~H"lJbl KA SI.()"/£~IIJ'" M'fll$Tf'Z,"TVO z» f'~'''''''JCl!

OAV(;NA UPRAVA kEPuaLWE $LOV OUJtF<ALNI DAV(;NI URAO

e

,: ;
liiJE.

)

Sl&vllk~' DT 0612·144/2010·12 Dalurn: 6. 10 2010

(0112·16)

,
e,,!"',"UblII<A

OKRO:tNO DRtAVNO VWUSLJANI Siovenska cesta 41 1000 LJUBLJANA

TO:tILSTVO

OIiOINO olll1MO

1011[1T'l0 V LJUI

s

O'J'~"'I,J

1 2 -10- 2010
kaznivlh dejanj - ODSTOP PRIJAVE

Zadava: Sum storltve

vIogaLp,,<ga~'

SpoAlovani, oavena uprava Republike Siovenije je prejela anonimno prijavo, v kateri anonimna prljavileljica opozarja na utaje obveznih dajatev in ponarejanje Iistin pri nakupih motornih vozil prestlinih znamk, kjer kot koncna kupca nastopata Milko Senica in njegova izvenzakonska partnerica Katarina Kresal. Prijavileljica hkrati navaja, da je bila zaposlena v enem izmed vpletenih podje!ij, zato le videla dokumentacijo, ki naj bl potrjevala, da so bila vozlia pridobljena po narocilu koncnih uporabnikov In z uporabo druzb tipa »missing trader«, Podrobnosti so razvidne iz fotokopije prijave, ki je prllozena temu dopisu kot dokaz, OURS zaenkrat ne razpolaga z dokazi, da sta bila oba koncna potrosnika resnlcno aktivno vklJucena v pridoblvanje njunih osebnih vozil iz EU v Siovenijo, kot navaja prijaviteljlca, Z namenom preveritve navedb anonimne prijaviteljice, da so bile v posle vkljueene druzbe tipa »missing trader«, smo na podlagi dolo~1I 39. elena Zakona 0 davcnern postopku - ZDavP·2 od regislracijsklh organov pridoblli listlne in seslavili ter analizirali subjekte iz posamezne prodajne verige na vzorcu petih molornlh vozil. V nadalJevanju vas podrobneje seznanjamo z ugotovitvami glede placila DMV in DDV za 5 motornih vozli ter 0 subjektih, kl so bili vkljueeni v prodajne verige: 1. ASTON MARTIN DB 9, it. SaslJe: SCFAD01A85GA02629 Iz racuna avstrljskega dobavitelja Aston Martin Salzburg sl. 041446 izdanega 19. 5. 2005 Je razvldno, da je avst0ski dobavitelj vozilo prodal kupcu EUROPROJEKT d.o.o. iz LjublJane, Celovska 50, IDSt, za OO'IT:SIS6494416, po prodajni ceni 113,719,00 EUR. Oruzba EUROPROJEKT d.o.o. je po ugotovilvah DURS oruzba tipa »mislng trader«, ki so jo davenl ulajevalci pogosto uporabljali za utaje DDV prl pridobivanju motornih vozil lz drugih drzav elanlc EU v Siovenijo. Druzba je bila med poslovanjem prodana drfavljanu Repubhke Makedonije (Dzablr] Hebilj) ter prelmenovana v GRADNJE HEBILJ d.o.o. in pri tej druzbl je bil opravljen daveni inspekcijski nadzor (v nadaljevanju DIN). V postopku DIN so bile druzbi nalozane dodalne davcne obveznostl Iz naslova DDV in DMV, DU Ljubljana, ki je postopek vodil, je na ODT Ljubljana podal kazensko ovadbo pod sl. DT-0610-294/2006-216 z dne 4 2, 2009 zoper vpletene osebe Prirnoz Bradesko. Andrej Jersic, Damjan Metelko, Loris Potar, Aiel! Cepin, Gregor Vldic, Dzabiri Hebil] in Mlha Kusar

rololo". 01 4782700,

Sm,rUnska ceals 65. 1000 Ljubljana t.IOIOkl: 01 47827 52, ~,ggy.JllmJJJ, &-poil.

