dejanskim u inkom (npr. mo nost in dolo enost predmeta 39 . ZAVEST O IZRA ANJU. enostransko ali dvostransko obvezujo i) / ve stranski (sklepi) priti mora do ujemanja volje (zrcalno ujemanje) -zavezovalni / razpolagalni -kavzalni / abstraktni ( ek. dru inskopravni Na ini izjave volje -Izrecno: ustno. ban na garancija. ZAVEST O POSLEDICI. znak pred dvema pri ama). stvarnopravni. pisno( vsi podpi ejo oz.* ravnanja zaradi zavarovanja polo aja (npr. izmenjajo podpisane listine oz. elektronsko (je veljavno a nadome a ustno ali pisno izjavljanje volje potreben je podpis z digitalnim potrdilom) -Simboli no (dvig roke) -Konkludentno izra anje volje z ravnanjem. nesprejemni ± oporoka) / dvostranski (soglasje volj. ELJA PO POSLEDICI! Predpostavke za veljavnost pravnega posla -Izra ena poslovna volja: svobodna in prava kadar zakon ne pravi ni esar. gospodarski in potro ni ki -obligacijski. pridobivanje lastnih delnic) -odpla ni(aleatorni) in neodpla ni(lukrativni) -civilni. s katerim je mogo e nedvomno sklepati izjavo volje -Molk (!): ne teje za izjavo volje: lahko e se stranki tako dogovorita ali za neko dlje asa trajajo biznis ( e je bil e prej dogovor) -POSLOVNA VOLJA: IZRA ENA. se lahko izjava poslovne volje poda na katerikoli na in. pri cesiji) Vrste pravnih poslov -enostranski (sprejemni ± pooblastilo. menica. dednopravni.

kar odpravi neveljavnost. e se iz okoli in vidi. *zmota (opravi ljiva (ravnanje z zadostno skrbnostjo. ker elimo dose i dolo ene u inke -Sankcija: izpodbojnost pravnega posla Napake poslovne sposobnosti 1. druga e ni pravno relevantna) in bistvena + zmota v osebi. l. Strah se teje za utemeljenega.-Obstoje a in dopustna kavza -Druge ± e jih predpi e zakon npr. ker ni izra ene volje -Ni volje ali ni konsenza ± disenz (sankcija neobstoj pravnega posla) -Napake volje v o jem pomenu besede: *absolutna sila pp sploh ne nastane *gro nja (relativna sila utemeljen strah ± 45.) Oseba. da je grozila resna nevarnost ivljenju. 2. predmetu. poslovne sposobnosti. razpolagalna mo . ki sklepa pravni posel nima ustrezne poslovne sposobnosti (stara je od 15 dol 18 let ali pa ji je bila poslovna sposobnost odvzeta ali pa podalj ana roditeljska pravica) Sankcija tak ne napake je izpodbojnost pravnega posla. da je v zmoti ni treba. da je bistvena. ki sklepa pravni posel nima poslovne sposobnosti (stara je manj kot 15 let) Sankcija tak ne napake je neobstoj oziroma ni nost pravnega posla. lahko druga stranka zahteva razveljavitev pogodbe. da bi druga oseba spoznala. ampak je to razvila pravna stroka. Zastopnik tak ne osebe pa lahko pravni posel naknadno odobri. prezadol enec prenese premo enje na eno da »ne morem pla ati upnikom. kavze) Napake glede volje -Mentalna rezervacija ± irelevantna.) Oseba. pri razpolagalnem pravnem poslu e ne izpolnjuje predpostavk neveljavnost pp lahko pripelje do izpodbojnosti ali ni nosti (oblike. *absolutna simulacija : npr. OZ tako da je ta zaradi tega sklenila pogodbo. predmeta. dobroverni osebi *relativna simulacija : s pravnim poslom elimo prikriti drug pravni posel simulirani velja. Lahko jo povzro i sopogodbenik ali tretja oseba e prevara tretja oseba in sopogodbenik za to ni vedel je posel veljaven e je ODPLA EN. 40 . ali pa telesni ali drugi pomembni dobrini pogodbene stranke ali koga drugega. Povzro i izpodbojnost pp. e so izpolnjene predpostavke za veljavnost pravnega posla prekrivamo obstoj nekega pp. OZ tega ne predpisuje. tak nega pravnega posla sploh ni elel tak pp je ni en ni nost u inkuje samo med strankami in je ni mogo e uveljavljati nasproti 3. sestavinah posla in nagibu (motivi pri neodpla nih)) *prevara : Povzro itev zmote ali prepre itev.