gpdur>lldu@llOvll

Ob pridobilvi v~ZII;o'Zdolotillh ZakoM ~a~~~ fUR, osno:: /~3,719,OO EUR, slopnJa

'

" ie bil utajen DMV, in sicer v znesku 14,7a. ' AvslriJe v SlovenlJo J k na motorna vozila - ZDMV predslavr'\ j~ znasala 13 %, laI;, , ,

nakUpna os , 6 2005 izdala racun ~1. 292/2005 In vozllo prOdal. ROPROJEKT c.o.o. Je 6" ta 128A, MaloprodaJna cena vozila je <naSal ONiba ~~S d.d, iz Ljubljane: Dunajsk~ cesn 20 % DDV v znesku 7,150,000,00 SIT, • kUPOU A 00 SIT na raeunu je bil obra~una 42 900,000, ' ,' , dd ' I . , bila slamnata druzba, ki je ocitno 0 aja a neresnicne ONL "ba EUROPROJEKT ' d.o.o. je zoa kot sestmesecni zavezanec za DOV, v, Casu 00 Tk omenJena d rUL bratune za DOV, a 0 Je 40 000 00 SIT obdavcljiveqa prometa, samo IZ IZdanega ~nuarja do junija 2005 I~kazala 13,5 d "e p'rodajna cena (brez OOV) znasala 35,750,000,00 ~tuna 51. 29212005 pa je razvidno, a JI ni bil placan OOV, ki je izkazan na racunu Na SIT, To v praks: pon;em, da za tOk~~~~~tna 51. 031-372-091, ki jo je moqoce s pomocjo ratunu 51. 292/2005 Je, navedena u BMW ob telefonski Sl. je ime »PRIMOZ« in v iskalnika www,google,sl zasledltlbnla fO~U:talimi di~ektor tudi Primoz Bradesko iz Ljubljane, druibi EUROPROJEKT d.o.o, Je I me

,. TON MARTIN OB9 po racunu Sl. 1-0126-2006 dne 16: 2, Druzba AMZS d.~, Je VOZII~AS C lovska cesta 50, Maloprodajna cena vozila Je znasala 2006 prodala druzbl BRO de je 20, 2. 2006 izdala racun 51. B-02-32 in vozilo 43,000.000,00 SIT. Druzba malo·~~°cia'ni ceni 43.500.000,00 SIT (opomba: na Iistinah se prodala kupcu Mlrku ~~~~CI~~prav j~ ura~no ime Mirko), Iz dokumentacije, ki jo je poslal pogosto ,navaJa Ime, "dno da je Miro Senica vozilo placal z gotovino, kar naj bi reqistraci[ski organ je razvi , t'k I c'l otrjevalo »potrdilo 0 vplacilu vseh obveznosti« z dne 20, 2. 2006, Z<I go OVInS 0 P a 10 v ~nesku 43 500 000,00 SIT. Miro Senica je za ureditev reqistracqe motornega voz;la pooblastil Marjana Vajdo iz Ljubljane, , ki je zaposlen pn Odvetniskl pisarni Miro Senica,

'~'~D

2. AUOI AS 4.2,51. saslje: WAUZZZ4E'13N004540 Vozilo je bilo pridobljeno v Nemeiji 13, 5. 2004 pri dobavitelju Audi Zentrum Br~unschweig po nakupni ceni 46,551,70 EUR iz racuna Sl. 181322, Kot kupec Je nastopala druzba PROJEKT d.o.o. iz Ljubljane, Celovska cesta 180, 10 Sl. za OOV: SI 47376449. Ob pridobitvi vozila iz Nemcije v Siovenijo je bil utajen OMV, in sicer v znesku 6.051,70 EUR. Osnovo je po dolocilih ZOMV predstavljala nakupna cena 46,551,70 EUR, stopnja davka 13 %. Nadaljnje listine kazejo, da je PROJECT d.o.o. 18. 5, 2004 izdal racun AUOI A8 4,2 prodal kupcu (citirano) »MIRO SENICA - OOVETNIK«, vozila je znasata 16,660.000,00 SIT, na racunu je bil obracunan 20 2.776.666,70 SIT, ki obenem predstavlja znesek neplaeanega oziroma tega motornega vozua, Sl. 450-04 in vozilo Maloprodajna eena % DDV v znesku utajenega DOV od

Druzba PROJECT d.o.o, je bila ena izmed prvih odkritih druzb tipa »missing trader« in je bila uporabljena pri izvedbi utaj tipa DDV pri prometu z vozili in plovili, po prenehanju njenega delovanja so se utaje nadaljevale s pomoqo druzbe EUROPROJEKT d.o.o. iz Ljubljane. Daveni inspekeijski nadzer je izvajal OU Nove meste, ki je druzb: z odlocbo nalozi! placilo dedatnih ebveznosti za ODV v znesku 563.655,721 SIT in DMV v znesku 124.309.420 SIT, Za uspesno izvedbe predkazenskega pestopka je DU Nove meste vse izdane racuns druzbe PROJECT d.o.o, edstepil Sekterju kriminalistiene pelieije Ljubljana dne 10. 4. 2006 z dopisem Sl. 46202-336/2004-363-12_94/81.

MERCEDES BENZ S SOOl lit .. , . 5aSlje: WDD2211861A159979 Racun nernskeqa dobavilelja Jamal AI K . vozilo 6. 7. 2007 prodano druzbi SAP- Kalssy AUlohandel 51.14512007dckazu: d k na en '1' - _OMEaC-d ° .. uje, a je bilo N a up c a VOZI je znasala 11850000 a .. 0. IZ LJubljane,Celovska cesta 182 ugoloVllvah DURS druzba tipa »rniss: ' EUR. Druzba SAP KOMERC do' . molornih vozll iz drugih drzav clanic ~~In~1 Irad~r«, kl je bila uporabljena za Prid~b/~ PO Ob pridobilvi vozila iz Nemcije v Slove~i'oo.~enIJO, p~,cemer je bil ulajen DDV in DMV. ante EUR. Osnovo re po dolocilih ZDMV preJsI J rb~1 utaien DMV, In sicer v znesku 15.405,00 davka 13 %. av Jaa nakupna cena 118.500,00 EUR, stopnja
3.

SAP KOMERC d.o.o. je 12. 7. 2007 izdal racun s '. lz Ljubljane, . Maloproda'na I. 22212007 In vozilo prodal Andreju Keclju racunu je bil izkazan ludi 20 % DDV v zn~sk c~~~;~Zlla Je znasata 156:120,00 EUR, na bila druzoa SAP KOMERC d.o.o. »missing Ir~d '. EUR. UposlevaJocdejstvo, da je sicer 26.020,00 EUR. er« Je I utajen DDV izkazan na racunu, in

b~O

DURS vodi postopek davcne preiskave - prijava rem - . '. zaradi razkoraka v njegovem premozenJ'u ob deJ'stPvu dozenJazoper bosebko ndrej Kecei], A -b d rd···' , a gre za ose 0, I na Fakultelt za druz ene ve e oprav Ja a mlnlstratlvna dela v fotokopirnici. Po doslej zbranih podatkih obstaja utemeljen sum, da gre za osebo, ki je za doloceno provizuo posojala nne, d~ so davcnl .utajevaici vozila za kratek Cas registrirali na njegovo ime In tako zabrisali sled I.0 listinah IZ tujine, ker jim je prometno dovoljenje izdano v Sioveniji (v konkretnem pnrneru .Izdano na tme Andrej Kecelj) omogoCalo nadaljnjo prodajo motornega vozila v Sioventjl. Obicajno gre za vozlla za ze v naprej znanega kupca, osebe kot so Andrej Kece] pa v prodajni vengl cdiqrajo vlogo slamnatega kupca, ki nato vozilo prepustijo v nadalJnjo proda]o enemu izrned kornisionarjev, ki je pray tako vpleten v davcno utajo. Nadaljnje listine potrjujejo pray ta model delovanja, ker je Andrej Kecelj 13. 7. 2007 pri komisionarju PALESTE PLUS d.o.o. iz Ljubljane, Viska cesta 4A, 10 st. za OOV: 81 75404931, sklenil pogodbo 0 komisijski prodaji sl. 290/2007 in vozilo prepustil v nadaljnjo prodajo komisionarju za dogovorjeno ceno 157.708,00 EUR. Isti dan (13.7.2007) je komisionar PALESTE PLUS d.o.o. izdal raeun st. 291/2007 in vozilo prodal kupcu - Miro 8enica, IF I . .' Ljubljana. Maloprodajna cena novega motornega vozila je znasala 159.600,50 EUR. Iz pooblastila z dne 24. 7. 2007 je razvidno, da je Miro Senica za urejanje vseh zadev v zvezi z registracijo tega vozila pooblastil Bostjana Baslja iz Ljubljane, Q 1'1 .. , ki pa se je v preteklosti po ugotovitvah OURS ze pojavljal kot direktor druzb, ki so bile (lovezane z utajami tipa OOV ter pri izdajanju fiktivnih faktur (primer: oruzbe VANOS d.o.o., oS: 58966323). 4. PORSCHE CAYENNE S,