-Predmet pravnega posla je dati.e predmet oziroma vsebina pravnega posla ni mo na ali dopustna ali dovolj dolo ena je posledica tega ni nost pravnega posla. v solucijski fazi pa dolo en.Napake oblike -Na e pravo v ve ini primerov sloni na konsenzualnosti oziroma neobli nosti pri sklepanju pravnih poslov.) dopustna 3. 2. katerih tipi ni primer v na em pravu je pogodba o ari aro je treba tudi izpla ati. v kolikor gre za obligacijske pogodbe. . je treba poleg konsenza tudi nekaj dati).) -Predmet pravnega posla = vsebina pravnega posla. vendar se ga ne da dokazati pred dr avnim organom (npr. ki so iz nje nastali. poleg tega pa je lahko predmet pravnega posla e kaj drugega (npr. ko pravni red dolo a. o itno ne izhaja kaj drugega. da pogodba sploh velja -Obli nost: 1. zemlji koknji ni postopek vedno je treba predlo iti listino) *mo nost konvalidacije (52. pa ni bila. 41 . pri razpolagalnih pravnih poslih).. prenesti. da morajo biti pravni posli o prodaji nepremi nin v pisni obliki (58. l.) dolo ena ali dolo ljiva Dolo ljiva mora biti pri obligacijskih pravnih poslih.) Napake predmeta -Dolo be glede predmeta pogodbe se nahajajo v 34. -Na e pravo pa pozna tudi realne kontrakte (da obveljajo. razen e zakon dolo a druga e.) Forma ad probationem: Oblika je pogoj za dokazovanje pravnega posla pred dr avnim organom. da je predmet oziroma vsebine pogodba v sklenitveni fazi dolo ljiv. Dolo ljivost pri obligacijskih pogodbah pomeni. in slede ih lenih OZ-ja. e bi morala biti pogodba sklenjena pisno. OZ). Ta len pa dolo a od tega izjemo.. ki nima te oblike je veljaven . OZ Situacija. ki mor a biti: 1. l. dolo ena pa pri drugih vrstah pravnih poslov (npr.) Forma ad valorem: Oblika je pogoj za veljavnost pravnega posla po zakonu ali pa po dogovoru med strankami sankcija za nespo tovanje oblike za veljavnost je ni nost pravnega posla. e so stranke e v prete ni meri izpolnile svoje obveznosti. kar pomeni. storiti ali trpeti. Pravni posel. da za veljavnost pravnega posla ni potrebna nobena posebna oblika. zaradi katerega je bila oblika predpisana. pravni posel velja.) mogo a 2. razen e iz namena.

ki ga vlo i oseba. je v trenutku sklenitve veljaven. po poteku tega roka pa postane neizpodboj en. To ni enako nagibu oziroma motivu.) Ni nost -Stro ja sankcija kot izpodbojnost.) Ni nost pravnega posla (absolutna neveljavnost ± Pravni posel ne velja od samega za etka. ki ni izto ljiva pogodba je naturalna. e pa ga katera od strank izpodbija postane neveljaven. l. Kavza mora biti dopustna. -Pravni red dolo a. kjer se nekdo samo zave e. je posel ni en -Nagib: Nedopusten bistveni nagib ene stranke. Pri donatio perfecta. e je v nasprotju z ustavo. Vise pravni posel pravimo izpodbojnemu pravnemu poslu od trenutka sklenitve pa do poteka prekluzivnega roka za izpodbijanje. prisilnim predpisom ali moralnim na elom -Posledice ni nosti: *pravni posel ne u inkuje ex tunc (za nazaj.) 3. -Kavza je objektivni gospodarski smoter pravnega posla . . -Podlaga je nedopustna. pomeni ni nost odpla nega pravnega posla. da so ni ni vsi pravni posli.) Izpodbojnost pravnega po sla (relativna neveljavnost ± e je pravni posel izpodbojen. Nedopusten pravni nagib ene stranke pa vedno pomeni ni nost neodpla nega pravnega posla. ki je nekaj izp olnila na podlagi ni nega pravnega posla) *od kodninski zahtevek 42 . njen obstoj pa se domneva. Pravni posel je lahko izpodbijan v dolo enem prekluzivnem roku. Sankcije za neizpolnjevanje predpostavk 1. da bo nek predmet izro il. za katerega druga stranka ve. ki nasprotujejo ustavi.) Neobstoj pravnega posla (ni izra ene poslovne volje) 2. kjer se predmet takoj izro i tak ne situacije ni. s prisilnimi predpisi ali z moralnimi na eli.Napake kavze -Dolo be o kavzi zavezovalnega pravnega posla najdemo v 39. OZ -ja. neizto ljivost pri darilni pogodbi ± Pri donatio imperfecta. 4.) Pravni posel lahko predvideva tudi kak no drugo sankcijo (npr.e kavze ni ali pa je nedopustna. e od samega za etka) *kondikcija (obogatitveni zahtevek. s tem nastane pogodba.