st.

sasije: WP1ZZZ9PZ5LA43004

Vozilo je bilo kot novo pridobljeno v Nemeiji 22. 4. 2004 pri dobavitelju Winklmaier autohaus po nakupni ceni 68.500,00 EUR, kar je razvidno iz racuna 51. 11400167. Kot kupec je nastopala »missing trader« druzba PROJECT d.o.o. iz Ljubljane, Celov5ka cesta 180, 10 M. za OOV: SI 47376449.

-a ti 6

,.till

Ob pridobitvi vozila iz Nerncije v Siovenijo je bil utajen OMV, in sicer v znesku 8.905,00 EUR Osnovo je po dolocitih ZOMV predstavljala nakupna cena 68.500,00 EUR, stopnja davka 1

%.

NadalJnje hstme ka!.eJo. da ie PROJECT o.c.c. 30. 11, 2004 lZ'dalra¢Un At. 1011-Q4 PORSCHE CAVENNE S prodet Katann! Kresa!. Maloprodajna cena voztla J8 21.950000.00 SIT. na raeunu je bll obracunan 20 % DDV v znesku 3.658.334 obenem predstavtja tudl znesek neplaeanega ozircma utajenega DDV, 5. AUOI A8 I 4.0 TOI,
§t.

In V'OZllo

,nau,.

SIT. ki

hslje:

WAUZZZ4EX5N004782

Po podatkth registracijskega organa Span d.o.o, je bilo vozilo AUDI AS pridobljeno na podlagl raeuna 00551 z dne 2. 6. 2008. ki gB je lzdal nem!kl dcbavitef Aud, Zentrum Hannover Ruus-autcmoblla kupcu Greger Ninkov l:z Ljubljane, Unhartova 62, Maloprodajna cena naj bl znasala 7.500,00 EUR. kupcu je bll v to ceno zarscuoen nemskl DDV (MwSt). na izdanem rseunu je poudarjena navedba (cillmno): »UNFAllFAHRZEUG«. kar na] bl pomenilo, de je bilo vozilo ob nakupu pcskodovano. Od te nakupne cene je bil v Sioveniji odrnerjen DMV v znesku 150.00 EUR po stopnjl 2 % od osnove 7.500.00 EUR. Gragor Ninkov je vozilo 24. 6, 2008 regrstriral. kot je razvidno IZ prometnega dovoljenja ~t 80304371. Gnegor Ninkov je na podlagi pogodbe 0 komisijski prodaji !t. 22312008 z dne 26. 6. 2008 vozilo AUDI A8 4.0 TDI prepustil komtsionarju Paleste plus d.o.o. iz ljubljane. Vi!ka cesta 4A za dogovorjeno eeno 40.514,00 EUR Gregor Nlnkov je trenutno brezposelna oseba, v ~su nakupa vozila znamke AUDI A8 je bil zaposlan v dru!bi GEL d.o.o. iz ljubljane, kl sa ukvarja z gradbeni~tvom in gostinstvom, zato obstaja sum, da je ~Io za slamnatega kupca. Komisionar Paleste plus d.o.o. je vozilo prodal KataonL Kresal za 41.000,17 EUR pri ~emer izdsn racun nima zaporedne ~tevilke nitl dstums izdaje, nlma podpisa kupca, temvet se sklicuje Ie na pogodbo 0 komisijski pogodbi ~t. 22312008. Iz prilo!enega pooblastila je razvidno, da je Katarina Kressl ~ za urejanje registracije vozlla pooblastila osebo Marjan Vajda, 15 I I OS jig) P I 12 0 *!, kl Ie zaposlen v Odvetniski pisarni Mira Senica.