-Uveljavljanje te oblikovalne to be je oro eno z splo nim subjektivnim (1leto) in objektivnim (3 leta) prekluzivnim rokom. kondikcija in od kodninska odgovornost. da bi se pogodba znebila tega dolo ila in bi veljala brez njega. -konverzija ± 90/II OZ in 58 OZ Izpodbojnost -V primeru omejene poslovne sposobnosti. ostane pogodba v veljavi. V praksi bo sodi e pazilo na ni nost. ki nasprotuje ustavi. ko je dose ena predpisana ve ina 43 . da ostane pravni posel v veljavi tudi. -Dvostranski posel pa je sklenjen. Oprava in sklenitev pravnega posla -Enostranski posel je opravljen. -delna ni nost ± 88 OZ ± Omogo a. Tudi. prisilnim predpisom ali moralnim na elom. e je kak en njegov del ni en. ki je prekr ila zakonsko prepoved. razen e ni v zakonu za posamezen primer dolo eno kaj druge ga. -Kasnej e prenehanje vzroka za ni nost nanjo ne vpliva OMILITVE NI NOSTI -presoja namena predpisa. -Uveljavlja se s to bo (oblikovalna to bena pravica). e mu bodo predlo eni dolo eni dokazi. e ne bo odlo alo o ni nosti. e gre za klju no dolo ilo (bistvene sestavine pravnih poslov) ostane pogodba v veljavi celo takrat. ki ka ejo na obstoj ni nosti. e je namen ugotovitve ni nosti prav v tem. ko je dose en konsenz med strankami. ezmerno prikraj anje). -Ve stranski pa. ki jih dolo a zakon (npr.-Na ni nost se pazi ex officio. da je nekdo to en na izpolnitev iz naslova ni ne pogodbe) ali pa vlo iti to bo na ugotovitev ni nosti. napake volje ali drugih primerov. pa zadenejo ustrezne posledice. stranko. ki je kr en 86/I OZ Pogodba. uveljavljanje ni nosti pa ne zastara. je ni na. ko je bilo ni no dolo ilo zanjo pogoj ali odlo ilen nagib. razen. -obstanek pogodbe pri enostranski prepovedi pogodbe -86/II OZ e je sklenitev dolo ene pogodbe prepovedana samo eni stranki. ko je izra ena volja in ko je ta po pot rebi sprejeta pri drugi osebi. -Posledice ni nosti so neveljavnost posla (ex tunc ali ex nunc). e namen kr enega pravila ne odkazuje na kak no drugo sankcijo ali e zakon v posameznem primeru ne predpisuje kaj drugega. temve je treba poslati procesni ugovor ( v primeru. e bo sodi e razpolagalo z dolo enimi dokazi.

Ponudba -Da bi bila ponudba veljavna mora vsebovati vse bistvene sestavine pogodbe (objektivne predpi e jih zakon in subjektivne stranke dolo ijo. ko ga prejme ponudnik (po tem se presoja kraj in as sklenitve pogodbe). velja samo obli no izra ena volja. da ti novi pogoji bistveno spreminjajo ponudbo ceno. 2. e ponudba ne vsebuje roka prejemnika ponudbe ve e nek razumen as.) Izmenjava ponudbe (offerta) in sprejema/akcepta (acceptio). -katalogi in oglasi Niso ponudba. e je nasprotna stranka ob ponudbi prisotna mora dati takoj en akce pt. To je nasprotna ponudba. e brez utemeljenega razloga ne sprejme njegove ponudbe. razen e bistveno ne spreminja ponudbe (29/III OZ dolo be kdaj se teje. ampak vabilo k ponudbi.e je posel obli en.Z dosegom konsenza je pravni posel nastal -Pred sklenitvijo pravnega posla se odvijajo pogajanja. ki jo povzro ijo nasprotni stranki med pogajanjem. e je oblika predpisana v njihovo korist. Veljavni so tudi ustni dogovori. -Preklic velja le. -Oblika ponudbe se ravna po obliki pogodbe. Rok ve e prejemnika ponudbe tudi glede zavrnitve ponudbe. ki je nastala ponudniku. 44 . ki olaj ujejo polo aj strank. e prispe pred ali hkrati z dano ponudbo oziroma -Posebnosti: -razstavno blago (23 OZ) Razstavljanje blaga z ozna itvijo cene se teje za ponudbo. .Sklepanje pogodb 1. e ne izhaja iz okoli in primera ali iz obi ajev kaj drugega. ki je odvisen od okoli in. ki niso v nasprotju z vsebino pogodbe ali njenim namenom. -Posebnost velja kadar naslovnik poda akcept skupaj s predlogom za spremembo pogojev.veljavni pa so stranski ustni dogovori.) Dose en konsenz zrcalna slika izmenjave ponudbe in sprejema . da je nekaj pogoj za veljavnost pravnega posla) -Ponudba je obvezna (Ko smo enkrat dali p onudbo nas ta ve e in je ne moremo kar enostavno preklicati. Akcept -Akcept u inkuje.. vendar po iljatelj tak ni h vabil odgovarja za kodo. -Lahko je konkludenten. Pogajanja ne zavezujejo.) -Ponudba prejemnika ponudbe ve e z rokom. lahko pa stranke od kodninsko odgovarjajo za kodo. razen e se to pravilo izrecno ne izklju i oziroma to izhaja iz dolo enih okoli in.

da se. lahko zainteresirana oseba zahteva. -Uporaba splo nih pogojev pogodbe (120 in 121 OZ) splo ni pogoji so lista klavzul. e vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe. razlaga tak na pogodba v kodo sestavljavca. Klju no je. skupni nameni strank in upo tevajo se na ela civilnega prava . ki se od drugih pogodb lo i po specifi nem predmetu (pogodba s katero se zave emo skleniti neko pogodbo). zavarovalne police). Pogosta je v gospodarstvu. kraj in as dobave. Odkupna pravica se ne more prenesti. da bo drugi pogodbeni stranki pod dogov orjenimi pogoji na njeno zahtevo prodal dolo eno stvar (odkupna pravica). ki pristo pa. pri tem se i e prava volja stranke oziroma strank. pri odpla nih pa v korist vzajemnosti da so vzajemne dajatve v pravi nem razmerju) 45 . ki vsebuje modalitete za sklepanje nadaljnjih pogodb. -Okvirna pogodba (praksa) Stranke z eno pogodbo ustvarijo okvirno obligacijsko pogodbo. da predstavlja pravni okvir za bodo e poslovanje. Odkupna pravica preneha s smrtjo oziroma prenehanjem druge pogodbene stranke. -Pri formularnih pogodbah velja domneva o razlagi v prid stranki. Odkupna pravica se lahko asovno omeji. kakovost ali koli ino blaga. Pri teh pogodbah velja. -Pristopna (formularna) pogodba (83 OZ) Pogodbo sestavi ena stranka. -Kontrahirna dol nost (17 OZ) Ena stranka nima mo nosti zavrnitve sklenitve pogodbe mora po zakonu skleniti pogodbo. -Punktacija (885 ODZ) e so se stranke dogovorile o nekih to kah pogodbe in jih zapisale so te to ke zavezujo e. Predpogodba ve e. ki jo napi e stranka in jo vklju i v pogodbo (npr. Toda. Bistvene sestavine predpogodbe so obveznost skleniti pogodbo in bistvene sestavine glavne pogodbe. da so ti pogoji javno objavljeni. da se tak na pogodba nemudoma sklene.82 OZ. -Pri neodpla ni pogodbi je razlaga v korist dol nika. Predpogodba mora biti sklenjena v tak ni obliki kot se zahteva za pogodbo.pla ilo. druga pa ima samo mo nost vzemi ali pusti. -opcije (oblikovalna upravi enja) ± 38/V SPZ Lastnik se lahko s pravnim poslom zave e. e se pojavi dvom pri razlagi pravnega posla. obseg odgovornosti ene stranke v primerjavi z drugo ali na re evanje sporov -zapozneli akcept je nova pozudba Posebnosti -Predpogodba (33 OZ) Pogodba. Razlaga pravnih poslov -Izjave volje se na eloma razlagajo tako kot se glasijo. Lahko bi rekli. Od sklenitve predpogodbe te e 6-mese ni rok za sklenitev glavne pogodbe. da se nasprotna stranka lahko z njimi seznani.

ki se zahteva za pooblastilo. v dvomu pa v korist zakonitemu dedi a ali osebe. ki se vzpostavi proti 3. ki je lahko: 1. tudi e je bilo dano obli no. Zato je praviloma povezano z drugim pravnim poslom (npr. -Oporoka se razlaga po oporo iteljevem namenu. ki se vzpostavi med zas topanim in zastopnikom in zunanje. e je to dovoljeno po zakonu ali e zastopani to dovoli s pravnim poslom. ki ji je z oporoko nalo ena obveznost ± 84 ZD Zastopanje -Opravljanje dolo enih dejanj izra anja volje za druge osebe. -Poznamo dve vrsti zastopanja: 1) direktno ± v imenu in na ra un zastopanega 2. Prenos je mo en samo izjemoma. -Na eloma je neprenosljivo in ga zastopnik ne more prenesti na drugo osebo. -Vedno ga je mogo e preklicati ali zo iti brez kakr ne koli oblike. ki so zaposlene v pravni osebi in imajo glede na opis delovnih nalog dol nost sklepanja pogodb) 2.) indirektno ± v imenu zastopnika in na ra un zastopanega -V na em pravu je direktno zastopanje pravilo. osebi. -Zastopanje mora temeljiti na dolo enem pravnem temelju.) pooblastilo Pooblastilo -Je enostranski pooblastilni pravni posel. -Oblika. je enaka kot za tisti pravni posel za katerega je zastopnik poobla en. -Pooblastilo kot enostranski pravni posel ima samo eno vsebino in sicer upravi enje ne pa obveznosti.) zakon (zakonsko zastopanje) ± Zastopnik po zakonu je direktor pravne osebe in pa tisti. Pri zastopanju obstajata dve pravni razmerji in sicer notranje. 46 . indirektno pa izjema zaradi preglednosti pravnega prometa.) drug pravni akt ± npr. ki ima poslovno pooblastilo (to pooblastilo imajo dolo ene osebe. mandatom). prokura (prokuristi so posebne vrste zastopniki) 3.-Mo na je razlaga pomena in namena po tretji osebi (arbitrarnost). saj zastopani za izbiro svojega zastopnika odgovarja.