misses

Davcnl organ ocenjuje, da pritozena anonimna prijava in zbrani podatki ka!ejo na sum, da bl lahko bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja pri udele!encih navedenih v tem dopisu. zato vam podatke kot krajevno pristojnemu Okroznemu dr!avnemu tozllstvu spontano odstopamo na podlagi dolo~il 26. ~Iena Zakona 0 davcnern postopku - ZOavP-2 in vas proslmo. da v skladu s svojimi pristojnostmi ustrezno ukrepate. Hkrati vas prosimo, da nam sporocite, ~e bi bili potrjeni sumi, da sta blla dejanska kupca novih vozil narocnika sama. V tem primeru bi bila namrec ona dvs zavezanca za plaQlo obveznih dajatev in ne na racunih navedene druzbe tips »rnissinq traders. lepo pozdravljeni.

Pripravil: Milan Vetrih, vi~ji daveni in

;£:1 /
'4

/1,,-ektor - preiskovalec

mag. Marjetka Stemberger, vodja Sektorja za davcnl nadzor in mednarodno izmenjavo informacl).

~~

Ada Klemenak. namestnica

y

geita'ne

dlnektorice

(,(11--'

I

priloge: 1. anonimna prijava; 2. listine za vozilo ASTON MARTIN DB 9 oz d dne .19. ~. 2005, izdajatelj Aston Marin sal;baur~~~a~un2~~~~it;o~;;un sl. 041446 z izdajatef Europrojekt d.o.o.: racun st 1-0126-2006 d' 16 dne 6..6. 2.005, AMZS d d . t dil 5t' . z ne . 2. 2006 izdajatej] •.. , po rio . 10-06 izdajatelj BRD d.o.o.; pooblastilo z dne 23 '2 2006 in ~acun st. B-02-32 z dne 20. 2. 2006, izdajatelj BRD d.o.o.); .. 3. llstine za v?zllo AUD.I A8 4.2 oznacene od 3.1 do 3.3 (racun 51. 181322 z dne 13. 5. 2004, izdajatelj Audi Zentrum Braunschweig, racun st. 450-04 z dne 18. 5. 2004, izdajatsf PROJECT d.o.o. in pooblastilo z dne 18. S. 2007); 4. listine za vozilo MERCEDES BENZ S SOOl oznacene od 4.1 do 4.5 (racun st. 145/2007 z dne 6. 7. 2007, izdajatelj Jamal AI-Kaissy Autohandel; racun st. 222/2007 z dne 12. 7. 2007, izdajatelj SAP KOMERC d.o.o.; pogodba 0 komisijski prodaji St. 290/2007 z dne 13. 7. 2007, izdajatelj Paleste Plus d.o.o.; racun st. 291/2007 z dne 13.7.2007, izdajatelj Paleste plus d.o.o. in pooblastilo z dne 24. 7. 2007); 5. listine za vozilo PORSCHE CAYENNE S oznacene od 5.1 do S.2 (racun sl. 11400167 z dne 22. 11. 2004, izdajatelj Winklmaier autohaus in racun st. 1011-04 z dne 30. 11.

c

6.

2004, izdajatelj PROJECT d.o.o.); listine za vozilo AUDI A8/4.0 TDI oznacene od 6.1 do 6.6 (racun st. 00551 z dne 2. 6. 2008, izdajatelj Audi Zentrum Hannover Ruus-automobile; potrdilo 0 odmeri in placilu DMV - zavezanec Ninkov Gregor; prometno dovoljenje sl. B0304371 izdano na osebo Ninkov Gregor; pogodba 0 komisijski prodaji sl. 223/2008 z dne 26. 6. 2008, izdajatelj Paleste plus d.o.o.; racun brez st. in brez datuma izdaje, izdajatelj Paleste plus d.o.o. in pooblastilo z dne 1. 7. 2008) in 7. darilna pogodba z dne 9.6.2009 (notarski zapis pod opravilno st. SV - 1375/2009.

Vrociti:

naslovniku,

prlporoceno

s povratnico.

Vloziti: v zadevo.