e pa ga ne. kon a pa se z iztekom zadnjega njegovega dneva. zastopani pa lahko zahteva od kodnino od zastopnika. (3) e zadnji dan roka sovpada z dnem.) Prekora itev pooblastil Zastopnik prese e obseg upravi enj. mesecih ali letih. ki e velja prenehala z izpolnitvijo pogoja. -Ra unanje rokov je urejeno v 62 l. preoblikovanje razmerja. -Lo imo odlo ni in razvezni pogoj. sicer pa pravni posel navkljub preklicu velja naproti dobroverni tretji osebi. ipd. pa se kon a zadnji dan tega meseca. dolo en v dnevih. OZ (1) Rok. 2. na katerega se ve e pravna posledica. prav tako tudi nemogo odlo ni pogoj. e tak nega dneva v zadnjem mesecu ni.Posebni primeri 1. razvezni pa u inkuje tako da bo pravna posledica. ki mu je bil dan. u inkovanje. se kon a tistega dne. Odlo ni pogoj odlaga pravne posledice pravnega posla.) Za razliko od rimskega prava v na em pravu ni definiran kot objektivno negotovo dejstvo. 3. Tak pravni posel lahko zastopani naknadno odobri. -Je negotovo dejstvo na katero se ve e nastanek pravne posledice (nastanek. ki se po imenu in tevilki ujema z dnevom nastanka dogodka. 47 . od katerega za ne te i. in slede ih lenih OZ. nemogo razvezni pogoj pa se teje za neobstoje ega. ko se po zakonu ne dela. za ne te i prvi dan po dogodku.) Sklepanje po preklicu ali zo itvi pooblastil Zastopani lahko pravni posel naknadno odobri. Posel se lahko zastopani naknadno odobri. prenehanje pravnega posla. zastopani in zastopnik solidarno odgovarjata za kodo dobroverni tretji osebi. Posel torej ne velja. se za zadnji dan roka teje naslednji delavnik. od katerega se ra una. -Poznamo odlo ni in razvezni rok. Pogoj -Urejen je v 59. ampak samo kot negotovo dejstvo. se pogoj teje za izpolnjenega in obratno. dolo en v tednih. Rok -Je potek asa ali nastop asovnega trenutka.e nepo tena stranka prepre i nastop pogoja v njeno breme. (2) Rok.) Zastopanje brez temelja Poseben primer poslovodstva brez naro ila. sicer pa zastopnik od kodninsko odgovarja dobroverni tretji osebi. ki je odgovoren za kr itev pooblastil. -Nedopustni pogoj povzro i ni nost pravnega posla. .

glede na stopnjo razvitosti osebnosti. V germanskih pravnih redih je uveljavljena enotna osebnostna pravica. konec pa zadnji dan v mesecu. -Pomemben je tudi za zastaranje.(4) Za etek meseca ozna uje prvi dan v mesecu. Enake osebnostne -So nepremo enjske. smiselno pa tudi pravnim osebam. 48 . -So civilne pravice. ki so si v bistvenem podobni. ast. ki se jim ni mo no odre i. kar pa nima prakti nih posledic. Osebnostne pravice -Osebnostne ali lovekove pravice? Osebnostne pravice so hkrati lovekove in civilne pravice. ker u ivajo premo enjsko varstvo. -horizontalni u inek -Enotna pravica ali pluralnost? V evropskih kontinentalnih pravih sta navedena oba sist ema. e je to smiselno na podlagi na ela enakopravnosti subjektov. Zgodovinski razvoj: Rimsko pravo: actio iniuriarum aestimatoria Deliktna to ba zaradi po kodovanja osebe Telo. sredina ± petnajsti. iz narave pogodbenega razmerja ali iz obi ajev. -Pripadajo vsem enako. V Sloveniji imamo pluralni sistem osebnostnih pravic. e ne izhaja kaj drugega iz namena strank. -Objekt varovanja osebnostnih pravic je lovekova osebnost ± skupek psihofizi nih lastnosti. pravice priznavamo tistim. zdravje so dobrine Kant: Pravica do svobode je prapravica Zna ilnosti -Pripadajo loveku kot tak nemu. prekluzijo in priposestvovanje. neprenosljive in nepodedljive absolutne pravice. Kot lovekove pravice u inkujejo predvsem vertikalno (nepos redno nasproti dr avi in posredno nasproti tretjim osebam ±Drittwirkung u inek). Kot civilne pravice pa neposredno u inkujejo proti tretjim osebam. v romanskih sistemih pa je uveljavljen pluralni sistem osebnostnih pravic.

. e imamo na voljo dajatveno to bo.-Ker so temeljne pravice. -Fin gar: *pravica do ivljenja *pravica do zdravja *pravica do telesne integritete *pravica do svobode *pravica do asti in ugleda *pravica do imena *pravica do osebne integritete *pravica do lastne podobe *pravica do tajnosti pisanja *pravica do lastnega glasu *pravica do zasebnosti *pravica do du evne integritete . Sodna praksa temelji na tem.Vsebinsko se spreminjajo glede na dru bene in tehni ne razmere. -zahteva za preklic izjave (178 OZ) -zahteva za prenehanje kr itve osebnostne pravice in odstranitveni zahtevek (134 OZ) -od kodninski zahtevek : 49 . -Prenehajo s smrtjo. -Problem zastaranja (denarni in nedenarni zahtevki). Te elemente pravic lahko kot neke vrste zastopniki umrlega uveljavljajo njegovi sorodniki. da se pravni interes za to to bo ne izkazuje. za njih veljajo enaka pravila omejevanja kot za ostale temeljne pravice. zato je ta bolj kot ne teoreti ni konstrukt. Katere so osebnostne pravice? -Zakon ne dolo a kataloga osebnostnih pravic.lovekove pravice kot osebnostne pravice Varstvo osebnostnih pravic -ugotovitvena to ba (181 ZPP. a »residium pravic ostane in varuje pieteto. OZ) To ba s katero zahtevamo ugotovitev kr itve osebnostnih pravic. 178/3 stav.

bi se lahko na njeni podlagi popla al iz dol nikove stvari. da poznamo naravo posodbene pogod e. da stroja ne sme prodati in se iz njegove vrednosti popla ati. Pripada nam pravi na od kodnina (npr. +posredno javno varstvo (URS. *gmotna koda (177 OZ) Od kodninske zahtevek obstaja. Ali lahko pridr i B-jev stroj do popla ila terjatve? Ali lahko stroj tudi proda in se iz njegove vrednosti popla a? Navedi in utemelji upo tevajo pri tem relavantne predpise? Pri tem primeru je pomembno. v katerih bi upnik imel retenc ijsko pravico.*negmotna koda (178 -185 OZ) koda. KZ-1. ki je e zdavnaj zapadla. ki je ni mogo e denarno izraziti. nakar je t udi vlo il to bo.) povzro itelj kode mora ravnati protipravno ± protipravno dejstvo 3. ostale tri predpostavke pa mora dokazovati to nik. e bi preden bi se za to odlo il. ki bi jo imel v posesti. Vendar v tem primeru upnik nima pridr ne (retencijske) pravice. pravo asno svoj namen prodaje sporo il dol niku 264 OZ. 50 . A je vzel od B-ja na posodo B-jev gradbeni stroj. A ga je e nekaj asa brezuspe no pozival na pla ilo. V primerih. Posodbena pogodba (prav tako tudi shranjevalna) vsebuje vrnitveni zahtevek in zato retencijska pravica nanjo ne u inkuje. skazitev in du evno trpljenje zaradi tega). Iz tega torej tudi sledi. od kodnina za zlom roke. e so izpolnjene dolo ene predpostavke: 1.) obstajati mora vzro na zveza med protipravnim dejstvom in nastalo kodo 4.) nastati mora koda 2.) krivda oziroma objektivna odgovornost Dokazno breme glede krivde in objektivne odgovornosti je na obto enemu.000e terjatve. -obogatitveni zahtevek ± verzija (190/I + analogno 198 OZ) O kodovanec lahko zahteva povrnitev premo enja. EK P)Primeri iz vaj -popravek objavljenega besedila Primeri iz vaj 1. B pa mu e ni vrnil 50. ki ga je nekdo dobil z nedopustnim posegom v njegovo osebnost.) .

l. ki opravlja registrirano dejavnost oziroma se s tem poklicno ukvarja ali pa 3) e je prodajalec stvari dobil posest po volji lastnika. 51 . ki jo ima zoper dol nika D v vi ini 10.Obkro i pravilno! a) Terjatev je veljavno pre la na B -ja DA b) Terjatev ni pre la . pridobil jo je na podlagi odpla nega pravnega posla z dejansko izro itvijo. NE Sodelovalne pravice in osebnostne pravice.000e. Za a non domino pridobitev lastninske pravice na premi ni stvari je pomembno. l. A je prodal s pridr kom lastninske pravice B -ju zlato zapestno uro znamke Rolex. pridobitelj mora biti v dobri veri in pridobitev se mora odviti v eni iz med mo nih situacij:1.) kupljena je na javni dra bi ali 2. zaradi esar tudi odstop ni veljaven.) Katere izmed na tetih pravic so glede na vsebino absolutne (u inkujejo ergo omnes) in imajo premo enjsko vrednost. Terjatvene pravice. SPZ. 3. d) Terjatev ni pre la. NE 4. NE Oblastvene pravice. DA Oblastvene pravice in terjatvene pravice.000e. ki ni pla al kupnine uro odnesel k zlatarju. Ali bo uspel? V tem primeru gre za vpra anje ali je zlatar na podlagi 64.) . Ura je premi na stvar. ker nista bili spo tovani biti pisni oblika odstopa niti pogodbe. ker ni bila spo tovana pisna oblika prodaje pogodbe. bil je v dobri veri in B. da A z svojim zahtevkom nasproti zlatarju ne bo uspel. kje se nahaja njegova ura in slednjo zahteval od zlatarja nazaj. ki redoma odkupuje tovrstne predmete in mu jo proda l za 3. Dogovorjene kupnine A ju ni poravnal. ki je v tem primeru prodajalec je imel uro v posesti po volji A-ja.)pri prodajalcu. da so izpolnjeni vsi pogoji za zlatarjevo pridobitev lastninske pravice po 64. NE Sodelovalne pravice in terjatvene pravice. A je odkril. V tem primeru lahko ugotovimo. ker ni bila spo tovana pisna oblika odstopa c) Terjatev ni pre la.) A se je ustno dogovor il z B jem o prodaji terjatve.2. pridobljena mora biti na podlagi odpla nega pravnega posla z dejansko ali simboli no izro itvijo.000e za 5. Zatem je B. SPZ (a non domino pridobitev) pridobil na uri lastninsko pravico. da se terjatve prenesejo na B-ja. Iz tega lahko sklepamo. da so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji Stvar mora biti premi nina. Prav tako sta se ustno dogovorila.

52 . ker stranki nista podpisali indosamenta kar je v posledic i na ela kavzalnosti povzro ilo neveljavnost cesije.) A-jev umetni ki kip je bil na popravilu pri restavratorju R -ju.3. da zastarajo najkasneje skupaj z glavnico. 6. saj so akcesorne obveznosti. Ali ima prav? Kdo je lastnik kipa? Kako je z obstojem zastavne pravice Z U na kipu? Kak ni bi bili stvarnopravni polo aji na kipu. Dne 6. V tem primeru je edini mo en in logi en odgovor A zato ker ne prodajna pogodbe in ne cesija za svojo veljavnost ne potrebujeta nobene posebne oblike. lena SPZ pridobil na kipu lastnino izvirno (a non domino). saj lastninska pravica ne more biti e v naprej omejena oziroma ne more nastati e omejena pravica. 5. o prodaji pa je obvestil tudi restavratorja R-ja. V asu trajanja popravila je A kip prodal B -ju s pridr kom lastninske pravice za znesek 200. je sedaj v dol ni ki zamudi in dolguje glavnico skupaj z zamudnimi obrestmi. kar pomeni. Navedi kateri organ je po predpisih. igar terjatev e ni bila popla ana. ki urejajo dru tvo pristojen za registracijo tega dru tva! Kaj pa e bi eleli ustanoviti delni ko dru bo (DD). obresti zastarajo sukcesivno.2007. e je A R-ju ob tem ko ga je obvestil o prodaji naro il. Ali je to vplivalo na tek zastaralnega roka in e kako? A in B st a bila do 1.d) Terjatev ni pre la. Kdaj bo zastarala obveznost pla ila glavnice in kdaj obresti? Pisna po iljka na zastaralni rok nima nobenega vpliva. B kupnine ni pla al. kar pomeni. V tem primer je posledi no C na podlagi 64.2007. 7.000e. naj mu izpolni obveznosti. e bi ga C vzidal v hi no ni o svoje vile v Ljubljani? Pri tem primeru sta na voljo dve razli ni mo nosti. Dru tvo se ustanovi na upravni enoti.da je s tem prenehala tudi zastavna pravica. da naj kip izro i B-ju gre za tipi ni primer longa manu traditio.6. delni ka dru ba pa se ustanovi z vpisom v sodni register okro no sodi e.000e.B in C elijo ustanoviti dru tvo prijateljev pi va kozorog. ki ga je ez en mesec prodal ni hudega slite emu C-ju. ez teden dni je restavrator R kip tudi izro il B -ju. Rok za vra ilo posojila je bil 1. Kip je A e pred asom zastavil zastavnemu upniku ZU -ju.2 007 A pisno s priporo eno po iljko s povratnico pozove osebo B. Glavnica bo zastarala 5 let po razvezi.1. Ker B posojila v roku ni vrnil. v zakonski zvezi (to je dan nastopa pravnomo nosti sodbe o razvezi).) A. uato A zahteva kot lastnik kip nazaj. odvisno od tega kaj sta se pogovarjala A in R.) A je osebi B brez obrestno posodil 1.

s katerim sta tudi sestavila pisno pogodbo. odstavek. ki pa je bilo v lasti njegovega znanca B -ja. razen v primeru. Klju e pa je A odnesel in izro il E -ju. prodajna pogodba. da bo objavil oglas. serijska t. da e je pri lo v drugem kolenu do prenosa s konstitutom. saj R ni imel razpolagalnega upravi enja oziroma razpolagalne mo i za prenos lastninske pravice. da so pogoji po 64. e bi C zanjo vedel. etudi to ni bilo res. « Realni akti pa so tradicija. b) Pogodbi med A in C in A in D nista veljavni. za 10. da mu posodi vozilo za kak no uro in B mu je tudi izro il klju e. A bo odgovarjal E -ju za morebitno kodo. V tem primeru gre za zastopanje brez pooblastila. Pravni posli so cesija. lena SPZ-ja je pomemben e .e pa je A R-ja samo obvestil o prodaji in ni drugega ne gre za longa manu traditio in je potem takem A e vedno lastnik. s katerim se je A tudi sre al in sta sestavila pisno pogodbo o nakupu vozila. realna dejanja pa ne. ko pride do dejanske izro itve. povzro itev kode. Povsem enako se je pripetilo. ±ni. A -jeva lastninska pravica ugasne. C in E sta A -ju znesek kupnine tudi takoj izro ila. lenu za a non domino pridobitev lastninske pravice izpolnjeni ele takrat. Naslednji dan je A pri el k B -ju in ga zaprosil.) A je bil nekoliko nepo ten. e bi C kip vzidal v hi no ni o svoje vile. V tem primeru zastavna pravica na kipu ostane. ki ima za posledico neveljavnost pravnega posla. se teje. Zatem pa se je A o prodaji istega avtomobila ustno dogovoril e z E-jem. ko se je na isti oglas javil D. s katerim bo prodal osebno vozilo. Kako je z lastninsko pravico na vozilu? Obkro i pravilne odgovore: a) Pogodbi med A in C in A in D sta veljavno sklenjeni. prav tako zastavna pravica.000 EUR. 53 . da prodaja osebno vozilo znamke Ranault. Pri dolo bah 64.« 9. XXX. ker je A prodal tujo stvar. Pri tem se je izdajal za njegovega lastnika. 8. Na A-jev oglas se je najprej oglasil C. A bo v tem primeru( e R ni imel razpolagalnega upravi enja in je pri lo do C -jeve vzidave kipa) lahko terjal od B ja od kodnino. Odlo il se je.) Kak na je razlika med pravnimi posli in realnimi ravnanji (akti)? Navedite primer enega in drugega Pravni posli so izjava volje. ki pravi. ker je a zastopal brez pooblastila d) Pogodba med A in E ni veljavna. c)Pogodba med A in E je veljavna. Tako je objavil. le da se je v tem primeru izdaj al za B-jevega zastopnika.

) A je pri el v gostilno in vpra al: ³ali bi lahko dobil kosilo?´ Gostilni ar mu je odvrnil. A je vlo il to bo in gostiln i ar zatem nasprotno to bo. kaj je gostilni ar mislil in pogodba ostane veljavna. 11. kateri institut je na nepremi ninskem podro ju ekvavilent (ustreznik) pridobitvi od razpolagalno nesposobne osebe (a nón domino pridobitev) iz 64. da ni bilo prave volj in zato ni bila sklenjena pogodba. da e po zdravi pameti ne moremo teti izjave inverzno ampak je razvidna logika. Po kosilu je A terjal od gostilni arja denar. Torej mora A pla ati. da se pri njem ni esar ne more dobiti in: ³tukaj se je samo za denar. da ni disenza. 10. ker velja na elo.e) Pogodba med A in E ni veljavna. Na elo zaupanja v zemlji ko knjigo. B je A-ju izpolnil neko storitev. saj tudi mesar meni ne da ni esar zastonj. lena SPZ. zato je A pri el do no neupravi ene pridobitve b) Je pa e druga mo nost. da bi moral A njemu izro iti denar. Pri tem primeru imamo na voljo dve razli ni mo nosti. Tukaj se potem ugotavlja le dobra vera.) Navedi. ker mu je bil avtomobil prvemu prodan g) Lastnik avtomobila je B. ki so zapisani v zemlji ki knjigi ne sme zaradi tega trpeti kakr nih koli posledic. Sodi e bi reklo. Teorija. kot jih ima . ker b i A moral razbrati. Razlagamo. Gostilni ar pa se s tem ne strinja in zatrjuje. ki se zanese na podatke o pravicah.´ A je privolil in t akoj zatem bil postre en z izdatnim kosilom. kot ustreza splo nim dolo ilom obligacijskega prava. Kdo ima prav? Utemeljite. da se pri njem jé samo za denar. Ni kavze. h) Lastnik avtomobila je E. pogodba ni nastala. saj je le-ta dejal. Tisti. O itno je bilo. ki smo jo obravnavali na vajah PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 54 . ki je pridobil lastninsko pravico na podlagi zakona. f) Lastnik avtomobila je C. da ne more prenesti ve pravic. a) Ni bilo soglasja volje in govorimo o disenzu. da mora A pla ati. Navedi tudi konkretni primer uporabe tak nega instituta. A in B bosta odgovar jala solidarno Eju za morebitno kodo.

da se pravica iz papirja prena a s cesijo potem pa se e pravica na papirju prenese z traditio. Zakon za to vrsto vrednostnih papirjev predpisuje obli no cesijo. -Vrednostne papirje lahko delimo glede narave pravice na obligacijskopravne.)pravica do papirja 2. Pridobitni na in za to vrsto vrednostnih papirjev je traditio. Prena ajo se po pravilih stvarnega prava. razpolagalni pravni posel. Pravica je popolnoma inkorporirana na papir.«) ali pa glede na na in prenosa na: a) imetni ki ali prinosni ki vrednostni papirji Glasijo se na imetnika Najbolj popolni vrednostni papirji.-Vrednostni papir je papir na katerega se inkorporira terjatev. Zapisu na papirju re emo indosament . 55 . c) imenski ali recta vrednostni papirji Glasijo se na ime. stvarnopravne (samo zemlji ki dolg se lahko inkorporira na papir). ker zakon predpisuje. korporacijske pravice (ve inoma delnice delni arji imajo korporacijske pravice in delni ar ni lastnik dru be). Na papirju mor a pisati po odredbi«(neka oseba). Teorija prava vrednostnih papirjev lo i d ve pravici: 1. Problemati ni zato. b) orderski ali vrednostni papirji po odredbi Zahtevajo poseben obli en razpolagalni pravni posel. ki se pribli uje indosamentu.)pravica iz papirja (terjatev) prenese se skupaj z papirjem. Pridobitni na in je traditio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->